Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

06.06.2009.

Ćiro vraća Begovića, Avdića, Tahirovića... pod zastavu BiH!

Kon­gres FI­FA-e do­nio je odlu­ku ko­jom se ukla­nja­nju do­bne gra­ni­ce za igra­če ko­ji že­le pro­mi­je­ni­ti na­ci­onal­nu se­le­kci­ju. Na­ime, 58 pos­to čla­no­va Kon­gre­sa odo­bri­lo je aman­dman na do­sa­daš­nji Član 18. Pra­vil­ni­ka o re­pre­zen­ta­ti­vnim nas­tu­pi­ma, Sta­tu­ta FI­FA-e, ko­ji go­vo­ri o pro­mje­ni na­ci­onal­nog sa­ve­za za ko­ji odre­đe­ni igrač nas­tu­pa. Do sa­da, igrač je mo­gao pro­mi­je­ni­ti na­ci­onal­nu se­le­kci­ju za ko­ju nas­tu­pa do na­vrše­ne 21 go­di­ne sta­ros­ti i to sa­mo je­dnom. Pre­ma sao­pće­nju za me­di­je, objav­lje­nom ju­čer na web stra­ni­ca­ma FI­FA-e, Kon­gres je odlu­čio da uklo­ni ovu do­bnu gra­ni­cu s tim da sva os­ta­la pra­vi­la o pro­mje­ni na­ci­onal­ne se­le­kci­je, na­ve­de­na u Čla­nu 18., os­ta­ju. Go­di­na­ma una­zad bh. spor­tska ja­vnost se pi­ta­la; ka­kvu bi re­pre­zen­ta­ci­ju ima­li kad bi za nas igra­li Su­bo­tić, Be­go­vić, Me­du­nja­nin, Ku­ču­ko­vić, Av­dić...?

 

Ha­ris Me­du­nja­nin če­ka

 

Ne­ki od ovih igra­ča, u me­đu­vre­me­nu, nes­ta­li su sa sce­ne (Ku­ču­ko­vić), ne­ki su se odlu­či­li za dru­ge re­pre­zen­ta­ci­je (Ja­ku­po­vić, Su­bo­tić), je­dni igra­ju u pro­mje­nji­voj for­mi (Me­du­nja­nin), ali ne­ma ni­ka­kve su­mnje da pos­to­ji ba­rem de­se­tak igra­ča ši­rom svi­je­ta ko­ji su nam in­te­re­san­tni, i ko­je bi us­ko­ro mo­gli gle­da­ti u dre­su BiH.

 

Asmir Be­go­vić, mla­di gol­man en­gles­kog Por­tsmu­ta, ro­dom iz Tre­bi­nja, ko­ji je ove se­zo­ne do­bio pri­li­ku u prvom ti­mu "mor­na­ra", po­sje­du­je ve­li­ki po­ten­ci­jal. On već nas­tu­pa za mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju Ka­na­de, ali je već izja­vio da bi se ra­do oda­zvao na po­ziv u drža­vnu se­le­kci­ju BiH. Ha­ris Me­du­nja­nin, ve­znjak Va­lja­do­li­da, igrao je za U21 tim Ho­lan­di­je. Po­ten­tni lje­vak, ko­ji je du­go bio neo­dlu­čan, sa­da bi se sta­vio na ra­spo­la­ga­nje Bla­že­vi­ću.

 

Mus­ta­fa Ku­ču­ko­vić, na­pa­dač Gre­no­bla, ne­ka­da ve­li­ka na­da evrop­skog no­go­me­ta, po­la­ko pa­da u za­bo­rav. Ro­đen je 5. no­vem­bra 1986. go­di­ne u Bo­san­skom No­vom, a igrao je za HSV i Min­hen 1860. Iz Min­he­na je oti­šao put Fran­cus­ke, u Gre­no­ble, gdje mu je tre­ner ne­ka­daš­nji fu­dba­ler sa­ra­jev­skog Že­lje­zni­ča­ra Me­he­med Ba­žda­re­vić. Ku­ču­ko­vić je no­sio dres svih mla­đih se­le­kci­ja re­pre­zen­ta­ci­je Nje­ma­čke. Za U19 re­pre­zen­ta­ci­ju odi­grao je de­vet uta­kmi­ca i pos­ti­gao če­ti­ri go­la, za U20 pet su­sre­ta uz tri go­la, dok je je­dan nas­tup imao i za U21 re­pre­zen­ta­ci­ju Nje­ma­čke, što je do sa­da bi­la pre­pre­ka da nas­tu­pi pod bh. zas­ta­vom.

 

Ve­ro­ljub Sa­la­tić, igrač Gras­ho­per­sa, ro­đen je u Zvor­ni­ku 14. no­vem­bra 1985. go­di­ne. Za U21 se­le­kci­ju Švi­car­ske do sa­da je nas­tu­pio 25 pu­ta, te pos­ti­gao i dva go­la.

 

Den­ni Av­dić, igrač dan­skog Al­bor­ga, ro­đen 5. sep­tem­bra 1988. go­di­ne u Bo­san­skom No­vom, je U21 re­pre­zen­ta­ti­vac Šved­ske, a u ne­ko­li­ko pri­ja­telj­skih uta­kmi­ca­ma već je nas­tu­pio za A-tim Šved­ske. Igra na po­zi­ci­ji sto­pe­ra i ve­znog, a vi­sok je 190 cen­ti­me­ta­ra. Je­dno vri­je­me nje­go­vo ime ve­zi­va­lo sa i za en­gles­ki Man­čes­ter Si­ti.

 

U BH Sa­vez ni­ko ne vje­ru­je

 

Emra Ta­hi­ro­vić, igrač fran­cus­kog prvo­li­ga­ša Li­la, mla­di je re­pre­zen­ta­ti­vac Šved­ske. Ro­đen je u Sa­ra­je­vu, 31. ju­la 1987. go­di­ne. Iz Hal­mšta­da je pre­šao u fran­cus­ki Lil, a po­slje­dnju se­zo­nu pro­veo je na po­su­dbi u Ci­ri­hu.

 

Ovo su sa­mo ne­ki od igra­ča ko­ji bi mo­gli bi­ti in­te­re­san­tni se­le­kto­ru Ći­ri Bla­že­vi­ću. Upra­vo zbog či­nje­ni­ce da je na klu­pi na­šeg A-ti­ma "tre­ner svih tre­ne­ra", bh. no­go­me­tni fa­na­ti­ci mo­gu se na­da­ti da bi se ne­ka od po­bro­ja­nih ime­na mo­gla vra­ti­ti pod zas­ta­vu svo­je do­mo­vi­ne, zas­ta­vu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Jer, od lju­di u No­go­me­tnom sa­ve­zu BiH, ko­ji su go­di­na­ma mir­no po­sma­tra­li ka­ko na­ša dje­ca igra­ju pod tu­đim zas­ta­va­ma, ma­lo ko oče­ku­je ika­kvu rea­kci­ju!

 

Si­vo­njić sa­da mo­že

 

Od os­ta­lih igra­ča, po­ten­ci­jal­nih re­pre­zen­ta­ti­va­ca Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, sva­ka­ko vri­je­di iz­dvo­ji­ti Ili­ju Si­vo­nji­ća, ro­đe­nog u Jaj­cu 13. ja­nu­ara 1987. go­di­ne. Se­le­ktor Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić još je u mar­tu po­ka­zao in­te­res za ovog da­ro­vi­tog na­pa­da­ča za­gre­ba­čkog Di­na­ma, ali ka­ko je Si­vo­njić već igrao za U19 se­le­kci­ju Hrvat­ske, a već je na­pu­nio 21 go­di­nu, pre­ma sta­rom Pra­vil­ni­ku ni­je mo­gao bi­ti uvršten u bh. tim.