Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

09.06.2009.

Semjon Milošević : Čekam odlazak u inostranstvo i navijam da Džeko ode u Milan

Na­kon šest mje­se­ci pro­ve­de­nih u Polj­skoj, u ta­moš­njem prvo­li­ga­šu Kar­ko­vi­ji iz Kra­ko­va, vla­snik dvi­je ti­tu­le no­go­me­tnog prva­ka BiH (Zrinj­ski i Sa­ra­je­vo), Se­mjon Mi­lo­še­vić zi­mus se vra­tio u Tre­bi­nje, gdje je pro­lje­će pro­veo uz po­ro­di­cu, tre­ni­ra­ju­ći sa­mos­tal­no.

 

- Na star­tu, u Polj­skoj je sve bi­lo do­bro, brzo sam izbo­rio mjes­to u star­tnoj pos­ta­vi, ali ka­da je do­šao no­vi tre­ner, sa so­bom je do­ve dva sto­pe­ra. Bi­lo mi je ja­sno da za me­ne vi­še ne­ma mjes­ta - obja­snio je Mi­lo­še­vić ukrat­ko ra­zlo­ge svo­ga odlas­ka iz Polj­ske.

 

Tre­nu­tno Mi­lo­še­vić ima čis­te pa­pi­re. O nas­tav­ku ka­ri­je­re ka­že:

 

- Imam ne­ke op­ci­je za po­no­vni odla­zak u inos­tran­stvo, vrlo brzo bih tre­bao zna­ti odo­go­vor. Ni­sam ja još za sta­ro gvož­đe - ka­že kroz smi­jeh 29-go­diš­nji Mi­lo­še­vić.

 

O even­tu­al­nom po­vrat­ku na Ko­še­vo, gdje je bio mi­lje­nik na­vi­ja­ča, i dao ma­ksi­ma­lan do­pri­nos osva­ja­nju prve po­sli­je­ra­tne ti­tu­le prva­ka, te bio je­dna od klju­čnih po­lu­ga u po­ho­du "bor­do" ti­ma do tre­ćeg pret­ko­la Li­ge prva­ka, ka­že:

 

- Sa­ra­je­vo kao klub i na­vi­ja­či Sa­ra­je­va, os­tat će mi u sje­ća­nju kao je­dan od naj­lje­pših mo­me­na­ta mo­je ka­ri­je­re... Ali, ma­le su šan­se da po­no­vo zai­gram na Ko­še­vu - ka­že Mi­lo­še­vić, ne že­le­ći objaš­nja­va­ti za­što je Ko­še­vo naj­ma­nje re­al­na op­ci­ja.

 

U me­đu­vre­me­nu, Se­mjon u druš­tvu su­pru­ge, si­na An­dri­ja i kćer­ke Iri­ne, da­ne pro­vo­di u Tre­bi­nju, i ka­ko ka­že, na­vi­ja da Edin Dže­ko obu­če dres Mi­la­na.

 

- S Dže­kom se znam već du­že vre­me­ne, i pri­ja­te­lji smo, a ja sam ve­li­ki na­vi­jač Mi­la­na. Moj sin je do­bio ime po An­dri­ju Šev­čen­ku, dok je Ukra­ji­nac blis­tao na San Si­ru svo­je­vre­me­no. Dže­ki sam ne­da­vno po­slao sms po­ru­ku, da me ne za­bo­ra­vi ka­da bu­de pla­ni­rao ko­me će sve po­ni­je­ti svoj dres na po­klon - ka­že Mi­lo­še­vić.

 

Od Ni­kši­ća do Kra­ko­va

 

U svo­joj do­sa­daš­njoj ka­ri­je­ri, ina­če ro­đe­ni Crno­go­rac, Se­mjon Mi­lo­še­vić je igrao za Su­tjes­ku iz Ni­kši­ća, Mo­dri­ču, Le­otar iz Tre­bi­nja, Zrinj­ski iz Mos­ta­ra, Olim­pik (Ba­ku), Po­su­šje, Sa­ra­je­vo i na­po­sljet­ku Kra­ko­vi­ju iz Kra­ko­va.

 

Ti­tu­le prva­ka BiH osvo­jio je u se­zo­ni 2004/05 (Zrinj­ski), te 2006/07 (Sa­ra­je­vo). Igra­ma na Ko­še­vu za­slu­žio je i po­ziv u A-se­le­kci­ju BiH.