Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

22.06.2009.

Kreće Željina lokomotiva

Na Grba­vi­ci pos­ta­je ži­vo. Na­kon to­li­ko go­di­na. Još su vi­dlji­ve krho­ti­ne ra­zbi­je­ne Te­li­be­ći­re­vi­će­ve (ne)mo­ći i ne­ka­da mo­ćni klub di­že se iz le­tar­gi­je. Že­ljo opet pos­ta­je te­ma za na­slo­vni­ce, vi­še ni­je sam kao Ro­bin­son Cru­soe.

 

Na Grba­vi­ci kan­ce­la­ri­je su po­no­vo ži­vnu­le, u ho­dni­ci­ma se opet ču­je ga­la­ma. Ne­što se de­ša­va. Bu­ra je pro­šla i ži­vot se vra­ća u sta­ra ko­ri­ta. Ali, dvo­ji­ca di­re­kto­ra ne na­mje­ra­va­ju sa Grba­vi­ce...

 

Sa­mir Ahme­tbe­go­vić i Dže­la­lu­din Mu­ha­re­mo­vić još čvrsto sje­de u sto­li­ca­ma, uvje­re­ni da ih vi­še ni­ka­kva bu­ra ne mo­že po­mes­ti. I dok je ovaj dru­gi žrtva anar­hi­je ko­ja je vla­da­la u klu­bu, os­ta­nak ovog prvog bio bi naj­glu­plji po­tez Žu­ji­ne vla­de. On je ''su­po­tpi­snik'' tre­nu­tne si­tu­aci­je u klu­bu, je­dan od ar­hi­te­ka­ta ''zgra­de'' ko­ja se ru­ši­la po­slje­dnjih go­di­na, da bi se na kra­ju ove se­zo­ne stro­po­šta­la i pos­ta­la hrpa be­to­na i gvož­đa. E ta­ko sa­da iz­gle­da klub, ko­ji su gra­di­li ne­spo­so­bni ar­hi­te­kti.

 

Prem­da je ilu­zor­no oče­ki­va­ti da će sam do­la­zak Sa­ba­hu­din Žu­je zna­či­ti kraj ago­ni­je za Že­lje­zni­čar, te da će re­zul­ta­ti sti­ći pre­ko no­ći, ipak po­slje­di­ce iza­zva­ne (ne)ra­dom ko­je­ka­kvih ano­no­ni­mu­sa, što u klu­bu, što sa igra­či­ma, još će se osje­ća­ti ne­ko vri­je­me. Ono što ra­du­je, sva­ka­ko je či­nje­ni­ca da je Žu­jin po­vra­tak na­ja­vio kraj du­go­go­diš­njoj anar­hi­ji, ja­va­šlu­ku i me­še­ta­re­nju, ko­je je bi­lo pre­po­zna­tlji­vo u ra­du ho­ti­ća, ahme­dbe­go­vi­ća i nji­ho­vih paj­ta­ša... Da­nas svi že­le bi­ti uz i sa Žu­jom i Osi­mom. Za­to je am­bi­cio­zni pred­sje­dnik na mu­ka­ma ovih da­na.

 

- Da­nas ću obja­vi­ti svoj tim lju­di, pro­ši­re­no Pred­sje­dniš­tvo, ali i Iz­vršni odbor. Imam po­dršku sa ra­znih stra­na, od po­li­ti­ča­ra, bi­zni­sme­na, na­vi­ja­ča, biv­ših aso­va. Id da­nas že­lim da svi kre­nu ru­dar­skim tem­pom. Sva­ko će do­bi­ti za­du­že­nja, ne že­lim tro­ši­ti vri­je­me na pra­zne pri­če, pro­zi­va­nja i po­dme­ta­nja. Ne­ću se ba­vi­ti ni onim što su ra­di­li mo­ji pret­ho­dni­ci, ali ho­ću da se zna sta­nje od da­na ka­da je mo­ja eki­pa pre­uze­la klub. Sve se mo­ra zna­ti, sva­ki tran­sfer, du­go­va­nja i po­tra­ži­va­nja. Ni­kog ne­ću pro­ga­nja­ti, ni­ti ću ku­po­va­ti vri­je­me pro­zi­va­njem pret­ho­dni­ka, ho­ću da ra­dim dan i noć za Že­lju - izja­vio je za "San" Žu­jo.

 

Pred­sje­dni­ku gu­ra­ju lju­de iz sko­ro svih Upra­va u po­slje­dnjih pet šest go­di­na. Prem­da su svi mo­gli mi­je­nja­ti stva­ri, ne­ki su se tek sa­da pro­bu­di­li.

 

- Uzet ću spo­so­bne, one ko­ji će ra­di­ti za klub. I ko­ji će da­va­ti za Že­lju. Tre­bat će nam naj­ma­nje 2, 5 mi­li­ona ma­ra­ka da ovu se­zo­nu za­vrši­mo. Ne za­ni­ma me pro­sjek, već sa­mo vrh, sa­mo Evro­pa. U Že­lji­noj lo­ko­mo­ti­vi, ne­će bi­ti va­go­na sa spa­va­ćim ko­li­ma. U Evro­pu ide­mo sa ja­snim vi­zi­ja­ma, da bu­de­mo naj­bo­lji u na­šoj li­gi, ali i da se Evro­pi pred­sta­vi­mo u naj­bo­ljem iz­da­nju. Ako mo­gu Anar­to­zi­si, Ži­li­ne i ne znam ko još igra­ti u Li­gi prva­ka, mo­že i Že­ljo, ko­je je ve­će ime od spo­me­nu­tih klu­bo­va - na­gla­sio je Žu­jo.

 

Su­dbi­na Že­lje­zni­ča­ra je u ru­ka­ma 15 lju­di iz Iz­vršnog odbo­ra i već idu­će se­dmi­ce ras­plest će se to klup­ko. Os­ta­ju tu i ne­ki lju­di iz Te­li­be­ći­re­vi­će­vog va­kta, ali os­ta­ju za­to što vri­je­de, kao što su Mir­sad Si­po­vić i Ra­miz Der­vi­še­vić.

 

Žu­jo će na da­naš­njoj pres­si­ci sao­pši­ti­ti svoj tim. U Pred­sje­dniš­tvu klu­ba bit će 22 čla­na, mo­gu­će da to ti­je­lo bu­de ve­će za je­dnog ili dvo­ji­cu čla­no­va. Za­to što Žu­jo za do­bro­bit Že­lje že­le pri­vu­ći što ve­ći broj spo­so­bnih i do­ka­za­nih bi­zni­sme­na, spor­tskih ra­dni­ka... Na­ja­vio je Žu­jo broj­ne akci­je u ci­lju po­pu­la­ri­za­ci­je klu­ba, po­vrat­ka na­vi­ja­ča na sta­di­on, ali i pu­nje­nje bu­dže­ta kroz ra­zne vi­do­ve... Prvu sje­dni­cu Žu­jo je za­ka­zao za uto­rak, a već u čet­vrtak sas­ta­je se gla­vno ti­je­lo Iz­vršni odbor. Na­vi­ja­či Že­lje na­kon pet šest go­di­na na­re­dnu se­zo­nu oče­ku­ju sa ve­li­kim nes­trplje­njem. Amar Osim i Sa­ba­hu­din Žu­jo su ga­ran­ci­ja no­vih po­bje­da ka­ko u do­ma­ćem šam­pi­ona­tu, ta­ko i na me­đu­na­ro­dnoj sce­ni.

 

                                   Ko su Žu­ji­ni sa­ra­dni­ci

 

Ke­mal Ko­za­rić, je­dan je od naj­za­hval­ni­jih sa­ra­dni­ka Žu­je u no­vom ti­mu. Ko­za­rić je du­go­go­diš­nji spor­tski ra­dnik, biv­ši us­pje­šni pred­sje­dnik, da­nas gu­ver­ner Cen­tral­ne ban­ke BiH. Žu­ji­na de­sna ru­ka bit će Se­nad Za­imo­vić, do­ka­za­ni me­na­džer, ko­ji bi tre­bao bi­ti Že­ljin "Dže­ko u vod­stvu klu­ba", bu­du­ći se ra­di o izu­ze­tno spo­so­bnom me­na­dže­ru. U Pred­sje­dniš­tvu klu­ba, na­ći će se još; Mir­sad Si­po­vić, Dže­mo Bi­sić, dr. Jo­sip Ju­ri­šić, Amir Smje­ča­nin, Gra­di­mir Go­jer, Ra­miz Der­vi­še­vić, Abid Ša­rić, Ka­sim Imši­re­vić, Su­ad Ze­ljko­vić i dru­gi...

 

                                    Gredić di­re­ktor?

 

Al­mir Gre­dić vrlo do­bro ko­ti­ra u trci za di­re­kto­ra Že­lje­zni­ča­ra. Gre­dić je biv­ši as Že­lje, je­dan od naj­bo­ljih stri­je­la­ca na evrop­skoj sce­ni, tro­fej­ni igrač pla­vih i biv­ši mla­di i A re­pre­zen­ta­ti­vac. Gre­dić je di­re­ktor je­dne bh ban­ke, ali i vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni du­žno­snik BPS -stran­ke Se­fe­ra Ha­li­lo­vi­ća. Gre­dić bi, even­tu­al­nim do­las­kom u pla­vi sa­lon, mo­rao na­pus­ti­ti di­re­ktor­sko mjes­to u ban­ci. Umjes­to ko­men­ta­ra o po­vrat­ku u Že­lju, Gre­dić je že­lio ne­što dru­go ko­men­ti­ra­ti:

 

- Ni­je ta­čno da se že­nim. I ne­će sa­mo Ri­zo Ha­mi­do­vić pje­va­ti, do­ći će i dru­gi pje­va­či - na­ja­vio je Gre­dić. Ne­ma su­mnje, da će Že­ljo i Žu­jo ima­ti spo­so­bni­ji, mo­ćni­ji, ško­lo­va­ni­ji ka­dar od NSBiH.

 

                                   Raz­go­vor u Gra­cu

 

Ni­jaz Brko­vić, kan­di­dat za do­pred­sje­dni­ka klu­ba, "igrač" je sa ne­pro­cje­nji­vim is­kus­tvom. On će po­sao u Že­lji obav­lja­ti na po­lu­pro­fe­si­onal­noj osno­vi. Tre­nu­tno je u Gra­cu.

 

- Do­veo sam si­na Fa­ru­ka (ka­det­ski re­pre­zen­ta­ti­vac) u kamp Štur­ma. Upra­vo se tre­bam na­ći na ka­fi sa Ivi­com Osi­mom i Sa­mi­rom Mu­ra­to­vi­ćem. U stal­nom sam kon­ta­ktu sa pred­sje­dni­kom Žu­jom. Uve­li­ko se spre­ma stva­ra­nje mo­ćnog Že­lje - na­ja­vio je Brko­vić.

 

                                   Ru­ko­vo­de­ći ka­dar

 

Osim Pred­sje­dniš­tva po no­vom us­troj­stvu, Že­lje­zni­čar će ima­ti Iz­vršni odbor, u ko­jem će bi­ti se­dam lju­di. Uz Žu­ju će bi­ti gla­vni klup­ski me­na­džer (Osim) do­pred­sje­dnik (Brko­vić), di­re­ktor, te lju­di za­du­že­ni za mar­ke­ting, još je­dan do­pred­sje­dnik i je­dan, naj­vi­še dva čla­na Pred­sje­dniš­tva. Kao na­jo­zbi­ljni­ji kan­di­dat za dru­gog do­pred­sje­dni­ka spo­mi­nje se Izo Pi­ta, ko­ji slo­vi kao kao je­dan od na­jo­da­ni­jih čla­no­va, na­vi­ja­ča, pri­ja­te­lja, spon­zo­ra klu­ba. Pi­ta je u naj­te­žim vre­me­ni­ma, ka­da su svi di­za­li ru­ke od klu­ba, fi­nan­sij­skim inje­kci­ja­ma po­ma­gao klub.

 

                                   Sa­mo pet igra­ča os­ta­je?

 

Amar Osim je na­ja­vio ve­li­ke pro­mje­ne u eki­pi. Sa­zna­je­mo da će sa­mo pet igra­ča os­ta­ti na Grba­vi­ci: Še­hić, Co­ca­lić, Be­krić, Be­šli­ja, te mo­žda Ker­la. Ne­iz­vje­sno je šta će bi­ti s os­ta­li­ma. Na Grba­vi­ci su se go­di­na­ma do­vo­di­li igra­či bez ika­kvog pla­na. Bu­du­ćni gla­vni me­na­džer Že­lje­zni­ča­ra Osim do­bro zna ko mo­že igra­ti, a ko ne mo­že u Že­lji. Sa­či­nio je lis­tu igra­ča ko­je bi vo­lio vi­dje­ti na Grba­vi­ci. Iako ni­ko ni­je vi­dio spi­sak, osim mo­žda Žu­je i Brko­vi­ća, na­vo­dno se na nje­mu na­la­zi Čolić iz Ve­le­ža, Mu­jić i Ja­hić iz Slo­bo­de, ne­ki spo­mi­nju Ale­na Me­ša­no­vi­ća, Emi­ra Ha­dži­ća, pa čak i Iva­na Me­dvi­da, ne­su­đe­nog Že­ljov­ca još iz pe­ri­oda ka­da je Osim prvi put vo­dio eki­pu.