Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

06.05.2009.

Janjoš : Komšije su opasne iz prekida

Na­kon te­ške, ali za­slu­že­ne do­ma­će po­bje­de pro­tiv La­kta­ša, fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va su se u po­tpu­nos­ti okre­nu­li su­bo­tnjem vje­či­tom der­bi­ju pro­tiv lju­tog ri­va­la Že­lje­zni­ča­ra. Tre­ner Sa­ra­je­va, Me­hmed Ja­njoš, bio je je­dan od ju­na­ka po­bje­de pro­tiv La­kta­ša jer je na­pra­vio do­bar po­tez ka­da je uveo ovo­go­diš­nje po­ja­ča­nje iz Ve­le­ža, mla­dog Adi­sa Ja­ho­vi­ća. Upra­vo je Ja­ho­vić is­ko­ris­tio svo­ju vi­si­nu i 15 - tak mi­nu­ta pri­je kra­ja, na na­ba­če­nu lop­tu iz kor­ne­ra, sjaj­nim udar­cem gla­vom do­nio je pre­dnost Sa­ra­je­vu od 1:0, što je bio i kraj­nji re­zul­tat. Sa­ra­je­vo je po­no­vo tre­će na ta­be­li, ali ba­nja­lu­čki Bo­rac, ko­ji se na­la­zi u sjaj­noj se­ri­ji (sa­mo če­ti­ri bo­da ma­nje od bor­do ti­ma) uklju­čio se u bor­bu za tre­će, odno­sno, čet­vrto mjes­to ko­je vo­di u Li­gu UEFA na­re­dne se­zo­ne. Zbog to­ga, os­ta­ti ne­po­ra­žen u der­bi­ju pos­ta­je im­pe­ra­tiv.

 

- Bo­rac je za­is­ta pos­tao na­jo­zbi­ljni­ja pri­je­tnja, iz­vrsno igra­ju. S dru­ge stra­ne, der­bi je der­bi i ova ve­li­ka bo­do­vna ra­zli­ka na ta­be­li izme­đu nas i Že­lje ni­šta ne mo­ra zna­či­ti. Bi­će te­ško do­ći do bo­do­va. Hva­la Bo­gu, ne­ma­mo kar­to­ni­ra­nih igra­ča, svi su se sa­ču­va­li i osim od ra­ni­je po­vri­je­đe­nih Ni­ki­to­vi­ća i Mo­ha­ra, tre­ba­li bi bi­ti na ra­spo­la­ga­nju eki­pi na­re­dne su­bo­te - ka­že po­pu­lar­ni Ča­la.

 

I po­red či­nje­ni­ce da se ko­mši­je na­la­ze vje­ro­va­tno u naj­ve­ćoj kri­zi u po­sli­je­ra­tnom pe­ri­odu, Ja­njoš ima vi­so­ko miš­lje­nje o eki­pi Že­lje­zni­ča­ra.

 

- U gos­ti­ma Že­ljo oči­gle­dno ima pro­ble­ma, me­đu­tim, kod ku­će su sko­ro ne­po­bje­di­vi. Od prve mi­nu­te stva­ra­ju pri­ti­sak na gol pro­ti­vni­ka, a po­se­bnu paž­nju mo­ra­mo obra­ti­ti na nji­ho­ve pre­ki­de. Od po­je­di­na­ca iz­dvo­jio bih mla­dog Sa­mi­ra Be­kri­ća, te Mir­sa­da Be­šli­ju i Bu­ča­na ko­ji su ve­oma brzi i ne­ugo­dni - po­ru­čio je Ja­njoš.

 

                                   Tri­jumf na­kon 21 go­di­ne

 

Kao tre­ner na klu­pi Sa­ra­je­va, Ja­njoš je pro­tiv Že­lje­zni­ča­ra do sad sku­pio tri uta­kmi­ce. Je­dna mu je po­se­bno os­ta­la u sje­ća­nju.

 

- U je­se­njem di­je­lu se­zo­ne 1997./98., Že­lju smo ko­na­čno us­pje­li po­bi­je­di­ti na Grba­vi­ci, prvi put na­kon 21 go­di­ne pos­ta. Vo­lio bih to po­no­vi­ti - ka­že Ja­njoš.