Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

27.07.2009.

Nova pobjeda BH juniora

Juniorska košarkaška reprezentacija BiH teškom mukom nadigrala je vršnjake iz Danske rezultatom 80:74 u meču 4. kola Grupe A Evropskog prvenstva B Divizije koji se održava u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Naši mladići su do trijumfa stigli tek u finišu meča, a cijelo vrijeme imali su zaostatak, koji, istini za volju, niti jednog trenutka bio dvocifren. Danska je nakon prvog perioda vodila sa 24:18....

 

Sredinom druge dionice došli smo na - 26:26, ali su do kraja poluvremena Danci ponovo preuzeli konce igre u svoje ruke i nakon 20 minuta na semaforu je stajalo 40:37. Slično je bilo do pet minuta prije kraja. Tada su izabranici trenera Ivana Velića ubacili u petu i ostvarili četvrtu pobjedu u nizu. Prvo ime u našem timu bio je Buza sa 13 poena i 6 skokova, a dobru partiju pružili su Crnalić (12) i Demić (11).


U preostala dva meča naše Grupe Mađarska je nadigrala Norvešku sa 93:51, a Estonija Bjelorusiju (75:74). Na tabeli Grupe A vodi BiH sa omjerom 4-0. Slijede: Mađarska i Estonija 3-1, Norveška i Danska 1-3, te Bjelorusija koja ima 0-4.

 

27.07.2009.

Bekrić po starom, Čolić bez kompleksa

Ge­ne­ral­na pro­ba pred start no­ve se­zo­ne Pre­mi­jer li­ge BiH, na Grba­vi­ci je okon­ča­na po­bje­dom. Gle­da­ju­ći kraj­nji re­zul­tat (2:0), po­pri­li­čno si­gur­nom i uvjer­lji­vom. Ipak, ono što su po­ka­za­li igra­či Že­lje­zni­ča­ra u me­ču pro­tiv Olim­pi­ka, da­le­ko je od si­gur­nog i uvjer­lji­vog. Ne­ma se pu­no no­vo­ga re­ći ka­da je u pi­ta­nju eki­pa Že­lje­zni­ča­ra.

 

Sa­mir Be­krić i da­lje je prva vi­oli­na eki­pe, da­le­ko is­pred svih. Gol za vod­stvo (iz pe­na­la) i asis­ten­ci­ja za ko­na­čnih 2:0, dje­lo je ve­znja­ka "pla­vih". Osim po­me­nu­tog učin­ka, Be­krić je sti­gao otvo­ri­ti vra­ta Grba­vi­ce i no­vaj­li­ji Mi­la­nu Ću­lu­mu, ko­ji je na nje­go­vu asis­ten­ci­ju ru­tin­ski po­go­dio u svo­joj pre­mi­je­ri u "do­li­ni ću­po­va", i odmah "pa­me­tno" za­vršio na ogra­di naj­bli­že mu tri­bi­ne, ovaj put one ispu­nje­ni­je - sje­ver­ne.

Ću­lum je pro­šao kod na­vi­ja­ča, i to je sva­ka­ko do­bro. Nje­go­vih "dva me­tra i ku­sur", si­gur­no će eki­pi do­bro do­ći u pre­ki­di­ma ka­da se­zo­na po­čne, što je de­mon­stri­rao i u su­bo­tu. Na­ra­vno, ako u os­ta­lim se­gmen­ti­ma igre do­ka­že Ama­ru Osi­mu da tre­ba da igra.

 

Što se os­ta­lih igra­ča ti­če, Be­nja­min Čolić, do­ju­če­raš­nji ju­ni­or "pla­vih" za­slu­žio je da ga se spo­me­ne. U ju­ni­ori­ma je igrao u ve­zi, iako, onom ko to ne zna, u su­bo­tu je iz­gle­dao kao da se ro­dio na de­snom bo­ku! Po­lu­vri­je­me, ko­li­ko mu je Osim dao na ra­spo­la­ga­nje, ma­ksi­mal­no je is­ko­ris­tio.

 

Sve u sve­mu, Že­ljo do­bro iz­gle­da do ne­kih 30-tak me­ta­ra na­do­mak pro­ti­vni­čkog go­la. Sve na­kon to­ga te­ško da mo­že do­bi­ti pro­la­znu ocje­nu, što ne zna­či da ne­će bi­ti bo­lje. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni či­nje­ni­cu da pro­tiv Olim­pi­ka ni­je bi­lo Ale­na Me­ša­no­vi­ća (prvi Osi­mov izbor u na­va­li) i Ne­dža­da Ser­da­re­vić (ve­znja­ka) ko­ji su u do­sa­daš­njim pri­ja­telj­skim uta­kmi­ca­ma obi­čno bi­li čla­no­vi udar­ne pos­ta­ve. Obo­ji­ca su la­kše ozli­je­đe­ni i meč su gle­da­li sa tri­bi­na. Uta­kmi­cu je gle­dao i le­gen­dar­ni Ivi­ca Osim, ko­ji je sa tri­bi­na, baš kao stra­teg Že­lje­zni­ča­ra nje­gov sin Amar, do­ži­vio gro­mo­gla­sne ova­ci­je.

 

                                   Bi­će ti­je­sno pro­tiv Ši­ro­kog

 

Tri­bi­ne su sva­ka­ko bi­le naj­po­zi­ti­vni­ji dio su­bo­tnjeg do­ga­đa­ja na Grba­vi­ci. Na nji­ma je bi­lo oko 4.500 na­vi­ja­ča Že­lje­zni­ča­ra, ko­li­ko su pro­šle se­zo­ne igra­či u "pla­vim" dre­so­vi­ma, u ve­ći­ni do­ma­ćih uta­kmi­ca, mo­gli sa­mo sa­nja­ti.

 

Je­dno je si­gur­no, os­ta­ne li Že­lje­zni­čar ne­po­ra­žen u Ze­ni­ci u 1. ko­lu Pre­mi­jer li­ge, pro­tiv Ši­ro­kog Bri­je­ga će 6. av­gus­ta bi­ti ite­ka­ko ti­je­sno i va­tre­no na Grba­vi­ci.

27.07.2009.

Musemić: Osjetio se nedostatak Ristića i Vidovića

Generalna proba koju je najmlađi sarajevski premijerligaš Olimpik imao protiv Željezničara prošle subote na Grbavici (poraz 0:2) ukazala je treneru «vukova» Husrefu Musemiću, na određene nedostatke u timu. Također, osjetilo se i ne igranje povrijeđenih veznjaka, Mladena Ristića i Miloša Vidovića, na koje Musemić ozbiljno računa. Trener Olimpika smatra da je poraz od Željezničara plod prilično naivnih grešaka njegove ekipe.

 

- Penal je bio dosta diskutabilan, a potom smo primili gol i iz prekida. I jesam i nisam zadovoljan, jer ova ekipa može i mora bolje. Protiv Želje vidjelo koliko nedostaju Ristić i Vidović - kaže Musemić.

 

Kaže da ga je iznenadila to koliko su «plavi» motivisano ušli u meč protiv Olimpika.

 

- Željo je krenuo dosta ofanzivno od samog starta, međutim, igra im se zasniva uglavnom na agresivnosti i sa dosta prekida i faulova tokom igre. Nema neke ljepote na terenu, a i vidi se da je ekipa doživjela ogromne promjene. Dobre ili loše, tek će se pokazati - kazao nam je Musemić.

Upravo na Grbavici, naredne nedjelje, Olimpik igra prvu premijerligašku utakmicu od povratka u Premijer ligu BiH, a ugostit će tim Modriče.

 

                                               Protiv Modriče u nedjelju ?!

 

Olimpik će, zbog rekonstrukcije stadiona na Otoci, svoje domaće mečeve igrati na stadionu Grbavica. Iz Olimpika su zahtjevali od NS BiH da to bude ponedjeljkom, s obzirom da i FK Sarajevo svoje mečeve igra kod kuće u isto vrijeme kada i Olimpik. U Savezu su odbili tu opciju.

 

- Koliko znam, igrat ćemo u nedjelu protiv Modriče i pored toga što Sarajevo u istom kolu igra na Koševu protiv Slobode - kaže Musemić.

27.07.2009.

Zabiti gol glavni je zadatak u Helsinborgu

Na­kon je­dno­dne­vnog odmo­ra, fu­dba­le­ri i stru­čni štab Sa­ra­je­va nas­ta­vi­li su sa pri­pre­ma­ma za, vje­ro­va­tno, uta­kmi­cu go­di­ne pro­tiv šved­skog Hel­sin­bor­ga u okvi­ru 3. pret­ko­la Euro­li­ge, a prvi meč na ra­spo­re­du je u čet­vrtak (30. ju­li), na sta­di­onu Olympia u Hel­sin­bor­gu. Ako Sa­ra­je­vo u dvo­me­ču pro­đe i Šve­đa­ne, što ni­je ne­re­al­no, u ko­na­čnom play off - u za ula­zak u gru­pnu fa­zu Euro­li­ge mo­gu­ći pro­ti­vni­ci su im evrop­ski ve­li­ka­ni po­put Ro­me, PSV-a, Ham­bur­ge­ra, Fe­ner­ba­hčea, Bra­ge, Atle­ti­ka iz Bil­baa...

 

Na­ra­vno, tre­ne­ru Sa­ra­je­va Me­hme­du Ja­njo­šu, ne pa­da na pa­met da ra­zmiš­lja o tim eki­pa­ma, ma­da se ne mo­že os­ta­ti ra­vno­du­šan ka­da se sa­mo za­mi­sli ka­ko bi iz­gle­dao sta­di­on «Asim Fer­ha­to­vić Ha­se» u me­ču izme­đu Sa­ra­je­va i Ro­me, ili Ham­bur­ga...

 

- Mo­ra­mo se ma­ksi­mal­no skon­ce­tri­sa­ti na na­re­dnog pro­ti­vni­ka. Do­bio sam ne­ke snim­ke sa uta­kmi­ce 2. pret­ko­la Euro­li­ge, izme­đu Hel­sin­bor­ga i gru­zij­skog Zes­ta­fo­nia, od na­ših na­vi­ja­ča ko­ji su pri­sus­tvo­va­li uta­kmi­ci. Prvo što sam mo­gao pri­mje­ti­ti je da su brza eki­pa ko­ja igra na je­dan do­dir s lop­tom i na vi­so­ke i du­ge lop­te, što nam ap­so­lu­tno od­go­va­ra - miš­lje­nja je stra­teg bor­do ti­ma.

 

Neo­spor­no je da tim Hel­sin­bor­ga do­la­zi iz ja­če li­ge ne­go što je to Slo­va­čka. Ipak, Šve­đa­ni su igra­li vrlo lo­še pro­tiv Gru­zi­ja­ca, a pri­mi­li su i dva go­la na svom te­re­nu. Mo­žda je upra­vo to i naj­ve­ća šan­sa Sa­ra­je­va s ob­zi­rom da prvi meč igra u gos­ti­ma. U 15 odi­gra­nih ko­la u do­ma­ćem prven­stvu eki­pa ko­ju pre­dvo­di šved­ski as Hen­rik Lar­son, pri­mi­la je bli­zu 20 go­lo­va.

 

- Ti­ma su ko­ji da­je, ali i ko­ji pri­ma go­lo­ve. Mo­že­mo igra­ti s nji­ma, a gla­vni za­da­tak ko­ji će­mo pos­ta­vi­ti pred se­be je za­bi­ti gol u Hel­sin­bor­gu - re­kao nam je Ja­njoš do­dav­ši da još ne zna­ju da li će bor­do ek­spe­di­ci­ja u Šved­sku pu­to­va­ti u uto­rak ili čar­ter-le­tom u sri­je­du uju­tru.

 

                                                           Du­do ide u Šved­sku

 

Izu­zev ra­ni­je po­vri­je­đe­nih Ale­na Ško­re i Fa­ru­ka Ihti­ja­re­vi­ća, ko­ji bi mo­gao zai­gra­ti već pro­tiv Slo­bo­de u prvom ko­lu Pre­mi­jer li­ge (1. av­gus­ta), tre­ner Ja­njoš će u Hel­sin­bor­gu ima­ti na ra­spo­la­ga­nju ci­je­li tim.

 

- Alen Av­dić, Emir Ja­njoš i Da­mir Ha­džić mo­rat će se pri­pa­zi­ti jer ima­ju žu­te kar­to­ne, ali to se ni­kad ne mo­že ga­ran­to­va­ti u ova­ko va­žnom me­ču. Ihti­ja­re­vić se opo­ra­vio od po­vre­de li­ca, pa ga vrlo brzo oče­ku­je­mo na te­re­nu, dok la­kšu po­vre­du vu­če i Edin Du­do, ali on će kre­nu­ti s na­ma u Šved­sku - ka­zao je Ja­njoš na­po­me­nuv­ši da je čuo za mo­gu­ći odla­zak Du­de u Azer­bej­džan, me­đu­tim, od to­ga za­sa­da ne­ma ni­šta, pa će ve­znjak Sa­ra­je­va nas­ta­vi­ti evrop­sku tur­ne­ju sa eki­pom.

 

 

27.07.2009.

Alečković, Mrković, Čule i Tutun oduševili formom i znanjem

Se­mi­nar za slu­žbe­na li­ca Pre­mi­jer li­ge BiH održan je mi­nu­log pet­ka i su­bo­te u ho­te­lu Park u Vo­goš­ći, dok su su­ci Pre­mi­jer li­ge BiH svoj fi­tnes-test oba­vi­li na atlet­skoj sta­zi sta­di­ona Ko­še­vo. Svi su­ci sa "A" i "B" lis­te Pre­mi­jer li­ge BiH uspi­je­šno su odra­di­li test iz po­zna­va­nja Pra­vi­la no­go­me­tne igre ali, FI­FA fi­tnes-test ni­je po­lo­ži­lo čak pet su­da­ca i to sa "A" lis­te Si­ni­ša Zrnić iz Ze­ni­ce i An­to­nio Bla­že­vić iz Dri­no­va­ca, dok sa "B" lis­te ni­su za­do­vo­lji­li Ma­to Sta­nić iz Pru­da, Edin Ima­mo­vić iz Sa­ra­je­va i El­mir Tra­ko iz Vi­te­za. Oni će, kao i Mid­hat Ar­na­uto­vić iz Tu­zle, ko­ji ni­je pri­sus­tvo­vao se­mi­na­ru, ima­ti po­pra­vni za mje­sec da­na.

 

Za ra­zli­ku od Zrni­ća, sve po­hva­le idu na ra­ču­na Emi­ra Ale­čko­vi­ća je­dnog od po­naj­bo­ljih na­ših su­da­ca tre­nu­tno, ko­ji je na tes­ti­ra­nje sti­gao sa slu­žbe­nog pu­ta, i bez pro­ble­ma ga ap­sol­vi­rao. Sli­čno kao i Ale­čko­vić, na­ši in­ter­na­ci­onal­ni su­ci Ru­smir Mrko­vić, El­mir Pi­lav, Dra­go Čule i Mu­jo Tu­tun, na tar­tam sta­zu ko­šev­skog sta­di­ona do­pu­to­va­li su auto­mo­bil­no sa An­do­re gdje su su­di­li UEFA-inu uta­kmi­cu Evrop­ske li­ge, izme­đu San­ta Co­lo­me i Ba­se­la. Po­me­nu­toj če­tvor­ki du­go pu­to­va­nje ni­je pred­stav­lja­lo pro­blem, i svi su ru­tin­ski pro­šli za­da­te tes­to­ve. Ina­če, tre­ba spo­me­nu­ti da su ove go­di­ne, ka­da je fi­tnes-test u pi­ta­nju, su­di­je mo­ra­le is­trča­ti 11 umjes­to do­sa­daš­njih 10 kru­go­va.

 

Sve po­hva­le za­slu­žu­ju i sta­ri­ji su­ci po­put Vla­di­mi­ra Do­min­ko­vi­ća, An­te Živ­ko­vi­ća, No­ve Pa­ni­ća..., ko­ji su još je­dnom pot­vrdi­li da ni­su za sta­ro gvož­đe i da po­red ve­li­kog is­kus­tva i zna­nja, po­sje­du­ju i im­pre­si­vne fi­zi­čke pre­di­spo­zi­ci­je.

 

Na­da­ti se da će u pred­sto­je­ćoj se­zo­ni, su­ci u Pre­mi­jer li­gi BiH pri­mje­ni­ti, ako ne sve on­da bar ve­ći­nu ono­ga što su pred čla­no­vi­ma Ko­mi­tet za su­di­je NS BiH po­ka­za­li da zna­ju!

Upo­re­do sa su­ci­ma, tes­ti­ra­nja su pro­šli de­le­ga­ti i kon­tro­lo­ri su­đe­nja Pre­mi­jer li­ge BiH, či­me je i zva­ni­čno za­vršen se­mi­nar za Slu­žbe­na li­ca Pre­mi­jer li­ge BiH.

 

                                               Zrnić ra­zo­ča­rao

 

Naj­vi­še je ra­zo­ča­rao Si­ni­ša Zrnić, ko­ji je na­kon pe­tog kru­ga odus­tao, ne pre­trčav­ši ni 50 od­sto po­tre­bne nor­me. Ra­zo­ča­re­nje je tim ve­će ako se ima u vi­du da Zrnić ima zna­čku in­ter­na­ci­onal­nog su­di­je.

Su­de­ći pre­ma ono­me što je po­ka­zao u su­bo­tu na Ko­še­vu, Zrni­će­va ka­ri­je­ra pre­mi­jer­li­ga­škog i in­ter­na­ci­onal­nog no­go­me­tnog su­ca, je za­vrše­na.

 

27.07.2009.

Povratak u realnost

Fudbaleri aktuelnog prvaka naše zemlje, Zrinjskog, još uvijek se nisu potpuno oporavili od nedavnog visokog poraza od Slovana (0:4) u okviru 2. pretkola Lige šampiona.

 

- Bilo je očekivano da će ekipa teško podnijeti poraz u meču koji nije nagovještavao četiri gola u našoj mreži, a posebno nakon pobjede u prvoj utakmici. Međutim, šta je tu je. Vraćamo se u našu realnost i okrećemo se utakmici prvog kola Premijer lige protiv Zvijezde u Gradačcu - kazao je pomoćni trener Zrinjskog, Dragan Perić.

 

Od dvojice veznjaka iz Gane, Stenlija Afedizea i Bobija Princa, koji su nedavno potpisali trogodišnje ugovore, u klubu mnogo očekuju.

 

- Da nismo procijenili da nešto vrijede, ne bi ih ni zadržali. Oni tek treba da pokažu svoje znanje u predstojećim, takmičarskim mečevima u domaćem prvenstvu - rekao nam je Perić.

 

Pored njih dvojice, u Zrinjskom bi se ovih dana trebala riješiti i registratura najnovijeg pojačanja, napadača Mate Dragičevića, bivšeg fudbalera Rijeke, Šibenika, zagrebačkog Dinama, splitskog Hajduka, Himkija..., a posljednja destinacija bio mu je iranski Persepolis.