Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

18.06.2009.

Ćiro: Je... Medića, on je revolveraš!

Se­le­ktor bh. no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić po­no­vo je u šo­ku! Ili ti, u epi­cen­tru me­dij­ske paž­nje! Na­kon in­ter­vjua za­gre­ba­čkom Ju­tar­njem lis­tu gdje je kao po­ten­ci­jal­ni pro­čel­nik za­gre­ba­čkog spor­ta u Grad­skoj skup­šti­ni izja­vio "da će kon­tro­li­sa­ti ka­ko Dra­žen Me­dić  tro­ši grad­ski no­vac", na­zvao ga je pro­zva­ni pred­sje­dnik NK Za­gre­ba, gru­bo iz­vri­je­|ao i pri­je­tio da "će ga ski­nu­ti". Ći­ro je pri­je­tnje pri­ja­vio po­li­ci­ji i na­ja­vio tu­žbu.

 

 - Iako sam odras­tao u vrlo pri­mi­ti­vnom svi­je­tu, ta­kve pros­to­te ni­kad ni­sam čuo! Ti ćeš me­ne  kon­tro­li­sa­ti, ski­nut ću te, vi­kao je Me­dić, a usput mi je spo­mi­njao i "mrtvu maj­ku u gro­bu" -  ka­zao je Ći­ro te po­ja­snio po­za­di­nu ci­je­le pri­če.

 

- Pri­je­tio mi je da mi ne bi mo­rao vra­ti­ti dug od 200.000 eura, ko­li­ko mi pri­pa­da od tran­sfe­ra Man­džu­ki­ća i Vrdo­lja­ka, što je obe­ćao pred svje­do­kom Zdrav­kom Ma­mi­ćem. I, ni­kad Me­dić ni­je ne­gi­rao da mi je du­žan. Sa­mo­bi re­kao; To je mu­ha na slo­nu! Ako je ta­ko - daj mi mo­ju  "mu­hu" - ka­zao je Ći­ro.

 

Pred­sje­dnik NK Za­greb, na­ra­vno, opo­vrga­va sve Ći­ri­ne na­vo­de. Dan na­kon "po­čet­ka ra­ta" na re­la­ci­ji Bla­že­vić - Me­dić (ju­čer), se­le­ktor je kao naj­sta­ri­ji član Skup­šti­ne gra­da Za­gre­ba, pred­sje­da­vao kon­sti­tu­ira­ju­ćom sje­dni­com sve dok se ni­je iza­be­re no­vi pred­sje­dnik. Pri­je po­čet­ka Skup­šti­ne je­dan od pri­su­tnih no­vi­na­ra ga je za­mo­lio ga da mu da izja­vu o Dra­že­nu Me­di­ću.

 

- Je... Me­di­ća, on je re­vol­ve­raš - bje­snio je Ći­ro.

 

Na­kon to­ga se Bla­že­vić odvo­jio od no­vi­na­ra i po­hi­tao na sje­dni­cu. Sjeo je na mjes­to pred­sje­da­va­ju­ćeg i po­čeo uvo­dni go­vor.

 

- Dra­gi pri­ja­te­lji, Bo­ga mi, ni­je mi la­ko kon­sta­ti­ra­ti da sam naj­sta­ri­ji od vas. Moj pri­ja­telj  Ban­dić mi je re­kao, pri­pre­mi je­dan va­tre­ni go­vor, Bo­ga mi, ne mo­gu - ka­zao je Ći­ro i do­dao:

 

- Ne­će­mo gu­bi­ti vri­je­me na ove mo­je akro­ba­ci­je bez le­gi­ti­ma­ci­je - po­čev­ši či­ta­ti dne­vni red.

 

- Kon­stu..., kon­sti... - po­ku­šao je Ći­ro pro­či­ta­ti ri­ječ "kon­sti­tu­ira­ju­ća sje­dni­ca Skup­šti­ne" i

 

kad mu to ni­je po­šlo za ru­kom nas­ta­vio:

 

- Otva­ram ra­spo­red po dne­vnom re­du!

 

Na­kon to­ga je upi­tao asis­ten­ti­cu gdje je dne­vni red, a svi su se po­če­li smi­ja­ti. Ći­ro se obra­tio za­gre­ba­čkom gra­do­na­čel­ni­ku Ban­di­ću:

 

- Mi­la­ne, ne­moj da se ke­se­riš - nas­ta­vio vo­di­ti sje­dni­cu.

 

Je­dnog od zas­tu­pni­ka, Ma­ri­na Kne­zo­vi­ća, na­zvao je "Ka­rin". U nas­tav­ku go­vo­ra uspio je za­bo­ra­vi­ti na­oča­le i ko­mad tek­sta, a kad se na za­kle­tvi ni­je po­ja­vio Stje­pan Fi­olić, Ći­ri se oma­klo:

- J...i ga, kad tre­ba pri­se­gnu­ti, nje­ga ne­ma.

 

Ra­di­mi­ra Čači­ća pro­zvao je ri­je­či­ma:

 

- A gdje je kor­pu­len­tni Čačić?

 

                                   Ubi­će me če­škom Zbro­jov­kom

 

Ći­ro tvrdi ka­ko zgro­žen Me­di­će­vim pros­ta­čkim rje­čni­kom ci­je­lu noć ni­je oka sklo­pio te da ne mo­že vje­ro­va­ti da u kul­tur­nom Za­gre­bu ne­ko ta­ko pros­ta­čki psu­je. No, u po­li­ci­ju je oti­šao jer Me­dić, ka­že, ima pi­štolj.

 

- Me­dić u autu drži če­šku Zbro­jov­ku, mo­gao bi me stvar­no "ski­nu­ti"! Re­kao sam mu; Ne­ćeš bi­ti predsje­dnik Udru­ge prvo­li­ga­ša. Ape­li­rat ću na sve pred­sje­dni­ke klu­bo­va da ne gla­sa­ju za nje­ga, nema­ju pra­vo iza­bra­ti ta­kvog čo­vje­ka. I Štim­cu sam to re­kao! Ži­vio sam s njim dvi­je go­di­ne i ni­kad ni­sam upo­znao ta­kvog ego­is­ta, nar­ci­sa i škrtca - re­kao je se­le­ktor BiH.