Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

28.07.2009.

Senad i Muhamed Mujić strah i trepet za golmane

Ša­bo­vi­ći, Sa­lih (pred­sje­dnik) i Adem (klup­ski me­na­džer) lje­tos su i pri­je vre­lih jul­skih da­na do­ži­vje­li svo­je­vrsni udar. Šok je sti­gao iz kan­ce­la­ri­je NS BiH. Slo­bo­di je za­bra­njen nas­tup u Evro­pi. Ša­bo­vi­ći su bi­li na po­du, u no­gda­unu. Su­di­ja ni­je sti­gao iz­bro­ja­ti do de­vet, ni­ti je ba­čen pe­škir u ring. Is­ti­na, pro­te­klih je da­na bi­lo sve­ga na Tuš­nju. Naj­pri­je je od­stu­pio Enes Me­ša­no­vić sa po­zi­ci­je spor­tskog di­re­kto­ra. Ka­da je shva­tio da je re­agi­rao is­hi­tre­no, či­me je os­ta­le u klu­bu amnes­ti­rao, vra­tio se u klub. Naj­pri­je u mar­ke­ting, a sve se gla­sni­je pri­ča da će Me­ša­no­vić na sta­ru po­zi­ci­ju. Ko­ja je kao ukle­ta! Mer­sed Ko­va­če­vić, Slo­bo­di­na igra­čka le­gen­da, sa­mo je krat­ko bio spor­tski di­re­ktor. Za to vri­je­me na­ja­vio je broj­ne pro­mje­ne na­bo­lje. Ne­kim se to ni­je svi­dje­lo pa je po­pu­lar­ni Mes­ke od­stu­pio, ne že­le­ći bi­ti ni­či­ji pi­jun. Oti­šao je uz­di­gnu­ta če­la. I, ka­da se či­ni­lo da je "idi, do­đi" sa­mo pro­la­zna bo­lest, od­stu­pio je Sa­kib Mal­ko­če­vić.

 

                                   Mal­ko­če­vić odla­zi (ne)za­do­vo­ljan

 

Iako i pti­ce na gra­ni zna­ju da je Mal­ko­če­vić ne­za­do­vo­ljan mno­gi­ma stva­ri­ma (mi­sli da ni­je do­bio pra­va po­ja­ča­nja, lo­ši uslo­vi za rad itd...), biv­ši tre­ner tvrdi da je nje­gov odla­zak iza­zvan po­ro­di­čnim stva­ri­ma, ali i pro­fe­si­onal­ne na­ra­vi.

 

- Otac mi je bo­les­tan i to je naj­ve­ći ra­zlog što sam od­stu­pio. Ta­ko­đer, že­lim pri­ves­ti kra­ju ško­lo­va­nje za pro­fi-li­cen­cu, jer su sve ko­le­ge iz mo­je ge­ne­ra­ci­je za­vrši­le ško­lo­va­nje. Ni­sam imao ni­ka­kvih su­ko­ba sa lju­di­ma u klu­bu. Sma­tram da sam uvi­jek imao po­dršku pred­sje­dni­ka Sa­li­ha Ša­bo­vi­ća, ko­ji se pu­no žrtvu­je za klub - obja­snio je Mal­ko­če­vić ra­zlo­ge svog odlas­ka.

 

Se­zo­nu će na klu­pi za­po­če­ti Adnan Osman­ho­džić, klup­ski voj­nik, uz Me­ša­no­vi­ća, po­naj­bo­lji po­li­je­ra­tni igrač Slo­bo­de i biv­ši A-re­pre­zen­ta­ti­vac BiH. Nje­mu će asis­ti­ra­ti Mir­sad De­dić, tre­ner spe­ci­ja­lis­ta i biv­ši pro­slav­lje­ni gol­man Slo­bo­de, Sa­ra­je­va i bh. re­pre­zen­ta­ci­je.

 

Već u pri­pre­mnim uta­kmi­ca­ma Slo­bo­de, ko­je su sa klu­pe vo­di­li Mal­ko­če­vić i Osman­ho­džić, da se na­slu­ti­ti ka­ko će Slo­bo­da igra­ti za­pa­že­nu ulo­gu, bez ob­zi­ra što su Tu­šanj na­pus­ti­li naj­va­žni­ji igra­či iz pro­šle se­zo­ne, po­put Me­ši­ća, Pro­da­no­vi­ća, Mi­ke­li­ni­ja, Ku­du­zo­vi­ća... Vra­tio se Se­nad Mu­jić, ili "Man­džu­kić sa Tuš­nja", ka­ko is­ku­snog gol­ge­te­ra eti­ke­ti­ra Adem Ša­bo­vić. Se­nad i nje­gov pre­zi­me­njak Mu­ha­med bit će naj­ve­ća opa­snost za su­par­ni­čke gol­ma­ne. Iza tan­de­ma "MM" sta­jat će sjaj­ni ve­znja­ci; Sa­raj­lić, Ha­sić, Oka­no­vić... Mu­ji­ći su i u Ja­nji, na pri­pre­mnoj uta­kmi­ci, sjaj­no su­ra­đi­va­li. I od­bra­na će bi­ti sta­bil­ni­ja, ma­kar će te­ško na­do­mjes­ti­ti, pro­šle se­zo­ne naj­bo­ljeg igra­ča, El­mi­ra Ku­du­zo­vi­ća. Gol­man De­nis Muj­kić je po­naj­bo­lji, ako ne i naj­bo­lji "por­tir" u BiH. Na sto­per­skim po­zi­ci­ja­ma sa­da su Gra­di­mir Crno­go­rac i no­vaj­li­ja Da­mir Me­mi­še­vić. Oni će za­mi­je­ni­ti Pro­da­no­vi­ća i Mi­ke­li­ni­ja, ko­ji su bi­li naj­bo­lji stri­jel­ci Slo­bo­de.

 

 

- Slo­bo­da će ove se­zo­ne pro­mi­je­ni­ti stil igre, jer smo do­bi­li sto­pe­re (Cno­go­rac i Me­mi­še­vić), ko­ji zna­ju igra­ti. Već na Ko­še­vu pro­tiv Sa­ra­je­va pu­bli­ka će vi­dje­ti no­vo li­ce Slo­bo­de. Iz­drža­li smo te­žak šok, a sa­da mi kre­će­mo žes­to­ko od prvog ko­la. Že­li­mo bi­ti prva­ci BiH. Ni­ko nas vi­še ne mo­že za­us­ta­vi­ti na pu­tu za Evro­pu - op­ti­mis­ti­čki je ra­spo­lo­žen Ša­bo­vić.

 

                                   Bra­zil­ci kao atra­kci­ja

 

Va­lja spo­me­nu­ti i odli­čne bo­čne, Kra­si­ća i Re­ki­ća, ali i izu­ze­tno na­da­re­nog ve­znja­ka Mal­ki­ća, ko­ji je pro­šao sve mla­đe klup­ske i re­pre­zen­ta­ti­vne se­le­kci­je. Mal­kić je u pri­pre­mnim uta­kmi­ca­ma po­ka­zao da na nje­ga tre­ba na­jo­zbi­ljni­je ra­ču­na­ti. Ka­da su mla­đe sna­ge u pi­ta­nju, svoj po­ten­ci­jal na­ja­vi­li su per­spe­kti­vni gol­man Div­ko­vić i na­pa­dač Šmi­ga­lo­vić.

 

U svla­či­oni­ci se pri­ča ra­znim je­zi­ci­ma, ima tu igra­ča iz omla­din­ske ško­le, igra­ča iz Srbi­je, po­vra­tni­ka (Mu­jić, Re­kić, Slo­mić), pri­no­va (Če­ha­jić) iz su­sjed­stva, ali i "di­ja­spo­ra­ca" kao što je ta­len­ti­ra­ni sto­per Kri­že­vac, ko­ji je do­šao iz Švi­car­ske na pre­po­ru­ku "ska­uta" iz Evro­pe. Ipak, na Tuš­nju će naj­ve­ću atra­kci­ju pred­stav­lja­ti dvo­ji­ca Bra­zi­la­ca. Je­dan je ve­znjak, dru­gi li­je­vi bek. Mo­gu­će da ne­ki od njih bu­de od ko­ris­ti tre­ne­ru Osman­ho­dži­ću. Ne­ma su­mnje da se ra­di o sjaj­nim te­hni­ča­ri­ma, prem­da u Bra­zi­lu i ču­va­ri par­kin­ga sjaj­no ba­ra­ta­ju lop­tom.

 

Na­kon sjaj­ne pro­te­kle se­zo­ne, ka­da su Tu­zla­ci igra­li fi­na­le Ku­pa, izbo­ri­li po­zi­ci­ju ko­ja vo­di u Evro­pu, gdje su im me­še­ta­ri iz NS BiH sta­vi­li ram­pu, te bur­nog lje­ta gar­ni­ra­nog os­tav­ka­ma, Slo­bo­da u no­vom ru­hu do­če­ku­je start prven­stva. Meč na Ko­še­vu je pr(a)vi ispit da se tes­ti­ra vri­je­dnost pod­mla­đe­nog ti­ma, ali i no­vog tre­ne­ra.

 

                                    Re­pre­zen­ta­tiv­ci sa Tuš­nja

 

Go­di­na­ma je De­nis Sa­di­ko­vić, ne­umor­ni tre­ner, stva­rao prvo­tim­ce, ali i re­pre­zen­ta­tiv­ce. I u na­re­dnim go­di­na­ma, se­le­kto­ri će se mo­ći oslo­nu­ti na pro­vje­re­ne igra­če sa Tuš­nja. U mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji stan­dar­dni je na­pa­dač Mu­ha­med Mu­jić, ko­jeg po­vre­me­no ko­ris­ti i Zo­ran Bu­ba­lo, se­le­ktor ju­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Bra­ni­mir Tu­lić mo­že ra­ču­na­ti na već do­ka­za­nog ve­znja­ka Ha­si­ća, te na tur­bo be­ka (lje­vak) Be­ki­ća, ali i na Mal­ki­ća, Ka­sa­po­vi­ća... Ka­da je A-re­pre­zen­ta­ci­ja u pi­ta­nju, na Tuš­nju se na­da­ju da će bi­ti is­prav­lje­na ne­prav­da pre­ma Muj­ki­ću, ko­ji je za­slu­žio pra­vu šan­su kod Bla­že­vi­ća. Re­pre­zen­ta­ti­vnog dre­sa ni­su se odre­kli ni Me­mi­še­vić i Crno­go­rac... Kad smo kod tre­ne­ra, za­slu­ge za afir­ma­ci­ju mla­dih igra­ča sva­ka­ko idu na adre­su Mal­ko­če­vi­ća, na­jus­pje­šni­jeg po­sli­je­ra­tnog tre­ne­ra Slo­bo­de.