Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

29.06.2009.

Jugo u inostranstvo, Čolić na Grbavicu?!

Fu­dba­le­ri Ve­le­ža u pe­tak su zva­ni­čno kre­nu­li s pri­pre­ma­ma za na­re­dnu se­zo­nu. Pred še­fom stru­ke Ab­du­la­hom Ibra­ko­vi­ćem po­ja­vi­lo se 18 igra­ča, me­đu ko­ji­ma je bi­lo i no­vih li­ca. Uz stan­dar­dne iz pro­šle se­zo­ne, bi­lo je tu i ne­ko­li­ko ta­len­to­va­nih ju­ni­ora. Mos­tar­ci tre­ni­ra­ju u Bi­je­lom Po­lju.

 

- Tre­nu­tno ra­spo­la­že­mo sa ša­ro­li­kom eki­pom. Još ne­mam pra­vi ka­dar, ka­kav sam za­mi­slio da imam u na­re­dnoj se­zo­ni.

 

Ka­kav je da­lji tok pri­pre­ma?

 

- Mi da­nas igra­mo prvu test uta­kmi­cu pro­tiv Za­gre­ba na Ku­pre­su. Na­kon to­ga pu­tu­je­mo u Foj­ni­cu gdje će­mo bo­ra­vi­ti 10-tak da­na. U tom pe­ri­odu tre­ba­lo bi nam se pri­klju­či­ti ne­ko­li­ko po­ja­ča­nja. Osim Za­gre­ba, pla­ni­ra­li smo još ne­ke pro­vje­re, a nas­tu­pit će­mo i na tur­ni­ru u Do­boj-Is­to­ku i Tu­zli.

 

Ka­kva je si­tu­aci­ja sa even­tu­al­nim po­ja­ča­nji­ma?

 

- Mi ni­smo klub ko­ji ra­spo­la­že sa mno­go nov­ca ali, uprkos to­me mi­slim da će­mo us­pje­ti do­ves­ti ne­ko­li­ko pra­vih po­ja­ča­nja. Ima igra­ča ko­ji nam se nu­de, sa ne­ki­ma već raz­go­va­ra­mo - ka­zao je za "San" Ab­du­lah Ibra­ko­vić, tre­ner Ve­le­ža.

 

Što se po­naj­bo­ljih igra­ča Ve­le­ža iz pro­te­kle se­zo­ne ti­če, ve­znja­ka Ame­ra Ju­ge i El­vi­ra Čolić, igra­ča ko­ji su obla­či­li dres re­pre­zen­ta­ci­je BiH u pri­ja­telj­skom su­sre­tu s Uzbe­kis­ta­nom, mno­go su bli­že odlas­ku ne­go os­tan­ku.

 

Ju­go je pro­te­klih ne­ko­li­ko u Sa­ra­je­vu za­vrša­vao pa­pi­orol­gi­ju po­tre­bnu za vi­zu, dok Čolić tre­ni­ra s Ve­le­žom i če­ka ras­plet si­tu­aci­je.

 

- Pos­to­ji in­te­res ne­ko­li­ko klu­bo­va, a raz­go­va­rao sam i sa tre­ne­rom Že­lje Ama­rom Osi­mom. U svoj pri­či naj­ve­ći pro­blem su mo­ji pa­pi­ri­ma, jer još ni­sam ras­ki­nuo ugo­vor sa Čeli­kom. Ako ne uspi­jem ni­šta na­pra­vi­ti naj­vi­še bih vo­lio odi­gra­ti još je­dnu po­lu­se­zo­nu u Ve­le­žu - is­ta­kao je Čolić.

 

Obad, Ka­jan, Ka­dić i De­mić

 

Na pro­ziv­ci Ve­le­ža u pe­tak se po­ja­vi­lo 18 igra­ča i to; Ha­dži­đul­bić, Ha­dži­ome­ro­vić, Bo­bić, Za­imo­vić, Ka­drić, Čolić, Obad, Ri­jad De­mić, Ve­la­gić, Zolj, To­ja­ga, Du­ra­ko­vić, Brkan, Ka­jan, Ali­čić, Baj­ra­mo­vić, te ju­ni­ori Će­ma­lo­vić i Ma­rić. Od na­bro­ja­nih ni­su tre­ni­ra­li Obad, Ka­jan i Ka­dić zbog po­vre­de, te De­mić zbog bo­les­ti. Zbog pri­va­tnih ra­zlo­ga izos­tao je Maj­kić. Ve­lež su ovog lje­ta na­pus­ti­li: Efen­dić, Kur­ta­no­vić, Še­čić, Ka­za­zić, Sa­nel De­mić, De­la­lić, Sto­il­kov i Ba­kić.