Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

22.05.2009.

Ibraković: Možemo do boda

Fudbaleri Veleža sutra će u Modriči igrati utakmicu sezone, u kojoj žele ostati neporaženi, što bi im donijelo opstanak u Premijer ligi. Šef stručnog štaba "Rođenih" Abdulah Ibraković imat će na raspolaganju sve igrače osim povrijeđenog Nermina Kadića.


- Vjerujem da će ekipa protiv Modričana biti prava i da možemo do toliko željenog boda. Što se tiče meča u Gradačcu, činjenica je da je Zvijezda daleko kvalitetniji tim od Orašja. Čelik je pokazao da je veliki klub savladavši Orašje kada je malo ko očekivao. Nadam se da će to isto potvrditi i Zvijezda - kaže Abdulah Ibraković.

 

22.05.2009.

Milion maraka za novi krov i teren na Bilinom polju

Kako je na jučerašnjoj redovnoj pres-konferenciji u zeničkom klubu najavio član Upravnog odbora Amir Džidić, Čelik će najkasnije za mjesec početi još zimus najavljenu rekonstrukciju stadiona Bilino polje. Podsjetimo, prvobitno je bilo planirano da rekonstrukcija starta početkom maja, a prema tom planu, zenički tim bi svoje dvije posljednje domaće utakmice (Orašje i Borac) igrao na stadionu Kamberovića polje.


- Općina Zenica osigurala je milion konvertibilnih maraka za ovu rekonstrukciju, kojom će biti obuhvaćena sanacija krova na zapadnoj tribini i samog terena, na kojem će biti izmijenjena i kompletna drenaža - kazao je Džidić.

 
Na pitanje da li to znači i da tuzlanska Sloboda na ovom stadionu neće moći igrati svoje evropske utakmice, Džidić je odgovorio da, koliko mu je poznato, Tuzlaci još nisu sigurni da li će i dobiti licencu za nastup u Evropi.


- Rekonstrukcija nam je prioritet, ali ne znači i da ćemo otkazati gostoprimstvo Slobodi - kazao je Džidić, koji je izrazio sumnju da bi rekonstrukcija mogla biti okončana do početka naredne nogometne sezone.

22.05.2009.

Dragan Jović objavio spisak "selekcije novinara"

Nogometna A-reprezentacija Bosne i Hercegovine 5. juna u Sarajevu odigrat će kontrolnu utakmicu s novinarskom selekcijom, sastavljenom od naših nogometaša koji igraju u domaćem prvenstvu i ligama zemalja iz regiona. Trener Zrinjskog Dragan Jović, kojeg su novinari izabrali za selektora ekipe, danas je objavio spisak igrača, koji će biti "sparing partneri", izabranicima Miroslava Blaževića na stadionu "Asim Ferhatović". Na Jovićevom spisku nalaze se sljedeći igrači:


golmani: Romeo Mitrović, Denis Mujkić (Sloboda);

odbrana: Suvad Grabus (Interblok), Elvir Čolić (Velež), Ognjen Vranješ (Crvena zvezda), Elmir Kuduzović (Sloboda), Vlastimir Jovanović (Slavija), Kaja Rogulj (Slaven Belupo), Tarik Cerić (Rijeka) i Bojan Regoje (Slavija);

vezni red: Mehmed Alispahić (Šibenik), Mario Božić (Ujpešt), Muhamed Mujić (Sloboda), Džorđe Kamber (FC Diosgvor), Jusuf Dajić (Tubize), Mahir Hadžirešić (Kanada), Samir Bekrić (Željezničar), Edin Husić (Cibalija), Velibor Đurić (Zrinjski);

napad: Alen Škoro (Sarajevo), Emir Hadžić (Čelik), Ajdin Mahmutović(Teplice), Dalibor Pandža (Sarajevo);

rezerve: Sedin Torlak (Sarajevo), Željko Đokić (Javor Ivanjica), Igor Žurinov (Zrinjski), Ozren Perić (Rudar Velenje).


Okupljanje novinarske selekcije predviđeno je za 3. juni do 14.00 sati u hotelu "Hungary" na Ilidži.

 

22.05.2009.

Asmir Begović : Želio sam braniti za BiH, ali nikad me niko nije zvao

Gor­dan Iro­vić, Ivan Ćur­ko­vić, En­ver Ma­rić, Re­fik Muf­tić, Ri­zah Me­ško­vić, Fa­hru­din Ome­ro­vić, Slo­bo­dan Ja­njuš, Mi­lo­rad Đur­ko­vić.., sa­mo su ne­ki od pro­slav­lje­nih bh. gol­ma­na. Iako su ne­ki od spo­me­nu­tih u svo­je vri­je­me slo­vi­li kao po­naj­bo­lji "por­ti­ri" u Evro­pi, ni­ti je­dan ni­je imao šan­su i sre­ću da bra­ni u En­gles­koj. Tu pri­vi­le­gi­ju da­nas ima Asmir Be­go­vić, "je­di­ni­ca" Por­tsmu­ta. Be­go­vić je ras­tao u Tre­bi­nju, gdje je ži­vio sa bra­tom i ro­di­te­lji­ma. Dje­tinj­stvo je na­glo pre­ki­nu­to, ra­tne stra­ho­te su nje­gov ži­vot us­mje­ri­le da­le­ko od ro­dne ku­će. Da­nas je je­dan od naj­mla­đih gol­ma­na u na­ja­čoj li­gi na svi­je­tu.

Be­go­vić je u in­ter­vjuu za naš list pri­čao o svo­jim po­čet­ci­ma, o ro­dbi­ni u BiH, ži­vo­tu u Ka­na­di, o igno­ri­sa­nju lju­di iz NS BiH...

 

Mo­že­te li se pred­sta­vi­ti bh. lju­bi­te­lji­ma fu­dba­la?

- Ro­đen sam 20. ju­na 1987. go­di­ne u Tre­bi­nju. Imao sam ne­pu­nih pet go­di­na ka­da sam sa ro­di­te­lji­ma na­pus­tio ro­dnu ku­ću. Bi­li smo ne­ko vri­je­me u Sto­cu, po­tom pro­du­ži­li kod ro­dbi­ne u Nje­ma­čku. Ži­vje­li smo se­dam go­di­na u Haj­bru­nu, po­tom oti­šli za Edmon­ton u Ka­na­du. Mo­ji ro­di­te­lji, maj­ka Aj­ni­ja i otac Amir, te dva bra­ta, mla­đi De­ni i sta­ri­ji Anel, ži­ve sa ro­di­te­lji­ma u Nje­ma­čkoj, a ja sam ov­dje u Por­tsmu­tu - pri­ča za "San" Asmir Be­go­vić.

 

Za prvi tim u zva­ni­čnim uta­kmi­ca­ma de­bi­ti­ra­li ste po­bje­dom pro­tiv San­der­len­da. Ka­kav je to osje­ćaj?

- Te­ško mi je to opi­sa­ti, iako ot­ka­ko znam za se­be sa­njam da bra­nim na ve­li­kim sta­di­oni­ma i ve­li­ke uta­kmi­ce. Eto, me­ni se to os­tva­ri­lo. Dva, tri sa­ta pri­je uta­kmi­ce, tre­ner mi je re­kao da ću po­če­ti uta­kmi­cu. Do­du­še, pre­do­sje­tio sam dan pri­je uta­kmi­ce da bih mo­gao na gol, jer je prvi gol­man Dej­vdi Džej­ms bio po­vri­je­đen.

 

Da li je bi­lo pri­mje­dbi i čes­tit­ki na­kon de­bi­ja?

- Svi u klu­bu su za­do­vo­ljni, a ja naj­sre­tni­ji... Do­bio sam bez­broj čes­tit­ki, sms po­ru­ka, pi­sa­ma iz svih kra­je­va svi­je­ta. Naj­vi­še iz BiH, ali i Ka­na­de, Nje­ma­čke... Po­se­bno su me obra­do­va­le čes­tit­ke mo­je ro­dbi­ne i pri­ja­te­lja iz Tre­bi­nja, Sto­ca, Sa­ra­je­va...

 

Su­de­ći po od­bra­na­ma na uta­kmi­ci, kao da ste je­dva če­ka­li de­bi?

- Ta­čno je da sam sil­no če­kao šan­su. Ni­je bi­lo one tre­me, da se tre­sem od stra­ha. To je je­dan fi­ni osje­ćaj kad znaš da nas­tu­paš u en­gles­koj li­gi, ali i od­go­vor­nost jer sam za­mi­je­nio Džej­msa.

 

Ka­že­te, da ste do­bi­li čes­tit­ke sa svih stra­na... Da li i iz NS BiH?

- Ni­je, izne­na­di­lo bi me da me ne­ko na­zvao...

 

Vi ima­te bh., ali i ka­nad­ski pa­soš?

- Ta­ko je, ja sam srcem i du­šom Bo­sa­nac i Her­ce­go­vac, ali imam ka­nad­ski pa­soš, jer sam pro­šao sve mla­đe se­le­kci­je Ka­na­de. U Ka­na­di ra­ču­na­ju na me­ne na du­ži rok, že­le me u naj­bo­ljoj re­pre­zen­ta­ci­ji.

 

A, vi?

- Ja sam sil­no že­lio bra­ni­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju svo­je ze­mlje. Za svo­ju BiH, ali me ni­kad ni­ko iz NS BiH ni­je zvao. Ne znam za­što.

 

Ni­šta no­vo ka­da je NSBiH u pi­ta­nju. Oni mi­sle sa­mo na fo­te­lje, pu­tu­ju i lum­pu­ju po svi­je­tu, a bh. ta­len­ti igra­ju za dru­ge se­le­kci­je...

- Me­ni je žao, jer ja još uvi­jek že­lim igra­ti za BiH.

 

Ov­dje, u BiH se pri­ča da je to ne­mo­gu­će, zbog pra­vil­ni­ka FI­FA-e, a ni Ka­na­da vas ne bi tek ta­ko pus­ti­la?

- Mi­slim da je još uvi­jek mo­gu­će. Mo­že se sre­di­ti pre­ko FI­FA-e. Na­ra­vno, tre­bao je ne­ko zva­ti iz Sa­ve­za da po­pri­ča­mo o sve­mu. Ni­je do me­ne, mo­gli su i ra­ni­je to na­pra­vi­ti... Vo­lio bih da me na­zvao se­le­ktor Mi­ro­slav Bla­že­vić, kad već ni­su zva­li ra­ni­ji se­le­kto­ri...

 

Po­zna­je­te Ći­ru Bla­že­vi­ća?

- Li­čno ga ni­sam upo­znao, ali znam ko je i ka­kav je struč­njak. Ipak, on ima ve­li­ko is­kus­tvo, os­tva­rio je ve­li­ki us­pjeh sa "ma­lom" Hrvat­skom na SP u Fran­cus­koj. I moj pri­ja­telj i sai­grač Ni­ko Kranj­čar mi pri­ča sve naj­bo­lje o Ći­ri. Vo­lio bih po­pri­ča­ti sa njim, po­go­to­vo ako ne­ma te­hni­čkih sme­tnji da bra­nim za BiH.

 

Zna­te li ne­kog od bh. re­pre­zen­ta­ti­va­ca?

- Znam sve ova­ko iz me­di­ja, pra­te­ći li­ge gdje igra­ju. Dra­go mi je što BiH ima igra­če, ka­kvi su; Mi­si­mo­vić, Dže­ko, Ibi­še­vi­ća, Sa­li­ho­vić, Pja­nić...

 

Ko­ju ste uta­kmi­cu bh. re­pre­zen­ta­ci­je gle­da­li?

- Mi­slim da je bi­lo pro­tiv Bel­gi­je, ali pri­je tri go­di­ne. Ta­da smo po­bi­je­di­li. Znam da je bio ma­li sta­di­on i pa­kle­na atmo­sfe­ra. Bi­la je to ne­ka dru­ga re­pre­zen­ta­ci­ja. I ta­da i sad sam odu­šev­ljen na­šim na­vi­ja­či­ma. Ve­li­ka je stvar za re­pre­zen­ta­ci­ju ka­da ima na­vi­ja­če, kao što su na­ši.

 

Pla­ni­ra­te li sko­ri­ji do­la­zak u BiH?

- Na­ža­lost, ne vje­ru­jem da ću mo­ći ovog lje­ta. Pa­uza ni­je du­ga, a že­lim po­sje­ti­ti svo­je u Nje­ma­čkoj, Ka­na­di i dru­gim ze­mlja­ma. Mo­gu­će da "sko­knem" na ko­ji dan u Tre­bi­nje. Bio sam pro­šle go­di­ne na odmo­ru kod svo­jih, ta­da sam po­sje­tio ro­dbi­nu u Sa­ra­je­vu. Vra­tio sam se sre­tan i pu­nih plu­ća, jer me Sa­ra­je­vo odu­še­vi­lo. Bio sam na sta­di­onu Ko­še­vu, sli­kao se, še­tao Baš­čar­ši­jom, jeo će­va­pe... Ne znam ta­čno dio gra­da, gdje su mo­ji, ali znam da je bli­zu aero­dro­ma. Me­ni je sva­ki tre­nu­tak u Sa­ra­je­vu bi­lo uži­va­nje, ta­ko da se ra­du­jem no­vom do­las­ku - izja­vio je za "San" Asmir Be­go­vić, gol­man­ska zvi­jez­da u En­gles­koj.

Na­ža­lost, ne­bri­gom Sa­ve­za i lju­di ko­ji go­di­na­ma vla­da­ju bh. no­go­me­tom i pu­ne vlas­ti­te dže­po­ve, go­di­na­ma tje­ra­ju na­še no­go­me­tne dra­gu­lje u dru­ge se­le­kci­je. Na­kon što smo iz­gu­bi­li Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vi­ća, Ha­ri­sa Me­du­nja­ni­na, Mus­ta­fu Ku­ču­ko­vi­ća, El­di­na Ja­ku­po­vi­ća, Be­go­vić pos­ta­je sa­mo "sta­tis­ti­ka".

 

Ka­ko sa­ra­đu­ješ sa Džej­msom?

- Me­ni se uka­za­la ve­li­ka čast što bra­nim u klu­bu u ko­jem je i Dej­vid, ve­li­ko gol­man­sko ime. Sre­tan sam što mo­gu od nje­ga uči­ti, upi­jam sva­ki nje­gov po­tez. On mi sa­vje­ti­ma dos­ta po­ma­že. Ina­če, od gol­ma­na, naj­vi­še sam se di­vio Oli­ve­ru Ka­nu, jer sam ga gle­dao čes­to dok sam ži­vio u Nje­ma­čkoj. Od sa­daš­njih, osim Džej­msa izu­ze­tno ci­je­nim Čeha - ot­kri­va Be­go­vić.

 

Brat Anel na­pa­dač

Asmi­rov otac Amir, osam­de­se­tih je go­di­na bra­nio u dru­go­li­ga­škom Le­ota­ru. U to je vri­je­me bio je­dan od naj­bo­ljih gol­ma­na u tom ran­gu. Asmir je po­vu­kao gol­man­ske ge­ne od oca.

- On me odveo na te­ren, on mi je otac, uči­telj, tre­ner, sa­vje­tnik, pri­ja­telj... I mo­ja dva mla­đa bra­ta su kre­nu­li mo­jim sto­pa­ma. De­ni že­li bi­ti gol­man, a sta­ri­ji (18) Anel je na­pa­dač. Tre­ni­ra­ju u Nje­ma­čkoj i ra­du­ju se sva­kom mom us­pje­hu. Na­dam se da će ba­rem oni, ako ne mo­gu ja, bra­ni­ti za BiH - pri­že­ljku­je Asmir.

 

22.05.2009.

Dani sporta od 6. juna

Prije tri godine startala je sportsko kulturna manifestacija pod nazivom Tojšičko ljeto.  Već tri godine zaredom Tojšićani ljeti mogu da prate razne aktvinosti, turnire u malom nogometu, turnire u šahu i basketu, koncerte narodne muzike, smotre folkornog stvaralaštva, pozorišne predstave, te mnoge druge sportsko-kulturne aktivnosti.

 

Već je oformljen i Organizacijski odbor sportsko -kulturne manifestacije "Tojšićko ljeto 2009". Za predsjednika Organizaciong odbora izabran je Hajrudin Kuralić. Izboru je prisustovao i opštinski načelnik gospodin Rasim Omerović, koji je uvrstio manifestaciju "Tojšićko ljeto 2009" u zvanične kulturno-sportske manifestacije na području Općine Kalesija. Manifestacija "Tojšićko ljeto 2009" zvanično počinje 6. juna 2009.godine.

22.05.2009.

Ibišević: Sanjao sam dan kada ću normalno trenirati

Vedad Ibišević je počeo trenirati sa ekipom Hofenhajma. To je sjajna vijest za sve ljubitelje nogometa u BiH. Napadač bh. reprezentacije tako se, nakon tačno 127 dana odsustvovanja zbog povrede i operacije križnih ligamenata, vratio na teren. No, još neće igrati utakmice.


                                               Željan igre


- Sanjao sam dan kada ću normalno trenirati i normalno je da se osjećam sjajno kada sam to doživio. Ne mogu opisati kako sam se osjećao vježbajući sa suigračima. Meni nogomet nije samo posao nego i ljubav. Koliko volim igrati i zabijati golove, toliko isto uživam trenirajući - rekao nam je Ibišević u telefonskom razgovoru.


Vedad je povrijedio ligamente 14. januara na pripremama u Španiji, u prijateljskoj utakmici protiv Hamburga. Nakon četiri mjeseca, ponovo je u pogonu, što je brže nego što se očekivalo.


- Ovako djeluje brzo, ali nije bilo tako. Dugo, dugo je prošlo. Dosta sam vježbi u bolnici uradio sam i naročito poslije, za vrijeme terapije. No, ne želim se vraćati na to i gledati unazad. Bitno je ono što je ispred mene, a to su nova sezona, nove utakmice i, nadam se, novi uspjesi. Željan sam igre, to je ono što me vodi naprijed - dodao je.


Nakon teške povrede i pokidanih ligamenata desnog koljena, mnogi se pitaju da li će se Ibišević ikada moći vratiti u sjajnu formu iz jesenje polusezone Bundeslige, kada je u 17 utakmica zabio 18 golova.


- To je druga stvar i manje je bitna za mene. Najbitnije je da sam se oporavio i da nemam nikakvih zdravstvenih problema. Sada je preda mnom period priprema. Najvažnije je da se pripremim za narednu sezonu. Bit će teško dostići onakvu formu, ali nemam taj pritisak.


                                   Izgubili samopouzdanje


Proljeće je za Hofenhajm bilo teško. Jesenas lideri, u drugom dijelu sezone nanizali su čak 12 utakmica bez pobjede.


- Mnogi su i očekivali da nam neće ići tako dobro kao jesenas. U odlučujućim fazama nedostajala su nam po dvojica-trojica ključnih igrača. Nakon nekoliko utakmica bez pobjede, igrači su izgubili samopouzdanje - kaže Ibišević.


                                   Ragnik ostaje na klupi


Ambicije Hofenhajma su velike i za narednu sezonu. Najavljuju se pojačanja i borba za Evropu.


- Sigurno je da trener Ralf Ragnik (Ragnick) ostaje. Najbitnije je da nas zaobiđu povrede. Mislim da nam se serija pehova koje smo imali ove sezone ne može ponoviti. Stekli smo veliko iskustvo, što nam je veoma važno. Sa nekoliko pojačanja, mislim da možemo u borbu za Evropu - zaključio je Ibišević.


                                   Volfsburg će biti prvak


Ibišević će provesti subotu navijajući za Edina Džeku, Zvjezdana Misimovića i Volfsburg, koji će protiv Verdera tražiti put do šampionske titule.


- Bit ću uz Džeku i Misketa svim srcem. Mislim da neće kiksati. Kod kuće su nepobjedivi. Verder se istrošio u finalu Kupa UEFA, a pred sobom ima još i finale Kupa Njemačke sa Hamburgom.

To ne znači da će se Verder predati, ali mislim da su igrači istrošeni i da neće moći naškoditi Volfsburgu, koji je proljetnu polusezonu odigrao maestralno - govori Ibišević.

22.05.2009.

Veliki trijumf Malića i Mravca

Ekipa Mattersburga za koju nastupaju dvojica naših reprezentativaca, Adnan Mravac i Nedeljko Malić ostvarili su veoma važnu pobjedu u pretposljednjem kolu šampionata Austrije.

 

Na gostovanju kod bečkog Rapida trijumfovali su rezultatom 3:2 i tako vjerovatno osigurali opstanak u elitnom razredu austrijskog fudbala. Gosti su poveli u 28. minuti preko Morza i to na asistenciju Malića, štzo je bio rezultat prvog poluvremena. Jelavić je u 51. minuti izjednačio rezultat, a gosti su za tri minute osigurali pobjedu. Prvo je Cem u 64. minuti povosio na 2:1, a Morz je tri minute kasnije pogodio za 3:1. Do kraja meča domaći su preko Edera u 76. minuti uspjeli smanjiti na 2:3.


Obojica naših internacionalaca odigrali su po 90. minuta. U posljednjem kolu Mattersburg će 31. maja ugostiti LASK, sa tri boda prednosti ispred posljednjeplasiranog Altacha, koji će gostovati novom šampionu, Red Bull Salzburgu.  


Veliki korak ka plasmanu u Evropu napravili su fudbaleri Sturma za koji nastupa naš Samir Muratović. Ekipa našeg reprezentativca večeras je savladala Salzburg sa 2:0 i uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto koje vodi u Kup UEFA, sa bodom prednosti u odnosu na bečku Austriju
22.05.2009.

BH nade 11. avgusta protiv Slovenije

Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 11. avgusta odigraće prijateljsku utakmicu protiv Slovenije u Velenju, a ovo će ujedno biti generalna proba pred start kvalifikacija i utakmicu protiv Luksemburga, 4. septembra.

 

- Dogovorili smo utakmicu sa Slovencima, jer smo im bili „dužni“ gostovanje zbog toga što su oni dva puta igrali protiv nas u Orašju i Modriči. Ujedno, ovo će nam biti posljednji test pred start kvalifikacija i biće odlična prilika da vidimo na čemu smo, izjavio je Branimir Tulić.


Tulić je prokomentarisao i spisak za kontrolni meč sa Lihtenštajnom, na kojem nema nekoliko igrača koji bi bile okosnice u našem mladom timu.


- Ovo nije prvi put da imam problema sa sastavljenjem tima. Zeca je Ćiro uzeo u A reprezentaciju, Adnan Zahirović i Anes Haurdić će biti uz U-19 reprezentaciju, a Muhamed Mujić i Ognjen Vranješ će biti uz novinarsku selekciju, kaže Tulić, dodavši:


- U budućnosti neću puštati igrače ako nije u pitanju A reprezentacija. Smatram da je i mlada reprezentacija bitna, odnosno da je po važnosti odmah iza A tima. Ovaj put ne želim remetiti planove selekotru U-19 reprezentacije koja igra odlučujuće utakmice i ne želim ja biti krivac za eventualni neuspjeh. Ali, još jednom ističem da je ovo posljednji put da popuštam. 


Selektor naših nada naglasio je da početni sastav protiv Lihtenštajna neće pretrpiti mnogo izmjena u odnosu na meč sa Crnom Gorom koji smo igrali u svgustu prošle godine.


- Pojedinim igračima ovo će biti posljednja prilika da se dokažu i nametno. Ukoliko ne zadovolje protiv Lihtenštajna neće biti u kombinacijama za kvalifkacione utakmice, decidan je Tulić.


Naše nade uoči meča sa Lihtenštajnom okupiće se 31. maja u Bosanskoj Gradišci, gdje će odraditi jedan trening, a onda će krenutu prema Vaduzu. Planirano je spavanje u Austriji, gdje će odraditi dva treninga, a isto toliko treninga imaće i u Vaduzu. Susret protiv Lihtenštajna igra se 3. juna sa početkom u 19 sati.

22.05.2009.

Zlatko Jovanović: Želim igrati za BiH

Koliko je Zlatko Jovanović opasan po koš protivnika na svojoj su koži najbolje mogli osjetiti košarkaši Bosna ASA BHT u polufinalnom dvoboju prvenstva BiH za košarkaše sa Sloboda Ditom.Prodorni playmaker, kako sada stoje stvari, vrlo bi lako mogao postati novi reprezentativac Bosne i Hercegovine i pokušati pomoći našim "zmajevima pod koševima" da izbore plasman na Evropsko prvenstvo u Poljskoj ove godine.

 

Trener sarajevske Vlada Vukoičić na time-outu je tokom jučerašnje utakmice u Mejdanu upozoravao je svoje košarkaše nekoliko minuta prije kraja da i pored plus 15 na svom kontu utakmica nije gotova i da posebnu pažnju obrate na Jovanovića. Playmakar tuzlanske ekipe potom je u samo desetak sekundi postigao dvije trojke i umalo režirao veliki preokret!


Kako njegove odlične igre nisu mogle ostati neprimjećene, u medijima su se pojavila špekulacije o tome da Jovanović želi da obuče dres košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sjajni organizator igre, sa istančanim osjećajem za asistenciju i koš, u razgovoru za SportSport.ba, potvrdio je želju da što prije zaigra u istom timu sa Teletovićem, Kikanovićem, Gordićem, Đedovićem i društvom.


- Ja sam rođen u Zrenjaninu, Srbija, ali mi je mama rodom iz Bosne, tačnije iz Mrkonjić Grada. Dakle, s te strane imam pravo tražiti sportsko državljanstvo i zaigrati u dresu Bosne i Hercegovine. Moja je želja zaigrati za bh. reprezentaciju i tu nemam šta kriti. Ukoliko selektor procijeni da sam potreban, neću imati nikakve dileme i odmah ću se odazvati pozivu. Što se mene tiče, posao oko igranja za bh. tim je gotov, a neka Košarkaški savez i stručni štab obave ostatak posla, ukoliko naravno procijene da sam im potreban. Ipak, ja sam 99 odsto siguran da ću već na ljeto obući nacionalni dres BiH, rekao je Zlatko Jovanović.


S obzirom na neospornu Jovanovićevu kvalitetu, ne treba sumnjati da će se selektor Bosne i Hercegovine Mensur Bajramović olako riješiti usluga ovakvog košarkaša.