Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

21.07.2009.

Vječiti višak na Grbavici dotukao West Bromwich Albion

Pri­je tri go­di­ne do­šao je se­ni­or­ski po­gon Že­lje­zni­ča­ra, i uvi­jek bio vi­šak na Grba­vi­ci. Ka­da se sve sa­be­re i odu­zme, te­ško da se mo­že do­bi­ti 180 mi­nu­ta igra­nja u dre­su se­ni­or­skog ti­ma Že­lje­zni­ča­ra. U ne­dje­lju je do­tu­kao en­gles­ki West Bromwich Al­bi­on, ali ne u dre­su ti­ma sa Grba­vi­ce već u dre­su čla­na 1. HNL, Kra­lov­ca iz is­to­ime­nog hrvat­skog gra­da. Ri­ječ je o Ha­ri­su Re­dže­pi­ju, je­dnom od mno­gih ko­jeg je na­kon izlas­ka iz omla­din­skog po­go­na ti­ma sa Grba­vi­ce do­če­ka­la ulo­ga - vje­či­tog vi­ška.

 

- Ka­da sam u dre­su ju­ni­ora Že­lje­zni­ča­ra, pod vod­stvom le­gen­de Fa­di­la Že­ri­ća, sti­gao u fi­na­le Kvar­ner­ske ri­vi­je­re, ni­sam ni sa­njao da ću u na­re­dne tri go­di­ne, ka­da je mo­ja ka­ri­je­ra u pi­ta­nju, pro­ći pra­vi pa­kao na Grab­vi­ci. Tri go­di­ne sam slu­šao is­tu pri­ču; ra­ču­na­mo na te­be, do­bar si, ne mo­žeš ni­gdje ići, a kad uta­kmi­ce do­đu, na tri­bi­ne ili u naj­bo­ljem slu­ča­ju klu­pa. Ali, eto i to pro­đe - ka­že za "San" Re­dže­pi, ko­ji je na­kon uta­kmi­ce sa Wes Bromwich Al­bi­onom, do­bio od tre­ne­ra dva da­na slo­bo­dno, ka­ko bi u Sa­ra­je­vu pro­sla­vio 21. ro­đen­dan (ro­đen je 20. ju­la 1988. go­di­ne).

 

U Kar­lov­cu je ne­što vi­še od mje­sec da­na. I, ka­ko ka­že, uži­va u sva­kom tre­nut­ku...

 

- Do­šao sam u vrlo sre­đen klub. Kar­lo­vac, ko­jeg još zo­vu i grad ri­je­ka i par­ko­va, je pre­li­jep i mi­ran gra­dić, na če­ti­ri ri­je­ke. Gdje god se okre­ne­te ili je park ili je ku­pa­li­šte. Do­bio sam odmah stan, sto­ti­njak me­ta­ra od sta­di­ona, res­to­ran u ko­jem se hra­nim je izvan­re­dan... Na­ra­vno, sve to klub pla­ća - pri­ča Re­dže­pi.

 

Re­dže­pi će u na­re­dnih, naj­ma­nje go­di­nu da­na (po­tpi­sao je na go­di­nu plus go­di­nu), no­si­ti dres eki­pe ko­ja ima ve­li­ke am­bi­ci­je.

 

- Ima­mo vrlo mo­ćnu i sre­đe­nu Upra­vu, kao odli­čnog tre­ne­ra Igo­ra Pa­mi­ća, ina­če, kla­si­čna Ći­ri­ni tre­ner­ska ško­la, sja­jan mo­ti­va­tor i ta­kti­čki vrlo pot­ko­van. Cilj je iza­ći na evrop­sku sce­nu.

Što se ti­če no­go­me­ta ko­ji se igra u Hrvat­skoj, Re­dže­pi ka­že:

 

- Sve je to na ma­lo ja­čem ni­vou ne­go li kod nas. Re­ci­mo, ne­da­vno smo igra­li pro­tiv Že­lje­zni­ča­ra na tur­ni­ru u Sla­von­skom Bro­du, i bi­lo smo za kla­su bo­lji, od drža­nja lop­te, trke, pa do to­ga da smo ih ta­kti­čki to­tal­no ra­zbi­li. Na­dam se da ono što sam vi­dio u Sla­von­skom Bro­du, ni­je pra­va sli­ka Že­lje­zni­ča­ra ove se­zo­ne, i da će u prven­stvu bi­ti mno­go bo­lji. Jer, ako ona­ko bu­du igra­li, crno im se pi­še.

 

Na star­tu no­ve se­zo­ne 1. HNL, za de­se­tak da­na, Re­dže­pi­jev tim će na prvo­li­ga­šku pre­mi­je­ru u Me­đi­mur­je.

 

- Svi su pu­ni ne­ke po­zi­ti­vne ener­gi­je, i svi že­le da se hrvat­skoj no­go­me­tnoj ja­vnos­ti pred­sta­ve u naj­bo­ljem iz­da­nju. Svi že­le i vje­ru­ju da na star­tu mo­že po­bje­di­ti - ka­zao je Ha­ris Re­dže­pi, ne­ka­daš­nji član Že­lje­zni­ča­ra, a sa­da na­pa­dač Kar­lov­ca.

 

Ni­sam se mla­tio s En­gle­zi­ma

 

Uta­kmi­ca pro­tiv en­gles­kog West Bromwich Al­bi­ona za­vrši­la tri­jum­fom Kar­lov­ca 3:1, ali i tu­čom na te­re­nu. Re­dže­pi ka­že da ni­je učes­tvo­vao u in­ci­den­tu.

 

- Ma En­gle­zi su se ma­lo iz­gu­bi­li živ­ce, i fa­kat se bi­lo za­ku­ha­lo. Me­đu­tim, ja sam to gle­dao sa stra­ne, ni­sam baš bio ra­spo­lo­žen da se mla­tim s En­gle­zi­ma. Ri­je­ši­li su to oni i bez me­ne - ka­zao je kroz smi­jeh Re­dže­pi.

 

 Pra­ti­li ga od Kvar­ne­ra

 

Još te 2006. go­di­ne, ka­da je za­je­dno sa Šti­li­ćem, Di­ali­bom, Sal­ki­ćem, Zu­ka­no­vi­ćem, Svra­kom, Ja­ma­kom, Mu­ha­re­mo­vi­ćem..., sti­gao u fi­na­le Kvar­ner­ske ri­vi­je­re, je­dnog od naj­ja­čih omla­din­skih tu­ri­ni­ra u Evro­pi, Re­dže­pi je bio pod pri­smo­trom hrvat­skih ska­uta...

 

- Ma, o to­me ta­da ni­sam ni ra­zmiš­ljao, sa­mo sam mi­slio na to da je­dnog da­na zai­gram za prvi tim Že­lje... A, ka­da sam skon­tao da će pri­je sni­jeg pas­ti u av­gus­tu, ne­go što ću ja do­bi­ti po­šte­nu šan­su, bi­lo je ka­sno. Ka­žem vam, ni­ti da­ju da igraš, a ka­da do­đeš po ispi­sni­cu, ne­će ni da ču­ju...