Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

30.04.2009.

Nudžein Geca : Savičević me molio da ga ne udaram dok je bez lopte

Ri­jet­ki su spor­ta­ši iz Go­ra­žda ko­ji se mo­gu po­hva­li­ti us­pje­šnom ka­ri­je­rom kao što je to slu­čaj sa Nu­dže­inom Ge­com. Svo­je no­go­me­tne ko­ra­ke za­po­čeo je 70-tih u FK Ra­dni­čki gdje je za prvi tim de­bi­to­vao s ne­pu­nih 16 go­di­na. Tri go­di­ne po­sli­je odla­zi u FK Sa­ra­je­vo za ko­ji je uspi­je­šno nas­tu­pao sve do 1995.go­di­ne. Ra­do se sje­ća tih vre­me­na jer je bio dio ta­daš­nje ge­ne­ra­ci­je naj­bo­ljih ex - ju­go­slo­ven­skih no­go­me­ta­ša po­put Pi­ksi­ja, Pro­si­ne­čkog, Sa­vi­če­vi­ća, Ba­žda­re­vi­ća, Pan­če­va i dru­gih. Za Ge­cu je uvi­jek va­ži­lo pra­vi­lo da se po­red nje­ga ni­ko ni­je nai­grao. Odlu­ka­ma tre­ne­ra uvi­jek je imao na­jod­go­vor­ni­ji za­da­tak, a to je ču­va­nje na­jo­pa­sni­jih pro­ti­vni­čkih no­go­me­ta­ša.

 

- Naj­te­že mi bi­lo ču­va­ti De­ja­na Sa­vi­če­vi­ća ko­ji je stvar­no bio ma­đi­oni­čar s lop­tom. Imao je tu fin­tu ka­da ide pra­vo s lop­tom i ka­da mi­sliš da je imaš, sa­mo je u mo­men­tu ka­da ga na­pa­dneš di­gne špi­cem i pres­ka­če da­lje. Je­dnom pri­li­kom mi je re­kao «mo­mak igraj mu­ški i slo­bo­dno, ali ne­moj me sa­mo uda­ri­ti se­lja­čki bez lop­te» - pri­ča nam kroz smjeh Nu­dže­in Ge­ca.

 

Na­kon agre­si­je na BiH pos­ta­je i re­pre­zen­ta­ti­vac, a sa NK Bo­sna iz Vi­so­kog osvo­jio je sve što se u to vri­je­me u bh. no­go­me­tu mo­glo osvo­ji­ti. Ge­ci­na ka­ri­je­ra na­kon ra­ta i FK Sa­ra­je­vo nas­tav­lja se u Šved­skoj gdje je za šest mje­se­ci pro­mi­je­nio če­ti­ri eki­pe od pe­te do prve li­ge. Na­kon to­ga do­bi­ja po­ziv da se vra­ti u BiH, a na fu­dbal­ske te­re­ne izla­zi u dre­su vi­so­čke Bo­sne.

 

- Ne ra­ču­na­ju­ći go­di­ne pro­ve­de­ne pri­je ra­ta u FK Sa­ra­je­vo, vri­je­me u Bo­sni za­si­gur­no je je­dno od naj­lje­pših. Ima­li smo do­bru eki­pu i za če­ti­ri go­di­ne osvo­ji­li smo Kup, Sper­kup i prven­stvo - ka­že Ge­ca, ko­ji je fu­dbal­sku ka­ri­je­ru za­vršio u FK Že­lje­zni­čar gdje je ta­ko­djer sa Že­ljom osvo­jio i Kup i Su­per Kup te bio prvi u prven­stvu, a igrao je i u okvi­ru Ku­pa UEFA.

 

                                   Dres Ro­nal­da

 

Ono s čim se Ge­ca još mo­že po­hva­li­ti je da u svom po­sje­du ima i dres je­dnog od svjet­skih no­go­me­tnih le­gen­di, Bra­zil­ca Ro­nal­da.

 

- Na po­ziv Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća 1996. go­di­ne bio sam član re­pre­zen­ta­ci­je BiH u pri­ja­telj­skom me­ču pro­tiv Bra­zi­la. Ta­da sam sa Ro­nal­dom već na po­čet­ku su­sre­ta do­go­vo­rio za­mje­nu dre­so­va i na kra­ju me­ča to smo i oba­vi­li. Da­nas, nje­go­va vri­je­dnost je za me­ne ne­pro­cje­nji­va. Mo­ja na­mje­ra je da on os­ta­ne u mom i vla­sniš­tvu mog si­na. Ali, ko zna, obi­čno ova­kve stva­ri pos­ta­ju vri­je­dne s go­di­na­ma i mo­žda ne­kad ne­ko po­nu­di do­vo­ljno pri­ma­mlji­vu ci­je­nu, pa ga mo­žda i pro­da­mo - ka­že Ge­ca.

 

                                   Tre­nu­tno bez po­sla

 

Nu­dže­in Ge­ca ni­je an­ga­ži­ran ni­ti u je­dnom fu­dbal­skom klu­bu. Bi­lo je po­ku­ša­ja u Go­ra­ždu, ali ne­kih po­nu­da iz dru­gih gra­do­va ni­je ni bi­lo. I po­red to­ga ne pro­pu­šta da pra­ti fu­dbal­ska zbi­va­nja. Po­se­bno ga ra­du­je uspi­jeh bh.re­pre­zen­ta­ci­je.

 

- Ći­ro je je­dna ve­li­či­na. Pra­vi struč­njak ko­ji na­ra­vno u svom ti­mu ima mla­du ge­ne­ra­ci­ju sa par is­ku­snih igra­ča. Sve je to do­bro uve­zao i re­zul­tat je vi­dljiv - re­kao nam je Ge­ca.