Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

02.06.2009.

Dođite u Divič i pozdravite bh asove!

U Di­vi­ču je da­nas fu­dbal­ski pra­znik. Sti­žu fu­dbal­ski aso­vi, pla­ne­tar­ne zvi­jez­de, Ći­ri­ni pu­le­ni, bh. re­pre­ze­ta­tiv­ci, ko­ji su ove se­zo­ne tre­sli mre­že po Evro­pi. Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, Edin Dže­ko, Mi­ra­lem Pja­nić, El­vir Ra­hi­mić, Se­jad Sa­li­ho­vić, da­nas će is­trča­ti na sta­di­onu Mla­dos­ti iz Di­vi­ča, iz ma­log i pi­to­mog mjes­ta u Po­dri­nju. Do­la­ze i Ham­zić, Li­mić, Mu­ja­no­vić, Hu­re­mo­vić, Sul­ta­no­vić, Sa­li­ho­vić, Dar­da­gan, Pan­dur, Ha­sa­no­vić, Ha­džić.., ko­ji su ra­tnih i po­ra­tnih go­di­na igra­li za Dri­nu. Sve njih je oku­pio Sa­mir Mu­ra­to­vić, biv­ši igrač Dri­ne, Zma­ja, Že­lje­zni­ča­ra, sa­daš­nja zvi­jez­da Štur­ma i stan­dar­dni bh. re­pre­zen­ta­ti­vac. Mla­dost se ta­kmi­či u op­štin­skoj li­gi RS. Udru­že­nje gra­đa­na za po­vra­tak Op­šti­ne Zvor­nik, Mje­sna za­je­dni­ca Di­vič i FK Mla­dost i Blic­ko Tu­zla.

 

- Že­lja nam je da se pri­sje­ti­mo Dri­ne iz ra­tnih i po­ra­tnih go­di­na, ali i da skre­ne­mo paž­nju ja­vnos­ti na Mla­dost ko­ja se ta­kmi­či u li­gi RS- ka­zao je Ahmed Baj­rić - Blic­ko, ko­ji je naj­za­slu­žni­ji za ovu akci­ju.

 

Za­ni­mlji­vo je da sa­daš­nji tim Mla­dos­ti či­ne, ugla­vnom bra­ća. Ke­nan Ka­pi­džić je igrač, ali i ka­pi­ten klu­ba, nje­gov za­mje­nik je pre­zi­me­njak Amir, ko­ji je ta­ko­đer akti­vni igrač. U dre­su Mla­dos­ti, da­nas će is­trča­ti još: Sa­mir Ka­pi­džić, Ha­zim Ku­lja­nin, Ha­sret Ku­lja­nin, Mir­sad Ka­la­zba­šić, Ju­suf Ka­la­zba­šić, Ma­hir Fer­ha­tbe­go­vić, Anel Pa­šić, El­ve­din Ahme­to­vić, El­vis Kur­šu­mo­vić, Se­nad Me­hme­do­vić, Ber­nes Hrus­ta­no­vić. Tre­ner je Se­nad Pa­šić.

 

- Ovo je his­to­rij­ski dan za Di­vič. Na­dam se da će ovo bi­ti pre­kre­tni­ca ka­ko za naš klub, ta­ko i za ovaj kraj. Že­lja nam je da ovo pre­ras­te u tra­di­ci­ju - izja­vio je za "San" Ke­nan Ka­pi­džić, igrač i pred­sje­dnik.

Mi­ra­lem Pja­nić je pre­ki­nuo odmor u Lu­ksem­bur­gu i do­šao u Di­vič.

 

- Moj otac je igrao u Dri­ni. Ni­sam se se­kun­de dvo­umio ka­da me na­zvao Mu­ra­to­vić - ka­že Pja­nić. Nje­go­vo miš­lje­nje di­je­le os­ta­ti, a oni ko­ji ni­su mo­gli do­ći, po­sla­li su "is­pri­čni­cu" "se­le­kto­ru" Mu­ra­to­vi­ću, Blic­ku i lju­di­ma u FK Mla­dost. Uta­kmi­ca po­či­nje u 16 sa­ti. Do­đi­te u Di­vič i poz­dra­vi­te bh. aso­ve!