Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

08.06.2009.

Lov na Džeku: Galliani lično došao po Kakinu zamjenu!

Pred­sta­vni­ci Mi­la­na, na če­lu sa pot­pred­sje­dni­kom klu­ba sa San Si­ra Adri­anom Gal­li­ani­jem, bo­ra­vi­li su to­kom vi­ken­da u Sa­ra­je­vu, gdje su "opi­pa­va­li puls" Edi­na Dže­ke i nje­go­vog "im­pre­sa­ria" Ir­fa­na Re­dže­pa­gi­ća!

 

Do­ma­ćin de­le­ga­ci­ji "ros­so­ne­ra" na če­lu sa Gal­li­ani­jem, je­dnim od naj­mo­ćni­jih lju­di evrop­skog i svjet­skog fu­dba­la, bio je me­na­džer Re­dže­pa­gić, a "la­ga­ni" raz­go­vo­ri uz ka­fu su vo­đe­ni na Ja­ho­ri­ni, u je­dnom od ta­moš­njih ho­te­la.

 

- Mi­lan se in­te­re­so­vao za Dže­ku još dok je bio u Te­pli­ca­ma, ali ta­da još ni­je bi­lo vri­je­me za nje­gov tran­sfer na San Si­ro. Si­tu­aci­ja je da­nas dru­ga­či­ja. Gal­li­ja­ni je, iako smo nu­di­li da mi do­đe­mo do Mi­la­na, in­sis­ti­rao da on li­čno do­đe u Sa­ra­je­vo - ka­zao je Re­dže­pa­gić za "San".

 

Mi­lan je, na­kon odlas­ka Ka­ke u Real Madrid, pri­mo­ran do­ves­ti no­vu i ve­li­ku zvi­jez­du. Dže­ko je tre­nu­tno na vrhu evrop­ske ljes­tvi­ce zvi­jez­da, i sva­ka­ko ime ko­je bi mo­glo za­do­vo­lji­ti ape­ti­te na­vi­ja­ča, ali i re­no­me klu­ba sa San Si­ra.

 

S dru­ge stra­ne, Mi­lan je klub za ko­ji Dže­ko na­vi­ja od ma­lih no­gu, što naš as i ne kri­je. Ipak, osim Mi­la­na, Dže­ke i Re­dže­pa­gi­ća, "pi­tat" će se i Wol­fburg.

 

- Tre­ba oba­vi­ti raz­go­vo­re sa čel­ni­ci­ma Wol­fsbur­ga, s ko­jim Edin ima va­že­ći ugo­vor. Prvak Nje­ma­čke že­li po sva­ku ci­je­nu os­ta­vi­ti Edi­na u Nje­ma­čkoj ba­rem još je­dnu go­di­nu. Po­go­to­vo na­kon di­rek­tnog pla­sma­na u Li­gu prva­ka idu­će se­zo­ne - ka­zao je Re­dže­pa­gić za "San".

 

Man­ches­ter City

 

Po­red Mi­la­na, Čel­zi­ja, Ar­se­na­la, In­te­ra..., evrop­skih ve­li­ka­na ko­ji bi Dže­ku ra­do vi­dje­li u svom ta­bo­ru, klub ko­ji bi još su­tra mo­gao is­tres­ti "vre­ću" pa­ra za Edi­na Dže­ku, i to bez pu­no cjen­ka­nja je en­gles­ki Man­ches­ter City. Ali...

 

- Je­dan od na­ših pre­du­slo­va u even­tu­al­nom Edi­no­vom odlas­ku iz Wol­fsbur­ga je da klub u ko­ji bi išao igra u Li­gi prva­ka. Iz tog ra­zlo­ga nam po­nu­da Man­ches­ter Citya ni­je to­li­ko za­ni­mlji­va, ali ni­je ni ta­čna in­for­ma­ci­ja ko­ja se po­ja­vi­la u oto­čkim me­di­ji­ma da smo Edin ili ja izja­vi­li ka­ko on ni­kad ne bi pre­šao u City, jer je to klub ispod sva­kog ni­voa! To je ap­so­lu­tna izmiš­ljo­ti­na - do­dao je Re­dže­pa­gić.