Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

21.05.2009.

Džeko: Magath me razočarao, razmišljam o odlasku

Wol­fsburg, sko­ro si­gur­ni šam­pi­on Bun­de­sli­ge, na kra­ju se­zo­ne naj­vje­ro­va­tni­je os­ta­je, po­red tre­ne­ra Fe­lixa Ma­gat­ha, i bez naj­bo­ljeg na­pa­da­ča pro­lje­tnog di­je­la Bun­de­sli­ge i bh. re­pre­zen­ta­tiv­ca Edi­na Dže­ke. Na­ime, Dže­ko se na­kon fan­tas­ti­čne par­ti­je pro­tiv Han­no­ve­ra (pos­ti­gao tri po­got­ka) po prvi put izja­snio o svom sta­tu­su u klu­bu.

 

- Da­nas je za­is­ta li­je­po bi­ti član Wol­fsbur­ga. Sa­mo me za­ni­ma šam­pi­on­ska ti­tu­la, o dru­gom ne­ću ni da ra­zmiš­ljam. Ali vam mo­ram pri­zna­ti da me je odla­zak Ma­gat­ha mno­go ra­zo­ča­rao i da vi­še ni­sam si­gu­ran u svoj os­ta­nak u Wol­fsbur­gu. Iako sam že­lio da os­ta­nem još je­dnu se­zo­nu pa tek on­da da ra­zmiš­ljam o nas­tav­ku ka­ri­je­re, še­fo­vim (Ma­gath) odlas­kom stva­ri su se pro­mi­je­ni­le. Ma­gat­hu pu­no du­gu­jem i že­lim mu za ras­ta­nak po­da­ri­ti šam­pi­on­sku ti­tu­lu, a o mo­joj bu­du­ćnos­ti će mo odlu­či­ti na lje­to - po­vje­rio se Dže­ko nje­ma­čkim no­vi­na­ri­ma.

 

U Wol­fsbur­gu kao da su se po­mi­ri­li sa su­dbi­nom da gu­be Dže­ku i već su vrbo­va­li dva­de­set­tro­go­diš­njeg na­pa­da­ča Al­kma­ara, Bra­zil­ca Ari­ja. Špe­ku­li­še se da bi Dže­kin tran­sfer mo­gao da pre­đe i re­kor­dnih 25 mi­li­ona eura, ko­li­ko je svo­je­vre­me­no za Owena Har­gre­ave­sa Man­ches­ter Uni­ted pla­tio Bayer­nu. Dže­ko se izja­snio i o svo­jim am­bi­ci­ja­ma oko osva­ja­nja ti­tu­le naj­bo­ljeg stri­jel­ca Bun­de­sli­ge.

 

- Naj­vi­še bih vo­lio da Gra­fi­te i ja za­je­dno osvo­ji­mo tu ti­tu­lu, jer smo stvar­no ne­za­us­tav­ljiv tan­dem, čak se na te­re­nu oslov­lja­va­mo sa "bra­te". Ali, si­gur­no ne bi to­li­ko go­lo­va pos­ti­gli bez Mis­ke­ta (Mi­si­mo­vić) ko­ji nas ra­dar­skim lop­ta­ma per­fek­tno pro­na­la­zi - izja­vio je Dže­ko za nje­ma­čki "Sport Bild". Gra­fi­te ko­ji se na­la­zio po­red nje­ga to­kom in­ter­vi­jua, do­dao je da mu je sa­mo ti­tu­la prva­ka va­žna i da će ako bu­de imao pri­li­ku li­čno asis­ti­ra­ti Dže­ki da pos­ta­ne naj­bo­lji stri­je­lac.

 

                                   Schal­ke ne­ma pa­ra

 

Ma­gath, bu­du­ći tre­ner i me­na­džer Schal­kea 04, sil­no je že­lio po­ves­ti Dže­ku sa so­bom u no­vi klub. Ipak iz vrha Schal­kea po­sla­li su ja­sne si­gna­le svom bu­du­ćem tre­ne­ru da za Dže­ku je­dnos­ta­vno ne­ma­ju do­vo­ljno nov­ca. Ipak, Ma­gath još uvi­jek ni­je odus­tao od dru­gog bh. In­ter­na­ci­onal­ca i svog mi­lje­ni­ka Ha­sa­na Sa­li­ha­mi­dži­ća ko­ji je vi­še ne­go ne­sre­tan u Ita­li­ji, a ko­ji bi se ide­al­no uklo­pio u Ma­gat­ho­vu fi­lo­zo­fi­ju.