Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

25.06.2009.

Bijes i ljutna nerijetko uništava mladog igrača

Admir Sa­koč ra­di kao ko­šar­ka­ški tre­ner od 1996. go­di­ne. Nje­gov tre­ner­ski ta­le­nat prvi je pre­po­znao Ru­smir Ha­li­lo­vić, ko­ji je i naj­ve­ći "kri­vac" što se ba­vi ovim po­slom. Sa­koč je za­vršio je Fa­kul­tet spor­ta u Sa­ra­je­vu, smjer ko­šar­ka. Di­plo­mi­rao je na te­mu "Vi­zi­ja i per­spe­kti­ve ra­zvo­ja ko­šar­ke u BiH".

 

- Dra­go mi je što ra­dim sa čo­vje­kom ko­ji je obi­lje­žio ko­šar­ka­šku is­to­ri­ju na pros­to­ri­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je, i ko­ji još ni­je re­kao zbo­gom ko­šar­ci. Za­je­dno sa Ha­li­lo­vi­ćem, učes­to­vao sam u for­mi­ra­nju prve ko­šar­ka­ške aka­de­mi­je na ovim pros­to­ri­ma iz ko­je su kao pro­dukt du­go­go­diš­njeg ra­da iza­šli vrhun­ski igra­či - ka­zao je Admir Sa­koč, tre­ner ko­or­di­na­tor u ško­li ko­šar­ke Rin Fa­mily.

 

Ka­ko je ra­di­ti sa mla­dim igar­či­ma?

 

- Rad sa mla­dim igra­či­ma je spe­ci­fi­čan, ta­ko­đer i na­čin, put i me­to­de, jer ni­je is­to pra­vi­ti igra­ča i pra­vi­ti re­zul­tat sa mla­di­ma. U po­čet­ku ra­da sa mla­di­ma mo­ra­mo ja­sno odre­di­ti cilj. Da li je u ra­du sa mla­dim igra­či­ma bi­tno ek­spo­ni­ra­nje tre­ne­ra (re­zul­tat) ili je va­žni­je stva­ra­nje igra­ča? Rin je oda­brao stra­te­gi­ju; re­zul­tat u fun­kci­ji prav­lje­nja igra­ča, a ne igrač u fun­kci­ji prav­lje­nja re­zul­ta­ta - ka­že Sa­koč

 

Na ko­ji na­čin se mo­gu igra­či mo­ti­vi­sa­ti da da­ju svoj ma­ksi­mum u je­dnoj uta­kmi­ci?

 

- Sma­tram da se vo­lja igra­ča, nji­ho­va te­hni­čka, ta­kti­čka i psi­ho­lo­ška pos­to­ja­nost stva­ra na uta­kmi­ca­ma. Ako tu još pos­to­ji kon­ku­ren­ci­ja on­da je baš ta­kva bor­ba na te­re­nu svrsis­ho­dna i po­tre­bna. Uvje­ren sam da je ona kao ta­kva po­dlo­žna kon­tro­li tre­ne­ra, da on mo­že da je ka­na­li­še i us­mje­ra­va. Uta­kmi­ca je odli­čan na­čin uprav­lja­nja vo­ljnim i dru­gim oso­bi­na­ma igra­ča te pra­vi put ka stva­ra­nju nji­ho­ve psi­ho­lo­ške sta­bil­nos­ti.

 

Dos­ta igra­ča, ne sa­mo mla­dih, se ra­zo­ča­ra ka­da ne do­bi­ju po­vje­re­nje tre­ne­ra na ne­koj uta­kmi­ci?

 

- Mla­di igrač ma­šta da pos­ta­ne vrhun­ska kla­sa, vje­ru­je u svo­je sop­stve­ne sna­ge. Kao ta­kav, on stre­mi, te­ži ka bor­bi, že­li da u njoj učes­tvu­je. Ako tre­ner ta­kvom igra­ču ne do­zvo­li ula­zak u igru, on pos­ta­je ljut i uvri­je­đen. Nje­go­va lju­tnja i uvri­je­đe­nost, ugla­vnom oprav­da­na i pri­ro­dna, do­vo­di do to­ga da on po­či­nje gu­bi­ti po­vje­re­nje u se­be i u svo­je zna­nje. I, ka­da do­bi­je ri­jet­ku pri­li­ku da igra, ma­le su mo­gu­ćnos­ti da će po­ka­za­ti ono što zna. Pre­ve­li­ki je te­ret lju­tnje, že­lje da se is­ka­že i tre­me. Nje­gov stvar­ni po­ten­ci­jal mo­že os­ta­ti ne­ot­kri­ven. Ipak, sva­ki tre­ner mla­dih se­le­kci­ja mo­ra bi­ti du­bo­ko svjes­tan ova­kvih si­tu­aci­ja.

 

Mo­že­te li nam ot­kri­ti re­cep za us­pjeh?

 

- Or­ga­ni­za­ci­ja sva­kog sis­te­ma je je­dno od klju­čnih pi­ta­nja nje­go­vog fun­kci­oni­sa­nja. Ni­je po­tre­bna te­ori­ja da bi pot­kri­je­pi­la ovu či­nje­ni­cu. Čak i naj­je­dnos­ta­vni­ji aspe­kti na­šeg ži­vo­ta za­hti­je­va­ju or­ga­ni­za­ci­ju, a to po­dra­zu­mi­je­va i odre­đe­no pro­miš­lja­nje. Da bi ne­ka or­ga­ni­za­cij­ska spor­tska for­ma dje­lo­va­la ne­op­ho­dno je da ima: ši­ro­ku ba­zu, do­bre ra­dne uslo­ve, ade­kva­tne pro­gra­me ra­da, ško­lo­van i is­ku­san tre­ner­ski ka­dar, re­al­nu za­kon­sku ve­zu sport i re­do­vno škol­sko obra­zo­va­nje, ve­li­ki broj ta­kmi­če­nja (lo­kal­nih, drža­vnih, me­đu­na­ro­dnih) i vri­je­me.

 

 Za kraj, ri­ječ dvi­je o bu­du­ćnos­ti bh. ko­šar­ke?

 

- Raz­go­va­ra­ti o bu­du­ćnos­ti ko­šar­ke u BiH je vi­še­di­men­zi­onal­na te­ma. Sa­svim je si­gur­no da ima­mo mla­de i per­spe­kti­vne igra­če. Oni će u bu­du­ćnos­ti svo­jim ta­len­tom i zna­njem ulje­pša­va­ti ko­šar­ka­ške te­re­ne Evro­pe i svi­je­ta. U či­jim dre­so­vi­ma i pod či­jim zas­ta­va­ma će igra­ti, pi­ta­nje je za bh. po­li­ti­ča­re. Do­bri uslo­vi za rad, kva­li­te­tan tre­na­žni pro­ces, pro­vje­re­ni pro­gra­mi, te ve­li­ki broj odi­gra­nih uta­kmi­ca, re­zul­ti­ra­li su da ne­ke od bh. igra­ča već gle­da­mo na do­ma­ćim, evrop­skim i svjet­skim par­ke­ti­ma. Mi, tre­ne­ri mla­dih se­le­kci­ja, sve­je­dno će­mo uži­va­ti u nji­ho­voj vir­tuo­znos­ti i stre­mi­ti bržem, bo­ljem i ja­čem ko­šar­ka­škom spe­kta­klu - ka­zao je za "San Spor" Admir Sa­koč.

 

Uvi­jek ima na­či­na

 

- Pri­je ne­ko­li­ko da­na gle­dao sam po­li­ti­čku emi­si­ju či­ji gos­ti su bi­li pred­sta­vni­ci ne­ko­li­ko bh. stra­na­ka. Kao i obi­čno, mo­glo se ču­ti niz de­pri­mi­ra­ju­ćih, de­mo­ra­li­zi­ra­ju­ćih kri­ti­ka, pre­ba­ci­va­nja, te­za i ko­men­ta­ra. On­da je je­dan gost emi­si­je, ne­ka­ko izne­na­da, izme­đu os­ta­log re­kao; Mi­slim da je vri­je­me da pres­ta­ne­mo pri­ča­ti o to­me ka­ko se ne mo­že i po­čne­mo raz­go­va­ra­ti o to­me ka­ko se mo­že. Bi­lo je za­pa­nju­ju­će ka­ko je pro­mi­je­nio tok ci­je­log raz­go­vo­ra. Miš­lje­na sam da us­pjeh ne mo­že izos­ta­ti uko­li­ko se že­li pos­ti­ći cilj.