Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

10.02.2009.

Šesto mjesto za Irmu Karišik

Na 30. Evrop­skom prven­stvu za ju­ni­ore u san­ka­nju na pri­ro­dnim sta­za­ma, održa­nom u Lun­gi­aru (Ita­li­ja), naj­bo­lja bh. san­ka­ši­ca Ir­ma Ka­ri­šik (19), čla­ni­ca Klu­ba spor­to­va na le­du AL­FA iz Sa­ra­je­va, osvo­ji­la je 6. mjes­to. U kon­ku­ren­ci­ji 17 naj­bo­ljih ju­ni­or­ki svi­je­ta, Ir­ma je izvan­re­dnim vož­nja­ma us­pje­la os­tva­ri­ti naj­bo­lji pla­sman u is­to­ri­ji bh. san­ka­škog spor­ta. Ir­mi­ni re­zul­ta­ti ni­su slu­čaj­ni i plod su tro­go­diš­njeg ra­da i tre­nin­ga, pod vod­stvom je­dnog od naj­bo­ljih tre­ne­ra da­naš­nji­ce i ve­li­kog pri­ja­te­ljaK­SL AL­FA, Aus­tri­jan­ca Karl Flac­he­ra. Do kra­ja fe­bru­ara, oče­ku­ju je još i Svjet­sko prven­stvo u Ita­li­ji i za­vršni­ca Svjet­skog ku­pa u san­ka­nju u Ru­si­ji, na ko­ji­ma se oče­ku­je da Ir­ma pot­vrdi izu­ze­tno do­bru for­mu i sjaj­ne re­zul­ta­te.