Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

09.07.2009.

Famos prijeti žalbom UEFA-i i FIFA-i, u Goraždu tvrde da ništa ne znaju!

Skan­da­lo­zna si­tu­aci­ja oko spo­ra izme­đu dru­go­li­ga­ša FK Fa­mos i FK Go­ra­žde, gdje se i da­lje ne zna ko će bi­ti no­vi prvo­li­gaš, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, do­ći će do kro­vne ku­će bh. fu­dba­la.

 

Na po­slje­dnjoj sje­dni­ci Iz­vršnog odbo­ra NS FBiH, ko­ja je održa­na pro­šlog pet­ka, po­red os­ta­lih ta­ča­ka dne­vnog re­da, cen­tral­na te­ma bio je slu­čaj «Fa­mos - Go­ra­žde». Na­kon sko­ro šest sa­ti sas­tan­če­nja IO je do­nio ne­za­pa­mće­nu odlu­ku. Na­kon što ni­su us­pje­li za­uze­ti čak ni stav po pi­ta­nju ci­je­log slu­ča­ja, pre­zen­to­vav­ši ta­ko svu svo­ju ne­spo­so­bnost i ne­do­ra­slost u obav­lja­nju za­da­ta­ka u fe­de­ral­noj ku­ći fu­dba­la, čla­no­vi IO ura­di­li su ne­što što se ma­lo ko na­dao. Po­ni­šti­li su ta­be­lu Dru­ge li­ge - Cen­tar.

 

Ka­ko nam je re­kao se­kre­tar u NS FBiH, El­din Ba­ko­vić, odlu­ka ko­ja je do­ne­še­na je de­fi­ni­ti­vna i bi­će po­sla­na na adre­se su­ko­blje­nih stra­na, Fa­mo­sa i Go­ra­žda ko­je ka­sni­je, ako že­le, mo­gu da se ža­le i kro­vnoj ku­ći bh. fu­dba­la, No­go­me­tnom sa­ve­zu BiH.

 

Spor­tski di­re­ktor Fa­mo­sa, Me­vlu­din Tur­ku­šić, žes­to­ko je osu­dio ovaj, ka­ko ga on na­zi­va, još je­dan kri­mi­na­lan po­tez lju­di u NS FBiH. Na­ime, IO NS FBiH po­ni­štio je ne­da­vno sop­stve­nu odlu­ku ko­jom je pot­vrđen re­zul­tat spor­ne uta­kmi­ce 28. ko­la, izme­đu Go­ra­žda i Or­li­ća, a ko­ja je za­vrše­na re­zul­ta­tom 2:2. Pri­je to­ga, iz Go­ra­žda su tvrdi­li da igrač Or­li­ća, Alen Mu­mi­no­vić, ni­je bio re­gis­tro­van za svoj tim, pa je uta­kmi­ca re­gis­tro­va­na sa 3:0 za Go­ra­žde. Na kra­ju prven­stva, Go­ra­žde je za­uze­lo prvo mjes­to na ta­be­li, s bo­dom vi­še od Fa­mo­sa.

 

- Čim do­bi­je­mo odlu­ku iz NS FBiH, mi ide­mo na sud u NS BiH. A, ka­sni­je, ako bu­de tre­ba­lo i na UEFA i FI­FA - u. Kao što sam i ra­ni­je na­ja­vio, ci­je­li slu­čaj će za­vrši­ti u kro­vnoj ku­ći bh. fu­dba­la. Ali, ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti još ne­što, vrlo bi­tno. Ako je odlu­ka fe­de­ral­nog Sa­ve­za, ko­jom se po­ni­šta­va ta­be­la Dru­ge li­ge - Cen­tar, de­fi­ni­ti­vna, ovaj skan­dal će se pro­ši­ri­ti i na dru­ge ni­voe ta­kmi­če­nja. Dok mi če­ka­mo odlu­ku o to­me ho­će­mo li ući u Prvu li­gu FBiH, kan­to­na­lac Žu­pča, ta­ko­đer če­ka rje­ša­va­nje ovog spo­ra, jer ni oni ne zna­ju da li će kao prvak sa­ra­jev­skog kan­to­na ući u Dru­gu li­gu - Cen­tar - re­kao nam je Tur­ku­šić.

 

Ako slu­čaj «Fa­mos - Go­ra­žde» i za­vrši na adre­si NS BiH, gdje bi ta­da od­go­vor­ni or­ga­ni Sa­ve­za po­ku­ša­li ri­je­ši­ti ci­je­li spor, to bi mo­glo po­tra­ja­ti ja­ko du­go. Jer, ko­li­ko su lju­di i u kro­vnoj ku­ći bh. fu­dba­la upu­će­ni u ci­je­li slu­čaj, po­ka­zu­je od­go­vor čla­na Iz­vršnog odbo­ra NS BiH i pred­sje­dni­ka FK Go­ra­žde, Di­ne Raš­či­ća, na mol­bu da nam pro­ko­men­ta­ri­še nas­ta­lu si­tu­aci­ju u ko­ju je di­rek­tno umi­je­šan i klub i nje­go­vog kan­to­na.

 

- Ne­mam poj­ma o če­mu pri­ča­te?! Ne znam šta je spor­no. IO NS FBiH je, ko­li­ko znam, odbio već je­dnu žal­bu Fa­mo­sa. Što se Go­ra­žda ti­če, tu ne­ma ni­ka­kvog spo­ra. Mi se ni na šta do sa­da ni­smo ža­li­li. Ako Fa­mos jes­te, ne­ka je. Oni ne­ka ša­lju ar­gu­men­te ko­je ima­ju u NS BiH, ma­da prvi put ču­jem i to da bi sve mo­glo za­vrši­ti u NS BIH. Kad je bi­lo gla­sa­nje u NS FBiH, če­ti­ri čla­na bi­la su suz­drža­na, dva za to da os­ta­ne re­zul­tat 3:0 za nas pro­tiv Or­li­ća, a če­ti­ri čla­na bi­la su za to da se vra­ti re­zul­tat 2:2. Da bi Fa­mos do­bio ci­je­li slu­čaj, tre­ba­lo je to­kom gla­sa­nja bi­ti 7:3 u nji­ho­vu ko­rist. A, to da ni­je usvo­je­na ta­be­la Dru­ge li­ge - Cen­tar, ko ka­že da ni­je?! Vje­ruj­te mi, vi ste prvi no­vi­nar ko­ji me je na­zvao zbog ove te­me - od­go­vo­rio je Raš­čić za "San Sport".

 

Ako Sa­vez što pri­je ne ri­je­ši ovaj pro­blem, po­slje­di­ce bi mo­gle bi­ti fa­tal­ne za ni­ži ra­zred bh. fu­dba­la, kon­kre­tno za Prvu li­gu FBiH, Dru­gu li­gu - Cen­tar i Li­gu sa­ra­jev­skog kan­to­na...

 

                                   NS ZE-DO po­držao NS KS

 

U No­go­me­tnom sa­ve­zu Kan­to­na Sa­ra­je­vo da­nas je tre­ba­la bi­ti održa­na van­re­dna Sje­dni­ca Pred­sje­dniš­tva, a je­dna od te­ma tre­bao je bi­ti i slu­čaj «Fa­mos - Go­ra­žde». Ipak, Sje­dni­ca je od­go­đe­na do dalj­njeg.

 

U NS KS re­kli su nam da na ras­pra­vu još uvi­jek ni­je dos­tav­lje­na lis­ta us­pje­šnos­ti su­da­ca iz Pre­mi­jer li­ge BiH i Prve li­ge FBiH, ko­ji do­la­ze s po­dru­čja sa­ra­jev­skog kan­to­na. Ka­ko sa­zna­je­mo, NS ZE-DO pru­žio je po­dršku NS KS po pi­ta­nju slu­ča­ja «Fa­mos - Go­ra­žde».

 

                                   Ždri­jeb Prve li­ge FBiH

U ho­te­lu «Sun­ce» u Vo­goš­ći, da­nas će, s po­čet­kom u 12 sa­ti, bi­ti obav­lje­no žri­je­ba­nje pa­ro­va Prve li­ge FBiH za se­zo­nu 2009./10.. U zdje­li za iz­vla­če­nje na­ći će se 15 eki­pa umjes­to pro­pi­sa­nih 16 jer se če­ka pred­sta­vnik iz Dru­ge li­ge - Cen­tar.

 

Čini se da to za NS FBiH ne pred­stav­lja ne­ki ve­li­ki pro­blem. Ako se ta­be­la Dru­ge li­ge - Cen­tar i de­fi­ni­ti­vno po­ni­šti, u Prvoj li­gi FBiH nas­tu­pa­lo bi 15 eki­pa, da­kle, ne­pa­ran broj. Ta­ko bi je­dan tim uvi­jek bio slo­bo­dan.