Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

05.05.2009.

Vedad Ibišević : Čuvam štake kao suvenir

Prem­da ne igra po­la go­di­ne, još uvi­jek je na vrhu lis­te stri­je­la­ca Bun­de­sli­ge. Sa­mo če­tvo­ri­ca su is­pred nje­ga. I još uvi­jek ga že­le naj­bo­lji evrop­ski klu­bo­vi. On je, odno­sno po­dmu­kla po­vre­da, “kri­vac” je za pro­lje­tno po­srta­nje Ho­fen­haj­ma. Da­nas je to sa­svim dru­ga mo­mčad. Ni sves­tra­ni i lu­ci­dni Se­jad Sa­li­ho­vić, ni­je mo­gao za­us­ta­vi­ti pad. Ko­ji još tra­je… O Ve­da­du Ibi­še­vi­ću je ri­ječ. Ve­do je pro­te­kli vi­kend u Sa­ra­je­vu sre­đi­vao ne­ke pri­va­tne stva­ri.

 

- Dok sam igrao mi­slio sam sa­mo na no­go­me­tne oba­ve­ze. Ni­sam imao vre­me­na ni za­što, osim za tre­ning, pu­to­va­nje, uta­kmi­ce… Na­kon po­vre­de imao sam dos­ta vre­me­na za sre­đi­va­nje ne­kih ne­fu­dbal­skih stva­ri - ka­že Ibi­še­vić

 

BH i Ho­fen­haj­mo­vi na­vi­ja­či sa nes­trplje­njem oče­ku­ju Vaš po­vra­tak. Ho­će­te li igra­ti ovog pro­lje­ća?

De­fi­ni­ti­vno ne­ću. Mi­slim da ne tre­bam žu­ri­ti. Na ža­lost, Ho­fen­hajm ni­je u po­zi­ci­ji ko­ja bi zah­tje­va­la moj nu­žni po­vra­tak. Iz­gu­bi­li smo šan­se za mjes­to ko­je ga­ran­ti­ra nas­tup u Evro­pi, pa je be­spo­tre­bna žur­ba.

 

Igra­te li na tre­nin­zi­ma?

Još uvi­jek ra­dim po spe­ci­jal­nom pro­gra­mu. Ni­šta ne ri­zi­ku­jem I ne igram još sa sai­gra­či­ma.

 

Ima li kri­ze u Ho­fen­haj­mu na­kon ovih lo­ših re­zul­ta­ta?

Kod nas ni­je pri­ti­sak kao u ne­kim dru­gim evrop­skim li­ga­ma, gdje bi “le­tje­le” gla­ve na­kon dva tri, po­ra­za. Ni­je ugo­dno ni pred­sje­dni­ku Ho­pu, ni tre­ne­ru, Ra­gni­gu, ali ne­ma pa­ni­ke…

 

Pri­ča se i pi­še o do­las­ku Jir­ge­na Klin­sma­na za tre­ne­ra. Ko­li­ko je to re­al­no?

Is­kre­no i ja sam tu in­for­ma­ci­ju pro­či­tao u nje­ma­čkim me­di­ji­ma. Ne­mam ni­ka­kav ko­men­tar. I ne­mam na­zna­ke da će Ra­gnig oti­ći.

 

Ho­će­te li igra­ti pro­tiv Oma­na u šes­tom mje­se­cu?

Ne vje­ru­jem. Mi­slim da ne­ću, jer že­lim se vra­ti­ti po­tpu­no spre­man. Za­to ću po­če­ti pri­pre­me pri­je svih u Bun­de­sli­gi.

 

Zna­či, ovo lje­to bez odmo­ra?

Ni­je da ga ne­će bi­ti, do­ći ću na ne­ko­li­ko da­na, obi­ći fa­mi­li­ju, pri­ja­te­lje po Bo­sni, po­tom kre­ćem sa pri­pre­ma­ma.

 

BH na­vi­ja­či že­ljno če­ka­ju Vaš po­vra­tak u na­ci­onal­ni tim. Ibi­še­vić i Dže­ko u tan­de­mu, do­bi­tna su kom­bi­na­ci­ja.

Ni­ko od me­ne vi­še ne če­ka po­vra­tak. Za­že­lio sam se lop­te, imam “hi­po­te­ku” zbog po­drške, že­lja, “smse­va” ko­ji­ma su me oba­si­pa­li na­vi­ja­či sa že­lja­ma da se što pri­je vra­tim.

 

 

Vra­ća­te se ka­da ste naj­po­tre­bni­ji se­le­kto­ru Bla­že­vi­ću, za fi­niš kva­li­fi­ka­ci­ja?

Če­ka­ju nas če­ti­ri te­ške uta­kmi­ce. Mo­žda ne­kom zvu­či ču­dno, ali meč sa Ar­me­ni­jom naj­te­ži je meč do­sa­daš­njih kva­li­fi­ka­ci­ja. Vje­ru­jem da smo ozbi­ljna eki­pa i da će­mo os­tva­ri­ti že­lje­ni pla­sman.

 

U ba­raž, po­tom..

- Ni­ko ni­je vje­ro­vao da će Bo­san­ci drma­ti Bun­de­sli­gom, a eto ja sam po­no­san na svo­je pri­ja­te­lje i sai­gra­če iz re­pre­zen­ta­ci­je, Dže­ku, Mi­si­mo­vi­ća, Sa­li­ho­vi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća… Bez ob­zi­ra na mo­ju po­vre­du ovo je se­zo­na Bo­sa­na­ca. Ni­je ne­mo­gu­će da izbo­ri­mo nas­tup na svjet­skom prven­stvu u Afri­ci - izja­vio je za “San” Ve­dad Ibi­še­vić.

 

Dže­ko ili Gra­fi­te?

Ma­da ci­je­nim Gra­fi­tea, Dže­ko je uvi­jek za me­ne na prvom mjes­tu. Da je pu­cao je­da­na­es­ter­ce, vje­ro­va­tno bi bio prvi.

 

Ba­jern ili Vol­fsburg?

Ba­jern je uvi­jek opa­san. Vra­ti­li su se sa no­vim tre­ne­rom. Svim srcem na­vi­jam za Vol­fsburg. Naj­vi­še ra­di na­ših Dže­ke i Mi­si­mo­vi­ća.

 

Gdje su Vam sa­da šta­ke?

- Ču­vam ih kao po­se­ban su­ve­nir. Za­to što su me održa­le i što su u bo­ja­ma BiH, pla­vo žu­te. Kao da su ra­đe­ne po mo­joj že­lji. Tu su u sta­nu. Naj­te­že mi je bi­lo ka­da je tre­ba­lo ući u auto­mo­bil, pa vo­zi­ti, po­tom iza­ći. Pra­va pa­tnja. Sa­da je sve iza me­ne, na­učio sam dos­ta stva­ri sa šta­ka­ma - pri­znao je Ve­dad.