Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

05.05.2009.

"Rođeni" se boje neregularnosti

Sve je manje pristalica Veleža koji vjeruju da će njihov tim sačuvati opstanak u Premijer ligi. Velež (30 bodova) ima povoljan raspored (kući protiv Slobode i Zvijezde te gostovanje u Modriči), dok njihov glavni konkurent Orašje (31) gostuje u Zenici i Gradačcu te dočekuje Zrinjski. Orašje je do 26. kola, kao i Velež, osvojilo tek jedan bod u gostima, ali je u posljednja dva meča sastav trenera Šenera Bajramovića uzeo svih šest. Navijači Veleža plaše se da će Orašje nastaviti niz u Zenici i Gradačcu.


- Ako sve bude regularno, možemo se izvući. Međutim, ako se stvari budu razvijale neprirodnim tokom, onda ne možemo izboriti opstanak - kaže trener Veleža Abdulah Ibraković.

05.05.2009.

Ne želimo ljagu na klub i grad

Izjave delegata utakmice Travnik - Velež Marinka Bubala iz Širokog Brijega o navodnom napadu na sudiju Midhata Arnautovića i njegovog pomoćnika Zikreta Kuljaninovića prije susreta za ručkom, na Piroti su primili s određenom dozom rezerve. Predsjednik "Vezira" Dževad Bečiragić naveo je da je iznenađen ovakvim natpisima, jer po dolasku službenih lica te tokom i nakon utakmice nije imao utisak da je bilo navedenih problema.


- Ako je bilo nekih napada, mi to osuđujemo i od toga se ograđujemo, jer nemamo ništa s tim. Ne želimo ljagu na klub i grad, posebno jer ne znamo tačno šta se dešavalo. Ako i ima nešto, to su mogli uraditi neodgovorni pojedinci, što je stvar policije. Garantujem da su službena lica na stadionu imala svu bezbjednost i normalne uslove za suđenje. Nisam imao utisak da su bili napadnuti, uostalom, mogli su da ne sude utakmicu ako su bili izloženi pritisku - kaže Bečiragić i ističe:


- Nije korektno prema igračima i stručnom štabu sada umanjivati našu čistu pobjedu, bez penala, ofsajda, isključenja... Utakmica je, pored velike važnosti, bila korektna, za što su zaslužni igrači oba tima.

05.05.2009.

Hamza Alić : Dvadeset metara je uvijek dobar rezultat

Olimpijac Hamza Alić, koji već petu godinu zaredom tradicionalno prvomajske praznike provodi radno u Crnoj Gori, vratio se kući s osvojena dva prva mjesta u takmičenju najboljih kuglaša iz regiona. Prvo je 26. aprila s dužinom od 20,01 metar pobijedio na Drugom međunarodnom bacačkom mitingu u Draževini kod Podgorice (na ovom je mitingu trijumfirao i prošle godine s dužinom od 21,07 metara), a 1. maja je, s dužinom od 20,08 metara, bio najbolji i na 15. međunarodnom atletskom mitingu u Baru. Bio je to, također, njegov drugi trijumf i na mitingu u Baru, na kojem je prije dvije godine bio prvi s dužinom od 20,09 metara.


- Zadovoljan sam nastupom i činjenicom da sam pobijedio na oba mitinga, a svaki rezultat preko 20 metara je dobar. Ovih 20,08 metara je, s obzirom na to da se najbolji evropski bacači još nisu upisali u listu, trenutno i najbolji na Starom kontinentu i, mislim, sedmi u svijetu - kaže Alić, koji ističe da je na oba mitinga bio bolji od hrvatskog reprezentativca Nedžada Mulabegovića i Asmira Kolašinca iz Srbije.


Alić će sljedeći nastup imati već ovog vikenda, kada će u Tuzli biti održano Ekipno državno prvenstvo. 

 

05.05.2009.

Vedad Ibišević : Čuvam štake kao suvenir

Prem­da ne igra po­la go­di­ne, još uvi­jek je na vrhu lis­te stri­je­la­ca Bun­de­sli­ge. Sa­mo če­tvo­ri­ca su is­pred nje­ga. I još uvi­jek ga že­le naj­bo­lji evrop­ski klu­bo­vi. On je, odno­sno po­dmu­kla po­vre­da, “kri­vac” je za pro­lje­tno po­srta­nje Ho­fen­haj­ma. Da­nas je to sa­svim dru­ga mo­mčad. Ni sves­tra­ni i lu­ci­dni Se­jad Sa­li­ho­vić, ni­je mo­gao za­us­ta­vi­ti pad. Ko­ji još tra­je… O Ve­da­du Ibi­še­vi­ću je ri­ječ. Ve­do je pro­te­kli vi­kend u Sa­ra­je­vu sre­đi­vao ne­ke pri­va­tne stva­ri.

 

- Dok sam igrao mi­slio sam sa­mo na no­go­me­tne oba­ve­ze. Ni­sam imao vre­me­na ni za­što, osim za tre­ning, pu­to­va­nje, uta­kmi­ce… Na­kon po­vre­de imao sam dos­ta vre­me­na za sre­đi­va­nje ne­kih ne­fu­dbal­skih stva­ri - ka­že Ibi­še­vić

 

BH i Ho­fen­haj­mo­vi na­vi­ja­či sa nes­trplje­njem oče­ku­ju Vaš po­vra­tak. Ho­će­te li igra­ti ovog pro­lje­ća?

De­fi­ni­ti­vno ne­ću. Mi­slim da ne tre­bam žu­ri­ti. Na ža­lost, Ho­fen­hajm ni­je u po­zi­ci­ji ko­ja bi zah­tje­va­la moj nu­žni po­vra­tak. Iz­gu­bi­li smo šan­se za mjes­to ko­je ga­ran­ti­ra nas­tup u Evro­pi, pa je be­spo­tre­bna žur­ba.

 

Igra­te li na tre­nin­zi­ma?

Još uvi­jek ra­dim po spe­ci­jal­nom pro­gra­mu. Ni­šta ne ri­zi­ku­jem I ne igram još sa sai­gra­či­ma.

 

Ima li kri­ze u Ho­fen­haj­mu na­kon ovih lo­ših re­zul­ta­ta?

Kod nas ni­je pri­ti­sak kao u ne­kim dru­gim evrop­skim li­ga­ma, gdje bi “le­tje­le” gla­ve na­kon dva tri, po­ra­za. Ni­je ugo­dno ni pred­sje­dni­ku Ho­pu, ni tre­ne­ru, Ra­gni­gu, ali ne­ma pa­ni­ke…

 

Pri­ča se i pi­še o do­las­ku Jir­ge­na Klin­sma­na za tre­ne­ra. Ko­li­ko je to re­al­no?

Is­kre­no i ja sam tu in­for­ma­ci­ju pro­či­tao u nje­ma­čkim me­di­ji­ma. Ne­mam ni­ka­kav ko­men­tar. I ne­mam na­zna­ke da će Ra­gnig oti­ći.

 

Ho­će­te li igra­ti pro­tiv Oma­na u šes­tom mje­se­cu?

Ne vje­ru­jem. Mi­slim da ne­ću, jer že­lim se vra­ti­ti po­tpu­no spre­man. Za­to ću po­če­ti pri­pre­me pri­je svih u Bun­de­sli­gi.

 

Zna­či, ovo lje­to bez odmo­ra?

Ni­je da ga ne­će bi­ti, do­ći ću na ne­ko­li­ko da­na, obi­ći fa­mi­li­ju, pri­ja­te­lje po Bo­sni, po­tom kre­ćem sa pri­pre­ma­ma.

 

BH na­vi­ja­či že­ljno če­ka­ju Vaš po­vra­tak u na­ci­onal­ni tim. Ibi­še­vić i Dže­ko u tan­de­mu, do­bi­tna su kom­bi­na­ci­ja.

Ni­ko od me­ne vi­še ne če­ka po­vra­tak. Za­že­lio sam se lop­te, imam “hi­po­te­ku” zbog po­drške, že­lja, “smse­va” ko­ji­ma su me oba­si­pa­li na­vi­ja­či sa že­lja­ma da se što pri­je vra­tim.

 

 

Vra­ća­te se ka­da ste naj­po­tre­bni­ji se­le­kto­ru Bla­že­vi­ću, za fi­niš kva­li­fi­ka­ci­ja?

Če­ka­ju nas če­ti­ri te­ške uta­kmi­ce. Mo­žda ne­kom zvu­či ču­dno, ali meč sa Ar­me­ni­jom naj­te­ži je meč do­sa­daš­njih kva­li­fi­ka­ci­ja. Vje­ru­jem da smo ozbi­ljna eki­pa i da će­mo os­tva­ri­ti že­lje­ni pla­sman.

 

U ba­raž, po­tom..

- Ni­ko ni­je vje­ro­vao da će Bo­san­ci drma­ti Bun­de­sli­gom, a eto ja sam po­no­san na svo­je pri­ja­te­lje i sai­gra­če iz re­pre­zen­ta­ci­je, Dže­ku, Mi­si­mo­vi­ća, Sa­li­ho­vi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća… Bez ob­zi­ra na mo­ju po­vre­du ovo je se­zo­na Bo­sa­na­ca. Ni­je ne­mo­gu­će da izbo­ri­mo nas­tup na svjet­skom prven­stvu u Afri­ci - izja­vio je za “San” Ve­dad Ibi­še­vić.

 

Dže­ko ili Gra­fi­te?

Ma­da ci­je­nim Gra­fi­tea, Dže­ko je uvi­jek za me­ne na prvom mjes­tu. Da je pu­cao je­da­na­es­ter­ce, vje­ro­va­tno bi bio prvi.

 

Ba­jern ili Vol­fsburg?

Ba­jern je uvi­jek opa­san. Vra­ti­li su se sa no­vim tre­ne­rom. Svim srcem na­vi­jam za Vol­fsburg. Naj­vi­še ra­di na­ših Dže­ke i Mi­si­mo­vi­ća.

 

Gdje su Vam sa­da šta­ke?

- Ču­vam ih kao po­se­ban su­ve­nir. Za­to što su me održa­le i što su u bo­ja­ma BiH, pla­vo žu­te. Kao da su ra­đe­ne po mo­joj že­lji. Tu su u sta­nu. Naj­te­že mi je bi­lo ka­da je tre­ba­lo ući u auto­mo­bil, pa vo­zi­ti, po­tom iza­ći. Pra­va pa­tnja. Sa­da je sve iza me­ne, na­učio sam dos­ta stva­ri sa šta­ka­ma - pri­znao je Ve­dad.

 

05.05.2009.

Magath vodi i Salihamidžića u Schalke?

Dok tre­ner Wol­fsbur­ga Fe­lix Ma­gath ka­te­go­ri­čno odbi­ja pri­zna­ti da se već do­go­rio sa čel­ni­ci­ma Schal­kea oko pre­uzi­ma­nja ovog rur­skog klu­ba, u Schal­keu se već uve­li­ko spre­ma­ju za no­vu se­zo­nu - sa Ma­gat­hom na klu­pi. Ova vi­jest naj­vi­še je ra­zo­ča­ra­la na­vi­ja­če „vu­ko­va“ pa su i po­red vi­so­ke po­bje­de od 4:0 nad Hof­fen­he­imom svog do­ju­če­raš­njeg ido­la Ma­gat­ha is­pra­ti­li kon­cer­tom zvi­ždu­ka.

 

No, Wol­fsburg ko­ji po prvi put u his­to­ri­ji klu­ba ima šan­su da se do­mo­gne ti­tu­le prva­ka Bun­de­sli­ge, ne sa­mo da je u opa­snos­ti da iz­gu­bi svog tre­ne­ra, ne­go i svoj na­pa­da­čki dvo­jac Gra­fi­te - Dže­ko! Na­ime, iz Schal­kea je pro­cu­ri­la in­for­ma­ci­ja ka­ko su se da­li u po­tra­gu za na­pa­da­čem svjet­skog ka­li­bra i da su spre­mni za ta­kvog iz­dvo­ji­ti i do 20 mi­li­ona eura. Ka­da su za to sa­zna­li u Wol­fsbur­gu nas­ta­la je pra­va pa­ni­ka, pa su odmah da­li na pro­vje­ru ugo­vo­re ko­je je sa igra­či­ma li­čno skla­pao Ma­gath, ko­ji u ovom klu­bu obav­lja i ulo­gu me­na­dže­ra. Ako to­me još do­da­mo da i Dže­ko i Gra­fi­te da­ni­ma po­nav­lja­ju ka­ko je Ma­gath za­slu­žan za nji­ho­vu top-for­mu i da je naj­bo­lji struč­njak sa ko­jim su do sa­da ra­di­li, ni­je i ne­re­al­no da kre­nu pu­tem svog men­to­ra. I još je­dan bh. in­ter­na­ci­ona­lac mo­gao bi sa Ma­gat­hom u Schal­ke. Član Ju­ven­tu­sa i na­jus­pje­šni­ji bh. igrač svih vre­me­na Ha­san Sa­li­ha­mi­džić ni­je se naj­bo­lje sna­šao u To­ri­nu. Ta­ko­đer se i nje­go­va po­ro­di­ca za­že­lje­la Nje­ma­čke, a i Ma­gath sva­ka­ko va­ži za ve­li­kog lju­bi­te­lja bh. uni­ver­zal­ca ko­jeg je i ot­krio u omla­din­skom po­go­nu HSV-a i od nje­ga na­pra­vio pla­ne­tar­nu zvi­jez­du.

 

                                   Rij­ka­ard pre­uzi­ma vu­ko­ve?

 

Upra­vu Wol­f­sbur­ga Ma­gat­ho­va igra to­li­ko je na­lju­ti­la da je svom tre­ne­ru da­la rok od dva da­na da se odlu­či da li os­ta­je ili ide iz "gra­da auto­mo­bi­la". Ta­ko­đer, već tra­ga­ju za Ma­gat­ho­vim na­slje­dni­kom, pa su stu­pi­li u kon­takt sa Ho­lan­đa­ni­nom Fran­kom Rij­ka­ar­dom, ko­ji je sa Bar­ce­lo­nom osvo­jio Li­gu prva­ka i dva špan­ska šam­pi­ona­ta.

05.05.2009.

Jović poziva Mahira Hadžirešića

Dra­gan Jo­vić, se­le­ktor no­vi­nar­ske se­le­kci­je, ju­čer je kom­ple­ti­rao po­pis kan­di­da­ta ko­ji će is­trča­ti na me­gdan naj­bo­ljoj bh. se­le­kci­ji, ko­ju će 5. ju­na vo­di­ti Mi­ro­slav Bla­že­vić. Jo­vić sa svo­jim sa­ra­dni­ci­ma Sa­ki­bom Mal­ko­če­vi­ćem i Zo­ra­nom Er­be­zom «češ­lja» Pre­mi­jer li­gu BiH, ali sa­ku­plja i in­for­ma­ci­je o kan­di­da­ti­ma za svo­ju (no­vi­nar­sku) se­le­kci­ju, ko­ji igra­ju od Aus­tri­je, Če­ške, Hrvat­ske, pre­ko Ma­đar­ske, do Škot­ske...

 

- Imam na­mje­ru zva­ti Ma­hi­ra Ha­dži­re­ši­ća, no­go­me­tnog dra­gu­lja ko­ji, osim bo­san­skog, ima i ka­nad­ski pa­soš. Ako je Vest Hem po­ka­zao za­ni­ma­nje za Ha­dži­re­ši­ća, on­da ne smi­je­mo ni­šta če­ka­ti - ka­že Jo­vić.

 

Svjes­tan je za­da­će ko­ju će ima­ti on i nje­go­va se­le­kci­ja, no ne že­li bi­ti bo­kser­ska vre­ća. Jo­vić že­li Ći­rin skalp.

 

- Že­lja nam je da po­mo­gne­mo Bla­že­vi­ću, da u no­vi­nar­skoj se­le­kci­ji even­tu­al­no na­đe kan­di­da­te za naj­bo­lju re­pre­zen­ta­ci­ju, ali že­lim da to bu­de ozbi­ljna uta­kmi­ca. Za­što ne i da na­mu­či­mo Ći­ru i ako tre­ba po­bje­di­mo. Ne že­lim da to bu­de re­vi­jal­na uta­kmi­ca, sa le­te­ćim iz­mje­na­ma. Na­pro­tiv, pri­pre­mit ću svoj tim da bu­de jak su­par­nik, ka­kav na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju če­ka u Ar­me­ni­ji, po­tom i pro­tiv Tur­ske.

 

Jo­vić se u star­tu slo­žio sa no­vi­nar­skim oda­bi­rom, ko­jeg su se­le­kto­ru pre­do­či­li ko­le­ge Fa­hru­din Be­čić, Sa­lih Ha­dži­alić i Mir­za Ko­lar.

 

- Že­lim što mla­đe igra­če, ali i one ko­ji su «pres­ta­ri­li» za mla­du se­le­kci­ju. Bit će izne­na­đe­nja, ne­kih mla­dih igra­ča, ko­ji pred­stav­lja­ju bu­du­ćnost na­šeg no­go­me­ta. Ho­ću da u no­vi­nar­skoj se­le­kci­ji Bla­že­vić na­đe po­ten­ci­jal­na rje­še­nja za de­fi­ci­tar­na mjes­ta, kao što su sto­per, bo­ko­vi...

 

I Jo­vić je na slat­kim mu­ka­ma...

 

- Je­di­ni kri­te­ri­ji bit će for­ma kan­di­da­ta. Svi ko­ji su­dje­lu­je­mo u ovoj akci­ji, bi­lo na na­šoj ili «su­par­ni­čkoj» stra­ni, smo u is­tom pro­je­ktu; svi že­li­mo «ba­raž» i pla­sman na Svjet­sko prven­stvo - izja­vio je Dra­gan Jo­vić.

 

                                   No­vi­na­ri bje­že od Ći­ri­nih «špi­ju­na»

 

Jo­vić je od no­vi­na­ra pri­mao čes­tit­ke za osvo­je­nu ti­tu­lu, ko­ja do­du­še, te­oret­ski još uvi­jek ni­je ovje­re­na, ali su ma­le šan­se da Slo­bo­da, Sa­ra­je­vo ili ne­ki dru­gi tim ugro­zi Zrinj­ski. Jo­vić je za­to za­su­kao ru­ka­ve, ra­zra­đu­je naj­bo­lji sus­tav ko­ji će de­mon­stri­ra­ti kon­tra Ći­ri­ne se­le­kci­je. Jo­vić u dže­pu ima spi­sak od tri­de­se­tak kan­di­da­ta. Sa ve­ći­nom će raz­go­va­ra­ti, ne­ke će po­gle­da­ti, za for­mu pre­os­ta­lih ja­vit će mu ko­le­ge i pri­ja­te­lji iz ra­znih ze­ma­lja. Igor Kris­tić je za­ka­zao no­vi sas­ta­nak za na­re­dni po­ne­dje­ljak, ka­da će Jo­vić obja­vi­ti svoj spi­sak. Pri­je to­ga, već da­nas će raz­go­va­ra­ti sa Bla­že­vi­ćem, ka­ko bi «ra­zmi­je­ni­li» ne­ke igra­če. Ka­ko no­vi­na­ri ni­šta ne pre­pu­šta­ju slu­ča­ju, odlu­či­li su da bu­du­će sas­tan­ke ne drže u Sa­ve­zu, jer ih špi­ju­ni­ra­ju Uša­no­vić i Bla­že­vi­će­vi lju­di. Sva­ko to­li­ko u pros­to­ri­ju ula­ze Ke­čo, Šem­sa, Pro­lić, Ja­ha... Na­vo­dno ne­što tra­že. Ni­je ne­mo­gu­će da mi­je­na­ju ka­se­to­fon­ske vrpce.

05.05.2009.

Želimo još dugo vladati bh. scenom

Rukometaši sarajevske Bosne Sunce osiguranja odbranili su titulu prvaka BiH, četvrti put zaredom, te potvrdili status jednog od najuspješnijih sportskih kolektiva u državi. Do kraja je ostala još završnica Kupa BiH, gdje Bosna želi također odbraniti naslov, a upravo su ove godine "Studenti" osvojili najveći broj bodova u evropskoj Ligi prvaka (5). Da li je ovo do sada najuspješnija Bosnina sezona ili se moglo više, pitamo predsjednika Upravnog odbora RK Bosna Sunce osiguranje Nermina Salmana, koji s još nekoliko entuzijasta održava kontinuitet dobrog poslovanja sarajevskog kluba.


- Dugoročno smo zacrtali dominaciju na bh. sceni i kontinuitet zapaženih nastupa u Evropi. Ovogodišnja titula prvaka, ambicija da odbranimo i Kup, pet bodova u Ligi prvaka, četvrtfinale Kupa evropskih kupova, što je otprilike kao plasman nekog nogometnog kluba među osam ekipa u Kupu UEFA, kompatibilni su s našim ambicijama. Ipak, revanš sa švicarskim Šafhauzenom i tragični remi protiv grčkog Dukasa dodali su dozu gorčine pobjedničkom šampanjcu - kaže Salman.


Kakva će situacija biti na kraju sezone kada su u pitanju igrači? Ko odlazi, koliko njih će produžiti ugovore i da li postoje imena potencijalnih pojačanja?


- Intenzivirali smo aktivnosti kako bismo osigurali budžet za narednu sezonu. Igračku križaljku će rješavati stručni štab, ali je Uprava već definirala smjernice. Želimo u ekipi više mlađih igrača, posebno iz BiH, a želja nam je da s novim igračima potpišemo ugovore na minimalno tri godine. Pokušat ćemo zadržati istinsku vedetu našeg kluba Petra Kapisodu, stamenog Petera Pucelja...


Odlazak zbog privatnih obaveza najavio je i trener Vojislav Rađa. Da li ste sa svojim saradnicima razmišljali o njegovom nasljedniku?


- Vojislav Rađa je veliki trener i izuzetan čovjek. Nakon završnice Kupa sljedećeg vikenda inicirat ćemo još jednu rundu razgovora iako su brojne objektivne prepreke da Rađa ostane na klupi. Zato ćemo, vjerovatno, nakon 10. maja obnoviti naše kontakte s vrhunskim trenerima sa prostora bivše Jugoslavije. Želja nam je dovesti zvučno ime poput Abasa Arslanagića prije sedam sezona.


Inače, kakva je Vaša ocjena rada trenera Cvijiča i Rađe u ovoj sezoni?


- Cvijič je unio puno kvalitetnih novina te nakon Arslanagića jedini je osvojio duplu krunu u BiH. U drugoj polusezoni načinio je par čudnih poteza, poput eliminacije Divkovića i nepotrebnog angažmana Bedekoviča, što je narušilo njegov autoritet unutar ekipe. Rađa je psihološki posrnuli tim vratio na pobjednički kolosijek te izvojevao značajne evropske pobjede nad danskim i ruskim viceprvacima, Svendborgom, odnosno Kaustikom.


Može li Bosna i ekonomski otići korak dalje. Koliko je novca potrebno da vidimo prvaka BiH među 16 najboljih u Evropi i da ga ne gledamo samo kao prolaznika u eliti?


- Bosna ima potencijal za plasman u top 16, koji nam je ove sezone izmakao u zadnjih sedam tragičnih sekundi protiv Dukasa. A za najveći rezultat treba nam stabilna podrška sponzora. Proračun u iznosu od 1,75 miliona KM bio bi optimalan za takav poduhvat. Ogromne zasluge u ovogodišnjim rezultatima imaju svi naši sponzori i donatori, posebno Koncern Agram i Bosna Sunce osiguranje, te Kanton Sarajevo.


Uoči početka sezone mnogi igrači napustili su "Studente" i skrasili se u nekim od najjačih evropskih liga. Vodstvo kluba znalo je pronaći dostojne zamjene, no može li Bosna pokušati zadržati neke od bh. asova u budućnosti?


- Ne možemo finansijski parirati bogatim klubovima. U zadnje dvije sezone napustila nas je reprezentativna osmorka: Tahirović, Toromanović, Stojanović, Mustafić, Harmandić, Čehajić, Martinović i Obradović, s kojom bismo mogli ostvariti plasman među 16 najboljih. Dodatan problem predstavlja nedovoljno atraktivna liga. Recimo da bi Regionalna liga, s više kvalitetnih utakmica, novim sponzorima... poboljšala šanse da duže zadržimo najbolje igrače - kaže Salman.

 

05.05.2009.

Bod izmakao u finišu

Iako je u Širokom Brijegu nastupila oslabljena neigranjem Stajića, Vasiljevića, Zafirovića, Bogičevića i Đorđa Savića (odbio putovati), Modriča Maxima je odigrala sasvim solidno na Pecari, poklekavši tek u finišu (1:2).


- Šteta je što se kući nismo vratili bar s bodom, koji bi nam u ovom trenutku mnogo toga riješio. Ipak, moram priznati da je Široki zasluženo pobijedio. Do kraja prvenstva su još tri kola.  Moramo se spremiti i dobiti dva domaća susreta i tako sami riješiti svoju sudbinu. U susretu s Travnikom bit ćemo kompletni, tako da ne bi trebalo biti bilo kakvih problema - kaže Marko Stojić.

05.05.2009.

Vraćen mir na Koševo pred derbi sa Željom

Fudbaleri Sarajeva nadigrali su Laktaše minule nedjelje, ali se strijelci nisu proslavili promašivši nekoliko stopostotnih prilika. Zimska akvizija iz Veleža Adis Jahović je jedini imao prisebnosti u bordo timu i golom u 74. minuti donio je tri boda svom timu, koji je time zadržao evropske ambicije. Trener Mehmed Janjoš je dan nakon utakmice u rezimeu kazao da je njegov tim zasluženo slavio.   


 - Zadovoljan sam i igrom i rezultatom. Naročito me raduje odnos mojih igrača, jer su kidisali prema protivničkom golu svih 90 minuta. Nasuprot sebe imali smo ekipu koja se s dosta umijeća branila, ali moj tim nije gubio glavu, strpljivo je stvarao prilike i to nam se na kraju isplatilo - kaže Janjoš.


U narednom kolu tim s Koševa ide u komšiluk. Na Grbavici ga čeka vječiti rival Željezničar.


 - Poslije ove veoma važne pobjede Sarajevo derbi dočekuje s velikom dozom mirnoće. Sarajevu se ne nameće nikakav rezultatski imperativ. Međutim, kako je ovo jedini istinski derbi bh. fudbala, utakmica za koju i s kojom se živi čovjek ne može biti ravnodušan. Nadam se da će naredna utakmica biti na nivou kakav derbi treba i biti - smatra Janjoš.


Prema riječima kormilara Sarajeva, osim ranije povrijeđenih Nikitovića i Mohara svi ostali igrači bordo tima su na okupu, pa će Janjoš imati širi izbor za duel na Grbavici.