Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

24.09.2009.

Rodjenitv.com

Poštovani čitaoci,

 

Nakon 2,5 godine prestaje sa radom blog BH sport. On, tehnički gledano prestaje da postoji na ovoj adresi i postaje dio jednog mnogo obimnijeg projekta, koji je sa radom krenuo već 4 dana.

Naime, kako ste u posljednjih 2,5 godine navikli, od danas će te moći sve informacije iz BH sporta pratiti na Portalu RođeniTV              http://www.rodjenitv.com/            .

 

Blog koji ste čitali nastao je bukvalno u prvim minutama nakon utakmice Norveška – BiH. Nastao je kao izraz revolta prema svemu što se dešavalo u našem sportu, a oličenje je bila vrhuška NS BiH. Tu večer, trajao je bojkot BHF, a komentator OBN-a Saša Vugdalić potpuno pristrano i za račun Saveza osuđivao je navijače i generalno bojkot koji je u tim trenucima nastajao. Sve dalje je istorija i poznato vam je.

U ovom periodu blog BH sport imao je 280.000 posjeta i postao je ubjedljivo najjači blog na blogger.ba domeni, čime se zaista ponosimo. Pisanje je bilo nepristrano i objektivno i isključivi cilj je bila afirmacija sporta u našoj zemlji, a ona je jedna i jedina Bosna i Hercegovina.

 

I sami možete zaključiti da autor ovog bloga svoje simpatije gaji prema mostarskom Veležu, a tako je vjerujte od rođenja, ali isto tako vjerujem da nikada i ničim pisanjem i prenosom informacija nisu bili oštećeni navijači Željezničara, Sarajeva, Čelika, Slobode,..... Cilj je oduvijek bio jedan, kao što je i ubuduće afirmacija sporta u Bosni i Hercegovini. Na tu činjenicu može se biti ponosan.

 

Afirmacija BH sporta nastavlja se i dalje putem Portala RođeniTV i vjerujem da će te nastaviti posjećivati isti, jer na njemu radi ipak veći broj ljudi i pored BH sporta ima i mnoštvo informacija iz međunarodnog sporta, kao i rubrike iz sportskih zanimljivosti. Naravno, prisutna je i rubrika o Veležu, ali onaj koga to i ne zanima, ne mora ni posjećivati. Mada principi poštovanja protivnika, te afirmisanja svih onih koji su patrioti Bosne i Hercegovine, a takvi su sigurno navijači Sarajeva, Želje, Čelika, Slobode, Travnika, Zvijezde i svih drugih patriotskih klubova i dalje će se nastaviti.

 

Zbog svega toga HVALA VAM i nadam se da će te i dalje pratiti dešavanja u BH sportu na Portalu

http://www.rodjenitv.com/

01.09.2009.

RođeniTV.com

Poštovani čitaoci,

 

Nakon 2,5 godine prestaje sa radom blog BH sport. On, tehnički gledano prestaje da postoji na ovoj adresi i postaje dio jednog mnogo obimnijeg projekta, koji je sa radom krenuo već 4 dana.

Naime, kako ste u posljednjih 2,5 godine navikli, od danas će te moći sve informacije iz BH sporta pratiti na Portalu RođeniTV              http://www.rodjenitv.com/            .

 

Blog koji ste čitali nastao je bukvalno u prvim minutama nakon utakmice Norveška – BiH. Nastao je kao izraz revolta prema svemu što se dešavalo u našem sportu, a oličenje je bila vrhuška NS BiH. Tu večer, trajao je bojkot BHF, a komentator OBN-a Saša Vugdalić potpuno pristrano i za račun Saveza osuđivao je navijače i generalno bojkot koji je u tim trenucima nastajao. Sve dalje je istorija i poznato vam je.

U ovom periodu blog BH sport imao je 280.000 posjeta i postao je ubjedljivo najjači blog na blogger.ba domeni, čime se zaista ponosimo. Pisanje je bilo nepristrano i objektivno i isključivi cilj je bila afirmacija sporta u našoj zemlji, a ona je jedna i jedina Bosna i Hercegovina.

 

I sami možete zaključiti da autor ovog bloga svoje simpatije gaji prema mostarskom Veležu, a tako je vjerujte od rođenja, ali isto tako vjerujem da nikada i ničim pisanjem i prenosom informacija nisu bili oštećeni navijači Željezničara, Sarajeva, Čelika, Slobode,..... Cilj je oduvijek bio jedan, kao što je i ubuduće afirmacija sporta u Bosni i Hercegovini. Na tu činjenicu može se biti ponosan.

 

Afirmacija BH sporta nastavlja se i dalje putem Portala RođeniTV i vjerujem da će te nastaviti posjećivati isti, jer na njemu radi ipak veći broj ljudi i pored BH sporta ima i mnoštvo informacija iz međunarodnog sporta, kao i rubrike iz sportskih zanimljivosti. Naravno, prisutna je i rubrika o Veležu, ali onaj koga to i ne zanima, ne mora ni posjećivati. Mada principi poštovanja protivnika, te afirmisanja svih onih koji su patrioti Bosne i Hercegovine, a takvi su sigurno navijači Sarajeva, Želje, Čelika, Slobode, Travnika, Zvijezde i svih drugih patriotskih klubova i dalje će se nastaviti.

 

Zbog svega toga HVALA VAM i nadam se da će te i dalje pratiti dešavanja u BH sportu na Portalu

http://www.rodjenitv.com/

 

01.09.2009.

Begović: Želim se izboriti za mjesto u timu

Svoj debi u nacionalnom dresu Bosne i Hercegovine već u susretu sa Armenijom mogao bi imati golman Portsmoutha Asmir Begović, koji se danas priključio reprezentaciji Bosne i Hercegovine u hotelu Hercegovina na Ilidži. Novo ime u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, mladi 22-godišnji čuvar mreže engleskog Portsmoutha Asmir Begović, koji ima ubilježenih 11 nastupa u dresu U18 fudbalske reprezentacije Kanade, ali koji se ipak odlučio braniti boje svoje domovine.

 

- Danas sam se po dolasku upoznao sa svim budućim saigračima, jer do sada nikoga nisam lično poznavao. Naravno, upoznat sam sa igrom gotovo svih reprezentativaca koje pratim kroz medije i jedva čekam prvi trening sa ostatkom reprezentacije Bosne i Hercegovine", rekao je po dolasku u hotel Hercegovina Asmir Begović.

 

U svom klubu Portsmouthu ove sezone dobio je priliku da brani nešto više nego inače, s obzirom da je prvi golman Pompeya David James povrijeđen.

 

- Sezona je duga i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. James je bio povrijeđen i meni se tako otvorila prilika, ali moguć je Davidov odlazak iz ekipe, pa je na meni da se izborim za mjesto u prvom timu", kaže Begović.

 

Begović je također dodao da u ovom trenutku još ne zna hoće li Ćiro dati prednost njemu ili Nemanji Supiću, a i sa selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine je rekao da će o tome kasnije odlučiti, moguće i samo dan prije utakmice u Armeniji.

31.08.2009.

Dino Đurbuzović : Bit će Željo opet šampion!

Po­vra­tnik na klu­pu «pla­vih s Grba­vi­ce», Di­no Đur­bu­zo­vić, po­no­vo je pos­tao dio ti­ma ko­ji će uči­ni­ti sve da Že­lje­zni­čar izve­de na pu­te­ve sta­re sla­ve. Odmah na po­čet­ku ove se­zo­ne Pre­mi­jer li­ge BiH, no­va - sta­ra Upra­va i stru­čni štab po­ka­zu­ju da Že­lje­zni­ča­ru že­le sa­mo naj­bo­lje. Đur­bu­zo­vić ko­ji je pri­je vi­še­mje­se­čne pa­uze ko­ju je na­pra­vio, go­di­na­ma ra­dio kao tre­ner u Že­lje­zni­ča­ru, te u po­sli­je­ra­tnom pe­ri­odu bio i šef stru­čnog šta­ba, ka­že da u Že­lji du­go ni­je pos­to­jao ta­kav en­tu­zi­ja­zam kod lju­di ko­ji ga vo­de.

 

- Že­lju vo­de Že­lji­na dje­ca i to je ono što je po­zi­ti­vno bi­lo odmah na star­tu na­šeg oku­plja­nja. Adnan Gu­šo, Amar Osim, Al­mir Me­mić i ja smo se oku­pi­li bez ne­kih pre­ve­li­kih na­ja­va. Sa Osi­mom sa­ra­đu­jem prvi put. Kad je tre­ba­lo oku­pi­ti ovaj stru­čni štab, no­vo­for­mi­ra­na Upra­va prvo je sje­la i do­bro ra­zmi­sli­la o na­re­dnim po­te­zi­ma. Zna­či, ni­je bi­lo ni­ka­kvih po­zi­va ti­pa «Bit ćeš tre­ner, spre­mi se...» ne­go je to odlu­ka je­dnog ko­le­kti­va - ka­že Đur­bu­zo­vić.

 

Am­bi­ci­je Že­lje­zni­ča­ra ove go­di­ne ni­su pre­ve­li­ke. Ova se­zo­na je na­mje­nje­na za ne­što dru­go.

 

- Ova se­zo­na će bi­ti is­ko­ri­šte­na za uda­ra­nje ja­kog te­me­lja eki­pi. Me­đu­tim, ako nam se uka­že šan­sa za sa­mi vrh ta­be­le nor­mal­no da će­mo je is­ko­ris­ti­ti. Vra­ti­li smo na­vi­ja­če i op­ti­mi­zam kod njih što je ta­ko­đer vrlo va­žno.

 

Đur­bu­zo­vić ka­že da se Že­lje­zni­čar do­slo­vno mo­ra di­ći sa dna.

 

- Onaj stra­šni tim ko­ji smo ima­li pri­je se­dam - osam go­di­na, sa Ali­ho­dži­ćem, Mu­ha­re­mo­vi­ćem, Gre­di­ćem, Mu­ra­to­vi­ćem, Ha­sa­gi­ćem... mo­rao se du­go stva­ra­ti, ali kad se stvo­rio i stao na no­ge Že­ljo je ha­rao li­gom. Na ža­lost, sve je pro­pa­lo. E, sad nas is­ta stvar če­ka i ovaj put. Iz­gra­dnja ti­ma ispo­čet­ka. Uz pos­to­je­ći ka­dar, Be­kri­ća, Co­ca­li­ća, Me­ša­no­vi­ća, Še­hi­ća... ovaj tim će us­ko­ro tre­ba­ti sa­mo na­do­gra­dnju i ni­šta vi­še. Mi već ra­di­mo na to­me. Ako Bog da, po­no­vo će na Grba­vi­cu do­ći plo­dna se­zo­na i no­vi pe­ha­ri.

 

O no­voj se­zo­ni do­ma­ćeg prven­stva naš su­go­vor­nik ima po­zi­ti­vno miš­lje­nje.

 

- Ni­kad bo­lji start. Ne­što se uči­ni­lo i to je već sad evi­den­tno. Gos­ti no­se bo­do­ve "kao lo­pa­tom", ni­ko se ne ža­li pre­vi­še, a Ve­lež i Bo­rac su eki­pe ko­je su po­sli­je du­go go­di­na vra­ti­le u sa­mi vrh bh. fu­dba­la za­hva­lju­ju­ći kva­li­te­tnom ra­du i do­brim igra­ma. Sa­mo da ova­ko nas­ta­vi - ka­zao je Đur­bu­zo­vić u raz­gvo­oru za "San".

 

Re­zul­tat Sa­ra­je­va tre­ba po­što­va­ti

 

O re­zul­ta­ti­ma na­ših ti­mo­va na evrop­skoj sce­ni Di­no Đur­bu­zo­vić ima sa­mo ri­je­či hva­le. Po­se­bno je po­zi­ti­vno izne­na­dio re­zul­tat grad­skih ko­mši­ja sa Ko­še­va.

 

- Zrinj­ski, Sla­vi­ja, Ši­ro­ki su uči­ni­li ko­li­ko su mo­gli u ovom tre­nut­ku ma­da je, či­ni mi se, Ši­ro­ki mo­gao i ko­rak da­lje jer pro­tiv Mu­ra­to­vi­će­vog Štur­ma ma­lo im je fa­li­lo. Sa­ra­je­vo je pri­ča za se­be. Po­red ve­li­kog us­pje­ha sa­mim pro­las­kom u doi­gra­va­nje za Euro­li­gu, ono što bi po­se­bno iz­dvo­jio jes­te či­nje­ni­ca da je Ja­njo­šev tim u sva­kom me­ču na stra­ni za­bio gol. Mi­slim da se sa­da u Pre­mi­jer li­gi mo­že oče­ki­va­ti nji­hov po­vra­tak u gor­nji dio ta­be­le -kom­pli­men­ti­ra Di­no svom ko­le­gi i pri­ja­te­lju Ja­njo­šu.

 

 

31.08.2009.

Đedović : Družim se sa zvijezdom Barse Henrijem

Ni­had Đe­do­vić (19) ko­šar­ka­ški re­pre­zen­ta­ti­vac Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, sa sve­ga 16 go­di­na oti­šao je u Bar­ce­lo­nu, a u na­re­dnoj se­zo­ni prvi put će ima­ti pra­vu pri­li­ku za do­ka­zi­va­nje u ACB li­gi. I u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je u uta­kmi­ca­ma ba­ra­ža za odla­zak na Evrop­sko prven­stvo odi­grao je naj­bo­lje par­ti­je, iako je bio naj­mla­đi ko­šar­kaš u eki­pi. Ni­had je sa­zrio pri­je ne­go li je to bi­lo ko oče­ki­vao. Odras­tao je, re­zo­ni su mu dru­ga­či­ji, zreo je, ta­ko mlad, a već ja­ko sta­bil­na oso­ba.

 

Pa­li smo iako fa­vo­ri­ti

 

- Ušli smo u ci­klus kao fa­vo­ri­ti, ali ni­smo ima­li sre­će. Do­bi­li smo tri uta­kmi­ce i on­da iz­gu­bi­mo čet­vrtu. Pu­no je utje­ca­lo na re­pre­zen­ta­ci­ju to što ni­su do­šli ve­oma bi­tni ko­šar­ka­ši za nas, kao što su Te­le­to­vić, Iko­nić, Va­si­lje­vić, šte­ta što ni­je bi­lo Su­to­na os­ta­lih. Me­đu­tim, mi smo se gru­pi­sa­li, htje­li smo po­ka­za­ti da ima­mo kva­li­tet i da mo­že­mo. Na kon­cu ni­smo us­pje­li i to nas je ras­tu­ži­lo. Htio sam da igram pro­tiv Fran­cus­ke, da se su­pros­ta­vim Tonyu Par­ke­ru, da vi­di­mo gdje smo. Ne kri­vim ni­ko­ga, ni se­le­kto­ra ni sai­gra­če. Svi su že­lje­li naj­bo­lje, ali nam se ni­je da­lo - vrti film Đe­do­vić.

 

Za­što stal­no na­pa­di na 24 se­kun­de?

 

- Što se ti­če mo­je igre, ja sam pre­za­do­vo­ljan. Po­ka­zao sam da mo­gu, da sam do­vo­ljno kva­li­te­tan da igram na naj­vi­šem ni­vou. Ono što mo­žda ja­vnost ne zna, ni­ti je­dna akci­ja na uta­kmi­ci ni­je se igra­la na me­ne. Uvi­jek sam is­ka­kao iz sis­te­ma i odlu­či­vao se na sa­mos­tal­ne ro­le. Ni­je to ni­šta lo­še, to je do­bro. Ne kri­ti­ku­jem ni­ko­ga, ali mi smo stal­no igra­li na­pad 24 se­kun­de, pa šta se otvo­ri...

 

Tre­nin­zi sa ve­de­ta­ma

 

Ka­ko je tre­ni­ra­ti sa zvi­jez­da­ma Bar­se?

 

- Za ove tri go­di­ne sam pu­no na­pre­do­vao. Do­bio sam na kva­li­te­tu, do­bio sam na is­kus­tvu. Dru­ga­či­je je kad sva­ki dan tre­ni­ram s Na­va­rom, Ba­si­le­om, Ilja­so­vom i os­ta­lim zvi­jez­da­ma Bar­ce­lo­ne. Pu­no sam učio na sva­kom tre­nin­gu. Vi­dio sam gdje gri­je­šim, tre­ne­ri su mi su­ge­ri­sa­li šta tre­bam is­pra­vi­ti, šta je do­bro. Pos­tao sam ozbi­ljni­ji na te­re­nu, ne srljam, smi­ren sam i pu­no ra­zmiš­ljam. Ali, da­le­ko od to­ga da sam kom­ple­tan. Sa 19 go­di­na imam to­li­ko to­ga da na­učim.

 

O Ka­ta­lo­ni­ji, Bar­se­lo­ni pri­ča sa odu­šev­lje­njem...

 

- Pri­va­tno se igra­či Bar­ce­lo­ne ne dru­že pu­no. Oni su ve­li­ki pro­fe­si­onal­ci, do­đu sat pri­je tre­nin­ga, odu sat vre­me­na na­kon tre­nin­ga. Na tre­nin­gu se dru­ži­mo, pu­no raz­go­va­ra­mo, sta­ri­ji igra­či mi po­ma­žu, da­ju sa­vje­te. Ali ri­jet­ko kad po­pi­je­mo ka­fu. Izu­zev sa Ja­kom La­ko­vi­čem i Er­sa­nom Ilja­so­vom, s ko­ji­ma sam i pri­va­tno do­bar pri­ja­telj.

 

"Voz­dra" Eto,o

 

Pri­ča ka­ko se upo­znao sa zvi­jez­da­ma Bar­se­lo­ne.

 

- Fu­dba­le­ri su ve­li­ke zvi­jez­de. Oni su je­dnos­ta­vno oso­be ko­je lju­di u Bar­ce­lo­ni naj­vi­še po­štu­ju. Na Camp Nou sta­di­onu sva­ku uta­kmi­cu je sko­ro 100 hi­lja­da na­vi­ja­ča. Do­la­ze na tre­nin­ge, po­ku­ša­va­ju se sli­ka­ti sa zvi­jez­da­ma Bar­ce. Imao sam pri­li­ku da se upo­znam i raz­go­va­ram sa Theryem Henryem i Sa­mu­elom Eto'om, za vri­je­me je­dnog ru­čka. Upo­zna­li smo se, pri­ča­li ma­lo, su­per su lju­di. Ni­smo ula­zi u ne­ke du­blje raz­go­vo­re, ali ne­vje­ro­va­tno su opu­šte­ni i pri­ro­dni.

 

O klu­bu u ko­jem je na po­su­dbi...

 

- Bar­ce­lo­na me je po­su­di­la slje­de­ću se­zo­nu u Obra­do­iro, ko­šar­ka­ški klub iz gra­da San­ti­ago de Com­pos­te­la u po­kra­ji­ni Ga­li­ci­ja. Osno­van je 1970. go­di­ne, a tre­nu­tno nas­tu­pa u špan­skoj ACB li­gi. Klub nas­tu­pa pod spon­zor­skim ime­nom Xaco­beo Blu:sens. Bi­la je so­lu­ci­ja da odem u Man­re­su, pa u Mur­ciu. Na kra­ju sam za­vršio u Obra­do­iru. Klub je tek ušao u ACB li­gu, imat ću pri­li­čno ve­li­ku mi­nu­ta­žu. Bar­ce­lo­na oče­ku­je od me­ne da se do­ka­žem, ka­ko bi me vra­ti­li i ko­na­čno mi pru­ži­li pra­vu šan­su. Eto, već u prvom ko­lu u no­voj se­zo­ni igra­mo pro­tiv Bar­ce.

Ni­je im­pre­si­oni­ran NBA li­gom

 

Hva­li Ame­ri­ku, drže se Evro­pe

 

- Ni­sam uo­pće im­pre­si­oni­ran NBA li­gom. I ne ra­zmiš­ljam o njoj. Mo­žda bi vo­lio ne­kad da odem na je­dnu se­zo­nu, ali tek to­li­ko da vi­dim ka­ko je ta­mo. Pu­no vi­še ra­zmiš­ljam o to­me da uspi­jem u Špa­ni­ji, u Evro­pi, jer se ov­dje igra sve bo­lje i bo­lje iz go­di­ne u go­di­nu. ACB li­ga je vrh, ov­dje je su­per igra­ti, ta­ko da za­is­ta ne­ma ra­zlo­ga da se upu­štam u ne­ke dru­ge avan­tu­re.

 

O svom ma­ti­čnom klu­bu...

 

 - Re­do­vno pra­ti svoj biv­ši klub. Dra­go mi je što se na­pre­du­je iz go­di­ne u go­di­ne. Dra­go mi je što su se obez­bje­di­li na du­že sta­ze sa je­dnim kva­li­te­tnim tre­ne­rom kao što je Vla­da Vu­ko­ičić. Bo­sna ima do­bar tim, kva­li­te­tne igra­če, ali mi­slim da je klju­čna stvar no­vac. Kad se ima pa­ra, mo­že se na­pra­vi­ti i re­zul­tat.

 

O Mir­zi Te­le­to­vi­ću...

 

- Mir­za mi je su­per pri­ja­telj i čes­to se ču­je­mo, a i vi­di­mo kad ima­mo pri­li­ku. On je izras­tao u je­dnog od naj­bo­ljih kril­nih cen­ta­ra u Evro­pi. Do­bio je no­vi ugo­vor i sa­da mu je la­kše. Su­per je de­čko, odli­čan ko­šar­kaš, vrlo ci­je­njen u Špa­ni­ji. Šte­ta je što ni­je igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju, jer nam je pu­no ne­dos­ta­jao - izja­vio je Đe­do­vić na kra­ju raz­go­vo­ra za "San".

 

Ni­ha­dov mla­đi brat sa 12 go­di­na je je­dan od naj­ta­len­to­va­ni­jih ko­šar­ka­ša u Špa­ni­ji. Od na­re­dne se­zo­ne i on će u Bar­ce­lo­nu. A Ni­ha­do­va je že­lja da os­ta­vi tra­ga u špan­skoj i evrop­skoj ko­šar­ci uo­pće. Sa 19 go­di­na sti­ći će na­pra­vi­ti još pu­no li­je­pih stva­ri u evrop­skoj ko­šar­ci.

 

Ka­fa sa Ilja­so­vom

 

- Ži­vje­ti u Bar­ce­lo­ni, po­go­to­vo mla­dom čo­vje­ku kao što sam ja je za­is­ta os­tva­re­nje sna. Grad je pre­li­jep, lju­di su za­is­ta pre­di­vni. Kad si član je­dnog su­per ja­kog spor­tskog ko­le­kti­va kao što je Bar­ce­lo­na, on­da uži­vaš ve­li­ko po­što­va­nje. Po­go­to­vo se to odno­si na fu­dba­le­re. Na­kon njih su ko­šar­ka­ši dru­gi po po­pu­lar­nos­ti. Špan­ci su ina­če di­vni lju­di, dos­ta su lju­ba­zni, srda­čni, vrlo oda­ni - za­klju­ču­je Ni­had.

31.08.2009.

Škaljić: Imali smo i sreće, ali ona prati samo hrabre

Na­kon čet­vrtog tri­jum­fa se­zo­ne i pe­te uzas­to­pne uta­kmi­ce bez po­ra­za, po sve­mu su­de­ći mno­gi­ma je ra­zma­gli­lo is­pred oči­ju je­dnu is­ti­nu: re­zul­ta­ti Ve­le­ža u prva če­ti­ri ko­la ni­su bi­li ni­ma­lo slu­čaj­ni. Kao šlag na tor­tu sti­gao je no­vi tri­jumf i to gos­tu­ju­ći. Sa­vla­dan je Le­otar na neo­svo­ji­vim Pli­ca­ma, na ko­ji­ma su „ro­đe­ni", ne baš ta­ko da­vno, pri­mi­li de­set ko­ma­da. Vje­ro­va­tno se i naj­ve­ći za­lju­blje­ni­ci „ro­đe­nih" ne sje­ća­ju po­slje­dnjeg tri­jum­fa Ve­le­ža na gos­tu­ju­ćem te­re­nu, ka­da su ta­daš­nji iza­bra­ni­ci Ane­la Ka­ra­be­ga, sla­vi­li pro­tiv ta­da fe­nje­ra­ša, a da­nas dru­go­li­ga­ša Že­pča, u apri­lu 2008. go­di­ne. Is­ti­na, u pro­šloj se­zo­ni, Ve­lež je u vi­še na­vra­ta bio pred vra­ti­ma gos­tu­ju­će po­bje­de, ali su ih u to­me obi­čno spri­je­ča­va­le su­dij­ske la­krdi­je, Go­ra­na Pa­ra­dži­ka i os­ta­lih dje­li­la­ca (ne)prav­de i nje­mu sli­čnih. Zbog sve­ga ka­za­nog ova ve­li­ka po­bje­da još vi­še do­bi­va na te­ži­ni, a njo­me su se „ro­đe­ni" po­no­vi pro­bi­li na sa­mi vrh ta­be­le.

 

- Odi­gra­li smo ve­oma do­bru uta­kmi­cu po­se­bno na ta­kti­čkom pla­nu. Za­tvo­ri­li smo do­bro pri­la­ze na­šem go­lu, svje­sno pre­pus­tiv­ši sre­di­nu te­re­na Le­ota­ru, te če­ka­li pri­li­ku iz pre­ki­da i kon­tra na­pa­da, što je na kra­ju bi­lo do­vo­ljno za ve­li­ku po­bje­du. Mo­ram da ka­žem da smo u po­je­di­nim mo­men­ti­ma ima­li i ma­lo sre­će, ali sre­ća pra­ti hra­bre - ka­že Asim Ška­ljić je­dan od naj­bo­ljih po­je­di­na­ca u dre­su Ve­le­ža u su­bo­tnjem me­ču.

 

El­vir Čolić je po prvi put u svo­joj ka­ri­je­ri no­sio ka­pi­ten­sku tra­ku na zva­ni­čnoj uta­kmi­ci Ve­le­ža. Ta­ko je 23-go­diš­nji Čolić pos­tao je­dan od naj­mla­đih ka­pi­te­na u his­to­ri­ji Ve­le­ža, a čast da po­ne­se tra­ku do­bio je zbog na nei­gra­nja Oba­da, Za­imo­vi­ća te Ve­la­gi­ća.

 

Osim odu­šev­lje­nja zbog ve­li­ke po­bje­de, u Mos­ta­ru ne skri­va­ju ni odu­šev­lje­nje i za­do­volj­stvo zbog pri­je­ma ko­ji je u su­bo­tu u Tre­bi­nju ima­la ek­spe­di­ci­ja Ve­le­ža od stra­ne do­ma­ći­na. Čita­vim to­kom su­sre­ta na te­re­nu kao i na tri­bi­na­ma «Po­li­ca» je sve pro­te­klo fer i spor­tski, a na sa­mom kra­ju me­ča tre­binj­ska pu­bli­ka je gos­te iz Mos­ta­ra is­pra­ti­la gro­mo­gla­snim apla­uzom. Je­di­nu mrlju na her­ce­go­va­čki der­bi ba­cio je su­di­ja Adnan Per­van ko­ji je žu­te kar­to­ne di­je­lio kao dje­da mraz dje­ci po­klo­ne, pa je u ta­bo­ru Ve­le­ža u su­bo­tu "po­žu­tje­lo" čak de­vet igra­ča.

 

Ko­li­ko je va­žan za tim Ve­le­ža, Emir Ha­dži­đul­bić je do­ka­zao i u Tre­bi­nju. Is­ku­sni gol­man u vi­še na­vra­ta je ču­de­snim in­ter­ven­ci­ja­ma spa­ša­vao svo­ju mre­žu te svo­jim odli­čnim in­ter­ven­ci­ja­ma Ve­le­žu do­nio no­vi tri­jumf i pro­boj na če­lo ta­be­le. Fu­dbal­ska epi­de­mi­ja ha­ra Mos­ta­rom i Her­ce­go­vi­nom, a sve zbog us­pje­ha Ro­đe­nih. Ha­dži­đul­bić, Čolić, Za­imo­vić, Ve­la­gić, Dža­fić, su naj­po­pu­lar­ni­je oso­be, ali us­pje­ha ne bi bi­lo da ni­je Sa­mi­ra Će­ma­lo­vi­ća, Ća­mi­la Zu­hri­ća, Se­je Kaj­ta­za, Se­di­na Ta­no­vi­ća, te sva­ka­ko je­dnog od naj­bo­ljih tre­ne­ra u BiH, mla­dog Ab­du­la­ha Ibra­ko­vi­ća.

 

Učeš­će na Hu­ki­nom me­mo­ri­ja­lu

 

Ve­lež će u sri­je­du i čet­vrtak bi­ti su­di­onik tra­di­ci­onal­nog me­mo­ri­ja­la „Mus­ta­fa Hu­kić", ko­jeg or­ga­ni­zu­je FK Slo­bo­da. Na taj na­čin će Mos­tar­ci oda­ti po­čast le­gen­di na­šeg fu­dba­la, te nas­ta­vi­ti odli­čne odno­se ko­je ima­ju sa FK Slo­bo­da. Po­me­nu­ti tur­nir na ko­me će Ve­lež odi­gra­ti dvi­je uta­kmi­ce će do­bro do­ći stru­ci „ro­đe­nih" da do­da­tno ui­gra tim s ob­zi­rom da će na me­mo­ri­ja­lu pri­li­ku do­bi­ti svi igra­či izu­zev po­vri­je­đe­nog De­mi­ća te Adi­na Dža­fi­ća ko­ji će u tim da­ni­ma ima­ti oba­ve­ze pre­ma mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji.

 

Ći­ro, uzmi Ha­dži­đul­bi­ća!

 

Ni­kom ni­je dra­go što je Mi­ro­slav Bla­že­vić u stra­hu zbog gol­ma­na. Ne­ma­ma Su­pić mje­se­ci­ma ne bra­ni, a upi­tan je nas­tup Asmi­ra Be­go­vi­ća. Nes­hva­tlji­vo je da ni­ko od Ći­ri­nih su­ra­dni­ka ni­je spo­me­nuo Emi­ra Ha­dži­đul­bi­ća, ko­ji go­di­na­ma u kon­ti­nu­ite­tu bra­ni sa dos­ta us­pje­ha. Is­ku­san je, do­ka­zan i po­uz­dan. Su­pić je vje­ro­va­tno ko­ris­tan, ali ka­da ima uta­kmi­ca, ali u po­zi­ci­ji ka­kvoj je sa­da, ri­zi­čno je i opa­sno sta­vi­ti ga na gol. Osim "Ha­dži­je" Ći­ro bi mo­gao obra­ti­ti paž­nju na sjaj­nog El­vi­ra Čoli­ća, te na sves­tra­nog de­fan­ziv­ca As. Ška­lji­ća

31.08.2009.

Mersudin Ahmetović : Igram u životnoj formi

Mersudin Ahmetović, bh. internacionalac u dresu ruskog premijerligaša Rostova, u gostujućem meču s Kriljom Sovjetov (2:2) postigao je svoj drugi ovosezonski pogodak u 18 nastupa. Nekadašnji napadač tuzlanske Slobode već je drugu sezonu u Rostovu, s kojim je lani izborio plasman u najviši rang.


- Igram u životnoj formi. Na vrućem gostovanju u Samari postigao sam gol za 2:2. Ranije sam pogodio i protiv Himkija, prije tri kola - kaže korpulentni, 191 centimetar visoki Ahmetović.


Ruski mediji s velikim simpatijama govore o brzonogom Bosancu. Zbog sve boljih partija te zavidne borbenosti i veoma pozitivnog karaktera, omiljen je u ekipi, a komentatori ga usljed njegovog fizičkog izgleda i porijekla porede sa čuvenim Zlatanom Ibrahimovićem.


- Dobrim igrama nastojim skrenuti pažnju našeg selektora Ćire Blaževića. Spreman sam, želim, a mislim i da mogu pomoći reprezentaciji BiH - dodaje Ahmetović.


Sedam golova u posljednjih šest kola


Mersudin Ahmetović rođen je 19. februara 1985. godine u Kalesiji. Nastupao je za Radnički iz Lukavca, banovićku Budućnost i tuzlansku Slobodu, u kojoj se, međutim, nije previše naigrao.  Prošle godine prešao je u Rostov kao slobodan igrač i isplatio se klubu, kojem je sa sedam golova u posljednjih šest kola pomogao da osvoji prvo mjesto u drugom rangu takmičenja. U Premijer ligi Rusije Rostov nakon 19 kola zauzima 12. mjesto, s pet pobjeda, osam remija i šest poraza.

 

31.08.2009.

Porazi Mekića i Cerić

Dva bosanskohercegovačka predstavnika, Amel Mekić i Larisa Cerić, eliminirani su u drugom kolu SP u judou. Na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu Amel Mekić je zaustavljen od Tadžikistanca Muhamadmuroda Abdurahmonova dok je zlato pripalo Maksimu Rakovu iz Kazahstana.


Larisu Cerić koja je nastupila u kategoriji više od 78 kg eliminirala je turska predstavnica Gulasah Kocaturk dok se zlatom okitila Kineskunja Tong Wen.

31.08.2009.

Muratović i Bukva prekinuli sjajan niz Rieda

U nedjelju su odigrane tri posljednje utakmice šestog kola austrijske nogometne lige. U 290. gradskom derbiju Austria i Rapid u Beču su odigrali neriješeno, 1-1. Poveli su domaći na ispunjenom stadionu Franz Horr (13.400 gledatelja) golom Čeha Tomaša Juna u u 46. minuti. Konačan je rezultat postavio 14 minuta kasnije austrijski reprezentativac Maierhofer.


Nogometaši Sturma iz Graza senzacionalno su slavili 2-1 na gostovanju kod Reida, sastava koji je do ove utakmice na svom travnjaku nanizao 20 utakmica bez poraza. Gosti su poveli pogotkom našeg reprezentativca Samira Muratovića u 34. minuti. Na 1-1 u 51. je izjednačio Drechsel, da bi konačan rezultat postavio mladi Haris Bukva (21), još jedan bosansko-hercegovački nogometaš gostiju, u 86. minuti. Tri je minute prije Bukva, inače mladi austrijski reprezentativac, ušao u igru.


Muratović se osim na onoj strijelaca, našao se i na listi “požutjelih” igrača.

30.08.2009.

Ivica Barbarić odlazi u Japan

Iako Široki Brijeg nije otvorio sezonu na željeni način (4 boda iz 4 kola), jučerašnja vijest o odlasku trenera Ivice Barbarića odjeknula je kao grom iz vedra neba.

                                                  
- Dobio sam jako primamljivu ponudu iz Japana. Žao mi je što je sve ispalo ishitreno, ali nisam imao previše vremena za razmišljanje. Riječ je o prilici koja se možda više nikada neće ponoviti - rekao je Barbarić i nastavio:


- S predsjednikom Jelićem imao sam ugovor, u kojem je stajalo da u slučaju prave ponude mogu otići. Žao mi je što sam se ovako brzo rastao sa Širokim, kojem želim puno sreće.


Na pitanje šta će biti s njegovim angažmanom u nogometnoj reprezentaciji BiH, u kojoj je prvi pomoćnik selektoru Miroslavu Blaževiću, Barbarić je odgovorio:


- Moram nazvati Blaževića i kazati mu šta se dogodilo. Tražit ću da me oslobodi barem za operaciju "Ermenija". Borče Sredojević pripremao je taktiku za Ermence, tako da se moj izostanak ne bi previše ni osjetio. Ali, ponavljam, ovo govorim napamet. Prvo ću nazvati Blaževića nakon čega ću imati potpuniju informaciju.


Barbarić je jučer otputovao u Japan, ali nije želio otkriti ime novog kluba.


- Nadam se da mi nećete zamjeriti, ali u ovom trenutku ne bih želio iznositi u javnost ime kluba dok posao ne bude završen. Mogu vam reći da se radi o klubu koji igra u drugoj japanskoj ligi, a ima ambicija zaigrati u elitnom razredu - rekao je Barbarić.


Toni Karačić na klupi


Nakon odlaska Barbarića, ekipu Širokog će večeras (20 sati) na stadionu Pecara protiv Slobode, kao privremeno rješenje, voditi dosadašnji šef omladinskog pogona Toni Karačić.


- Momčad dobro poznajem, vjerujem ovim momcima i nema razloga da puno mijenjam. Pokušat ću ekipu dignuti na psihološkom planu, jer gubitak dva boda protiv Slavije možemo donekle nadoknaditi samo trijumfom protiv Slobode - kaže Karačić.

 

30.08.2009.

Metaloplastika u finalu bolja od Čelika

Rukometaši Metaloplastike iz Šapca pobjednici su 6. međunarodnog turnira “Zenica 2009” koji je sinoć završen u Gradskoj areni. Bivši evropski rukometni prvak u finalu je rezultatom 26:25 (14:12) pobijedio domaćina turnira, zenički Čelik.


U meču za treće mjestu Gradačac je rezultatom 30:27 (14:13) pobijedio EMC Split. Epitet najboljeg igrača turnira ponio je Edin Bajramović iz Čelika, dok je za najboljeg golmana proglašen Milan Đuričin.


Najbolji strijelac turnira sa 17 pogodaka je Jerko Matulić iz ekipe EMC Split.

 

30.08.2009.

Škoro: Još smo u igri za naslov

Nikad nećemo sazanti da li bi Sarajevo gledali u grupnoj fazi Eurolige da je Alen Škoro bio u sastavu, ali sigurno je da je najbolji nogometaš Sarajeva itekako nedostajao ekipi u utakmicama u kojima se pisala istorija kluba sa Koševa. Bez Škore, napad Sarajeva nije isti, a to se jasno vidjelo u evropskim utakmicama kada je timu sa Koševa nedostajalo oštrine u završnici.

 

- Gledao sam svoje momke i još uvijek ne mogu da prežalim propuštenu priliku. Da li bi se plasirali da sam ja igrao, to vam ne bih znao reći. Ipak su momci zaista odradili dobro obje utakmice i samo da nas je sreća malo više mazila, sada bi bil u grupnoj fazi", kaže Škoro.


Sarajevo je u Evropi igralo odlično, ali je to uzelo danak u Premijer ligi. Bordo momčad ima samo dva boda na svom kontu, čime sigurno niko ne može biti zadovoljan.


- Sigurno da su se teške utakmice u Evropi odrazile na igru u domaćoj ligi. Ipak, ko je gledao Sarajevo u prvenstvu mogao je vidjeti da smo nadigrali svakog protivnika, a što nismo i pobjedili to je već nešto drugo. Imamo zaostatak, to je evidentno, ali sam tako siguran da ćemo stići vrlo brzo sve kokurenete. Nas niko ne smije otpisati i mogu svima poručiti da idemo na titulu".


Ono što navijače sigurno najviše interesuje, je to kada će se njihov ljubimac vratiti na teren.


- Iskreno se nadam da ću već protiv Travnika upisati nekoliko minuta, a ako ne, onda u sljedećem kolu sigurno igram. Moram ući spreman u nastavak prvenstava, jer se moram odužiti najboljim navijačima zbog toga što nisam mogao pomoći Sarajevu do sada", rekao je Alen Škoro za SportSport.ba.

30.08.2009.

Šćepanović najavljuje pobjedu Slavije

Fudbaleri Slavije u derbiju 5. kola Premijer lige BiH ukrstiće koplja sa Željezničarom. Prema riječima Vučine Šćepanovića biće to utakmica za gledaoce u kojoj očekuje pobjedu svog tima.

 

"Očekujemo tri boda i pomak ka gornjem dijelu tebele čime bi se priključili ekipama koje su na startu sezone najavile borbu za jedno mjesto koje vodi u Evropu. Neće biti lako, ali smo jako motivisani, pogotovo što je ovo tek druga utakmica koju ove sezone igramo na domaćem terenu", rekao je Šćepanović.


Vezista Slavije je istakao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom u bh. eliti.


"Sve je išlo po planu, osim utakmice u Travniku. Neočekivano smo izgubili bodove, ali smo se već u Širokom ispravili i pokazali da je to bio samo loš dan. Da ćemo i ove godine juriti vrh tabele pokazali smo i u Mostaru gdje smo uzeli bod aktuelnom šampionu. Zato moramo ostaviti srce na terenu i u derbiju sa Željezničarom. Uz borbenu igru i podršku s tribina,  možemo ostvariti svoj cilj", kaže Šćepanović.


Za njega je najprijatnije iznenađenje, na otvararanju sezone, ekipa Veleža koja se prošle sezone grčevito borila za opstanak.


"Iznanađenje je svakako Velež, dok je Borac i prije početka novog šampionata najavio pohod na titulu. Prvenstvo je dugo i biće svega do kraja", smatra Šćepanović.

30.08.2009.

U Želji optimistični pred meč sa Slavijom

Fudbaleri Željezničara u derbi susretu petog kola Premijer lige BiH danas u Istočnom Sarajevu gostuju ekipi Slavije. Po riječima pomoćnog trenera ekipe sa Grbavice Dine Đurbuzovića Željezničar očekuje teško gostovanje, ali se "plavi" nadaju da će ostati neporaženi.


"Očekuje nas teška utakmica. Slavija je kvalitetna ekipa koju krasi dobra igra na sredini terena, bez velikog pritiska. Mi se nadamo da ćemo odigrati kvalitetno i ostati neporaženi", rekao je Đurbuzović, koji je dodao da se nada velikoj podršci navijača.


Za Željezničar u sutrašnjem meču neće moći nastupiti Mešanović i Muharemović, dok je upitan nastup i Bućana koji nije dovoljno oporavljen. No, u tim će se vratiti Ćulum, a u kombinaciji za prvi tim bit će i novajlije Selimović i Popović. Susret je na rasporedu danas u 17.00 sati uz direktan prenos na BHT 1. Nakon ovog kola uslijedit će pauza u prvenstvu, tokom koje će Željezničar odigrati dvije prijateljske utakmice. Prvu će igrati 5. septembra na Grbavici, najvjerovatnije protiv Leotara, dok će se 8. septembra u Foči sastati sa Sutjeskom.

30.08.2009.

Smajić strijelac u pobjedi Lokerena

Lokeren našeg Sulejmana Smajića večeras je u belgijskoj, jupiler ligi sa visokih 4-1 ispratio ekipu Mouscrona. U 24. minuti domaći sastav u vodstvo je doveo Janczyk da bi u 31. minuti, bivši igrač mostarskog Zrinjskog, Sulejman Smajić pogodio za 2-0. Smajić je sa Carevićem učestvovao i u akciji kod trećeg gola kada je precizan bio Tomo Šokota.Za konačnih 4-0 ponovo je pogodio bivši igrač Dinama, Šokota a utješni gol za Mouscron postigao je Maah u 75. minuti susreta.


Roeselare, našeg Damira Mirvića na domaćem terenu je poražen od Charleroia sa 1-3, naš reprezentativac proveo je u igri svih 90 minuta.


Treba spomenuti i novi poraz Mechelena na domaćem terenu od Sint Truidena sa 2-0, Adnan Mravac nije ušao u igru Mechelena dok je Adnan Čustović za Gent u gostujućem porazu kod Kortrijka od 1-0 odradio 75 minuta a u 22. minuti dobio je žuti karton.

29.08.2009.

Dvije pobjede na pripremama

Košarkaši Bosne ASA BH Telecoma danas se vracaju u Sarajevo, nakon 12-dnevnih priprema u Rogaškoj Slatini. Ekipi se priključio i plej Zlatko Jovanovic, koji je zbog obaveza u reprezentaciji BiH propustio prvih pet dana priprema u Sloveniji.

 

- Nismo nezadovoljni, pripreme su protekle jako dobro. Naročito je povoljna okolnost da su igrači, koji su u finišu prošle sezone imali problema sa povredama, nekima je čak bila neophodna i operacija, sada spremni za najveće napore - ističe Admir Bukva, direktor KK Bosna.

 

Završnu fazu boravka u Rogaškoj Slatini obilježile su kontrolne utakmice. "Studenti" su u prvoj, koja je ipak više ličila na nešto jači trening, savladali lokalnu ekipu Rogaške Slatine sa uvjerljivih 91:58. Sinoć, sarajevski košarkaši su odmjerili snage sa ukrajinskom Politehnikom i zabilježili pobjedu od 86:60.

 

- Oduševio je pristup igrača koji je bio zaista na vrhunskom nivou. Igrači su izvukli pouke iz meča sa Rogaškom Slatinom jer je bilo nekih slabih dionica. Nakon povratka u Sarajevo dočekat ćemo 5. septembra Dubrovnik, a 9. Budućnost. U Mađarsku na jedan jak turnir idemo 16. septembra. Za 25. smo zakazali utakmicu zatvorenog tipa protiv Panionisa, a dva dana kasnije počinje Memorijalni turnir "Mirza Delibašić" - rekao je Bukva.

 

Iz kluba najavljuju da će se tokom iduće sedmice ekipi priključiti i centar Rašid Mahalbašić, koji trenutno nastupa za reprezentaciju Austrije u diviziji B. Bosnini prvotimci će po povratku u Sarajevo dobiti dva slobodna dana. Nastavak priprema zakazan je za 1. septembar.

 

29.08.2009.

Velež savladao Leotar u gostima

Rezultati petog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

 

Laktaši - Olimpik    4:0

Zvijezda - Borac     1:1

Leotar - Velež        0:1

Čelik - Modriča      1:0

 

U nedjelju igraju: Slavija - Željezničar, Zrinjski - Rudar i Široki Brijeg - Sloboda, a u ponedjeljak Sarajevo - Travnik.

 

Tabela:

 

1. Velež   15:3 13 , 2. Borac   9:3 13 , 3. Modriča   8:5 8 , 4. Laktaši  10:9 7 , 5. Željezničar   4:3 7, .....

29.08.2009.

Spahić možda već na okupljanju

Emir Spahic, koji, prema navodima francuskih medija, boluje od svinjske gripe, uspješno se oporavlja, izvijestio je doktor Montpelliera Rene Raimondi.

 

Dr. Raimondi je dodao i to kako je klub, zbog našeg reprezentativca, testirao i ostale igrače Montpelliera na virus H1N1, ali su nalazibili negativni.

 

- Spahić se trenutno nalazi kod kuće i osjeća se dobro, saopšteno je na web stranici francuskog kluba...

 

Igrač je bio u kontaktu sa suigračima do 26. avgusta i stoga je moguće da su neki igrači kontaminirani. Ipak, testiranje provedeno na njima je negativno, ali ćemo morati sačekati još nekoliko dana da vidimo hoće li se neko požaliti na simptome slične virusu H1N1, kazali su iz Montpelliera. Prema posljednjim informacijama do kojih smo došli posredstvom francuskih kolega, Spahić nema klasične simptome svinjske gripe, ali u krvi ima virus H1N1. To bi u prevodu moglo značiti da njegov organizam neće biti toliko iscrpljen, tako da nema straha hoće li moći biti u kadru pred nastupajuće kvalifikacione duele protiv Armenije u Erevanu (5.septembar) i Turske u Zenici (9.septembar).

 

Inače, kapiten bh. selekcije od srijede se nalazi u kućnoj izolaciji, gdje će ostati do nedjelje, a ukoliko testiranje koje će biti ponovljeno u subotu pokaže da je Spahić blizu oporavka, naš internacionalac će se pojaviti na okupljanju reprezentativaca BiH i, nadajmo se, predvoditi naš tim u nadolazeća dva susreta, koja bi mogla biti i presudna za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Južnu Afriku.

 

29.08.2009.

Na Policima iskušenje za Velež

Fudbaleri Veleža danas stižu na Police kao drugoplasirani sastav prvenstva, kao jedno od dva najugodnija iznenađenja do sada, ali i kao ekipa koja je oslabljena neigranjem dvojice igrača, Dženana Zaimovića i Amera Osmanagića.

 

Svi koji su u dosadašnjem dijelu prvenstva gledali ekipu Veleža znaju o koliko važnim igračima se radi. Obojica su sjajni kreatori, a Zaimović je u ovoj sezoni odigrao svih 360 minuta, a postigao je i tri gola - dva Travniku i jedan Laktašima, dok je Osmanagić uz Zaimovića odradio veliki dio posla u sredini terena.Osmanagić je u susretu sa Sarajevom zaradio crveni karton.


O duljini njegove suspenzije disciplinska komisija NS-a BiH nije raspravljala prošle sedmice jer je čekala dodatne izvještaje službenih osoba. S obzirom da sjednica nije održana niti ove sedmice, suspenzija Osmanagića je automatski produžena do daljnjeg. Koliko toliko Abdulaha Ibrakovića ohrabruje činjenica da se u ekipu vraćaju golman Emir Hadžiđulbić odnosno Milan Knežević.


- Nedostaju nam dva vrlo važna igrača, Zaimović i osmanagić i nema sumnje da nas očekuje teška utakmica, možda čak i teža nego što je to bila ona u Sarajevu. Znamo šta se dešavalo lani u Trebinju i ovaj put moramo biti spremni na sve i zato nam trebaju igrači koji će ostati čvrsti do kraja bez obzira šta se bude dešavalo u toku utakmice. Leotar je klasična domaćinska ekipa koja teško bodove gubi na svom terenu, pa će naš posao biti dodatno otežan. U svaku utakmicu ulazimo sa istim ciljem, da pobjeđujemo da igramo što bolje pa će tako biti i ovaj put -
ističe u najavi današnjeg susreta Abdulah Ibraković

29.08.2009.

Džeko je siguran

Veliko zadovoljstvo i radost vladali su jučer kod igrača njemačkog bundesligaša Wolfsburga nakon što je jučer okončan ždrijeb skupina Lige prvaka. Između ostalih izjave su dali i naši reprezentativci Edin Džeko i Zvjezdan Misimović.


Misimović: Zadovoljan sam. Manchester je favorit, a sa Bešiktašem i moskovskim CSKA smo ravnopravni.


Džeko: I ja sam sasvim zadovoljan. Naš cilj je proći dalje. To su tri veoma zanimljive momčadi. O Manchesteru se nema sta reći, ali drugo mjesto je naše.

29.08.2009.

Uspješno odrađene pripreme

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci, ju­čer se vra­ti­la sa osmo­dne­vnih pri­pre­ma u Foj­ni­ci, gdje su se iza­bra­ni­ci Mir­ze Hrus­te­mo­vi­ća, se­le­kto­ra na­še re­pre­zen­ta­ci­je, pri­pre­ma­li za Evrop­sko prven­stvo u El­bla­du (Polj­ska) ko­je će se održa­ti u 19. do 27. sep­tem­bra. Sa­ba­hu­din De­la­lić, ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH u sje­de­ćoj odboj­ci za­do­vo­ljan je uslo­vi­ma ko­ji su na­ši "zla­tni" mom­ci ima­li u Foj­ni­ci i for­mom igra­ča.

 

- Mi­slim da smo ispu­ni­li sve zah­tje­ve ko­je je pred nas sta­vio stru­čni štab. Kao ka­pi­ten, mo­ram is­ta­ći da su šes­to­ri­ca ju­ni­or­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji su bo­ra­vi­li sa na­ma po­ka­za­li za­vi­dno zna­nje i za­la­ga­nje (Mu­ha­med Li­ga­ta, Alen Pra­šo­vić, Edin Mu­jić, Be­niz Ka­drić, Ja­smin Brkić i Đi­no Edin). Ne­ki od spo­me­nu­ti igra­ča pu­to­vat će sa na­ma u Polj­sku. Ko­na­čnu odlu­ku o to­me do­ni­jet će se­le­ktor Mir­za Hrus­te­mo­vić i stru­čni štab re­pre­ze­nat­ci­je - ka­zao je De­la­lić.

 

Ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH miš­lje­nja je da BiH ne oče­ku­je ni­ma­lo la­gan za­da­ta­ka u od­bra­ni ti­tu­le ko­ju su 2007. osvo­ji­li u Ma­đar­skoj.

 

- Ima­mo izu­ze­tno ja­ku gru­pu. Na­ši gla­vni kon­ku­ren­ti za me­da­lje bit će Ru­si­ja, Srbi­ja i re­pre­zen­ta­ci­ja Nje­ma­čke. Me­đu­tim, sve osim fi­na­la bio bi ne­us­pjeh, ta­ko da se na­dam da će­mo u BiH do­ni­je­ti de­ve­to zla­to ka­da je u pi­ta­nju ovaj sport. Spoj mla­dos­ti i is­kus­tva bit će naš re­cept za us­pjeh u Polj­skoj.

 

Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH iz­dvo­ji­lo je 15.000 kon­ver­ti­bil­nih ma­ra­ka za pri­pre­me re­pre­zen­ta­ci­je BiH za pred­sto­je­će EP. Me­đu­tim, ka­ko is­ti­če De­la­lić po­tre­ba­na su zna­tno ve­ća fi­nan­sij­ska sred­stva, što si­gur­no ovi mom­ci i za­slu­žu­ju.

 

- Mi­slim da je ovo prvi put da nam ova in­sis­tu­ci­ja po­ma­že. Ka­ko god, ovaj iznos je sim­bo­li­čan u odno­su na na­še tro­ško­ve. Na osno­vu do­sa­daš­njih re­zul­ta­ta, mi­slim da za­slu­žu­je­mo mno­go vi­še. Ipak, na­dam se da će­mo od ja­nu­ra na­re­dne go­di­ne i mi kon­ku­ri­sa­ti za do­dje­lu do­ži­vo­tne na­gra­de po par­vil­ni­ku Za­ko­nu o spor­tu BiH. Ispu­nja­van­mo sve uslo­ve, ta­ko da oče­ku­je­mo kon­kre­tne po­te­ze. Že­lim is­ta­ći da je Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i spor­ta BiH, na če­lu sa mi­nis­trom Emi­rom Ha­dži­ha­fi­zbe­go­vi­ćem, do sa­da iz­dvo­ji­lo naj­vi­še nov­ca za naš ko­le­ktiv - za­vrša­va De­la­lić.

 

Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci će se do 4. sep­tem­bra pri­pre­ma­ti u svo­jim ma­ti­čnim klu­bo­vi­ma, a na­kon to­ga će po dru­gi put otpu­to­va­ti u Foj­ni­cu na za­vršne pri­pre­me, gdje će os­ta­ti do 12. sep­tem­bra. Pre­ma ri­je­či­ma De­la­li­ća, re­pre­ze­nat­ci­ja bi u Polj­sku tre­ba­la le­tje­ti avi­onom 19. av­gus­ta kao se ne bi fi­zi­čki is­crpi­li za izu­ze­tno te­ške uta­kmi­ce ko­je ih oče­ku­ju. Na EP u Polj­skoj re­pre­zen­ta­ci­je uče­sni­ce bit će po­di­je­lje­ne u dvi­je gru­pe. U gru­pi A igrat će Nje­ma­čka, Ma­đar­ska, Hrvat­ska, Ukra­ji­na, Grčka i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Na­ši zla­tni mom­ci svrsta­ni su u gru­pu B za­je­dno sa Ru­si­jom, Ho­lan­di­jom, Polj­skom, Tur­skom i Srbi­jom. Pod­sje­ti­mo, na­re­dno Svjet­sko prven­stvo u sje­de­ćoj odboj­ci održat će se u Oklo­ha­mi 2010., dok će se Pa­ra­olim­pij­ske igre održa­ti u Lon­do­nu 2012.

 

Osam zla­tnih

 

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci je­dan je od na­jus­pje­šnijh spor­tskih ko­le­kti­va u na­šoj ze­mlji. Na do­sa­daš­njim ta­kmi­če­nji­ma bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci osvo­ji­li su uku­pno 11 me­da­lja od če­ga 8 zla­tnih, dva sre­bra i je­dno bron­za­no odli­čje. Pa­ra­olim­pij­ske igre u Sydney 2000. ( 2.mjes­to), Ati­ni 2004. (1.mjes­to), Pe­kin­gu 2008. (2. mjes­to). Evrop­ska prven­stva u Tal­li­nu 1997. (3. mjes­to), Sa­ra­je­vu 1999. (1. mjes­to), So­ro­spa­ta­ku 2001. (1. mjes­to), La­pe­ran­ti 2003. (1. mjes­to), Le­vre­ku­ze­nu 2005. (1. mjes­to) Nyiregyha­zi­ju 2007. (1. mjes­to). Svjet­ska prven­stva u Te­he­ra­nu 1998. (3. mjes­to), Egip­tu 2002. (1. mjes­to), Ro­er­mon­du 2006. (1. mjes­to).  

 

29.08.2009.

Novoselac i Kljunić u Potpišćanu

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u malom fudbalu Slaven Novoselac i Milan Kljunić novi su članovi Malonogometnog kluba Potpišćan iz Labina. Tako su se Novoselac i Kljunić priključili drugoj dvojici bh. reprezentativaca u ovom klubu, Draženu Novoselcu i Alenu Laliću, najboljem igraču malog fudbala u Bosni i Hercegovini u izboru portala SportSport.ba.


Slaven Novoselac proteklu je sezonu nastupao za SAS iz Zrenjanina, dok je Milan Kljunić nastupao u dresu kluba Obilić iz Prnjavora.

29.08.2009.

Rukometaši Kaknja znatno pojačani

Rukometaši Kaknja dobili su jedno, ali vrijedno pojačanje. Riječ je o povraniku Nedžadu Zaimoviću, koji je prošle sezone igrao u hrvatskom prvoligašu Moslavini iz Kutine.

 

Zaimović je još zimus trebao pojačati Kakanj, ali klub nije izvršio kompletan iznos sredstava za izdavanje certifikata potrebnog za registraciju i njegov povratak je propao . Zahvaljujući razumijevanju načelnika općine Mensura Jašarspahića i Željka Bošnjaka, danas je na račun Hrvatskog rukometnog saveza uplaćen preostali iznos duga i Zaimović će u ponedjeljak dobiti potrebnu dokumentaciju i biti registriran za Kakanj.


Interesantno je istaći da je Zaimović kompletne pripreme obaviom sa zeničkim Čelikom, ali nezadovoljan minutažom na kontrolnim utakmicama i ponuđenim uvjetima, iznenada se predomislio i umjesto u novom premijerligašu, karijeru će nastaviti u matičnom klubu.28.08.2009.

Slavija spremna za derbi

Fudbalere Slavije u nedelju očekuje derbi meč 5. kola Premijer lige BiH u kojem se, na svom stadionu, sastaju sa sarajevskim Željezničarem. Šef Stručnog štaba, Zoran Erbez, i kapiten premijerligaša iz Istočnog Sarajeva, Bojan Regoje, izrazili su na današnjoj press konferenciji optimizam uoči predstojećeg susreta. Nakon serije od tri gostujuće utakmice, fudbaleri Slavije će pred domaćom publikom ugostiti velikog rivala, ekipu Željezničara. Odlična uvertira pred ovaj meč bila je odgođena utakmica 1. kola u kojoj je tim Zorana Erbeza osvojio bod u Širokom Brijegu protiv istoimenog protivnika.


- Bod iz Širokog Brijega nam je donio samopuzdanje pred susret sa Željezničarom. Pobjeda protiv tima sa Grbavice bi nam mnogo značila, jer bi se na taj način pomjerili ka samom vrhu tabele. Naš protivnik je imao dobar start, isto kao i mi i nema sumnje da će nedeljni meč biti fudbalski spektakl.", rekao je Erbez.


On je istakao da respektuje svog narednog protivnika i izrazio očekivanje da će utakmica proteći u fer i korektnoj igri na terenu, a vjeruje da će ovaj derbi obilježiti i spšortsko navijanje s tribina.


- Respektujemo ekipu Željezničara, koja ima odlične pojednice, a kvalitetni su i kao tim, što su pokazali u prva četiri kola. Očekujem dobar ambijent na tribinama, a na terenu fer i korektnu igru."


Kapiten Sokolova', Bojan Regoje smatra da će meč sa ’Željom’ opravdati epitet derbija kola.


- Mi smo maksimalno spremni perd utakmicu sa Željezničarom, ali smo i svjesni da nas očekuje težak zadatak. Ipak, vjerujem u snagu svog tima i nadam se da ćemo pobjedom u derbiju osvojiti bodove za vrh tabele. Ono što je najbitnije u našoj ekipi nema povrijeđenih, niti suspendovanih igrača. Iskoristio bih priliku da pozove sve naše navijače da nas podrže u što većem broju." rekao je Regoje.


Iako je bilo najavljeno da će na današnjoj press konferenciji biti predstavljeni novi fudbaleri Slavije, to se nije desilo. Napadači Čedomir Paunović i Dušan Dejanović još nisu završili sve administrativne procedure u Fudbalskom savezu Srbije, pa je njihova promocija otkazana.

28.08.2009.

Bosna bolja od ukrajinske Politehnice

Košarkaši sarajevske Bosne nastavili su sa pobjedama u pripremnim utakmicama u Sloveniji. Nakon što je u susretu neravnopravnih protivnika prije dva dana nastradala ekipa Rogaške Slatine, danas je ubjedljivo savladan i mnogo ozbiljniji protivnik, ukrajinska Politehinica.

 

U zatvorenom trening susretu Studenti su nadigrali Politehnicu sa visokih 86:60, a pobjeda bi vjerovatno bila i uvjerljivija da drugu polovinu zadnjeg perioda trener Vukoičić nije na parket poslao najmlađe igrače.


Vrijedi spomenuti i to da se u Sloveniji priprema i Bosnin rival iz NLB lige, KK Zadar, koji je također prije dva dana igrao trening susret sa Ukrajicima, te ih uz podršku navijača koji prate i pripremne susreta, savladao sa 88:83.

28.08.2009.

Spahić je kući i dobro se osjeća

Montpellier je otputovao za Nicu, gdje gostuju u okviru prvenstva Francuske, bez kapitena Bosne i Hercegovine Emira Spahića, koji se nalazi u karanteni. Kapiten naše fudbalske reprezentacije zaražen je virusom H1N1 i dobro se osjeća, ali se nalazi u izolaciji, pod budnim okom doktora.


- Spahić se trenutno nalazi kući i osjeća se sasvim dobro. Sve smo dogovorili i obezbijedili mu maksimalnu medicinsku pažnju. Emir se našao u kontaktu sa nekolicinom fudbalera, na kojima smo morali uraditi testove da vidimo jesu li pokupili zarazu i svi su nalazi bili negativni. Konstantno smo u kontaktu sa Emirom Spahićem i pratimo njegovo zdravstveno stanje, koje je stabilno", rekao je doktor Montpelliera Raimondi.

28.08.2009.

Muminović preuzeo ekipu

Nakon devet dana odsustva sa priprema zbog obaveza u reprezentaciji BiH, šef stručnog štaba Slobode Dite Senad Muminović jučer je ponovo preuzeo kormilo tuzlanske ekipe, koja radi u dvorani Mejdan. Muminović je zadovoljan onim što mu je prenio pomoćnik Azur Sakić, koji je izvršio prozivku, ali naglašava da je tim u odnosu na prošlu sezonu značajno oslabljen.


- Teško ćemo pronaći adekvatne zamjene, prije svega za reprezentativnog pleja Jovanovića i centra Lerića. Volio bih da ostane Velimirović, ali ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Pozitivno je to što imamo mlad tim u kojem nekolicina igrača već duže nastupa zajedno - kaže Muminović.


Tuzlake je napustio i mladi Emir Bešović, dok se na probi nalazi nekoliko igrača. Prema riječima sportskog direktora Žarka Vujovića, Sloboda još uvijek čeka odgovor hrvatskog prvaka Cibone, kojoj je otišao poziv za odigravanje prijateljske utakmice u Tuzli. Početkom septembra planiran je nastup na turniru u Hrvatskoj, u Dardi u blizini Osijeka.

 

 

 

 

 

 

28.08.2009.

Izviđač bolji od Krke, a slabiji od Merkura

Na pripremama za novu sezonu rukometaši Izviđača iz Ljubuškog nakon pobjede i poraza u Hrvatskoj odigrali su dvije utakmice u Sloveniji i također upisali po jedan trijumf i poraz. Po dolasku u Sloveniju popularni Skauti odigrali su utakmicu u Novom Mestu protiv slovenačke Krke i ubilježili pobjedu 26:22. U ovom susretu u dresu Izviđača najefikasniji su bili Matić sa 10 i Dominiković sa 5 postignutih golova.


U drugom susretu u Sloveniji bosanskohercegovački premijerligaš poražen je od Merkura (20:28), a kuriozitet ovog meča je to da je na semaforu u 50. minuti stajalo 20:20, da bi Izviđač u posljednjih 10 minuta primio osam golova, a niti jedan nije postigao.Veoma bitno je istači da se na pripremama u Sloveniji stručnom štabu Izviđača pridružio i proslavljeni hrvatski reprezentativac Vlado Šola koji je zadužen za rad sa golmanima. Do kraja priprema Skauti će u Sloveniji odigrati još pet utakmica.

 

28.08.2009.

U Leotaru spremni za okršaj sa mostarskim Veležom

Iako su pripreme za meč sa Veležom u subotu već u toku, na "Policama" još nisu zaboravili utakmicu u Modriči, gdje su poraženi sa 1:2. U medijima se mnogo komentarisalo suđenje Ljubiše Vrhovca. Pojedinci su izjavu trenera Leotara Srđana Bajića izvukli iz konteksta, pa je ispalo da je on sam priznao da su mu sudije pomogle.

 

- Ono što sam rekao poslije susreta u Modriči novinari su malo preoblikovali. Tada sam istakao da ne komentarišem suđenje ni kada je upereno protiv moga kluba, ali ni onda kada je bilo pravedno. Čak mislim da je suđenje u Modriči bilo solidno, ali ne želim da se upuštam u dalje komentare - istakao je Bajić.

 

U klubu iz Dučićevog grada se već pripremaju za utakmicu sljedećeg kola sa Veležom, koji je dobrim igrama na početku iznenadio mnoge. Već se najavljuju konvoji autobusa sa navijačima prema Trebinju. I igrači Veleža, često potcjenjujući Leotar, ističu da će osvojiti nova tri boda. U Leotaru se ne osvrću mnogo na napise u novinama i kažu da je jedino mjerilo teren i da će tu da vide koliko su Mostarci jaki.

 

- Ne obazirem se na izjave igrača Veleža. Prijetili su i prije mnogi, pa se zna kako su prošli na "Policama". Računamo na osvajanje tri boda i smatram da smo favoriti u ovoj utakmici. U miru se pripremamo za ovaj susret, baš kao i za svaki drugi. Nadam se da će publika da dođe u velikom broju, jer bi nam njihova podrška mnogo značila - istakao je vezni fudbaler trebinjskog premijerligaša Rajko Komnenić. 

 

Opet bez trojice

 

U susretu sa Veležom, Leotar će opet biti oslabljen. Gotovo je sigurno da neće nastupiti Darko Dreč, Vladimir Todorović i Branko Šešlija. Jovica Vico još uvijek trenira nešto manjim intenzitetom, ali se očekuje da bude spreman za subotnji okršaj sa Mostarcima.

28.08.2009.

Zoran Mikeš okupio malene

Košarkašice Mladog Krajišnika počele su pripreme za sljedeću sezonu. Šefu stručnog štaba Zoranu Mikešu na prvom sastanku odazvale su se igračice koje su prošle sezone nastupale za banjolučki klub: Milica Deura, Nataša Mikić, Dragoslava Žakula, Božena Radoš, Aleksandra Begenišić, Branka Granulić i Biljana Borenović, te Tamara Kapor koja je prošle godine nastupala za Neimarstvo Trebinje. Seniorskoj ekipi priključene su i igračice iz omladinskog pogona Dajana Sladojević i Violeta Simić, a očekuje se dolazak i Bojane Knežević koja je još na odmoru, dok je nastup Armine Jusufagić pod znakom pitanja.

 

- Nastup pojačanja Armine Jusufagić u predstojećoj sezoni još je neizvjestan zbog privatnih obaveza, ali se realizacija dogovora sa njom očekuje do kraja ove sedmice. Takođe, pripremama se priključila i nekadašnja košarkašica Mladog Krajišnika Ljiljana Latinović, ali još nije parafirala ugovor, jer sa njom postoji usmeni dogovor da nastupa za nas ukoliko ne pronađe inostrani angažman - rekao je generalni menadžer kluba Brane Čovičković.

 

Klub su u međuvremenu napustile Aida Pilav, Monika Veselovski, Ana Joković, Ivana Gaković, Jovana Milovanović, Olja i Božana Stupar. "Malene" trenutno treniraju u dvorani "Obilićevo", a od 31. avgusta planirane su kondicione pripreme. Još uvijek nije poznato da li će se dio priprema obaviti van Banje Luke, što najviše zavisi od finansijske situacije u klubu.

28.08.2009.

U Modriči Maksima ukazuju na negativnosti i pozivaju na poštenje

Nezadovoljni suđenjem na nekoliko utakmica, prije svega u Laktašima i protiv Leotara u Modriči, rukovodstvo tima iz grada motornih ulja održalo je hitnu sjednicu Izvršnog odbora na kojoj su analizirali utakmice ovog kluba.

 

Potpredsjednik FK Modriča Maksime, Zdravko Jovanović, kaže da zaključci sa ove sjednice imaju za cilj da se javnost upozna sa nepravdom koja se čini prema "uljarima", te da se eliminišu sve negativnosti iz najpopularnijeg sporta BiH.

 

- Mediji proteklih dana, rekao bih s pravom, pišu o onome što jedan broj sudija i kontrolora radi, a što nije u duhu pravila fudbalske igre. Ćutali smo, ali ne vrijedi ćutati. Nemamo pravo ostati hladnokrvni pred udarima sa svih strana. Klub se nije zvanično oglašavao, jer očekuje da će nadležni organi FS BiH valjano odraditi svoj dio posla i spriječiti nepravilnosti koje se događaju na našim i drugim utakmicama. U tom pravcu dajemo punu podršku nadležnim organima FS BiH - rekao je Jovanović.

 

On je podsjetio da su u prva četiri kola nove sezone, Modriči Maksma poništena dva regularna pogotka, nije dosuđen kazneni udarac protiv Leotara, podijeljeno je 15 žutih i dva crvena kartona.

 

- Posebno nas zabrinjavaju javne opomene, a smatramo da smo jedna od najkorektnijih ekipa. U četiri relativno mirne i fer utakmice dodijeljeno nam je 15 žutih i dva crvena kartona, tako da već u petom kolu pravo nastupa nemaju Zlatko Đorić i Jadranko Bogičević - dodao je Jovanović.

 

On je dodao da je o zaključcima Izvršnog odbora Modriče Maksima upoznat i FS BIH, bolje reći upućen je apel nadležnim tijelima asocijacije da stanu u zaštitu regularnosti.

 

28.08.2009.

Meč odluke u Gradačcu

Idemo u Gradačac da se nadigravamo. Veliku smo stvar uradili u prve četiri utakmice i to dobrom igrom protiv Zvijezde moramo da potvrdimo, kazao je Velimir Stojnić, trener Fudbalskog kluba Borac. Banjalučani su u sezonu 2009/2010. ušli bez poraza. Lideri su na tabeli a tu poziciju pokušaće da odbrane već ovog vikenda u okviru 5. kola Premijer lige BiH. Protivnik im je Zvijezda kojoj u novoj sezoni još niko nije odnio bodove sa domaćeg terena.

 

- Ova utakmica je jedna od najznačajnijih za nas jer imamo obavezu da nastavimo u istom ritmu kako smo i počeli. Nakon ovog meča slijedi pauza od 15 dana u kojoj ćemo imati vremena da posložimo neke stvari i svoju igru podignemo na još viši nivo, ali prvo moramo preskočiti ovu prepreku", rekao je Stonjić i dodao:

 

- Ne bih se bavio prognozama da li ćemo osvojiti tri boda, jedan ili nijedan. Napravili smo ciklus od četiri odlične utakmice i tako treba ući i u ovu. Pohvalno je kako se moji momci odnose prema igri i s kakvim zalaganjem i odgovornošću pristupaju svakom meču. To je ono što je najbitnije i ako je to kako treba, ni rezultati neće izostati."

 

Sadašnji sastav Borca krasi odlična psihička pripremljenost. I kad prime gol, igrači ne padaju u letargiju. Borac je dva puta gubio od Širokog i oba puta uspio da se "vrati iz mrtvih" i na kraju porazi jednu od najkvalitenijih ekipa u Premijer ligi. Ta osobina u prethodnim sezonama nije baš bila zaštitni znak banjalučke ekipe.

 

- Na početku priprema smo veliku pažnju obratili na psihičku stabilnost i igru. Dobro poznajem sve momke i znam koliko i šta mogu. Rekao sam im da će ih sve osim pozitivnog stava sputavati u igri i da neće moći da pokažu da znaju da igraju fudbal. To su oni prihvatili i evo vidite kakav je rezultat. Prva četiri kola su bila poprilično stresna kao i uostalom svaki meč, ali oni su to sve stoički podnijeli što je za divljenje", kazao je Stojnić.

 

U međuvremenu Borac je u utorak odigrao i jedan kontrolni meč u kojem je sa 6:0 porazio Lauš, trećeligaša RS. Po dva gola su postigli Marko Mazalica i Ognjen Damjanović a po jednom su mrežu zatresli StojanVranješ i Oliver Jandrić. Ovo je tradicija Borca da u toku sedmice nakon kondicionih treninga odigra utakmicu u kojoj su veći dio meča igrali oni igrači koji imaju manju minutažu u Premijer ligi.

27.08.2009.

Spahić poručio da je riječ o prehladi!

Prema još uvijek neslužbenim informacijama sarajevskog Oslobođenja, Emir Spahić je javio svojim prijateljima i porodici u Bosni i Hercegovini da nemaju razloga za zabrinutost. Navodno je kapiten bh. tima iz Francuske poručio da se ne radi o zloglasnom virusu H1N1, te da je riječ samo o nešto jačoj prehladi.

 

Spahić je poručio i to da se nalazi u izolaciji zbog preventive, a ne svinjske gripe, te da će sigurno biti spreman za susrete sa Armenijom i Turskom.

 

27.08.2009.

Nalazi kažu: Spahić boluje od svinjske gripe

Francuski mediji objavili su sinoć saopštenje Montpelliera prema kojem je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić obolio od virusa H1N1, odnosno svinjske gripe.

 

Spahić se trenutno nalazi u kućnoj izolaciji, gdje će provesti narednih pet dana čekajući nalaze doktora. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine jučer je morao prije vremena napustiti trening svoje ekipe, žaleći se na umor. Na zvaničnoj stranici Montpelliera objavljeno je kako se jedan njihov igrač žali na simptome koji su veoma slični onima zloglasnog virusa H1N1.


U Montpellieru su odmah naložili da se urade nalazi krvi Emira Spahića, a oni su, nažalost, pokazali prisustvo virusa H1N1. Ovakav razvoj situacije gotovo pa sigurno znači da kapitena reprezentacije BiH neće biti na okupljanju, zakazanom za ponedjeljak, jer će se nalaziti u karantinu do nedelje, a pod velikim je znakom pitanja i njegov nastup u predstojećim susretima kvalifikacija za odlazak na SP, što je za bh. tim, ogroman hendikep.- Ovoga sam se najviše plašio, da nam se ne dogodi nešto nepredviđeno. Ne znam šta da radim. Bez Spahića smo mnogo slabiji, u to nema nikakve sumnje", kaže selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević.


Kapiten bh. tima odlično je startao sezonu u svom novom klubu, gdje je u prva tri kola postigao dva gola, te je izabran za najboljeg igrača frnacuske lige u 3. kolu.

27.08.2009.

Hadžić promašio prolazak dalje

Fudbaleri Sarajeva poraženi su rezultatom 2:1 u revanš susretu sa rumunskim Clujem u okviru 4. pretkola Evropske lige. Sarajevo je sjajno otvorilo utakmicu. Igrom kratkih pasova fudbaleri tima sa Koševa su diktirali tempo utakmice, ne dopuštajući domaćim igračima da razviju svoju igru. Međutim, do gola portugalskog golmana Nuna Clara nije se moglo. Svi su se napadi uglavnom završavali na 20tak metara od gola Cluja, a iz tog perioda igre vrijedi izdvojiti udarce Beloševića i Ihtijarevića.


U 16. minuti Sarajevo je moglo poesti, ali na centaršut Ihtijarevića iz kornera Dudo zamalo kasni. Nakon toga, igrači Cluja su polako vražali terensku inicijativu na svoju stranu, a većina napada domaće ekipe išla je preko lijeve strane, odnosno Sebastiana Dubarbiera. Rumuni su poveli pet minuta prije odlaska na odmor. Najbolji strijelac domaćih Kone uspio je proći pored dvojice odbrambenih igrača Sarajeva i vrhom kopačke poslati loptu iza leđa golmana Muhameda Alaima, pa se na poluvrijeme otišlo sa minimalnom prednošću domaće ekipe.


U drugom poluvremenu mnogo više uzbuđenja. Možda i ključni trenutak utakmice desio se u 64. minuti. Damir Hadžić dobro je probio po desnoj strani i šutirao, ali Claro brani. Međutim, lopta se ponovo odbila do Hadžića koji potpuno neometan, sa metar i pol udaljenosti od gola, pogađa stativu!


Kazna je uslijedila vrlo brzo, tačnije pet minuta kasnije. Muresan je snažno šutirao, a lopta se od igrača Sarajeva odbila u korner, kojeg je izveo Dubarbier, a Muresan visoko skače i pogađa dalji ugao Alaimovog gola.


Tračak nade za Sarajevo donio je rezervista Alen Avdić deset minuta prije kraja utakmice. Nakon slobodnog udarca za bordo tim, Avdić je stigao do lopte prije Nuna Clara i pogodio za konačnih 1:2.


Do kraja susreta fizički daleko lošije spremni fudbaleri Sarajeva nisu uspjeli stići do toliko željenog gola, te se Cluj plasirao u grupnu fazu Eurolige.


Cluj - Sarajevo 2:1 (1:0)


Strijelci: 1:0 - Kone (40), 2:0 - Muresan (69), 2:1 - Avdić (80)


CLUJ: Nuno Claro, Tony, Panin, Mureşan, Dubarbier (od 90. Bus), Peralta (od 88. Traore), Koné, Juan Culio, Cadú, Dani, Aparecido (od 61. Mara) (od 71. Avdić)

SARAJEVO: Alaim, Dudo, Torlak, Ihtijarević (od 81. Pliska), Muminović, Džakmić, Jahović (od 71. Avdić), Maksumić, Rizvanović, Belošević (od 55. Škoro), Hadžić.


Stariji postovi

BH SPORT
<< 09/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930


NAŠI LINKOVI

KONTAKT
Za sve one koji žele da kritikuju ili pomognu konkretnim dokazima ili informacijama ovaj Blog i početak ove velike akcije, neka se obrate na sljedeću adresu : bhsport.bih@gmail.com


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1627394

Powered by Blogger.ba