Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

06.05.2009.

Redžepi : Moj peti derbi za spas sezone

Ve­zni igrač «pla­vih» s Grba­vi­ce, Ha­ris Re­dže­pi, na­kon odra­đe­ne ka­zne od tri uta­kmi­ce, tre­bao bi u vje­či­tom der­bi­ju pro­tiv Sa­ra­je­va, u su­bo­tu, zai­gra­ti od prve mi­nu­te. Mu­či ga la­kša po­vre­da ko­lje­na, ali ka­že bi tre­bao bi­ti spre­man za su­bo­tu. Iako vrlo mlad, do sad je odi­grao če­ti­ri der­bi­ja, tri pu­ta je ula­zio s klu­pe, a je­dnom je bio star­ter.

 

- Još ni­sam za­bio u der­bi­ju, a ni asis­ti­rao. Mo­ji za­da­ci su ugla­vnom bi­li da ra­zbi­jam pro­ti­vni­čku sre­di­nu te­re­na. U po­slje­dnje vri­je­me igram vi­še pre­ma na­pri­jed, pa mi­slim da ću do­ći u pri­li­ku da ko­na­čno za­tre­sem mre­žu ko­mši­ja - ka­že Re­dže­pi.

 

U tih ne­ko­li­ko der­bi­ja ko­je je Re­dže­pi odi­grao, okrša­je na te­re­nu vo­dio je sa po ne­ko­li­ko pro­ti­vni­čkih fu­dba­le­ra.

 

- Bi­lo je žes­to­kih du­ela, a po ne­kom ne­pi­sa­nom pra­vi­lu, naj­ve­ći rat sam vo­dio s Bra­zil­cem Mar­si­ja­nom i Se­na­dom Re­pu­hom. Ni­je­dan od njih dvo­ji­ce vi­še ni­je u Sa­ra­je­vu.

 

U prvom ti­mu Že­lje­zni­ča­ra nas­tu­pa ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji baš i ne­ma­ju mno­go is­kus­tva u der­bi­ji­ma, po­put mla­dih Ra­do­va­no­vi­ća, Ker­le, Hrka­ča...

 

- Kao što su i me­ne sa­vje­to­va­li i smi­ri­va­li, ta­ko i ja sa­da po­ku­ša­vam da dam po­ne­ki sa­vjet ovi­ma ko­ji ni­su igra­li grad­ski der­bi.

 

Že­lje­zni­čar se na­la­zi na sra­mo­tnom de­se­tom mjes­tu na ta­be­li. Naš su­go­vor­nik sma­tra da bi po­bje­dom pro­tiv Sa­ra­je­va «pla­vi» spa­si­li se­zo­nu.

 

- Po­gi­nut će­mo na te­re­nu za po­bje­du ko­ja bi nas, do­slo­vno, vra­ti­la u ži­vot. Iako ni­sam tre­ner i ne pos­tav­ljam igru na te­re­nu, je­dnu stvar mo­gu obe­ća­ti na­vi­ja­či­ma, a to je da će­mo na­pas­ti Sa­ra­je­vo na Grba­vi­ci od prve mi­nu­te i da će­mo os­ta­vi­ti srce na te­re­nu ka­ko bi po­bi­je­di­li ko­mši­je - re­kao je Re­dže­pi na kra­ju za San.

 

                                   Ško­ro na­jo­pa­sni­ji

 

Ka­da je sna­ga pro­ti­vni­ka u pi­ta­nju, Re­dže­pi sma­tra da je je­dan fu­dba­ler Sa­ra­je­va po­se­bna pri­ča.

 

- Alen Ško­ro je fu­dba­ler o ko­jem ne tre­ba mno­go tro­ši­ti ri­je­či. Mi­slim da na nje­ga mo­ra­mo po­se­bno obra­ti­ti paž­nju. Ne­ri­jet­ko je bio stri­je­lac u der­bi­ji­ma i to je igrač ko­ji mo­že je­dnim po­te­zom ri­je­ši­ti uta­kmi­cu.