Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

29.06.2009.

Ko će se pojaviti na prozivci?

Tu­zlan­ski no­go­me­ta­ši da­nas u 10 sa­ti po­čet će pri­pre­me za na­re­dni šam­pi­onat. Tre­ner Sa­kib Mal­ko­če­vić sa sa­ra­dni­ci­ma oba­vit će pro­ziv­ku, ali je po­tpu­no ne­iz­vje­sno ko­li­ko će igra­ča da­nas po­ja­vi­ti u Ru­dar­skoj 2.

 

- Imao sam sas­ta­nak sa svo­jim sa­ra­dni­ci­ma ka­ko bi se do­go­vo­ri­li o po­čet­ku pri­pre­ma. Vje­ruj­te, ni je ne znam ko će se sve po­ja­vi­ti. Pri­je mog odlas­ka na go­diš­nji odmor tra­žio sam od Ko­mi­si­je za tran­sfe­re da za­drži Adna­na Ja­hi­ća i Mu­ha­me­da Omi­ća. Ipak, po­me­nu­ti su na­pus­ti­li Tu­šanj, ta­ko da smo os­ta­li bez dva za­dnja ve­zna igra­ča. Ne znam ka­kva je si­tu­aci­ja ni sa Mu­ame­rom Zo­le­ti­ćem - ka­že Mal­ko­če­vić.

 

Zbog odla­za­ka Ili­je Pro­da­no­vi­ća i Ni­ko­le Mi­ke­li­ni­ja, pre­ma ri­je­či­ma Mal­ko­če­vi­ća, po­tre­ban je an­ga­žman dva sto­pe­ra.

 

- Ako ode Mir­za Me­šić, on­da su nam po­tre­bna i dva na­pa­da­ča, a ako ode i Ta­rik Oka­no­vić, po­tre­bna su nam i dva ve­zna igra­ča.

 

Ni Mal­ko­če­vić ni­je de­fi­ni­sao svoj ugo­vor. Ima sa­mo na­če­lan do­go­vor s pred­sje­dni­kom Sa­li­hom Ša­bo­vi­ćem.

 

- Tre­ba­mo do­go­vo­ri­ti de­ta­lje. Sta­vi­ti na pa­pir šta se tra­ži od me­ne, a šta ja tra­žim od Slo­bo­de. In­sis­ti­rat ću da igra­či bu­du na prvom mjes­tu. Ima­mo još vre­me­na za even­tu­al­na po­ja­ča­nja, pa će­mo vi­dje­ti.

Ne­su­mnji­vo, mno­go je di­le­ma na Tuš­nju. Od­go­vo­re s ka­kvim će igra­čkim ka­drom i sa ka­kvim am­bi­ci­ja­ma "crve­no - crni" kre­nu­ti u no­vi šam­pi­onat sa­znat će­mo vrlo sko­ro.

 

                                               Tur­nir u Ča­kov­cu

 

Prvi dio pri­pre­ma pla­ni­ran je na Tuš­nju, a dru­gi vje­ro­va­tno u Hrvat­skoj.

 

- Kao i la­ni, učes­tvu­je­mo na tur­ni­ru u Ča­kov­cu od 10. do 12. ju­la. Pre­dlo­žio sam čel­ni­ci­ma da os­ta­ne­mo u Lud­bre­gu, a ako ne, on­da da dru­gi dio pri­pre­ma oba­vi­mo u Odža­ku. Fi­na­le će usli­je­di­ti na Me­mo­ri­ja­lu tur­ni­ru Mus­ta­fa Hu­kić Hu­ka - ka­že Mal­ko­če­vić.