Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

21.04.2009.

Miličević, Ivanek i Duranspahić na MI

Anto Dafinić, selektor muške stonoteniske reprezentacije Bosne i Hercegovine, odredio je igrače koji će braniti boje naše zemlje na 16. mediteranskim igrama u italijanskoj Pescari, a koje će se održati od 26. juna do 5. jula.


Dafinić će na Igrama računati na Srđana Miličevića, Vladimira Ivaneka i Admira Duranspahića.
Na prošlim igrama u španskoj Almeriji (2005. godine) Miličevića, našeg najboljeg igrača, do medalje je dijelila samo jedna pobjeda.

 

21.04.2009.

Klubovi protiv vraćanja bodova Olimpiku

Upravni odbori MRK Goražde i RK Bosna Prevent Visoko na zajedničkoj konferenciji za novinare u petak u Goraždu upozorili su da je ozbiljno dovedena u pitanje regularnost prvestva zbog odluke IO RS BiH da vrati bodove RK Olimpik koji je istupio iz lige.

 

Ovim postupkom IO RS BIH preinačio je prvobitnu odluka komesara lige Dušana Popovića kojom su svi rezultati ovom klubu bili poništeni, istakli su predstavnici ova dva kluba, Mirza Handžić, sportski direktor Bosne i Nermin Djana, trener Goražda.


- Izvršni odbor RS BIH je donio odluku o registrovanju postignutih rezultata ekipe Olimpika, preskačući takmičarsku komisiju kao drugostepeni žalbeni organ RS BIH i bez ikakvog pismenog obavještenja na osnovu kojih zakonskih činjenica donosi ovakvu odluku, osim kratkog pojašnjenja u kojem se navodi da je odluka donesena na osnovu ranije prakse, navedeno je na press konferenciji.


- S tim u vezi oba kluba i MRK Goražde i RK Bosna Prevent su zbog ovakvih poteza IO RS BIH uložili prigovor na adresu RS BIH, u kojem su navedene sve zakonske činjenice na osnovu kojih IO RS BIH nije mogao donijeti spornu odluku, međutim na naš prigovor nikada nismo dobili bilo kako objašnjenje ovakvih postupaka. Smatramo da su ovakvi potezi RS BIH nedopustivi, te da nisu u duhu sporta kao i da je RS BIH napravio presedan u ovom slučaju ne poštujući prvenstveno normativna akta te tako direktno uticao na plasman ekipa kako u borbi za opstanak tako i u borbi za izlazak u evropska takmičenja, stoji u zajedničkom saopštenju za javnost Uprave MRK Goražde i RK Bosna-Prevent Visoko.

 

Predstavnici klubova istakli su da ovakvi potezi ne bi smjeli postati praksa u budućnosti zbog regularnosti takmičenja te zatražili da se u Statutu Rukometnog saveza tačno precizira koji broj utakmica treba biti odigran da bi prvenstvo bilo regularno.

21.04.2009.

Može li Ćiro „vratiti“ Delača?

Bosna i Hercegovina vjerovatno će izgubiti još jednog talentovanog fudbalera, u ovom slučaju golmana. Mladi čuvar mreže zaprešićkog Intera već je u centru pažnje hrvatskih, ali i evropskih medija. Stopama Zlatana Ibrahimovića, Eldina Jakupovića, Nevena Subotića, Harisa Medunjanina, Mustafe Kučukovića..., koji su umjesto BIH izabrali neku drugu reprezentaciju, vjerovatno će krenuti i Matej Delač, 16-godišnji čuvar mreže Intera.


Početkom godine, ovaj mladi i talentovani čuvar mreže debitovao je u dresu hrvatskog prvoligaša iz Zaprešića, a već je ubilježio i nekoliko nastupa za mlađe reprezentacije naših zapadnih komšija. Delač je rođen 20. avgusta 1992. godine u Gornjem Vakufu, visok je 191 cm i u budućnosti bi mogao „izrasti“ u jednog od „najvećih“ svjetskih čuvara mreže. Iako je nastupao za mlađe selekcije Hrvatske, još uvijek nije „kasno“ da zaigra pod trenerskom palicom selektora Miroslava Ćire Blaževića.


Kao što je poznato Svjetska fudbalska federacija (FIFA) dozvoljava igračima promjenu sportskog državljanstva, sve dok igrač ne napuni 21. godinu. Obzirom da Delač ima tek 16 godina, još uvijek je moguće da promjeni dres, a ključnu ulogu u cijeloj priči mogao bi odigrati upravo Ćiro Blažević...     


O nadarenom igraču rođenom u BiH, a koji nosi dres reprezentacije Hrvatske piše i zvanična stranica Evropske fudbalske federacije (UEFA). UEFA.com piše kako su njegove odbrane zainteresovale Dinamo i Hajduk, dva najveća hrvatska kluba, a navodi se da će se Zagrepčani i Splićani morati „boriti“ sa velikim inostranim klubovima, jer je Delač već na meti mnogih evropskih velikana.


Navodno, ovog ljeta malo je nedostajalo da Delać potpiše ugovor sa lisabonskom Benficom.


- Skaut Benfice gledao me na utakmici hrvatske U-15 reprezentacije i pozvao me na probu u Lisabon. Trenirao sam nekoliko puta s ekipom i u klubu su bili prezadovoljni, ali je zapelo oko visine odštete na relaciji Inter – Benfica i ostao sam u Zaprešiću, izjavio je Delač, dodavši:


- Mnogo vremena provodim gledajući kako igraču šutiraju jedanaesterce i ako mogu birati kojem bi igraču volio skinuti penal, bio bi to Cristiano Ronaldo. On je sjajan i volio bih odbraniti njegov udarac jednom u životu.

 

21.04.2009.

Abdulah Ibraković : Elvir Čolić je najbolji igrač u ligi

Na­po­kon se i to do­go­di­lo. Ve­lež je osvo­jio bod u gos­ti­ma. Us­tva­ri, bod je spa­sio Le­otar, jer su Ro­đe­ni tre­ba­li uze­ti ci­je­li pli­jen. Ab­du­lah Ibra­ko­vić je naj­za­slu­žni­ji za Ve­le­žov pre­po­rod. Mla­di je tre­ner za­nat pe­kao u Lu­kav­cu, po­tom na Tuš­nju, u Teš­nju, Sre­bre­ni­ku, Gra­ča­ni­ci... U Ve­lež je do­šao sa de­vi­zom «sve ili ni­šta». Ve­lež je još uvi­jek u opa­snoj zo­ni, ali pro­lje­tne uta­kmi­ce da­ju na­du u op­sta­nak. Ro­đe­ne ni­ko ni­je na­di­grao. Mos­tar­ci su uz ma­lo vi­še sre­će mo­gli već sa­da pre­bri­nu­ti sve bri­ge oko op­stan­ka. Ni­kad se ni­je de­si­lo od ka­ko je bh li­ge, da su do­ma­ći­ni pro­tiv Ve­le­ža u fi­ni­šu (Sla­vi­ja, Ve­lež, Zrinj­ski) ču­va­li vod­stvo. To je no­vo li­ce ro­đe­nih.

 

- Tre­ba­li smo uze­ti naj­ma­nje bod na Grba­vi­ci, pod Bi­je­lim bri­je­gom i u Lu­ka­vi­ci. U Tre­bi­nju smo ima­li po­bje­du u ru­ka­ma, ali ne­će­mo pre­vi­še ža­li­ti. Ide­mo da­lje - ka­že Ibra­ko­vić.

 

No­vi iza­zov je Bo­rac u Vra­pči­ći­ma?

 

- Ne­ka os­ta­ve sva­ku na­du pri­je ne­go što do­đu u Vra­pči­će!

 

On­da je na re­du gos­to­va­nje na Ko­še­vu...

 

- Po­zi­vam sve na­vi­ja­če, bi­lo Sa­ra­je­va, Ve­le­ža, ali i dru­ge, neu­tral­ne, da do­đu na Ko­še­vo i uži­va­ju u fu­dbal­skom pra­zni­ku. Uvje­ren sam da će i Sa­ra­je­vo i Ve­lež igra­ti za ra­ju, a to­ga oda­vno ne­ma na na­šim te­re­ni­ma. Ka­da se igra otvo­re­no, do­la­ze i po­bje­de. To je mo­ja fi­lo­zo­fi­ja. Žao mi je što ve­ći­na mo­jih ko­le­ga ro­bu­je re­zul­ta­tu, stva­ra pri­ti­sak na igra­če i za­do­vo­lja­va se ti­je­snim po­bje­da­ma. Ve­lež pu­ni gos­tu­ju­će sta­di­one, to nam je sa­ti­sfa­kci­ja.

 

Ibra­ko­vić se osla­nja na is­ku­sne Za­imo­vi­ća, Oba­da, Ve­la­gi­ća, Ju­gu, Ka­dri­ća..., ali i for­si­ra mla­de. Pro­lje­će je u zna­ku igra­ča ko­jeg je ne­ko ne­pra­ve­dno gur­nuo na bo­čnu po­zi­ci­ju.

 

- El­vir Čo­lić je igrač za re­pre­zen­ta­ci­ju. Od be­ka sam na­pra­vio mo­der­nog na­pa­da­ča. On je naj­pri­ja­tni­je izne­na­đe­nje, naj­bo­lji igrač u BiH. Uvje­ren sam da će ga i Ći­ro po­zva­ti ka­da ga vi­di na dje­lu.

 

Ci­je­ne sve ko­le­ge, ne­ke iz­dva­ja?

 

- Sa­kib Mal­ko­če­vić je po­či­njao sa­mnom. Odli­čan je mo­mak i tre­ner, po­ka­zu­je to re­zu­la­ti­ma. Žao mi je što ni­su an­ga­ži­ra­ni; Mu­zu­ro­vić i Osim, jer se ra­di o pro­kla­snim struč­nja­ci­ma. Mu­se­mić se pot­vrđu­je u Olim­pi­ku. Nji­hov po­vra­tak u Pre­mi­jer li­gu ople­me­nit će naš no­go­met.

 

Uvje­ren je u Ći­rin pro­je­kat...

 

- Ci­je­la na­ci­ja vje­ru­je u Ći­ru. Ni­ko ni­je na­pra­vio ni bli­zu ko­li­ko Bla­že­vić. I ko­me sa­da to sme­ta, za­što, sta je cilj ovih na­pa­da..?

 

Ka­ko ko­men­ti­ra­te is­tup Bla­ža Sli­ško­vi­ća?

 

- Ne­ko­rek­tnim i pre­ma drža­vi i pre­ma Bla­že­vi­ću, re­pre­zen­ta­ci­ji, ja­vnos­ti... Na kra­ju, Ba­ka je se­bi, ka­ko na­pi­sa je­dan vaš ko­le­ga, za­bio auto­gol. Po­go­to­vo je ru­žno op­tu­ži­va­ti igra­če ko­ji su sa­da no­si­oci igre u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ja sam uvje­ren da će Ći­ro na­pra­vi­ti re­zul­tat i odves­ti nas u Afri­ku, kao što sam si­gu­ran da će­mo Bra­ni­mir Tu­lić i ja izbo­ri­ti ba­raž sa mla­dom re­pre­zen­ta­ci­jom. Ita­li­ja i Ma­đar­ska je­su fa­vo­ri­ti, ali mi se ne bo­ji­mo - izja­vio je za "San" Ab­du­lah Ibra­ko­vić, hit tre­ner u Pre­mi­jer li­gi.

 

Da­um, Top­me­ler, Ris­tić...

 

Od ko­jih tre­ne­ra uči­te?

 

- Sta­ži­rao sam u Nje­ma­čkoj kod Kris­to­fa Da­uma, Top­me­le­ra i Ace Ris­ti­ća. Sva tri su tre­ne­ra vrhun­ski struč­nja­ci. Od sva­kog sam po­ne­što na­učio. Ja­ko ci­je­nim sve na­še tre­ne­re, ka­ko do­ma­će, ta­ko i Osi­ma, Ba­je­vi­ća, Ha­lil­ho­dži­ća, Ma­ri­ća, Ha­dži­ab­di­ća, Ba­žda­re­vi­ća, Su­ši­ća, Ha­dži­be­gi­ća, Bi­je­di­ća, Ome­ro­vi­ća.., ko­ji se do­ka­zu­ju u inos­tran­stvu i ko­ji su tu vri­je­dnost pot­vrdi­li u ze­mlja­ma gdje ra­de - ka­že Ibra­ko­vić.

 

Da ste tre­ner Že­lje, sta bi ste ura­di­li?

 

- Tre­ner Že­lje i Sa­ra­je­va ima pri­vi­le­gi­ju, kao što ja imam što sam na klu­pi Ve­le­ža, ali u te­žim okol­nos­ti­ma, da uvi­jek mo­že ju­ri­ti Evro­pu. Sa sa­daš­njim ka­drom Že­lje ja bih bio u sa­mom vrhu. Po­gle­daj­te tim Že­lje i vi­dje­će­te da tu ima kva­li­te­tog ka­dra biv­ših i aktu­el­nih mla­dih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Uvje­ra­vam vas da će se Ve­lež sa ovim lju­di­ma ko­ji vo­de klub, sa sjaj­nim na­vi­ja­či­ma, u sko­ri­je vri­je­me bo­ri­ti za Evro­pu - op­ti­mis­ta je Ibra­ko­vić.

21.04.2009.

BiH dobila prvake u lou-kiku

Zenički Kik-boks klub Isak bio je u subotu domaćin Prvenstva BiH za juniore i seniore u kik-boksu, u disciplini lou-kik. Tek stotinjak posjetilaca u dvorani Bilmišće, nakon cjelodnevnih kvalifikacija, vidjelo je čak 21 finalnu borbu.


Novi juniorski prvaci postali su: Semir Delić (do 54 kilograma), Amar Gađun (do 57), Denis Halilović (do 60), Semir Musić (do 63,5), Nemanja Lojpur (do 67), Dino Brajlović (do 71), Sadam Stupar (do 75), Alija Tučak (do 81), Rusmir Hondo (do 86) te u konkurenciji juniorki Maša Becanov (do 56), Ema Teskeredžić (do 60) i Aida Mehić (do 65).


Seniorski prvaci BiH su: Mladen Lolić (do 57 kg), Salih Kusur (do 60), Damir Arnaut (do 63,5), Rusmir Jugović (do 67), Bahrudin Mahmić (do 71), Nikola Matić (do 75), Miloš Golić (do 86), Muamer Tufekčić (do 91) i Dražen Pušara (preko 91).

21.04.2009.

Vukoičić: Nemamo više prava na grešku

Bosna ASA BH Telecom mogla je u Aleksandrovcu, praktično, potvrditi jedinicu za plej-of i plasman u NLB ligu. No, umjesto pobjede, "Studentima" je prijetio debakl. Sarajevski košarkaši tonuli su do 23 poena minusa (15:38) u 18. minuti, kada je meč bio i odlučen, a viceprvak osigurao dva boda protiv aktuelnog prvaka (69:53) u 7. kolu Lige 8.


- Igokea je dobar tim, koji je, nakon promjene trenera i poraza od Širokog, imao imperativ pobjede. Moglo se očekivati kako će igrati, ali smo slabo odgovorili na njihovu agresivnost. Siromašno smo napadali, s mnogo driblinga, a malo kretanja, za razliku od Igokee, koja je, kako je razlika rasla, pogađala sve lakše i preciznije - kaže Bosnin trener Vlada Vukoičić.


U drugom poluvremenu Bosna je uspostavila ravnotežu i taj dio čak i dobila s 34:29, ali dodaje Vukoičić, "sve je palo u vodu zbog loših prvih 20 minuta". To je bio drugi poraz u tri meča i pokazatelj ne baš blistave forme pred odlučujućih sedam kola.


- Pad forme poklopio se s povredama. Jedini izlaz je da se vratimo radom. Iz činjenice da više nemamo prava na kiks moramo izvući dodatnu energiju. I dalje smo u dobroj poziciji, najveći rivali dolaze nam u goste i sve zavisi od nas samih - rekao je Vukoičić.


Protiv Igokee u sastavu nije bilo povrijeđenih Gorana Ikonića i Emira Zimića. Njih dvojica će, vjerovatno, propustiti i sutrašnji meč sa Leotarom, a mogli bi se vratiti u subotnjem derbiju protiv Širokog u Sarajevu.


                        Ruso: Tim mi je još nepoznanica


Igokea Partizan, poslije dva poraza (Sloboda i Široki), nije imala pravo na kiks protiv Bosne. Znajući to, Aleksandrovčani su u derbiju dali i posljednji atom snage.


- Imali smo 23 poena prednosti, a na kraju 16. Moglo je biti i manje iako sam u posljednjoj četvrtini objašnjavao igračima da je bitna i razlika. To ću sljedeći put rigorozno kažnjavati. Moram reći da je tim za mene još nepoznanica. Kako smo protiv Bosne odigrali dobro, tako smo podbacili protiv Širokog tri dana ranije - rekao je trener Igokee Darko Ruso.

21.04.2009.

Jedinstvo potopilo BHN Bugojno

Rezultati utakmica posljednjeg, 22. kola prve ženske košarkaške lige BiH:


Neimarstvo Trebinje - Čelik           80:74
Brotnjo 94 - RMU Banovići           51:80
Jedinstvo - BHN Bugojno           124:17
Sloboda - Zrinjski                          20:0

Susret Borac Mladost - Violeta Livno neće biti odigran. Slobodna je bila ekipa Željezničar UNIQA.

KONAČNA TABELA

1. Željezničar    20 20 0 1693:1016 40
2. Čelik             20 14 6 1376:1101 34
3. Jedinstvo       20 13 7 1432:1085 33
4. Brotnjo          20 13 7 1312:1245 33
5. Neimarstvo    20 13 7 1462:1135 33
6. Sloboda        20 12 8 1232:1156 32
7. Banovići        20 10 10 1456:1347 30
8. Borac           19   7 12 1084:1169 26
9. Violeta Livno 19   5 14  992:1403 24
10. Bugojno      20   1 19  668:1680 20 (-1)
11. Zrinjski        20   1 19  390:  783 7

U Ligu za prvaka plasirali su se Željezničar, Čelik i Jedinstvo, a pridružit će im se ekipa Mladi Krajišnik. U prvom kolu 25. aprila sastaju se: Čelik - Mladi Krajišnik i Jedinstvo - Željezničar UNIQA.

21.04.2009.

Musemić: Svi znaju da sa Husrefom nema dogovora!

U okvi­ru 21. ko­la Prve li­ge FBiH, Olim­pik je ubi­lje­žio izne­na­đu­ju­ći po­raz na do­ma­ćem te­re­nu od bu­go­jan­ske Is­kre. To je bio uje­dno prvi do­ma­ći ovo­se­zon­ski po­raz "vu­ko­va", što ni­je is­ko­ris­ti­lo dru­go­pla­si­ra­no Je­din­stvo iz Bi­ha­ća ko­je je po­ra­že­no u Ka­knju od Ru­da­ra (2:3).

 

- Sva­koj se­ri­ji, bi­la ona do­bra ili lo­ša, do­đe kraj. Evi­den­tno je i to da mo­ji igra­či ni­su bi­li na že­lje­nom ni­vou. Ve­li­ki pro­blem je pred­stav­lja­la i či­nje­ni­ca da su igra­či, vje­ro­va­tno, već una­pri­jed upi­sa­li bo­do­ve, što nam se na kra­ju i osve­ti­lo - ka­že tre­ner Olim­pi­ka Hu­sref Mu­se­mić.

 

Mu­se­mić tvrdi da po­raz ne­će ne­ga­ti­vno uti­ca­ti na ko­na­čan cilj, ula­zak u Pre­mi­jer li­gu BiH.

 

- Po­raz nas jes­te pro­drmao, ali ni­je uz­drmao. Dru­gim ri­je­či­ma, po­raz od Is­kre je po­slao ja­snu po­ru­ku igra­či­ma; ni­šta ni­je si­gur­no sve dok se i te­oret­ski ne obez­bje­di - ka­zao je Mu­se­mić i do­dao:

 

- Svi zna­ju da sam ja tre­ner ko­ji i za po­raz i za tri­jumf u prvi red stav­lja igra­če. Ho­ću da ka­žem da su igra­či gla­vni kriv­ci za ovaj po­raz. No, ne mo­gu a da ne ka­žem da je i gla­vni su­di­ja sa svo­jim po­mo­ćni­ci­ma po­pri­li­čno ku­mo­vao na­šem po­ra­zu, jer je, u naj­ma­nju ru­ku, imao ne­ko­li­ko dis­ku­ta­bil­nih odlu­ka.

 

Na­kon izne­na­đu­ju­ćeg po­ra­za, po­je­di­ni me­di­ji i in­ter­net por­ta­li do­ve­li su u su­mnju re­gu­lar­nost uta­kmi­ce. Odno­sno, da je ona na­mje­šte­na!

 

- To je smi­je­šno! Jer, svi zna­ju da sa Hu­sre­fom ne do­go­vo­ra oko is­ho­da uta­kmi­ca. Pa, za­što bih on­da ja do­bio crve­ni kar­ton, za­što bih se ner­vi­rao i gu­bio živ­ce, ako smo, kao što la­žu, pus­ti­li Is­kru da po­bi­je­di - lju­ti­to je pro­ko­men­ti­rao Mu­se­mić

 

Na­re­dna uta­kmi­ca je od pre­su­dnog zna­ča­ja za "vu­ko­ve". U der­bi­ju 22. ko­la, u Bi­ha­ću, sna­ge će od­mje­ri­ti sa do­ma­ćim Je­din­stvom.

 

- Pre­vas­ho­dan cilj će nam bi­ti da se iz Bi­ha­ća, u naj­go­rem slu­ča­ju, vra­ti­mo ne po­ra­že­ni - za­klju­čio je Mu­se­mić.

 

                                   Gvoz­den: Ne­ma do­ka­za

 

Me­džid Gvoz­den, pred­sje­dnik Ta­kmi­čar­ske ko­mi­si­je Prve li­ge FBiH, na­ja­vio je da će se prei­spi­ta­ti sve oko­lo­nos­ti uta­kmi­ce Olim­pi­ka i Is­kre.

 

- Re­zul­tat jes­te izne­na­đu­ju­ći, ali to ni­je ra­zlog da se bez ije­dnog do­ka­za špe­ku­li­še da je uta­kmi­ca na­mje­šte­na. Pa, u Pre­mi­jer li­gi BiH Mo­dri­ča je u gos­ti­ma sa­vla­da­la Ora­šje i ni­ko ni­je ni­je­dnog mo­men­ta po­su­mnjao u re­gu­lar­nost me­ča. Kra­jem se­dmi­ce, vje­ro­va­tno u čet­vrtak, za­sje­dat će Ta­kmi­čar­ska ko­mi­si­ja. Uko­li­ko u za­pi­sni­ci­ma slu­žbe­nih li­ca sa uta­kmi­ce bu­de ne­kih do­ka­za da je uta­kmi­ca su­mnji­va ili da je bi­lo ne­kih ne­re­gu­lar­nos­ti, ci­je­li slu­čaj će­mo pro­sli­je­di­ti Dis­ci­plin­skoj ko­mi­si­ji - izja­vio je Gvoz­den.

 

                                   Peco: Po­šten tri­jumf

 

U re­do­vi­ma bu­go­jan­ske Is­kre oš­tro su de­man­to­va­li špe­ku­la­ci­ja da je uta­kmi­ca u Sa­ra­je­vu na­mje­šte­na.

 

- Od na­mje­šta­nja uta­kmi­ce ne­ma ni­šta. Igra­či do­ma­ći­na su ušli u uta­kmi­cu pre­me­ka­no. Je­dnos­ta­vno, pot­cje­ni­li su nas, što im se na kra­ju osve­ti­lo. Da je sve bi­lo re­gu­lar­no po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da su nam svi na kra­ju uta­kmi­ce čes­ti­ta­li na za­slu­že­noj po­bje­di - re­kao je Nu­sret Peco, tre­ner gol­ma­na Is­kre ko­ji uje­dno obav­lja i fun­kci­ju ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra ti­ma iz Bu­goj­na.

21.04.2009.

Darko Dreč ispoljio primitivizam i nacionalizam prema igračima Veleža

 Ve­lež je po prvi put od ka­da se igra je­din­stve­na Pre­mi­jer li­ga BiH do­šao do bo­da u Tre­bi­nju. Ro­đe­ni su, iako bez Oba­da i Ve­la­gi­ća, de­mon­stri­ra­li ve­oma do­bru igru i da­nas s pra­vom mo­gu ža­li­ti što ni­su odni­je­li ci­je­li pli­jen. Te­ži­nu bo­du iz Tre­bi­nja da­je či­nje­ni­ca da je izbo­ren u naj­bo­lji mo­gu­ći mo­me­nat, ka­da se Mos­tar­ci grče­vi­to bo­re za op­sta­nak i ka­da su go­to­vo svi di­rek­tni kon­ku­ren­ti u bor­bi za op­sta­nak do­ži­vje­li po­ra­ze. Za Ve­lež je dva pu­ta po­go­dio El­vir Čolić, na­kon sjaj­nih asis­ten­ci­ja Ri­ada De­mi­ća.

 

- Ono što je pos­ta­la sva­ko­dne­vni­ca u na­šem eli­tnom ran­gu jes­te ne­spor­tsko po­na­ša­nje do­ma­ći­na pre­ma gos­tu­ju­ćim igra­či­ma, bru­tal­no uda­ra­nje, plju­va­nje, a vrlo čes­to i uvre­de na­ci­ona­lis­ti­čkog sa­drža­ja. U su­bo­tu se na Po­li­ca­ma po okon­ča­nju me­ča spre­mao linč za fu­dba­le­re Ve­le­ža, ko­ji su če­ka­li go­to­vo sat vre­me­na u svla­či­oni­ci ka­ko bi se si­tu­aci­ja smi­ri­la i ka­ko bi mir­no mo­gli na­pus­ti­ti Tre­bi­nje. Što se ti­če de­ša­va­nja na sa­mom te­re­nu gos­ti iz Mos­ta­ra do­bi­li su ba­ti­ne ka­kve oda­vno ni­su. U div­lja­nju ka­ko na te­re­nu, ta­ko i van nje­ga pre­dnja­čio je Dar­ko Dreč, fu­dba­ler Le­ota­ra. Ta­ko je Dreč po okon­ča­nju me­ča pe­sni­com uda­rio fu­dba­le­ra "ro­đe­nih" Adna­na Ka­dri­ća u tu­ne­lu na pu­tu pre­ma svla­či­oni­ci. Izu­zev Dre­ča i re­zer­vni gol­man Be­rak sli­čno je re­ago­vao pred kraj uta­kmi­ce i to na Sa­ne­la De­mi­ća, zbog če­ga je do­bio crve­ni kar­ton. Ta­ko­đe vrlo bi­tno je is­ta­ći i to da su zbog po­vre­de igru na­pus­ti­la čak tri igra­ča Ve­le­ža, i to Ška­ljić, Še­čić i Ka­za­zić, či­ji nas­tup u sri­je­du kon­tra Bor­ca do­la­zi pod znak pi­ta­nja.

 

- Do­ži­vio sam uda­rac u gla­vu od stra­ne fu­dba­le­ra Le­ota­ra Dar­ka Dre­ča. Ni sam ne znam ža­što. Osim to­ga svih de­ve­de­set mi­nu­ta smo pre­živ­lja­va­li udar­ce i star­to­ve ka­kvi se to­le­ri­šu na ža­lost sa­mo u na­šoj Pre­mi­er li­gi. Vo­lio bi da na­dle­žni pre­gle­da­ju ka­se­tu sa uta­kmi­ce i da se vi­no­vni­ci div­lja­nja ka­zne, is­ta­kao je Ka­drić.

21.04.2009.

Kinezi poludjeli za BH igračima

Trener golmana u reprezentaciji BiH Enver Lugušić već četiri mjeseca živi i radi u Šangaju kao trener golmana u istoimenom klubu. Šangaj učestvuje i u Azijskoj ligi šampiona, gdje stoji veoma dobro. U ovom kineskom fudbalskom gigantu danas igra veliki broj stranaca, a sa uspjesima nogometne reprezentacije u kvalifikacijama pojavio se veliki interes i za bh. igrače.


- Kinezi ulažu veliki novac u fudbal. Veliki broj Argentinaca, Brazilaca se dovodi u klub. Mojim dolaskom i uspjesima reprezentacije BiH Kinezi su sve više zainteresirani za bh. fudbalere. Pitaju me za igrače, a nadam se da ću uspjesti dovesti u Šangaj Bosance, jer se ovdje odlično zarađuje. Jednostavno, oni su poludjeli za našim nogometašima. Brat od Hleba iz Barcelone Jačeslav igra u mom klubu. Prije nekoliko sezona u Šangaju je igrao i bivši igrač Bayerna Carsten Jancker. Imamo kompleks od 11 terena, a vjerujte mi da ovakve uslove nema ni Manchester United - govori Enver Lugušić, trener golamana u Kini.


Trener golamana u reprezentaciji BiH dolazi na reprezentativna okupljanja vlastitim troškom, jer ljudi u Savezu nemaju novca za Lugušićev put iz Kine. Međutim, popularnom Lugi ni to ne smeta da se raduje svakom okupljanju.


- Reprezentacija mi je uvijek na prvom mjestu, bez obzira na velike putne troškove koje imam iz Kine. Već sam se navikao na neke stvari u Šangaju, iako sam imao velikih problema na početku. Kineski jezik je nevjerovatno težak, a uspio sam naučiti samo pojedine stvari za golmane, iako nisam siguran da ih dobro govorim - kaže za "as" Enver Lugušić.

21.04.2009.

"Veziri" narušili ugled kluba

U situaciji kada se bore za opstanak, nogometaši Travnika dozvolii su sebi luksuz da se propisno obrukaju na Koševu i da dožive debakl protiv Sarajeva (1:6), kojim su narušili ugled kluba. Uzalud je trener Nedžad Selimović preuzeo krivicu, jer je Travnik igrao kao da se radi o trećeligašu pa Sarajevo nije imalo težak zadatak.


- Zaslužili smo kaznu, svi, na čelu sa mnom. Jednostavno, igrači nisu ispoštovali ono što smo se dogovorili. Vidjelo se da, kada nam izostanu trojica igrača (Varupa, Bradarić i Hodžić), ne ličimo na sebe. Nogometaši koji su dobili priliku, nisu je iskoristili - kaže Selimović.


Da li se iza ovako visokog poraza krije još nešto osim lošeg dana, nije potpuno jasno, ali kada primite šest golova i postignete jedan (Kolašinac), dosta je sumnji.


- Treba što prije vratiti poljuljano samopouzdanje, jer nam slijede dva važna susreta na Piroti, sa Širokim Brijegom i sa Zvijezdom, za koje se moramo posebno pripremiti - dodaje Selimović.

21.04.2009.

Šener Bajramović : Nemaju snage ni za 30 minuta

U debiju na klupi Orašja Šener Bajramović doživio je domaći poraz (0:2) od Modriče.


- Nismo iskoristili svoje prilike i logično je da smo kažnjeni. Nemam riječi opravdanja - kazao je Bajramović te je dodao:


- Nije mi jasno zbog čega moji nogometaši nemaju snage. Neki od njih mogu igrati tek tridesetak minuta. Šta je razlog, pokušat ću utvrditi u narednim danima.


Bajramović je dodao da još nije sve izgubljeno i da se nada ostanku u Premijer ligi. "Labudovima", međutim, neće biti nimalo lako. Trenutno su na pretposljednjem, 15. mjestu i mogu se iskupiti samo nekim uspjehom u gostima, za šta će imati priliku u srijedu u Laktašima.