Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

08.05.2009.

Novinar otkrio Mahira Hadžirešića na prvenstvu dijaspore

Na­mik Ali­maj­sto­ro­vić, Sa­raj­li­ja ko­ji de­se­tak go­di­na ži­vi u En­gles­koj, bi­će naj­za­slu­žni­ji ako Ma­hir Ha­dži­re­šić, odne­da­vno član en­gles­kog Vest He­ma, us­ko­ro obu­če dres ne­ke od no­go­me­tnih se­le­kci­ja BiH. Prem­da je to po­sao se­le­kto­ra i ra­zno­ra­znih ska­uta i "pri­ja­te­lja" Sa­ve­za, ni­ko ni­je uočio Ha­dži­re­ši­ćev ta­lent. Ha­dži­re­ši­ća je ot­krio Ali­maj­sto­ro­vić, ko­ji vo­lon­ter­ski su­ra­đu­je sa po­je­di­nim bh. me­di­ji­ma. Na­ime, na po­slje­dnjem Svjet­skom prven­stvu bh. di­ja­spo­re, ko­je je održa­no pro­šle go­di­ne u Bir­min­ge­mu, Ha­dži­re­šić je nas­tu­pao za tim bh. di­ja­spo­re iz SAD-a i Ka­na­de. Iako je nas­tu­pao kao pe­tna­es­to­go­diš­njak, bio je je­dan od naj­bo­ljih igra­ča na tur­ni­ru. Već ta­da je Ali­maj­sto­ro­vić pri­čao ka­ko će se za ma­log oti­ma­ti evrop­ski klu­bo­vi.

 

- Prven­stvo di­ja­spo­re ni­je sa­mo dru­že­nje, već pri­li­ka da se do­go­vo­re i po­ku­ša­ju ri­je­ši­ti mno­ge ko­ri­sne stva­ri, ka­ko za drža­vu, ta­ko i za di­ja­spo­ru. Na tur­ni­ru se sva­ki pu­ta po­ja­vi ne­ko no­vo ime. Ta­ko je bi­lo na svim pro­te­klim prven­stvi­ma. U Bir­min­ge­mu je to bio Ha­dži­re­šić. I sva­ki put mi jav­lja­mo lju­di­ma u Sa­ve­zu i na dru­ge na­či­ne, ali to kao da ne­ma odje­ka - po­ža­lio se Ali­maj­sto­ro­vić.

 

Ko zna ko­li­ko je ta­le­na­ta pro­pa­lo za­to što ni­ko od od­go­vor­nih i ko­ji su za­to pla­će­ni, ni­je čuo Ali­maj­sto­ro­vi­ćev va­paj. Ko­li­ko je sa­mo ibra­hi­mo­vi­ća, me­du­nja­ni­na, ja­ku­po­vi­ća, dža­ka.., zai­gra­lo za dru­ge se­le­kci­je. Na­daj­mo se da je to­me do­šao kraj. Lju­di po­put Ali­maj­sto­ro­vi­ća ne­ma­ju ni­ka­kve pri­vi­le­gi­je od bh. Sa­ve­za, ali su sre­tni ako će bi­ti spa­šen je­dan dra­gulj. Da­nas je Ma­hir ta­le­nat, a već za ko­ju go­di­nu bi mo­gao pos­ta­ti no­vi Dže­ko, Ibra­hi­mo­vić, Ibi­še­vić...

 

                                   Pa­pac i Be­go­vić

 

Šes­ti po re­du tur­nir svjet­ske di­ja­spo­re BiH održa­va se 15. i 16. ma­ja u aus­trij­skom Lin­cu. Su­dje­lo­va­nje je pot­vrdi­lo osa­mna­est ze­ma­lja.

 

- Ovo je re­kor­dan broj uče­sni­ka. Sta­vi­li su nas na slat­ke mu­ke. Asmir Be­go­vić, gol­man Por­tsmu­ta po­klo­nit će svoj dres naj­bo­ljem gol­ma­nu na tur­ni­ru, a Sa­ša Pa­pac do­no­si lop­tu sa po­tpi­si­ma igra­ča Glaz­gov Ren­džer­sa. I ove go­di­ne bit će re­vi­jal­na uta­kmi­ca izme­đu se­le­kci­je do­ma­ći­na Lin­ca i ti­ma "Di­ja­spo­re" ko­jeg će sa­či­nja­va­ti naj­bo­lji igra­či iz os­ta­lih ze­ma­lja. Se­le­kci­ju "Di­ja­spo­re" pre­dvo­dit će Fa­dil Me­šan, du­go­go­diš­nji spor­tski ra­dnik, ko­ji uži­va ve­li­ku re­pu­ta­ci­ju u Bel­gi­ji. Nje­mu će asis­ti­ra­ti Ha­san Še­ho­vić, biv­ši as tre­binj­skog Le­ota­ra. Spe­ci­jal­ni gost bit će Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić - ka­zao je Ali­maj­sto­ro­vić.