Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

05.06.2009.

Miralem Pjanić poklonio kopačke Muhamedu Mujiću

Mi­ra­lem Pja­nić je uto­rak bio u ro­dnom kra­ju, Ka­le­si­ji, Ra­in­ci­ma, po­tom u Zvor­ni­ku, Di­vi­ču.... Sa ocem Fa­hru­di­nom po­klo­nio je Mla­dos­ti iz Di­vi­ča kom­ple­tnu gar­ni­tu­ru dre­so­va Li­ona za klub ko­ji se ta­kmi­či u op­štin­skoj li­gi RS.

 

Prem­da je Mi­ro­slav Bla­že­vić na­ja­vio "za­hla­đe­nje" odno­sa sa ta­bo­rom iz no­vi­nar­ske se­le­kci­je, Pja­nić je na­pra­vio je­dnu fi­nu ges­tu, ko­ju či­ni sva­ki put ka­da do­đe. Pja­nić je iz Fran­cus­ke do­nio ko­pa­čke za Mu­ha­me­da Mu­ji­ća, su­per ta­len­ti­ra­nog mla­di­ća iz Slo­bo­de i čla­na no­vi­nar­ske se­le­kci­je.

 

- Pre­sre­tan sam zbog ovih ko­pa­čki i za­hva­lan Pja­ni­ću. Mi smo tu ne­gdje sa go­di­na­ma, a on i Dže­ko su svim mla­dim igra­či­ma pri­mjer ka­ko se mo­že os­tva­ri­ti us­pjeh, na­pra­vi­ti ka­ri­je­ra. Us­tva­ri, pra­va ka­ri­je­ra je tek pred nji­ma. Na­dam se da će i moj put bi­ti us­pje­šan - pri­že­ljku­je Mu­jić.

 

                                   Vra­nješ za pri­mjer

 

Ognjen Vra­nješ je sa odu­šev­lje­njem do­če­kao i pri­hva­tio po­ziv Dra­ga­na Jo­vi­ća, se­le­kto­ra no­vi­nar­ske se­le­kci­je. On je di­je­te Bor­ca, kao izra­zi­to ta­len­ti­ra­ni de­fan­zi­vac do­spio je u beo­grad­sku Zvez­du. Na oku­plja­nje, iako po­vri­je­đen, sti­gao je prvi, oti­šao na pre­gled i vra­tio se ku­ći. Po­ka­zao je ovom ges­tom ko­li­ko mu je sta­lo do re­pre­zen­ta­ci­je. Vra­nješ, Šu­njić, Pan­dža, Mu­jić, Be­kić.., su bu­du­ćnost bh. fu­dba­la i po­ten­ci­jal­ni na­slje­dni­ci Dže­ke, Mi­si­mo­vi­ća, Spa­hi­ća, Ibri­či­ća, Sa­li­ho­vi­ća, Ibi­še­vi­ća...