Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

30.06.2009.

Blažević se boji Armenije i sankcija FIFA-e

- Strah me je Ar­me­ni­je, bo­jim se i nji­ho­vog, na­vo­dno džom­bas­tog te­re­na, za­to se spre­man oti­ći u in­spe­kci­ju. Ne že­lim ni­šta pre­pu­šta­ti slu­ča­ju uoči na­šeg gos­to­va­nja Are­mi­ji - izja­vio je za "San" Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

Se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je ima do­da­tne ra­zlo­ge za strah.

 

- Mo­žda je strah naj­bo­lja ri­ječ. Bo­jim se san­kci­ja FI­FA -e. Čitao sam po­slje­dnju opo­me­nu ko­ju smo do­bi­li. Čeka­ju nas na "zi­ce­ru". Čeka­ju prvu ba­klju, pe­tar­du, pa da nas za­us­ta­ve na pu­tu za Afri­ku. Vi­še me strah ka­zni ne­go­li Tu­ra­ka.

 

Ka­ko to ri­je­ši­ti?

 

- Naj­pri­je se mo­ra­mo pri­pre­mi­ti za Ar­me­ni­ju, a na­kon to­ga mi­slit će­mo na Tur­ke. Sa Ar­me­ni­jom li­je­žem i us­ta­jem... Mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti i sa na­šim na­vi­ja­či­ma, ho­ću da bu­de­mo je­dna du­ša, je­dno ti­je­lo. Oni su nam naj­va­žni­ji. Svi ži­vi­mo za taj us­pjeh i za­to mo­ra­mo bi­ti pra­vi, ka­ko na te­re­nu ta­ko na tri­bi­na­ma.

 

Pri­je Ar­me­ni­je tre­ba na­ći su­par­ni­ka za test uta­kmi­cu... Još ga ne­ma?

 

- Ne­će­mo pro­pus­ti­ti taj ter­min si­gur­no. Igrat će­mo, još se do­go­va­ra i pre­go­va­ra. Va­žno je sva­ka­ko da se oku­pi­mo, da vi­dim u ka­kvom su sta­nju mo­ji ra­tni­ci.

 

U Sa­ve­zu bi ra­di­je da se klju­čne uta­kmi­ce igra­ju na Ko­še­vu, a on ho­će u Ze­ni­cu...

 

- Ka­kva za­ra­da, igra­mo u Ze­ni­ci. Po­bje­da je naj­ve­ća za­ra­da. Igrat će na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja po ci­je­loj BiH, ali sa­da ne­ma­mo pra­vo na kiks. U Ze­ni­ci će­mo do­bi­ti i Tur­ke i Špan­ce - po­ru­čio je Mi­ro­slav Bla­že­vić, ko­ji se pu­ne du­še vra­tio sa sva­dbe iz Ma­gla­ja, gdje je svje­do­čio vjen­ča­nju ve­li­kog na­vi­ja­ča re­pre­zen­ta­ci­je Ke­na­na Gra­bo­vi­ce.

 

Na­rod vo­li ka­da je Ći­ro u do­mo­vi­ni, ma­kar ne­ki ne gle­da­ju bla­go­na­klo­no što je se­le­ktor odlu­tao u po­li­ti­čke vo­de. Svo­je­vre­me­no, ka­da se bron­za sa SP u Fran­cus­koj ni­je ni ohla­di­la, Bla­že­vić je do­ži­vio de­bakl na izbo­ri­ma u Hrvat­skoj. De­set go­di­na ka­sni­je, kao se­le­ktor BiH, Ći­ro je glat­ko pro­šao kao vi­je­ćnik u te­škoj kon­ku­ren­ci­ji. Vje­ro­va­tno su hrvat­skoj ja­vnos­ti, po­se­bno Za­gre­bča­ni­ma, za­ni­mlji­ve Ći­ri­ne akro­ba­ci­je u za­gre­ba­čkoj skup­šti­ni, ali u BiH pri­že­ljku­ju da se­le­ktor vi­še mi­sli na re­pre­zen­ta­ci­ju. Ni­kog ov­dje ne za­ni­ma ko­li­ko će oti­ći na po­plo­ča­va­nje za­gre­ba­čkih uli­ca, ni­ti, za­što se "ke­fa­ju" Bla­že­vić i Dra­žen Me­dić. Po­naj­ma­nje, ko je ko­me i ko­li­ko du­žan. Ra­ju za­ni­ma us­pjeh bh. re­pre­zen­ta­ci­je. Sa po­tpu­nim pra­vom!