Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

31.08.2009.

Dino Đurbuzović : Bit će Željo opet šampion!

Po­vra­tnik na klu­pu «pla­vih s Grba­vi­ce», Di­no Đur­bu­zo­vić, po­no­vo je pos­tao dio ti­ma ko­ji će uči­ni­ti sve da Že­lje­zni­čar izve­de na pu­te­ve sta­re sla­ve. Odmah na po­čet­ku ove se­zo­ne Pre­mi­jer li­ge BiH, no­va - sta­ra Upra­va i stru­čni štab po­ka­zu­ju da Že­lje­zni­ča­ru že­le sa­mo naj­bo­lje. Đur­bu­zo­vić ko­ji je pri­je vi­še­mje­se­čne pa­uze ko­ju je na­pra­vio, go­di­na­ma ra­dio kao tre­ner u Že­lje­zni­ča­ru, te u po­sli­je­ra­tnom pe­ri­odu bio i šef stru­čnog šta­ba, ka­že da u Že­lji du­go ni­je pos­to­jao ta­kav en­tu­zi­ja­zam kod lju­di ko­ji ga vo­de.

 

- Že­lju vo­de Že­lji­na dje­ca i to je ono što je po­zi­ti­vno bi­lo odmah na star­tu na­šeg oku­plja­nja. Adnan Gu­šo, Amar Osim, Al­mir Me­mić i ja smo se oku­pi­li bez ne­kih pre­ve­li­kih na­ja­va. Sa Osi­mom sa­ra­đu­jem prvi put. Kad je tre­ba­lo oku­pi­ti ovaj stru­čni štab, no­vo­for­mi­ra­na Upra­va prvo je sje­la i do­bro ra­zmi­sli­la o na­re­dnim po­te­zi­ma. Zna­či, ni­je bi­lo ni­ka­kvih po­zi­va ti­pa «Bit ćeš tre­ner, spre­mi se...» ne­go je to odlu­ka je­dnog ko­le­kti­va - ka­že Đur­bu­zo­vić.

 

Am­bi­ci­je Že­lje­zni­ča­ra ove go­di­ne ni­su pre­ve­li­ke. Ova se­zo­na je na­mje­nje­na za ne­što dru­go.

 

- Ova se­zo­na će bi­ti is­ko­ri­šte­na za uda­ra­nje ja­kog te­me­lja eki­pi. Me­đu­tim, ako nam se uka­že šan­sa za sa­mi vrh ta­be­le nor­mal­no da će­mo je is­ko­ris­ti­ti. Vra­ti­li smo na­vi­ja­če i op­ti­mi­zam kod njih što je ta­ko­đer vrlo va­žno.

 

Đur­bu­zo­vić ka­že da se Že­lje­zni­čar do­slo­vno mo­ra di­ći sa dna.

 

- Onaj stra­šni tim ko­ji smo ima­li pri­je se­dam - osam go­di­na, sa Ali­ho­dži­ćem, Mu­ha­re­mo­vi­ćem, Gre­di­ćem, Mu­ra­to­vi­ćem, Ha­sa­gi­ćem... mo­rao se du­go stva­ra­ti, ali kad se stvo­rio i stao na no­ge Že­ljo je ha­rao li­gom. Na ža­lost, sve je pro­pa­lo. E, sad nas is­ta stvar če­ka i ovaj put. Iz­gra­dnja ti­ma ispo­čet­ka. Uz pos­to­je­ći ka­dar, Be­kri­ća, Co­ca­li­ća, Me­ša­no­vi­ća, Še­hi­ća... ovaj tim će us­ko­ro tre­ba­ti sa­mo na­do­gra­dnju i ni­šta vi­še. Mi već ra­di­mo na to­me. Ako Bog da, po­no­vo će na Grba­vi­cu do­ći plo­dna se­zo­na i no­vi pe­ha­ri.

 

O no­voj se­zo­ni do­ma­ćeg prven­stva naš su­go­vor­nik ima po­zi­ti­vno miš­lje­nje.

 

- Ni­kad bo­lji start. Ne­što se uči­ni­lo i to je već sad evi­den­tno. Gos­ti no­se bo­do­ve "kao lo­pa­tom", ni­ko se ne ža­li pre­vi­še, a Ve­lež i Bo­rac su eki­pe ko­je su po­sli­je du­go go­di­na vra­ti­le u sa­mi vrh bh. fu­dba­la za­hva­lju­ju­ći kva­li­te­tnom ra­du i do­brim igra­ma. Sa­mo da ova­ko nas­ta­vi - ka­zao je Đur­bu­zo­vić u raz­gvo­oru za "San".

 

Re­zul­tat Sa­ra­je­va tre­ba po­što­va­ti

 

O re­zul­ta­ti­ma na­ših ti­mo­va na evrop­skoj sce­ni Di­no Đur­bu­zo­vić ima sa­mo ri­je­či hva­le. Po­se­bno je po­zi­ti­vno izne­na­dio re­zul­tat grad­skih ko­mši­ja sa Ko­še­va.

 

- Zrinj­ski, Sla­vi­ja, Ši­ro­ki su uči­ni­li ko­li­ko su mo­gli u ovom tre­nut­ku ma­da je, či­ni mi se, Ši­ro­ki mo­gao i ko­rak da­lje jer pro­tiv Mu­ra­to­vi­će­vog Štur­ma ma­lo im je fa­li­lo. Sa­ra­je­vo je pri­ča za se­be. Po­red ve­li­kog us­pje­ha sa­mim pro­las­kom u doi­gra­va­nje za Euro­li­gu, ono što bi po­se­bno iz­dvo­jio jes­te či­nje­ni­ca da je Ja­njo­šev tim u sva­kom me­ču na stra­ni za­bio gol. Mi­slim da se sa­da u Pre­mi­jer li­gi mo­že oče­ki­va­ti nji­hov po­vra­tak u gor­nji dio ta­be­le -kom­pli­men­ti­ra Di­no svom ko­le­gi i pri­ja­te­lju Ja­njo­šu.

 

 

31.08.2009.

Đedović : Družim se sa zvijezdom Barse Henrijem

Ni­had Đe­do­vić (19) ko­šar­ka­ški re­pre­zen­ta­ti­vac Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, sa sve­ga 16 go­di­na oti­šao je u Bar­ce­lo­nu, a u na­re­dnoj se­zo­ni prvi put će ima­ti pra­vu pri­li­ku za do­ka­zi­va­nje u ACB li­gi. I u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je u uta­kmi­ca­ma ba­ra­ža za odla­zak na Evrop­sko prven­stvo odi­grao je naj­bo­lje par­ti­je, iako je bio naj­mla­đi ko­šar­kaš u eki­pi. Ni­had je sa­zrio pri­je ne­go li je to bi­lo ko oče­ki­vao. Odras­tao je, re­zo­ni su mu dru­ga­či­ji, zreo je, ta­ko mlad, a već ja­ko sta­bil­na oso­ba.

 

Pa­li smo iako fa­vo­ri­ti

 

- Ušli smo u ci­klus kao fa­vo­ri­ti, ali ni­smo ima­li sre­će. Do­bi­li smo tri uta­kmi­ce i on­da iz­gu­bi­mo čet­vrtu. Pu­no je utje­ca­lo na re­pre­zen­ta­ci­ju to što ni­su do­šli ve­oma bi­tni ko­šar­ka­ši za nas, kao što su Te­le­to­vić, Iko­nić, Va­si­lje­vić, šte­ta što ni­je bi­lo Su­to­na os­ta­lih. Me­đu­tim, mi smo se gru­pi­sa­li, htje­li smo po­ka­za­ti da ima­mo kva­li­tet i da mo­že­mo. Na kon­cu ni­smo us­pje­li i to nas je ras­tu­ži­lo. Htio sam da igram pro­tiv Fran­cus­ke, da se su­pros­ta­vim Tonyu Par­ke­ru, da vi­di­mo gdje smo. Ne kri­vim ni­ko­ga, ni se­le­kto­ra ni sai­gra­če. Svi su že­lje­li naj­bo­lje, ali nam se ni­je da­lo - vrti film Đe­do­vić.

 

Za­što stal­no na­pa­di na 24 se­kun­de?

 

- Što se ti­če mo­je igre, ja sam pre­za­do­vo­ljan. Po­ka­zao sam da mo­gu, da sam do­vo­ljno kva­li­te­tan da igram na naj­vi­šem ni­vou. Ono što mo­žda ja­vnost ne zna, ni­ti je­dna akci­ja na uta­kmi­ci ni­je se igra­la na me­ne. Uvi­jek sam is­ka­kao iz sis­te­ma i odlu­či­vao se na sa­mos­tal­ne ro­le. Ni­je to ni­šta lo­še, to je do­bro. Ne kri­ti­ku­jem ni­ko­ga, ali mi smo stal­no igra­li na­pad 24 se­kun­de, pa šta se otvo­ri...

 

Tre­nin­zi sa ve­de­ta­ma

 

Ka­ko je tre­ni­ra­ti sa zvi­jez­da­ma Bar­se?

 

- Za ove tri go­di­ne sam pu­no na­pre­do­vao. Do­bio sam na kva­li­te­tu, do­bio sam na is­kus­tvu. Dru­ga­či­je je kad sva­ki dan tre­ni­ram s Na­va­rom, Ba­si­le­om, Ilja­so­vom i os­ta­lim zvi­jez­da­ma Bar­ce­lo­ne. Pu­no sam učio na sva­kom tre­nin­gu. Vi­dio sam gdje gri­je­šim, tre­ne­ri su mi su­ge­ri­sa­li šta tre­bam is­pra­vi­ti, šta je do­bro. Pos­tao sam ozbi­ljni­ji na te­re­nu, ne srljam, smi­ren sam i pu­no ra­zmiš­ljam. Ali, da­le­ko od to­ga da sam kom­ple­tan. Sa 19 go­di­na imam to­li­ko to­ga da na­učim.

 

O Ka­ta­lo­ni­ji, Bar­se­lo­ni pri­ča sa odu­šev­lje­njem...

 

- Pri­va­tno se igra­či Bar­ce­lo­ne ne dru­že pu­no. Oni su ve­li­ki pro­fe­si­onal­ci, do­đu sat pri­je tre­nin­ga, odu sat vre­me­na na­kon tre­nin­ga. Na tre­nin­gu se dru­ži­mo, pu­no raz­go­va­ra­mo, sta­ri­ji igra­či mi po­ma­žu, da­ju sa­vje­te. Ali ri­jet­ko kad po­pi­je­mo ka­fu. Izu­zev sa Ja­kom La­ko­vi­čem i Er­sa­nom Ilja­so­vom, s ko­ji­ma sam i pri­va­tno do­bar pri­ja­telj.

 

"Voz­dra" Eto,o

 

Pri­ča ka­ko se upo­znao sa zvi­jez­da­ma Bar­se­lo­ne.

 

- Fu­dba­le­ri su ve­li­ke zvi­jez­de. Oni su je­dnos­ta­vno oso­be ko­je lju­di u Bar­ce­lo­ni naj­vi­še po­štu­ju. Na Camp Nou sta­di­onu sva­ku uta­kmi­cu je sko­ro 100 hi­lja­da na­vi­ja­ča. Do­la­ze na tre­nin­ge, po­ku­ša­va­ju se sli­ka­ti sa zvi­jez­da­ma Bar­ce. Imao sam pri­li­ku da se upo­znam i raz­go­va­ram sa Theryem Henryem i Sa­mu­elom Eto'om, za vri­je­me je­dnog ru­čka. Upo­zna­li smo se, pri­ča­li ma­lo, su­per su lju­di. Ni­smo ula­zi u ne­ke du­blje raz­go­vo­re, ali ne­vje­ro­va­tno su opu­šte­ni i pri­ro­dni.

 

O klu­bu u ko­jem je na po­su­dbi...

 

- Bar­ce­lo­na me je po­su­di­la slje­de­ću se­zo­nu u Obra­do­iro, ko­šar­ka­ški klub iz gra­da San­ti­ago de Com­pos­te­la u po­kra­ji­ni Ga­li­ci­ja. Osno­van je 1970. go­di­ne, a tre­nu­tno nas­tu­pa u špan­skoj ACB li­gi. Klub nas­tu­pa pod spon­zor­skim ime­nom Xaco­beo Blu:sens. Bi­la je so­lu­ci­ja da odem u Man­re­su, pa u Mur­ciu. Na kra­ju sam za­vršio u Obra­do­iru. Klub je tek ušao u ACB li­gu, imat ću pri­li­čno ve­li­ku mi­nu­ta­žu. Bar­ce­lo­na oče­ku­je od me­ne da se do­ka­žem, ka­ko bi me vra­ti­li i ko­na­čno mi pru­ži­li pra­vu šan­su. Eto, već u prvom ko­lu u no­voj se­zo­ni igra­mo pro­tiv Bar­ce.

Ni­je im­pre­si­oni­ran NBA li­gom

 

Hva­li Ame­ri­ku, drže se Evro­pe

 

- Ni­sam uo­pće im­pre­si­oni­ran NBA li­gom. I ne ra­zmiš­ljam o njoj. Mo­žda bi vo­lio ne­kad da odem na je­dnu se­zo­nu, ali tek to­li­ko da vi­dim ka­ko je ta­mo. Pu­no vi­še ra­zmiš­ljam o to­me da uspi­jem u Špa­ni­ji, u Evro­pi, jer se ov­dje igra sve bo­lje i bo­lje iz go­di­ne u go­di­nu. ACB li­ga je vrh, ov­dje je su­per igra­ti, ta­ko da za­is­ta ne­ma ra­zlo­ga da se upu­štam u ne­ke dru­ge avan­tu­re.

 

O svom ma­ti­čnom klu­bu...

 

 - Re­do­vno pra­ti svoj biv­ši klub. Dra­go mi je što se na­pre­du­je iz go­di­ne u go­di­ne. Dra­go mi je što su se obez­bje­di­li na du­že sta­ze sa je­dnim kva­li­te­tnim tre­ne­rom kao što je Vla­da Vu­ko­ičić. Bo­sna ima do­bar tim, kva­li­te­tne igra­če, ali mi­slim da je klju­čna stvar no­vac. Kad se ima pa­ra, mo­že se na­pra­vi­ti i re­zul­tat.

 

O Mir­zi Te­le­to­vi­ću...

 

- Mir­za mi je su­per pri­ja­telj i čes­to se ču­je­mo, a i vi­di­mo kad ima­mo pri­li­ku. On je izras­tao u je­dnog od naj­bo­ljih kril­nih cen­ta­ra u Evro­pi. Do­bio je no­vi ugo­vor i sa­da mu je la­kše. Su­per je de­čko, odli­čan ko­šar­kaš, vrlo ci­je­njen u Špa­ni­ji. Šte­ta je što ni­je igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju, jer nam je pu­no ne­dos­ta­jao - izja­vio je Đe­do­vić na kra­ju raz­go­vo­ra za "San".

 

Ni­ha­dov mla­đi brat sa 12 go­di­na je je­dan od naj­ta­len­to­va­ni­jih ko­šar­ka­ša u Špa­ni­ji. Od na­re­dne se­zo­ne i on će u Bar­ce­lo­nu. A Ni­ha­do­va je že­lja da os­ta­vi tra­ga u špan­skoj i evrop­skoj ko­šar­ci uo­pće. Sa 19 go­di­na sti­ći će na­pra­vi­ti još pu­no li­je­pih stva­ri u evrop­skoj ko­šar­ci.

 

Ka­fa sa Ilja­so­vom

 

- Ži­vje­ti u Bar­ce­lo­ni, po­go­to­vo mla­dom čo­vje­ku kao što sam ja je za­is­ta os­tva­re­nje sna. Grad je pre­li­jep, lju­di su za­is­ta pre­di­vni. Kad si član je­dnog su­per ja­kog spor­tskog ko­le­kti­va kao što je Bar­ce­lo­na, on­da uži­vaš ve­li­ko po­što­va­nje. Po­go­to­vo se to odno­si na fu­dba­le­re. Na­kon njih su ko­šar­ka­ši dru­gi po po­pu­lar­nos­ti. Špan­ci su ina­če di­vni lju­di, dos­ta su lju­ba­zni, srda­čni, vrlo oda­ni - za­klju­ču­je Ni­had.

31.08.2009.

Škaljić: Imali smo i sreće, ali ona prati samo hrabre

Na­kon čet­vrtog tri­jum­fa se­zo­ne i pe­te uzas­to­pne uta­kmi­ce bez po­ra­za, po sve­mu su­de­ći mno­gi­ma je ra­zma­gli­lo is­pred oči­ju je­dnu is­ti­nu: re­zul­ta­ti Ve­le­ža u prva če­ti­ri ko­la ni­su bi­li ni­ma­lo slu­čaj­ni. Kao šlag na tor­tu sti­gao je no­vi tri­jumf i to gos­tu­ju­ći. Sa­vla­dan je Le­otar na neo­svo­ji­vim Pli­ca­ma, na ko­ji­ma su „ro­đe­ni", ne baš ta­ko da­vno, pri­mi­li de­set ko­ma­da. Vje­ro­va­tno se i naj­ve­ći za­lju­blje­ni­ci „ro­đe­nih" ne sje­ća­ju po­slje­dnjeg tri­jum­fa Ve­le­ža na gos­tu­ju­ćem te­re­nu, ka­da su ta­daš­nji iza­bra­ni­ci Ane­la Ka­ra­be­ga, sla­vi­li pro­tiv ta­da fe­nje­ra­ša, a da­nas dru­go­li­ga­ša Že­pča, u apri­lu 2008. go­di­ne. Is­ti­na, u pro­šloj se­zo­ni, Ve­lež je u vi­še na­vra­ta bio pred vra­ti­ma gos­tu­ju­će po­bje­de, ali su ih u to­me obi­čno spri­je­ča­va­le su­dij­ske la­krdi­je, Go­ra­na Pa­ra­dži­ka i os­ta­lih dje­li­la­ca (ne)prav­de i nje­mu sli­čnih. Zbog sve­ga ka­za­nog ova ve­li­ka po­bje­da još vi­še do­bi­va na te­ži­ni, a njo­me su se „ro­đe­ni" po­no­vi pro­bi­li na sa­mi vrh ta­be­le.

 

- Odi­gra­li smo ve­oma do­bru uta­kmi­cu po­se­bno na ta­kti­čkom pla­nu. Za­tvo­ri­li smo do­bro pri­la­ze na­šem go­lu, svje­sno pre­pus­tiv­ši sre­di­nu te­re­na Le­ota­ru, te če­ka­li pri­li­ku iz pre­ki­da i kon­tra na­pa­da, što je na kra­ju bi­lo do­vo­ljno za ve­li­ku po­bje­du. Mo­ram da ka­žem da smo u po­je­di­nim mo­men­ti­ma ima­li i ma­lo sre­će, ali sre­ća pra­ti hra­bre - ka­že Asim Ška­ljić je­dan od naj­bo­ljih po­je­di­na­ca u dre­su Ve­le­ža u su­bo­tnjem me­ču.

 

El­vir Čolić je po prvi put u svo­joj ka­ri­je­ri no­sio ka­pi­ten­sku tra­ku na zva­ni­čnoj uta­kmi­ci Ve­le­ža. Ta­ko je 23-go­diš­nji Čolić pos­tao je­dan od naj­mla­đih ka­pi­te­na u his­to­ri­ji Ve­le­ža, a čast da po­ne­se tra­ku do­bio je zbog na nei­gra­nja Oba­da, Za­imo­vi­ća te Ve­la­gi­ća.

 

Osim odu­šev­lje­nja zbog ve­li­ke po­bje­de, u Mos­ta­ru ne skri­va­ju ni odu­šev­lje­nje i za­do­volj­stvo zbog pri­je­ma ko­ji je u su­bo­tu u Tre­bi­nju ima­la ek­spe­di­ci­ja Ve­le­ža od stra­ne do­ma­ći­na. Čita­vim to­kom su­sre­ta na te­re­nu kao i na tri­bi­na­ma «Po­li­ca» je sve pro­te­klo fer i spor­tski, a na sa­mom kra­ju me­ča tre­binj­ska pu­bli­ka je gos­te iz Mos­ta­ra is­pra­ti­la gro­mo­gla­snim apla­uzom. Je­di­nu mrlju na her­ce­go­va­čki der­bi ba­cio je su­di­ja Adnan Per­van ko­ji je žu­te kar­to­ne di­je­lio kao dje­da mraz dje­ci po­klo­ne, pa je u ta­bo­ru Ve­le­ža u su­bo­tu "po­žu­tje­lo" čak de­vet igra­ča.

 

Ko­li­ko je va­žan za tim Ve­le­ža, Emir Ha­dži­đul­bić je do­ka­zao i u Tre­bi­nju. Is­ku­sni gol­man u vi­še na­vra­ta je ču­de­snim in­ter­ven­ci­ja­ma spa­ša­vao svo­ju mre­žu te svo­jim odli­čnim in­ter­ven­ci­ja­ma Ve­le­žu do­nio no­vi tri­jumf i pro­boj na če­lo ta­be­le. Fu­dbal­ska epi­de­mi­ja ha­ra Mos­ta­rom i Her­ce­go­vi­nom, a sve zbog us­pje­ha Ro­đe­nih. Ha­dži­đul­bić, Čolić, Za­imo­vić, Ve­la­gić, Dža­fić, su naj­po­pu­lar­ni­je oso­be, ali us­pje­ha ne bi bi­lo da ni­je Sa­mi­ra Će­ma­lo­vi­ća, Ća­mi­la Zu­hri­ća, Se­je Kaj­ta­za, Se­di­na Ta­no­vi­ća, te sva­ka­ko je­dnog od naj­bo­ljih tre­ne­ra u BiH, mla­dog Ab­du­la­ha Ibra­ko­vi­ća.

 

Učeš­će na Hu­ki­nom me­mo­ri­ja­lu

 

Ve­lež će u sri­je­du i čet­vrtak bi­ti su­di­onik tra­di­ci­onal­nog me­mo­ri­ja­la „Mus­ta­fa Hu­kić", ko­jeg or­ga­ni­zu­je FK Slo­bo­da. Na taj na­čin će Mos­tar­ci oda­ti po­čast le­gen­di na­šeg fu­dba­la, te nas­ta­vi­ti odli­čne odno­se ko­je ima­ju sa FK Slo­bo­da. Po­me­nu­ti tur­nir na ko­me će Ve­lež odi­gra­ti dvi­je uta­kmi­ce će do­bro do­ći stru­ci „ro­đe­nih" da do­da­tno ui­gra tim s ob­zi­rom da će na me­mo­ri­ja­lu pri­li­ku do­bi­ti svi igra­či izu­zev po­vri­je­đe­nog De­mi­ća te Adi­na Dža­fi­ća ko­ji će u tim da­ni­ma ima­ti oba­ve­ze pre­ma mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji.

 

Ći­ro, uzmi Ha­dži­đul­bi­ća!

 

Ni­kom ni­je dra­go što je Mi­ro­slav Bla­že­vić u stra­hu zbog gol­ma­na. Ne­ma­ma Su­pić mje­se­ci­ma ne bra­ni, a upi­tan je nas­tup Asmi­ra Be­go­vi­ća. Nes­hva­tlji­vo je da ni­ko od Ći­ri­nih su­ra­dni­ka ni­je spo­me­nuo Emi­ra Ha­dži­đul­bi­ća, ko­ji go­di­na­ma u kon­ti­nu­ite­tu bra­ni sa dos­ta us­pje­ha. Is­ku­san je, do­ka­zan i po­uz­dan. Su­pić je vje­ro­va­tno ko­ris­tan, ali ka­da ima uta­kmi­ca, ali u po­zi­ci­ji ka­kvoj je sa­da, ri­zi­čno je i opa­sno sta­vi­ti ga na gol. Osim "Ha­dži­je" Ći­ro bi mo­gao obra­ti­ti paž­nju na sjaj­nog El­vi­ra Čoli­ća, te na sves­tra­nog de­fan­ziv­ca As. Ška­lji­ća

31.08.2009.

Mersudin Ahmetović : Igram u životnoj formi

Mersudin Ahmetović, bh. internacionalac u dresu ruskog premijerligaša Rostova, u gostujućem meču s Kriljom Sovjetov (2:2) postigao je svoj drugi ovosezonski pogodak u 18 nastupa. Nekadašnji napadač tuzlanske Slobode već je drugu sezonu u Rostovu, s kojim je lani izborio plasman u najviši rang.


- Igram u životnoj formi. Na vrućem gostovanju u Samari postigao sam gol za 2:2. Ranije sam pogodio i protiv Himkija, prije tri kola - kaže korpulentni, 191 centimetar visoki Ahmetović.


Ruski mediji s velikim simpatijama govore o brzonogom Bosancu. Zbog sve boljih partija te zavidne borbenosti i veoma pozitivnog karaktera, omiljen je u ekipi, a komentatori ga usljed njegovog fizičkog izgleda i porijekla porede sa čuvenim Zlatanom Ibrahimovićem.


- Dobrim igrama nastojim skrenuti pažnju našeg selektora Ćire Blaževića. Spreman sam, želim, a mislim i da mogu pomoći reprezentaciji BiH - dodaje Ahmetović.


Sedam golova u posljednjih šest kola


Mersudin Ahmetović rođen je 19. februara 1985. godine u Kalesiji. Nastupao je za Radnički iz Lukavca, banovićku Budućnost i tuzlansku Slobodu, u kojoj se, međutim, nije previše naigrao.  Prošle godine prešao je u Rostov kao slobodan igrač i isplatio se klubu, kojem je sa sedam golova u posljednjih šest kola pomogao da osvoji prvo mjesto u drugom rangu takmičenja. U Premijer ligi Rusije Rostov nakon 19 kola zauzima 12. mjesto, s pet pobjeda, osam remija i šest poraza.

 

31.08.2009.

Porazi Mekića i Cerić

Dva bosanskohercegovačka predstavnika, Amel Mekić i Larisa Cerić, eliminirani su u drugom kolu SP u judou. Na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu Amel Mekić je zaustavljen od Tadžikistanca Muhamadmuroda Abdurahmonova dok je zlato pripalo Maksimu Rakovu iz Kazahstana.


Larisu Cerić koja je nastupila u kategoriji više od 78 kg eliminirala je turska predstavnica Gulasah Kocaturk dok se zlatom okitila Kineskunja Tong Wen.

31.08.2009.

Muratović i Bukva prekinuli sjajan niz Rieda

U nedjelju su odigrane tri posljednje utakmice šestog kola austrijske nogometne lige. U 290. gradskom derbiju Austria i Rapid u Beču su odigrali neriješeno, 1-1. Poveli su domaći na ispunjenom stadionu Franz Horr (13.400 gledatelja) golom Čeha Tomaša Juna u u 46. minuti. Konačan je rezultat postavio 14 minuta kasnije austrijski reprezentativac Maierhofer.


Nogometaši Sturma iz Graza senzacionalno su slavili 2-1 na gostovanju kod Reida, sastava koji je do ove utakmice na svom travnjaku nanizao 20 utakmica bez poraza. Gosti su poveli pogotkom našeg reprezentativca Samira Muratovića u 34. minuti. Na 1-1 u 51. je izjednačio Drechsel, da bi konačan rezultat postavio mladi Haris Bukva (21), još jedan bosansko-hercegovački nogometaš gostiju, u 86. minuti. Tri je minute prije Bukva, inače mladi austrijski reprezentativac, ušao u igru.


Muratović se osim na onoj strijelaca, našao se i na listi “požutjelih” igrača.

30.08.2009.

Ivica Barbarić odlazi u Japan

Iako Široki Brijeg nije otvorio sezonu na željeni način (4 boda iz 4 kola), jučerašnja vijest o odlasku trenera Ivice Barbarića odjeknula je kao grom iz vedra neba.

                                                  
- Dobio sam jako primamljivu ponudu iz Japana. Žao mi je što je sve ispalo ishitreno, ali nisam imao previše vremena za razmišljanje. Riječ je o prilici koja se možda više nikada neće ponoviti - rekao je Barbarić i nastavio:


- S predsjednikom Jelićem imao sam ugovor, u kojem je stajalo da u slučaju prave ponude mogu otići. Žao mi je što sam se ovako brzo rastao sa Širokim, kojem želim puno sreće.


Na pitanje šta će biti s njegovim angažmanom u nogometnoj reprezentaciji BiH, u kojoj je prvi pomoćnik selektoru Miroslavu Blaževiću, Barbarić je odgovorio:


- Moram nazvati Blaževića i kazati mu šta se dogodilo. Tražit ću da me oslobodi barem za operaciju "Ermenija". Borče Sredojević pripremao je taktiku za Ermence, tako da se moj izostanak ne bi previše ni osjetio. Ali, ponavljam, ovo govorim napamet. Prvo ću nazvati Blaževića nakon čega ću imati potpuniju informaciju.


Barbarić je jučer otputovao u Japan, ali nije želio otkriti ime novog kluba.


- Nadam se da mi nećete zamjeriti, ali u ovom trenutku ne bih želio iznositi u javnost ime kluba dok posao ne bude završen. Mogu vam reći da se radi o klubu koji igra u drugoj japanskoj ligi, a ima ambicija zaigrati u elitnom razredu - rekao je Barbarić.


Toni Karačić na klupi


Nakon odlaska Barbarića, ekipu Širokog će večeras (20 sati) na stadionu Pecara protiv Slobode, kao privremeno rješenje, voditi dosadašnji šef omladinskog pogona Toni Karačić.


- Momčad dobro poznajem, vjerujem ovim momcima i nema razloga da puno mijenjam. Pokušat ću ekipu dignuti na psihološkom planu, jer gubitak dva boda protiv Slavije možemo donekle nadoknaditi samo trijumfom protiv Slobode - kaže Karačić.

 

30.08.2009.

Metaloplastika u finalu bolja od Čelika

Rukometaši Metaloplastike iz Šapca pobjednici su 6. međunarodnog turnira “Zenica 2009” koji je sinoć završen u Gradskoj areni. Bivši evropski rukometni prvak u finalu je rezultatom 26:25 (14:12) pobijedio domaćina turnira, zenički Čelik.


U meču za treće mjestu Gradačac je rezultatom 30:27 (14:13) pobijedio EMC Split. Epitet najboljeg igrača turnira ponio je Edin Bajramović iz Čelika, dok je za najboljeg golmana proglašen Milan Đuričin.


Najbolji strijelac turnira sa 17 pogodaka je Jerko Matulić iz ekipe EMC Split.

 

30.08.2009.

Škoro: Još smo u igri za naslov

Nikad nećemo sazanti da li bi Sarajevo gledali u grupnoj fazi Eurolige da je Alen Škoro bio u sastavu, ali sigurno je da je najbolji nogometaš Sarajeva itekako nedostajao ekipi u utakmicama u kojima se pisala istorija kluba sa Koševa. Bez Škore, napad Sarajeva nije isti, a to se jasno vidjelo u evropskim utakmicama kada je timu sa Koševa nedostajalo oštrine u završnici.

 

- Gledao sam svoje momke i još uvijek ne mogu da prežalim propuštenu priliku. Da li bi se plasirali da sam ja igrao, to vam ne bih znao reći. Ipak su momci zaista odradili dobro obje utakmice i samo da nas je sreća malo više mazila, sada bi bil u grupnoj fazi", kaže Škoro.


Sarajevo je u Evropi igralo odlično, ali je to uzelo danak u Premijer ligi. Bordo momčad ima samo dva boda na svom kontu, čime sigurno niko ne može biti zadovoljan.


- Sigurno da su se teške utakmice u Evropi odrazile na igru u domaćoj ligi. Ipak, ko je gledao Sarajevo u prvenstvu mogao je vidjeti da smo nadigrali svakog protivnika, a što nismo i pobjedili to je već nešto drugo. Imamo zaostatak, to je evidentno, ali sam tako siguran da ćemo stići vrlo brzo sve kokurenete. Nas niko ne smije otpisati i mogu svima poručiti da idemo na titulu".


Ono što navijače sigurno najviše interesuje, je to kada će se njihov ljubimac vratiti na teren.


- Iskreno se nadam da ću već protiv Travnika upisati nekoliko minuta, a ako ne, onda u sljedećem kolu sigurno igram. Moram ući spreman u nastavak prvenstava, jer se moram odužiti najboljim navijačima zbog toga što nisam mogao pomoći Sarajevu do sada", rekao je Alen Škoro za SportSport.ba.

30.08.2009.

Šćepanović najavljuje pobjedu Slavije

Fudbaleri Slavije u derbiju 5. kola Premijer lige BiH ukrstiće koplja sa Željezničarom. Prema riječima Vučine Šćepanovića biće to utakmica za gledaoce u kojoj očekuje pobjedu svog tima.

 

"Očekujemo tri boda i pomak ka gornjem dijelu tebele čime bi se priključili ekipama koje su na startu sezone najavile borbu za jedno mjesto koje vodi u Evropu. Neće biti lako, ali smo jako motivisani, pogotovo što je ovo tek druga utakmica koju ove sezone igramo na domaćem terenu", rekao je Šćepanović.


Vezista Slavije je istakao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom u bh. eliti.


"Sve je išlo po planu, osim utakmice u Travniku. Neočekivano smo izgubili bodove, ali smo se već u Širokom ispravili i pokazali da je to bio samo loš dan. Da ćemo i ove godine juriti vrh tabele pokazali smo i u Mostaru gdje smo uzeli bod aktuelnom šampionu. Zato moramo ostaviti srce na terenu i u derbiju sa Željezničarom. Uz borbenu igru i podršku s tribina,  možemo ostvariti svoj cilj", kaže Šćepanović.


Za njega je najprijatnije iznenađenje, na otvararanju sezone, ekipa Veleža koja se prošle sezone grčevito borila za opstanak.


"Iznanađenje je svakako Velež, dok je Borac i prije početka novog šampionata najavio pohod na titulu. Prvenstvo je dugo i biće svega do kraja", smatra Šćepanović.

30.08.2009.

U Želji optimistični pred meč sa Slavijom

Fudbaleri Željezničara u derbi susretu petog kola Premijer lige BiH danas u Istočnom Sarajevu gostuju ekipi Slavije. Po riječima pomoćnog trenera ekipe sa Grbavice Dine Đurbuzovića Željezničar očekuje teško gostovanje, ali se "plavi" nadaju da će ostati neporaženi.


"Očekuje nas teška utakmica. Slavija je kvalitetna ekipa koju krasi dobra igra na sredini terena, bez velikog pritiska. Mi se nadamo da ćemo odigrati kvalitetno i ostati neporaženi", rekao je Đurbuzović, koji je dodao da se nada velikoj podršci navijača.


Za Željezničar u sutrašnjem meču neće moći nastupiti Mešanović i Muharemović, dok je upitan nastup i Bućana koji nije dovoljno oporavljen. No, u tim će se vratiti Ćulum, a u kombinaciji za prvi tim bit će i novajlije Selimović i Popović. Susret je na rasporedu danas u 17.00 sati uz direktan prenos na BHT 1. Nakon ovog kola uslijedit će pauza u prvenstvu, tokom koje će Željezničar odigrati dvije prijateljske utakmice. Prvu će igrati 5. septembra na Grbavici, najvjerovatnije protiv Leotara, dok će se 8. septembra u Foči sastati sa Sutjeskom.

30.08.2009.

Smajić strijelac u pobjedi Lokerena

Lokeren našeg Sulejmana Smajića večeras je u belgijskoj, jupiler ligi sa visokih 4-1 ispratio ekipu Mouscrona. U 24. minuti domaći sastav u vodstvo je doveo Janczyk da bi u 31. minuti, bivši igrač mostarskog Zrinjskog, Sulejman Smajić pogodio za 2-0. Smajić je sa Carevićem učestvovao i u akciji kod trećeg gola kada je precizan bio Tomo Šokota.Za konačnih 4-0 ponovo je pogodio bivši igrač Dinama, Šokota a utješni gol za Mouscron postigao je Maah u 75. minuti susreta.


Roeselare, našeg Damira Mirvića na domaćem terenu je poražen od Charleroia sa 1-3, naš reprezentativac proveo je u igri svih 90 minuta.


Treba spomenuti i novi poraz Mechelena na domaćem terenu od Sint Truidena sa 2-0, Adnan Mravac nije ušao u igru Mechelena dok je Adnan Čustović za Gent u gostujućem porazu kod Kortrijka od 1-0 odradio 75 minuta a u 22. minuti dobio je žuti karton.

29.08.2009.

Dvije pobjede na pripremama

Košarkaši Bosne ASA BH Telecoma danas se vracaju u Sarajevo, nakon 12-dnevnih priprema u Rogaškoj Slatini. Ekipi se priključio i plej Zlatko Jovanovic, koji je zbog obaveza u reprezentaciji BiH propustio prvih pet dana priprema u Sloveniji.

 

- Nismo nezadovoljni, pripreme su protekle jako dobro. Naročito je povoljna okolnost da su igrači, koji su u finišu prošle sezone imali problema sa povredama, nekima je čak bila neophodna i operacija, sada spremni za najveće napore - ističe Admir Bukva, direktor KK Bosna.

 

Završnu fazu boravka u Rogaškoj Slatini obilježile su kontrolne utakmice. "Studenti" su u prvoj, koja je ipak više ličila na nešto jači trening, savladali lokalnu ekipu Rogaške Slatine sa uvjerljivih 91:58. Sinoć, sarajevski košarkaši su odmjerili snage sa ukrajinskom Politehnikom i zabilježili pobjedu od 86:60.

 

- Oduševio je pristup igrača koji je bio zaista na vrhunskom nivou. Igrači su izvukli pouke iz meča sa Rogaškom Slatinom jer je bilo nekih slabih dionica. Nakon povratka u Sarajevo dočekat ćemo 5. septembra Dubrovnik, a 9. Budućnost. U Mađarsku na jedan jak turnir idemo 16. septembra. Za 25. smo zakazali utakmicu zatvorenog tipa protiv Panionisa, a dva dana kasnije počinje Memorijalni turnir "Mirza Delibašić" - rekao je Bukva.

 

Iz kluba najavljuju da će se tokom iduće sedmice ekipi priključiti i centar Rašid Mahalbašić, koji trenutno nastupa za reprezentaciju Austrije u diviziji B. Bosnini prvotimci će po povratku u Sarajevo dobiti dva slobodna dana. Nastavak priprema zakazan je za 1. septembar.

 

29.08.2009.

Velež savladao Leotar u gostima

Rezultati petog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

 

Laktaši - Olimpik    4:0

Zvijezda - Borac     1:1

Leotar - Velež        0:1

Čelik - Modriča      1:0

 

U nedjelju igraju: Slavija - Željezničar, Zrinjski - Rudar i Široki Brijeg - Sloboda, a u ponedjeljak Sarajevo - Travnik.

 

Tabela:

 

1. Velež   15:3 13 , 2. Borac   9:3 13 , 3. Modriča   8:5 8 , 4. Laktaši  10:9 7 , 5. Željezničar   4:3 7, .....

29.08.2009.

Spahić možda već na okupljanju

Emir Spahic, koji, prema navodima francuskih medija, boluje od svinjske gripe, uspješno se oporavlja, izvijestio je doktor Montpelliera Rene Raimondi.

 

Dr. Raimondi je dodao i to kako je klub, zbog našeg reprezentativca, testirao i ostale igrače Montpelliera na virus H1N1, ali su nalazibili negativni.

 

- Spahić se trenutno nalazi kod kuće i osjeća se dobro, saopšteno je na web stranici francuskog kluba...

 

Igrač je bio u kontaktu sa suigračima do 26. avgusta i stoga je moguće da su neki igrači kontaminirani. Ipak, testiranje provedeno na njima je negativno, ali ćemo morati sačekati još nekoliko dana da vidimo hoće li se neko požaliti na simptome slične virusu H1N1, kazali su iz Montpelliera. Prema posljednjim informacijama do kojih smo došli posredstvom francuskih kolega, Spahić nema klasične simptome svinjske gripe, ali u krvi ima virus H1N1. To bi u prevodu moglo značiti da njegov organizam neće biti toliko iscrpljen, tako da nema straha hoće li moći biti u kadru pred nastupajuće kvalifikacione duele protiv Armenije u Erevanu (5.septembar) i Turske u Zenici (9.septembar).

 

Inače, kapiten bh. selekcije od srijede se nalazi u kućnoj izolaciji, gdje će ostati do nedjelje, a ukoliko testiranje koje će biti ponovljeno u subotu pokaže da je Spahić blizu oporavka, naš internacionalac će se pojaviti na okupljanju reprezentativaca BiH i, nadajmo se, predvoditi naš tim u nadolazeća dva susreta, koja bi mogla biti i presudna za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Južnu Afriku.

 

29.08.2009.

Na Policima iskušenje za Velež

Fudbaleri Veleža danas stižu na Police kao drugoplasirani sastav prvenstva, kao jedno od dva najugodnija iznenađenja do sada, ali i kao ekipa koja je oslabljena neigranjem dvojice igrača, Dženana Zaimovića i Amera Osmanagića.

 

Svi koji su u dosadašnjem dijelu prvenstva gledali ekipu Veleža znaju o koliko važnim igračima se radi. Obojica su sjajni kreatori, a Zaimović je u ovoj sezoni odigrao svih 360 minuta, a postigao je i tri gola - dva Travniku i jedan Laktašima, dok je Osmanagić uz Zaimovića odradio veliki dio posla u sredini terena.Osmanagić je u susretu sa Sarajevom zaradio crveni karton.


O duljini njegove suspenzije disciplinska komisija NS-a BiH nije raspravljala prošle sedmice jer je čekala dodatne izvještaje službenih osoba. S obzirom da sjednica nije održana niti ove sedmice, suspenzija Osmanagića je automatski produžena do daljnjeg. Koliko toliko Abdulaha Ibrakovića ohrabruje činjenica da se u ekipu vraćaju golman Emir Hadžiđulbić odnosno Milan Knežević.


- Nedostaju nam dva vrlo važna igrača, Zaimović i osmanagić i nema sumnje da nas očekuje teška utakmica, možda čak i teža nego što je to bila ona u Sarajevu. Znamo šta se dešavalo lani u Trebinju i ovaj put moramo biti spremni na sve i zato nam trebaju igrači koji će ostati čvrsti do kraja bez obzira šta se bude dešavalo u toku utakmice. Leotar je klasična domaćinska ekipa koja teško bodove gubi na svom terenu, pa će naš posao biti dodatno otežan. U svaku utakmicu ulazimo sa istim ciljem, da pobjeđujemo da igramo što bolje pa će tako biti i ovaj put -
ističe u najavi današnjeg susreta Abdulah Ibraković

29.08.2009.

Džeko je siguran

Veliko zadovoljstvo i radost vladali su jučer kod igrača njemačkog bundesligaša Wolfsburga nakon što je jučer okončan ždrijeb skupina Lige prvaka. Između ostalih izjave su dali i naši reprezentativci Edin Džeko i Zvjezdan Misimović.


Misimović: Zadovoljan sam. Manchester je favorit, a sa Bešiktašem i moskovskim CSKA smo ravnopravni.


Džeko: I ja sam sasvim zadovoljan. Naš cilj je proći dalje. To su tri veoma zanimljive momčadi. O Manchesteru se nema sta reći, ali drugo mjesto je naše.

29.08.2009.

Uspješno odrađene pripreme

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci, ju­čer se vra­ti­la sa osmo­dne­vnih pri­pre­ma u Foj­ni­ci, gdje su se iza­bra­ni­ci Mir­ze Hrus­te­mo­vi­ća, se­le­kto­ra na­še re­pre­zen­ta­ci­je, pri­pre­ma­li za Evrop­sko prven­stvo u El­bla­du (Polj­ska) ko­je će se održa­ti u 19. do 27. sep­tem­bra. Sa­ba­hu­din De­la­lić, ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH u sje­de­ćoj odboj­ci za­do­vo­ljan je uslo­vi­ma ko­ji su na­ši "zla­tni" mom­ci ima­li u Foj­ni­ci i for­mom igra­ča.

 

- Mi­slim da smo ispu­ni­li sve zah­tje­ve ko­je je pred nas sta­vio stru­čni štab. Kao ka­pi­ten, mo­ram is­ta­ći da su šes­to­ri­ca ju­ni­or­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji su bo­ra­vi­li sa na­ma po­ka­za­li za­vi­dno zna­nje i za­la­ga­nje (Mu­ha­med Li­ga­ta, Alen Pra­šo­vić, Edin Mu­jić, Be­niz Ka­drić, Ja­smin Brkić i Đi­no Edin). Ne­ki od spo­me­nu­ti igra­ča pu­to­vat će sa na­ma u Polj­sku. Ko­na­čnu odlu­ku o to­me do­ni­jet će se­le­ktor Mir­za Hrus­te­mo­vić i stru­čni štab re­pre­ze­nat­ci­je - ka­zao je De­la­lić.

 

Ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH miš­lje­nja je da BiH ne oče­ku­je ni­ma­lo la­gan za­da­ta­ka u od­bra­ni ti­tu­le ko­ju su 2007. osvo­ji­li u Ma­đar­skoj.

 

- Ima­mo izu­ze­tno ja­ku gru­pu. Na­ši gla­vni kon­ku­ren­ti za me­da­lje bit će Ru­si­ja, Srbi­ja i re­pre­zen­ta­ci­ja Nje­ma­čke. Me­đu­tim, sve osim fi­na­la bio bi ne­us­pjeh, ta­ko da se na­dam da će­mo u BiH do­ni­je­ti de­ve­to zla­to ka­da je u pi­ta­nju ovaj sport. Spoj mla­dos­ti i is­kus­tva bit će naš re­cept za us­pjeh u Polj­skoj.

 

Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH iz­dvo­ji­lo je 15.000 kon­ver­ti­bil­nih ma­ra­ka za pri­pre­me re­pre­zen­ta­ci­je BiH za pred­sto­je­će EP. Me­đu­tim, ka­ko is­ti­če De­la­lić po­tre­ba­na su zna­tno ve­ća fi­nan­sij­ska sred­stva, što si­gur­no ovi mom­ci i za­slu­žu­ju.

 

- Mi­slim da je ovo prvi put da nam ova in­sis­tu­ci­ja po­ma­že. Ka­ko god, ovaj iznos je sim­bo­li­čan u odno­su na na­še tro­ško­ve. Na osno­vu do­sa­daš­njih re­zul­ta­ta, mi­slim da za­slu­žu­je­mo mno­go vi­še. Ipak, na­dam se da će­mo od ja­nu­ra na­re­dne go­di­ne i mi kon­ku­ri­sa­ti za do­dje­lu do­ži­vo­tne na­gra­de po par­vil­ni­ku Za­ko­nu o spor­tu BiH. Ispu­nja­van­mo sve uslo­ve, ta­ko da oče­ku­je­mo kon­kre­tne po­te­ze. Že­lim is­ta­ći da je Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i spor­ta BiH, na če­lu sa mi­nis­trom Emi­rom Ha­dži­ha­fi­zbe­go­vi­ćem, do sa­da iz­dvo­ji­lo naj­vi­še nov­ca za naš ko­le­ktiv - za­vrša­va De­la­lić.

 

Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci će se do 4. sep­tem­bra pri­pre­ma­ti u svo­jim ma­ti­čnim klu­bo­vi­ma, a na­kon to­ga će po dru­gi put otpu­to­va­ti u Foj­ni­cu na za­vršne pri­pre­me, gdje će os­ta­ti do 12. sep­tem­bra. Pre­ma ri­je­či­ma De­la­li­ća, re­pre­ze­nat­ci­ja bi u Polj­sku tre­ba­la le­tje­ti avi­onom 19. av­gus­ta kao se ne bi fi­zi­čki is­crpi­li za izu­ze­tno te­ške uta­kmi­ce ko­je ih oče­ku­ju. Na EP u Polj­skoj re­pre­zen­ta­ci­je uče­sni­ce bit će po­di­je­lje­ne u dvi­je gru­pe. U gru­pi A igrat će Nje­ma­čka, Ma­đar­ska, Hrvat­ska, Ukra­ji­na, Grčka i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Na­ši zla­tni mom­ci svrsta­ni su u gru­pu B za­je­dno sa Ru­si­jom, Ho­lan­di­jom, Polj­skom, Tur­skom i Srbi­jom. Pod­sje­ti­mo, na­re­dno Svjet­sko prven­stvo u sje­de­ćoj odboj­ci održat će se u Oklo­ha­mi 2010., dok će se Pa­ra­olim­pij­ske igre održa­ti u Lon­do­nu 2012.

 

Osam zla­tnih

 

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci je­dan je od na­jus­pje­šnijh spor­tskih ko­le­kti­va u na­šoj ze­mlji. Na do­sa­daš­njim ta­kmi­če­nji­ma bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci osvo­ji­li su uku­pno 11 me­da­lja od če­ga 8 zla­tnih, dva sre­bra i je­dno bron­za­no odli­čje. Pa­ra­olim­pij­ske igre u Sydney 2000. ( 2.mjes­to), Ati­ni 2004. (1.mjes­to), Pe­kin­gu 2008. (2. mjes­to). Evrop­ska prven­stva u Tal­li­nu 1997. (3. mjes­to), Sa­ra­je­vu 1999. (1. mjes­to), So­ro­spa­ta­ku 2001. (1. mjes­to), La­pe­ran­ti 2003. (1. mjes­to), Le­vre­ku­ze­nu 2005. (1. mjes­to) Nyiregyha­zi­ju 2007. (1. mjes­to). Svjet­ska prven­stva u Te­he­ra­nu 1998. (3. mjes­to), Egip­tu 2002. (1. mjes­to), Ro­er­mon­du 2006. (1. mjes­to).  

 

29.08.2009.

Novoselac i Kljunić u Potpišćanu

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u malom fudbalu Slaven Novoselac i Milan Kljunić novi su članovi Malonogometnog kluba Potpišćan iz Labina. Tako su se Novoselac i Kljunić priključili drugoj dvojici bh. reprezentativaca u ovom klubu, Draženu Novoselcu i Alenu Laliću, najboljem igraču malog fudbala u Bosni i Hercegovini u izboru portala SportSport.ba.


Slaven Novoselac proteklu je sezonu nastupao za SAS iz Zrenjanina, dok je Milan Kljunić nastupao u dresu kluba Obilić iz Prnjavora.

29.08.2009.

Rukometaši Kaknja znatno pojačani

Rukometaši Kaknja dobili su jedno, ali vrijedno pojačanje. Riječ je o povraniku Nedžadu Zaimoviću, koji je prošle sezone igrao u hrvatskom prvoligašu Moslavini iz Kutine.

 

Zaimović je još zimus trebao pojačati Kakanj, ali klub nije izvršio kompletan iznos sredstava za izdavanje certifikata potrebnog za registraciju i njegov povratak je propao . Zahvaljujući razumijevanju načelnika općine Mensura Jašarspahića i Željka Bošnjaka, danas je na račun Hrvatskog rukometnog saveza uplaćen preostali iznos duga i Zaimović će u ponedjeljak dobiti potrebnu dokumentaciju i biti registriran za Kakanj.


Interesantno je istaći da je Zaimović kompletne pripreme obaviom sa zeničkim Čelikom, ali nezadovoljan minutažom na kontrolnim utakmicama i ponuđenim uvjetima, iznenada se predomislio i umjesto u novom premijerligašu, karijeru će nastaviti u matičnom klubu.28.08.2009.

Slavija spremna za derbi

Fudbalere Slavije u nedelju očekuje derbi meč 5. kola Premijer lige BiH u kojem se, na svom stadionu, sastaju sa sarajevskim Željezničarem. Šef Stručnog štaba, Zoran Erbez, i kapiten premijerligaša iz Istočnog Sarajeva, Bojan Regoje, izrazili su na današnjoj press konferenciji optimizam uoči predstojećeg susreta. Nakon serije od tri gostujuće utakmice, fudbaleri Slavije će pred domaćom publikom ugostiti velikog rivala, ekipu Željezničara. Odlična uvertira pred ovaj meč bila je odgođena utakmica 1. kola u kojoj je tim Zorana Erbeza osvojio bod u Širokom Brijegu protiv istoimenog protivnika.


- Bod iz Širokog Brijega nam je donio samopuzdanje pred susret sa Željezničarom. Pobjeda protiv tima sa Grbavice bi nam mnogo značila, jer bi se na taj način pomjerili ka samom vrhu tabele. Naš protivnik je imao dobar start, isto kao i mi i nema sumnje da će nedeljni meč biti fudbalski spektakl.", rekao je Erbez.


On je istakao da respektuje svog narednog protivnika i izrazio očekivanje da će utakmica proteći u fer i korektnoj igri na terenu, a vjeruje da će ovaj derbi obilježiti i spšortsko navijanje s tribina.


- Respektujemo ekipu Željezničara, koja ima odlične pojednice, a kvalitetni su i kao tim, što su pokazali u prva četiri kola. Očekujem dobar ambijent na tribinama, a na terenu fer i korektnu igru."


Kapiten Sokolova', Bojan Regoje smatra da će meč sa ’Željom’ opravdati epitet derbija kola.


- Mi smo maksimalno spremni perd utakmicu sa Željezničarom, ali smo i svjesni da nas očekuje težak zadatak. Ipak, vjerujem u snagu svog tima i nadam se da ćemo pobjedom u derbiju osvojiti bodove za vrh tabele. Ono što je najbitnije u našoj ekipi nema povrijeđenih, niti suspendovanih igrača. Iskoristio bih priliku da pozove sve naše navijače da nas podrže u što većem broju." rekao je Regoje.


Iako je bilo najavljeno da će na današnjoj press konferenciji biti predstavljeni novi fudbaleri Slavije, to se nije desilo. Napadači Čedomir Paunović i Dušan Dejanović još nisu završili sve administrativne procedure u Fudbalskom savezu Srbije, pa je njihova promocija otkazana.

28.08.2009.

Bosna bolja od ukrajinske Politehnice

Košarkaši sarajevske Bosne nastavili su sa pobjedama u pripremnim utakmicama u Sloveniji. Nakon što je u susretu neravnopravnih protivnika prije dva dana nastradala ekipa Rogaške Slatine, danas je ubjedljivo savladan i mnogo ozbiljniji protivnik, ukrajinska Politehinica.

 

U zatvorenom trening susretu Studenti su nadigrali Politehnicu sa visokih 86:60, a pobjeda bi vjerovatno bila i uvjerljivija da drugu polovinu zadnjeg perioda trener Vukoičić nije na parket poslao najmlađe igrače.


Vrijedi spomenuti i to da se u Sloveniji priprema i Bosnin rival iz NLB lige, KK Zadar, koji je također prije dva dana igrao trening susret sa Ukrajicima, te ih uz podršku navijača koji prate i pripremne susreta, savladao sa 88:83.

28.08.2009.

Spahić je kući i dobro se osjeća

Montpellier je otputovao za Nicu, gdje gostuju u okviru prvenstva Francuske, bez kapitena Bosne i Hercegovine Emira Spahića, koji se nalazi u karanteni. Kapiten naše fudbalske reprezentacije zaražen je virusom H1N1 i dobro se osjeća, ali se nalazi u izolaciji, pod budnim okom doktora.


- Spahić se trenutno nalazi kući i osjeća se sasvim dobro. Sve smo dogovorili i obezbijedili mu maksimalnu medicinsku pažnju. Emir se našao u kontaktu sa nekolicinom fudbalera, na kojima smo morali uraditi testove da vidimo jesu li pokupili zarazu i svi su nalazi bili negativni. Konstantno smo u kontaktu sa Emirom Spahićem i pratimo njegovo zdravstveno stanje, koje je stabilno", rekao je doktor Montpelliera Raimondi.

28.08.2009.

Muminović preuzeo ekipu

Nakon devet dana odsustva sa priprema zbog obaveza u reprezentaciji BiH, šef stručnog štaba Slobode Dite Senad Muminović jučer je ponovo preuzeo kormilo tuzlanske ekipe, koja radi u dvorani Mejdan. Muminović je zadovoljan onim što mu je prenio pomoćnik Azur Sakić, koji je izvršio prozivku, ali naglašava da je tim u odnosu na prošlu sezonu značajno oslabljen.


- Teško ćemo pronaći adekvatne zamjene, prije svega za reprezentativnog pleja Jovanovića i centra Lerića. Volio bih da ostane Velimirović, ali ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Pozitivno je to što imamo mlad tim u kojem nekolicina igrača već duže nastupa zajedno - kaže Muminović.


Tuzlake je napustio i mladi Emir Bešović, dok se na probi nalazi nekoliko igrača. Prema riječima sportskog direktora Žarka Vujovića, Sloboda još uvijek čeka odgovor hrvatskog prvaka Cibone, kojoj je otišao poziv za odigravanje prijateljske utakmice u Tuzli. Početkom septembra planiran je nastup na turniru u Hrvatskoj, u Dardi u blizini Osijeka.

 

 

 

 

 

 

28.08.2009.

Izviđač bolji od Krke, a slabiji od Merkura

Na pripremama za novu sezonu rukometaši Izviđača iz Ljubuškog nakon pobjede i poraza u Hrvatskoj odigrali su dvije utakmice u Sloveniji i također upisali po jedan trijumf i poraz. Po dolasku u Sloveniju popularni Skauti odigrali su utakmicu u Novom Mestu protiv slovenačke Krke i ubilježili pobjedu 26:22. U ovom susretu u dresu Izviđača najefikasniji su bili Matić sa 10 i Dominiković sa 5 postignutih golova.


U drugom susretu u Sloveniji bosanskohercegovački premijerligaš poražen je od Merkura (20:28), a kuriozitet ovog meča je to da je na semaforu u 50. minuti stajalo 20:20, da bi Izviđač u posljednjih 10 minuta primio osam golova, a niti jedan nije postigao.Veoma bitno je istači da se na pripremama u Sloveniji stručnom štabu Izviđača pridružio i proslavljeni hrvatski reprezentativac Vlado Šola koji je zadužen za rad sa golmanima. Do kraja priprema Skauti će u Sloveniji odigrati još pet utakmica.

 

28.08.2009.

U Leotaru spremni za okršaj sa mostarskim Veležom

Iako su pripreme za meč sa Veležom u subotu već u toku, na "Policama" još nisu zaboravili utakmicu u Modriči, gdje su poraženi sa 1:2. U medijima se mnogo komentarisalo suđenje Ljubiše Vrhovca. Pojedinci su izjavu trenera Leotara Srđana Bajića izvukli iz konteksta, pa je ispalo da je on sam priznao da su mu sudije pomogle.

 

- Ono što sam rekao poslije susreta u Modriči novinari su malo preoblikovali. Tada sam istakao da ne komentarišem suđenje ni kada je upereno protiv moga kluba, ali ni onda kada je bilo pravedno. Čak mislim da je suđenje u Modriči bilo solidno, ali ne želim da se upuštam u dalje komentare - istakao je Bajić.

 

U klubu iz Dučićevog grada se već pripremaju za utakmicu sljedećeg kola sa Veležom, koji je dobrim igrama na početku iznenadio mnoge. Već se najavljuju konvoji autobusa sa navijačima prema Trebinju. I igrači Veleža, često potcjenjujući Leotar, ističu da će osvojiti nova tri boda. U Leotaru se ne osvrću mnogo na napise u novinama i kažu da je jedino mjerilo teren i da će tu da vide koliko su Mostarci jaki.

 

- Ne obazirem se na izjave igrača Veleža. Prijetili su i prije mnogi, pa se zna kako su prošli na "Policama". Računamo na osvajanje tri boda i smatram da smo favoriti u ovoj utakmici. U miru se pripremamo za ovaj susret, baš kao i za svaki drugi. Nadam se da će publika da dođe u velikom broju, jer bi nam njihova podrška mnogo značila - istakao je vezni fudbaler trebinjskog premijerligaša Rajko Komnenić. 

 

Opet bez trojice

 

U susretu sa Veležom, Leotar će opet biti oslabljen. Gotovo je sigurno da neće nastupiti Darko Dreč, Vladimir Todorović i Branko Šešlija. Jovica Vico još uvijek trenira nešto manjim intenzitetom, ali se očekuje da bude spreman za subotnji okršaj sa Mostarcima.

28.08.2009.

Zoran Mikeš okupio malene

Košarkašice Mladog Krajišnika počele su pripreme za sljedeću sezonu. Šefu stručnog štaba Zoranu Mikešu na prvom sastanku odazvale su se igračice koje su prošle sezone nastupale za banjolučki klub: Milica Deura, Nataša Mikić, Dragoslava Žakula, Božena Radoš, Aleksandra Begenišić, Branka Granulić i Biljana Borenović, te Tamara Kapor koja je prošle godine nastupala za Neimarstvo Trebinje. Seniorskoj ekipi priključene su i igračice iz omladinskog pogona Dajana Sladojević i Violeta Simić, a očekuje se dolazak i Bojane Knežević koja je još na odmoru, dok je nastup Armine Jusufagić pod znakom pitanja.

 

- Nastup pojačanja Armine Jusufagić u predstojećoj sezoni još je neizvjestan zbog privatnih obaveza, ali se realizacija dogovora sa njom očekuje do kraja ove sedmice. Takođe, pripremama se priključila i nekadašnja košarkašica Mladog Krajišnika Ljiljana Latinović, ali još nije parafirala ugovor, jer sa njom postoji usmeni dogovor da nastupa za nas ukoliko ne pronađe inostrani angažman - rekao je generalni menadžer kluba Brane Čovičković.

 

Klub su u međuvremenu napustile Aida Pilav, Monika Veselovski, Ana Joković, Ivana Gaković, Jovana Milovanović, Olja i Božana Stupar. "Malene" trenutno treniraju u dvorani "Obilićevo", a od 31. avgusta planirane su kondicione pripreme. Još uvijek nije poznato da li će se dio priprema obaviti van Banje Luke, što najviše zavisi od finansijske situacije u klubu.

28.08.2009.

U Modriči Maksima ukazuju na negativnosti i pozivaju na poštenje

Nezadovoljni suđenjem na nekoliko utakmica, prije svega u Laktašima i protiv Leotara u Modriči, rukovodstvo tima iz grada motornih ulja održalo je hitnu sjednicu Izvršnog odbora na kojoj su analizirali utakmice ovog kluba.

 

Potpredsjednik FK Modriča Maksime, Zdravko Jovanović, kaže da zaključci sa ove sjednice imaju za cilj da se javnost upozna sa nepravdom koja se čini prema "uljarima", te da se eliminišu sve negativnosti iz najpopularnijeg sporta BiH.

 

- Mediji proteklih dana, rekao bih s pravom, pišu o onome što jedan broj sudija i kontrolora radi, a što nije u duhu pravila fudbalske igre. Ćutali smo, ali ne vrijedi ćutati. Nemamo pravo ostati hladnokrvni pred udarima sa svih strana. Klub se nije zvanično oglašavao, jer očekuje da će nadležni organi FS BiH valjano odraditi svoj dio posla i spriječiti nepravilnosti koje se događaju na našim i drugim utakmicama. U tom pravcu dajemo punu podršku nadležnim organima FS BiH - rekao je Jovanović.

 

On je podsjetio da su u prva četiri kola nove sezone, Modriči Maksma poništena dva regularna pogotka, nije dosuđen kazneni udarac protiv Leotara, podijeljeno je 15 žutih i dva crvena kartona.

 

- Posebno nas zabrinjavaju javne opomene, a smatramo da smo jedna od najkorektnijih ekipa. U četiri relativno mirne i fer utakmice dodijeljeno nam je 15 žutih i dva crvena kartona, tako da već u petom kolu pravo nastupa nemaju Zlatko Đorić i Jadranko Bogičević - dodao je Jovanović.

 

On je dodao da je o zaključcima Izvršnog odbora Modriče Maksima upoznat i FS BIH, bolje reći upućen je apel nadležnim tijelima asocijacije da stanu u zaštitu regularnosti.

 

28.08.2009.

Meč odluke u Gradačcu

Idemo u Gradačac da se nadigravamo. Veliku smo stvar uradili u prve četiri utakmice i to dobrom igrom protiv Zvijezde moramo da potvrdimo, kazao je Velimir Stojnić, trener Fudbalskog kluba Borac. Banjalučani su u sezonu 2009/2010. ušli bez poraza. Lideri su na tabeli a tu poziciju pokušaće da odbrane već ovog vikenda u okviru 5. kola Premijer lige BiH. Protivnik im je Zvijezda kojoj u novoj sezoni još niko nije odnio bodove sa domaćeg terena.

 

- Ova utakmica je jedna od najznačajnijih za nas jer imamo obavezu da nastavimo u istom ritmu kako smo i počeli. Nakon ovog meča slijedi pauza od 15 dana u kojoj ćemo imati vremena da posložimo neke stvari i svoju igru podignemo na još viši nivo, ali prvo moramo preskočiti ovu prepreku", rekao je Stonjić i dodao:

 

- Ne bih se bavio prognozama da li ćemo osvojiti tri boda, jedan ili nijedan. Napravili smo ciklus od četiri odlične utakmice i tako treba ući i u ovu. Pohvalno je kako se moji momci odnose prema igri i s kakvim zalaganjem i odgovornošću pristupaju svakom meču. To je ono što je najbitnije i ako je to kako treba, ni rezultati neće izostati."

 

Sadašnji sastav Borca krasi odlična psihička pripremljenost. I kad prime gol, igrači ne padaju u letargiju. Borac je dva puta gubio od Širokog i oba puta uspio da se "vrati iz mrtvih" i na kraju porazi jednu od najkvalitenijih ekipa u Premijer ligi. Ta osobina u prethodnim sezonama nije baš bila zaštitni znak banjalučke ekipe.

 

- Na početku priprema smo veliku pažnju obratili na psihičku stabilnost i igru. Dobro poznajem sve momke i znam koliko i šta mogu. Rekao sam im da će ih sve osim pozitivnog stava sputavati u igri i da neće moći da pokažu da znaju da igraju fudbal. To su oni prihvatili i evo vidite kakav je rezultat. Prva četiri kola su bila poprilično stresna kao i uostalom svaki meč, ali oni su to sve stoički podnijeli što je za divljenje", kazao je Stojnić.

 

U međuvremenu Borac je u utorak odigrao i jedan kontrolni meč u kojem je sa 6:0 porazio Lauš, trećeligaša RS. Po dva gola su postigli Marko Mazalica i Ognjen Damjanović a po jednom su mrežu zatresli StojanVranješ i Oliver Jandrić. Ovo je tradicija Borca da u toku sedmice nakon kondicionih treninga odigra utakmicu u kojoj su veći dio meča igrali oni igrači koji imaju manju minutažu u Premijer ligi.

27.08.2009.

Spahić poručio da je riječ o prehladi!

Prema još uvijek neslužbenim informacijama sarajevskog Oslobođenja, Emir Spahić je javio svojim prijateljima i porodici u Bosni i Hercegovini da nemaju razloga za zabrinutost. Navodno je kapiten bh. tima iz Francuske poručio da se ne radi o zloglasnom virusu H1N1, te da je riječ samo o nešto jačoj prehladi.

 

Spahić je poručio i to da se nalazi u izolaciji zbog preventive, a ne svinjske gripe, te da će sigurno biti spreman za susrete sa Armenijom i Turskom.

 

27.08.2009.

Nalazi kažu: Spahić boluje od svinjske gripe

Francuski mediji objavili su sinoć saopštenje Montpelliera prema kojem je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić obolio od virusa H1N1, odnosno svinjske gripe.

 

Spahić se trenutno nalazi u kućnoj izolaciji, gdje će provesti narednih pet dana čekajući nalaze doktora. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine jučer je morao prije vremena napustiti trening svoje ekipe, žaleći se na umor. Na zvaničnoj stranici Montpelliera objavljeno je kako se jedan njihov igrač žali na simptome koji su veoma slični onima zloglasnog virusa H1N1.


U Montpellieru su odmah naložili da se urade nalazi krvi Emira Spahića, a oni su, nažalost, pokazali prisustvo virusa H1N1. Ovakav razvoj situacije gotovo pa sigurno znači da kapitena reprezentacije BiH neće biti na okupljanju, zakazanom za ponedjeljak, jer će se nalaziti u karantinu do nedelje, a pod velikim je znakom pitanja i njegov nastup u predstojećim susretima kvalifikacija za odlazak na SP, što je za bh. tim, ogroman hendikep.- Ovoga sam se najviše plašio, da nam se ne dogodi nešto nepredviđeno. Ne znam šta da radim. Bez Spahića smo mnogo slabiji, u to nema nikakve sumnje", kaže selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević.


Kapiten bh. tima odlično je startao sezonu u svom novom klubu, gdje je u prva tri kola postigao dva gola, te je izabran za najboljeg igrača frnacuske lige u 3. kolu.

27.08.2009.

Hadžić promašio prolazak dalje

Fudbaleri Sarajeva poraženi su rezultatom 2:1 u revanš susretu sa rumunskim Clujem u okviru 4. pretkola Evropske lige. Sarajevo je sjajno otvorilo utakmicu. Igrom kratkih pasova fudbaleri tima sa Koševa su diktirali tempo utakmice, ne dopuštajući domaćim igračima da razviju svoju igru. Međutim, do gola portugalskog golmana Nuna Clara nije se moglo. Svi su se napadi uglavnom završavali na 20tak metara od gola Cluja, a iz tog perioda igre vrijedi izdvojiti udarce Beloševića i Ihtijarevića.


U 16. minuti Sarajevo je moglo poesti, ali na centaršut Ihtijarevića iz kornera Dudo zamalo kasni. Nakon toga, igrači Cluja su polako vražali terensku inicijativu na svoju stranu, a većina napada domaće ekipe išla je preko lijeve strane, odnosno Sebastiana Dubarbiera. Rumuni su poveli pet minuta prije odlaska na odmor. Najbolji strijelac domaćih Kone uspio je proći pored dvojice odbrambenih igrača Sarajeva i vrhom kopačke poslati loptu iza leđa golmana Muhameda Alaima, pa se na poluvrijeme otišlo sa minimalnom prednošću domaće ekipe.


U drugom poluvremenu mnogo više uzbuđenja. Možda i ključni trenutak utakmice desio se u 64. minuti. Damir Hadžić dobro je probio po desnoj strani i šutirao, ali Claro brani. Međutim, lopta se ponovo odbila do Hadžića koji potpuno neometan, sa metar i pol udaljenosti od gola, pogađa stativu!


Kazna je uslijedila vrlo brzo, tačnije pet minuta kasnije. Muresan je snažno šutirao, a lopta se od igrača Sarajeva odbila u korner, kojeg je izveo Dubarbier, a Muresan visoko skače i pogađa dalji ugao Alaimovog gola.


Tračak nade za Sarajevo donio je rezervista Alen Avdić deset minuta prije kraja utakmice. Nakon slobodnog udarca za bordo tim, Avdić je stigao do lopte prije Nuna Clara i pogodio za konačnih 1:2.


Do kraja susreta fizički daleko lošije spremni fudbaleri Sarajeva nisu uspjeli stići do toliko željenog gola, te se Cluj plasirao u grupnu fazu Eurolige.


Cluj - Sarajevo 2:1 (1:0)


Strijelci: 1:0 - Kone (40), 2:0 - Muresan (69), 2:1 - Avdić (80)


CLUJ: Nuno Claro, Tony, Panin, Mureşan, Dubarbier (od 90. Bus), Peralta (od 88. Traore), Koné, Juan Culio, Cadú, Dani, Aparecido (od 61. Mara) (od 71. Avdić)

SARAJEVO: Alaim, Dudo, Torlak, Ihtijarević (od 81. Pliska), Muminović, Džakmić, Jahović (od 71. Avdić), Maksumić, Rizvanović, Belošević (od 55. Škoro), Hadžić.

27.08.2009.

Borac i Velež iskoristili umor ekipa

Prije početka sezone u fudbalskoj Premijer ligi BiH, među favorite su svrstavani branilac naslova Zrinjski, zatim Široki Brijeg i Sarajevo, pa donekle i Čelik. No, nakon prva četiri kola, te se ekipe nalaze na začelju. O Borcu i Veležu, pak, nije bilo ni riječi. Vjerovatno je bio i mali broj navijača Banjalučana i "Rođenih" koji su očekivali da će njihovi klubovi predvoditi premijerligaški karavan. Međutim, ekipe trenera Velimira Stojnića i Abdulaha Ibrakovića su odličnim igrama zauzele prva dva mjesta. Uvažavajući objektivne razloge (raspored, manje odigranih utakmica), pokušali smo od bh. trenera saznati otkud ova promjena snaga.


Rano za analizu


- Tek je početak prvenstva, tako da tabela još uvijek ne zaslužuje posebnu analizu, a osim toga je i nepotpuna, budući da neki klubovi imaju utakmicu manje. Borac je igrama zaslužio prvo mjesto, a Čelik je zbog dva domaća poraza za sada na samom dnu. Drago mi je zbog Borca, a rezultati Čelika možda i nisu neko iznenađenje kada se zna bez koliko su dobrih igrača ostali tokom ljeta. Bez obzira na trenutno stanje, za mene su Zrinjski i Sarajevo i dalje glavni kandidati za titulu - izjavio je trener "Plemića" Dragan Jović.


Prvi stručnjak Veleža Abdulah Ibraković, prije svega, potcrtava pozitivnu ocjenu starta sezone. Fudbal u BiH, prema njegovim riječima, napreduje.


- Sve manje se priča o suđenju, gosti su osvojili dosta bodova i što je najvažnije publika se vraća na stadione. Borac i Velež su zasluženo na vrhu, obje ekipe igraju otvoreno i dopadljivo, s jasnom željom niza mladih igrača da razbiju stereotipe. S druge strane, Zrinjski, Sarajevo, Čelik i Široki Brijeg su stabilni klubovi koji su zbog niza razloga lošije plasirani. Zrinjski je imao neugodan žrijeb, Široki je vrlo lako mogao ostati neporažen na Grbavici i u Banjoj Luci. Sarajevo je, očito, platilo danak igranja na dvije fronte - smatra Ibraković.


Ivicu Barbarića, trenera Širokog Brijega, ne iznenađuje pogled na vrh tabele.


- Banja Luka i Mostar su sredine koje žive za nogomet i godinama čekaju iskorak prema vrhu. Rezultati Borca i Veleža nisu slučajnost, imaju respektabilne ekipe, euforija je u punom zamahu. Govoreći o drugom dijelu tabele, Evropa je, očito, uzela danak. Tabela to potvrđuje - Zrinjski, Sarajevo, Slavija i mi smo bili koncentrirani na evropske utakmice, dok su se Velež i Borac i drugi fokusirali samo na domaće prvenstvo. No, sezona je tek počela i teško mi je prognozirati šta će biti na kraju. U svakom slučaju, bit će uzbudljivo i zanimljivo - kaže Barbarić.


Bit će promjena


Dino Đurbuzović, prvi asistent Amara Osima u Željezničaru, najavljuje da će u nastavku prvenstva biti promjena u poretku.


- Timovi koji su igrali u Evropi ranije su počeli pripreme, ranije došli u formu, a onda igrali izuzetno teške utakmice. Jedan evropski duel je toliko zahtjevan da je sasvim normalno da ostavlja velike posljedice. Naše ekipe nemaju toliki fond kvalitetnih igrača da mogu izdržati borbu na dva fronta. Premijer liga će ove sezone biti neizvjesnija i jača nego proteklih godina. Velika je stvar povratak Veleža i Borca, klubova s tradicijom. Željezničar je ponovo u vrhu, a sigurno će se brzo konsolidirati Sarajevo, Široki Brijeg, Zrinjski, pa i Čelik. Većina ekipa je jača nego prošle sezone - misli Đurbuzović.


Stojnić: Doći će na svoje


- Bez obzira na sve, ipak je iznenađenje što su Borac i Velež na vrhu. Velež je dosta uradio na ekipi i to daje rezultat. I mi smo imali određenih promjena, ali smo provjerene igrače uspjeli zamijeniti fudbalerima koji su ponikli u našoj vlastitoj školi. Za mene dosta neprijatno iznenađenje predstavlja Široki Brijeg. To je tim koji ima izuzetno kvalitetnu ekipu, odlične pojedince, veliku tržišnu vrijednost, a na terenu ne pokazuje ništa. Također, i Sloboda me je neprijatno iznenadila. Sva ova dešavanja od ljetos u Čeliku odrazila su se negativno na njihove igre i rezultate. Nastupi Sarajeva, Zrinjskog, pa i Slavije ne treba da čude, izmoreni su i potrošeni Evropom. U BiH nema ekipe koja može uspješno igrati na ta dva fronta. Ali, ne treba se brinuti za njih. Samo je pitanje vremena kada će doći na svoje - kaže trener Borca Velimir Stojnić.


Šabić: Čelik ima svoje probleme


I Nermin Šabić, bivši reprezentativac i nekadašnji kapiten Čelika, kao i većina sagovornika, smatra da Sarajevo, Zrinjski i Široki plaćaju danak evropskim utakmicama.


- Čelik, opet, ima svoje druge probleme. Mislim da ni mnogo ozbiljniji i stabilniji klubovi sebi ne mogu dozvoliti da otjeraju deset igrača, kao što su to u mom klubu uradili ovog ljeta. To posljednjih godina, uostalom, rade pred svaku sezonu, pa čak i u zimskoj pauzi. Tako su danas u ekipi samo Marković i golman Bilobrk koji su igrali i prošle sezone, a treba znati da je Bilobrk stigao u zimskoj pauzi. Ovog ljeta pogotovo nije bilo potrebe za mijenjanje trenera i igračkog kadra, jer je ekipa, nakon slabe jeseni, na proljeće igrala dobro i uvjerljivo pobjeđivala renomirane protivnike, barem kod kuće - navodi Šabić.

 

27.08.2009.

Džeko: Osnovat ću humanitarnu fondaciju za pomoć djeci!

Na­kon se­zo­ne iz sno­va bh. re­pre­zen­ta­ti­vac u dre­su Wol­fsbur­ga Edin Dže­ko pos­tao je je­dan od naj­po­že­ljni­jih na­pa­da­ča u Evro­pi. Taj epi­tet mu je de­be­lo po­ve­ćao ban­ko­vi kon­to. Do­sa­daš­nji ugo­vor ko­jim je Dže­ko za­ra­đi­vao oko 650.000 eura po se­zo­ni, Wol­fsburg je za­mje­nio no­vim, po­bolj­ša­nim ugo­vo­rom, po ko­jem će Dže­ko go­diš­nje in­ka­si­ra­ti ne­vje­ro­va­tnih pet mi­li­ona eura! Ali, to ni­je sve. Za Dže­kom se oti­ma­ju proi­zvo­đa­či spor­tske opre­me po­put Adi­da­sa, Ni­kea, Um­broa i Di­ado­re. Ta­ko­đer, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao "San Sport" i u na­šoj drža­vi ne­ke bo­ga­te fir­me spre­mne su zla­tom pla­ti­ti da "bh. di­ja­mant" pos­ta­ne nji­hov za­šti­tni znak. Nje­ma­čki fi­nan­sij­ski struč­nja­ci pro­cje­nju­ju da će Dže­ko sa­mo u ovoj go­di­ni od mar­ke­tin­ga za­ra­di­ti mi­ni­mal­no 500.000 eura! No, i po­red sil­nog nov­ca, Dže­ko je os­tao onaj sta­ri.

 

U Nje­ma­čkoj vo­zi klup­skog "VW tu­are­ga" dok mu je u Sa­ra­je­vu do­vo­ljan nje­gov crni audi A3, ko­jeg otac Mi­do održa­va dok je Edin u Nje­ma­čkoj. -

 

- Me­ni lu­ksuz ne tre­ba, i ne mo­ram ima­ti na se­bi maj­cu "Dol­ce&Gab­ba­na". Ipak, odras­tao sam u ra­tnom Sa­ra­je­vu, gdje se zna­lo de­si­ti da po­ne­kad ne­ma­mo šta ni jes­ti. To mi is­kus­tvo ne do­zvo­lja­va da iz­gu­bim tlo pod no­ga­ma. Za­ra­đe­ni no­vac in­ves­ti­ra­ti ću u ne­kre­tni­ne, a odlu­čio sam da osnu­jem i hu­ma­ni­tar­nu fon­da­ci­ju za ugro­že­nu dje­cu - izja­vio je Dže­ko za nje­ma­čke me­di­je. Ko­li­ku Dže­ko uži­va po­pu­lar­nost, ni­je ne­mo­gu­će da mu se u ovoj hu­ma­noj mi­si­ji pri­dru­že i ne­ki sai­gra­či re­pre­zen­ta­ci­je i Wol­fsbur­ga.

 

Ta­ko­đer, uko­li­ko se bh. re­pre­zen­ta­ci­ja kva­li­fi­ku­je za SP 2010. go­di­ne u Ju­žnoj Afri­ci, auto­mat­ski bi i Dže­ki­ni ugo­vo­ri vrto­gla­vo po­ra­sli, što bi po­red Dže­ke i nje­go­vog me­na­džer­skog ti­ma naj­vi­še obra­do­va­lo dje­cu ko­joj će Dže­ko pre­ko svo­je bu­du­će fon­da­ci­je po­ma­ga­ti.

 

Sa­li­ha­mi­džić prvi po­čeo

 

Biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i član Ju­ven­tu­sa Ha­san Sa­li­ha­mi­džić prvi je od bh. fu­dba­le­ra osno­vao hu­ma­ni­tar­nu fon­da­ci­ju ko­ju i dan da­nas održa­va. Ta­ko Sa­li­ha­mi­džić iz go­di­ne u go­di­nu, uz po­moć biv­šeg sui­gra­ča iz Bayer­na Jen­sa Je­re­mi­sa i svog me­na­dže­ra Ro­ber­ta Mi­lev­skog, ša­lje šle­pe­re pre­ma Ze­ni­ci gdje snad­bje­va dje­cu bez ro­di­te­lja i sa po­se­bnim po­tre­ba­ma. Nje­go­vim pri­mje­rom ka­sni­je je kre­nuo i lju­bi­mac bh. na­ci­je Ser­gej Bar­ba­rez.

 

Zi­ani na­zvao Dže­ku "kur­vi­nim si­nom"

 

Iako u Wol­fsbur­gu ni­su že­lje­li ot­kri­ti stvar­ni ra­zlog tu­če izme­đu Dže­ke i Zi­ani­ja, "op­šte ša­ke­ta­nje" usli­je­di­lo je na­kon što je na tre­nin­gu Dže­ko "isfin­ti­rao" Zi­ja­ni­ja, ko­ji je po­tom s le­đa na­srnuo na Dže­ku. Do­šlo je po­tom do ver­bal­nog du­ela, zbog ko­jeg je us­tva­ri sve i pre­ra­slo u fi­zi­čki obra­čun. - Šta ti vi­še ho­ćeš. Tek si tri se­dmi­ce ov­dje, a ni­šta ne ra­diš - ka­zao je Dže­ko Al­žir­cu, alu­di­ra­ju­ći na to da Zi­ani naj­ma­nje trči u ti­mu i da se ne vra­ća u po­moć od­bra­ni. Al­ži­rac je od­go­vo­rio Dže­ki na fran­cus­kom i na­zvao ga "kur­vi­nim si­nom" ne ra­ču­na­ju­ći na to da je Dže­ko za dvi­je se­dmi­ce, ko­li­ko je bo­ra­vio na odmo­ru u Fran­cus­koj sa Emi­rom Spa­hi­ćem, na­učio i tu re­če­ni­cu. Ta­da je nas­ta­lo op­šte ša­ke­ta­nje, a no­ka­ut fi­niš su spri­je­či­li Zvjez­dan Mi­si­mo­vić i Ale­ksan­der Ma­dlung ko­ji su ras­ta­vi­li Bo­san­ca i Al­žir­ca.

27.08.2009.

Ćiro : Ništa od baraža, idemo direktno u Afriku!

Bro­je se sa­ti do uta­kmi­ce sa Ar­me­ni­jom. Po­tom i onih što nas če­ka­ju. Sep­tem­bar i okto­bar su mje­se­ci odlu­ke. U ta dva mje­se­ca igra­mo če­ti­ri pre­os­ta­la kva­li­fi­ka­cij­ska su­sre­ta. Naj­pri­je gos­to­va­nje u Ar­me­ni­ji, po­tom če­ka­mo Tur­sku, za­tim ide­mo u Es­to­ni­ju i sa Špan­ci­ma kod ku­će za­vrša­va­mo kva­li­fi­ka­ci­je. Već u okto­bru znat će se ko­je re­pre­zen­ta­ci­je idu di­rek­tno na SP u Ju­žnu Afri­ku, dok je no­vem­bar re­zer­vi­ran za ba­raž. Bla­že­vić je uvje­ren ka­ko će u okto­bru izves­ti "no­go­me­tnu re­vo­lu­ci­ju". - Ni­šta od ba­ra­ža. Ide­mo di­rek­tno u Afri­ku- uvje­ren je Ći­ro.

 

Ka­ko? Špan­ci su sko­ro ne­dos­ti­žni?

 

- Is­ti­na je da su prvi, ali će nam i Bel­gi­ja po­mo­ći na pu­tu za Afri­ku. Bel­gi­jan­ci će mla­tnu­ti Špan­ce i na­ma otvo­ri­ti put do prvog mjes­ta. Do kra­ja će­mo do­bi­ti sve i ta­ko kao prva­ci gru­pe izbo­ri­ti pla­sman na SP. Se­le­ktor se zna ma­lo za­ni­je­ti, ma­da je ko­ri­sno što ši­ri op­ti­mi­zam svu­da oko se­be. Na­kon što obje­lo­da­ni ka­ko će­mo po­bi­je­di­ti sve do kra­ja, sje­ti se Ar­me­ni­je i kao prut drhti pred aut­saj­de­rom. - Znam sve opa­snos­ti ko­je nas če­ka­ju. Ar­men­ci u kva­li­fi­ka­ci­je ula­ze da ne­kog izne­na­de, da ne­kog po­bi­je­de i po­kva­re pla­no­ve. Svjes­tan sam to­ga, ali to mo­ram usa­di­ti u gla­ve svo­jih igra­ča. Oni mo­ra­ju zna­ti da ih če­ka­ju Ar­men­ci mo­ti­vi­ra­ni­ji ne­go što će bi­ti Špan­ci. Znam da nam po­bje­da u Je­re­va­nu ni­šta ne ga­ran­ti­ra, kao što ni lo­ši­ji re­zul­tat ne zna­či i kraj na­ših na­da­nja. Os­ta­je nam Tur­ska da u di­rek­tnom su­sre­tu sve ri­je­ši­mo, ali ja že­lim Tur­sku do­če­ka­ti sa če­ti­ri bo­da fo­re, da se Tur­ci tre­su ka­da do­đu u Ze­ni­cu - po­ru­čio je Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

Su­pić naj­ve­ća bri­ga

 

Se­le­kto­ra bri­ne sta­tus Ne­ma­nje Su­pi­ća, ko­ji je us­pje­šno mi­je­njao Ke­na­na Ha­sa­gi­ća, ali Su­pić je tre­nu­tno bez klu­ba. No, ra­du­je odli­čna for­man Asmi­ra Be­go­vi­ća, ko­ji je, ta­ko­đer, us­pje­šno za­mi­je­nio Dej­vi­da Džej­msa u Por­tsmu­tu. Pro­blem bi se mo­gao po­ja­vi­ti ako Be­go­vić ne do­bi­je na vri­je­me do­zvo­lu FI­FA za nas­tup u bh dre­su. Po­no­san je Ći­ro na Spa­hi­ća, Pja­ni­ća, Ibi­še­vi­ća, Dže­ku, Sa­li­ho­vi­ća, Na­da­re­vi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća, Ibri­či­ća, Ra­hi­mi­ća, Mu­ra­to­vi­ća, Mi­si­mo­vi­ća...

 

Če­tvo­ri­ca u Li­gi prva­ka

 

Se­le­ktor Bla­že­vić na di­spo­zi­ci­ji će ima­ti če­tvo­ri­cu re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ju sa svo­jim eki­pa­ma izbo­ri­li Li­gu prva­ka. Po­red sjaj­nog Mi­ra­le­ma Pja­ni­ća (Li­on), naj­ja­če klup­sko ta­kmi­če­nje na svi­je­tu igrat će još Edin Dže­ko i Zvjez­dan Mi­si­mo­vić (Vol­fsburg), te El­vir Ra­hi­mić (CSKA). Li­gu prva­ka igrat će i Ha­san Sa­li­ha­mi­džić (Ju­ven­tus), kao i Sa­ša Pa­pac (Glaz­gov Ren­džer­si), me­đu­tim, po­me­nu­ti dvo­jac vi­še ne no­si dres BiH.

27.08.2009.

Vahid Halilhodžić : Predsjednik je odgodio izbore zbog nas

Pa­ko­vao je stva­ri ka­da smo ga po­zva­li. Spre­mao se za put u Oba­lu Slo­no­va­če. Na­kon što je auto­mat­ska se­kre­ta­ri­ca sni­mi­la po­ru­ku, Va­ha je, po­put is­tin­skog pro­fe­si­onal­ca, od­go­vo­rio na po­ru­ku. Ja­vio se iz svo­je ku­će u Li­lu i za "San Sport" go­vo­rio o klju­čnoj uta­kmi­ci za odla­zak na Svjet­sko prven­stvo, o Ve­le­žu, o Ći­ri Bla­že­vi­ću...

 

- Sva­ki čas tre­bam kre­nu­ti za Oba­lu Slo­no­va­če. Čeka me uta­kmi­ca kva­li­fi­ka­ci­ja, na ne­ki na­čin mo­ja uta­kmi­ca ka­ri­je­re - ka­že na po­čet­ku Va­ha.

 

Bur­ki­na Fa­so?

 

- Za­re­da­li su sa po­bje­da­ma, ma­da smo ih mi već sa­vla­da­li sa 3:2. No, sa­da je si­tu­aci­ja slo­že­ni­ja. Na­ma tre­ba po­bje­da da osi­gu­ra­mo već sa­da pla­sman na SP. Psi­ho­lo­ški bre­me je na mo­jim igra­či­ma.

 

Zar su ne­po­bje­di­vi?

 

- Ni­su, ali ima­ju ja­ko do­bar tim. Nji­ho­vi igra­či nas­tu­pa­ju u en­gles­kim, fran­cus­kim, nje­ma­čkim klu­bo­vi­ma...

 

Ka­kva je atmo­sfe­ra u ze­mlji?

 

- Ci­je­la na­ci­ja je no­ga­ma. Oba­la Slo­no­va­če je­dnom je bi­la na SP, ali ta­da je Ka­me­run ne­oče­ki­va­nim ki­ksom po­mo­gao da se ode na mun­di­jal, ali sa­da je prvi put šan­sa da se di­rek­tno ne­ko­li­ko uta­kmi­ca pri­je kra­ja osi­gu­ra­mo pla­sman. Pred­sje­dnik drža­ve do­la­zi na na­še tre­nin­ge, or­ga­ni­zi­ra za me­ne igra­če pri­jem u svo­joj pa­la­či.

 

Si­tu­aci­ja u ze­mlji ni­je bi­la naj­bo­lja pri­je ne­go što će te vi do­ći...?

 

  -Bi­lo je ne­mi­ra, po­bu­na, de­mos­tra­ci­ja... Pri­je­ti­lo je da izbi­je gra­đan­ski rat, a on­da su igra­či odi­gra­li klju­čnu ulo­gu. Do­go­vo­ri­li su se da bu­du kao ne­ka vrsta mi­ro­vne mi­si­je, oti­šli me­đu za­ra­đe­ne stra­ne i mo­li­li za mir. Ta­ko je sve spri­je­če­no i pred­sje­dnik to ja­ko ci­je­ni. On je od­go­dio pred­sje­dni­čke izbo­re u ze­mlji, ko­ji su tre­ba­li bi­ti, sve dok se ne za­vrše kva­li­fi­ka­ci­je. I on je svjes­tan da će­mo pla­sman na SP osi­gu­ra­ti mu no­vi man­dat.

 

Us­pje­si­ma, auto­ri­te­tom, stru­čnoš­ću ste za­sje­ni­li po­pu­lar­nog Dro­gbu...

 

- Dro­gba je is­tin­ska zvi­jez­da, ali me ja­ko po­štu­je. Znam da me če­ka ve­li­ka na­gra­da za pla­sman, ali mi je va­žni­ji taj spor­tski iza­zov. Imao sam broj­ne po­nu­de, iz En­gles­ke, Fran­cus­ke, Nje­ma­čke, Tur­ske. Fi­nan­sij­ski su bi­le to­li­ko ja­ke da bi ma­lo ko­ji tre­ner odbio. Imao sam spre­man ugo­vor u je­dnom en­gles­kom klu­bu, če­kao se moj po­tpis. Sve sam to gur­nuo u stra­nu, jer sam že­lio is­pra­ti je­dnu mrlju iz ka­ri­je­re... Ot­kud, ko­ja mrlja? - Ni­je mo­jom, već kri­vi­com dru­gih. Ja sam 1982. go­di­ne u naj­bol­joj for­mi bio u ju­go­slo­ven­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji, ali ni­sam do­bio šan­su na svjet­skom prven­stvu u Špa­ni­ji. Ci­je­lo vri­je­me no­sim taj oži­ljak sa že­ljom da je­dnog da­na po­no­vo bu­dem akter mun­di­ja­la. Za­to sam do­šao u Oba­lu Slo­no­va­če.

 

Je­dnog da­na mo­žda i BiH odve­de­te na SP?

 

- Ni­kad se ne zna, ma­kar se ne vi­dim u blis­koj bu­du­ćnos­ti kao se­le­ktor BiH. Ni­je kli­ma do­bra, to je svi­ma po­zna­to.

 

Ći­ro Bla­že­vić je na­do­mak ve­li­kog us­pje­ha sa BiH. Ima­te li mu ne­ki sa­vjet uoči me­ča sa Ar­me­ni­jom?

 

- Uvi­jek sam go­vo­rio da BiH ima odli­čne igra­če, ali da ne­što ne va­lja sa lju­di­ma ko­ji vo­de Sa­vez. Pro­pus­ti­li smo dos­ta ci­klu­sa. Dra­go mi je ako će Ći­ro na­pra­vi­ti po­dvig. Ja ga po­drža­vam u to­me i že­lim da Oba­la Slo­no­va­če i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na za­je­dno igra­ju na SP u Ju­žnoj Afri­ci - izja­vio je za "San Sport" Va­hid Ha­lil­ho­džić, struč­njak svjet­ske re­pu­ta­ci­je.

 

O Spa­hi­ću i Pja­ni­ću

 

- Pra­tim igre na­ših igra­ča u Fran­cus­koj. Spa­hić i Pja­nić su no­si­oci igre u Mon­tpe­ljeu i Li­onu. Ve­li­ka je to stvar, a do­bra za naš fu­dbal, za se­le­kto­ra - hva­li Va­ha na­še in­ter­na­ci­onal­ce.

 

O Ve­le­žu

 

- Bio sam za vri­je­me odmo­ra sa ve­le­žov­ci­ma, sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma. Uvi­jek ima­ju mo­ju po­dršku. Li­je­po je sva­kom Mos­tar­cu ko­ji ži­vi da­le­ko od ze­mlje da vi­di Ve­lež na vrhu.

 

O na­slje­dni­ku

 

- U Ve­le­žu je sa­da Adis Ha­lil­ho­džić, moj bra­tić. Ima ma­te­ri­ja­la u nje­mu, te­hni­čki je pot­ko­van, ima na­še ge­ne, ali mu fa­li vi­še tre­nin­ga. Ka­da bu­de ma­ksi­mal­no spre­man, uvje­ren sam da će kre­nu­ti sto­pa­ma nas sta­ri­jih Ha­lil­ho­dži­ća - ka­že Va­ha za bra­ti­ća Adi­sa.

 

27.08.2009.

Mogu li okrenuti novu stranicu u historiji bh. fudbala

Fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va ve­če­ras će u Kluž - Na­po­ki, na sta­di­onu «Dr. Kon­stan­tin Ra­du­les­ku», po­ku­ša­ti izba­ci­ti ru­mun­ski Kluž, ući u gru­pnu fa­zu Euro­li­ge i ta­ko okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji bh. klup­skog fu­dba­la. Igra­či i stru­čni štab otpu­to­va­li su u Ru­mu­ni­ju ju­čer uju­tro a eki­pa je smje­šte­na u ho­tel «Tu­lip Inn». Po­mo­ćnik tre­ne­ra Sa­ra­je­va Me­hme­da Ja­njo­ša, Al­mir Tur­ko­vić, zbog do­bro po­zna­tih ra­zlo­ga (kla­us­tro­fo­bi­ja od le­te­nja avi­onom) ni­je otpu­to­vao sa eki­pom, a kad smo ju­čer raz­go­va­ra­li s njim još uvi­jek je bio u di­le­mi da li da odmah kre­ne pri­va­tnim auto­mo­bi­lom u Ru­mu­ni­ju ili ne. Iako nje­gov šef Ja­njoš sas­tav ko­ji će is­trča­ti na te­ren čes­to ot­kri­va ne­ko­li­ko sa­ti pred uta­kmi­cu, po­pu­lar­ni Ze­ka nam je ot­krio ne­ke de­ta­lje oko prve je­da­na­es­tor­ke.

 

 - Vrlo je mo­gu­će da uta­kmi­cu po­sli­je du­go vre­me­na po­čne­mo s dva špi­ca jer mi mo­ra­mo ići na gol. Do­sa­daš­nja for­ma­ci­ja 4-3-3, sa brzim kri­li­ma, Ha­dži­ćem na li­je­voj i Mu­mi­no­vi­ćem na de­snoj stra­ni do­ni­je­la je re­zul­tat. Sa­da bi bi­lo sjaj­no da prvi pos­ti­gne­mo gol, jer će oni si­gur­no na­pas­ti od prve mi­nu­te. U tim se vra­tio Ma­ksu­mić ko­ji će po­no­vo u od­bra­nu, dok je u Sa­ra­je­vu je os­tao Mo­har - ka­zao nam je Tur­ko­vić.

 

Ve­če­raš­nji meč vo­di Por­tu­ga­lac Du­ar­te Go­mez, a šef stru­čnog šta­ba Klu­ža je ta­ko­đer Por­tu­ga­lac Kon­se­isao. Iako to ne mo­ra ni­šta zna­či­ti ova či­nje­ni­ca baš i ne bu­di pre­ve­li­ki op­ti­mi­zam, uzi­ma­ju­ći u ob­zir na ka­kva su sve su­đe­nja zna­li na­ići na­ši klu­bo­vi po­slje­dnjih go­di­na u evrop­skim ta­kmi­če­nji­ma.

 

- Ja mi­slim da je to slu­čaj­nost. Mo­žda će bi­ti ma­lo do­ma­ćin­sko su­đe­nje kao i uvi­jek, ali ge­ne­ral­no, ne bo­jim se su­di­je. Va­žno je sa­mo da mi uđe­mo ras­te­re­će­ni u su­sret - re­kao je Tur­ko­vić za "San­Sport".

 

Sa­ra­je­vo, ko­je će ve­če­ras po­ku­ša­ti okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji bh. klup­skog fu­dba­la, tre­ba­lo bi na te­ren is­trča­ti u slje­de­ćem sas­ta­vu: Ala­im, Tor­lak, Ma­ksu­mić, Be­lo­še­vić, Ri­zva­no­vić, Dža­kmić, Ihti­ja­re­vić, Ja­njoš (Du­do), Ha­džić, Mu­mi­no­vić, Av­dić (Ja­ho­vić).

 

Kluž u naj­ja­čem sas­ta­vu?

 

U po­slje­dnjem odi­gra­nom me­ču ko­ji su igra­li Kluž je do­ži­vio po­raz na gos­to­va­nju u Bu­ku­re­štu kod Di­na­ma (0:1). Po­naj­bo­lji igra­či Klu­ža iz su­sre­ta na Ko­še­vu pro­šlog čet­vrtka brzo­no­gi na­pa­dač Ko­ne i vir­tuo­zni ve­znjak Pe­ral­ta ni­su ni­ka­ko ula­zi­li u igru. Iako je bi­lo pri­če da se ra­di o la­kšim po­vre­da­ma obo­ji­ce igra­ča, vje­ro­va­ti je da ih je tre­ner Kon­se­isao odma­rao za meč pro­tiv Sa­ra­je­va. Vje­ro­va­tni ve­če­raš­nji sas­tav Klu­ža tre­bao bi iz­gle­da­ti ova­ko: gol­man - Kla­ro, od­bra­na - Sil­va, Pa­nin, Al­kan­ta­ra, sre­di­na - Ku­lio, Pe­ral­ta, Ma­ra, Ka­ku, na­pad - Da­ni, Apa­re­si­do, Ko­ne.

 

Sa­ra­je­vo i da­je i pri­ma

 

Sa­ra­je­vo je do sa­da u Euro­li­gi po­ka­za­lo za­vi­dnu efi­ka­snost, što ču­di uzme li se u ob­zir da su tre­ne­ru Me­hme­du Ja­njo­šu na ra­spo­la­ga­nju ci­je­lo vri­je­me bi­la sa­mo dva na­pa­da­ča od ko­jih je je­dan (Av­dić) na Ko­še­vo sti­gao nes­pre­man, a dru­gi (Ja­ho­vić) se u su­sre­tu tre­ćeg pret­ko­la pro­tiv Hel­sin­gbor­ga po­vri­je­dio. Ipak, da na­pad ne bi «za­hrđao» po­bri­nuo se kril­ni igrač Sa­ra­je­va Da­mir Ha­džić, či­ja je lje­vi­ca si­je­va­la na sve stra­ne, a re­zul­tat su tri go­la u šest uta­kmi­ca na če­mu bi mu mo­gli po­za­vi­dje­ti i ne­ki od naj­bo­ljih na­pa­da­ča ko­ji igra­ju u ovom evrop­skom ta­kmi­če­nju. Tre­nu­tna gol ra­zli­ka «bor­do ti­ma» je 6:4. Po­red Ha­dži­ća, po je­dan gol su da­li još Mu­mi­no­vić, Ja­ho­vić i Av­dić.

 

Ban­kar pu­ni ka­su Sa­ra­je­va

 

Por­tu­gal­ski su­di­ja Du­ar­te Go­mez (36), či­je je pu­no ime Du­ar­te Nu­no Pe­re­ira Go­mez, ko­ji će ve­če­ras di­je­li­ti prav­du na me­ču izme­đu Sa­ra­je­va i Klu­ža po­znat je ko­šev­skoj pu­bli­ci jer je 10.08.2006. di­je­lio prav­du na uta­kmi­ci Ku­pa UEFA, Sa­ra­je­vo - Ra­pid Bu­ku­rešt (1:0). Mo­žda Go­mez, ko­ji je ina­če po za­ni­ma­nju ban­kar, bu­de po­no­vo sre­tan Sa­ra­je­vu ko­je bi pro­las­kom u ne­ku od gru­pa Euro­li­ge za­ra­di­lo mi­li­one. Kad su u pi­ta­nju aktu­el­na evrop­ska ta­kmi­če­nja, ove go­di­ne Go­mez je su­dio je­dan su­sret kva­li­fi­ka­ci­ja za Euro­li­gu, La­hti - Briž (1:1). Na­šim su­sje­di­ma, Di­na­mu iz Za­gre­ba, u ovoj se­zo­ni su­dio je u dru­gom pret­ko­lu Li­ge šam­pi­ona pro­tiv Pju­ni­ka (3:0), a u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP u Ju­žnoj Afri­ci su­dio je sa­mo je­dnu uta­kmi­cu i to izme­đu Li­hten­štaj­na - Nje­ma­čke (0:6). Su­di­ja Go­mez je sklon žu­tim kar­to­ni­ma, a pro­sjek mu je 4.1 žu­tih i 0.2 crve­nih kar­to­na po uta­kmi­ci.

 

OBN ne­ma pre­nos

 

Iako je bi­lo na­ja­va da će ne­ka od pri­va­tnih bh. te­le­vi­zi­ja pre­no­si­ti uta­kmi­cu iz Ru­mu­ni­je, do to­ga, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ne­će do­ći. Na­jo­zbi­ljni­ji kan­di­dat bio je OBN. Ka­da smo ju­čer htje­li da pro­vje­ri­mo ho­će li na OBN-u bi­ti pre­no­sa, iz ove TV ku­će re­če­no nam je da je ure­dnik spor­tskog pro­gra­ma Sa­ba­hu­din Vu­gda­lić po­sje­tio ju­čer uju­tru Upra­vu Sa­ra­je­va ka­ko bi se po­ku­šao do­go­vo­ri­ti oko TV pre­no­sa. Me­đu­tim, do do­go­vo­ra ka­ko sa­zna­je­mo ni­je do­šlo.

 

27.08.2009.

Sarajevo još plaća ceh, Ćiro na vrijeme shvatio!

Go­di­na­ma je bh. re­pre­zen­ta­ci­ja slu­ži­la ra­znim me­na­dže­ri­ma i me­na­džer­či­ći­ma kao svo­je­vrsni po­li­gon ka­ko bi pro­da­va­li igra­če (ano­ni­mu­se) ko­je zas­tu­pa­ju. Ve­ći­na njih bi upi­sa­li je­dan nas­tup za "rep­ku", po­pra­vi­li svoj CV, pro­da­li se i pos­ta­li za­bo­rav. Ta­ko su kroz re­pre­zen­ta­ci­ju pro­de­fi­li­ra­li da­vno za­bo­rav­lje­ni igra­či po­put Ba­ja­na, Ja­ki­re­vi­ća, Boš­nja­ka, Mi­lo­še­vi­ća, Me­dvi­da....

 

No, do­las­kom Mi­ro­sla­va Ći­re Bla­že­vi­ća, toj pra­ksi se, či­ni se, na­po­kon sta­lo u kraj. Ma­kar do fa­mo­zne uta­kmi­ce pro­tiv Ira­na, ka­da se na Ći­ri­nom spis­ku na pre­po­ru­ku ne­kog "struč­nja­ka" iz Aus­tri­je na­šlo ime iz­vje­snog Mir­ne­la Sa­do­vi­ća, igra­ča SC Ma­gne, no­vaj­li­je u aus­trij­skoj Bun­de­sli­gi. No, i nje­gov bi po­ziv pro­šao ne­za­pa­že­no da se i sam se­le­ktor ni­je uvje­rio u Sa­do­vi­ćev "ras­ko­šni ta­le­nat". - Ma ko mi ovog do­ve­de u re­pre­zen­ta­ci­ju, ovo je ka­tas­tro­fa.

 

U grob će me ova­kvi otje­ra­ti - za­grmio je se­le­ktor na je­dnom od tre­nin­ga alu­di­ra­ju­ći na Sa­do­vi­ća. Iran je po­bje­dio, Sa­do­vić do­bro ugri­jao klu­pu, a Ći­ro odlu­čio za­uvi­jek pre­kri­ži­ti nje­go­vo ime iz svo­je bi­je­žni­ce. Iako je Sa­do­vić za bh. ja­vnost to­tal­na ne­po­zna­ni­ca, u FK Sa­ra­je­vu ga se mje­se­čno ba­rem je­dnom sje­te. Na­ime, Sa­do­vić na­jav­ljen kao ve­li­ki ta­le­nat nje­ma­čke ško­le fu­dba­la, iz Ar­mi­ni­je iz Bi­ele­feld pre­la­zi u FK Sa­ra­je­vo. FK Sa­ra­je­vo, ko­je je pre­uze­lo oba­ve­ze pre­ma Sa­do­vi­ću, i dan da­nas navodno is­pla­ću­je Ar­mi­ni­ji ra­te za ovog igra­ča.

 

U Sa­ra­je­vu se za­držao tek pet mje­se­ci (od ju­la 2004. do de­cem­bra 2004. go­di­ne) i po­tom pre­šao u aus­trij­skog ni­že­li­ga­ša SC Un­ter­si­eben­brunn. Ipak ta či­nje­ni­ca ga ne spre­ča­va da u svo­joj klup­skoj bio­gra­fi­ji, na ofi­ci­jel­nom saj­tu Ma­gne upi­še u ru­bri­ku "naj­ve­ći us­pje­si" osva­ja­nje Ku­pa BiH sa Sa­ra­je­vom (op.a. Sa­ra­je­vo osvo­ji­lo Kup BiH 2005. go­di­ne). "San Sport" ot­krio je po­za­di­nu Sa­do­vi­će­vog izne­na­dnog upa­da u na­ci­onal­nu no­go­me­tnu se­le­kci­ju BiH.

 

Na­ime, Sa­do­vić, ko­ji je u de­cem­bru 2008. go­di­ne pre­šao je iz aus­trij­skog dru­go­li­ga­ša St. Po­el­te­na u Ma­gnu, zbog go­mi­la­nja igra­ča u ovom klu­bu, pao je u dru­gi plan, pa su mu po­ru­či­li da mo­že na­pus­ti­ti klub. Čak se na­šao i po­go­dan klub za nje­ga - aus­trij­ski LASK.

 

Ipak, ola­kša­va­ju­ća okol­nost za ev­ntu­al­ni tra­sfer bi bio nas­tup za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH, pa su se me­na­dže­ri ba­ci­li na po­sao. No, ne­sla­vna Sa­do­vi­će­va epi­zo­da u re­pre­ze­ta­ci­ji vra­ti­la se nje­go­vom me­na­dže­ru po­put bu­me­ran­ga, pa je LASK brzo odus­tao od ku­po­vi­ne. U Ma­gni, ta­ko­đer, ne­ma mjes­ta pa je u do­sa­daš­njih pet ko­la, sa­mo je­dnom ušao sa klu­pe i na te­re­nu pro­veo 24 mi­nu­te. Nje­gov bi­lans - je­dan žu­ti kar­ton!  

27.08.2009.

Supić: Na SP možemo i direktno

Pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo selektor Blažević će po prvi put biti na slatkim mukama oko pozicije golmana.

 

Koga na gol? Nemanju Supića ili novopečenog reprezentativca Asmira Begovića. Supić je u svim dosadašnjim utakmicama pokazao sigurnost i sasvim sigurno je opravdao status reprezentativca. Nemanja je u Sarajevu gdje trenira sa ekipom Željezničara a pored toga traži novi angažman, dok dobre vijesti stižu iz Engleske gdje je Asmir Begović branio čitavu utakmicu za Portsmouth.


Ovaj put smo razgovarali smo sa jedinicom na našem golu, Nemanjom Supićem. Nastavak kvalifikacija se bliži, koliko možemo u naredne dvije utakmice?


- Mislim da možemo mnogo, ja se nadam ishodu kao i protiv Belgije, tj. pobjedama u naredne dvije utakmice. Imamo kvalitet i dobru ekipu, mislim da ćemo to dokazati i na terenu. Obje utakmice su teške ali moramo misliti na prvu narednu, tj. utakmicu u Armeniji gdje treba da damo svoj maksimum i da u utakmicu uđemo ozbiljno. Kažem, nadam se da ćemo upisati dvije pobjede iz naredna dva susreta.


Selektor Blažević bio bi zadovoljan sa četiri boda iz dvije utakmice...


- Realno bih i ja bio zadovoljan sa četiri boda ali sa šest bi riješili sve brige oko baraža i do kraja čekali kiks Španaca pa da u zadnje dvije utakmice odemo direktno na Svjetsko prvenstvo, ništa nije nemoguće.


Dolaskom Begovića u reprezentaciju dobit ćete konkurenciju na golu?


- Pa dobro, uvijek je bolje da imate što jaču konkurenciju i to vas tjera na bolji rad. Meni je drago da se kod nas pojavljuju kvalitetni golmani i da nije problem ako se povrijedi jedan ili dva golmana te da uvijek ima neko ko može biti adekvatna zamjena. Vidjet ćemo na pripremama, neka brani ko zasluži.


Još uvijek niste pronašli angažman, kada te možemo vidjeti u novom klubu?


- Trenutno traju pregovori sa nekoliko klubova. Nadam se da ćemo uskoro da riješimo i tu situaciju, imao sam ponude iz Srbije iz tri-četiri kluba, ali u ovom momentu nisam bio raspoložen da se vratim tamo. Čekam angažman u inostranstvu i mislim da bi se sve trebalo riješiti u narednih sedam dana, rekao je Nemanja Supića na kraju razgovora za Sportin.ba

27.08.2009.

Musemić: Predsjednik Olimpika poigrao se sa mnom

Predsjednik Fudbalskog kluba "Olimpik" iz Sarajeva poigrao se sa mnom, ali on ima pravo na to, rekao je dosadašnji trener ovog kluba Husref Musemić za Agenciju ONASA, nakon što je saznao da je dobio otkaz.

 

- Trenerski posao je takav, zato je život interesantan, jer ne znate šta vas sutra čeka. Predsjednik kluba poigrao se sa mnom, ali ja to poštujem. Radio sam najbolje što sam znao, odluka o mojoj smjeni će biti provedena, a život ide dalje, rekao je Musemić.

 

On je istakao da mu je direktor kluba saopštio odluku o smjeni.

 

- Bio sam zatečen saznanjem da sam dobio otkaz, jer to nisam očekivao. Ipak, odavno sam očvrsnuo zbog takvih odluka, jer sam i ranije imao sličnih situacija u trenerskoj karijeri, kazao je Musemić, dodavši da je rano govoriti o nastavku trenerske karijere, ali da ostaje u Sarajevu živjeti sa porodicom.

FK "Olimpik" danas je saopštio da je prekinuo saradnju sa šefom stručnog štaba Husrefom Musemićem, te mu se zahvalio na svemu što je do sada uradio za ovaj klub, posebno u prošloj sezoni kada je Olimpik doveo u Premijer ligu BiH.

 

U narednom kolu protiv Laktaša klub će voditi treneri Faik Kolar i Nedim Jusufbegović, a pitanje novog šefa stručnog štaba biće riješeno u skorije vrijeme, saopšteno je iz FK "Olimpik".

 

"Olimpik" se trenutno, s utakmicom manje, nalazi na 10. mjestu Premijer lige BiH uz 4 osvojena boda.

Popularni Vukovi s Otoke pobijedili su Travnik i remizirali s Modričom kod kuće, a izgubili od Veleža u gostima, što ne zadovoljava apetite ambiciozne Uprave.

 

27.08.2009.

Sa teniskih terena...

Bosanskohercegovački teniseri Aldin Šetkić i Ismar Gorčić plasirali su se u drugo kolo ITF futures turnira u Čakovcu, vrijednog 10.000 dolara. Šetkić je u prvom kolu pobijedio Australca Joshuu Crowea sa 6:2, 6:3, dok je Gorčić savladao Martina Rmuša iz Slovenije sa 2:6, 6:0, 6:1.


Za prolazak u četvrtfinale Šetkić će igrati protiv Mađara Gyorgyja Balazsa, a Gorčić protiv 18-godišnjeg domaćeg predstavnika Marina Draganje. Treći bh. teniser Aleksandar Marić nije uspio izboriti plasman u drugo kolo. Njega je sa 2:6, 3:6 pobijedio kvalifikant Marin Franjičević iz Hrvatske, koji je u finalnoj rundi eliminirao i Tomislava Brkića.


U konkurenciji parova Tomislav Brkić i Sven Lalić su u prvom kolu poraženi od Hrvata Ilije Čuića i Slovenca Martina Kraljića sa 4:6, 2:6.

27.08.2009.

Mirsad Fazlić predsjednik NK Travnik

Nogometni klub Travnik je jučer ostao bez predsjednika kluba, ali je već danas na sjednici Upravnog odbora izabran novi preddsjednik. Za novog predsjednika NK Travnik izabran je Mirsad Fazlić koji obavlja i posao inspektora u MUP-u Srednjobosanskog kantona.


Travnik je trenutno na 12. poziciji na tabeli Premijer lige BiH uz 4 osvojena boda. Do svoje prve ovosezonske pobjede Veziri su došli tek u posljednjem kolu nakon što su savladali Slaviju sa visokih 3:0.

 

27.08.2009.

Ibričić jedva čeka okupljanje

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine najveću snagu ima u napadu i sredini terena. Nezamjenjiv kotačić u srednjem redu naših Zmajeva je prvotimac splitskog Hajduka Senijad Ibričić. Ibričić je došao na Poljud 2008. godine iz redova Zagreba i od tada je jedan od glavnih igrača splitske ekipe, ali i reprezentacije Bosne i Hercegovine u čijem je dresu do sada odigrao 30 utakmica. Nacionalni tim naše zemlje već 5. septembra očekuje gostovanje kod Armenije, a četiri dana kasnije na Bilinom Polju gostuje Turska.


- Ako Bog da mislim da možemo pobijediti u obje utakmice. Svi jedva čekamo okupljanje. Što se tiče samih utakmica, vjerujem da možemo pobijediti u obje utakmice i osigurati drugo mjesto i baraž. Međutim, prvo se trebamo koncentrisati na Armeniju. To bi nam mogla biti ključna utakmica. Pobjedom u Armeniji dobili bi na samopuzdanju pred dolazak Turaka u Zenicu. Uz naše navijače i dobru atmosferu u svlačionici mislim da možemo do pobjede", kaže Senijad Ibričić za SportSport.ba.


Hajduk je ove sezone krenuo veoma loše u novu sezonu Hrvatske nogometne lige. Splitski bili trenutno se nalaze 14. mjestu, sa samo jednim bodom iz dvije utakmice.


- Zaista ne znam šta nam se dešava i šta je uzrok ovako loših igara u novoj sezoni. Svi se u klubu pitamo šta nam se to dešava. Imamo gotovo istu ekipu kao i prošle sezone i stvarno ne razumijem u čemu to toliko griješimo na terenu", smatra Ibričić.


Ove sezone na Poljud su došla dva velika pojačanje iz Rijeke, Ahmad i Anas Sharbini. Kako sarađuješ na novim saigračima na terenu?


- Uh, obojica su sjajni fudbaleri", ne krije oduševljenje Ibričić. "Jedino mi je žao što nam se nisu ranije priključili. Njihovim dolaskom ja se mogu vražati više ka sredini terena, gdje mi je prirodna pozicija i gdje se najbolje osjećam. Braća Sharbini su, bez ikakve sumnje, dva velika pojačanja za Hajduk", dodao je Senijad.

 

 

27.08.2009.

Demirović želi ugovor odraditi do kraja

Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Halid Demirović, predao je izvještaj stručnoj komisiji o rezultatima u prethodnom periodu (kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i Mediteranske igre) i sada očekuje konačnu odluku o svom statusu. U razgovoru za SportSport.ba selektor našeg nacionalnog tima rekao je da mu rad u reprezentaciji predstavlja veliko zadovoljstvo, te da se nada da će ugovor odraditi do kraja.


- Predao sam izvještaj stručnoj komisiji, analizirao sam igre i rezultate i svoju obavezu ispunio. Moj izvještaj nekome se može svidjeti, a nekome ne. Analize se danas prave drugačije i ja svaku utakmicu imam analiziranu u detalje, pa ako i to treba priložiti uz izvještaj, onda ću to i uraditi“, rekao je Demirović za naš portal te dodao:


- Rad u reprezentaciji predstavlja mi veliko zadovoljstvo. Ugovor mi traje još godinu i dva mjeseca i moja želja je da ga odradim do kraja. Iako smo pomalo svi nezadovoljni, pa i ja sam, moramo biti svjesni činjenice da smo u kvalifikacije startali iz četvrte jakosne grupe, a iste smo završili na trećem mjestu. U izvještaju sam naveo da imamo dobru bazu, odnosno 10-ak kvalitetnih rukometaša, ali za nešto više nam treba najmanje 18 igrača podjednake kvalitete. Moje mišljenje je da smo na dobrom putu, stvorena je jako dobra atmosfera u ekipi i mislim da ćemo se vrlo brzo uspjeti plasirati na neko veliko takmičenje“.

26.08.2009.

Blažević: Para vrti gdje burgija neće

Kako se bliži završetak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi i utakmice nogometne reprezentacije BiH s Ermenijom 5. septembra u Jerevanu i Turskom četiri dana kasnije u Zenici, tako su se počele pojavljivati informacije o turskim igrama van terena.


                                   Ništa se ne prepušta slučaju


Nogomet je odavno postao biznis u kojem se ništa ne prepušta slučaju. Pogotovo kada se radi o odlasku na najveću nogometnu smotru, što nacionalnim asocijacijama donosi profit od desetak i više miliona eura. Zbog toga i ne čudi što se počelo govoriti o tome da će Turci učiniti sve ne bi li omeli našu reprezentaciju u borbi za plasman na drugo mjesto, koje vodi u baraž. Vijesti iz Turske govore o tome da se navodno spremaju izdašne premije Ermencima u slučaju da nam otkinu bod ili osvoje sva tri. Selektor Miroslav Blažević kaže da ne sumnja kako su Turci spremni učiniti sve da destabiliziraju našu selekciju, ali...


- Ne mogu oni nikada s Ermencima uspostaviti takav odnos jer su oni historijski neprijatelji. Treba se sjetiti genocida s početka prošlog vijeka. Međutim, poznato je i to da para vrti gdje burgija neće i da novac čini čuda. Zato je sve moguće i predugo sam u ovom poslu da bi me nešto takvo iznenadilo - kaže Blažević.


                                               Klupske stvari


S druge strane, Ćiro nije želio komentirati situaciju koja se dešava standardnom stoperu naše reprezentacije Safetu Nadareviću u njegovom klubu Eskišehirsporu. Našeg igrača trener je preselio na klupu, a Nadareviću se čini da je to samo kako bi ga izbacili iz forme uoči utakmica BiH s Ermenijom i Turskom.


- Znam za to, ali je delikatno pričati o toj konkretnoj situaciji. To su klupske stvari u koje se ne bih miješao. S druge strane, siguran sam da će to pozitivno utjecati na Nadarevića, koji ima veliki motiv da se dokaže i odigra najbolje što može - kaže Blažević.


                                               Bolić: Oni će pokušati sve


Nekadašnji reprezentativac BiH i pomoćnik bivšeg selektora Mehe Kodre Elvir Bolić ovih dana se nalazi u Istanbulu. Rekao nam je kako je od dolaska u Tursku pod pritiskom novinara koje interesira sve u našoj selekciji. Bolić je uvjeren da će Turci učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi nam otežali put do baraža.


- Oni će pokušati sve i sigurno će im ponuditi premije da zapnu svim silama. O tome se ne govori javno, ali to će biti. Oni čekaju naš kiks protiv Ermenije ili Estonije. Svjesni su da ih čeka teška utakmica u Zenici. Umjereniji su nego u nekim prošlim vremenima. Četiri boda naše prednosti su velika i toga su oni svjesni. Siguran sam da će kako se utakmica bude bližila i njihova euforija biti sve veća - rekao nam je Bolić.

 

 

26.08.2009.

Sarajevski polumaraton u septembru

NVO “Marathon” Sarajevo i ove godine organizuje Sarajevski polumaraton, utrku od 21,1 km, koja ce proći najljepšim dijelovima grada Sarajeva i na kojoj se očekuje učešće od preko 400 trkača iz BiH i preko 15 stranih zemalja. Organizator već sada bilježi najave grupnih dolazaka učesnika iz Austrije, Francuske, Španije, Nizozemske, Česke i Italije.


Na ovaj način grad Sarajevo i dalje ostaje u prestižnoj porodici gradova organizatora maratona i polumaratona, a utrka je registrovana i u evropskom kalendaru takmičenja. Polumaraton  će biti održan u nedelju 27. septembra i obilježit će ujedno i Svjetski dan bez automobila ,te uticati na podizanje ekološke svijesti u Sarajevu.

26.08.2009.

Otkaz Musemiću

Uprava FK Olimpik danas prekinula saradnju sa šefom stručnog štaba Husrefom Musemićem. Uprava FK Olimpik zahvalila se na svemu što je Musemić do sada uradio za klub, a prije svega u prošloj sezoni kada je FK Olimpik osvojio prvo mjesto u Prvoj ligi FBiH.


U narednom kolu, u susretu protiv protiv Laktaša, ekipu će voditi treneri Faik Kolar i Nedim Jusufbegović, a pitanje novog šefa stručnog štaba će biti rješeno u što skorije vrijeme.

 

 

26.08.2009.

Dudo se nada prolazu u grupnu fazu

Proteklo kolo Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine prošlo je bez nastupa Sarajeva, čiji su se fudbaleri odmarali i pripremali za predstojeću utakmicu sa Clujem. Susret 4. kola Premijer fudbalske lige sa Olimpikom je odgođen, te se bordo momčad mogla na miru pripremati za revanš susret sa Clujem u Rumuniji u četvrtak.

 

- S obzirom na to kako smo igrali, možemo biti sasvim zadovoljni nakon prvih 90 minuta. Sve i da smo pobijedili ne bi bilo nezasluženo, ali dobro i ovako imamo nade za prolazak dalje. Cluj je pokazao, pogotovo u prvih 20 minuta susreta na Koševu, da se rai o veoma kvalitetnoj ekipi, ali ne i nepobjedivoj", kazao je vezista Sarajeva Edin Dudo, koji je silom prilika zaigrao na mjestu stopera u prvom susretu.


- Nije nimalo nemoguće da se plasiramo u grupnu fazu takmičenja. Ako smo mogli iz takmičenja izbaciti Spartak iz Trnave i Helsingborg, zašto ne bismo mogli proći i Cluj", dodao je Dudo.


U revanšu će trener Mehmed Janjoš imati na raspolaganju Ajdina Maksumića, koji je odradio suspenziju i koji će zauzeti svoje mjesto na stoperskoj poziciji. Ekipa Sarajeva putuje sutra u Rumuniju čarter-letom u 10:30 sati.26.08.2009.

Aida Pilav u Grčkoj

Košarkašica banjalučkog Mladog Krajišnika Aida Pilav karijeru će nastaviti u Grčkoj, u dresu ekipe Apollon Ptolemaide. Mlada 22-godišnja Zeničanka i sigurno jedna od najboljih bh. košarkašica okušaće se u jednoj od jačih evropskih liga, za ekipu Apollon Ptolemaide, koja se nalazi u samom vrhu grčke ženske klupske košarke.

 

- Kao igračica sam se u potpunosti afirmisala u redovima Mladog Krajišnika, u čijem sam dresu odigrala do sada dvije najbolje sezone u karijeri. Jedino mi je žao što iz Banja Luke odlazim bez naslova prvaka", kazala je Aida Pilav.


Do Grčke i Apollona je došla zahvaljujući agenciji VNG basketball agency sa kojom je potpisala ugovor o zastupanju.

26.08.2009.

Nemanja Bilbija briljirao i protiv Širokog Brijega

Biser banjolučkog fudbala, mladi Nemanja Bilbija nastavlja sa sjajnim partijama. Napadač "crveno-plavih" bio je na visini zadatka i u derbi meču protiv Širokog Brijega, na kojem je nastavio svoju golgetersku seriju.

 

- Utisci poslije utakmice sa Širokim još uvijek nisu splasnuli. Dva puta smo gubili, propustili mnogo odličnih prilika, ali smo na kraju ipak stigli do trijumfa. Ovakve pobjede zaista su slatke, ali do njih nije nimalo lako doći - rekao je Bilbija.

 

Sudija Semir Kaplan iz Stoca nije svirao dva očigledna penala upravo nad ovim vanserijskim talentom.

- Nije moje da komentarišem odluke sudija. Meni je drago što smo mi pokazali da smo ekipa koja ne odustaje ni jednog trenutka i da samo razmišljamo kako da dođemo do trijumfa. Takav pristup imamo na svakoj utakmici, a zasluge za sve ostvareno do sada pripadaju cijelom kolektivu - dodao je Bilbija.

 

Sljedeći rival Banjolučana je Zvijezda iz Gradačca.

 

- Bez obzira na to ko nam je protivnik, mi idemo da se nadigravamo. Vjerujem da možemo ostvariti povoljan rezultat i u Gradačcu, pogotovo što se radi o ekipi koja ima sličan stil igre - naglasio je Bilbija.

Njegove dobre partije nisu ostale nezapažene ni od velikog broja fudbalskih menadžera. Međutim, to njega ne opterećuje.       

 

- Kada sam na terenu, razmišljam samo o tome kako da dođemo do pobjede. Meni je u ovom trenutku najvažnije da Borac ostvaruje trijumfe i tako će biti dok god budem nosio dres ovog kluba - istakao je Bilbija. 

26.08.2009.

Potpisao Buljugija

Rukometni klub Sloga angažovao je još jedno pojačanje, Bakira Buljugiju, reprezentativca BiH koji igra na poziciji lijevog krila i koji je prošle sezone nosio dres sarajevske Bosne. Trener Dobojlija, Zoran Dokić, kaže da se radi o kvalitetnom igraču.

 

- Uz ostale igrače, Sloga će stepenicu po stepenicu napredovati. Pojačanja dovodimo iz želje za ostvarenjem što boljih rezultata i iz razloga što neki igrači, kako kvalitetom igranja, tako i ponašanjem u kolektivu nisu zadovoljili naše zahtjeve - rekao je Dokić.

 

On je dodao da se u dosadašnjem dijelu priprema uglavnom radilo na fizičkoj pripremi.

 

- Pravi kvalitet pokazaće se u narednim pripremnim utakmicama - rekao je Dokić i istakao da će prvenstvo biti jako.

 

- Pored sarajevske Bosne i banjolučkog Borca, koji su u sadašnjem trenutku, kako zbog organizacije kluba, tako i po igračkom kadru, potencijalni favoriti za vrh tabele, mislim da su i ostale ekipe dobro pripremljenje i da će svi ravnopravno ući u prvenstvo i da neće biti autsajdera niti ekipa koje napuštaju takmičenje u toku sezone - mišljenja je Dokić.

 

Bakir Buljugija je prije dvije godine trebalo da pristupi Slogi, ali je angažman prolongiran zbog njegovog tadašnjeg ugovora sa Slobodom iz Tuzle. Za Slogu je nastupao kao pozajmljen igrač kada su Dobojlije igrale u evro-kupovima.

 

- Došao sam da pobjeđujemo. U Doboju se osjećam kao kod kuće, a odličan prijem saigrača na prvom treningu razlog je više da dam od sebe maksimum u predstojećim izazovima - rekao je Buljugija.

 

Ranije su redove Sloge pojačali, Adnan Šabanović (Bosna S), Alen Bjelobrković (Konjuh), Slaven Maksimović (Kotor Varoš), Danko Panić, Bojan Stojanović (obojica iz Čelika), Ivan Distol (Radnički), Đorđe Pajić (Metaloplastika), Vladimir Antonović (Vranje), Nikola Đurović (Futog) i Nikola Dokić (BMC Alser Puerto Gagunto, Španija).

 

Rukometaši Sloge sutra će u kontrolnom meču ugostiti šabačku Metaloplastiku od 19.30 časova.

26.08.2009.

Široki za bod(ove)

Fudbaleri Slavije večeras, s početkom od 20 časova, gostuju na "Pecari", gdje ih očekuje odgođena utakmica prvog kola Premijer lige BiH sa Širokim Brijegom. Poslije Mostara i Travnika, "sokolovima" će ovo biti treća gostujuća utakmica zaredom, a prema riječima trenera, Zorana Erbeza, baš iz tog razloga on bi bio zadovoljan da njegovi izabranici osvoje barem bod.

 

- S obzirom na to da će nam susret na "Pecari" biti treći uzastopni meč koji igramo na gostujućem terenu, bio bih presrećan da osvojimo barem bod. Od prvog minuta baziraćemo se na odbranu svog gola, ali ako nam se ukaže prilika pokušaćemo uraditi i nešto više - rekao je Erbez. 

 

Šef struke Slavije ističe da je Široki Brijeg u porazima od Željezničara (1:0) i Borca (3:2) pokazao da je ranjiv rival i da pada u završnici susreta.

 

- Iako su obje utakmice odigrali izuzetno dobro, u samom finišu koncentracija im je opala i to pokazuje da u njihovoj igri nešto ne štima. Ipak, generalno gledajući, izuzetno su jak protivnik i ukoliko budemo poraženi svakako to neće biti velika tragedija - dodaje kormilar premijerligaša iz Istočnog Sarajeva.

 

On se nada da će prvotimci Slavije odigrati kvalitetno kao i u Mostaru, gdje su sa Zrinjskim podijelili plijen odigravši bez golova.

 

- Ukoliko pružimo dobru igru kao što je to bilo na tom meču, ni rezultat ne bi trebalo da izostane. S druge strane, ne smiju nam se ponoviti greške iz Travnika, gdje nam je zakazala realizacija, a protivnik je to kaznio s tri pogotka u našoj mreži - mišljenja je Erbez.

 

Šef struke Slavije na raspolaganju će imati sve igrače.

 

- Svi su spremni za duel u Širokom Brijegu. Atmosfera je odlična i to je razlog više da se nadamo bodu i tako napravimo dobru uvertiru za susret sa Željezničarom - ističe kormilar "sokolova".

 

Susret pomenutih rivala odgođen je na zahtjev Širokobriježana, koji su tada nastupali u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

26.08.2009.

FK Laktaši : Načelnik obećao pomoć

Milovan Topolović, načelnik opštine, prisustvovao je proširenoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Laktaši i tom prilikom obećao da će maksimalno pomoći ovom sportskom kolektivu. Ova vijest najviše će obradovati same fudbalere, ali i sve one čije srce kuca za premijerligaša BiH iz Laktaša.

 

- Mi smo i do sada imali razumijevanje načelnika Milovana Topolovića, koji je bio više nego korektan. On nam je obećao nesebičnu podršku kada je u pitanju završetak radova na svečanoj loži, ali je naglasio da će nam pomoći i na rješavanju finansijske konstrukcije kako bi klub mogao nesmetano da funkicioniše - izjavio je Žarko Vujmilović, predsjednik Upravnog odbora premijerligaša Laktaša.

 

Osim načelnika opštine, na ovom sastanku pojavila su se i šestorica novih privrednika koji su izrazili spremnost da finansijski pomogu Fudbalskom klubu Laktaši. Takođe, prisutan je bio i Rodoljub Petković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske.

 

- U najskorije vrijeme biće održan novi sastanak i to kod načelnika, Milovana Topolovića. Na tom skupu biće prisutni privrednici s našeg područja koji žele da stanu uz naš sportski kolektiv - dodao je Vujmilović.

 

Uskoro će biti održana Skupština Fudbalskog kluba Laktaši na kojoj će biti imenovani i novi ljudu u ovo tijelo, ali i u Upravni odbor. Kako smo saznali, povratak je najavio i Mićo Ugrenović, dugogodišnji predsjednik premijerligaša.

 

- Sada sam još veći optimista i ubijeđen sam da dolaze vedriji dani za FK Laktaši. I do sada činili smo napore kako bismo igračima obezbijedili neophodne uslove i to ćemo činiti i u vremenu koje dolazi - naglasio je Žarko Vujmilović.

25.08.2009.

Janjoš: Optimizam nam niko ne može oduzeti

Fudbaleri Sarajeva proveli su miran vikend. Nije bilo utakmice s Olimpikom, pa su se igrači mogli posvetiti relaksirajućim treninzima uoči putovanja u Rumuniju. Fudbalere u četvrtak očekuje historijska šansa. Mada naš svaki sagovornik iz Sarajeva u gotovo svakoj rečenici potcrtava snagu Kluža, ne možemo a da ne pomislimo šta bi se desilo ako bi bordo tim u četvrtak uspio proći Rumune i kakav bi to bio uspjeh za naš fudbal.


Kone povrijeđen


- Fudbaleri su svjesni da će im to biti jako važna utakmica u njihovim karijerama, ali i da je Kluž strašno jak protivnik. Ovih dana smo mnogo razgovarali, pripremamo se i fizički i psihički. U subotu i nedjelju imali smo po jedan trening i imam utisak da se igrači dobro oporavljaju i da će biti spremni i za najteža iskušenja.


Kluž je u nedjelju doživio prvi poraz u sezoni. Izgubili su u Bukureštu od Dinama sa 0:1.


- Čuo sam to i znam da su igrali u najjačem sastavu. Kada dođemo u Rumuniju, trebao bih dobiti snimak te utakmice. Jusuf Kone je povrijeđen, ali mislim da nam to ne pomaže puno. Oni imaju takav fond igrača da im je praktično svejedno da li će na određenoj poziciji igrati prvotimac ili njegova rezerva - govori Janjoš.


Strateg Sarajeva kaže da su mu dosadašnje predstave njegovih momaka u Evropi najjači argument za optimizam.


- Na svakoj utakmici dali smo najmanje gol, a igrali smo protiv jakih protivnika. Realno, ovaj je najteži, ali nastupit ćemo pošteno i hrabro kao što smo već odigrali ovih pet evropskih mečeva. Da li će to biti dovoljno da se izbaci ekipa moćna kao Kluž, vidjet ćemo. Pravo na optimizam nam niko ne može oduzeti - dodao je stručnjak s Koševa.


Povratak Maksumića


Trener Sarajeva će na raspolaganju imati kompletan kadar, izuzev Alena Škore, koji trenira prema posebnom režimu i koji bi mogao zaigrati ili narednog vikenda protiv Travnika ili nakon reprezentativne pauze. U odnosu na ekipu od četvrtka, igrat će i Ajdin Maksumić.


Utakmica s Klužom igra se na stadionu "Dr. Konstantin Radulesku" u 19.45 sati po lokalnom, a u 18.45 po našem vremenu. Ekspedicija Sarajeva na put kreće u srijedu čarter-letom.


Sudija iz Portugala sretan protiv Rumuna


Utakmicu u Klužu vodit će isti onaj sudija koji je 2006. godine dijelio pravdu u susretu u kojem je Sarajevo na Koševu savladalo jedan rumunski klub, Rapid iz Bukurešta. Riječ je o portugalskom arbitru Duarteu Nuni Pereiri Gomesu, koji je prije tri godine Sarajevu bio sretan, jer je naš predstavnik tada savladao Rapid sa 1:0 golom Emira Obuće u posljednjoj minuti.


Asistenti će mu biti Hoze Manuel Silva Kardinal (Jose Cardinal) i Venansio Manuel Raposo Batista Tome (Venancio). Delegat dolazi iz Njemačke, a ime mu je Bernd Baruta (Barutta).

 

25.08.2009.

Bolje igre, manje bodova

Željezničar je prve dvije utakmice sezone protiv Čelika i Širokog Brijega odigrao loše, stvorio je ukupno dvije prave prilike, zabio dva gola i osvojio šest bodova. Onda su uslijedile utakmice sa Zvijezdom i Zrinjskim, u kojima su "Plavi" igrali bolje, mnogo češće su dolazili u prilike, no osvojili su samo jedan bod. Tako to biva. Amar Osim je pred duel sa Čelikom u Zenici prizivao "zakon velikih brojeva" za gostujuću pobjedu, a sada je prema istom "zakonu" Zrinjski prvi put u historiji odnio bod sa Grbavice.


- Šteta je što nismo iskoristili terensku nadmoć u drugom poluvremenu. Nedostaje nam kvaliteta, igrača, nismo još uvijek namješteni kako treba. Jedino što ohrabruje je da smo fizički dominirali, zadnjih 10 minuta Zrinjski je bio potpuno pao, ali naši igrači nemaju znanja ili bar mangupluka da to iskoriste. Od šest kornera koje izvedemo, jedan završi u šesnaestercu. Nemamo zrelost, mudrost, a ni prefriganost - govori Amar Osim, trener Željezničara.


I pored gubitka bodova na svom terenu, Osim nije previše nezadovoljan, jer priznaje da bi prije početka sezone potpisao sedam bodova iz četiri utakmice.


- Šteta je zbog publike, stadion je opet bio pun. Igrači su dali sve od sve, ali to nije dovoljno. Da smo u ekipi imali igrača poput Muse iz Zrinjskog, dobili bismo tri razlike. Bez dva igrača (Ćuluma i Bučana), pa se jedan povrijedi (Muharemović), dvojica nespremna (Serdarević i Popović), to je previše za ovako skroman kadar - zaključuje Osim.


Cviko u stručnom štabu


Rusmir Cviko, nekadašnji prvotimac Željezničara, imenovan je za sekretara stručnog štaba "Plavih". Funkcija sekretara trebala bi biti koordinacija svih potreba ekipe, priprema, treninga, putovanja.

25.08.2009.

Senijad Ibričić: Džeko i Ibišević svima mogu dati gol

Senijad Ibričić s nestrpljenjem čeka okupljanje reprezentacije BiH 31. avgusta uoči kvalifikacionih mečeva za SP protiv Ermenije i Turske. Standardni član Blaževićeve postave priželjkuje dvije pobjede i primicanje prolazu u baraž, koji vodi u Južnu Afriku.


Srediti Ermence


- Bez dileme, Ermeniju moramo pobijediti. A, onda s Turskom na sve ili ništa. U Zenici gostima nije lako i to je naša velika prednost. Sigurno će biti paklena atmosfera. Ali, prvo moramo srediti te Ermence. Neće biti lako jer su oni domaćini koji će se željeti osvetiti za onih 4:1 iz Zenice. Tada smo ih dosta lako razoružali i moramo se potruditi da sada ne dođemo u probleme - upozorava Ibričić.


Poput većine suigrača iz reprezentacije, i on smatra da je naša najveća snaga u kompaktnosti.


- Kada smo svi na okupu, teško nas neko može pobijediti. U Ermeniji će nam faliti Misimović, ali zato ćemo mi ostali morati zapeti kako bi ga dostojno zamijenili. Vjerujem da Džeko i Ibišević svakom mogu dati gol. Imamo takvu ekipu da trebamo gledati sebe. Siguran sam da imamo snagu i kvalitet osigurati drugo mjesto u grupi.


Katastrofalna situacija


Za razliku od reprezentacije, njegovom Hajduku ne cvjetaju ruže. Nakon četiri kola, Splićani za vodećim Dinamom zaostaju devet bodova i imaju samo jedan poen na kontu. Uz sve to, "Bili" su na prvom evropskom ispitu poklekli pred slovačkom Žilinom.


- Kao da nas je neko prokleo. Nemam drugačijeg objašnjenja za ono što nam se desilo na početku sezone. Imamo dobru ekipu i bio sam uvjeren da ćemo se boriti ravnopravno za naslov s Dinamom, a već nakon tri kola smo dosta ispod. Nadam se da će posljednje promjene koje su se desile u klubu donijeti rezultat i da ćemo početi pobjeđivati jer je situacija zaista katastrofalna - kaže Ibričić.


Italijan promijenio formaciju i izgubio od Rijeke


Hajduk je tokom prošle sedmice na kormilo doveo Italijana Eduarda Reju. Iskusni stručnjak je posljednjih pet godina vodio Napoli, kojeg je iz Serije C doveo u Seriju A. Međutim, u Rijeci je Hajduk poražen sa 2:0, a dan prije utakmice napadnuti su igrači Splićana Anas i Ahmad Šarbini, posljednja pojačanja koja su došla iz Rijeke.


- Vidi se da je iskusan i dobar trener. Što bi se reklo, pravi Italijan. Ima 30 godina iskustva. Promijenio je formaciju i sada igram polušpica s Anasom Šarbinijem iza njegovog brata Ahmada. Nažalost, u Opatiji, dan prije meča, neki primitivci su ih napali i Ahmad je udaren. Ne znam više šta treba da se desi pa da nas krene. U Rijeci nam odigraju dvije kontre i napravimo dva penala. Nadao sam se da ćemo na Kantridi pokazati bolje izdanje, ali ništa. Jedino nam ostaje da radimo još bolje i pokušamo se izvući iz krize - smatra Ibričić.

 

25.08.2009.

Mahalbašić stiže u Sarajevo

Rašid Mahalbašić potvrdio je predstavnicima Bosne ASA BH Telecoma želju za dolaskom u redove sarajevskih "Studenata" i pored toga što transfer 19-godišnjeg austrijskog centra bh. porijekla (212 centimetara) pokušava osporiti njegov dosadašnji klub Klagenfurt. Bosnin direktor Admir Bukva i trener Vlada Vukoičić prisustvovali su u subotu meču Divizije B između Austrije i Crne Gore (63:86) u Obervartu, u kojem je Mahalbašić postigao devet poena. U Bosni su zadovoljni i njegovom igrom, ali i razgovorom koji su obavili.


- Rašid i njegovi roditelji potvrdili su nam da on želi igrati za Bosnu. Dogovoreno je da nam se Mahalbašić priključi nakon što završi obaveze prema reprezentaciji - kaže Bukva.


On pojašnjava da je Bosna prije nekoliko sedmica pismeno obavijestila Klagenfurt da želi platiti obeštećenje, koje je fiksirano u Mahalbašićevom ugovoru i zatražila broj žiroračuna na koji bi izvršila uplatu.


- Međutim, oni su nam se javili tek osmi dan i to sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom za koji, prema informacijama koje smo dobili od advokata, ne postoji uporište. Sada čekamo da se stvar definitivno rasplete kako bi Mahalbašić, nakon što je s nama potpisao trogodišnji ugovor, dobio i pravo nastupa - rekao je Bukva.


Politehnika, pa Dubrovnik


Bukva i Vukoičić jučer su se iz Austrije vratili u Sloveniju, gdje se Bosna priprema pred novu sezonu. Ekipi se u Rogaškoj Slatini priključio i bh. reprezentativni plej Zlatko Jovanović.


- Za petak je zakazana kontrolna utakmica protiv ukrajinske Politehnike. Dan kasnije, ekipa se vraća u Sarajevo, gdje bi 5. septembra trebali igrati protiv Dubrovnika - kaže Bukva.

 

25.08.2009.

Pobjeda i poraz Izviđača u Hrvatskoj

Rukometaši Izviđača iz Ljubuškog u sklopu priprema za predstojeću sezonu odigrali su dva pripremna susreta u Hrvatskoj. U prvom susretu popularni Skauti bili su bolji od Siscie iz Siska (29:24), dok su u drugom izgubili od Moslavine iz Kutine (35:30). Na putu za Sloveniju, gdje će odraditi završni dio priprema, rukometaši Izviđača iz Ljubuškog odigrali su dva pripremna susreta u Hrvatskoj sa tamošnjim prvoligašima.


U pobjedi nad timom iz Siska u redovima Izvišača najefikasniji su bili Miličević sa 5 i Dominiković sa 6 pogodaka, dok je u porazu od Moslavine kod Skauta bolji od ostalih bio Marko Matić sa 7 postignutih pogodaka.

25.08.2009.

Ibraković: Moramo otkloniti nedostatke

Fudbaleri Veleža su upisali treću pobjedu u četvrtom prvenstvenom kolu, ovaj put su stradali Laktaši, slično kao i Olimpik 4:1. Utakmica protiv Laktaša je osim krajnjeg rezultata, imala skoro identičan tok kao susret protiv Olimpika. Velež je poveo 2:0, gosti su smanjili na 2:1, ali su na kraju gosti doživjeli ubjedljiv poraz. Pobjeda ima posebnu težinu kada se zna da je Velež igrao oslabljen neigranjem Amera Osmanagića, Milana Kneževića odnosno golmana Emira Hadžiđulbića.Međutim, duga klupa je ''krivac'' što se izostanak pomenutih igrača nije previše osjetio.


- Igrali smo raspoloženog protivnika, ekipe koja je u Mostar doputovala u želji da se nadigrava. To je nama svakako išlo na ruku iako smo imali jedan mali pad u periodu od 5-do 10 minuta. Evidentno je da imamo taj pad, ali ne mogu reći da me brine. Napravit ćemo još dublju analizu, a onda iskoristiti prvenstvenu stanku da otklonimo nedostatke. Kada je u pitanju utakmica s Laktašima, ne želim tražiti opravdanje, ali pad je bio za očekivati – bila je velika vrućina i mnogo veća potrošnja energije. No, slažem se da je to trenutačno negativnost u našoj igri i da je moramo ispravljati.Pauzu koja će uslijediti nakon utakmice u Trebinju ćemo maksimalno iskoristi kako bi smo naše određene nedostatke otklonili. Želimo da ova ekipa iz utakmice u utakmicu igra bolje, jer to ova ekipa može - ističe Abdulah Ibraković


25.08.2009.

Omer Kopić : Sve smo dogovorili na obraz, čeka me puno posla

No­vi tre­ner Če­li­ka Omer Ko­pić ju­čer je odra­dio prvi tre­ning sa igra­či­ma. Ne­ka­daš­nji igrač i tre­ner Če­li­ka, te tre­ner Že­pča i ka­kanj­skog Ru­da­ra, ka­že da se sa Upra­vom Če­li­ka brzo do­go­vo­rio oko uslo­va, ma­da je još uvi­jek sve os­ta­lo na usme­nom do­go­vo­ru.

 

- Još ni­sam po­tpi­sao ni­ka­kav ugo­vor, ali mi­slim da ne­će bi­ti ni­ka­kvih pro­ble­ma oko pa­pi­ro­lo­gi­je. Zbog po­li­ti­ke klu­ba, ne mo­gu ot­kri­ti vi­še de­ta­lja ve­za­nih za du­ži­nu ugo­vo­ra, vi­si­nu pla­će... O eki­pi Če­li­ka, ka­že, ne zna ni­šta. - Da bu­dem is­kren, ni­sam po­sma­trao me­če­ve Če­li­ka. Znam da je tim pod­mla­đen, a eki­pu ge­ne­ral­no ne po­zna­jem. Vi­dim da će ov­dje bi­ti mno­go po­sla za me­ne i mo­je po­mo­ćni­ke. Sre­ća pa je vrlo brzo pa­uza u prven­stvu.

 

Iza Ištu­ka je os­tao Ni­jaz Hrus­ta­no­vić, dok je moj dru­gi po­mo­ćnik Ni­zah Hu­kić no­vo ime. To je tre­ner ko­ji ima is­kus­tva u ra­du s mla­di­ma. Tre­nu­tni iz­gled ta­be­le Pre­mi­jer li­ge BiH, gdje su Bo­rac i Ve­lež na vrhu, a Sa­ra­je­vo i Če­lik na dnu, ne ču­di mno­go.

 

- U Mos­ta­ru i Ba­njoj Lu­ci pu­šu ne­ki no­vi vje­tro­vi. Ve­lež pod pa­li­com Ab­du­la­ha Ibra­ko­vi­ća igra kao u naj­bo­lja vre­me­na, dok je Ve­li­mir Stoj­nić u Bor­cu po­slo­žio stva­ri na svo­je mjes­to. Mi­slim da lju­di u Bor­cu vu­ku naj­bo­lje po­te­ze u li­gi, ka­da je se­le­kci­ja mla­dih igra­ča u pi­ta­nju. Sa­ra­je­vo, Zrinj­ski, Ši­ro­ki..., su pla­ti­li da­nak evrop­skim nas­tu­pi­ma, ali mi­slim da će se te eki­pe vrlo brzo vra­ti­ti u sa­mi vrh ta­be­le, jer to su ti­mo­vi ko­ji ima­ju kva­li­tet. Ipak, to ka­sni­je uvi­jek bu­de pre­su­dno - ka­zao nam je za "San" na­slje­dnik Ive Ištu­ka na klu­pi Če­li­ka Omer Ko­pić.

 

Prvi test je Mo­dri­ča

 

Prvi test za Ome­ra Ko­pi­ća na klu­pi Če­li­ka bit će Mo­dri­ča Maxima. - Do­bro je što igra­mo u Ze­ni­ci, zbog po­drške na­ših vjer­nih na­vi­ja­ča. Do­du­še, tri bo­da su is­ta i kod ku­će i na stra­ni. Ali, do­bro bi bi­lo star­to­va­ti po­bje­dom kod ku­će - op­ti­mis­ta je Ko­pić.

 

25.08.2009.

Janjoš: Treba nam gol, Avdić i Jahović od prve minute!

Eki­pa Sa­ra­je­va se u mi­ru i do­broj atmo­sfe­ri pri­pre­ma za re­vanš uta­kmi­cu doi­gra­va­nja Euro­li­ge pro­tiv Klu­ža ko­ju će igra­ti u čet­vrtak u ru­mun­skom gra­du Na­po­ki. Tre­ner Sa­ra­je­va, Me­hmed Ja­njoš, ovaj put će bi­ti na ne­što sla­đim mu­ka­ma oko oda­bi­ra naj­bo­ljih je­da­na­est s ob­zi­rom da se u tim vra­ća po­uz­da­ni de­fan­zi­vac Aj­din Ma­ksu­mić.

 

- To je sva­ka­ko do­bra vi­jest. On će vje­ro­va­tno za­uze­ti po­no­vo svo­je mjes­to u od­bra­ni, dok će Du­do na­pri­jed u ve­zni red. Ko će na klu­pu, ne bih znao re­ći u ovom mo­men­tu. Va­žno je da ne­ma kar­to­ni­ra­nih iga­ča - re­kao nam je po­pu­lar­ni Čala. Ne­ko­li­ko ju­ni­ora Sa­ra­je­va ko­ji su na po­čet­ku se­zo­ne po­tpi­sa­li pro­fe­si­onal­ne ugo­vo­re sa klu­bom (Čam­pa­ra, Ka­dić, Še­ho­vić, Čomor) ni­su se mno­go nai­gra­li u Evro­pi.

 

Tre­ner vje­ru­je u nji­hov kva­li­tet, ali po­jaš­nja­va:

 

- Zbog nji­ho­vog ne­is­kus­tva ni­sam smio ri­zi­ko­va­ti. To su još mla­di mom­ci i mno­go vi­še do­bi­va­ju šan­su u Pre­mi­jer li­gi. Mi­slim da će u na­re­dnim prven­stve­nim uta­kmi­ca­ma još vi­še do­bi­ja­ti šan­su. Po već us­ta­lje­nom pra­vi­lu, je­dan od njih će sjes­ti u avi­on za Ru­mu­ni­ju, a ko­ji, to tre­ba još da pro­ci­je­ni­mo - ka­že stra­teg Sa­ra­je­va. Dok je naj­bo­lji na­pa­dač Sa­ra­je­va Alen Ško­ro pro­šle se­dmi­ce po­čeo s tre­nin­zi­ma, dru­gi ro­vi­ti na­pa­dač Adis Ja­ho­vić, mo­gao bi su­sret u Na­po­ki po­če­ti od prve mi­nu­te.

 

- On se osje­ća sve bo­lje i da bu­dem is­kren sad pos­to­ji di­le­ma oko na­pa­da. Mi sva­ka­ko mo­ra­mo za­bi­ti gol u gos­ti­ma ta­ko da je mo­gu­će da to­kom uta­kmi­ce dvo­ji­ca na­pa­da­ča bu­du na te­re­nu, Av­dić i Ja­ho­vić. Sa bi­je­lom zas­ta­vom u Ru­mu­ni­ju ne ide­mo de­fi­ni­ti­vno. Ide­mo da uz ma­lo sre­će po­ku­ša­mo na­pra­vi­ti sen­za­ci­ju - ka­zao nam je tre­ner Ja­njoš.

 

Meč u Ru­mu­ni­ji su­dit će por­tu­gal­ska troj­ka na če­lu sa Du­ar­teo Go­me­šom, a ma­hat će Ho­ze Kar­di­nal i Ve­nan­sio To­me.

 

Kluž iz­gu­bio

 

Pro­ti­vnik Sa­ra­je­va Kluž do­ži­vio je mi­ni­ma­lan po­raz (0:1) na gos­to­va­nju kod Di­na­ma u Bu­ku­re­štu. Tre­ner Kon­se­isao je oči­gle­dno odma­rao ne­ke igra­če za su­sret Euro­li­ge jer po­naj­bo­lji igra­či Ko­ne i Pe­ral­ta ni­su bi­li star­te­ri u ne­dje­lju. Po­raz Klu­ža ni­je izne­na­dio tre­ne­ra Sa­ra­je­va. - Di­na­mo je sna­žna eki­pa, je­dna od naj­ve­ćih u Ru­mu­ni­ji, ma­da, ja mi­slim da ovaj re­zul­tat po­ka­zu­je da je eki­pa Klu­ža ma­lo vi­še mi­sli­ma o Euro­li­gi ne­go u prven­stvu. Kod njih je po­se­bno to do­šlo do izra­ža­ja sad kad su s na­ma odi­gra­li ne­ri­je­še­no, a bi­li su uvje­re­ni u tri­jumf. Za­bri­nu­li smo ih jer oni, u slu­ča­ju da ih izba­ci­mo, gu­be mi­li­one eura ulo­že­ne u tim - miš­lje­nja je Ja­njoš.

 

Čar­te­rom do Ru­mu­ni­je

 

Bor­do ek­spe­di­ci­ja u Opa­ku pu­tu­je di­rek­tnim čar­ter le­tom bez pre­sje­da­nja, ta­ko da će igra­či na odre­di­šte sti­ći odmor­ni, a eki­pa će od­sjes­ti u ho­te­lu «Tu­lip Inn». Na­po­ka je je­dan je od ve­ćih ru­mun­skih gra­do­va, s vi­še od 300.000 sta­no­vni­ka. Ono či­me se mo­gu po­hva­li­ti svi za­lju­blje­ni­ci naj­va­žni­je spo­re­dne stva­ri ko­ji ži­ve u ovom gra­du jes­te či­nje­ni­ca da je «nji­hov» Kluž naj­sta­ri­ji fu­dbal­ski klub u Ru­mu­ni­ji, a osno­van je 1907. go­di­ne. I po­red to­ga sa­mo su je­dnom us­pje­li osvo­ji­ti ti­tu­lu prva­ka, u se­zo­ni 2007./'08.. Bi­tno je is­ta­ći i to da će za Na­po­ku kre­nu­ti or­ga­ni­zo­va­no i na­vi­ja­či Sa­ra­je­va, ma­da se još ne zna u ko­li­kom bro­ju.

25.08.2009.

Nedžad Serdarević : Hvala navijačima, biću puno bolji!

Gro­mo­gla­snim apla­uzom sa tri­bi­na is­pra­ćen je ve­znjak Že­lje­zni­ča­ra Ne­džad Ser­da­re­vić pri izlas­ku iz igre pro­tiv Zrinj­skog. Pu­bli­ka na Grba­vi­ci pre­po­zna­la je že­lju i trud, iako "Mrva", ka­ko ga zo­vu svi u Mos­ta­ru, ni­je bio naj­za­do­vo­ljni­ji svo­jom igrom. Ser­da­re­vić je imao peh da se ra­zbo­li dva­de­se­tak da­na pri­je star­ta prven­stva, ta­ko da je pro­pus­tio dos­ta tre­nin­ga.

 

- Sve i da sam odi­grao naj­bo­lje što znam, ne bih bio za­do­vo­ljan ka­da ni­smo po­bje­di­li. Šte­ta, ne sa­mo ja, već i os­ta­li mom­ci su sil­no že­lje­li po­bje­du u ona­kvoj fan­tas­ti­čnoj atmo­sfe­ri. Ne že­lim da se prav­dam, ali mi­slim da smo ma­lo i iz­gor­je­li u toj sil­noj že­lji. Mi­slim da to i na­vi­ja­či pre­po­zna­ju. Onaj apla­uz ko­ji sam do­bio pri izlas­ku, a ko­ji mo­žda i ni­sam za­slu­žio, ve­li­ka je stvar za me­ne, ali i oba­ve­za da u na­re­dnim uta­kmi­ca­ma bu­dem mno­go bo­lji. I bi­ću - po­ru­čio je Ne­džad Ser­da­re­vić.

25.08.2009.

"Pad" Šetkića i Gorčića

Aldin Šetkić, najbolji bosanskohercegovački teniser, na najnovijoj ATP listi nalazi se na 492. mjestu sa 81 bodom. U odnosu na prošlosedmičnu listu, Šetkić je „pao“ za 26 pozicija, ali je još uvijek naš najbolje rangirani teniser.

Drugi naš teniser koji se nalazi među 1000 najboljih, Ismar Gorčić, na najnovijoj ATP listi također je slabije plasiran u odnosu na prošlosedmičnu. Gorčić je prije sedam dana držao poziciju broj 596, dok je danas rangiran na 630. mjesto sa 47 bodova.

25.08.2009.

Mervana "pada", Sandra se "diže"

Naša najbolja teniserka, Mervana-Jugić Salkić, na najnovijoj WTA listi nazadovala je za dva mjesta, dok je Sandra Martinović u odnosu na prošlosedmičnu listu napredovala za tri pozicije. Mervana Jugić-Salkić trenutno se nalazi na 179. mjestu sa 327 bodova, dok je Sandra Martinović sa prošlosedmične 416. pozicije „skočila“ na 413. Martinović na svom kontu ima 88 bodova.


Mlada Ema Burgić na najnovijoj listi zauzima 762. poziciju sa 26 bodova i u odnosu na prošlosedmičnu WTA listu, Burgićeva je slabija za 4 mjesta. Kada je riječ o dubl konkurenciji, Mervana se na najnovijoj listi nalazi 93. mjestu, kao i na prošlosedmičnoj, sa 860 bodova.

 

25.08.2009.

Sanel Borić : Uspješan debi na golu Veleža

Fudbaleri Veleža su u subotnjoj utakmici protiv Laktaša upisali novu pobjedu i nastavili sa dobrim igrama na početku prvenstva. Ponovo su „rođeni“ bili efikasni. Postignuta su četiri gola, dok je samo jedan završio mreži Sanela Borića, koji je u ovom susretu mijenjao povrijeđenogog Emira Hadžiđulbića. Poslije utakmice, mnoge pohvale otišle su na adresu debitanta Borića, koji je svojim intervencijama i pravovremenim istrčavanjima spriječio napadače Laktaše u namjeri da više puta zatresu mrežu Veleža.


- Moram priznati da sam imao veliku tremu prije utakmice. Ali, nakon prve uhvaćene lopte, trema je nestala, a nastala je sigurnost, koja se dizala nakon svake intervencije i pohvale od strane navijača i saigrača. Ostaje žal, za primljenim golom. Možda sam malo bolje mogao reagovati kod tog gola, ali bio sam dosta pokriven od strane saigrača, tako da sam loptu vidio tek kada je bilo prekasno da učinim nešto“, riječi su Borića, koji ima samo riječi hvale za svog konkurenta na golu Veleža, Hadžiđulbića.


- Veoma cijenim Emira, ipak je riječ o jednom od najboljig golmana u našoj ligi. On je puno iskusniji od mene, pa mi svojim savjetima dosta pomaže. Dosta učim od njega, a to ću znanje nastojati pokazati na terenu, kad god mi se ukaže prilika“.


Sanel je fudbal počeo trenirati u Njemačkoj, da bi se ubrzo preselio u Ameriku. Tamo je proveo osam godina, igrajući za jednu privatnu akademiju, te godinu dana i na koledžu.


- Iskustvo u Americi mi je dosta pomoglo, ali tamo fudbal nije toliko popularan i kvalitetan kao u Evropi. Odlučio sam da ovdje okušam sreću i da pokažem koliko vrijedim. Krenuo sam za Bosnu, te našao angažman u Željezničaru. Na Grbavici sam bio godinu dana, ali nikada nisam dobio pravu priliku“, rekao je Sanel i nastavio:


- Prelazak u Velež je bila prava stvar. Iako je Hadžiđulbić prvi golman, uvjeren sam da ću ovdje dobivati prilike i pokazati koliko vrijedim. U Mostar i klub sam se odmah zaljubio, a o navijačima da ne pričam. Teško je opisati koliko mi je značila njihova podrška na debiju. Uvjeren sam da će ova naša mlada ekipa nastaviti sa dobrim igrama i da ćemo se ovim predivnim navijačima odužiti dobrim plasmanom na kraju sezone“, istakao je novi golman „rođenih“.

 

24.08.2009.

Tulić pozvao 20 fudbalera za meč sa Luksemburgom

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine (igrači do 21 godine) Branimir Tulić pozvao je 20 igrača za predstojeću kvalifikacijsku utakmicu za EP protiv Luksemburga. Na spisku su:

 

golmani: Ibrahim Šehić (Željezničar), Dino Hamzić (Sarajevo), Marko Sušac (Borac Banja Luka),

odbrana: Ognjen Vranješ (Crvena zvezda, Srbija), Toni Šunjić (Zrinjski), Muhamed Subašić (Olimpik),

vezni red: Mateo Sušić (Zrinjski), Nedeljko Malić (Materzburg, Austrija), Nenad Kiso (Čukarički, Srbija), Duško Sakan (Borac Banja Luka), Nebojša Pejić (BSK Borča, Srbija), Anes Haurdić (Jablonec, Češka), Goran Galešić (Hit Gorica, Slovenija), Dejan Drakul (Tatran Prešov, Slovačka), Sanid Mujakić (Laktaši), Adin Đafić (Velež),

napad: Muhamed Mujić (Sloboda Tuzla), Nemanja Bilbija (Borac Banja Luka), Josip Ćorić (Slovan Liberec, Češka) i Ermin Zec (Šibenik, Hrvatska).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 2. septembar u hotelu "Park" u Vogošći, a utakmica je na rasporedu 4. septembra u 17.00 sati na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase".

 

24.08.2009.

Safet Nadarević : Žele me izbaciti iz forme prije meča s Turskom

Safet Nadarević trenutno proživljava teške trenutke u turskom Eskišehirsporu. Nakon što ljetos nije napustio klub i prešao u neku jaču evropsku ligu, pouzdani stoper našao se u nemilosti klupskih čelnika.


- Na stolu su bile ponude Anderlehta i Lensa, ali klubovi se nisu dogovorili. S Lensom je zapelo u vezi s obeštećenjem i ispalo je kao da sam ja kriv, a zbog čega me trener želi premjestiti na klupu. Stalno mi spominju utakmicu naših reprezentacija i čini mi se kao da me žele izbaciti iz forme prije meča s Turskom - govori Nadarević.


Nekadašnji nogometaš bihaćkog Jedinstva, Sarajeva i Zagreba imao je proteklih dana nekoliko razgovora s klupskim čelnicima o rješenju situacije.


- Prošle sezone sam bio standardni. I sada sam u pripremama igrao dobro. Stalno mi govore o utakmici BiH - Turska, ali će učiniti sebi kontrauslugu jer sam već silno motiviran za taj meč. Volio bih da pobijedimo više nego išta.


Nadarević je i protiv Irana bio na nivou, koji smo od njega navikli. Nažalost, vodstvo od 2:0 smo u finišu prosuli i poraženi smo 2:3.


- Bilo je dobro dok nisu počele izmjene. Do 75. minute nam nisu prišli golu, a onda primimo golove kao neki petoligaši. Bolje da nam se ovo sada desilo da neke stvari izađu načistac, nego da nam se desi u Ermeniji ili protiv Turske.


Šteta za Misimovića


Reprezentaciju 5. i 9. septembra očekuju važne utakmice s Ermenijom u Jerevanu i protiv Turske u Zenici. Dva duela koja mogu odlučiti borbu za drugo mjesto.


- Najvažnije je da nam se vrate igrači kojih nije bilo protiv Irana. Šteta što neće biti Misimovića. Kada smo kompletni, svakoga možemo pobijediti. Imamo napad kojeg se svi moraju bojati. Vjerujem da ćemo to pokazati i protiv Ermenije i Turske - najavljuje Nadarević.

 

 

24.08.2009.

Spahić najbolji defanzivac Francuske lige!

Od ove sezone odbrambeni fudbaler francuskog Montpelliera i kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić izabran je u tim kola francuskog prvenstva. Montpellier je u ovom kolu bio bolji od Sochauxa sa 2:0, a kapiten naših Zmajeva bio je najbolje ocijenjeni igrač u pobjedničkom timu u izboru eminentnog francuskog lista L'Equipe.


Osim toga, Spaha je u tri dosadašnje utakmice u dresu francuske ekipe postigao dva gola, te odmah postao miljenikom navijača. Sjajne igre u defanzivi Montpelliera, Spahića su također stavile na prvo mjesto najbolje ocijenjenih odbrambenih fudbalera u francuskom fudbalskom prvenstvu.

24.08.2009.

Barbarić: Sami smo sebe pobijedili

- Iskreno rečeno, nisam očekivao poraz u Banja Luci. Dozvolili smo Borcu da nas pobijedi. Igrali smo ispod našeg nivoa, bili smo statični, kako u odbrani tako i u napadu i na kraju nam se to osvetilo. Ne želim umanjiti trijumf Borca, ali da smo pružili igru kao na Grbavci, ubijeđen sam da bi se mi na kraju radovali“, rekao je za SportSport.ba trener Širokog Brijega, Ivica Barbarić i dodao:

 

- Nakon susreta sa Željezničarom i sjajne naše partije te nesretnog poraza, u Banja Luci sam se nadao pozitivnom rezultatu. Međutim, sami smo sebi krivi. Nismo odigrali onako kako možemo i znamo, te smo samo svojim greškama prokockali rezultatsku prednost. U dva navrata imali smo prednost i onda iz nekih poluprilika primimo golove. Prekidi su nas koštali, ali život ide dalje. Moramo se okrenuti narednim susretima i pokušati ispraviti naše greške.“


Na postavljeno pitanje zašto je odbio govoriti na press konferenciji nakon susreta u Banja Luci, Barbarić je odgovorio:


- Jednostavno sam bio razočaran i mislim da je bolje da se sve ohladi pa da onda razgovaram o susretu. Stvarno ne želim umanjiti pobjedu Borca, ali mislim da iz N/F saveza Bosne i Hercegovine moraju nešto konačno učiniti kako bi suđenje na svim terenima bilo isto. Gotovo svi klubovi imaju svoje sudije i to je najveći problem Premijer lige. Na gostovanjima su prisutni ogromni pritisci na sudije i to se jednostavno mora zaustaviti. Meni je iskreno puna kapa priče o suđenju i također mislim da se trenerima treba zabraniti komentarisati suđenje“.


Nakon četiri odigrana kola na vrhu premijerligaške tabele nalaze se Borac i Velež, Željo je tu negdje, a Sarajevo bilježi sjajne rezultate u Evropi. Da li Vi smatrate da je „buđenje“ klubova sa tradicijom dobra stvar za naš fudbal?


- Naravno, samo me je strah da to ne bude godinu ili dvije i onda opet sve po starom. Sve ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini moraju veseliti dobri rezultati nabrojanih klubova. Mislim da će prvenstvo biti jako zanimljivo i da će se do kraja voditi „mrtva utrka“ za titulu i izlazak na evropsku scenu“.

 

24.08.2009.

Cijelu prošlu jesen Rođeni su skupili 11 bodova

Ve­ležova re­ne­san­sa ni na­kon četi­ri ko­la Pre­mi­er li­ge BiH ni­je pre­ki­nu­ta. "Rođeni" su i pro­tiv La­kta­ša nas­ta­vi­li u is­tom ri­tmu i sa is­tim na­vi­ka­ma - četi­ri ili pet go­lo­va u mreži pro­ti­vni­ka. Iako osla­blje­ni za Hadžiđul­bića, Kneževića, Osma­na­gića, De­mića, Oba­da, Mos­tar­ci su po­no­vo pre­zen­ti­ra­li do­pa­dljiv fu­dbal, sa mno­go trke i kom­bi­na­to­ri­ke na sre­di­ni te­re­na, a sjaj­na par­ti­ja je okru­nje­na sa četi­ri go­la u mreži Mrko­bra­de. Sa ovim tri­jum­fom, Ve­lež iz četi­ri ko­la ima de­set bo­do­va i gol ra­zli­ku 14:3, što čini naj­bo­lji Ve­ležov po­sli­je­ra­tni start se­zo­ne. A, pri­mje­ra ra­di, u pro­šloj se­zo­ni "rođeni" su je­se­nji dio prven­stva za­vrši­li sa sa­mo je­dnim bo­dom vi­še ne­go što ima­ju da­nas, na­kon sa­mo četi­ri ko­la. Va­lja is­taći i činje­ni­cu da je sta­di­on i ovaj put bio ispu­njen go­to­vo do po­slje­dnjeg mjes­ta, što je možda u ovoj, za sa­da pre­li­je­poj mos­tar­skoj baj­ci, i naj­važni­ji fa­ktor.

 

- Pre­gle­da­li smo dan uoči meča sni­mak uta­kmi­ce sa Tuš­nja u ko­joj su La­kta­ši tri­jum­fo­va­li nad Slo­bo­dom. Uvi­dje­li smo gdje su na­jo­pa­sni­ji, kao i gdje su naj­sla­bi­ji. Na osno­vu to­ga sam i odre­dio ta­kti­ku za ovaj meč - kaže Ab­du­lah Ibra­ko­vić, tre­ner Ve­leža. Kao i sva­ki vrhun­ski stra­teg, ta­ko i Ibra­ko­vić, uprkos vi­so­koj po­bje­di, u igri svo­ga ti­ma na­la­zi i određene ne­dos­tat­ke ko­je nas­to­ji ot­klo­ni. - Već od su­tra sve na­še mi­sli su us­mje­re­ne na gos­to­va­nje u Tre­bi­nju.

 

Ra­dit ćemo na svim tim ne­dos­tat­ci­ma do na­re­dnog meča. Do­go­dio se određeni pad u igri i to u sličnom vre­men­skom raz­do­blju kao i u meču pro­tiv Olim­pi­ka, te pro­tiv Sa­ra­je­va. Po­je­di­ni igrači su ima­li u svo­jim gla­va­ma pred­sta­vu da je meč već za­vršen, što nas je za­ma­lo ko­šta­lo. To je evi­den­ti­ra­no i na to­me tre­ba po­ra­di­ti - ka­zao je Ibra­ko­vić.

 

                                               Obad i De­mić us­ko­ro u ti­mu

 

- Adis Obad se us­pje­šno opo­rav­lja od te­ške po­vre­de li­ga­me­na­ta ko­lje­na i kon­ku­ri­sat će za mjes­to u ti­mu za je­dno od na­re­dnih ko­la. Po­pu­lar­ni Aca još uvi­jek ne ra­di pu­nim in­te­zi­te­tom, ali ono što je u ovom mo­men­tu naj­važni­je jes­te činje­ni­ca da opo­ra­vak is­ku­snog Oba­da sva­kim da­nom sve vi­še na­pre­du­je. Izu­zev Oba­da na te­ren će us­ko­ro i mla­di Ri­ad De­mić. De­mić će sa la­ga­nim tre­nin­zi­ma kre­nu­ti počet­kom sep­tem­bra i to na­kon vi­še­mje­sečne pa­uze, uzro­ko­va­ne mo­no­nu­kle­ozom.  

 

 

24.08.2009.

Puzigaća psovao golmanu Bilobrku familiju

Za prvi ovo­se­zon­ski tri­jumf tu­zlan­ske Slo­bo­de u der­bi su­sre­tu sa Čeli­kom prvo je po­go­dio Ta­rik Oka­no­vić, a po­tom svo­jim re­mek dje­lom "toj­ši­ćka ha­ubi­ca" Se­nad Mu­jić, ko­ji je ma­ti­rao gos­tu­ju­ćeg gol­ma­na Bi­lo­brka sa vi­še od 30 me­ta­ra uda­lje­nos­ti. Upra­vo je Mu­ji­ćev po­go­dak po­si­jao sje­me raz­do­ra u eki­pi iz Ze­ni­ce, a u "tre­ćem po­lu­vre­me­nu" uma­lo je do­šlo do fi­zi­čkog obra­ču­na gol­ma­na Lu­ka Bi­lo­brka i Bo­jan Pu­zi­ga­će. Is­pred tu­šanj­skih svla­či­oni­ca Pu­zi­ga­ća je do­ba­cio Bi­lo­brku ka­ko pri­ma go­lo­ve s 40 me­ta­ra. Ta­kva kon­sta­ta­ci­ja ra­zja­ri­la je Bi­lo­brka, ko­ji je pred tre­ne­rom Ištu­kom, na­čel­ni­kom Ze­ni­ce Hu­sej­nom Smaj­lo­vi­ćem i os­ta­lim sui­gra­či­ma, u ne­ko­li­ko na­vra­ta op­so­vao Pu­zi­ga­ći kom­ple­tnu fa­mi­li­ju.

 

No, da je Pu­zi­ga­ća bio u pra­vu što se lju­tio na Bi­lo­brka, pot­vrđu­ju i ri­je­či sa­da već biv­šeg tre­ne­ra Čeli­ka Ive Ištu­ka: - Od svih pet go­lo­va ko­je smo pri­mi­li u če­ti­ri ko­la, Bi­lo­brk je kriv za svih pet. No, ni­je on kriv što je da­nas bio u pos­ta­vi, kriv sam ja - ka­že Ištuk. U Slo­bo­di­nim re­do­vi­ma sla­vi­la se po­bje­da, ali u po­lu­vre­me­nu su is­to ta­ko si­je­va­le var­ni­ce. Blis­ki su­sret ima­li su po­mo­ćni tre­ner Mir­sad De­dić i Še­rif Ha­sić, ali je te­ži in­ci­dent na sre­ću spri­je­čen. Na­kon su­sre­ta tre­ner Ištuk, oci­je­nio je su­đe­nje Ru­smi­ra Mrko­vi­ća iz Sa­ra­je­va - ten­den­cio­znim.

 

- Ni­je za­šti­tio mo­je igra­če od gru­bih na­srta­ja do­ma­ćih. Pa, vi­dje­li ste ka­kvi su star­to­vi bi­li na Dže­kso­nu ili Vi­do­vi­ću. Još uvi­jek ne znam zbog če­ga nam je po­ni­štio po­go­dak u 60. mi­nu­ti. Ta­man smo po­mi­sli­li ka­ko se su­đe­nje po­bolj­ša­lo, ali iz­gle­da da smo se pre­va­ri­li - ka­zao je Ištuk. S dru­ge stra­ne Adnan Osman­ho­džić, sma­tra ka­ko je Mrko­vić su­dio u gra­ni­ca­ma nor­ma­le. - Mo­ram i ja vi­dje­ti da li je pe­nal iz 54. mi­nu­te uop­šte pos­to­jao. Sma­tram ka­ko smo bi­li bo­lja eki­pa ko­ja je vi­še že­lje­la po­bje­du i ko­ja je na kon­cu za­slu­že­no osvo­ji­la tri bo­da - ka­zao je Osman­ho­džić.

 

                                               Sa­raj­lić na tri­bi­na­ma

 

Do­ne­da­vni ka­pi­ten tu­zlan­ske Slo­bo­de Adnan Sa­raj­lić, su­sret sa Čeli­kom od­gle­dao je sa tri­bi­na­ma. Pri­je su­sre­ta Osman­ho­džić, je re­kao ka­ko Sa­raj­lić ni­je u for­mi, ali je ma­lo ko vje­ro­vao da će ga po­sla­ti na tri­bi­ne. Bi­lo ka­ko bi­lo Sa­raj­lić je od do­las­ka Osman­ho­dži­ća os­tao bez ka­pi­ten­ske tra­ke i sta­tu­sa stan­dar­dnog prvo­tim­ca.

 

                                               Upra­va na­po­lje...

 

Prvi put ot­ka­ko je na če­lu klu­ba Sa­lih Ša­bo­vić, s tri­bi­na se mo­glo ču­ti skan­di­ra­nje; Upra­va na­po­lje... Sa­zna­je­mo ka­ko je odlu­ka o po­di­je­li tri­bi­na po­nu­ka­la do­ma­će na­vi­ja­če na ta­kvo skan­di­ra­nje. Na­ime, na tri­bi­ni "D" smje­šte­ni su Čeli­ko­vi na­vi­ja­či, a na tri­bi­nu "A" tre­ba­li su do­ma­ći. Me­đu­tim, ta­kav se ra­spo­red ni­je svi­dio naj­va­tre­ni­jim do­ma­ćim na­vi­ja­či­ma ko­ji su, ipak, sje­li na dio tri­bi­ne tik uz Čeli­ko­ve na­vi­ja­če. Di­re­ktan kon­takt spri­je­či­li su pri­pa­dni­ci je­dni­ce za spe­ci­jal­ne na­mje­ne MUP-a TK.

24.08.2009.

Mešanović: Kockarnica i kafana su za mene prošlost

Posljednjih desetak godina Alen Mešanović slovio je kao jedan od najkontroverznijih bh. nogometaša. Temperamentni Bišćanin i izuzetni nogometni znalac stalno je mijenjao klubove, gradove, žene, ali ne i svoje navike. Nakon treninga i utakmica godinama je redovno posjećivao kockarnice. Za samo sat znao je izgubiti velike sume novca, ali se na to nije previše obazirao.


                                               Veliko zlo


Alen se sada, kako kaže, potpuno promijenio i okrenuo novu životnu stranicu. To pokazuju i odlični nastupi u dresu Željezničara, za koji je u utakmicama protiv Čelika i Širokog Brijega bio strijelac dva odlučujuća gola.


- Kockarnica i kafana su za mene prošlost. Sada sam podvukao crtu i krenuo s novim životom. Želim napraviti sa Željom uspjeh po kojem će nas svi pamtiti. Iza sebe sam ostavio mnoge stvari zbog kojih se ranije nisam mogao bazirati na nogomet. Sportska javnost sada će vidjeti novog Alena, koji će biti velika prijetnja svim odbranama i golmanima u našoj ligi - kaže Mešanović.


Za razliku od nekih nogometaša koji su imali sličnih problema, Alen otvoreno govori o svom velikom poroku - kockanju.


- Ni sam ne znam kako sam se uspio riješiti tog velikog zla. Ljudima koji to nisu doživjeli nemoguće je objasniti. Kockanje je gore od alkoholizma. Kada piješ, onda za noć potrošiš hiljadu ili nešto više maraka, a u kockarnici se za sat zna izgubiti dvadesetak puta više. U to vrijeme sam počeo skoro sanjati da igram rulet ili poker. To je sada iza mene - kaže samouvjereno Mešanović koji ističe da sada ponekad odigra samo poneki listić na sportskoj kladionici.

 
Nogometaša Željezničara potpuno je promijenila i posljednja povrede, kada je nekoliko mjeseci proveo na štakama.


                                                Teška povreda


- Ne kažu bez razloga da se prijatelji poznaju u nevolji. Svi su tu kada imaš para, kada se treba trošiti i piti. Kada mi se desila teška povreda, nikog nije bilo izuzev moje porodice i nekoliko istinskih drugova. Doktori su mi predviđali da ću teško ikada normalno hodati, a kamoli igrati. Još jednom sam pokazao da sam fenomen - kaže Alen.


Za razliku od mnogih kolega koji voze najbolje automobile, Alen nema ni vozačku dozvolu.


- To me nikada nije zanimalo u životu. Neću da kvarim dojam idealnog suvozača - s osmijehom na licu govori Mešanović.


                                   Nasljednici Hamza i Tarik


I Alenovi sinovi, dvanaestogodišnji Hamza i tri godine mlađi Tarik krenuli su očevim stopama.

- Vjerujem da će oni biti moji pravi nasljednici. Pokušat ću da im prenesem svoje znanje sa zelenog terena, ali usmjerit ih da ne urade iste greška izvan nogometa. Nadam se da će sinovi nadmašiti oca - govori nogometaš Željezničara.


                                               Najjači timovi


U bogatoj nogometnoj karijeri temperamentni napadač nastupao je za Posušje, Čelik, Slobodu, Jedinstvo, Sarajevo, bijeljinski Radnik, Velež i Željezničar.


- Malo je nogometaša koji su nastupali za toliko klubova u BiH. Također, ponosan sam što sam nosio dres po tradiciji pet najjačih timova u BiH. Mislim na Željezničar, Velež, Čelik, Slobodu i Sarajevo - govori ljubimac navijača sa Grbavice.

24.08.2009.

Ćiru Blaževića zabrinuo Miralem Pjanić

Mi­ro­slav Bla­že­vić, se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je, izra­zio je za­do­volj­stvo što je Asmir Be­go­vić bra­nio za Por­tsmut, te što su se opo­ra­vi­li na­pa­da­či Mu­sli­mo­vić i Ibi­še­vić. Ipak, se­le­ktor je ma­lo i «za­bri­nut» zbog ve­znja­ka.

 

 - Sa­da imam pet, šest su­per kla­snih ve­znja­ka; Mu­ra­to­vi­ća, Ra­hi­mi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća, Mi­si­mo­vi­ća, Ibri­či­ća, Pja­ni­ća. Pja­nić se baš ra­zi­grao. Ni­je ma­la stvar ka­da on sa de­ve­tna­est go­di­na u je­dnom Li­onu ima pri­vi­le­gi­ju da izvo­di slo­bo­dnja­ke. To sve go­vo­ri o nje­mu - po­hva­lio je Ći­ro Pja­ni­ća, ko­jeg je du­go držao na klu­pi i uba­ci­vao ugla­vnom na «na­go­vor» na­vi­ja­ča.

 

A, Pja­nić već dru­gu uta­kmi­cu u ni­zu re­še­ta pro­ti­vni­čke mre­že, prvo je na­čeo An­der­le­hta u Li­gi prva­ka, a po­tom u su­bo­tu do­tu­kao Okse­ra u fran­cus­kom šam­pi­ona­tu. - Mi­slim da ne­ću po­če­ti uz­vra­tni meč pro­tiv An­der­le­hta, ima­mo ogro­mnu pred­bnost iz prve uta­kmi­ce, ko­ju mo­gu sa­ču­va­ti igra­či sa klu­pe. Nas ne­ko­li­ko prvo­ti­ma­ca šef će odma­ra­ti za uta­kmi­cu prven­stva ko­ja sli­je­di idu­ćeg vi­ken­da pro­tiv Nan­si­ja. Put Sa­ra­je­va, na oku­plja­nje re­pre­zen­ta­ci­je, bih tre­bao kre­nu­ti odmah na­kon te uta­kmi­ce - ka­zao je za "San" Pja­nić.

24.08.2009.

Bajević spreman platiti 600.000 eura ako Englezi odustanu

I da­lje tra­je sa­ga oko odlas­ka bh. re­pre­zen­ta­tiv­ca Sa­ne­la Ja­hi­ća (28) iz Ari­sa. Po­red en­gles­kog Hull Citya, sa­da je i grčki AEK, ko­jeg s klu­pe vo­di Du­ško Ba­je­vić, is­ka­zao in­te­res. Ja­hić bi na Os­trvo, že­li da se oku­ša u naj­ja­čoj li­gi na svi­je­tu. - Evo me u So­lu­nu, vra­tio sam se iz En­gles­ke. Da­nas (po­ne­dje­ljak) će Aris po­no­vo po­ku­ša­ti da pos­ti­gne do­go­vor sa Hul­lom oko tran­sfe­ra. Stva­ri su se ma­lo za­kom­pli­ko­va­le. Raz­go­va­rao sam u pe­tak sa pred­sje­dni­kom i spor­tskim di­re­kto­rom Ari­sa, ko­ji su mi re­kli da su bli­zu do­go­vo­ra sa Hull Cityem.

 

Ipak, ako ne pos­ti­gnu do­go­vor sa En­gle­zi­ma, on­da će Aris pri­hva­ti­ti po­nu­du AEK-a u izno­su od 600.000 eura. Du­ško Ba­je­vić me že­li, i bi­lo bi su­per opet ra­di­ti s tre­ne­rom ko­ji me pu­no to­ga na­učio i ko­ji me je do­veo u Grčku. Ipak, Hull ima pre­dnost - ka­že Ja­hić. Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac je u En­gles­koj pro­veo tri da­na. Na­kon što je otpa­la mo­gu­ćnost po­tpi­sa za Wigan, Ja­hić je odra­dio ne­ko­li­ko tre­nin­ga sa Hul­lom. - Hull je že­lio da­ti Ari­su je­dan dio nov­ca odmah, a dru­gi dio u izno­su od 200.000 eura, na­kon sva­kih de­set odi­gra­nih uta­kmi­ca.

 

- Aris ni­je pris­tao. Dru­ga op­ci­ja je bi­la da po­tpi­šem sa Ari­som no­vi, tro­go­diš­nji ugo­vor, na­kon če­ga bih do­šao u Hull na po­su­dbu, uz op­ci­ju da me ot­ku­pe za dva mi­li­ona eura - objaš­nja­va Ja­hić. Na ovu po­nu­du En­gle­za, Aris je za­tra­žio po­la mi­li­ona eura za po­su­dbu. - Ka­ko god, do­go­vor ni­je pos­ti­gnut, ali ja­sno je da pos­to­ji že­lja i sa mo­je, ali i sa stra­ne Hul­la i Ari­sa da se do­go­vo­ri­mo. Na­dam se da će do 30. av­gus­ta bi­ti pos­ti­gnut do­go­vor i da ću ko­na­čno zna­ti na če­mu sam - Ja­hi­će­ve su ri­je­či.

 

Phil Brown: U sri­je­du ću odlu­či­ti

 

Tre­ner Hull Cityija Phil Brown, na ofi­ci­jel­nom saj­tu klu­ba je ka­zao ka­ko će o even­tu­al­nom an­ga­žma­nu Sa­ne­la Ja­hi­ća odlu­či­ti u sri­je­du. Ja­hić bi u sri­je­du pre­ma ri­je­či­ma tre­ne­ra Hul­la tre­bao zai­gra­ti za re­zer­ve te eki­pe u uta­kmi­ci pro­tiv re­zer­vi Man­ches­ter Citya i na­kon če­ga bi Brown odlu­čio ho­će ku­pi­ti na­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca ili ne.

24.08.2009.

Još jedan uspješan test

Rukometaši Borca trijumfovali su nad Čelikom u Zenici (35:37) u kontrolnom susretu. Izabranicima trenera Draška Budiše ovo je bila četvrta test utakmica.

 

- Meč sa Čelikom bio je izuzetno žestokog i agresivnog karaktera, vjerovatno iz razloga što je domaćinu to prva utakmica na njihovom terenu i što su htjeli pokazati da imaju potreban kvalitet za Premijer ligu BiH. Nama je u ovom trenutku bio potreban takav meč, da se prisjetimo gostujućih susreta i onoga što nas čeka u Prvenstvu. U ovom duelu nastojali smo korigovati greške iz prethodnih mečeva. Na neki način smo u tome uspjeli, iako su potrebne još neke korekcije - rekao je Budiša.

 

Strateg vicešampiona BiH dodaje da je svim igračima pružio priliku da zaigraju.

 

- Kroz kontrolne mečeve nastojim definisati ekipu koja bi mogla na adekvatan način da odgovori izazovima u takmičenjima koja nam slijede, domaćim i u Evropi. Kroz prethodna četiri meča stekao sam realnu sliku o igri onih na koje se računa u narednoj sezoni tako da će tim igračima u nastavku trenažnog procesa biti posvećeno više pažnje - rekao je Draško Budiša, trener rukometaša Borca.

 

Banjolučani će sutra u sportskoj dvorani "Borik" ugostiti Slogu iz Doboja od 17.30 časova. Dva dana kasnije rukometaše Borca očekuju mečevi na turniru evropskih šampiona, čiji su domaćini. Prvi meč odigraće s rumunskom Konstancom.

 

24.08.2009.

Sandra Martinović pobjednica turnira u Wahlstedtu

Bosanskohercegovačka teniserka Sandra Martinović pobjednica je ITF Challenger turnira u njemačkom gradu Wahlstedtu. U svom drugom ovosezonskom finalu Martinović je pobijedila prvu nositeljicu, 23-godišnju Njemicu Sarah Gronert sa 2:6, 6:1, 6:4. Martinović je tako, nakon trijumfa u Davosu u junu, došla do druge ovosezonske titule.

24.08.2009.

Smijenjen Ivo Ištuk, Omer Kopić novi trener Čelika

Nakon serije slabih igara i loših rezultata koji su pratili ekipu Čelika u prva četiri kola, uprava zeničkog kluba jutros je donijela odluku o smjeni šefa stručnog štaba Ive Ištuka i njegovih saradnika. Za novog trenera Čelika izabran je Omer Kopić, nekadašnji igrač i trener ovog kluba.


- Čelik je moj klub, on je uvijek izazov, a pogotovo sada kada se nalazi u nezavidnoj situaciji. Nisam mogao odbiti poziv ljudi iz Čelika i vjerujem da ćemo zajedničkim naporima ekipu izvući iz krize", izjavio je Kopić, koji je u trenerskoj karijeri vodio još Žepče u Premijer ligi BiH, te federalnog prvoligaša Rudara iz Kaknja.

24.08.2009.

Hrgović: Turci će biti pod pritiskom

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević odlučio je ponovo pozvati Mirka Hrgovića u nacionalni dres, za predstojeće susrete kvalifikacija za SP protiv Armenije i Turske.


- Zbog svega što se dešavalo oko mene u Dinamu, nisam bio spreman za igranje utakmica. Istina, imao sam nekoliko bljeskova, ali sve je bilo prilično napeto i nisam bio onaj pravi, te je moje mišljenje bilo kako nisam mogao adekvatno pomoći reprezentaciji. Bio sam koncentrisan na sve ostalo osim na fudbal", rekao je za Večernji list.

 

Povod je bio i više nego dovoljan, jer Hrgović se u najzrelijim igračkim godinama vraća pomoći reprezentaciji. Nakon razgovora s Ćirom Blaževićem, dobio je poziv za susrete protiv Armenije i Turske.


- Turci će u Zenici biti pod velikim pritiskom"


BiH trenutmo drži drugo mjesto u grupi sa 12 bodova, iza vodeće Španije, a pobjedama u naredna dva susreta, Zmajevi bi došli u izglednu poziciju koja osigurava baraž.


- Što se tiče Turske, oni su kvalitetni i njima je utakmica protiv nas biti ili ne biti. Biće pod velikim pritiskom, jer u Zenici moraju osvojiti tri boda, dok mi možda možemo i kalkulirati, ukoliko pobijedimo Armeniju", dodao je Hrgović.

23.08.2009.

ŽOK Polo prijeti istupanjem

Uprava i igračice ženskog Odbojkaškog kluba Polo iz Kalesije najavljuju skori izlazak iz premijerligaškog takmičenja. Ova odluka donijeta je nakon niza upozorenja upućenih općini Kalesija, Vladi Tuzlanskog kantona i Takmičarskoj komisiji ženske odbojkaške Premijer lige Bosne i Hercegovine da je ŽOK Polo Kalesija izložen neshvatljivoj diskriminaciji u raspodjeli propračunskih sredstava sportskim klubovima na području općine Kalesija i Tuzlanskog kantona, stoji u saopštenju ŽOK-a Polo. Naglašeno je kako će najveću štetu nemarnog odnosa i otvorene diskriminacije imati upravo igračice, koje su dovedene u poziciju da se takmiče u ligi u kojoj više zarađuju službene osobe nego vrhunski sportisti.


- Neshvatljivo je da drugoligaški klubovi dobijaju više podrške i novčane pomoći od Općine i Županije, nego ŽOK 'Polo', koji je samo ove godine dao četiri igračice u reprezentaciju BiH", stoji u saopštenju.


Navode kako je klub osnovan 1997. godine, a već 2001. su ušli u prvu ligu i odmah postali prvaci BiH.


Da bi se prevladala ova situacija iz Uprave ŽOK-a Polo uputili su zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona i općini Kalesija da daju garancije za osiguravanje minimalno 50.000 maraka kako bi klub uspio organizovati takmičenje u narednoj sezoni.


Najava napuštanja odbojkaške Premijer lige stupit će na snagu 31. avgusta, ukoliko se do tog datuma ne riješe problemi s kojima se ovaj mladi tim suočava.


Oni podsjećaju da nije potrebno do 31. avgusta uplatiti sredstva, već samo dati garancije da će sredstva za takmičenje u ovom iznosu biti osigurana tokom sezone, a preostala sredstva osiguraće klub i njegovi sponzori. Otežavajuća situacija u predstojećoj sezoni nastala je nakon što je glavni sponzor obustavio podršku, tako da se klub našao u nezavidnoj situaciji.

 

23.08.2009.

Mirza Begić u Žalgirisu

Mirza Begić je napustio redove ljubljanske Olimpije i potpisao ugovor s najvećim litvanskim klubom Zalgirisom iz Kaunasa. Begić je već drugi igrač u posljednja dva dana koji je napustio redove Olimpije. Prije njega to je učinio Damjan Rudež, koji se priključio Cedeviti.

 

24-godišnji centar slovenačke reprezentacije je imao dugogodišnji ugovor s ljubljanskim klubom, ali se odlučio na odlazak. Razloge njegovog ranijeg odlaska još niko ne zna. Njegov odlazak predstavlja veliko iznenađenje, prije svega što se odlučio na odlazak u klub koji nije baš finansijski jak, dok je u Olimpiji imao izuzetno plaćen ugovor. 


U dresu Olimpije prošle sezone u Euroligi Begić je imao odličan prosjek od 11 poena, 6 skokova i 1,7 blokada, dok je u NLB ligi imao prosjek 8,9 poena, 4,6 skokova i 2,2 blokade.

 

23.08.2009.

Stojnić prezadovoljan prikazanim

Stopostotan učinak u prva četiri kola Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine ostvario je banjalučki Borac. Sinoć su na Gradskom stadionu Banjalučani uspjeli preokrenuti i slaviti protiv Širokog. Borac je stigao do pobjede rezultatom 3:2 u susretu sa Širokobriježanima, što je bila četvrta pobjeda u isto toliko kola ove sezone u Premijer ligi i osigurano prvo mjesto na tabeli.

 

- Nakon dvije utakmice kod kuće i dva gostovanja imamo četiri pobjede i 12 bodova, a do toga smo došli na čist način. Želio bih odati priznanje mojim fudbalerima koji su protiv Širokog pokazali veliku volju i karakter. Iako smo dva puta gubili u susretu sa timom sa Pecare, ni jedan trenutak nisam sumnjao u svoje izabranike na terenu i pobjedu u ovom susretu. U svim smo segmentima igre nadvisili Široki i još jednom čestitam svojim igračima", kazao je Velimir Stojnić, šef stručnog štaba Banjalučana.


U narednom kolu izabranike Velimira Stojnića očekuje teško gostovanje kod Zvijezde u Gradačcu, gdje su do sada ove sezone na stadionu Banja Ilidža oružje već morali položiti Zrinjski i Željezničar.

23.08.2009.

Zlatan Muslimović: Bit ću spreman za reprezentaciju

Zlatan Muslimović se nakon povrede koljena vraća na teren. U prvoj utakmici četvrtog pretkola Evropske lige naš napadač je zaigrao za PAOK protiv holandskog Herenvena (1:1).


Dvije injekcije


- Prije utakmice primio sam dvije injekcije u povrijeđeno koljeno. Što se kaže, zaigrao sam nazor. Pristao sam i nije bilo druge. U 66. minuti morao sam izaći jer više nisam mogao izdržati. Osjetio sam umor i koljeno me počelo boljeti. Nisam mogao nastaviti i zatražio sam izmjenu. Šteta što nismo pobijedili i osigurali prednost pred revanš - kaže Muslimović.


Poslije utakmice koljeno nije pravilo probleme i to je najbolja vijest koju je Muslimović mogao dobiti.


- U petak je već bilo dobro. Nije bilo nikakvih problema. To je najvažnije. Kako nisam trenirao petnaest dana, ostao sam bez snage. Moram se vratiti u punu formu i to mi je sada prvi zadatak. Treba mi utakmica da se vratim u kondiciju.


Zbog povrede koljena Muslimović je propustio meč reprezentacije BiH sa Iranom. Selektor Miroslav Blažević pozvao ga je na susrete sa Ermenijom i Turskom i Muslimović jedva čeka dolazak na okupljanje.


Uraditi najbolje

 

- Nemamo šta očekivati, nego dobiti obje utakmice. Ermeniju i Tursku moramo pobijediti i to je jedini recept ako želimo na Svjetsko prvenstvo. Moramo se spremiti maksimalno i izaći na teren i uraditi najbolje što možemo - govori naš nogometni reprezentativac.


Borba za Evropu


Ovog vikenda počinje grčko prvenstvo. PAOK sezonu otvara u gostima kod Panioniosa.


- Nadam se da ću igrati. Moram se fizički što bolje spremiti. Vidjet ćemo kako će se koljeno ponašati. Očekujem da ćemo se i ove sezone boriti za izlazak na evropsku scenu - govori Muslimović.

 

23.08.2009.

Liga šampiona u malom fudbalu: Leotar stao na kraju

U posljednjoj utakmici, koja je odlučivala o prolasku u sljedeću rundu Lige šampiona u fudbalu, Leotar je poražen od Nikars Riga (5:9), čime se oprostio od elitnog evropskog takmičenja. Poslije dvije pobjede Trebinjcima je odgovarao i bod u ovom susretu, ali, jednostavno, to nije bilo njihovo veče. Pored toga, jedan od najboljih igrača domaćih Siniša Mulina, uprkos visokoj temperaturi stegao je zube i odigrao nekoliko minuta, no ni to nije bilo dovoljno da Leotar dođe do željenog rezultata.Na kraju utakmice publika, koja je navijala bez prestanka svih 40 minuta, gromoglasnim aplauzom pozdravila je fudbalere Leotara za njihovu borbenost i igru koju su prikazali.

 

- Čestitam Nikarsu na zasluženoj pobjedi. Veoma sam tužan. Htjeli smo da idemo u Češku u septembru, ali nije nam se dalo. Nedostajao nam je Siniša Mulina. Ne znam šta više da kažem. Jako mi je teško i trebaće mnogo vremena da se oporavim od ovoga -  rekao je fudbaler Leotara Srđan Andrić.

 

Nikars ide u sljedeću fazu u Češku, gdje očekuju da prođu dalje, jer su prošle godine igrali u osmini finala Lige šampiona.

 

- Veoma nam je drago zbog pobjede. Leotar je veoma dobra ekipa i znali smo da će biti teško doći do trijumfa. Ipak, od početka smo držali konce u svojim rukama i na kraju zasluženo stigli do tri boda. Bilo je lijepo igrati u ovakvom ambijentu i atmosferi koja je natjerala sve igrače da daju svoj maksimum. Cijelo takmičenje je fantastično organizovano i grad je prelijep. UEFA nije pogriješila što je upravo Trebinju dodijelila ovakav turnir i neće pogriješiti ako ga opet dodijeli - istakao je prvotimac Nikars Riga Aleksejs Baranovs. 

 

Plasman

 

1. Leotar 6, 2. Nikars R. 9, 3. Panters 0, 4. Silamae 0.

23.08.2009.

Slijedi serija provjera

Rukometašice Borca trijumfovale su nad prijedorskom Mirom (22:20) u kontrolnoj utakmici odigranoj u Banjoj Luci. Iako su aktuelne šampionke u prvom dijelu susreta prikazale mnogo sigurniju igru i otišle na odmor sa prednošću od šest golova (15:9), trener Prijedorčanki, Zoran Štrbac, u nastavku susreta konsolidovao je svoje redove, pa je prednost na kraju meča iznosila svega dva gola za Banjolučanke. Trener Borca, Rade Unčanin, pohvalio je igru svog tima, iako u sastavu nije bilo standardnih igračica.

 

- Odnos prema igri, borbenost i požrtvovanje jesu neki od elemenata kojima sam prezadovoljan, s obzirom na to da zbog povreda ključnih igračica nismo u kompletnom sastavu. Priliku da zaigraju dobile su sve igračice, a moram pomenuti da je većina njih prošle sezone nastupala u Prvoj ligu RS - rekao je Unčanin.

 

I trener rukometašica Mire, Zoran Štrbac, bio je zadovoljan igrom svoje ekipe.

 

- S obzirom na to da nam je ovo prvi kontrolni meč zadovoljan sam onim što su moje igračice prikazale. Rezultat je bio u drugom planu - rekao je Štrbac.

 

Banjolučanke će već u nedjelju igrati narednu test utakmicu, i opet na svom terenu s Jedinstvom iz Tuzle. Potom slijedi drugi meč s Mirom, ovoga puta u Prijedoru. Aktuelne šampionke u petak će otputovati na jednodnevni turnir u Tuzlu, gdje će osim njih i domaćeg Jedinstva još učestvovati Lokomotiva iz Mostara i Osijek.

 

Posljednjeg dana avgusta šampionke BiH trebalo bi da otputuju na turnir u Beograd, koji se održava povodom 60 godina postojanja Rukometnog kluba Radnički. Na njemu bi još trebalo da učestvuje Budućnost iz Podgorice i hrvatska Podravka.

 

Prijedorčanke će nakon uzvratnog meča s Borcem, u četvrtak, otputovati na megdan povratniku u Prvu ligu Republike Srpske, Knežopoljki iz Kozarske Dubice.

23.08.2009.

BH teniseri: Aldin osvojio turnir, Sandra i Ismar u finalu!

Bosanskohercegovačka teniserka Sandra Martinović plasirala se u finale Challenger turnira u njemačkom gradu Wahlstedtu. Svoje drugo finale ove sezone Martinović je osigurala pobjedom nad 14-godišnjom domaćom predstavnicom Carinom Witthoft sa 6:3, 6:0. U nedjeljnom finalu protivnica Sandre Martinović biće još jedna Njemica, 23-godišnja Sarah Gronert, inače prva favoritkinja turnira i 333. igračica svijeta.

 

Gorčić finalist u Vinkovcima

 

Bosanskohercegovački teniser Ismar Gorčić plasirao se u finale turnira iz Futures serije u Vinkovcima. U polufinalu Gorčić je kao peti nositelj sa 6:2, 5:7, 6:3 pobijedio hrvatskog tenisera Antu Pavića. Gorčićev protivnik u finalu u nedjelju će biti  drugi nositelj - također  domaći igrač Nikola Mektić.


Šetkiću pripao turnir u Kruševcu


Naš najbolji teniser Aldin Šetkić pobjednik je turnira iz Futures serije u Kruševcu (Srbija) u konkurenciji dublova. U paru sa Srbinom Aleksandrom Slovićem, Šekić je u finalu pobijedio domaću kombinaciju Ilija Vučić /Aleksandar Cvetkov sa 6:3, 6:1. U singlu Šetkić se nije uspio plasirati u finale, nakon što ga je u polufinalu zaustavio domaći teniser Vladimir Obradović sa 7:5 6:0.

 

23.08.2009.

Dva gola Adnana Čustovića

Gent našeg Adnana Čustovića nastavio je s odličnim igrama u prvenstvu Belgije, a najbolji igrač u večerašnjoj 4:1 pobjedi nad Lokerenom bio je upravo Adnan sa dva pogotka u mreži gostiju. Ovom pobjedom Gent se nalazi na drugom mjestu sa samo dva boda iza velikog Anderlechta.

 

Čustović je već u 6. minuti utakmice doveo svoj tim u vodstvo,a na 2:0 povisio je Wils u 54. minuti utakmice. Hrvatski internacionalac Mario Carević je u 60. minuti smanjio na 2:1, da bi Adnan Čustović je svojim drugim golom, ovaj put iz penala u 75. minuti donio novo vodstvo Gentu. Konačnih 4:1 postavio je Lepoint u 90. minuti utakmice. 


U redovima Lokerena je nastupio Sulejman Smajić, koji je u 53. minuti dobio žutu karton. U ostalim utakmicama nije bilo većih iznenađenja. Anderlecht je sasvim zasluženo slavio u gostima kod Waregema sa 2:0, dok Cercle Brugge donio bodove od Mouscrona od kojeg je bio bolji sa 1:0. 


Mechelen je također u gostima slavio nad Beerchotom sa 3:1, dok je jedinu domaću pobjedu, uz onu Genta, ostvario Saint Truiden nad Roeselarom sa 2:1. Na tabeli nakon četiri kola vodi Anderlecht sa 12 bodova, slijede Gent 10, Mechelen 9, dok je Lokeren pretposljednji sa samo 1 bodom, koliko ima i posljednji Westerlo. 

23.08.2009.

Rudar bolji od Iskre

Derbi Prve lige Federacije BiH zasluženo je pripao ekipi kakanjskog Rudara. Utakmica je bila puna tempa i rezultatske neizvjesnosti. U 39. minuti Burina na nedozvoljen način zaustavlja Koljenovića i sudac Matan opravdano dosuđuje najstrožiju kaznu, koju iskusni Ilić pretvara u vodeći gol.


U nastavku domaći još više pojačavaju tempo i golman gostiju bio je na teškim iskušenjima. Međutim, napadači Rudara nisu bili efikasni i šanse su ostale neiskorištene. Kazne stiže u 61. minuti kada Safet Kmetaš sa više od 25 metara postiže eurogol.


Zeleno-crni ipak uspijevaju doći do značajne pobjede. Neimarlija uspijeva umaći odbrani Iskre, odigrava povratnu loptu do Murića koji nesebično poslužuje slobodnog Gafurovića koji prisebnim udarcem sa ivice 16-terca trese mrežu Perkovića i donosi radost domaćem timu i navijačima.


Iskra se predstavila kao veoma čvrsta i disciplinirana ekipa.Gosti su pružili snažan otpor, ali se upornost "rudara" isplatila i na kraju pretvoria u tri nova boda.


Uz Kakanj, do pobjede je došla i Budućnost i to nad GOŠK-om, pa ova dva kluba sa maksimalnim učinkom stoje na vrhu tabele. U ostalim susretima vrijedi izdvojiti gostujuću pobjedu Omladinca nad Igmanom.


2. kolo, 1. liga FBiH

SAŠK Napredak - Slaven           1:0
Krajišnik - Goražde                   2:0
Orašje - Vitez                           1:0
Posušje - Bosna                       0:0
Rudar - Iskra                             2:1
Igman - Omladinac                    1:2
Budućnost - GOŠK                   2:1

U nedjelju igraju Žepče - Jedinstvo.

TABELA

1. Budućnost                2 2 0 0 4:1 6
2. Rudar                       2 2 0 0 4:2 6
3. Krajišnik                   2 1 1 0 4:2 4
4. Bosna                       2 1 1 0 2:0 4
5. Iskra                         2 1 0 1 5:3 3
6. Slaven                      2 1 0 1 3:2 3
7. Omladinac                2 1 0 1 3:3 3
8. GOŠK                      2 1  0 1 2:2 3
9. SAŠK Napredak        2 1 0 1 1:2 3
10. Orašje                    2 1 0 1 1:2 3
11. Posušje                  2 0 2 0 0:0 2
12. Jedinstvo                 1 0 1 0 0:0 1
13. Vitez                      2 0 1 1 2:3 1
14. Igman                     2 0 0 2 1:3 0
15. Žepče                     1 0 0 1 1:4 0
16. Goražde                  2 0 0 2 1:5 0


22.08.2009.

Borac nastavio niz

Rezultati četvrtog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:


Travnik - Slavija             3:0

Velež - Laktaši              4:1

Sloboda - Čelik             2:1

Modriča - Leotar            2:1

Rudar - Zvijezda            3:0

Borac - Široki Brijeg      3:2

 

U nedjelju igraju Željezničar - Zrinjski.


Utakmica Olimpik - Sarajevo je odgođena
22.08.2009.

Novi gol Pjanića

Miralem Pjanić i Emir Spahić ponovo su blistali u francuskom prvenstvu. Pjanić je bio strijelac u pobjedi Lyona od 3:0 nad Auxereom, dok je Spahić držao odbranu Montpelliera u pobjedi 2:0 nad Sochauxom.

 

Lyon je odličnom igrom savladao Auxere u gostima sa 3:0, a ponovo je odličan bio naš Miralem Pjanić, koji je odigrao svih 90 minuta utakmice. Lyon je pola posla obavio u prvom poluvremenu, i golovima Jeana Boumsonga u 30, i Jeana Makouna u 45. minuti na poluvrijeme otišao sa dva gola prednosti. Novi pogodak pao je u 66. minuti susreta, kada je mrežu domaćeg tima zatresao naš Miralem Pjanić.    

 

Montpellier, našeg Emira Spahića, igra vrlo dobro na početku nove sezone. Prvu tricu Montpellier je upisao na domaćem terenu protiv Sochauxa sa sigurnih 2:0 Spahićev tim je u vodstvo došao u 60. minuti preko Coste iz penala. Na konačnih 2:0 povisio je Ait Fana u 94. minuti.  Spahiće je kao i Pjanić na terenu proveo svih 90 minuta.      

 

22.08.2009.

Visoka pobjeda Radnika u gostima

U drugom kolu 1. lige RS gosti su bili dosta uspješniji nego u prvom. Tako danas niti jedan domaćin nije ostvario pobjedu, Radnik iz Bijeljine došao je do ubjedljivo pobjede u Prnjavoru nad Ljubićem (3:0), a banjalučki BSK sa 1:0 slavio je na gostovanju kod Famosa u Vojkovićima. Ostali susreti završeni su remijem. Ovom pobjedom Radnik je izbio na prvo mjesto tabele, drugi je BSK, treća Sloga iz Doboja... Na začelju su Famos i Ljubić bez bodova.


Rezultati 2. kola 1. liga RS


Sloga (T) - Mladost                    1:1

Famos - BSK (Banja Luka)        0:1

Romanija - Proleter                   0:0

Ljubić - Radnik                          0:3

Kozara - Sutjeska                     1:0

Drina (Z) - Sloboda                    1:1

Sloga (D) - Drina HE                  1:1

22.08.2009.

Na muci se poznaju junaci

Igrači Čelika krenuli su jučer u 13 sati iz Zenice u Zavidoviće, gdje su poslijepodne, u 17 sati, održali i posljednji trening pred današnje gostovanje kod velikog rivala tuzlanske Slobode.S ekipom zbog obnovljene povrede prepona nisu otputovali Adnan Zahirović i Jasmin Smriko, te Nermin Jamak, koji nije sanirao povredu koljena. Povratnik u tabor zeničkog premijerligaša, kolumbijski napadač Fil Džekson (Phill Jackson) također nije krenuo s ekipom u Zavidoviće, ali je šef stručnog štaba Ivo Ištuk najavio da će se on ekipi priključiti pred trening.


- Na muci se poznaju junaci. Sloboda je u sličnoj situaciji kao i mi. Možda je njihova pozicija i teža, jer igraju kući i samim tim imaju veći imperativ da pobijede - kaže Ištuk, koji najavljuje da, i pored velikih pritisaka kojima je izložen njegov tim, očekuje dobru igru i uspjeh u Tuzli.

 

22.08.2009.

Borac kreće agresivno od prve minute

Jedan od derbija četvrtog kola Premijer lige BiH igra se u Banjoj Luci, gdje će pred praznim tribinama Gradskog stadiona lider na tabeli Borac dočekati uvijek neugodnog i respekta vrijednog protivnika Široki Brijeg. Prema riječima šefa stručnog štaba Velimira Stojnića, veliki hendikep za Borac su prazne tribine.


- Mnogo bi nam značila pomoć s tribina. Ovo nam je posljednja utakmica kazne i željeli bismo da dobrom igrom i pobjedom razveselimo naše navijače koji će putem malih ekrana gledati ovaj meč. TV kamere su nam dodatni motiv. Raspoloženi smo za nadigravanje i vjerujem da ćemo, agresivnom igrom od prve minute, doći do tri nova boda - kaže Stojnić.

 

22.08.2009.

"Rođeni" žele novu tricu

Fudbaleri Veleža danas u Vrapčićima dočekuju Laktaše, koji su pobjedom u Tuzli pokazali da znaju dobro igrati na gostujućim terenima. Trener "Rođenih" Abdulah Ibraković prisiljen je zbog kartona praviti određene promjene u početnoj postavi, u kojoj će nedostajati dva vrlo važna igrača, Amer Osmanagić i Milan Knežević.


- Naravno da izostanak ova dva fudbalera predstavlja hendikep, ali nema sumnje da će svi igrači koji dobiju priliku dati maksimum od sebe. Igramo odlično na početku sezone, želimo nastaviti u takvom ritmu i novom pobjedom potvrditi svoju dobru formu i visok plasman - poručuje povratnik u redove Veleža Admir Kajtaz.


Uprava kluba čini sve kako bi stadion u Vrapčićima bio što uvjetniji. Prema riječima direktora kluba Sedina Tanovića, Velež je napokon dobio dozvolu za korištenje zemljišta na istočnoj strani. Na taj način Mostarci bi izgradnjom još jedne montažne tribine, čiji je kapacitet do 700 mjesta, riješili pitanje smještaja gostujućih navijača. Inače, Velež i mostarska štamparija IC potpisali su ugovor o međusobnoj saradnji, dok je štamparija objavila knjigu ''Veležov spomenar''. Knjiga košta 20 KM, a sav novac od prodaje pripast će Veležu.


Milanović: Nećemo igrati bunker


Šef stručnog štaba Laktaša Milan Milanović ističe da cijeni Velež, ali se ne plaši "Rođenih".

 
- Ova ekipa Laktaša igra bolje na strani nego kod kuće. Istina, oslabljeni smo zbog povreda Željka Sekulića i Ognjena Đelmića, ali predaje nema. Jedno je sigurno, nećemo igrati bunker - kazao je Milanović.

22.08.2009.

Otpala provjera protiv Zadra

Košarkaši Bosne ASA BH Telecoma sutra su trebali odigrati prvi meč na pripremama u slovenskoj Rogaškoj Slatini protiv viceprvaka Hrvatske Zadra, ali je stručni štab zaključio da je u ovom trenutku rano za kontrolne duele.


- Zadrani su nešto ranije krenuli s radom i sigurno im odgovaraju utakmice u ovoj fazi, ali ne i nama. Taj duel ne bi imao efekat kakav želimo, niti bi nam ponudio pravu sliku ekipe. Prvu provjeru trebali bismo imati narednog petka, za kada smo, načelno, dogovorili susret s jednom ukrajinskom ekipom koja se priprema u Mariboru - kaže trener Vlada Vukoičić.


Stručni štab na raspolaganju ima 13 igrača, uključujući centra Aldina Klinca, koji je, prema riječima Vukoičića, zadobio posjekotinu na bradi, ali je nakon šivenja nastavio s radom. Za sada ništa nema od povratka na probu slovenskog beka Grege Malog, koji se nakon nekoliko treninga s ekipom u Sarajevu povrijedio i vratio u Sloveniju.


- Grega Mali i dalje ima problema s koljenom. Očekuje ga nešto duža pauza i za sada nam se neće priključiti. Kada govorimo o mogućim pojačanjima, i dalje pratimo tržište, ali je naš osnovni zadatak da se ovdje uigramo. Kada je ekipa dobro pripremljena, nikada nije kasno da joj se priključi novo ime - rekao je Vukoičić.

 

22.08.2009.

Reprezentacija BiH ponovo bez plasmana na Evropsko prvenstvo

Imali smo četiri šanse (po dvije u svakom od dva posljednja kvalifikaciona ciklusa) i nijednu nismo iskoristili, pa će i dalje ostati upisano da je košarkaška reprezentacija BiH posljednji put na evropskim prvenstvima nastupila još 2005. godine. Tanka nit nade da se možemo domoći finala baraža za EP 2009. pukla je pobjedom Belgije u Portugalu (60:58).


Propali planovi

 

- Žao mi je što nismo stigli do finala baraža protiv Francuske, mada je pitanje koliko bismo mogli uraditi s obzirom na to da je riječ o moćnoj selekciji. Što se tiče daljnjih planova, jednom sam se povukao, nakon EP-a 2005., ovaj put sam spreman ispoštovati ugovor do kraja, na još dvije godine, naravno, ako rukovodstvo Saveza ne odluči drugačije - kaže selektor Mensur Bajramović.


Osim vidljivih razloga na parketu, uzroci sunovrata naše košarke mogu se potražiti i u činjenici da je Savez na ivici finansijskog kolapsa, da poziv u reprezentaciju u jednom momentu, čini se, nije odbio samo onaj igrač kojem nije ni upućen, da je selektor, u borbi za vlastitu egzistenciju, bio odsječen angažmanom u Siriji...


- Bilo je zamišljeno da radim kao profesionalac, uz ostale obaveze, pravim kampove za mlađe igrače. Međutim, ništa od toga nije se moglo ispoštovati, situacija je takva, uposlenici Saveza, među kojima sam i ja, desetak mjeseci nisu dobili plaću... - kaže Bajramović.


Otkazi igrača


Sve slabosti Saveza reflektuju se na odnos igrača prema reprezentaciji. Naime, ovog ljeta je 12 od 25 košarkaša otkazalo učešće u baražu.


- Iza dolaska ili nedolaska igrača krije se puno stvari. Na povrede i slične probleme ne možemo utjecati, a da bismo u našu korist prelomili neke druge dileme, koje su na granici, nedostaje ono čega mi nemamo, a to je snaga i moć institucije. Tu je najveći problem - rekao je Bajramović.


Uskoro Skupština KSBiH


Uskoro bi trebala biti održana Izborna skupština KSBiH od koje Bajramović očekuje pozitivne pomake.


- Da bi bilo šta moglo funkcionirati, potrebno je postaviti organizacione i materijalne temelje Saveza i nadam se da će Skupština povući prave poteze - kaže Bajramović.

22.08.2009.

Jahić čeka dogovor čelnika Hullom i Arisa

Da li će naš fudbalski reprezentativac Sanel Jahić ostati u grčkom Arisu ili će karijeru nastaviti u jednoj od najjačih evropskih fudbalskih liga, tačnije u engleskom Hullu, bit će poznato tokom ovog vikenda. Iako se prvobitno špekuliralo da će u Vigan, nekadašnji fudbaler Željezničara bio je na probi u Halu, a prema njegovim riječima, zadovoljio je Ričarda Agara (Richard), menadžera ovoga kluba.


Međutim, dvije strane nikako ne mogu pronaći put do dogovora. Hal, naime, ne želi pratiti cijeli iznos, koji prema engleskim medijima iznosi između 775.000 i milion funti, već samo dio, uz 200.000 eura za svakih 10 nastupa koje Jahić zabilježi u timu, što Arisu ne odgovara. Druga opcija je da naš fudbaler s Arisom potpiše novi ugovor na tri godine i ode u Hullom na pozajmicu od 12 mjeseci, uz mogućnost da ga Englezi nakon toga otkupe za dva miliona eura, ali Grke bi to zadovoljilo samo ako Hal priloži pola miliona, što oni pak ne žele.


- Agar je rekao da posjedujem kvalitete koje se njemu sviđaju te da mu je potreban tip igrača poput mene. Sada se vraćam u Solun, a čelnici dva kluba bi se u narednim danima trebali dogovoriti.


Ukoliko se to dogodi, u ponedjeljak bi ponovo trebao u Englesku na potpisivanje ugovora - kazao nam je jučer Jahić u telefonskom razgovoru prije leta za Grčku

22.08.2009.

Pao sam na kladionici, ne skupite li 1.000 KM sve ću vas pobiti!

Upra­vni odbor No­go­me­tnog klu­ba Čelik iz Ze­ni­ce po­kre­nut će akti­vnos­ti i MUP-u ZDK i Tu­ži­laš­tvu ZDK po­dni­je­ti kri­vi­čne pri­ja­ve pro­tiv ne­ko­li­ko "pri­ja­te­lja Čeli­ka i to iz Ze­ni­ce", za ko­je se po­uz­da­no zna da, ra­de­ći to što ra­de, ugro­ža­va­ju bez­bje­dnost čla­no­va Upra­vog odbo­ra, Stru­čnog šta­ba i no­go­me­ta­ša Čeli­ka.

 

Akti­vnos­ti će bi­ti po­du­ze­te jer se pra­vi atmo­sfe­ra ko­ja je oči­gle­dno us­mje­re­na ka­ko bi se do­da­tno des­ta­bi­li­zi­rao NK Čelik - ka­že se u sa­op­šte­nju Upra­ve NK Čelik oda­sla­nom me­di­ji­ma. U svom sao­pće­nju čel­ni­ci Čeli­ka is­ti­ču da su "u mi­nu­lih dva mje­se­ca Upra­vni odbor, Stru­čni štab i no­go­me­ta­ši Čeli­ka izlo­že­ni ra­znim pri­tis­ci­ma, ko­ji su kul­mi­ni­ra­li u po­ne­dje­ljak uve­če oko 20 sa­ti upa­dom dvi­je oso­be u klup­ski res­to­ran i otvo­re­nim pri­je­tnja­ma upu­će­nim igra­či­ma i tre­ne­ri­ma". - Po­uz­da­no se zna da iza ovog sto­je po­je­di­ni do­bros­to­je­ći "pri­ja­te­lji Čeli­ka i to iz Ze­ni­ce", ko­ji to ra­de sa­mo ra­di pro­mi­ca­nja vlas­ti­tih in­te­re­sa, i ko­ji su, na­ve­di­mo i to, pred uta­kmi­cu sa Že­lje­zni­ča­rom gla­vnog su­di­ju po­zi­va­li da svo­jim odlu­ka­ma uti­če na re­zul­tat i po­mo­gne sa­ra­jev­skoj eki­pi da po­bje­di" - na­vo­de iz Upra­ve Čeli­ka.

 

U klu­bu is­ti­ču da su "u mi­nu­lih 20-tak da­na is­ti ti pri­ja­te­lji Čeli­ka i to iz Ze­ni­ce" čla­no­vi­ma Upra­vnog odbo­ra upu­ći­va­li pri­je­te­će SMS po­ru­ke, ko­je su, oči­to je, "za cilj ima­le da se do­da­tno des­ta­bi­li­zi­ra sta­nje u klu­bu, ali i da se gru­pa lju­di ko­ja je uči­ni­la sve da se obez­bje­de sred­stva po­tre­bna za fun­kci­oni­sa­nje klu­ba je­dnos­ta­vno otje­ra"'.

 

Iz Čeli­ka objaš­nja­va­ju ka­ko se, na­ža­lost, sve to odra­zi­lo na re­zul­ta­te i igru, po­se­bno na Bi­li­nom po­lju, gdje se igra­či, ka­ko se uos­ta­lom i mo­glo vi­dje­ti po­se­bno pro­tiv Bor­ca, je­dnos­ta­vno bo­je igra­ti. S dru­ge stra­ne, ono što ne sto­ji u zva­ni­čnom sao­pće­nju klu­ba sa Bi­li­nog po­lja, a što je za "San" pot­vrdio je­dan od čla­no­va čel­niš­tva klu­ba ko­ji ni­je že­lio da mu se spo­mi­nje ime, jes­te da si­ta­ci­ja mo­žda čak i ozbi­ljni­ja ne­go se iz pri­li­čno "di­plo­mat­ski upa­ko­va­nog" sao­pće­nja mo­že za­klju­či­ti! - Ma­fi­ja. To ni­ko ne­će da pri­zna. I to, kla­di­oni­čar­ska. Na­ime, ne­mi­le sce­ne dok su igra­či ve­če­ra­li u klup­skom res­to­ra­nu, sa­mo su vrh le­de­nog bri­je­ga.

 

Ta­da su u res­to­ran upa­la dva li­ca, sa po­de­bljim kri­mi­nal­nim do­si­je­om, i bu­kval­no ri­je­či­ma; pi..., sve ću vas po­bi­ti ako mi do su­tra ne sku­pi­te hi­lja­du ma­ra­ka ko­je sam zbog vas (po­raz od Bor­ca u 3. ko­lu na Bi­li­nom po­lju) iz­gu­bio na kla­di­oni­ci. To je ne­ču­ve­no i ne­za­bi­lje­že­no, ali to je sa­mo vrh le­de­nog bri­je­ga - pri­ča naš su­go­vor­nik.

 

Uta­kmi­ca u 1. ko­lu pro­tiv Že­lje­zni­ča­ra, ka­da je Čelik, ta­ko­đer, iz­gu­bio kao do­ma­ćin, pre­ma ri­je­či­ma na­šeg sa­go­vor­ni­ka za­slu­žu­je još ve­ću paž­nju. - Ma, hi­tnu po­li­cij­sku is­tra­gu. Pa po­je­din­ci, a nji­ho­va ime­na su po­zna­ta, su od su­di­je na toj uta­kmi­ci tra­ži­li da su­di u ko­rist gos­ti­ju iz Sa­ra­je­va. I ta­da ni­ko ni­je upa­dao u res­to­ran i u svla­či­oni­cu i tra­žio pa­re od igra­ča. Oni is­tin­ski na­vi­ja­či Čeli­ka su bi­li ne­za­do­vo­ljni, dok su "šmin­ke­ri", ko­ji se­be pred­stav­lja­ju kao pri­ja­te­lje klu­ba, oti­šli ku­ći za­do­vo­ljno trlja­ju­ći ru­ke.

In­te­re­san­tno bi bi­lo pro­vje­ri­ti u kla­di­oni­ca­ma u BiH ko­li­ko je pa­ra upla­ći­va­no na po­bje­du Čeli­ka u tom me­ču, a ko­li­ko na po­raz. O to­me, na­ra­vno, ni­ko ne smi­je ja­vno pro­go­vo­ri­ti, jer to bi bi­lo ra­vno se­bi po­tpi­sa­ti mo­žda čak i smrtnu pre­su­du - ka­zao je naš su­go­vor­nik. Bi­lo ka­ko bi­lo, si­tu­aci­ja na Bi­li­nom po­lju je alar­ma­na­ta, iako se to u prvi mah i ne či­ni baš ta­ko.

 

Ka­ko do­zna­je­mo, dva li­ca ko­ja su upa­la u res­to­ran pri­je­te­ći igra­či­ma da će ih po­bi­ti ako im ne sku­pe iz­gu­blje­ne pa­re na kldi­oni­ci su uhva­će­na, ali ne­ma in­for­ma­ci­ja da su stav­lja­ni iza re­še­ta­ka. Na­vo­dno, obe­ća­li su da će do­ći i izvi­ni­ti se igra­či­ma!!! Ko­ji, usput re­če­no, ju­čer uju­tro, iz stra­ha po vlas­ti­to zdrav­lje i ži­vo­te, ni­su smje­li do­ći na za­ka­za­ni tre­ning!  

 

Van­re­dna Skup­šti­na

 

Ka­ko bi se to spri­je­či­lo, ali i omo­gu­ći­lo prei­spi­ti­va­nje do­sa­daš­njeg ra­da, Upra­vni odbor klu­ba je pre­dlo­žio pred­sje­da­va­ju­ćem Skup­šti­ne da u mi­ni-pa­uzi prven­stva, tj. na­kon 5. ko­la Pre­mi­jer li­ge BiH, or­ga­ni­zi­ra van­re­dnu sje­dni­cu Skup­šti­ne NK Čelik Ze­ni­ca.

 

Bit­ka na Tuš­nju

 

Čelik je na­kon tri odi­gra­na ko­la za­ko­van za dno ta­be­le, za­je­dno sa Ru­da­rom iz Pri­je­do­ra, Slo­bo­dom i Tra­vni­kom, sa osvo­je­nim je­dnim bo­dom. Čelik u na­re­dnom ko­lu gos­tu­je na Tuš­nju, kod Slo­bo­de u ko­joj je ta­ko­đer si­tu­aci­ja na gra­ni­ci alar­man­tne. Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ko ne po­bje­di u toj uta­kmi­ci is­ti­če žes­to­ku kan­di­da­tu­ru da se do kra­ja prven­stva bo­ri za op­sta­nak u li­gi. Ime­na Čeli­ka i Slo­bo­de, i re­no­me ko­ji ta dva klu­ba ima­ju, to sva­ka­ko ne za­slu­žu­ju, ali...

 

22.08.2009.

Turska je spremna na sve!

Nje­go­vo li­ce ni­je mo­glo sa­kri­ti ner­vo­zu dok je ula­zio u press so­bu. Osje­tljiv na kri­ti­ke sa no­vin­skih stu­ba­ca, po­gle­dom je tra­žio «neu­kro­ti­ve» no­vi­na­re, ko­ji ne pi­šu ka­ko se­le­ktor mi­sli da bi tre­ba­lo. Pra­tio je sva­ki po­kret tri­de­se­tak pri­su­tnih no­vi­na­ra. Ner­vo­za je brzo spla­snu­la i oti­šla u že­lje­nom smje­ru.

 

- Ako ni­si na opre­zu, bu­di bli­zu mi­tra­lje­zu - u svom je sti­lu, Mi­ro­slav Bla­že­vić po­ku­šao po­pra­vi­ti atmo­sfe­ru.

 

Pri­je to­ga izra­zio je za­do­volj­stvo što «nas opet vi­di».

 

- Vi zna­te da ni­sam po­do­ban za ko­je­ka­kve kri­mi­nal­ne ano­ma­li­je, što mi ne­ki že­le pri­ši­ti. Ka­kav bi ja to bio, ako bi mi me­na­dže­ri sas­tav­lja­li eki­pu. Sa­go­rio bih odmah i kod ja­vnos­ti i kod igra­ča, jer oni naj­bo­lje oci­je­ne se­le­kto­ra, oni naj­bo­lje zna­ju ko mo­že a ko ne mo­že igra­ti. Osje­tljiv sam ja­ko na ne­ke na­tpi­se ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kve osno­ve i za­to sam ma­lo ner­vo­zan. Vi me shva­ta­te, na­dam se.

 

Ma­kar i vrap­ci na gra­ni zna­ju Ći­ri­nih dva­de­se­tak kan­di­da­ta, no­vi­na­ri sa paž­njom su če­ka­li po­pis za Ar­me­ni­ju i Tur­sku.

 

- Mir­ko Hrgo­vić ima kre­dit kod sai­gra­ča u re­pre­zen­ta­ci­ji. On je oblju­bljen me­đu nji­ma. Igra do­bro u nje­ma­čkoj dru­goj li­gi za­to sam ga po­zvao, jer nam mo­že ko­ris­ti­ti.

 

Gol­ma­ni su se­le­kto­rov pro­blem. Na­da se ču­de­snom opo­rav­ku Ke­na­na Ha­sa­gi­ća.

 

- Pri­čao sam sa Ha­sa­gi­ćem. Za Ar­me­ni­ju ne­će bi­ti spre­man, ali za Tur­sku je sve mo­gu­će. Dos­ta to­ga se mo­že na­bo­lje pro­mi­je­ni­ti u če­ti­ri da­na. Ima­mo Be­go­vi­ća i Su­pi­ća.

 

Os­vrnuo se na Ar­me­ni­ju.

 

- Do­bro sam sni­mio naj­bo­lje ar­men­ske igra­če. Nji­ho­va re­pre­zen­ta­ci­ja u ci­klus ula­zi sa že­ljom da ne­kog po­bi­je­di. Pred na­ma je te­žak za­da­tak, ali ja vje­ru­jem u svo­je igra­če. Ne smi­ju nas uhva­ti­ti na spa­va­nju.

 

Se­le­ktor ima svo­je špi­ju­ne u Tur­skoj.

 

- Mo­ji mi pri­ja­te­lji jav­lja­ju o sta­nju u tur­skoj ru­pre­zen­ta­ci­ji. Ka­že ka­ko se Tur­ci uop­šte ne oba­zi­ru na po­zi­ci­ji na ta­be­li. Pod­cje­nju­ju na­ša če­ti­ri bo­da vi­ška. Tur­ci su spre­mni na sve da nas po­bi­je­de i pres­ti­gnu. Baš na sve, ali uvje­ra­vam da smo i mi spre­mni na sve, ali sa­mo na spor­tskom po­lju. Dru­ge igre nas ne za­ni­ma­ju.

 

Na kra­ju o na­vi­ja­či­ma. Se­le­ktor se pri­bo­ja­va mo­gu­ćih ek­sce­sa, pa i ka­zne ko­ja bi nas uda­lji­la od ci­lja.

 

- Vje­ru­jem da svi na­ši na­vi­ja­či pri­že­ljku­ju po­bje­du i pla­sman u ba­raž i na SP. Ni­ti hi­lja­du am­ba­sa­do­ra ne mo­že ura­di­ti za pro­mo­ci­ju ze­mlje ko­li­ko je­dna uta­kmi­ca na svjet­skom prven­stvu. Ne bih vo­lio da ne­ko na­pra­vi ne­ki gest, ne­ki in­ci­dent ko­ji bi nas uda­ljio od ci­lja. Za­to ih mo­lim za fer na­vi­ja­nje, a mi će­mo im uz­vra­ti­ti po­bje­da­ma - izja­vio je Mi­ro­slav Bla­že­vić. Na­ža­lost, ni­ti su no­vi­na­ri pod­sje­ti­li se­le­kto­ra na sjaj­ne par­ti­je ko­je pru­ža­ju Se­din Tor­lak, Da­mir Ha­džić, Mu­ha­med Dža­kmić, ni­ti je sam se­le­ktor sti­gao po­gle­da­ti je­di­nog na­šeg pred­sta­vni­ka u Evro­pi. Ne­ki, pak se­le­kto­ru na­tu­ra­ju Ham­za­gi­ća. Na­vo­dno se se­le­ktor ra­spi­ti­vao o na­da­re­nom ve­znja­ku, ali je odus­tao, ka­da je sa­znao da je Ham­za­gić "za­log" po­mi­re­nja sa Fa­ru­kom Ha­dži­be­gi­ćem.

 

Ne­iz­vjes­tan Ha­sa­gić

 

Gol­ma­ni: Ne­ma­nja Su­pić, Ke­nan Ha­sa­gić, Asmir Be­go­vić;

Obra­na: Emir Spa­hić, Adnan Mra­vac, Sa­nel Ja­hić, Da­mir Mir­vić, Bo­ris Pan­dža, Sa­fet Na­da­re­vić, El­vir Ra­hi­mić, Mir­ko Hrgo­vić;

Ve­zni red: Da­rio Da­mja­no­vić, Sa­mir Mu­ra­to­vić, Se­mir Šti­lić, Se­jad Sa­li­ho­vić, Mi­ra­lem Pja­nić, Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, Zla­tan Baj­ra­mo­vić, Se­ni­jad Ibri­čić;

Na­pad: Edin Dže­ko, Admir Vla­da­vić, Ve­dad Ibi­še­vić, Zla­tan Mu­sli­mo­vić.

 

Slo­ven­ci vo­ze za Je­re­van

 

U NSBiH su ra­zmiš­lja­li da sa bh kom­pa­ni­jom le­te za Ar­me­ni­ju, ali su se odlu­či­li za slo­ve­na­čku Adria Air­vas, či­ji avi­on sa 45 mjes­ta za­do­lja­va po­tre­be re­pre­zen­ta­ci­je. Le­ti se 4. sep­tem­bra, a is­tu ve­čer Bla­že­vić je za­ka­zao tre­ning. Po­vra­tak je 6. sep­tem­bra. Za bh na­vi­ja­če je pla­ni­ra­no oko 700 ula­zni­ca. Ina­če, za uta­kmi­cu u Ze­ni­cu štam­pat će se 11. 500 ula­zni­ca, prem­da je ka­pa­ci­tet 14.153, ali će ra­zli­ka ka­ra­ta oti­ći na pres, spon­zo­re itd... Mio­drag Ku­re­šić je po­tpi­sao na­log za pro­da­ju ula­zni­ca u po­slo­vni­ca­ma Cen­tro­tran­sa u slje­de­ćim gra­do­vi­ma: Sa­ra­je­vo, Vi­so­ko, Ki­se­ljak, Ka­kanj, Olo­vo, Ze­ni­ca, Mos­tar, Do­nji Va­kuf, Tu­zla, Bi­hać, Te­šanj, Ja­bla­ni­ca, Foj­ni­ca, Ili­jaš, Ba­nja Lu­ka, Vi­tez, Brčko, Go­ra­žde, Tra­vnik, Ko­njic. Za­ni­ma­nje za meč sa Tur­skom je ogro­mno.

 

«Ge­ne­ral­ka» sa Fa­mo­som

 

Se­le­ktor pla­ni­ra do uta­kmi­ce u Ar­me­ni­ji odi­gra­ti kon­trol­nu uta­kmi­cu. Ar­men­ce će glu­mi­ti Fa­mos, ko­jeg vo­di am­bi­cio­zni Ha­ris Ali­ho­džić. Uta­kmi­ca će se igra­ti u Hra­sni­ci. Prem­da je Bla­že­vić svjes­tan da će i Ar­men­ci i Tur­ci ima­ti svo­je «špi­ju­ne», on će pro­tiv «mo­to­ris­ta» izves­ti pos­ta­vu ko­ja će is­trča­ti u Je­re­va­nu. Ne­ma ne­po­zna­ni­ca ka­da je kos­tur ti­ma u pi­ta­nju: Da­kle ovih de­set igra­ča su si­gur­ni: Be­go­vić, Spa­hić, Na­da­re­vić, Ra­hi­mić, Mu­ra­to­vić, Baj­ra­mo­vić, Ibri­čić, Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić. Pu­no je kan­di­da­ta za pre­os­ta­lo je­dno mjes­to. I Mra­vac i Hrgo­vić kan­di­di­ra­ju za li­je­vu de­fan­zi­vnu stra­nu, oba ima­ju is­kus­tva i zna­nja. Mi­ra­lem Pja­nić je u fran­cus­kom prven­stvu, ali i Li­gi prva­ka do­ka­zao da ima mjes­ta u po­če­tnoj pos­ta­vi.

22.08.2009.

Boša Tanjević : Nije bilo realno očekivati da Bajramović bez pola tima odvede BiH u Poljsku

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, iz­gu­bi­la je po­slje­dnju šan­su da se na­đe u fi­na­lu ba­ra­ža za pla­sman na Euro­bas­ket u Polj­sku 2009. Na­kon po­bje­de Bel­gi­je, u gos­ti­ma pro­tiv Por­tu­ga­la 58:60, sve je bi­lo ja­sno. Bel­gi­jan­ci će u dvo­me­ču sa "tri­ko­lo­ri­ma" tra­ži­ti svo­ju pri­li­ku za pla­sman me­đu 16 naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­ci­ja Evro­pe (27. i 30. av­gus­ta), ma­da je te­ško oče­ki­va­ti da će Fran­cu­zi do­zvo­li­ti izne­na­đe­nje. S dru­ge stra­ne, bh. se­le­kci­ja po dru­gi put za­re­dom os­ta­la je bez EP. Bo­gdan Bo­ša Ta­nje­vić, se­le­ktor ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Tur­ske i tre­ner Fe­ner­ba­hčea, sma­tra da je u okol­nos­ti­ma u ko­ji­ma se na­šao Men­sur Baj­ra­mo­vić bi­lo ne­re­al­no oče­ki­va­ti us­pjeh.

 

- Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH je ima­la izu­ze­tno te­žak po­sao, ta­ko da me ni­ma­lo me ne ču­di ovaj ne­us­pjeh. Mno­gi igra­či su ot­ka­za­li nas­tup, ne­ki su uze­li držav­ljan­stva dru­gih ze­ma­lja... Po­gle­daj­te sa­mo Ita­li­ju ko­ja je me­đu se­dam naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja u svi­je­tu, a ni­su se us­pje­li pla­si­ra­ti na Euro­bas­ket u Polj­sku. Sva­ki put ka­da se BiH pla­si­ra na EP, to je bio ve­li­ki po­dvig. Po­koj­ni Kin­đe je 1993. na­pra­vio pra­vo ču­do. BiH ko­ja je bi­la u ra­tu, os­tva­ri­la je 8. mjes­to na EP u Nje­ma­čkoj - ka­zao je Ta­nje­vić.

 

Tur­ska se za ra­zli­ku od na­še re­pre­zen­ta­ci­je pla­si­ra­la na EP ko­je će se igra­ti od 7. do sep­tem­bra 2009 u Polj­skoj.

 

- Što se ti­če Tur­ske, ni­smo ima­li pro­ble­ma sa ot­ka­zi­ma, a ma­lo smo i pod­mla­di­li eki­pu. U Tur­skoj sve odli­čno fun­kci­oni­še ka­da je u pi­ta­nju Ko­šar­ka­ški sa­vez. Imam odri­je­še­ne ru­ke i na­mam ni­ka­kvih pri­ti­sa­ka sa stra­ne. Izme­đu os­ta­log ima­mo i zna­tno ve­ći bu­džet. Igra­či ot­ka­žu nas­tup is­klju­či­vo iz oprav­da­nih ra­zlo­ga, ima­mo tra­di­ci­ju, po­štu­je se na­ci­onal­na zas­ta­va. Ipak, ne oče­ku­je nas lak za­da­tak u Polj­skoj. Bu­gar­ska, Li­tva i do­ma­ći­ni ni­su ni­ma­lo nai­vne re­pre­zen­ta­ci­je. Me­đu­tim, mi­slim da uz bor­be­nost mo­že­mo na­pra­vi­ti do­bre re­zul­ta­te...

 

Ta­nje­vić ne kri­je ri­je­či hva­le za Ko­šar­ka­ški sa­vez Tur­ske.

 

- Naš Ko­šar­ka­ški sa­vez fi­nan­sij­ski po­ma­že sve na­ci­onal­ne se­le­kci­je ta­ko da u kon­ti­nu­ite­tu ima­mo do­bre re­zul­ta­te. Si­gur­no je da spa­da­mo me­đu na­jor­ga­ni­zo­va­ni­je ze­mlje u Evro­pi, ka­da je u pi­ta­nju sport. Uslo­vi za pri­pre­me za pred­sto­je­će EP su fan­tas­ti­čni. U Polj­sku će­mo pu­to­va­ti di­rek­tno avi­onom, ne­će bi­ti pre­sje­da­nja, ka­ko bi ušte­dje­li sna­gu za uta­kmi­ce ko­je nas oče­ku­ju. Čast mi je bi­ti dio ove re­pre­zen­ta­ci­je.

 

Iako je do­bro po­zna­to da u spor­tu u BiH ima ko­rup­ci­je, Bo­ša se ne sla­že.

 

- Miš­lje­nja sam da u spor­tu u BiH ne­ma ne­ča­snih ra­dnji, ni­ti ko­rup­ci­je. Ni­ko nas ne mo­že spri­je­či­ti da po­ka­že­mo svo­je zna­nje, odno­sno ne zna­nje na par­ke­tu. Ka­kvi smo du­bo­ko u se­bi, ta­kvi se po­ka­zu­je­mo na po­vrši­ni. Ali, pos­to­ji dru­gi pro­blem. Klu­bo­vi mo­ra­ju bi­ti ora­ga­ni­zo­va­ni­ji. Stva­ra­ti no­ve, mla­de sna­ge, jer se ne mo­že gle­da­ti sa­mo prva eki­pa i pra­vi­ti pla­no­vi za na­re­dnu go­di­nu, već pet-šest se­zo­na.

 

Do­ma­ća li­ga BiH, me­đu naj­lo­ši­jim je u re­gi­onu. Ni­je ču­do što se ni­ko od sa­daš­njih čel­ni­ka i tre­ne­ra na­ša dva po­naj­bo­lja klu­ba Bo­sna ASA BHT i Ši­ro­ki Ero­net ne usu­đu­je da­va­ti op­ti­mis­ti­čne izja­ve za nas­tu­pe u NLB li­gi.

 

- Te­ško je za­drža­ti kva­li­te­tne, odno­sno ta­len­to­va­ne igra­če. Ipak, klu­bo­vi mo­ra­ju po­ra­di­ti na to­me ako že­le us­pje­he. Naj­bo­lji pri­mjer je Ni­had Đe­do­vić ko­ji je oti­šao iz Bo­sna ASA BHT u Bar­ce­lo­nu, a oni su ga da­li na po­su­dbu, što je ža­lo­sno. Me­na­dže­ri odra­đu­ju naj­prlja­vi­ji dio po­sla. Nji­ma je bi­tno da ne­ko­ga pro­da­ju bi­lo gdje i do­bi­ju no­vac, a šta će da­lje bi­ti sa tim igra­čem to je na­va­žno. Izme­đu os­ta­log, ugro­ža­va­ju i in­te­re­se klu­ba - is­ta­kao je Bo­gdan Bo­ša Ta­nje­vić u in­ter­vjuu za "San".

 

Fe­ner na Me­mo­ri­ja­lu Mir­za De­li­ba­šić

 

Fe­ner­ba­hče, ko­ji sa klu­pe pre­dvo­di Ta­nje­vić, kra­jem sep­tem­bra će učes­tvo­va­ti na 5. Me­mo­ri­jal­nom tur­ni­ru "Mir­za De­li­ba­šić" .

 

- Ve­li­ko mi je za­do­volj­stvo pro­ves­ti odre­đe­no vri­je­me u Sa­ra­je­vu. Pra­tim de­ša­va­nja u i oko Bo­sne. Znam da su u do­ma­ćem prven­stvu uvi­jek me­đu na­bo­lji­ma. Ipak, za po­mak u evrop­skim uta­kmi­ca­ma, mo­ra se vi­še ula­ga­ti. Kva­li­te­tan igra­čki i tre­ner­ski ka­dar pos­to­ji, ali to ni­je do­vo­ljno. Sve sna­ge se mo­ra­ju uje­di­ni­ti - ka­zao je se­le­ktor ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Tur­ske.

21.08.2009.

Osim: Protiv prvaka neće biti lako

U prostorijama Fudbalskog kluba Željezničar danas je održana konferencija za medije, na kojoj su se prisutnim novinarima obratili Bulend Biščević, direktor xafsinga, Amar Osim, glavni menadžer i Nedžad Serdarević, fudbaler plavih sa Grbavice. Tema obraćanja javnosti bila je predstojeća utakmica 4. kolo Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine, koju Željo igra u nedelju na Grbavici protiv aktuelnog šampiona države mostarskog Zrinjskog.


- Kao prvo želio bih vas upoznati sa činjenicom da se nastavlja prodaja godišnjih i polugodišnjih ulaznica za utakmice Željezničara, kao i prodaja dresova, šalova i ostalih navijačkih rekvizita. Za susret sa Zrinjskim u nedelju u prodaju smo pustili 6.100 karata, od toga po 3.000 za sjevernu i južnu tribinu, te 100 ulaznica za zapadnu tribinu. Karte se, osim na uobičajenim prodajnim mjestima, također mogu kupiti i preko portala www.kupikartu.ba. Također bih volio istaći pozitivnu atmosferu u klubu, te se zahvaliti našim vjernim navijačima na svesrdnoj podršci koju imamo. Zamolio bih naše navijače da protiv Zrinjskog navijaju fer i dostojanstveno, dakle bez izgreda i pirotehničkih sredstava, jer smo od Nogometnog saveza BiH kažnjeni sa 3.000 KM upravo zbog navijačkih izgreda", kazao je na otvaranju press-konferencije Biščević.


Želju u nedelju očekuje sasvim sigurno težak ispit, jer na Grbavicu stiže aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, mostarski Zrinjski, koji je loše otvorio sezonu i za očekivati je da Plemići pokušaju sve ne bi li baš protiv Željezničara prekinuli seriju bez pobjede.


- Neće biti lako doći do pobjede. Zrinjski je prvak države, koji je igrao u evropskim takmičenjima i nosio se sa ekipama koje su za naše uslove 'naučna fantastika'. Mostarci posjeduju kvalitet i moramo ih shvatiti i više nego ozbiljno jer, ponavljam, radi se o prvacima države. Što se naše ekipe tiče, u nedelju nećemo moći računati na povrijeđenog Bućana i kažnjenog Ćuluma, a s obzirom da nam nedostaje igrača neće biti nekih rokada u ekipi", rekao je Osim.


- Očekujem težak meč u nedelju. U goste nam dolaze aktuelni prvaci, koji gaje izrazito napadački fudbal. Zrinjski je sezonu počeo loše, te trenutno imaju samo dva boda, što će im sigurno biti motiv više na Grbavici. Ipak, uz maksimalan angažman svih igrača na terenu, mislim da pobjeda ne bi smjela doći u pitanje", rekao je prvotimac Željezničara Nedžad Serdarević.

 

21.08.2009.

FIFA o Begoviću odlučuje naredne sedmice

Aktuelni problem na golu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine naredne sedmice bi trebala riješiti FIFA. Naime, povredom Kenana Hasagića selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević ostao je samo na jednom golmanu u ekipi, Nemanji Supiću. Njegova alternativa Adis Nurković protiv Irana nije pružio što se od njega očekuje, pa ga je Ćiro izostavio sa danas objavljenog spiska.


Naravno, očekuje se dolazak i Asmira Begovića, čuvara mreže engleskog Portsmoutha, koji je u nekoliko navrata izrazio spremnost da se odazove Ćirinom pozivu, a selektor je njegovo ime uvrstio na spisak za utakmice sa Armenijom i Turskom.


- Procedura oko završavanja papira i potvrde da Asmir Begović brani za Bosnu i Hercegovinu nalazi se u završnoj fazi. Očekujemo da FIFA naredne sedmice donese konačnu odluku", rekao je generalni sekretar Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Munib Ušanović.

21.08.2009.

Ćiro objavio spisak za Armeniju i Tursku

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Miroslav Ćiro Blažević, objavio je danas spisak fudbalera na koje će računati za susrete sa Armenijom i Turkom u okviru kvalifikacija za SP 2010. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević jutros je u prostorijama Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak od 23 fudbalera na koje računa u predstojećim susretima kvalifikacija. Ćiro se također i osvrnuo na naše protivnike Armeniju i Tursku.


- Veoma sam zabrinut, jer nacija očekuje mnogo od nas. Pobjedom u Armeniji došli bi u jako dobru poziciju da protiv Turske u Zenici odigramo dobro i pobijedimo. Koliko sam upoznat, Turci, koji imaju strašan tim, uopšte ne respektuju naša četiri boda prednosti, već su uvjereni kako će nas lako dobiti. To bi im se moglo obiti o glavu i pored činjenice da Turska ima više registrovanih fudbalera nego mi građana", rekao je Ćiro na jutrošnjem obraćanju javnosti.


Što tiče samog spiska, selektor Blažević odlučio je ponovo pozvati Mirka Hrgovića, koji od ove sezone nosi dres njemačkog Greuther Fürtha.


- Hrgović je veliki borac i siguran sam da će poginuti na terenu ukoliko to bude potrebno", kaže Ćiro i dodaje: "Pozvao sam 23 fudbalera, ali do odigravanja utakmica ima još vremena. Samo se nadam da neće biti povreda i naknadnih otkaza".


Selektor fudbalske reprezentacije na spisak je uvrstio i golmana Kenana Hasagića, za kojeg postoje male šanse da će se stići oporaviti na vrijeme.


- Kenanov oporavak teče odlično. Sigurno ga neće biti u kombinacijama za Armeniju, ali postoji mogućnost da bude spreman za Tursku", kazao je Blažević.


Blažević je također pozvao navijače Bosne i Hercegovine na fer i dostojanstveno navijanje u narednim susretima kvalifikacija, napomenuvši još jednom da UEFA pomno prati zbivanja na utakmicama BiH, te da će svaki i najmanji prekršaj biti strogo kažnjen.


Za naredne dvije utakmice pozvani su: Nemanja Supić, Kenan Hasagić, Asmir Begović, Emir Spahić, Adnan Mravac, Sanel Jahić, Damir Mirvić, Boris Pandža, Safet Nadarević, Elvir Rahimić, Dario Damjanović, Samir Muratović, Semir Štilić, Sejad Salihović, Miralem Pjanić, Zvjezdan Misimović, Zlatan Bajramović, Senijad Ibričić, Mirko Hrgović, Edin Džeko, Admir Vladavić, Vedad Ibišević i Zlatan Muslimović.


Bosna i Hercegovina se u okviru kvalifikacija za SP u Južnoj Africi gostuje u Armeniji 5. septembra, a biće domaćin Turskoj 9. septembra.


Nakon ove dvije utakmice, Zmajevima ostaće još samo susreti sa Estonijom i Španijom u oktobru.

21.08.2009.

Emir Hadžidžulbić : Uz pomoć navijača, do nove pobjede

Utakmica sa Sarajevom, na kojoj je Velež osvojio bod, već pada u zaborav, bez obzira na nemile scene na terenu, u tunelu stadiona Koševo i na tribinama, a sve misli fudbalera i stručnog štaba uperene su u subotnji meč protiv Laktaša. Jedan od onih koji je bio, možda, i najbolji pojedinac sarajevskog derbija, ali i stalna meta grubih i pogibeljnih startova napadača „bordo“ tima, je golman Emir Hadžiđulbić, koji još osjeća velike bolove u leđima i desnoj nozi, tako da je sasvim neizvjesno da li će u subotu stajati na golu.


- Od utakmice na Koševu, nisam trenirao, stalno idem na terapije. Bolovi su još uvijek jaki, ljekari se trude da me osposobe za utakmicu, ali mislim da su male šanse da budem u timu“, rezgnirano govori Hadžiđulbić, jedan od miljenika pripadnika Red Army.


Bez obzira da li stajao na golu, Hadžiđulbić vjeruje da će Velež i protiv Laktaša igrati napadački i lepršavo, onako kako to od njih traži šef Abdulah Ibraković.


- Deviza šefa Ibrakovića daje rezultate, što su prepoznali i naši vjerni navijači. Igramo moderno, napadački, u ekipi vlada veliko jedinstvo i sloga. Istinski svi želimo da se Velež opet vine u fudbalske visine. Vjerujem da ćemo i protiv Laktaša ponoviti dosadašnje igre i ako tako bude, naša pobjeda ne bi smjela doći u pitanje“, kaže Hadžiđulbić.


Ono što posebno krasi tim je dobra harmonizacija iskustva i mladosti.


- Šef je, zaista, odlično posložio kockice u timu. Šansu sve više daje mlađima, koji igrama opravdavaju ukazano povjerenje. Pred nas nikad ne postavlja imperativ pobjede, već traži da igramo otvoreno i napadački. Našim uspjesima treba dodati i agilnu upravu“, ističe golman Veleža.


Hadžiđulbić ne može, a da ne spomene fanatičnu privrženost navijača, koji su, po njemu, dosta zaslužni za blistav start Veleža.


- Osjeti se na svakom koraku i u svakom kontaktu, da su navijači čvrsto uz nas. Ta njihova ljubav je nešto što nama igračima daje dodatni motiv da izgaramo na terenu. Malo se koji klub u zemlji, pa i šire, može pohvaliti takvim navijačima, kao što su pripadnici Red Army. Iz utakmice u utakmicu, njihov broj je sve veći, što znači da su zadovoljni onim što mi igrači pružamo na terenu. Poručujem im da ćemo igrati još bolje“, rekao nam je na kraju Emir Hadžiđulbić

21.08.2009.

Jahić pregovara s Hulom

Sanel Jahić od srijede se nalazi u Engleskoj gdje traži angažman. Iako je Aris dogovorio uvjete obeštećenja s Viganom, naš reprezentativac je, kako se čini, sada najbliži Halu s kojim je jučer pregovarao.


- Nadam se da će se sve brzo završiti. S Halom smo najkonkretnije pregovarali ovih dana - rekao nam je Jahić.

 

Kako je došlo do toga da Vigan ispadne iz kombinacije kada se činilo da će potpis ugovora predstavljati samo formalnost, Jahić kaže da ne zna.


- U razgovorima su iznenada počeli malo zatezati i Hal je pokazao interesovanje da počnemo pregovore. U igri je još i Stouk - govori Jahić.


Reprezentativac BiH ne krije želju da karijeru nastavi u Engleskoj. I Jahiću i njegovim zastupnicima je stalo da se dogovori na sjeveru Engleske završe što prije.


- Mi smo rekli uvjete i očekujemo odgovore. Nadam se da će se već u petak znati nešto konkretnije - kaže Jahić.


Iz engleskih medija može se saznati da menadžer Hala Fil Braun (Phil Brown) traži desnog beka i da od Jahića očekuje da se pokaže na treninzima. Navodi se da bi Hal Arisu mogao ponuditi obeštećenje u visini od 775.000 do milion funti.

21.08.2009.

Mehmed Janjoš: Nismo slučajno u Evropskoj ligi!

Trener Sarajeva Mehmed Janjoš nakon susreta i dobre igre njegovih izabranika sa Clujem, nije krio oduševljenje.

 

- Šta reći, presretan sam i prezadovoljan. Igrali smo sa jednom vrhunskom, moćnom evropskom ekipom i pokazali još jednom da nismo slučajno tu gdje jesmo", oduševljeno je za SportSport.ba kazao trener Sarajeva, te dodao:


- U početku susreta u moje momke uvukla se određena doza straha, ali kako je utakmica odmicala, igrali smo sve bolje, te na kraju sasvim zasluženo došli do vrijednog rezultata. Ja jednostavno moram da se zahvalim ovim igračima, jer u pravom smislu riječi, oni su ostavili srce na terenu. Ovacije naših navijača na kraju utakmice najbolje oslikavaju igru mojih igrača. Navijači kao i uvijek, nevjerovatni, fanatični i hvala im još jednom za veliku podršku. Cluj je još uvijek favorit, ali dokazali smo dosad da favorit ne pobjeđuje uvijek, te u Rumuniju ne idemo sa bijelom zastavom", dodao je Janjoš.

21.08.2009.

Zvezda, Partizan, Sarajevo...

Međunarodni fudbalski turnir mlađih kategorija "Jahorina 2009", koji organizuje Škola fudbala "Piksi" iz Pala, počinje danas, dok je finale u tri kategorije predviđeno u nedjelju (23. avgusta) od 16 časova na terenu pokraj hotela "Bistrica".

 

- Ovo je treći put da smo domaćini fudbalskim nadama. Prve godine dječaci su se takmičili samo u kategoriji 1996. godište, a pobjednik je bila beogradska Crvene zvezda. Druge godine išli smo korak naprijed, pa su se igrali mečevi u dva godišta, 1997. i 1998. Opet je najbolja bila Crvene zvezda, u kategoriji 1997, dok je Škola fudbala "Piksi" trijumfovala u konkurenicji godiša 1998 - riječi su Gorana Ivkovića, direktora Škole fudbala "Piksi".  

 

Na trećem turniru takmičiti će se tri kategorije - godišta 1998, 1999. i 2000. Po šesnaest ekipa biće u kategoriji 1998. i 2000, a dvanaest ekipa godište 1999. Poznat je i spiska učesnika, to su, Crvena zvezda, Partizan (Beeograd), Crvena stijena (Podgorica) Drava (Ptuj), Zagreb, Foteks (Varaždin), Sarajevo, Željezničar (Sarajevo), Laktaši, Velež (Nevesinje), Velež (Mostar), Međugorje, Hercegovac (Bileća), Leotar (Trebinje) Novi grad (Sarajevo), Šampion Sarajevo, Glasinac, Viner Sarajevo, Derbi (Pazarić), Krajina (Banja Luka) i FSA (Prijedor).

 

- Prve utakmice na turniru počinju danas u 15 časova, na terenu s platičnom travom u Palama, koji je izgrađen uz veliku pomoć Ognjena Koromana, koji pomaže i našu školu. Zbog svojih fudbalskih obaveza on ovog puta neće moći da dođe, ali će ga zamijeniti njegov otac Boriša. Inače, Crvenu zvezdu će predvoditi Toma Miličević, Partizan Darko Tešović, a očekujemo i dolazak bivših fudbalskih asova Josipa Katalinskog, Gorana Troboka, Josipa Bukala... - riječi su Gorana Ivkovića.

 

Organizator turnira predvidio je brojne nagrade za najuspješnije pojedince, a biće izabrani i igrači koji najviše podsjećaju na Dragana Stojkovića Piksiji, po kome škola fudbala iz Pale nosi ime, te Ognjena Koromana, promotera ove smotre, koji je svesrdno pomaže.

 

21.08.2009.

Stanko Bubalo u Posušju

Nekadašnji igrač austrijskog Karntena, Hajduka, Osijeka te Širokog Brijega dogovorio je sve sa Posušjem, pa će klubu sa Mokrog Doca pokušati pomoći da se vrati u Premijer ligu. Široki Brijeg i Posušje dogovorili su se oko prelaska Stanka Bubala u redove ovogodišnjeg člana Prve lige Federacije. Posušaci će, bez sumnje, dolaskom Bubala imati znatno više šansi za povratak u elitu. Upravo njegov brat Zoran Bubalo trener je na Mokrom Docu, pa će zajedničkim snagama pokušati pomoći Posušju.


- Nisam se zapustio, trenirao sam cijelo vrijeme. Znam da to nisu treninzi kao sa ekipom, ali ja ću dati sve od sebe da pomognem ovoj mladoj momčadi", izjavio je Bubalo za naš portal.


Stanko Bubalo karijeru je počeo u Širokom Brijegu, potom prešao u redove hrvatskog prvoligaša Osijeka, a jednu sezonu briljirao je i u dresu "bilih", odnosno splitskog Hajduka. Duži period proveo je u austrijskom Karntenu, da bi se 2007. godine vratio na Pecaru. Za reprezentaciju Hrvatske debitovao je 1999. godine u utakmici protiv Meksika, a osim toga nastupio je i na utakmici protiv Francuske, godinu dana kasnije.

21.08.2009.

Ekipa Želje vrijedi šest miliona eura!

Fu­dbal­ski klub Že­lje­zni­čar, pre­ma por­ta­lu "tran­sfer­mar­kt.de", naj­sku­plji je klub u Pre­mi­jer fu­dbal­skoj li­gi BiH, po uku­pnoj vri­je­dnos­ti igra­ča ko­ji igra­ju u nje­mu. Na dru­gom je mjes­tu tu­zlan­ska Slo­bo­da, dok je Sa­ra­je­vo tre­će. Ta­ko je re­no­mi­ra­ni fu­dbal­ski por­tal vri­je­dnost sa­ra­jev­skih pla­vih pro­ci­je­nio na 6.025.000 eura, te je Že­lje­zni­čar po ovoj pro­cje­ni naj­sku­plji fu­dbal­ski klub u BiH. Na dru­gom je mjes­tu, sa uku­pnom vri­je­dnos­ti igra­ča, pla­si­ra­na tu­zlan­ska Slo­bo­da. Uku­pna vri­je­dnost fu­dba­le­ra klu­ba sa Tuš­nja izno­si 4.250.000 eura. Na tre­će je mjes­tu dru­gi sa­ra­jev­ski pre­mi­jer­li­gaš, FK Sa­ra­je­vo, a vri­je­dnost "bor­do" ti­ma pro­ci­je­nje­na je na 3.975.000 eura. Na nje­ma­čkom por­ta­lu ni­su obja­sni­li pa­ra­me­tre po ko­ji­ma su do­šli do spo­me­nu­tih broj­ki, ali su sva­ka­ko po­ma­lo ču­dni!

 

Pri­mje­ra ra­di naj­bo­lji igrač Že­lje­zni­ča­ra Sa­mir Be­krić je­dan je od jef­ti­ni­jih (?) pre­ma ovom por­ta­lu i nje­go­va vri­je­dnost pro­ci­je­nje­na je na 300.000 eura. Naj­vri­je­dni­jim igra­če ozna­čen je ve­te­ran Mir­sad Be­šli­ja, či­ja je vri­je­dnost 700.000 eura. Naj­sku­pljim igra­čem Sa­ra­je­va Ni­jem­ci su pro­ci­je­ni­li Ale­na Ško­ru (ta­ko­đer 700.eura).

 

Da su kri­te­ri­ji u naj­ma­nju ru­ku ču­dni, po­ka­zu­je pri­mjer pro­cje­ne vri­je­dnost eki­pe Tra­vni­ka. Na­ime, osim Nur­ko­vi­ća (300.000 eura) i Ne­na­da Eri­ća (50.000) os­ta­tak eki­pe "ve­zi­ra" ne vri­je­di ni je­dnog eura?!

"Tran­sfer­mar­kt.de" kao naj­jef­ti­ni­ju eki­pu pos­ta­vio je no­vog pre­mi­jer­li­ga­ša iz Pri­je­do­ra, Ru­dar, ko­ja pre­ma nji­ma vri­je­du sa­mo 200.000 eura! Na pre­tpo­slje­dnjem mjes­tu ove ta­be­le na­la­zi se Tra­vnik sa vri­je­dnos­ti od sa­mo 350.000 eura. Ta­ko je uku­pna vri­je­dnost igra­čkog ka­dra svih 16 bh. pre­mi­jer­li­ga­ša pro­ci­je­nje­na na ne­što vi­še od 39 mi­li­ona eura. Re­al Ma­drid je lje­tos sa­mo za Cris­ti­ana Ro­nal­da pla­tio 94 mi­li­ona eura.

 

Eki­pa                                       Vri­je­dnost

 

1.Že­lje­zni­čar                 6.025.000

2.Slo­bo­da                     4.250.000

3.Sa­ra­je­vo                    3.975.000

4.Ši­ro­ki Bri­jeg               3.525.000

5.Zrinj­ski                      3.215.000

6.Ve­lež                        2.725.000

7.Mo­dri­ča                     2.625.000

8.Olim­pik                      2.610.000

9.Le­otar                        2.200.000

10.Sla­vi­ja                      1.925.000

11.Bo­rac                      1.625.000

12.La­kta­ši                    1.500.000

13.Čelik                        1.465.000

14.Zvi­jez­da                   1.000.000

15.Tra­vnik                        350.000

16.Ru­dar Pri­je­dor             200.000

21.08.2009.

Austrijski sud rješava slučaj Mahalbašić

Slučaj Mahalbašić, odnosno činjenicu da Košarkaški klub Klagenfurt ne želi izdati izlazno pismo 18-godišnjem centru (212 centimetara) koji je potpisao ugovor s KK Bosna ASA BH Telecom, rješavat će nadležni sud u Austriji. Tu nam je informaciju prenio Enes Trnovčević, menadžer Rašida Mahalbašića, koji je nakon odličnih nastupa za mladu, trenutno angažiran u seniorskoj reprezentaciji Austrije.


- Slučaj će ići pred radni sud u Austriji, čije izjašnjavanje nismo mogli tražiti ranije, jer nismo imali odbijenicu Klagenfurta. Sad idemo protiv te odluke, odnosno dokazat ćemo čak i to da je Mahalbašićev ugovor sa Klagenfurtom nevažeći prema austrijskim zakonima - kaže Trnovčević.


Austrijski centar bh. porijekla nedavno je zablistao na Evropskom prvenstvu za mlade do 20 godina i u Klagenfurtu vjeruju da vrijedi mnogo više nego što bh. viceprvak želi platiti za obeštećenje. Međutim, u Mahalbašićevom ugovoru navedena je fiksna visina obeštećenja, pa Austrijanci, koliko god željeli, teško mogu oboriti transfer u redove sarajevskih "Studenata".

 

- Mahalbašić je razgovarao s predsjednikom Austrijskog košarkaškog saveza koji ga je obavijestio da ću mu izdati izlazno pismo čim dobije sudsku odluku. Sa izlaznim pismom neće biti prepreke da Mahalbašić dobije pravo nastupa za Bosnu, a moguće je da Klagenfurtu bude uskraćeno pravo na bilo kakvu odštetu. Vjerujem da ćemo do 5. septembra imati odluku - izjavio je Trnovčević. 

21.08.2009.

Nemanja Gordić pauzira tri sedmice

Bosanskohercegovački košarkaški reprezentativac Nemanja Gordić pauzirat će tri sedmice nakon povrede zgloba desne noge zadobivene u susretu dodatnih kvalifikacija protiv Belgije (102:79) za Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Član podgoričke Budućnosti se povrijedio u 23. minutu utakmice u Antverpenu.  

- Bilo je bolno, ali srećom povreda nije toliko teška kao što se učinilo u prvi mah. Prognoze su optimistične. Već sam skinuo gips, večeras ili sutra ću se priključiti ekipi Budućnosti na pripremama u Kolašinu. Bilo je dosta otoka, distorzija skočnog zgloba je jedna od najčešćih povreda u košarci. Sarajevu su mi, u prvi mah, preporučili da nosim gips dvije nedjelje, ali poslušao sam stručnjake podgoričkog KBC-a. Očekujem brz oporavak i povratak na teren", izjavio je Gordić.

 

21.08.2009.

Pobjeda je jedini izbor

Fudbalerima Slobode pobjeda je jedini izbor u subotnjem derbiju na Tušnju protiv Čelika. Tuzlaci silno žele ostvariti prvi ovosezonski trijumf, i da se, koliko-toliko, iskupe za poraz od Laktaša.


- Nemamo izbora, pobjeda se nameće kao imperativ i sve ćemo učiniti da do nje dođemo. Igrači su svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Čelik je kvalitetan i opasan rival, pogotovo u gostima. Međutim, igramo pred domaćim navijačima i želimo se iskupiti za poraz od Laktaša - rekao je Enes Mešanović, sportski direktor Slobode, istakavši da će ekipa utakmicu dočekati u karantinu.


Inače, rukovodstvo Slobode na čelu s direktorom Zdenom Jurićem i dalje ima veliki problem s organizacijom utakmice. S obzirom na to da su u toku građevinski radovi na sjevernoj tribini, ljudi iz Slobode žele riješiti pitanje smještaja gostujućih navijača, koji na svakoj utakmici u velikom broju prate zenički tim. Zato je i za danas najavljen razgovori s predstavnicima policije.

21.08.2009.

Stručni štab i nogometaši Čelika izloženi raznim pritiscima

Upravni odbor Nogometnog kluba Čelik oglasio se danas saopćenjem za javnost povodom sinoćnjeg napada dviju osoba na nogometaše i trenere ovog kluba, dok su se nalazili na večeri u klupskom restoranu.

 

- U minula dva mjeseca Upravni odbor, Stručni štab i nogometaši Čelika izloženi su raznim pritiscima, koji su kulminirali 19.8. u 20.00 sati upadom dviju osoba u klupski restoran i otvorenim prijetnjama upućenim igračima i trenerima.

 

Pouzdano se zna da iza ovog stoje pojedini dobrostojeći „prijatelji Čelika i to iz Zenice“, koji to rade samo radi promicanja vlastitih interesa i koji su, navedimo i to, pred utakmicu sa Željezničarom glavnog sudiju pozivali da svojim odlukama utječe na rezultat i pomogne sarajevskoj ekipi da pobijedi“, stoji u saopćenju objavljenom na službenoj web stranici NK Čelik.

 

Također se navodi da su u proteklom periodu isti ti „prijatelji Čelika i to iz Zenice“ članovima Upravnog odbora upućivali prijeteće SMS poruke, koje su za cilj imale da se dodatno destabilizira stanje u klubu i da, kako se kaže, grupa ljudi koja je učinila sve da se osiguraju sredstva potrebna za funkcioniranje kluba jednostavno otjerala.

 

- Upravni odbor pokrenuće, prije svega, aktivnosti utvrđivanja krivične odgovornosti za postojeće silom iznuđeno stanje. U tom smislu će MUP-u i Tužilaštvu ZDK-a biti podnesene krivične prijave protiv nekoliko „prijatelja Čelika i to iz Zenice za koje se pouzdano zna da ugrožavaju bezbjednost članova Upravog odbora, Stručnog štaba i nogometaša Čelika“, stoji u saopćenju.

 

Iz zeničkog kluba najavili su da će se u pauzi održati Skupština NK Čelik.

21.08.2009.

Šetkić uspješan na startu

Naš najbolji teniser Aldin Šetkić plasiaro se u 2. kolo u singlu i dublu na turniru iz Futures serije u Kruševcu (Srbija). Na startu turnira Šetkić mladom domaćem kvalifikantu Bojanu Zdravkoviću nije prepustio niti gem, dok je u dublu zajedno sa domaćim igračem Aleksandrom Slovićem savladao crnogorsko-srbijansku kombinaciju Marko Begović / Boris Premović, sa 6:1, 7:5.


Naredni protivnik Šetkića u singlu  biće  domaći predstavnik Miljan Zekić, trenutno 700. igrač svijeta, dok će u dublu igrati protiv makedonske kombinacije Dimitar Grabuloski / Tomislav Jotovski.


21.08.2009.

Janjoš suspendovan do okončanja postupka

Emir Janjoš, igrač FK Sarajevo, suspendovan je od strane Disciplinske komisije F/N saveza BiH do okončanja postupka zbog prijave da je učestvovao u incidentu nakon utakmice njegovog kluba i Veleža. Disciplinska komisija F/N saveza BiH pod predsjedavanjem Duška Glišića nije izrekla kazne isključenim igračima na utakmici Sarajevo – Velež, Muhamedu Džakmiću i Ameru Osmanagiću, koji su prema prijavi također bili učesnici u incidentu u tunelu ispred svlačionica na pomenutom susretu. Od sve trojice igrača zatražene su dopunske izjave, nakon čega će biti donesene konačne odluke.


Disciplinska komisija je od FK Sarajevo zatražila dopunsko očitovanje na okolnosti organizacije i incidenta na utakmici Sarajevo – Velež, a ujedno je zatražena i informacija od PU Centar – Srajevo na iste okolnosti.

 

Pored odluka vezanih za susret Sarajevo – Velež, Disciplinska komisija F/N saveza BiH donijela je i slijedeće odluke:


1. NK Čelik i FK Željezničar kažnjavaju se sa po 1.000 KM zbog nesportskog ponašanja njihovih navijača na utakmici Čelik – Željezničar.


2. Nihad Suljević, igrač FK Olimpik kažnjava se sa 1 utakmicom zabrane igranja zbog isključenja na utakmici Velež – Olimpik, kao i igrač NK Široki Brijeg, Hrvoje Mišić, zbog isključenja na utakmici Željezničar – Široki Brijeg.


3. Šef stručnog štaba FK Modriča, Zoran Čorguz, kažnjen je novčanom kaznom od 300 KM zbog udaljenja iz tehničkog prostora na utakmici Laktaši Modriča.


4. FK Željezničar pored kazne od 1.000 KM za nesportsko ponašanje navijača na utakmici Čelik – Željezničar opomenut je zbog nesportskog ponašanja svojih navijača na susretu između Zvijezde i Željezničara.

20.08.2009.

Muslimoviću 66, Muratoviću 90 minuta

BH reprezentativni napadač Zlatan Muslimović odigrao je 66 minute u remiju njegovog PAOK-a i Heerenveena. Henrique je u finišu prvog dijela pogodio za holandsku momčad, da bi u nastavku Ivić donio Grcima poravnanje. Čitavu utakmicu odigrao je Samir Muratović, a njegov Sturm također je remizirao. Austrijanci su poveli golom Beichelra, njihovo vodstvo trajalo je do 76. minute, kada je Oliynik pogodio za konačnih 1:1.

20.08.2009.

Bordo tim remizirao sa favorizovanim Clujom

Fudbalski klub Sarajevo je u utakmici sa rumunskim Clujem, na stadionu "Asim Ferhatović Hase" odigrao neriješeno 1:1. Gol za goste postigao je Dani u 19. minuti, da bi izjednačio Hadžić u 77. minuti. Otvaranje prvog poluvremena pripalo je gostujućim fudbalerima, koji su na travnjaku stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu u prvih dvadesetak minuta izgledali mnogo bolje i opasnije. Kruna nešto bolje igre došla je u 19. minuti kada je Dani pogodio mrežu iza Muhameda Alaima za 1:0 u korist gostiju iz Rumunije.


Međutim, nakon primljenog gola, a nošeni frenetičnom podrškom sa tribina, fudbaleri Sarajeva zaigrali su mnogo bolje. Najbolju priliku za bordo sastav propustio je u 33. minuti Damir Hadžić, koji je izbio sam pred golmana Nuna Clara, koji je nekako uspio loptu odbiti od stativu. Do kraja prvog poluvremena domaći fudbaleri Sarajeva imali su blagu terensku inicijativu na sredini terena, ali naš predstavnik mudro se nije potpuno otvorio Cluju, jer bi to otvorilo prostor opasnim napadačima rumunske ekipe, te se pri rezultatu 0:1 i otišlo na odmor.


Ako je možda neko mislio da će domaći pasti u nastavku, grdno se prevario. Izabranici trenera Mehmeda Janjoša u drugih su 45 minuta krenuli mnogo ofanzivnije ka golu Cluja i gol je doslovno visio u zraku. Domaći su fudbaleri mnogo bolju igru i terensku inicijativu krunisali golom u 77. minuti, strijalac je bio Damir Hadžić, a tribine stadiona Koševu su eksplodirale.

 

Naš je predstavnik u Evropskoj ligi do kraja susreta, doslovno u posljednjim trenucima meča imao priliku i za pobjedu, ali je sjajni portugalski golman na golu Cluja, Nuno Claro u posljednji čas intervenisao. Sve u svemu, odlična predstava bordo tima sa Koševa, koje nastavlja sa iznenađenjima ove sezone u Evropskoj ligi. Sarajevo nije pretrpilo poraz, pa je u uzvratu u Cluju za sedam dana i dalje sve moguće.


Sarajevo - CFR Cluj 1:1


Strijelac: 0:1 Dani 19. minuti - 1:1 Hadžić u 77. minuti.


SARAJEVO – Stadion Asim Ferhatović Hase. Gledalaca: Žuti kartoni: Hamzagić (FK Sarajevo)

FK SARAJEVO: Alaim, Dudo, Torlak, Ihtijarević /Janjoš od 71. minute/, Muminović, Avdić /Pliska od 82. minute/, Džakmić, Rizvanović, Belošević, Janjoš /Hamzagić od 63. minute/, Hadžić. Trener: Mehmed Janjoš.

CFR CLUJ: Nuno Claro, Tony, Panin, Peralta /Andreo Leao od 73. minute/, Alcantara, Kone, Juan Culio, Cacu, Mara /Edimar od 64. minute/, Dani, Aparecido /Traore od 77. minute/. Trener: Antonio da Conceição Da Silva Oliveira.

Sudija: Robert Malek /Poljska/.

20.08.2009.

Ako ne potpišem s Wiganom nije smak svijeta, Galata još nije odustala

No­go­me­tni re­pre­zen­ta­ti­vac Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne Sa­nel Ja­hić, ka­ri­je­ru će nas­ta­vi­ti u en­gles­kom pre­mi­jer­li­ga­šu Wiga­nu. Ja­hić je ju­čer avi­onom otpu­to­vao u En­gles­ku, gdje će bi­ti pod­vrgnut lje­kar­skim pre­gle­di­ma, na­kon če­ga bi tre­ba­li usli­je­di­ti pre­go­vo­ri izme­đu igra­če­va me­na­dže­ra i lju­di iz Ari­sa i Wiga­na.

 

- Po­slje­dnjih da­na sam uzbu­đen, jer je ve­li­ka čast za me­ne što pos­to­je ve­li­ke šan­se da ka­ri­je­ru nas­ta­vim u En­gles­koj - pri­čao je Ja­hić ju­čer, dok se sa su­pru­gom vo­zio pre­ma aero­dro­mu.

 

In­te­res Wigan za bh. re­pre­zen­ta­tiv­cem da­ti­ra već ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ra­di se o klu­bu ko­ji je že­lio i Emi­ra Spa­hi­ća pri­je če­ti­ri go­di­ne.

 

- Igra­ju u Pre­mi­er­ship, što je odli­čno. Ne tre­bam go­vo­ri­ti da je san sva­kog igra­ča da igra u En­gles­koj, gdje se igra naj­bo­lji no­go­met i gdje je de­fi­ni­ti­vno naj­bo­lja atmo­sfe­ra na sta­di­oni­ma. Ka­ko stva­ri sto­je, tre­bao bih po­tpi­sa­ti tro­go­diš­nji ugo­vor, a pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je imam, tre­ner ra­ču­na da mo­gu igra­ti na po­zi­ci­ja­ma sto­pe­ra i za­dnjeg ve­znog.

 

Osim Wiga­na za Ja­hi­ća je bio ve­oma za­in­te­re­so­van i tur­ski Ga­la­ta­sa­ray, ko­ji je pre­go­va­rao sa Ari­som, ali do re­ali­za­ci­je tran­sfe­ra ni­je do­šlo.

 

- Sa Ga­la­tom ni­je sve go­to­vo. Pos­to­je još dva klu­ba ko­ji su is­ka­za­li in­te­res za me­ne. U slu­ča­ju da ne po­tpi­šem za Wigan, ni­je smak svi­je­ta, jer imam i al­ter­na­ti­vu. Ipak, že­lio bih da to bu­de Wigan.

 

Ja­hić je ka­ri­je­ru po­čeo u fran­cus­kom Stra­sbo­ur­gu, a na­kon to­ga je­dan pe­ri­od pro­veo je u Soc­hauxu. Naj­du­blji trag os­ta­vio je u Že­lje­zni­ča­ru gdje je igrao u dva na­vra­ta (od 2001. do 2003. i od 2005. do 2007.) u ko­ji je do­šao na pre­po­ru­ku Me­hme­da Ba­žda­re­vi­ća. Igrao je još za špan­ske klu­bo­ve Las Pal­mas i Me­ri­du. Od 2007. go­di­ne je u so­lun­skom Ari­su.

 

- Du­gu­jem ve­li­ku za­hval­nost Du­šku Ba­je­vi­ću, sjaj­nom tre­ne­ru i čo­vje­ku ko­ji me je do­veo u Grčku. On mi je pu­no po­mo­gao, na­pra­vio od me­ne bo­ljeg igra­ča i čo­vje­ka. Ris­ki­rao je sa mnom, do­veo me iz bh. li­ge, gdje sam bio naj­bo­lji stri­je­lac Že­lje. Dao mi je slo­bo­du u igri, vje­ro­vao u me­ne i ja sam mu vra­tio na pra­vi na­čin.

 

U Ja­hi­ća je su­mnjao se­le­ktor Ći­ro Bla­že­vić, ali ga je 28-go­diš­nji uni­ver­za­lac ra­zu­vje­rio sjaj­nom pred­sta­vom i go­lom u Bel­gi­ji.

 

- S Ći­rom ni­je bi­lo pro­ble­ma, vje­ro­va­tno me ni­je do­bro po­zna­vao. Ima­li smo raz­go­vor i od ta­da je sve u naj­bo­ljem re­du. Bla­že­vić je se­le­ktor, nje­go­va je uvi­jek za­dnja. I ka­da ni­je ra­ču­nao na me­ne, znao sam da će do­ći mo­jih "pet mi­nu­ta". Ta­ko je i bi­lo - ri­je­či su Sa­ne­la Ja­hi­ća.

 

Wigan je u prvom ko­lu en­gles­ke Pre­mi­er li­ge sa­vla­dao izne­na­đu­ju­će As­ton Vil­lu s 2:0. U dru­gom ko­lu po­ra­že­ni su od no­vaj­li­je u eli­tnom ran­gu, Wol­ver­ham­pto­na. Char­les N'Zo­gbia, Oli­vi­er Ka­po, Ja­mes McCar­thy, Ma­rio Mel­chi­ot, Chris Kir­kland, ne­ka su od po­zna­tih ime­na u re­do­vi­ma "pla­vo-bi­je­lih". Ono što je in­te­re­sa­tno, svo­je­vre­me­no je Sa­nel Ja­hić igrao pro­tiv aktu­el­nog sto­pe­ra Wiga­na Ti­tu­sa Bram­blea. Naš igrač je no­sio dres Že­lje, a Ti­tus Bram­ble Newcas­tlea, u okvi­ru 3. pret­ko­la Li­ge prva­ka.

 

 

Naj­mla­đi klub Pre­mi­er­shi­pa

 

Wigan Ahle­tic je klub iz Wiga­na, gra­da u bli­zi­ni Man­ches­te­ra. Klub se od 2005. go­di­ne ta­kmi­či u Pre­mi­er li­gi. Svo­je do­ma­će uta­kmi­ce igra­ju na JJB sta­di­onu ko­jeg di­je­le sa ra­gbi klu­bom Wigan War­ri­ors. On je nji­hov dom od 1999., a pri­je to­ga su igra­li na Sprin­gfild Par­ku. Wigan je tre­nu­tno naj­mla­đi klub u Pre­mi­er­shi­pu, s ob­zi­rom da je osno­van tek 1932. go­di­ne. Tre­ner je Špa­nac Ro­ber­to Martínez.

 

    Ko­njić i Be­go­vić

 

Sa­nel Ja­hić će, uko­li­ko po­tpi­še za Wigan, pos­ta­ti tek dru­gi naš re­pre­zen­ta­ti­vac ko­ji je zai­grao u ko­li­jev­ci fu­dba­la. Pri­je Ja­hi­ća svoj hljeb u en­gles­kom Pre­mi­er­shi­pu za­ra­đi­vao je du­go­go­diš­nji ka­pi­ten na­še A-re­pre­zen­ta­ci­je Mu­ha­med Ko­njić igra­ju­ći za Co­ven­try i Derby Co­unty. Na­ra­vno, sta­ne li na gol na­šeg A-ti­ma Asmir Be­go­vić "por­tir" Por­tsmo­ut­ha, do­bi­li bi smo i tre­ćeg.

 

 

20.08.2009.

Zvjezdan Misimović : BiH će u baražu za Mundijal u Africi nokautirati Njemačku!

Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i član nje­ma­čkog prva­ka Wol­fsbur­ga Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, či­nio se po­je­di­nim me­di­ji­ma kao ide­al­ni sa­go­vor­nik na­kon što je upra­vo on svo­jim go­lom otvo­rio 46. po re­du bun­de­sli­ga­šku se­zo­nu. I dok su u ugo­dnoj atmo­sfe­ri pri­ča­li o Wol­fsbur­gu, Li­gi šam­pi­ona, biv­šem klu­bu Bayer­nu, Ma­gat­hu... za­pe­li su na - Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Na­ime, na upit nje­ma­čkih no­vi­na­ra da li će se BiH ko­na­čno pla­si­ra­ti na Mun­di­jal i ko­ga bi vo­lio za pro­ti­vni­ka u ba­ra­žu, Mi­si­mo­vić je svo­jim od­go­vo­rom šo­ki­rao sve pri­su­tne no­vi­na­re.

 

- Mi­slim da je na­po­kon do­šlo vri­je­me da se BiH na­đe na svjet­skom prven­stvu. Ima­mo sjaj­nu eki­pu, odli­čnog tre­ne­ra, naj­bo­lje na­vi­ja­če ali i do­bre re­zul­ta­te, što nam da­je za­pra­vo da se na­da­mo pla­sma­nu u Ju­žnu Afri­ku. A, što se ti­če pro­ti­vni­ka u ba­ra­žu, ja bih naj­ra­di­je igrao pro­tiv Nje­ma­čke - zbu­nio je Mi­si­mo­vić no­vi­na­re svo­jom že­ljom.

 

Iako su pred­sa­vni­ci se­dme si­le objaš­nja­va­li Mis­ke­tu da je Nje­ma­čka prva u svo­joj gru­pi, da je ba­raž za njih ra­van ka­tas­tro­fi i ču­di­li se ka­ko se on kao ro­đe­ni Ba­va­rac (ro­đen u Mun­che­nu) mo­že na­da­ti ispa­da­nju Nje­ma­čke od BiH, Mi­si­mo­vić je hla­dno obja­snio:

 

- Nje­ma­čka ima ne­ugo­dno gos­to­va­nje kod Ru­si­je ko­ja igra sve atra­kti­vni­ji fu­dbal. Ako iz­gu­bi­te, što ni­je ne­rel­no, si­gur­no ste u ba­ra­žu, a tu vas če­ka mo­ja BiH. Si­gu­ran sam, uko­li­ko bi za­is­ta do­šlo do tog su­sre­ta, da bi Nje­ma­čku glat po­bje­di­li tim pri­je što bi i u Nje­ma­čkoj na sta­di­onu bi­lo vi­še bh. na­vi­ja­ča ne­go do­ma­ćih. Is­kre­no, vo­lim Nje­ma­čku ali sam od gla­ve do pe­te Bo­sa­nac i pri­ro­dno je da pri­že­ljku­jem na­šu po­bje­du - po­ru­čio je Mi­si­mo­vić.

 

Za­dnja kla­si­čna de­set­ka

 

Ko­li­ko je "Mis­ke" ci­je­njen u Nje­ma­čkoj go­vo­ri i či­nje­ni­ca da po­je­di­ne no­vi­ne pi­šu o to­me da je on već pre­ras­tao Bun­de­sli­gu! Čak i le­ge­dne nje­ma­čkog fu­dba­la po­put Uwe Sel­le­ra i Gun­ter Net­ze­ra o Mi­si­mo­vi­ću pri­ča­ju sa­mo u su­per­la­ti­va­ma. Naj­ve­ći auto­ri­tet nje­ma­čkog fu­dba­la Franz Bec­ken­bauer na­vo­di da ni dan da­nas ne ra­zu­mi­je ka­ko u Bayer­nu ni­su pre­po­zna­li Mi­si­mo­vi­ćev ta­le­nat i pus­ti­li ga da ode, iako u Bayer­nu već go­di­na­ma škri­pi upra­vo na nje­go­voj po­zi­ci­ji. Za­ni­mljiv je i tek­st re­no­mi­ra­nog "Kic­ke­ra" ko­ji sma­tra da je odlas­kom Di­ega u Ju­ven­tus, Mi­si­mo­vić os­tao za­dnja kla­si­čna "de­set­ka" u Bun­de­sli­gi.

 

Ili pu­ko­vnik ili po­koj­nik

 

Mi­si­mo­vić, ko­ji je do sa­da nas­tu­pao za Bayer­no­ve ama­te­re, Bayern, Boc­hum, Nur­nberg i Wol­fsburg, uvi­jek se bo­rio ili za ti­tu­lu ili za go­li op­sta­nak u li­gi. Ta­ko je sa Bayer­no­vim ama­te­ri­ma osvo­jio prvo mjes­tu u Tre­ćoj nje­ma­čkoj li­gi, pri če­mu je za­je­dno sa Pa­ulom Gu­ere­rom bio naj­bo­lji stri­je­lac li­ge. Sa prvim ti­mom Bayer­na osvo­jio je na­slov Bun­de­sli­ge kao i Kup Nje­ma­čke, dok je sa Boc­hu­mom već na­kon je­dne se­zo­ne ispao u "cvaj­tu". Za sa­mo go­di­nu da­na Mi­si­mo­vić se vra­tio u eli­tnu nje­ma­čku li­gu. Dres Boc­hu­ma mje­nja za Nur­nber­gov, sa ko­jim ta­ko­đer ispa­da u cvaj­tu. Pre­las­kom u Wol­fsburg Mi­si­mo­vić je osvo­jio svo­ju dru­gu bun­de­sli­ga­šku kru­nu.

 

20.08.2009.

Mama je krila od svojih kolega i prijatelja da se bavim fudbalom

Žen­ski no­go­me­tni klub SFK 2000 iz Sa­ra­je­va, kra­jem ma­ja ove go­di­ne, po se­dmi put za­re­dom osvo­jio je ti­tu­lu prva­ka BiH u žen­skom no­go­me­tu. Us­pje­si naj­tro­fej­ni­jeg bh. žen­skog no­go­me­tnog klu­ba po­ka­za­li su ko­li­ko je ovaj mla­di klub vri­je­dan paž­nje. SFK 2000 je osno­van 2000. go­di­ne na ini­ci­ja­ti­vu Sa­mi­re Hu­rem, tre­ne­ri­ce klu­ba. Već od 2001. go­di­ne, mla­de fu­dba­ler­ke po­če­le su ni­za­ti po­bje­de.

 

- Klub je po­čeo sa ra­dom na mo­ju in­ci­ja­ti­vu i uz po­moć mo­je ko­le­gi­ce Iva­ne Vla­ić, tre­ne­ri­ce u na­šoj omla­din­skoj ško­li i stru­čnom šta­bu se­ni­or­ske eki­pe. Na­kon što se uga­sio žen­ski FK Sa­ra­je­vo, u ko­jem smo do ta­da igra­le, do­šle smo na ide­ju da dje­voj­či­ca­ma pru­ži­mo mo­gu­ćnost tre­ni­raj­nja fu­dba­la. Odlu­či­la sam da pres­ta­nem igra­ti i po­čnem se ba­vi­ti tre­ner­skim po­slom - ka­že Sa­mi­ra Hu­rem u raz­go­vo­ru za "San Sport".

 

No­go­me­ta­ši­ce SFK 2000, že­ljne igre i us­pje­ha, od 2001. po­če­le su se ta­kmi­či­ti u Pre­mi­jer li­gi BiH, a od 2003. pe­har na­mi­je­njen prva­ki­njam drža­ve sta­nu­je u nji­ho­vim vi­tri­na­ma. Od 2003. go­di­ne učes­tvu­ju u Li­gi prva­ka i na­la­ze se na 17. mjes­tu UEFA-ine lis­te. Na­ža­lost, tre­nu­tno sta­nje u naj­bo­ljem žen­skom klu­bu u na­šoj ze­mlji je ve­oma te­ško. Osim re­zul­ta­ta kao na­gra­de za ulo­že­ni trud, ne­ma­ju vi­še ni­šta. S ob­zi­rom da se re­no­vi­ra sta­di­on Oto­ka, gdje su igra­či­ce tre­ni­ra­le, da­nas ne­ma­ju ni osno­vne uslo­ve za tre­ning. Za­hva­lju­ju­ći ra­zu­mi­je­va­nju Opći­ne No­vi Grad i No­vo Sa­ra­je­vo, ško­le fu­dba­la No­vi Grad i NK Že­lje­zni­čar, ko­ji su im us­tu­pi­li svo­je te­re­ne za tre­ning, uspi­je­va­ju ra­di­ti is­tim tem­pom i kva­li­te­tom.

 

- Dje­voj­či­ce su se bu­kval­no na te­re­nu pres­vla­či­le, tre­ni­ra­le u par­ko­vi­ma, ali nas je održa­lo sa­zna­nje da se mo­že­mo ta­kmi­či­ti u li­gi. De­set igra­či­ca nas­tu­pa za se­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju BiH i njih šest za ju­ni­or­sku. Naj­bo­lje igra­či­ce žen­skog no­go­me­ta u BiH sa­da se na­la­ze u na­šem klu­bu. Za ve­oma krat­ko vri­je­me na­šle smo se me­đu 32. eki­pe uče­sni­ce Li­ge prva­ka - za­do­vo­ljno go­vo­ri Sa­mi­ra Hu­rem.

 

Da žen­ski no­go­met u BiH i ni­je baš po­pu­la­ran svje­do­če i pro­ble­mi s ko­ji­ma se tre­ne­ri­ca sva­ko­dne­vno su­sre­će.

 

- Dje­voj­či­ce že­le da tre­ni­ra­ju fu­dbal, ali im ro­di­te­lji ne do­zvo­lja­va­ju i to je pro­blem u BiH. Ni je­dan sport ne mo­že šte­tno dje­lo­va­ti na ra­zvoj dje­voj­či­ca, pa ni fu­dbal. Lju­di ni­ka­ko da shva­te da je žen­ski no­go­met za dje­voj­či­ce kao i ko­šar­ka, ru­ko­met... Kod nas sve igra­či­ce su dos­ta mla­de. Ima i onih ko­je ima­ju svo­ju po­ro­di­cu. Ne­da­vno se Me­ri­ma Spa­hić uda­la i do­bi­la di­je­te. Zna­či da, po­red to­ga što odli­čno igra fu­dba­la, uspi­je­va bi­ti i su­pru­ga i maj­ka - ka­že Sa­mi­ra pri­sje­ća­ju­ći se svo­jih po­če­ta­ka.

 

- Mo­ja ma­ma je ra­di­la kao uči­te­lji­ca u ško­li i kri­la je od svo­jih ko­le­ga i pri­ja­te­lja da se ba­vim fu­dba­lom. U to vri­je­me, lju­di su bi­li miš­lje­nja da je to is­klju­či­vo mu­ški sport i bi­la je sra­mo­ta da žen­sko di­je­te tre­ni­ra fu­dbal - objaš­nja­va biv­ša igra­či­ca Že­lje­zni­ča­ra i je­dna od naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­tiv­ki ex-Ju­go­sla­vi­je, ko­ja igra­čku ka­ri­je­ru pre­ki­nu­la ka­ko bi se po­sve­ti­la tre­ner­skom po­slu.

 

- La­kše mi je bi­lo kao igra­či­ci, jer sam bi­la fo­ku­si­ra­na sa­mo na se­be. Ipak, bi­ti tre­ner po­se­bna je čast, na­ro­či­to kad vam se to vra­ti us­pje­si­ma ko­je os­tva­ru­ju mo­je igra­či­ce - ka­za­la je Sa­mi­ra.

 

U klu­bu ve­li­ke na­de po­la­žu u za­kon o spor­tu, ka­ko bi nji­ho­vi spor­tski re­zul­ta­ti bi­li pri­zna­ti kao va­žni­ji od ma­lo­gra­đan­skog men­ta­li­te­ta.

 

- Za­ko­nom je pre­dvi­đe­no da se svi žen­ski klu­bo­vi tre­ti­ra­ju je­dna­ko. Ipak, vi­še se sred­sta­va iz­dva­ja za Žen­ski ko­šar­ka­ški klub Že­lje­zni­čar, ne­go za nas. Ka­da se uzmu u ob­zir na­ši re­zul­ta­ti, ne bi smje­li bi­ti ma­nje va­žni­ji od ne­kog ko­šar­ka­škog klu­ba. Mi igra­mo u Li­gi prva­ka a do­bi­je­mo pet pu­ta ma­nje nov­ca ne­go ne­ko ko igra Kan­to­nal­nu li­gu, što je ap­sur­dno - ka­že na kra­ju Sa­mi­ra Hu­rem.

 

SFK-Gir­ls can play too...

 

Do­ku­men­tar­ni film "SFK-Gir­ls can play too..." Al­di­na Ar­na­uto­vi­ća, či­ja je pre­mi­je­ra održa­na 15. augus­ta 2009. go­di­ne u sklo­pu SFF-a, kod pu­bli­ke je iza­zvao bu­ru emo­ci­ja. Ni sa­ma tre­ne­ri­ca ni­je mo­gla skri­ti su­ze.

 

- Prvi put mi se de­si­lo da sam os­ta­la bez ri­je­či. Kroz ovaj film ima­le smo pri­li­ku iz ne­kog du­gog ugla vi­dje­ti ko­li­ko je us­tva­ri na­ma te­ško. Gle­da­ti ka­ko dje­voj­či­ce pres­ka­ču ogra­du da bi ušle na te­ren i odra­di­le tre­ning... vje­ruj­te ni­je je­dnos­ta­vno - ka­za­la je po­no­sna tre­ne­ri­ca Sa­mi­ra.

 

Ku­liš u Nje­ma­čkoj

 

- Na­ša naj­bo­lja igra­či­ca Li­di­ja Ku­liš, ko­ja igra za U-19 i za A-re­pre­zen­ta­ci­ju, tre­nu­tno se na­la­zi u Nje­ma­čkoj na pro­bi. Ona je pred po­tpi­som pro­fe­si­onal­nog ugo­vo­ra za je­dan nje­ma­čki klub. Ta­ko­đer, bi­lo je po­nu­da i za ne­ko­li­ko se­ni­or­ki. Zo­vu iz Grčke, Polj­ske, Hrvat­ske, ra­spi­tu­ju se za na­še igra­či­ce, ali eto još uvi­jek ih ne­što ov­dje drži. Mo­jim dje­voj­či­ca­ma ni­je bi­tan no­vac, bi­tne su po­bje­de - ka­za­la je Sa­mi­ra.

20.08.2009.

Naše djevojke remizirale sa Hrvatskom

Jučer su na stadionu Lipik u Mionici, nedaleko od Gradačca, snage odmjerile ženske fudbalske selekcije BiH i Hrvatske. Oba susreta završena su bez pobjednika. Ženske fudbalske selekcije BiH i Hrvatske odigrale su danas dvije utakmice. Tako su djevojke koje nastupaju za U-19 selekciju BiH remizirale sa vršnjakinjama iz susjedne Hrvatske (0:0), da bi poslije i A selekcije odigrale meč bez pobjednika.


Juniorke naše reprezentacije nisu uspjele postići pogodak unatoč nekoliko dobrih prilika, ipak, znatno kvalitetniji fudbal pružile su A selekcije. Deset minuta bilo je dovoljno Landeki da opasno zaprijeti našoj golmanki Merimi Pašalić. No, njen udarac odlazi iznad gola. Nekoliko minuta poslije "vatrene" ponovo prijete, ovaj put Leskovac nije bila precizna. Prvu priliku naše djevojke imale su u 20. minuti kada Škrbić šutira poviš gola gostiju. Prvi pogodak postigle su Hrvatice, kada Maja Joščak fantastično pogađa iz kosa sa lijeve strane. Pašalić je ovaj put bila nemoćna.

 

I poslije postignutog gola gosti ne popuštaju, već u 30. minuti Dušanka Juko glavom sa par metara šalje loptu iznad našeg gola. Imale su i naše djevojke prilika, a jedna od njih desila se u 30. minuti kada je Kazličić šutirala, no gostujuće igračice su blokirale njen udarac. U nastavku nešto agresivnija igra naših reprezentativki, a to se isplatilo u posljednjoj minuti kada Almira Spahić pogađa mrežu Ines Bašić.


Naime, nakon jednog ubačenog kornera sa lijeve strane, Spahić se najbolje snašla i pogodila za konačnih 1:1. Treba istaknuti da su na poluvremenu ove utakmice snage odmjerile i djevojčice koje nastupaju u omladinskom pogonu FK Omladinca iz Mionice. Susret je prošao u jednom prijateljskom izdanju, a tome svjedoči i gromoglasan aplauz prilikom svake prilike protivničkih igračica.


Revanš prijateljskih utakmica igrat će se u Slavonskom Brodu u petak, kada će Hrvatska biti domaćin našoj selekciji.


JUNIORKE:


BiH - Hrvatska (0:1) 1:1


Stadion: Lipik. Gledalaca 2.000.

Strijelac: 0:1 - Joščak (24) 1:1 - Spahić (90).

Žuti kartoni: Manigoda (BiH)

BiH: Pašalić, Suković, Manigoda, Spahić, Novaković, Fetahović /od 80. Dženda/, Spahić, Basara /od 41. Spahić Alisa/, Aščević, Škrbić /od 50. Škrbnjak/, Kazličić.

Hrvatska: Zron /od 60. Bašić/, Družić, Nevrlea /od 66. Turković/, Babogradac, Horvat /od 70. Zečević/, Zlosa, Joščak, Leskovac /od 59. Horvat/, Juko /od 46. Kalamiza/ Landeka, Žigić /od 83. Cicijek/.

20.08.2009.

Kuglana opet u funkciji

Poslije deset mjeseci nagađanja oko toga šta će se desiti s kuglanom namjenski kupljenom za potrebe Svjetskog prvenstva održanog u oktobru prošle godine u Banjoj Luci, po svemu sudeći pronađeno je rješenje, pa će staze i oprema biti postavljeni u zgradi "Energomonta". To je potvrdio predsjednik Kuglaškog saveza Republike Srpske, Ilija Prijić.

 

- Administrativna služba Grada obezbijedila je prostor u okviru "Energomonta" na Laušu, koji je na upravljanje dat Javnoj sportskoj ustanovi "Borik". Kuglana je premještena na tu lokaciju i sada čekamo izvođače radova, predstavnike firme "Funk" iz Njemačke, da izvrše montiranje. Zbog njihovih obaveza nisu bili u mogućnosti ranije to da urade, a u pismu koje su nam poslali novi rok za montažu jeste 31. avgusta. Za njeno montiranje i stavljanje u funkciju potrebno je od 15 do 20 dana - kaže Prijić.

 

On dodaje da će kuglana biti u funkciji i za nove prvenstvene obaveze banjolučkih kuglaša.

 

- Klubovi će prvenstvo, koje počinje 9. septembra, dočekati u postojećoj kuglani "Borik", nakon čega bi trebalo da koriste i kuglanu u "Energomontu" - rekao je Prijić.

 

Svjetsko prvenstvo u kuglanju u Banjoj Luci prošle godine okupilo je 300 takmičara iz 17 zemalja svijeta, a za organizaciju ovog događaja bilo je potrebno da se nabavi nova oprema, pa je njemačka firma "Funk" u dvorani "Borik" montirala drvenu kuglanu sa osam staza, za koju je izdvojeno 500.000 maraka. Odmah nakon Svjetskog prvenstva nastao je problem oko traženja lokacije za novu kuglanu, posebno zato što je ona od drveta i propada ukoliko se više puta montira i razmontira.

20.08.2009.

Rapsodija Leotara

U gradu na Trebišnjici nastavlja se plavo-bijela fudbalska bajka. Poslije šest golova u mreži Pantersa iz Kelna, savladan je, više nego ubjedljivo (11:0), Silamae JK u drugom meču kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona u malom fudbalu. To znači da će se kandidat za sljedeću rundu takmičenja tražiti između trebinjskog Leotara i Nikarsa iz Riga. U ovom duelu Leotaru će biti dovoljan i bod, jer ima mnogo bolju gol-razliku od Letonaca.

 

- Nismo očekivali ovako veliku pobjedu. I prije početka turnira očekivali smo da će se o prvom mjestu odlučivati između nas i Nikars Rige iz Letonije, što se i ostvarilo. U njihovoj ekipi ima dosta reprezentativaca Letonije, tako da neće biti lako, ali daleko od toga da ih se plašimo - rekao je prvotimac Leotara Miljan Vico.

 

S obzirom da Leotaru sinoć odgovarao i neriješen rezultat, Srđan Andrić kaže:

 

- U malom fudbalu se ne može kalkulisati. Dan odmora dobro će nam doći da zbijemo redove i maksimalno spremni dočekamo Letonce. Imamo se pravo nadati da ćemo otići na kvalifikacioni turnir u Češkoj. Ne bi smjeli iznevjeriti ovu predivnu trebinjsku publiku.

 

S druge strane, u redovima estonskog šampiona nisu bili previše razočarani katastrofom u Trebinju.

 

- Organizacija turnira je na visokom nivou. Navijači su dobri i nadam se da će tako biti do kraja. Sve čestitke Leotaru na pobjedi, jer se radi o ekipi koja ima glavu i rep. Većina mojih igrača ima preko 30 godina i dvije teške utakmice u dvije večeri ostavile su traga na svježinu sastava. U Estoniji mali fudbal nije popularan kao veliki, ali se nadamo da ćemo u budućnosti i to promijeniti - rekao je trener Estonaca, Sergej Vinogradov. 

 

U drugoj utakmici Nikars je pobjedio Panterse rezultatom 7:3. Letonski šampion je lako izašao na kraj s Nijemcima, od kojih se na ovom turniru, ipak, očekivala bolja igra. U poslijednjem, trećem kolu večaras od 19 časova igraju Panters Keln i Silamae, a od 21 čas na programu je odlučujuća utakmica između Leotara i Nikarsa.

 

20.08.2009.

Ekipa po Karalićevoj mjeri

Trener Igokee Partizana, Drago Karalić, prozivku ekipe obaviće 1. septembra, kada će i zvanično početi pripreme. Za sada se na spisku tima iz Aleksandrovca nalazi 11 košarkaša, a Karalić ističe da spisak nije zaključen.

 

- Još nismo završili selekciju, a to ćemo obaviti u roku desetak dana, odnosno do početka priprema. Za sada je u planu još jedan igrač, ali možda i dva - kaže Karalić.

 

Do sada je ugovor potpisao Bojan Đurica, koji je produžio saradnju, potom dva mlada igrača aleksandrovačkog kluba, Nenad Jovičić i Vedran Vučenović, a od novajlija angažovani su Milan Janjušević, Filip Goranović, Stefan Fekete, Novak Popović, Miloš Komatina, Vladimir Zujović, Dušan Trajković i Marko Đurković.

 

Trener Karalić kaže da je to tim kakav je i želio, pošto je on i uradio selekciju.

 

- Tako smo se opredijelili za nešto mlađu selekciju, da se napravi mlad tim, ali koji može da iznese teret i ima potreban voljni momenat, da žele da se dokazuju - ističe Karalić, koji odranije poznaje većinu igrača.

 

- Sa nekima sam radio, sa nekima nisam, ali ih uglavnom sve poznajem. Ambicije su određene i mislim da ćemo, kao i uvijek, ići u vrh i pokušati da se što bolje pokažemo u doigravanju - kaže Karalić.

 

On ističe da prati i kako se drugi timovi pripremaju.

 

- Pratim, ali vidim da je teška situacija, niko se puno ne priprema. Malo Zrinjski, Čapljina, Mladost i Sloboda, a ostali slabo. Teška je situacija svugdje, mada mislim da će sada svi početi da rade - ocjenjuje trener Igokee Partizana.

 

Karalić dodaje da će pripreme biti obavljene u Aleksandrovcu.

 

- Usput ćemo planirati neke utakmice, možda dva-tri puta odemo u Srbiju da odigramo neke provjere. Ali, o tome ćemo kasnije, kada dođe vrijeme za utakmice. Vjerovatno ćemo i ovdje imati neke provjere - zaključio je Drago Karalić.

20.08.2009.

Karadžole: Nećemo prodati Zeca pod svaku cijenu

Skaut austrijskog Red Bull Salzburga snimao je Ermina Zeca u prošlom kolu HNL-a. Srećko Kurbaša, nekadašnji napadač Zagreba, gledao je Zeca na utakmici protiv Slavena (0:0), ali se austrijski klub još nije oglasio.


- Ne krijemo da bi nam dobro došli novci od transfera Zeca, ali ne želimo ga prodati pod svaku cijenu. Do precizne cifre u pregovorima nismo došli, pa su sve što čujete nagađanja, rekao je za Slobodnu Marko Karadžole, direktor Šibenika.


Na pitanje da li će za Zecom posegnuti Dinamo, odgovorio je:

 

- Ima vremena.

20.08.2009.

U petak spisak putnika za Armeniju

Selektor nogometne reprezentacije BiH, Miroslav Blažević, u petak će objaviti spisak igrača na koje računa za predstojeće dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Naša će reprezentacija najprije gostovati kod Armenija (5.9.), a četiri dana kasnije nam dolazi Turska.


Ćiro se nada da će protiv Armenije na raspolaganju imati i golmana Portsmoutha Asima Begovića, što znači da na spisku za ove dvije utakmice neće biti Adisa Nurkovića. Selektor je nakon utakmice s Iranom prekrižio još neka imena. Tako su za operaciju Armenija otpali Radeljić i Sadović, ali se Ćiro, unatoč ranijim izjavama, odlučio ponovno zvati Damjanovića, Mirvića i Štilića.

20.08.2009.

Sa teniskih terena...

Bosanskohercegovački teniser Mirza Bašić nije se uspio plasirati u drugog kolo ITF futures turnira u austrijskom St. Pöltenu, koji se igra za nagradni fond od 10.000 dolara. Bašić je u prvom kolu poražen od Nijemca Marcela Zimmermana sa 2:6, 5:7.

 

Bosanskohercegovačka teniserka Ema Burgić plasirala se u drugo kolo ITF challenger turnira u Vinkovicima, vrijednog 10.000 dolara. Burgić je u prvom kolu pobijedila Slovenku Tanju Bestijanić sa 6:4, 6:2.

 

Druga bh. predstavnika Neira Fatić u prvom kolu je poražena od Hrvatice Tee Faber sa 6:3, 5:7, 0:6.

 

U muškom dijelu turnira Vedran Begović je u prvom kolu poražen od Slovenca Janeza Semrajca sa 2:6, 3:6.

 

Na ovom turniru nastupa i Ismar Gorčić, koji će u prvom kolu igrati protiv domaćeg tenisera Marka Pazmana.

20.08.2009.

Darko Ljubojević, kapiten Borca upozorava

Fudbaleri Borca uveliko se spremaju za četvrti prvenstveni okršaj protiv Širokog Brijega. Lider Premijer lige BiH u prva tri kola ostvario je isto toliko pobjeda i već sada istakao kandidaturu za sam vrh elitnog bh. takmičenja Međutim, kapiten Banjolučana Darko Ljubojević spušta loptu na zemlju.

 

- Dosta smo toga ispričali o odličnom startu u prvenstvu. Ostvarili smo sva tri trijumfa, ali to nas neće zavarati da pomislimo kako smo napravili nešto veliko. Idemo korak po korak i sada razmišljamo samo o derbiju sa Širokim Brijegom. Riječ je o kvalitetnom rivalu koga sam gledao protiv Željezničara i Šturma, a prema onome što sam vidio mogu slobodno reći da nas očekuje težak posao. Pored toga ni ovaj put nećemo imati podršku naših navijača što je svakako veliki hendikep - rekao je Ljubojević.

 

Kapiten Borca, bez obzira na sve, vjeruje da njegovi saigrači i on mogu osvojiti sva tri boda.

 

- Ukoliko nastavimo igrati u ovom tempu sigurno da možemo ostvariti trijumf. Mi smo ustvari spoj mladosti i iskustva koji se sjajno nadopunjava i zajednički ostvaruje odlične rezultate. Čini mi se da su naši mladi igrači ozbiljno shvatili svoje obaveze, odnosno da se moraju dokazivati kako u radu tako i na utakmicama. To je svako dobro i nadam se da će tako nastaviti i dalje - dodao je Ljubojević.

 

Prema njegovim riječima prvi sastanak sa novoformiranom Upravnim odborom protekao je u odličnoj atmosferi.

 

- Prvi kontakt sa novim rukovodstvom bio je odličan. Njihove ideje i želje poklapaju se našim i vidljivo je da su u klub došli ljudi kojima je jedini interes Borac. Naravno, nama fudbalerima posao je vezan za teren i mi moramo prvenstveno da razmišljamo samo o tome kako da na najbolji način opravdamo to što nosimo dres i grb našeg kluba - istakao je Darko Ljubojević.

 

Fudbaleri Borca u utorak su imali prijateljski susret sa Omladincem u kome su slavili sa 7:0. Golove za premijerligaša sa Gradskog stadiona postigli su Miloš Babić dva sa bijele tačke, te Marko Mazalica, Aleksandar Petrović, Saša Kajkut, Dario Grujić i Nemanja Bilbija. 

 

Komisija za licenciranje

 

Gradski stadion u Banjoj Luci juče je obišla Komisija za licenciranje stadiona FS BiH.

 

- Ovo je redovni obilazak, odnosno posjeta u kojoj smo obavijestili rukovodstvo Borca šta to treba uraditi na stadionu da bismo dobili licencu za odigravanje međunarodnih utakmica. U biti nema mnogo posla i klub iz Banje Luke treba otkloniti nedostatke koje su im ukazali predstavnici UEFA prije dva mjeseca - rekao je ekspert za infrastrukturu FS BiH Nihad Hodžić. 

20.08.2009.

Pane Šrkbić umjesto Šefika Šepera

Pane Šrkbić, direktor Direkcije za izbor najmenadžera BiH i jugoistočne Evrope izabran je za novog predsjednika Upravnog odbora Rukometnog kluba Čelik. Škrbić je na mjestu predsjednika naslijedio Šefika Šepera, koji je predsjednik RK Čelik bio punih šest godina i pod čijim je vodstvom klub ovog proljeća izborio plasman u Premijer ligu BiH.


- Želimo stabilan RK Čelik koji će se vrlo brzo boriti za najviši plasman i evropska takmičenja. Zenica je veliki grad, a rukomet sport koji ima tradiciju i vjerujemo da ćemo imati snage da realiziramo ovaj kvalitetni projekat“, izjavio je Pane Škrbić.


Uprava RK Čelik u prodaju je pustila 5.000 članskih karata po cijeni od 20 KM, koje će kao ulaznice vrijediti za sve domaće utakmice koje će Čelik igrati u Gradskoj areni. Sportski direktor RK Čelik Meho Merdanović objavio je danas imena ekipa učesnica 6. Međunarodnog turnira „Zenica 2009.“ koji će se igrati 28. i 29. avgusta. U polufinalnim susretima sastaju se: Metaloplastika (Šabac) - Gradačac i Čelik - ECM Split.

20.08.2009.

Proleter liječi rane

Debitant u prvoligaškom fudbalskom društvu Romanija iz Pala bila je na korak od velikog iznenađenja na fudbalskoj premijeri. Vodili su 2:0 nakon 45. minuta u susretu s Radnikom u Bijeljini, da bi domaćini u nastavku meča preokrenuli rezultat (dva gola postigli iz penala) i stigli do pobjede (3:2) i prvih bodova.

 

- Propustli smo veliku priliku da već na startu ostvarimo trijumf. Prvo poluvrijeme bilo je kako se samo poželjeti može, a u drugom nismo ličili na ekipu iz prvih 45. minuta. Gosti su to iskoristili, uspjeli uz dosta sreće, jer su pobjedonosni gol postigli u nadoknadi vremena, ali i sudijsku naklonost da nas savladaju. Šteta, baš šteta, a bili smo tako blizu prvoj prvoligaškoj radosti - riječi su Srđana Delipare, najboljeg igrača Romanije.

 

Ono što su prokockali na jesenjoj premijeri u Bijeljini "paljanski vukovi" imaju priliku da nadokande u subotu, kada im u goste stiže Proleter iz Teslića.

 

- Neće nam biti nimalo lako. Teslićani imaju dobar, kvalitetan tim. U prošlogodišnjem prvenstvu mnogo bolje su igrali na gostujućim terenima, nego na domaćem. To moramo imati na umu, moramo biti oprezni. Ponovimo li igru iz prvog poluvremena s Radnikom, nijednog trenutka naš uspjeh neće doći u pitanje. Međutim, ako se desi ono iz drugog dijela, kada nismo ličili na sebe, onda nam se crno piše. Nadam se da smo iz Bijeljine izvukli fudbalsku pouku i da ćemo se pred našom publikom predstaviti u pravom svjetlu te osvojiti prve prvenstvene bodove u elitnom društvu. Trijumfom nad Proleterom zaliječili bismo fudbalske rane s prvoligaške premijere - ističe Delipara.

 

O klupskim ambicijama u novoj sezoni on kaže:

 

- Kao i svakom debitantu koji dolazi iz nižeg ranga u viši, i nama je cilj opstanak u Ligi. Ali, mislim da Romanija, što smo pokazali i s Radnikom, ima ekipu koja može da se ravnopravno nosi sa svim klubovima, da na kraju bude među pet-šest najboljih, što bi, s obzirom na to da smo novajlije, predstavljalo lijep uspjeh.

20.08.2009.

Damir Hadžić: Borit ćemo se, pa šta bude!

Pred Sarajevom je meč koji može potpuno promijeniti budućnost kluba s Koševa, utakmica zbog kakvih fudbaleri počinju karijere.Na Koševo sutra navečer dolazi Kluž, snažni rumunski klub, koji ujedinjuje reprezentativce nekoliko država, ekipa koja vrijedi preko 30 miliona eura kao jedina prepreka koja se ispriječila pred našim predstavnikom do historijskog podviga i plasmana u Evropsku ligu UEFA.


Nije toliko loše


Da je u subotu na Koševu savladan Velež, ekipa bi sutrašnji meč dočekala u potpuno drugačijem raspoloženju. Sve bi bilo idealno. Međutim, desio se novi podbačaj, koji je u najgorem mogućem trenutku uzdrmao ekipu. Iako dosta pogođeni subotnjim dešavanjima, fudbaleri Sarajeva pokušavaju pronaći snagu da nastave živjeti evropski san.


- Činjenica je da smo pomalo psihološki opterećeni, ali opet mislim da je situacija i dalje, koliko-toliko, dobra jer naš odnos u svlačionici nije narušen. Svi žalimo za bodovima, ali smatram da uopšte ne igramo loše koliko nemamo sreće. Jednostavno smo imali seriju pehova - kaže ofanzivac bordo tima Damir Hadžić.


Strašna ekipa


Fudbaler Sarajeva tvrdi kako su igrači svjesni da ih očekuje mnogo jači protivnik od dosadašnjih, ali i da znaju pred kakvom su prilikom.


- Naš pomoćni trener ih je gledao i kaže da su strašna ekipa, ali mislim da im se disciplinovanom i požrtvovanom igrom ipak može parirati. Ovo je historijski trenutak koji se ne dešava svake godine. U tome ćemo pronaći dodatni motiv. Borit ćemo se, pa Bože moj, šta bude. Nadam se da ćemo opravdati sve ono što smo do sada uradili u Evropi i izvaditi se za prvenstvo - govori Hadžić.


Dobra vijest je da je Adis Jahović normalno trenirao, pa će tako meč propustiti samo suspendirani Ajdin Maksumić.


Ulaznice 5 i 10 KM


Uprava Sarajeva odlučila je da cijene ulaznica za meč protiv Kluža ostanu iste kao i one protiv Helsingborga, 5 KM za sjevernu i 10 KM za istočnu i zapadnu tribinu. Ulaznice će se u prodaji naći danas, na 10 odranije poznatih lokacija u gradu.


Puna podrška navijača


Ako je suditi prema riječima navijača Sarajeva, koji su posjetili fudbalere na treningu, bordo momci će u četvrtak imati punu podršku s tribina.


- Ne mogu opisati koliko nam znači njihov dolazak i podrška u ovim teškim trenucima. Naravno, i oni su razočarani rezultatima, ali me raduje da su zadovoljni našim zalaganjem i trudom. Razgovor s njima nam je svima podigao raspoloženje - kaže Hadžić.

20.08.2009.

Bajramovićev palac izdržava napore utakmice

Nakon dugo vremena, Zlatan Bajramović je počeo igrati. Palac izdržava napore utakmice. Naš reprezentativac je protiv Irana odigrao 73 minute, zatim je subotu proveo 32 minute na terenu u dresu Ajntrahta protiv Nirnberga, da bi u nedjelju pola sata odigrao za U-23 tim ovog bundesligaša.


Potrebni mečevi


- Potrebne su mi utakmice. Volim kada igram, a ne samo kada treniram - rekao je Bajramović za njemački list "Bild".


Ovaj njemački list posvetio je veliki tekst našem nogometašu, koji je nakon više od godinu i po ponovo na terenu.


- Bajramović je klasa. Dobrovoljno je igrao pred 330 gledalaca u Regionalnoj ligi. Bodrio je mlade igrače i pokazao svoje kvalitete - rekao je trener U-23 ekipe Frank Lajt (Light).


Nakon vikenda, Bajramović kaže kako je uživao.


- Poslije svega osjećam kao mali ubod. Ništa strašno - objašnjava Bajramović.


Nove minute


Narednog vikenda Ajntraht gostuje kod Kelna i to će biti prilika da Bajramović sakupi nove minute na terenu.


- Kada je fit, on je veliko pojačanje za nas. Predugo je bio povrijeđen i treba mu vremena da se vrati u top-formu. S druge strane, želi igrati i to je dobro. Za sada nema nikakvih problema i to je dobro - rekao je trener Ajntrahta Mihael Skibe (Micheal Skibbe).


Mogu igrati više pozicija


"Bild" navodi kako Bajramović nije izbirljiv i igra sve što se od njega traži. Od zadnjeg veznog, pa do polušpica ili na desnoj strani veznog reda, kao nedavno protiv Irana za BiH.


- Dugo sam u nogometu i znam da imam mogućnosti da popunim mnoga mjesta. Mogu igrati više pozicija - kaže Bajramović.

19.08.2009.

Srušićemo Zvijezdu

Dva poraza po 1:0 (Leotar i Široki Brijeg) i remi protiv Čelika (1:1) učinak je Rudar Prijedora u tri odigrana kola Premijer lige BiH. Prema riječima napadača ovog kluba, Saše Stjepića, došlo je vrijeme da njegova ekipa ostvari i prvu pobjedu. Naredni meč izabranici Darka Nestorovića igraju u subotu na svom terenu, a ugostiće Zvijedu iz Gradačca.

 

- Nismo imali sreće u dosadašnjem dijelu takmičenja. Izgubili smo od Leotara i Širokog Brijega s jednim golom razlike, Čelik se provukao u Prijedru, i sada mislim da je došlo vrijeme da zabilježimo prvu pobjedu u Premijer ligi BiH. Nema sumnje da je Zvijezda kvalitetan rival, ali znam da ih možemo nadigrati i osvojiti tri boda. Očekujem veliku podršku naših navijača, uz njih je uvijek lakše - kazao je Stjepić.

 

On ističe da Rudar Prijedor neće voditi borbu za opstanak, te da ova ekipa "zeleno – crnih" bez problema može ostati u elitnom rangu takmičenja, iako je bodovni saldo za sada ispod njihovog očekivanja.

 

- Sarajevo, Zrinjsi, Sloboda isto nisu dobro krenuli, ali sam siguran da će biti bolji i efikasniji. Nismo se nadali da ćemo nakon tri kola imati samo jedan boda, ali nema razloga za brigu, mi ćemo pokazati da zaslužujemo da igramo u ovom rangu takmičenja. Naš najveći adut u borbi za bodove je naša uigranost i dobar kolektiv - dodao je napadač prijedorskog premijerligaša.

 

Borac prije Želje

 

Njegov favorit u borbi za titulu je banjolučki Borac, a potom slijedi Željezničar.

 

- Obje ekipe se na startu pokazale da imaju kvalitet za visoke domete. Prije svega tu mislim na Borac koji ove sezone predstavlja pravo osvježenje u Premijer ligi. Nalaze se na prvom mjestu, nisu primili pogodak, zaista zaslužuju sve pohvale - istakao je Stjepić.

19.08.2009.

Leotar šesticom prema eliti

Fudbaleri Kluba malog fudbala Leotar naprosto su oduvali s parketa prvog protivnika u preliminarnom takmičenju za plasman u Ligu šampiona, ekipu Pantersi (6:0). Trebinjci su tako odmah na startu turnira pokazali da imaju velike šanse za prvo mjesto u Grupi C, koje vodi u dalje kvalifikacije za plasman u Ligu šampiona. Domaći su u vođstvo došli preko Muline na ubacivanje Vukanovića, već u četvrtom minutu. Od polovine prvog perioda igre Trebinjcima je malo popustila koncentracija i da na golu nije bilo Dušana Beraka, koji je u nekoliko navrata odbranio zicere, ova utakmica bi zasigurno otišla u drugom smjeru. Nastavak susreta donio je igru kao iz bajke i potpuni fijasko Pantersa iz Kelna. Drugi gol postigao je ponovo Mulina, a na 3:0 povećava Vico dva minuta kasnije. Četvrti gol Leotara djelo je Srđana Andrića nakon asistencije mladog Milorada Cimirota. Ponovo je Miljan Vico strijelac u 32. minutu, a ovaj put u ulozi asistenta je Srđan Andrić. Posljednji gol za Leotar postigao je Savo Andrić, sjajnim lob udarcem s desetak metara. Na kraju utakmice publika je nagradila igrače Leotara burnim aplauzom i najavila još veću podršku u narednim utakmicama.

 

- Naše ambicije i prije turnira bile su da se plasiramo dalje, mada nisam očekivao ovako visoku pobjedu. Bilo je manjih oscilacija u igri kada su ulazili igrači koji nemaju previše iskustva, pa su možda i podlegli usijanoj atmosferi u dvorani. Ipak, kada smo poveli velikom razlikom i oni su se oslobodili grča i pokazali svoje fudbalsko umijeće - istakao je Mićo Vukanović, kapiten KMF Leotar.

 

Nijemci nisu bili zadovoljni svojim izdanjem, ali su ipak najavili bolju igru.

 

- Nismo očekivali da izgubimo ovako visokim rezultatom, ali moji momci će sigurno izvući pouku iz ovoga i već sutra će igrati bolju utakmicu. Da smo postigli barem jedan pogodak mislim da bi utakmica tekla drugačijim tokom - izjavila je Iona Vojle, trener Pantersa, koji dolaze iz Kelna.

-           

KMF LEOTAR TREBINJE - PANTERS KELN 6:0 (1:0)

 

Strijelci: 1:0 Mulina (4), 2:0 Mulina (22), 3:0 Vico (24), 4:0 Sr. Andrić (28), 5:0 Vico (32), 6:0 Sa. Andrić (38), dvorana: "Bregovi", gledalaca: 1.000, sudije: Epaminondas Stamoulis (Grčka), Trajan Enčev (Bugarska), Franko Kaća (Malta), delegat UEFA: Sergi Lisenčuk (Ukrajina).

 

KMF Leotar: Berak, Vukanović, Mulina, Sa. Andrić, Miličić, Sr. Andrić, Vico, Cimirot, Kapor, Popović, Ratković. Trener: Dragan Spaić. 

 

Panters Keln: Klon, Grakolski, Roki, Libera, Frenc, Vais, Šulc, Grelah, Belk, Sokolovski, Vargon. Trener: Vojle Iona

 

19.08.2009.

Sanel Jahić pred potpisom za Wigan

Naš reprezentativac, Sanel Jahić je na korak od prelaska u engleski Wigan. Prije nekoliko dana smo pisali da je vrlo moguće da Sanel Jahić pojača redove engleskog Wigana a sada je do realizacije transfera ostao još samo korak.


- Danas u 13:30 letim za Manchester gdje me čekaju predstavnici Wigana. Mogu vam reći da su u opciji su još dva tima osim Wigana, vidjet ću čija će ponuda biti konkretnija ali za sada sam najbliži prelasku u Wigan, sve će se znati do petka. Obešetećenje koje bi trebao dobiti Aris je 1.500.000. eura, rekao je Sanel Jahić za Sportin.ba


Za nadati se da će naš reprezentativac brzo realizovati ovaj transfer, jer bilo bi lijepo gledati jednog bh igrača u najjačoj ligi na svijetu.

19.08.2009.

Mervana "pala" na 177. mjesto

Najbolje bosanskohercegovačka teniserka Mervana Jugić-Salkić na najnovijoj WTA listi nalazi se na 177. mjestu. Mervana ima 327 bodova, a u odnosu na prošlosedmičnu listu "pala" je za 20 mjesta. Pored Mervane, među 1000 najbolje rangiranih teniserki našle su se još dvije bosanskohercegovačke igračice. Sandra Martinović nalazi se na 416. poziciji sa 88 bodova, a mlada Ema Burgić napredovala je za 25 mjesta i nakon prošlosedmične 783. pozicije, sada je 758. sa 26 bodova.


Ruska teniserka Dinara Safina zadržala je vodeću poziciju na najnovijoj WTA listi. Druga je Amerikanka Serena Williams, a treća njena starija sestra Venus.  Nakon osvajanja naslova na WTA turniru u Cincinnatiju srbijanska teniserka Jelena Janković napredovala je za jedno mjesto i nalazi se na četvrtoj poziciji.


WTA lista (17. augusta):
1. (1) Dinara Safina (Rus) 9810
2. (2) Serena Williams (SAD) 8558
3. (3) Venus Williams (SAD) 6865
4. (5) Jelena Janković (Srb) 6620
5. (4) Jelena Dementjeva (Rus) 6235
6. (6) Svetlana Kuznjecova (Rus) 5960
7. (7) Vera Zvonareva (Rus) 5300
8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4810
9. (9) Viktorija Azarenka (Blr) 4553
10. (12) Flavia Pennetta (Ita) 3420
...
177. (157) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 327 
416. (404) Sandra Martinović (BiH) 88
758. (783) Ema Burgić (BiH) 26 
1110. (1118) Neira Fatić (BiH) 4

 

19.08.2009.

Ištuk: Možemo prevladati krizu

Otvaranje nove sezone u zeničkom Čeliku donijelo je gomilu problema. Tri kola, dva poraza i to oba na Bilinom Polju, u najmanju ruku zabrinjavajući su za sve navijače zeničkog kluba. Oni najvatreniji najavljuju bojkot, a dvije naredne utakmice su presudne za “crno-crvene”.


- Situacija je veoma teška. Ne mogu biti zadovoljan nikako ostvarenim rezultatima, ali još uvijek ima vremena za povratak. Atmosfera u gradu je naelektrisana, a čini mi se da moji igrači još uvijek ne mogu da odgovore pritisku koji navijači opravdano stvaraju i u narednim danima najviše ćemo raditi na psihološkoj pripremi”, rekao je šef struke Čelika, Ivo Ištuk u razgovoru za naš portal.


Pojavile su se neke informacije da bi se Hadžić mogao vratiti u Čelik. Da li je to istina ili samo špekulacija?


- To nisu tačne informacije, Hadžić je sinoć trenirao sa nama, ali on je trenutno u Bosni i Hercegovini radi sređivanja vize. Istina, ja bih jako volio da je Emir još u timu, ali situacija je takva kakva je. Puno je novih igrača došlo u prelaznom roku, nismo imali vremena za uigravanje, ali nadam se da ćemo u nastavku prvenstva to popraviti i dobrim igrama vratiti povjerenje naših navijača. Veliko pojačanje u nastavku sezone biće povratak Phila Jacksona, koji je napokon shvatio da puste priče pojedinih menadžera ne vode nikuda. Jackson će u Čeliku ostati do kraja sezone i to je zasad najbitnije”.


Bilo kako bilo, pred Čelikom su možda i odlučujuće utakmice, “Robijaši” su nezadovoljni i najavljuju bojkot, a pred Ištukom i igračima su utakmice koje će odrediti sudbinu zeničkog kluba u ovoj sezoni.

19.08.2009.

Stručna komisija odlučuje o Demiroviću

U prostorijama Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine danas je održana sjednica Izvršnog odbora na kojoj se raspravljalo o početku nove sezone u muškoj i ženskoj konkurenciji, te o rezultatima muške rukometne reprezentacije u prethodnom periodu. Selektor našeg nacionalnog tima, Halid Demirović, već ranije podnio je izvještaj o rezultatima reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Austriji i na Mediteranskim igrama u Pescari.


Prema informacijama do kojih je došao SportSport.ba, ovaj izvještaj razmotriće stručna komisija Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, koja će nakon detaljne analize pomenutog izvještaja odlučiti šta i kako dalje, odnosno ona će donijeti odluku o tome da li selektor zaslužuje povjerenje. Ukoliko ovaj izvještaj ne dobije prolaznu ocjenu od stručne komisije, pristupit će se izboru novog selektora našeg nacionalnog tima.


Danas je također na sjednici IO RS BiH odlučeno da Premijer liga za muškarce starta 11. septembra, dok konačne odluke o početku prvenstva kod rukometašica još uvijek nema. Sistem takmičenja u obe lige ostaje isti, odnosno svako igra sa svakim kod kuće i na strani, s tim što će ženska Premijer liga u ovoj sezoni brojati 11 klubova u odnosu na prošlosezonskih 12, ali će isto tako umjesto dva, ove sezone kod rukometašica ligu napustiti samo jedan klub.


Ligama će i dalje rukovoditi komesari takmičenja, samo što će od ove sezone doći do promjene mjesta iz kojih se rukovodi. Tako će komesar muške Premijer lige biti u Sarajevu, ženske u Banja Luci, a Kupa i omladinskih takmičenja u Mostaru.

18.08.2009.

Bosna BH Gas: Tek predstoji uigravanje

Rukometaši sarajevske Bosne zauzeli su drugo mjesto na "TV turniru šampiona Doboj 2009" nakon što su u finalnoj utakmici, poslije velike borbe, poraženi od skopskog Vardara 19:23. Ipak, prema riječima jednog od efikasnijih igrača turnira Fahrudina Melića, koji doduše nije nastupao u finalu, igrači ne bi trebali biti nezadovoljni.


- U Doboju smo igrali prave utakmice tokom priprema i to tek nakon onog najtežeg dijela, koji je sada za nama. Tokom 15 dana rada u Sloveniji akcent je bio na stjecanju fizičke spreme, radili smo naravno i s loptom, ali ekipa je daleko od uigrane. Taj dio priprema tek slijedi i vjerujem da ćemo biti maksimalno spremni za nadmetanja kako u domaćem prvenstvu tako i u Ligi prvaka. Utakmice s Kretejom, Budućnosti, PAOK-om pokazale su nam da možemo odigrati na vrhunskom nivou, ali i stvari na kojima još moramo poraditi - kazao je Melić.


Prema njegovim riječima, uzimajući u obzir sve okolnosti ekipa izgleda fenomenalno.


- Mnogo je novih igrača, desile su se razne promjene, svi se još upoznajemo i trebat će nam vremena kako bi se uigrali. Ipak, radimo s trenerom koji je po svemu vrhunski. Smajlagić je izraziti profesionalac koji cijeni zalaganje na treninzima i ko god dobro radi sigurno će imati priliku igrati. To je jedino mjerilo - dodao je Melić.


Poseban program rada


Bosnina ekspedicija ostat će u Sarajevu do 23. avgusta, kada putuje u Poreč. Kako je trener Irfan Smajlagić ranije najavljivao, u tom posljednjem pripremnom dijelu isključivo će se raditi na uigravanju ekipe, i to prema posebnom programu.


Ekipa bi u Hrvatskoj trebala odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, a tamo bi se zadržala desetak dana. U Poreč će putovati i Nebojša Golić, koji zbog povrede zgloba nije nastupao u Doboju, ali koji bi se što skorije trebao oporaviti.


Inače, ždrijeb je odlučio da će prvu utakmicu u narednoj sezoni Bosna BH Gas igrati 11. ili 12. septembra u Mostaru protiv Zrinjskog.

18.08.2009.

Gorčić napredovao 33 mjesta

Ismar Gorčić napredovao je za 33 mjesta na najnovijoj ATP listi. Naš teniser nakon prošlosedmičnog 629. mjesta, na danas objavljenoj listi najboljih svjetskih tenisera zauzima 596. poziciju sa 55 bodova. Najbolji bosanskohercegovački teniser Aldin Šetkić na najnovijoj ATP listi zauzima 466. mjesto. Šetkić ima 89 bodova, a u odnosu na prošlosedmičnu listu slabiji je za 12 mjesta.


Na vrhu došlo je do promjene na poziciji broj dva. Od danas drugi teniser svijeta je Britanac Andy Murray, dok je Rafael Nadal nakon mnogo vremena skliznuo na treću poziciju. Najbolji od najboljih i dalje je švicarski čarobnjak Roger Federer, a svoje mjesto među 10 najboljih ponovo je našao Fernando Verdasco.


ATP lista


1. Roger Federer (Švajcarska) 11.040, 2. Andy Murray (Velika Britanija) 9.250, 3. Rafael Nadal (Španija) 8.665, 4. Novak Đoković (Srbija) 7.150, 5. Andy Roddick (SAD) 5.800, 6. Juan Martin Del Potro (Argentina) 5.405, 7. Jo-Wilfred Tsonga (Francuska) 3.960, 8. Nikolaj Davidenko (Rusija) 3.655, 9. Gilles Simon (Francuska) 3.320, 10. Fernando Verdasco (Španija) 3.185

18.08.2009.

FK Sarajevo: Džakmić i Janjoš bit će kažnjeni

Direktor Fudbalskog kluba Sarajevo Nihad Baljak izjavio je da će Muhamed Džakmić i Emir Janjoš sigurno biti kažnjeni za nedolično ponašanje tokom subotnje utakmice protiv Veleža. Gostujući igrač Amer Osmanagić optužio je Džakmića i Janjoša da su ga zajedno s još nekoliko osoba napali pred svlačionicom, što je potvrdila i policija, koja je spriječila veći incident.


- Sigurno je da će biti kažnjeni, jer radi renomea kluba to nisu smjeli učiniti. Glupo je negirati da se to desilo jer ima dosta svjedoka koji su vidjeli incident. Žao mi je zbog svega, takve stvari ne priliče renomeu dva velika kluba i stadionu Koševo - kaže Baljak.


On je osudio i incidente u loži, gdje je napadnuta delegacija Veleža. Kao i predsjednik Hajrudin Šuman, i Baljak je rekao kako su se gosti, na čelu sa Samirom Ćemalovićem, ponašali nedolično i da su pijani provocirali ostatak lože.


Čala se još nije obratio klubu


Baljak kaže da se klub još nije odredio prema najavi moguće ostavke trenera Mehmeda Janjoša.


- Čuli smo da Čala razmišlja o tome, ali klubu se nije obratio ni pismeno ni usmeno, tako da nemamo o čemu razgovarati. Klub se svim svojim snagama treba okrenuti mečevima protiv Kluža - rekao je Baljak. 

18.08.2009.

Studenti otputovali u Sloveniju

Košarkaši Bosna ASA BH telekoma jučer su otputovali u Rogašku Slatinu, gdje će obaviti drugi dio priprema za narednu sezonu u regionalnom i domaćem takmičenju. Viceprvaci BiH će u Sloveniji boraviti do 29. avgusta, a trener Vlada Vukoičić je poveo 13 igrača.

 

- Postoji mogućnost da se timu vrlo brzo priključi neki od košarkaša koji imaju reprezentativne obaveze. Ako se naša reprezentacija ne plasira na Evropsko prvenstvo u Poljskoj, očekujemo da nam se pridruži Zlatko Jovanović. Sa seniorima Austrije je i mladi Rašid Mahalbašić", rekao je Admir Bukva, direktor Bosne.

 

U sklopu priprema Sarajlije će najvjerovatnije odigrati jednu ili dvije kontrolne utakmice.

 

- U Rogaškoj Slatini se pripremaju slovenački Helios i hrvatski Zadar, a na Rogli je Union Olimpija. Trener Vukoičić će s nekim od pomenutih timova pokušati ugovoriti utakmicu", ističe direktor "studenata".

 

Stručni štab je odlučio da Neven Anđelić i Kemal Avdić idu na posudbu u Slaviju iz Istočnog Sarajeva, dok će s Amarom Suljagićem ugovor biti sporazumno raskinut. Aldin Majstorić je odbio otići na posudbu jer je odlučio da se prestane baviti košarkom.

 

- Suljagiću smo ponudili da ide na posudbu u Slaviju ili u mađarski Debrecen. Međutim, on nije želio pristati na to i zato smo odlučili da prekinemo saradnju", priča Bukva.

 

Timu bi trebalo da se priključi i Grega Mali, koji je ranije boravio na probi u Sarajevu, ali se u tom periodu povrijedio. Imaće priliku da se nametne Vukoičiću i ukoliko zadovolji ukus prvog stratega Sarajlija nosiće dres Bosne u narednoj sezoni.

 

Prema riječima Bukve, status Rašida Mahalbašića još nije riješen jer njegov klub Klagenfurt traži veće obeštećenje nego što je to bilo ugovorom predviđeno.

 

- U subotu putujem u Austriju, gdje se Mahalbašić nalazi s njihovom reprezentacijom. Obavićemo razgovor, a moram se dodatno konsultovati s njegovim advokatom i menadžerom. Nama nije problem platiti obeštećenje koje je prvobitno određeno, ali sada oni traže deset puta više novca nego što piše u ugovoru. FIBA će na kraju dati posljednju riječ, nadam se u našu korist", završava Bukva

18.08.2009.

Priznanja najboljima

Svečanom skupštinom Streljački klub Geofon obilježio je 60 godina postojanja. Dodijeljena su priznanja istaknutim pojedincima, a pristuni su mogli da pogledaju i kratki dokumentarni film, koji je obuhvatio rad teslićkog kolektiva kroz proteklih šest decenija. Priznanja su dodijeljena istaknutim sportskim radnicima i sportistima jedne od najtrofejnijih sportskih organizacija u BiH. Kao deset najuspješnijih trenera i sportista nagrađeni su: Adolf Ambroš, Emir Bećarević, Božana Ahmetović, Snježana Jelić, Adriana Ambroš, Darija Kitić, Mile Ostojić, Hrvoje Rabuzin, Neven Rašić i Žarko Lazić.

 

Priznanja za izuzetnu podršku Streljačkom klubu Geofon dodijeljena su ministru civilnih poslova BiH, Sredoju Noviću, ministru za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, Proki Dragosavljeviću, načelniku opštine Teslić, Savi Kasapoviću, te predstavnicima streljačkih saveza Srbije, BiH i RS. Uručena su i priznanja najstarijim živim članovima, koji su bili na samom početku rada kluba prije 60 godina, Antonu Kaluži i Petru Đuriću.

 

Predsjednik Streljačkog kuba Geofon, Dušan Stojčić, najavio je da klub ima velike ambicije i u narednom periodu.

 

- Jedan od njih jeste izgradnja modernog vazdušnog strelišta na kojem bi se mogle održavati i međunarodne manifestacije - rekao je Stojčić.

 

Na proslavu 60. rođendana u Teslić su stigli bivši članovi, koji se sada nalaze u svim krajevima svijeta.

18.08.2009.

Borac može još bolje

Iako smo ostvarili tri velika trijumfa na startu sezone, ono što me raduje jeste činjenica da ovo nije krajnji limit ove ekipe. Borac u svojoj igri ima još velike rezerve i tek sada očekujem prava izdanja, istakao je Velimir Stojnić, šef Stručnog štaba banjolučkog premijerligaša, poslije sjajne predstave na "Bilinom polju" i pobjede koja je "crveno-plavi tim" vinula na vrh tabele s maksimalnim učinkom od devet bodova. 

 

- Bilo je ovo još jedno kvalitetno izdanje Borca. U poluvremenu smo se dogovorili da dodamo gas u nastavku i to je urodilo plodom. Imamo igrače koji mogu da odgovore svim zadacima. Za pokazano u Zenici čista desetka svima - kaže Stojnić, koji nije upao u euforiju dobrih rezultata i igara svog tima.

 

- Treba spustiti loptu na zemlju. Kada smo vidjeli raspored neću reći da nismo priželjkivali ovakav scenario, ali znajući kakva je naša liga i šta se sve može očekivati, pogotovo na gostujućim terenima, bili smo oprezni. I splatilo se ! Znamo da imamo tim koji može pobjeđivati, ali trebalo je sve kockice posložiti da dođemo do cilja, koji je glasio devet bodova - nastavio je kormilar Banjolučana.

 

Već u subotu Borac očekuje novi derbi. Na Gradski stadion stiže Široki Brijeg, a i ovaj susret igra se pred praznim tribinama.

 

- Tek sada predstoji prava borba. Sve što smo do sada uradili dobiće pravu ocjenu samo u slučaju da položimo na pleća rivala s "Pecare". Živimo za dan kada ćemo istrčati na Gradski stadion pred svojom publikom i baš zbog toga znamo šta nam je činiti do tada. Atmosfera u timu jeste idealna i nećemo je tako olako kvariti, jer lijepo je kada se pobjeđuje, ali još je ljepše da što duže produžimo taj niz - poručio je Velimir Stojnić.

 

Jači za Vranješa

 

Trener Velimir Stojnić u nastavku sezone biće jači i za Stojana Vranješa, koji je protekle sedmice boravio na probi u ruskom Tomsku. Vezista Banjolučana prošao je ljekarske preglede i, kako saznajemo, zadovoljio zvaničnike ruskog prvoligaša, ali je ostao dogovor da Tomsk i dalje prati igre reprezentativca BiH, a eventulani angažman uslijedio bi u pauzi Prvenstva na zimu.

18.08.2009.

Ljetni karate kamp Vlašić 2009

Članovi Karate kluba Nara iz Kaknja boravili su u Ljetnom kampu koji je održan u vremenu od 11 do 16. avgusta na Vlašiću. Boravak na Vlašiću iskorišten je za polaganje ispita za zvanje majstora crni pojas prvi dan, kojeg su sa uspjehom položili Nedim Mušija, Sedin Berbić, Edvin Buza, Nedim Mušija, Emina Alajabegović i Miralem Jašarspahić.

 

- Amina Ljubović i Amila Džomba takođe su stekli zvanje majstora karatea crni pojas prvi dan, ali je njihov naziv tehnički crni pojas zbog toga što još nisu napunile 16 godina. Tek kad napune 16 godina one imaju pravo na sportsku borbu za crni pojas kojeg neće krasiti pridjev tehnički, pojasnio nam je trener KK Nara Davor Vidović.


Nakon sedam godina aktivnog djelovanja u klubu Nara, ovih novi nosioci crnog pojasa dosegli su sami vrh u ovoj borilačkoj vještini.


- Tu se ne želimo zaustaviti. Ovo je samo podstrek za napredovanje u stepenovanju karate majstora.", istakao je trener Davor Vidović iz Zenice, koji sve ove godine nesebično prenosi svoje bogato iskustvo i znanje na članove KK Nara iz Kaknja.

18.08.2009.

Salzburg prati Zeca

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Zec mogao bi se pridružiti drugom BH internacionalcu Admiru Vladaviću u dresu austrijskog Red Bull Salzburga. Naime, kako je prenio Sportnet, skauti austrijskog kluba zauzeli su mjesto na tribinama tokom susreta Hrvatske nogometne lige izmedu Šibenika i Slaven Belupa. Glavna zadaća austrijskim skautima bio je mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, cije se ime ovog ljeta dovodilo u vezu sa brojnim klubovima, ali je i dalje još uvijek clan Šibenika.

 

 

18.08.2009.

Radeljić u Gençlerbirligiju

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Radeljić novi je clan turskog prvoligaša Gençlerbirligia. Podsjetimo, Radeljić je ranije ovog mjeseca dobio otkaz u njemačkom Energie Cottbusu, nakon čega je neko vrijeme bio bez kluba. Rođen u Imotskom (Hrvatska), Radeljić je u turskom klubu dobio dres sa brojem 28, a svoj debi u dresu kluba iz prijestolnice Turske Ankare već bi trebao imati narednog vikenda.17.08.2009.

Sramotan poraz u Belgiji

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici koja je mogla odlučiti o prvom mjestu u grupi je poražena od Belgije rezultatom 102-79. Naši košarkaši večeras su pobjedom ili porazom manjim od 5 razlike mogli ovjeriti prvo mjesto u grupi koje znači prolaz dalje i odlučujući susret sa Francuskom za plasman na evropsko prvenstvo.


Početak utakmice pripao je našim košarkašima, već u prvoj četvrtini naša reprezentacija je imala seriju od 8-0 što je ulijevalo nadu u dobar rezultat. Prva četvrtina završena je u našu korist rezultatom 23-21. U nastavku su Belgijaci zaigrali nešto ozbiljnije, već u 12. minuti reprezentacija Belgije imala je nevjerovatnih 8 skokova, međutim naši košarkaši nisu zaostajali, sjajni Gordić je odlično predvodio naše napade, igralo se koš za koš da bi naša reprezentacija na odmor otišla sa poenom prednosti (46-47).


Nažalost, tradicionalno prokletstvo treće četvrtine po naše košarkaše neizbježno je bilo i večeras u Belgiji kada je kao i svaki put u ovim dodatnim kvalifikacijama došlo do neobjašnjivog pada u igri naših košarkaša. Treća četvrtina bila je kobna za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Već u 3. minuti nastavka, Gordić je zbog povrede iznešen sa terena, nakon čega se više nije vraćao u igru.


Nakon izlaska sa parketa, našeg glavnog organizatora igre, kola su krenula niz brdo, Belgijanci su pogađali sve što su šutirali, velike probleme u odbrani je imala naša reprezentacija a prednost Belgijanaca se povećavala iz minute u minut. U tim trenucima u naše košarkaše se uvukla velika nervoza, pred kraj trećeg dijela ostali smo bez Bajramovića koji je zbog 5 ličnih grešaka morao napustiti teren.


Gotovo nepogriješivi su bili Van Der Jonkchede i Beghin a odličan je bio i Lauwers. Ovu četvrtinu, reprezentacija Belgije je riješila u svoju korist rezultatom 30-11 što je možda i odlučilo pobjednika večerašnje utakmice pa je u nastavku do povoljnog rezultata bilo gotovo nemoguće doći.


Na kraju su Belgijanci slavili visoku pobjedu rezultatom 102-79, pa su sada šanse za odlazak na eurobakset svedene na minumum. Najefikasniji u našem sastavu bio je Ratko Varda sa 17 i Kenan Bajramović sa 14 ubačenih poena, sa 20 poena u belgijskoj reprezentaciji najbolji je bio Van Der Jonkchede. O našoj sudbini odlučuje reprezentacija Protugala koja je odavno izgubila sve šanse za prolaz dalje a za tri dana će na domaćem terenu dočekati Belgijance koji će se pobjedom pokušati domoći prvog mjesta u grupi, ipak, nada posljednja umire...

17.08.2009.

Adnan Gušo : Ćiro, Mujkić i Baotić su bolji golmani od Nurkovića

Na­kon po­ra­za Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne od Ira­na, kre­nu­la je ve­li­ka po­le­mi­ka oko gol­ma­na na­šeg drža­vnog ti­ma. Sal­va kri­ti­ka sru­či­la se na le­đa Adi­sa Nur­ko­vi­ća, mla­dog ču­va­ra mre­že Tra­vni­ka i re­pre­zen­ta­ci­je. Nur­ko­vić je pro­tiv Ira­na pri­mio tri go­la, što je po­kre­nu­lo pi­ta­nja; tre­ba li re­pre­zen­ta­ci­ji no­vi gol­man, s ob­zi­rom da je prvi Ći­rin izbor Ke­nan Ha­sa­gić po­vri­je­đen, a Ne­ma­nja Su­pić još uvi­jek ne­ma klu­ba. Adnan Gu­šo, biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vni gol­man u vri­je­me man­da­ta Fa­ru­ka Ha­dži­be­gi­ća, te Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća (ka­da je po­pu­lar­ni Da­idža vo­dio re­pre­zen­ta­ci­ju u dru­gom na­vra­tu), sma­tra da Bla­že­vić ima i bo­ljih op­ci­ja me­đu sta­ti­va­ma.

 

- Ne­mam ni­šta pro­tiv Nur­ko­vi­ća, ali tvrdim da Ći­ro Bla­že­vić ima i dru­ge gol­ma­ne ko­ji su mo­žda i bo­lji od ču­va­ra mre­že Tra­vni­ka - ka­že Gu­šo i nas­tav­lja - De­nis Muj­kić i Zden­ko Ba­otić su ne­pra­ve­dno za­pos­tav­lje­ni! Muj­kić odli­čno bra­ni u Slo­bo­di, izras­tao je u kva­li­te­tnog gol­ma­na, po me­ni je naj­bo­lji u BiH. Ima is­kus­tvo, a mlad je s dru­ge stra­ne.

 

Gu­šo upi­re prstom u za­bo­rav­lje­nog biv­šeg mla­dog re­pre­zen­ta­tiv­ca Zden­ka Ba­oti­ća.

 

- On ne smi­je bi­ti igno­ri­san! Ba­otić je po­ka­zao u Pre­mi­jer li­gi BiH, ali i u mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji da je pra­vi gol­man. Iz te ge­ne­ra­ci­je su kod Ći­re i Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić, Ibri­čić, Pan­dža... Na­kon što su ga ši­ka­ni­ra­li u Že­lji, oti­šao je u Šturm, a sa­da je prvi gol­man Ote­lul Ga­la­ti­ja. To je ru­mun­ski prvo­li­gaš, ko­ji je u prva dva ko­la osvo­jio če­ti­ri bo­da, a Ba­otić ni­je pri­mio gol. Do­bro po­zna­jem ru­mun­ski no­go­met, znam ka­ko je bra­ni­ti ta­mo. Sma­tram da Ba­otić za­slu­žu­je po­ziv u re­pre­zen­ta­ci­ju. Ima 24 go­di­ne i sjaj­ne pre­di­spo­zi­ci­je - za­vršio je Gu­šo.

 

Sa­ra­je­vo će pas­ti od Klu­ža

 

Gu­šo je go­di­na­ma bra­nio u Ru­mu­ni­ji, gdje je pro­mi­je­nio če­ti­ri klu­ba. Ja­ko do­bro po­zna­je Kluž, pro­ti­vni­ka Sa­ra­je­va u u čet­vrto pret­ko­lo Euro li­ge.

 

- Sa­ra­je­vo ne­ma šan­se pro­tiv Klu­ža!. Znam do­bro ru­mun­sku eki­pu ko­ja je sas­tav­lje­na od is­ku­snih pro­vje­re­nih in­ter­na­ci­ona­la­ca i ru­mun­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Že­lim Sa­ra­je­vo pro­laz, ali ne­ma­ju ni­ka­kvi iz­gle­da - uvje­ren je Gu­šo.

17.08.2009.

„Rođeni“ nastavljaju uspješnu seriju

Ve­lež je u tre­ćem ko­lu Pre­mi­jer li­ge nas­ta­vio ta­mo gdje je stao u dru­gom. Is­ti­na, “ro­đe­ni” ni­su os­tva­ri­li tre­ći uzas­to­pni tri­jumf, ali bod sa sta­di­ona Ko­še­va iz sra­za sa Sa­ra­je­vom ima ne­pro­cje­nji­vu vri­je­dnost. Sja­jan de­kor pri­re­di­li su na­vi­ja­či oba klu­ba, ko­ji su zdu­šno, za­je­dni­čki po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na ot­pje­va­li ne­ka­daš­nju hi­mnu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, “Je­dna si je­di­na...”.

 

Ako bi ocje­nji­va­li po­je­di­na­čno igra­ča po igra­ča na prvom mjes­tu je sva­ka­ko na­pa­dač Adin Dža­fić ko­ji je pos­ti­gao svoj tre­ći gol ove se­zo­ne. Na go­lu je bri­lji­rao Emir Ha­dži­đul­bić. Is­ku­sni «Ha­dži­ja» iz ko­la u ko­lo do­ka­zu­je da je za­si­gur­no je­dan od naj­bo­ljih gol­ma­na u Pre­mi­jer li­gi i ču­dno je to ka­ko ga se­le­ktor Bla­že­vić do sa­da ni­je pri­mje­tio s ob­zi­rom na de­fi­cit me­đu sta­ti­va­ma. Od­bra­na is­pred go­la Ha­dži­đul­bi­ća je ta­ko­đe bi­la na vi­si­ni za­dat­ka. Asim Ška­ljić ta­ko­đe iz me­ča u meč is­ka­zu­je re­pre­zen­ta­ti­vni po­ten­ci­jal. Po­red se­be je imao i Ner­mi­na Ka­di­ća, ko­ji je na Ko­še­vu za­si­gur­no izbo­rio mjes­to u prvih je­da­na­est za na­re­dne me­če­ve. Li­je­vo je bri­lji­rao Kaj­taz, a de­sno Kne­že­vić. Sre­di­nom te­re­na je su­ve­re­no go­spo­da­rio kvar­tet Ju­go - Za­imo­vić - Osma­na­gić - Čolić.

 

- Ovo mi je naj­dra­ži gol u mo­joj ka­ri­je­ri. Pre­sre­tan sam što sam po­go­dio mre­žu Ala­ima, u je­dnoj ova­ko ve­li­koj uta­kmi­ci. Žao mi je sa­mo što ni­je sve pro­te­klo u du­hu «fa­ir play-a». Mi­slim da Sa­raj­li­je u Mos­ta­ru ni­ka­da ne bi ima­le ova­ko loš do­ček kao što smo mi ima­li u Sa­ra­je­vu u su­bo­tu - ka­že stri­je­lac Dža­fić.

 

Mrlju na ve­li­ki der­bi sta­rih ri­va­la ba­cil­li su Mu­ha­med Dža­kmić, Emir Ja­njoš, fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va, te još ne­ki fun­kci­one­ri bor­do klu­ba, ko­ji su u tu­ne­lu pre­ma svla­či­oni­ca­ma fi­zi­čki na­pa­li ve­znja­ka «ro­đe­nih», Ame­ra Osma­na­gi­ća.

 

- Dža­kmić me sa­če­kao u tu­ne­lu i odmah na­srnuo na me­ne. Ja sam se po­ku­šao bra­ni­ti, ali me on­da na­pa­lo još ne­ko­li­ko me­ni ne­po­zna­tih oso­ba. U ve­li­koj gu­žvi pri­mje­tio sam i još ne­kog čo­vje­ka u tre­ner­ci Sa­ra­je­va, kao i do­ma­ćeg fu­dba­le­ra Ja­njo­ša. Do­bio sam ne­ko­li­ko uda­ra­ca u gla­vu i ti­je­lo. Sva sre­ća pa je po­li­ci­ja bi­la bli­zu, jer do­is­ta sam mo­gao pro­ći i pu­no go­re - ka­že ra­zo­ča­ra­ni Osma­na­gić i nas­tav­lja.

 

- Po­se­bno sam ra­zo­ča­ran po­na­ša­njem Ja­njo­ša, ko­ga odli­čno po­zna­jem sa re­pre­zen­ta­ti­vnih oku­plja­nja i od ko­ga sam mo­gao sa­mo oče­ki­va­ti da me u ova­kvim mo­men­ti­ma za­šti­ti - ka­zao je Osma­na­gić za «San» na­kon me­ča.

 

Da­nas sa­op­šte­nje za ja­vnost

 

- Ni­ti je­dan fun­kci­oner Ve­le­ža, dan na­kon me­ča ni­je že­lio ja­vno pri­ča­ti o ne­mi­lim sce­ne­ma ko­je ko­je su „ro­đe­ni“ u su­bo­tu do­ži­vje­li na sta­di­onu Ko­še­vo. Ovih da­na (vje­ro­va­tno da­nas op.a) će­mo iz­da­ti sa­op­šte­nje za ja­vnost - ka­že Ća­mil Zu­hrić, pred­sje­dnik Ve­le­ža.

 

Kaj­taz: Ne di­za­ti ten­zi­je

 

Se­jad Kaj­taz, pro­slav­lje­no kri­lo Ve­le­ža, biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac, džen­tlmen u ko­pa­čka­ma i sa­da kao spor­tski di­re­ktor, ova­ko gle­da na ko­šev­sku uta­kmi­cu i bu­du­ćnost ro­đe­nih.

 

- Re­mi je obje­kti­van re­zul­tat. Sa­ra­je­vo je ima­lo ini­ci­ja­ti­vu. Mo­gli su nas do­bi­ti, a mo­gli smo i mi po­bi­je­di­ti. Ne tre­ba di­za­ti ten­zi­je zbog in­ci­de­na­ta. I Ve­lež i Sa­ra­je­vo su ve­li­ki klu­bo­vi. Nas je kre­nu­lo, za­hva­lju­ju­ći no­voj upra­vi, lju­di­ma ko­ji su do­ni­je­li dos­ta pro­mje­na. Ne tre­ba to ni­ko­me sme­ta­ti. Sa­da nam do­la­ze La­kta­ši, na­dam se da će­mo nas­ta­vi­ti us­pje­šan niz -izja­vio je Kaj­taz.

 

Ve­lež je za­slu­žio ko­re­ktan tre­tman

 

Go­di­na­ma se Ve­lež pa­tio, ispa­dao i ula­zio. Ri­jet­ki su, po­put Sa­mi­ra Će­ma­lo­vi­ća (uz ve­li­ku po­moć Va­he, Du­ška, Bi­je­di­ća, Ma­re, Čor­be...), svih ovih go­di­na održa­va­li Ve­lež u ži­vo­tu. I on­da se oku­pi­la je­dna mo­ćna, po­le­tna, am­bi­cio­zna eki­pa oko Ća­mi­la Zu­hri­ća; Kaj­taz, Ta­no­vić, pre­dvo­đe­na mla­dim tre­ne­rom i na­ja­vi­la no­vi po­re­dak na no­go­me­tnoj sce­ni. I ko­me to sa­da sme­ta? Ve­lež ni­je za­slu­žio tu­ču nje­go­vih igra­ča i fun­kci­one­ra. Kao da Ro­đe­ni ni­su do­vo­ljno pro­pa­ti­li pro­tje­ri­va­njem sa svog sta­di­ona. I ne­ki klu­bo­vi «pri­ja­te­lji» pro­te­klih su go­di­na­ma ku­mo­va­li ispa­da­njem Ve­le­ža iz li­ge, os­tav­lja­ju­ći klu­bo­ve iz pro­vin­ci­je i tra­di­ci­je. Sa­da kad se ci­je­li Mos­tar di­gao na no­ge da vra­ti Ve­lež na po­zi­ci­je ko­je mu pri­pa­da­ju, ne­ki­ma to kao da sme­ta. Ve­lež je u tri ko­la sa­mo na spor­tskom po­lju osvo­jio se­dam bo­do­va. Svim lju­bi­te­lji­ma fu­dba­la tre­ba­lo bi bi­ti dra­go što se na sta­re po­zi­ci­je vra­ća­ju Ve­lež i Bo­rac
17.08.2009.

Izdvojili se Borac i Velež

Rezultati trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine:

 

subota:


Laktaši - Modriča          1:1
Leotar - Sloboda            1:0
Zvijezda - Željezničar     2:1
Široki Brijeg - Rudar      1:0
Sarajevo - Velež            1:1
Čelik - Borac                 0:1

 

nedjelja:

Zrinjski - Slavija             0:0
Olimpik - Travnik           1:0

 

Tabela:

1. Borac                       3 3 0 0 5:0 9
2. Velež                       3 2 1 0 10:2 7 
3. Zvijezda                    3 2 0 1 4:3 6
4. Željezničar                3 2 0 1 3:2 6
5. Leotar                       3 2 0 1 2:2 6
6. Modriča                    3 1 2 0 6:3 5
7. Slavija                      2 1 1 0 2:0 4
8. Laktaši                     3 1 1 1 5:5 4
9. Olimpik                     3 1 1 1 4:6 4
10. Široki Brijeg            2 1 0 1 1:1 3
11. Zrinjski                    3 0 2 1 3:5 2
12. Sarajevo                  3 0 2 1 2:5 2
13. Rudar                     3 0 1 2 1:3 1
14. Čelik                       3 0 1 2 1:3 1
15. Sloboda                  3 0 1 2 3:6 1
16. Travnik                    3 0 1 2 3:9 1

 

Parovi četvrtog kola (22. i 23. augusta):

Travnik - Slavija
Željezničar - Zrinjski
Borac - Široki Brijeg
Velež - Laktaši
Sloboda - Čelik
Modriča - Leotar
Rudar - Zvijezda
Olimpik - Sarajevo

 

Lista strijelaca nakon 3. kola:

 

4 gola: Stajić (Modriča), Karalić (Laktaši)

3 gola: Zaimović i Džafić (Velež), Spalević (Olimpik)

2 gola: Čolić (Velež), Ljubojević (Borac), Mešanović (Željezničar)

1 gol: Savić, Džafić, Delić, Huseinbašić (Zvijezda), Čehajić, M. Mujić i S. Mujić (Sloboda), Ivanković, Žuržinov i Selimović (Zrinjski), Dudić, Sarajčić, Dolić (Travnik), Vranješ, Bilbija i Ćorić (Borac), Velagić i Duraković (Velež), Vasiljević i Kujundžić (Modriča), Todorović i Radovanović (Slavija),  Souto i Zečević (Leotar), Hadžić i Ihtijarević (Sarajevo), Mikić (Laktaši), Kurto (Olimpik),  Isaković (Čelik), Kušljić (Rudar), Bekrić (Željezničar), Wagner (Široki Brijeg).

 

17.08.2009.

Nikić je najzaslužniji za Pjanića!

Amer Dautbašić, jedan je od desetine mladih bh igrača u "dijaspori". Premda je igrao sa Miralemom Pjanićem, nije imao sreću kao "Mire". Amer je nedavno bio na odmoru gdje se sreo sa bivšim selektorom juniorske i mlade reprezentacije.

 

- Zahvalan sam Nikoli Nikiću što me pozvao da igram za reprezentaciju. Šteta je što je otišao sa selektorske pozicije - zahvaljuje Amer bivšem "šefu".

 

Zašto je šteta?

 

- Zato što je Nikić pratio sve igrače po Evropi, a njega su bez ikakvih razloga napadali. Pa, mnogi su zaboravili da su i Džeko i Pjanić pozivani dok je Nikić bio selektor. Prvi je pozvao Pjanića i tada je krenula cijela kampanja da Mire dobije bh pasoš. Drago mi je i zbog Nikića, ali i radi Mireta, jer je reprezentacija dobila vanserijskog igrača.

 

Amer se nije odrekao reprezentacije, iako hvali svoje prijatelje i saigrače...

 

- Nadam se da ću barem još jednom obući dres neke od reprezentacija. I sada u Luksemburgu ima veliki talenat, mladi Salko Suljkanović, koji bi mogao krenuti Pjanićevim stopama, pa Mustafić koji je, kao i Mire iz Luksemburga otišao u Mec - rekao je Amer Dautbašić. Njegov je "hendikep" što je njegov otac proteklih godina, uglavnom hvalio i preporučivao druge igrače. I Amer i Fejzo Dautbašić su sretni što je Pjanić uspio i što će još neki igrači iz Luksemburga skrenuti pažnju na sebe.

 

17.08.2009.

Osim: Malo nam je nedostajalo

Ekipa Željeznicara pretrpila je jučer prvi poraz u Premijer ligi ove sezone. Sarajevski plavi poraženi su u Gradačcu od ekipe Zvijezde rezultatom 1:2. Iako poraženi, fudbaleri Željezničara pružili su sasvim dobru igru na stadionu Banja Ilidža u Gradačcu, pogotovo kada usporedimo igru sarajevske ekipe na gostovanjima proteklih sezone. S tim se, međutim, ne slaže trener Želje Amar Osim.


„Moji su kriteriji nešto veći. Naravno, kada se uzme u obzir da smo u gostima stvorili nekoliko pravih prilika i kada se uzme u obzir kako je Željo prošlih sezona igrao u gostima, onda bi se naš nastup u Gradačcu možda i mogao ocijeniti solidnim, ali to nije bilo dovoljno“, kaže za SportSport.ba Amar Osim, šef stručnog štaba sarajevskih plavih.


Trener sarajevskih plavih smatra da je Želji malo nedostajalo da dode do pozitivnog rezultata u Gradačcu.


„Da smo podigli nivo igre za, recimo, pet posto, došli bi do pobjede. Zvijezda je igrala onoliko koliko je to bilo u njihovoj mogućnosti. Naš pad u igri im je dopustio da postignu golove i dođu do pobjede“, dodao je Osim.

17.08.2009.

Redžović pobijedio u Dubrovniku

Bosanskohercegovački K 1 borac i aktuelni prvak Evrope u K 1 Adnan Redžović je u subotu večer na borilačkoj manifestaciji Slano fight night u Dubrovniku pred nekoliko hiljada gledalaca pobijedio prvaka Hrvatske i bronzanog sa prvenstva Svijeta Hrvoja Marasovića. Naš K 1 borac je od prvog sudijskog gonga silovito krenuo na svog protivnika nedopustivši Marasoviću da pokaže zbog čega je prvak svoje zemlje. Nakon nekoliko razmijena udaraca, Redžović je zadao nekoliko strahovito jakih udaraca, najviše u nogu te nakon toga hrvatski borac je morao predati meč već u prvoj rundi.


- Žarko sam želio što prije završiti borbu i tako je na kraju bilo. Marasoviću nisam dozvolio ni oka da otvori a već se meč završio. Zahvalio bih se mojim prijateljima i navijačima koji su zbog mene došli iz svih krajeva BIH - rekao nam je Redžović.


Inače, meč između Redžovića i Marasovića je na turniru Slano fight night koji je organiziran povodom Katoličkog praznika Velike Gospe, bilo jedini te večeri u K 1 borilačkoj disciplini dok je ostatak borbi bio iz ultimate fighta gdje su nastupili borci iz Hrvatske koji slove za velike nade u UFC-u. Moramo naglasiti da je prvak Evrope u K 1 Adnan Redžović poslije meča zasluženo dobio aplauz navijača i čestitke od Indire Mujkić pjevačice dance grupe Colonia koji su te večeri u pauzama između borbi zabavljali publiku.

 

17.08.2009.

U Laktašima žale za propuštenim

Fudbaleri Laktaša nisu uspjeli da savladaju Modriča Maksimu u susretu 3. kola Premijer fudbalske lige BiH. Završilo je neriješeno, 1:1.

 

- Imali smo terensku inicijativu tokom prvog poluvremena, napadali i stvarali prilike, ali jedan trenutak nepažnje i Modriča je uspjela postici gol. Ipak, ovaj remi ne mora mnogo značiti jer očekujem da zaigramo bolje kako sezona bude odmicala”, kazao je trener Laktaša Milan Milanović.


- Svakako da žalimo za propuštenim prilikama. Moraćemo dobro da analiziramo meč jer očigledno da imamo kvalitet. Potrudićemo se da u narednim tuakmicama ispravimo propušteno”, dodao je Milanović.

17.08.2009.

Stojan Vranješ u Tomsku

Stojan Vranješ najvjerovatnije će napustiti redove Borca. Vezni fudbaler Banjolučana trenutno se nalazi u Rusiji, gdje je juče obavio ljekarske preglede u jednom od prvoligaša iz te zemlje.

 

- Uz saglasnosti kluba, Vranješ je otišao u Rusiju, gdje će razgovarati o eventualnom transferu. Više informacija i ime kluba biće poznato i saopšteno poslije njegovog povratka - rekao je direktor Borca Damir Špica.

 

Potvrda da je Vranješ u Rusiji stoji i na zvaničnom sajtu FK Toma iz Tomska, gdje se nalaze informacije o eventualnom transferu.

17.08.2009.

Čelik ukinuo suspenziju Jacksonu

Uprava zeničkog Čelika ukinula je suspenziju kolumbijskom napadaču Philu Jacksonu na prijedlog Komisije za transfere. Jackson je ovog ljeta suspendovan od strane Čelika, nakon što se počeo ponašati veoma neprofesionalno, odnosno nakon što je bez trenerove saglasnosti odlučio napustiti trening ekipe.

 

Ipak, u zeničkom su premijerligašu procijenili da je Jackson bio dovoljno suspendovan, te su mu odlučili ukinuti suspenziju, pa ce ovaj Kolumbijac početi trenirati sa ostatkom ekipe.

 

16.08.2009.

Borac pleše šampionski ples

Tri kola, od toga dva gostovanja i maksimalnih 9 bodova na kontu banjalučkog Borca, vraćaju nadu u bh. klupski fudbal. Momčad, koja je igrala važnu ulogu i u nekadašnjem prvenstvu zajedničke nam države, nakon mnogo godina na margini bh. fudbala, ponovo je tamo gdje joj je i mjesto.


Nakon nepotpuna tri kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, banjalučki Borac izdvojio se na čelu tabele. Uspjeh za svaku pohvalu, ali i uspjeh koji raduje sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu u našoj zemlji.


Prije početka prvenstva banjalučkog premijerligaša niko nije vidio kao favorita za titulu, ali početak istog pokazao nam je nešto sasvim suprotno. Iako u Borcu još uvijek ne žele preuzeti ulogu favorita, situacija na terenu je sasvim drugačija. Prvo kolo i pobjeda u Laktašima (2:0), zatim domaći trijumf protiv Leotara (2:0) i sinoć šlag na tortu, pobjeda u Zenici nad domaćim Čelikom (1:0), znače samo jedno. Borac je već sada možda i najveći favorit za titulu i ukoliko nastave sa ovakvim igrama, sigurno je da bi pehar na kraju sezone mogao doći u Banja Luku.


Sjajni rezultati Borca bili su povod da stupimo u kontakt sa trenerom banjalučkog kluba, Velimirom Stojnićem, koji je za naš portal rekao:


- Utakmica u Zenici bila je prava prvenstvena, Čelik je imao inicijativu u prvom poluvremenu, ali jalovu. Kada smo na odmor otišli sa početnih 0:0 bio sam siguran da bodovi putuju u Banja Luku. Sjajnom igrom, pogotovo u odbrani i srednjem redu uspjeli smo parirati domaćim fudbalerima te zabiti pogodak koji nam je donio veliko slavlje. Zenička publika još jednom je pokazala zašto je najbolja u našoj državi. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka cijeli stadion je aplaudirao mojim igračima i ovim putem želim se zahvaliti svim prisutnim na Bilinom Polju“.


Na pitanje da li se već sada u Banja Luci razmišlja o tituli, Stojnić je rekao:


- Doista nemamo nikakvog imperativa. Od preuzimanja trenerske klupe dao sam sebi zadatak da momcima usadim pobjednički mentalitet i u tome sam uspio. Idemo od utakmice do utakmice, a ukoliko nam se ukaže prilika za titulu, sigurno ćemo je iskoristiti. Mislim da nam za titulu trebaju još dva kvalitetna igrača, ali još jednom želim ponoviti da mi apsolutno nemamo nikakvog imperativa. U današnjem sastavu Borca najviše je momaka iz Banja Luke i mislim da je oslanjanje na vlastiti igrački kadar najbolja opcija za sve klubove“

16.08.2009.

Ištuk čestitao Borcu na pobjedi

Čelik se nalazi u velikoj krizi. To je uostalom pokazala i sinoćnja utakmica i poraz na Bilinom polju od ekipe Borca iz Banja Luke. U zeničkom klubu su svjesni da je Borac sinoć, jednostavno, bio bolja ekipa, a Čeliku nakon novog domaćeg poraza, sigurno predstoje teški dani.


- Igrom mogu biti samo djelomično zadovoljan u prvom poluvremenu, kada smo uspjeli stvoriti nekoliko poluprilika, ali ruku na srce i to je bilo prilično bezopasno. Nakon što smo primili gol, potpuno nas je nestalo na terenu i gosti su zasluženo došli do bodova i ja im na tome čestitam”, rekao je trener Zeničana Ivo Ištuk.


U narednom kolu Zeničane očekuje težak ispit na gostovanju na stadionu Tušanj u Tuzli, gdje u 4. kolu Premijer lige igraju sa Slobodom.

 

16.08.2009.

Tanović: Velež će zaštititi svoje igrače

Susret starih rivala, Sarajeva i Veleža, odigran sinoć na Koševu donio je dosta dobru fudbalsku predstavu, ali dešavanja na tribinama za vrijeme utakmice i u hodnicima stadiona poslije utakmice, su u najmanju ruku za svaku osudu. Jedna od najvećih nada bosanskohercegovačkog fudbala Amer Osmanagić fizički je napadnut od strane igrača Sarajeva, Džakmića i Janjoša, te još nekoliko osoba bliskih klubu s Koševa. S druge strane, prema riječima čelnika mostarskog prvoligaša, tokom utakmice u loži stadiona dešavale su se nemile scene. U razgovoru za SportSport.ba, direktor Rođenih, Senid Tanović, je istakao:


- Prije svega drago mi je što smo prikazali dobru igru i na kraju osvojili bod, koji će nam mnogo značiti u nastavku prvenstva. A, što se tiče takozvanog trećeg poluvremena susreta, mislim da su pojedinci bliski Sarajevu, sami sve o sebi rekli. Mogu razumjeti frustriranost navijača, pa i nekih čelnika kluba. Vrijeđani smo u loži, ali opet ponavljam, to donekle i mogu razumjeti. Ljudi ulažu u klub, trude se, a rezultati nisu očekivani. Malo je neukusno ponašanje pojedinaca ali to je Premijer liga. Međutim, ono što me boli, je napad na mladog Osmanagića i to od strane njegovih kolega. E, to je moguće samo kod nas i nigdje više. Velež kao klub učinit će sve da zaštiti svoje igrače i sigurno je da ćemo se nakon sjednice Upravnog odbora oglasiti i tražiti kazne za vinovnike incidenta. Mislim da Sarajevo kao klub koji nas prestavlja u Evropi, nikada sebi ne smije više dozvoliti ovako nešto. Iako smo sinoć svašta doživili, ja Sarajevu čestitam za uspjehe u Evropskoj ligi i ovim putem želim im sve najbolje u četvrtak te da pobjedom još jednom obraduju Bosnu i Hercegovinu“.

 

16.08.2009.

Na trijumf i u Antverpenu

Naši su, prema očekivanju, uspješno apsolvirali u petak navečer Portugal (73:61), te zadržali stopostotni učinak u dosadašnjem toku grupne faze baraža. Za finale baraža krajem ovog mjeseca, 27. i 30. avgusta, protiv selekcije Francuske, koja je već osigurala prvu poziciju u grupi B, sutra će im u belgijskom Antverpenu biti potrebna nova pobjeda, što bi bilo i najbolje rješenje, ili barem poraz do pet poena razlike.


Prva pozicija


- Mi ćemo i u Belgiji ići na pobjedu. Mislim da smo kvalitetniji tim i svi silno želimo tu prvu poziciju i dva meča protiv Francuske. Smatram da smo dosadašnjim igrama i pristupom zaslužili makar finale baraža protiv Francuske - kaže naš selektor Mensur Bajramović.


Naši će već danas oko 12 sati, nakon jutarnjeg treninga, napustiti Zenicu i krenuti put Sarajeva, odakle poslijepodne avionom idu za Belgiju. Bajramović ističe da navečer neće trenirati u Antverpenu, ali hoće sutradan ujutro. Što se tiče duela s Portugalom, naš selektor složio se s našom konstatacijom da je to bila tipična utakmica kakvu može ponuditi Portugal, ali i naš tim. Portugalci su, naime, ponovo bili uspješniji u skoku (30-31), a isključivo su se oslanjali na šut za tri poena, koji ih, na našu sreću, i nije služio (8-33 za tri poena).


Posljednja šansa


- Šutirali su više "trojki" nego za dva poena. Za dva poena su šutirali samo 28 puta. Međutim, to je njihov način igre i oni od njega nisu odustajali, što je i razumljivo s obzirom na to da im je ovo bila posljednja šansa da uhvate priključak. Oni su uvjereni da mogu kod kuće dobiti Belgiju, u što i ja vjerujem. Međutim, mi se ne smijemo zavaravati i čekati ishod tog meča. Mi moramo pitanje prvaka grupe riješiti u Belgiji. Najbolje pobjedom - kaže Bajramović.


GRUPA A


Rezultati: Portugal - BiH 56:62, BiH - Belgija 82:77, Belgija - Portugal 64:58, BiH - Portugal 73:61. Preostali mečevi: ANTVERPEN (17. avgust): Belgija - BiH (20 sati), KOIMBRA (20. avgust): Portugal - Belgija (21.30).


1. BiH               3    3    0    217:194    6

2. Belgija          2    1    1    141:140    3

3. Portugal        3    0    3    175:199    3


GRUPA B


Rezultati: Italija - Francuska 77:80 (produžetak), Francuska - Finska 82:72, Finska - Italija 75:77, Francuska - Italija 81:61. Preostali mečevi: VANTA (17. avgust): Finska - Freancuska (19), PORTO SAN ĐORĐO (20. avgust): Italija - Finska (20.30).


1. Francuska    3    3    0    243:210    6

2. Italija            3    1    2    215:236    4

3. Finska          2    0    2    147:159    2

16.08.2009.

Dženan Zaimović : To je direktan atak na fudbal

Grad Sarajevo sinoć je doživio novu, u nizu, sramotu, na ispitu je pala i policija, a čelnici Fudbalskog saveza BiH morali bi, u interesu fudbala, hitno reagovati i ne dozvoliti da se sinoćnje scene s Koševa nastave gledati na drugim terenima. Fudbal je sinoć na Koševu bio crven od sramote i neko bi zbog toga trebao i morao odgovarati.

 

Kulminacija grube igre Sarajlija, posebno je došla do izražaja nakon što su iz igre isključeni Džamkić i Amer Osmanagić. Kada je igrač Veleža ušao u „tunel“, na putu za svlačionicu, tada su ga divljački napali Džamkić, ranije zamijenjeni igrač Janjoš, inače sin trenera Mehmeda Janjoša, i pomoćni trener Uščuplić. Nakon što su ga oborili na zemlju, počeli su ga udarati nogama i rukama po cijelom tijelu, a za sve to vrijeme, utakmica je nastavljena i niko od igrača Veleža nije vidio šta se događa njihovom saigraču, niti su mu mogli priteći u pomoć. Tek kasnije, to su im rekli policajci, koji su to vidjeli svojim očima.

 

U svečanoj loži, fizički su napadnuti i članovi rukovodstva Veleža, što, sve skupa, baca crnu mrlju na sinoćnji meč i na ponašanje domaćina.

 

- To, zaista, nismo očekivali u glavnom gradu države i teško je naći riječi ogorčenja. Ne znam čime smo zaslužili takav odnos domaćina, koji su, od samog početka utakmice, krenuli grubo. Posljedice njihove igre osjećamo svi, posebno golman Hadžiđulbić, koji je dobio najviše udaraca. Iako ne volim davati ocjene o suđenju, moram spomenuti izuzetnu pristranost sudije, koji je sudio protiv nas. Nije nam dozvoljavao igru, sjeckao je igru, a gostima je dozvoljavao da udaraju koga stignu.“, rekao nam je kapiten „rođenih“ Đenan Zaimović.


Velež je u Sarajevo otišao da se nadigrava i da osvoji sva tri boda.

 

- Krenuli smo kako smo i priželjkivali.Na samom početku, dali smo gol, a onda su domaćini, uz pomoć sudije, došli do daha. Kada se sve sabere, rezultat je realan, ali ostaje gorak ukus da ničim nismo zaslužili ovakav odnos domaćina i ovakvo suđenje. To je direktan atak na fudbal. Jer, da je bilo drukčije, siguran sam da smo i sinoć mogli pobijediti“, rezignirano kaže Zaimović.

 

 

16.08.2009.

Sarajevska sramota !!!

Ono što je trebao biti istinski spektakl dva velikana pretvorilo se u opšti haos koji nas je vratio u mučnu realnost bh. fudbala. Sarajevo i Velež imali su sve preduslove da odigraju derbi koji bi potvrdio da naš fudbal ove sezone konačno ide pravim kolosjekom. Hiljade navijača na obje strane nadjačavale su se većim tokom utakmice, zajednički su otpjevali nekadašnju himnu Bosne i Hercegovine, aplaudirali avionu koji je prije početka meča kružio nad Koševom noseći transparent "Rođeni"...


Gol iz prve akcije


Sat i po kasnije, "Horde zla" su pokušavale ući na teren, skandirajući "Uprava napolje", fudbaler Veleža Amer Osmanagić pretučen je u tunelu na putu do svlačionice, rukovodstvo gostujućeg kluba napadnuto je u loži, a igrač Sarajeva Adis Jahović umalo se potukao s bivšim kolegama iz Veleža koje su ga provocirale. Ajdin Maksumić je zamalo učinio to isto, ali sa navijačima, dok su specijalci rastjerivali sve koji su se nalazili ispred svlačionica, valjda da ne gledaju i ne šire galamu o poslu koji (ni)su odradili da sačuvaju obraz Koševa, kluba i grada Sarajeva.


A do svega ovoga došlo je jer je Sarajevo po drugi put zaredom kod kuće ostalo bez dva boda. Kao i sa Slobodom, bordo tim je s Veležom odigrao samo 1:1. Sarajevo je djelovalo slabo i bezidejno, dok su Mostarci u nekoliko navrata demonstrirali uigranost, dokazavši da nisu slučajno unesrećili ranija dva protivnika. Velež je poveo iz prve akcije, kada je Majkić proigrao Džafića, a on, usamljen ispred Alaima, poslao loptu u donji desni ugao gola Sarajeva za veliku radost oko hiljadu navijača Veleža na južnoj tribini.


U prvom poluvremenu, domaćin, za razliku od Mostaraca, praktično nije izveo niti jednu smislenu akciju. Najbolje šanse dolazile su iz kornera, i to u 23. minuti, kada je prvo Avdić prebacio gol s vrha peterca, a onda Janjoš pogodio prečku. U 42. minuti Torlak je glavom u padu za malo promašio gol.


Dva isključenja

 
U drugom poluvremenu Sarajevo je bilo ofanzivnije, ali opet nije bilo akcija kakve su demonstrirali protiv Trnave i Helsingborga. Ipak, pritisak je urodio plodom. Muminovića je u 69. srušio Kajtaz, a sudija je pokazao na penal. Međutim, tragičar večeri Maksumić nabio je loptu preko gola. Ipak, sedam minuta kasnije izjednačenje. Nakon glavometa u šesnaestercu Veleža, Ihtijarević je zatresao mrežu gostiju. Uslijedili su napadi igrača Sarajeva, a uporedo s tim, rasle su i tenzije. Džakmić i Osmanagić su se u 78. minuti gotovo potukli, pa ih je sudija obojicu isključio.


Do kraja, Sarajevo je imalo još dvije izgledne šanse. Hadžiđulbić je prvo odbranio šut Avdića, a potom i Pliske. Iako je sudija produžio meč sa sedam minuta, domaćin nije uspio stići do trijumfa. Pobijedio nije niko, sinoć se na Koševu desio jedan veliki opšti poraz.


"Šampioni" i "Uprava napolje"


Dok su navijači Veleža sa igračima slavili osvajanje boda i skandirali "šampioni", sa "sjevera" je odjekivalo "Uprava napolje". Nakon toga, isti oni navijači koji su nakon poluvremena ujedinjeni pjevali himnu počeli su se vrijeđati i gađati.

 

 

16.08.2009.

Vardar slavio nad Bosnom u finalu

Makedonski prvak, Vardar, rezultatom 23:19 savladao je ekipu sarajevske Bosne BH Gas u finalu 41. TV turnira šampiona koji se igrao u Doboju. Naša ekipa držala je priključak tokom provg poluvremena (9:8) i sve do 53. minute susreta kada Makedonci dolaze do prednosti od tri poena koji su uspjeli odbraniti do kraja susreta.


Najbolji strijelac u redovima Bosne bio je Buljugija sa 4 gola, Arnaudovski i Doborac dali su po 3, Pucelj, Bozoljac, Ovčina i Vražalić po 2 i Banić 1. Grahovac je imao 8, a Uvodić 9 odbrana.


Iako su finalisti bili poznati još prije dva dana, utakmice su igrane i jučer, a Bosna je pobijedila Paok sa 29:25, dok je Vardar sa istim timom igrao 31:18. Creteil je jučer savladao Budućnost rezultatom 34:27.

 

 

16.08.2009.

Zrinjski dočekuje Slaviju u Mostaru

Fudbaleri Zrinjskog nakon dva gostovanju na početku sezone, u nedelju kao domaćini dočekuju sastav Slavije. Na bodovnom saldu Mostarci imaju jedan bod, pa pobjeda protiv neugodne Slavije svakako predstavlja imperativ za ovu ekipu. Dragan Jović i dalje ima problema sa povredama igrača, Protiv Slavije Zrinjski će nastupiti bez Stojanovića i Džidića, Žižović i Dragičević su još uvijek u procesu rehabilitacije. U konkurenciji za nedeljnu utakmicu je iskusni Igor Musa, a od prve minute će sasvim sigurno zaigrati i Krešimir Kordić.


- Stanje u timu se popravlja, ozlijeđeni igrači se vraćaju, nema suspendiranih i svi skupa smo svjesni značaja ove utakmice. Pored odavno ozlijeđenih igrača najvjerojatnije nećemo moći računati na Stojanovića i naravno Dragićevića dok su svi ostali na dispoziciji. To budi optimizam pred utakmicu sa Slavijom koju sam imao priliku gledati, nisu puno mijenjali u odnosu na prošlu sezonu i radi se o kvalitetnoj ekipi koja je dobro selektirana. Doveli su i nekoliko kvalitetnih veznih igrača i sigurno će vezni red trpjeti najveći pritisak.", mišljenja je Jović


Stručni štab i fudbaleri Slavije još jučer su krenuli put Međugorja, gdje su odradili lakši trening, a ostatak vremena proveli u karantinu za ovu vrlo važnu utakmicu.


- Idemo u Mostar da se nadigravamo, svjesti smo važnosti utakmice, ali i umora koji nas drži od mečeva i putovanja u Dansku i Slovačku. Hendikepirani smo ne igranjem mladog Gruzijca Levanija Kutalie, koji je napustio klub, ali konkurencija je jaka i siguran sam da ćemo naći pravu alternativu za njega.", rekao je Zoran Erbez i najavio otvorenu igru svog tima do samog kraja.

16.08.2009.

Janjoš: Veoma sam razočaran

Utakmica na Koševu između Sarajeva i Veleža završila je onako kako se to najmanje očekivalo. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka prvo su počeli neredi na zapadnoj tribini, gdje su domaći navijači htjeli da se obračunaju sa upravom, a kasnije su se neredi proširili i na ostale tribine.

 

Jedan veliki minus na Upravu Sarajeva ostavio je sportski direktor tog kluba Senad Merdanović, koji je počeo da vrijeđa navijače Sarajeva. Da li ova ekipa zaista može iznijeti teret ovog prvenstva i evropskih takmičenja, ostaje da se vidi. Velike zamjerke idu i na dušu trenera Mehmeda Janjoša, koji je i ovu utakmicu počeo samo sa jednim napadačem. Četvrtak je blizu i utakmica sa Clujem, a atmosfera na Koševu više je nego narušena.


Vratimo se utakmici. Sarajevo je počelo napadati od prvog minuta, ali onda je uslijedio hladan tuš i gol Veleža u 4. minuti meča. Ipak, nekako su igrači Sarajeva uspjeli izjednačiti i uzeti samo bod.


- Ne znam šta u ovom trenutku da vam kažem, jer sam jako razočaran. Mislim da nismo loše odigrali, a neće nas taj gol. Mi smo opet napravili toliko šansi, gdje smo jedva uspjeli samo jednu da realiziramo. Morat ćemo da popričamo svi u klubu i da vidimo kako dalje", rekao nam je trener bordo tima Mehmed Janjoš.


Na upit da li namjerava da podnese ostavku rekao je:


- U ovom trenutku neću ništa reći".


Velež je došao po bod i to je na kraju i ostvario. Nakon kraja utakmice nastalo je veliko slavlje navijača gostujuće ekipe.


- Mi smo zasluženo uzeli bod, iako smo trebali uzet sva tri. Pokazali smo u ovoj utakmici ono što sam i najavljivao, da smo u ovom trenutku bolja ekipa od Sarajeva. Pokazali smo karakter i mogu reći da ova ekipa Veleža može daleko dogurati u našem prvenstvu, rekao je za SportSport.ba trener Rođenih, Abdulah Ibraković.

 

16.08.2009.

Spahić opet zabio

Montpellier, našega Emira Spahića, remizirao je na gostovanju kod Lorienta rezultatom 2:2. Nakon što je u prvom kolu donio bod svojoj momčadi pogotkom u posljednjoj minuti u utakmici protiv PSG-a, naš kapiten je opet zabio. Montpellier je gostovao kod Lorienta, a nakon što u prvom poluvremenu nije bilo golova u nastavku su strijelci proradili. Najprije je Costa pogodio za vodstvo gostiju, a na 2:0 je povisio Spahić. Do kraja su domaćini ipak uspjeli postići dva gola i spasiti bod.


Nogometaši aktualnog francuskog prvaka Bordeauxa ostvarili su i drugu pobjedu na početku nove sezone, slavili su u gostima kod Sochauxa sa 3-2. Marouane Chamakh odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, s dva je gola primirio domaće igrače i navijače, a s jednim mu je pogotkom pomogao i Brazilac Wendel. Za Sochaux je dvaput strijelac bio Amerikanac Charlie Davies, ali njegovom klubu to nije bilo dovoljno ni za bod.


Lyon je upisao minimalnu pobjedu nad Valenciennesom, a strijelac jedinog pogotka bio je Gomis. Miralem Pjanić je u igru ušao u 69. minuti umjesto Lisandroa. Monaco je doživio težak poraz kod Nancy, koji je slavio sa 4-0, dok je Lens sa 2-0 bio bolji od Auxerrea
.

 

16.08.2009.

Krajišnik spasio čast gostiju

U subotu su odigrana tri susreta prvog kola Prve fudbalske lige Federacije Bosne i Hercegovine. Sezona u Prvoj ligi Fedaracija BiH počela je u petak, kada su Jedinstvo i Posušje odigrali bez golova, 0:0. U danas odigrana tri susreta Budućnost je na svom terenu s lakoćom došla do pobjede nad SAŠK Napretkom rezultatom 2:0, dok je istim rezultatom završen i susret između Bosne i Orašja.

Čast gostima u ovom kolu spasio je Krajišnik, koji je uzeo bod Vitezu na njegovom terenu odigravši 2:2.


Rezultati
petak:
Jedinstvo - Posušje                   0:0
subota:
Vitez - Krajišnik                        2:2
Budućnost - SAŠK Napredak     2:0
Bosna - Orašje                         2:0

U nedjelju igraju: GOŠK - Igman, Omladinac - Rudar, Iskra - Žepče i Goražde - Slaven.

16.08.2009.

Wolfsburg na vrhu, Džeko strijelac

Nakon nepuna dva odigrana kola u njemačkom nogometnom prvenstvu Wolfsburg je zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice sa šest osvojenih bodova. Do druge su pobjede branitelji naslova stigli na gostovanju kod Kölna. Wolfsburg je tako pokvario premijerni bundesligaški nastup Lukasa Podolskog po njegovom povratku u Köln (iz Bayerna) pred domaćom publikom, a do pobjede je momčad iz vučjeg grada došla preokretom.


Fabrice Ehret doveo je domaćine u vodstvo udarcem ljevicom nakon proigravanja Petita u 49. minuti, ali domaćini do kraja nisu uspjeli odoljeti napadima momčadi pod trenerskom palicom Armina Veha koja je uspjela preokrenuti u samo dvije minute. Prvo je Edin Džeko svojim ovosezonskim prvijencem u Bundesligi smanjio na 1-1 u 73. minuti nakon proigravanja Riethera, da bi minutu potom Kamerunac Pierre Wome nesretno ugurao loptu u vlastitu mrežu.


Do kraja je Wolfsburg uspio i dodatno potvrditi svoju pobjedu, a strijelac je bio Obafemi Martins nakon asistencije Grafitea.

 

16.08.2009.

Osmanagić napadnut ispred svlačionice!

Derbi susret starih rivala, Sarajeva i Veleža, imao je i svoje treće poluvrijeme. Naime, nakon posljednjeg sudijskog zvižduka fudbaleri obje ekipe krenuli su ka svlačionicama, a tamo se već desilo nešto svojstveno samo našoj ligi. Mladi i talentovani Amer Osmanagić, jedan od najboljih igrača susreta, večeras je okusio čari Premijer lige Bosne i Hercegovine. Naime, Osmanagić je nakon isključenja fizički napadnut od strane igrača Sarajeva, Džakmića i Janjoša, te još nekoliko nepoznatih osoba, a nakon što se situacija smirila zahvaljujući policiji, nadareni fudbaler je za SportSport.ba u jednom dahu rekao:


- Igrač Sarajeva, Džakmić, prvi me napao u tunelu." ...

 

- Džakmić me sačekao u tunelu i odmah nasrnuo na mene. Ja sam se pokušao braniti, ali me onda napalo još nekoliko meni nepoznatih osoba. U velikoj gužvi primjetio sam i još nekog čovjeka u trenerci Sarajeva, kao i domaćeg fudbalera Janjoša. Napad Janjoša na mene najviše me iznenadio jer se poznajemo iz mlađih reprezentativnih selekcija. Da je njega bilo ko napao u Mostaru, ja bih ga zaštitio, ali njegovi postupci govore sve o njemu".


Mladi fudbaler vidno razočaran ponašanjem njegovih kolega iz protivničkog tima poželio je Sarajevu sreću u Evropskoj ligi, ali je naglasio da timu s Koševa želi uspjeh samo radi rejtinga našeg fudbala.


- Želim Sarajevu da se plasira u Evropsku ligu, ali samo radi rejtinga bosanskohercegovačkog fudbala. Večeras su nabrojani fudbaleri i pojedinci bliski klubu ukaljali ugled Sarajeva. Njihovi navijači dva sata ih čekaju ispred stadiona, pa smo i mi radi toga zadržani u svlačionicama. Mislim, da to dovoljno govori o njima", istakao je Osmanagić i dodao:


- Dobio sam nekoliko udaraca u glavu i tijelo. Okliznuo sam se ispred svlačionice i tada su Džakmić, Janjoš i još nekoliko njih naletili na mene. Sva sreća pa je policija bila blizu, jer doista sam mogao proći i puno gore. Moja želja je da svako u Bosni i Hercegovini sazna za ova dešavanja i da se to nikad više ne ponovi".

16.08.2009.

Hamza Alić deveti

Bosanskohercegovački atletičar Hamza Alić osvojio je deveto mjesto u bacanju kugle na Svjetskom prvenstvu u Berlinu. Alić je u finalu ovog takmičenja ostvario rezultat od 20,00 metara, što je bilo dovoljno za deveto mjesto. Zlatnu medalju osvojio je Amerikanac Christian Cantwell (22,03 m). Srebro je pripalo Poljaku Tomaszu Majewskom (21,91), a bronza Nijemcu Ralfu Bartelsu (21,37).

 

16.08.2009.

Velež odnio bod sa Koševa

Velež je nastavio sa dobrim igrama ove sezone, te su Rođeni uspjeli odnijeti bod sa Koševa, odigravši sa Sarajevom neriješeno, 1:1. Utakmicu je obilježio veliki broj (neiskorištenih) prilika domaće ekipe, te neredi na terenu, ali i na tribinama nakon kraja utakmice.


Prvo poluvrijeme susreta na Koševu proteklo je većinom u dominaciji gostujućih fudbalera. Na prvi se gol nije dugo čekalo. Nakon brze akcije Rođenih, Džafić je već u 4. minuti doveo goste u prednost, a tribina gdje su se nalazile pristalice Veleža je proključala.

 

Nedugo nakon primljenog gola, fudbaleri tima sa Koševa krenuli su nešto agresivnije ka golu Hadžiđulbića, ali to je otvorilo dosta prostora u napadu za goste. Vezni red Veleža sjajno je funkcionisao u prvom dijelu igre, a Osmanagić, Čolić i Zaimović odlično su kontrolisali loptu na sredini terena, ne dopuštajući fudbalerima Sarajeva da razviju svoju igru.


Međutim, u prvom dijelu drugog poluvremena Sarajevo je pokazalo svu svoju snagu, ali gola nije bilo. Avdić, Jahović i Hadžić imali su stopostotne prilike, ali nisu uspjeli naći put do mreže gola Veleža. U 70. minuti glavni sudija meča dosudio je potpuno opravdano penal za Sarajevo. Loptu je namjestio Maksumić, ali je katastrofalno šutirao, a lopta je otišla daleko iznad gola.


Nakon niza prilika, Sarajevo je konačno došlo do toliko željenog gola u 76. minuti. Gužvu u kaznenom prostoru gostiju najbolje je iskoristio Ihtijarević, te glavom matirao Hadžiđulbića. Nakon toga, porasla je nervoza ne terenu, te je sudija bio primoran pokazati crvene kartone Džakmiću i Osmanagiću, nakon obostranog koškanja u 79. minutu.


Do kraja susreta, apsolutna dominacija Sarajeva i nekoliko stopostotnih prilika ipak nije urodilo golom. Velež je uspio odnijeti bod sa Koševa, a bordo tim u novoj sezoni još ne zna za pobjedu.


Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, počeli su incidenti na sjevernoj tribini Koševa, a morala je intervenisati i policija.


Laktaši - Modriča          1:1
Leotar - Sloboda            1:0
Zvijezda - Željezničar     2:1
Široki Brijeg - Rudar      1:0
Sarajevo - Velež            1:1
Čelik - Borac                 0:1

U nedjelju se sastaju Zrinjski - Slavija i Olimpik - Travnik.

15.08.2009.

Sarajevo juriša na pobjedu, Velež dolazi po bodove

Ako bi se jedna utakmica morala označiti derbijem kola, onda bi taj epitet svakako ponio susret koji će se večeras igrati na Koševu gdje će ekipa Sarajeva dočekati zahuktali Velež.cVelež, nakon što je na svom stadionu deklasirao Travnik i Oiimpik, dolazi na Koševo sa velikim ambicijama i imaju namjeru napustiti sarajevski stadion uzdignutog čela. Sigurno da najviše očekuju od svog napada koji je u zadnje vrijeme više nego efikasan.


- Dolazimo na Koševo sa velikim ambicijama i nadamo se osvajanju sva tri boda. Sarajevo je snažna ekipa što su dokazali do sada, ali i mi imamo svoju snagu. Neće biti lako doći do tih bodova i moraćemo dati sve od sebe, ali vjerujem u svoju ekipu i ako ponovimo igru sa svoga terena možemo pobjediti, rekao je Abdulah Ibraković za SportSport.ba.


Sarajevo je u prva dva kola samo sebi zagorčalo život i više ne smiju kiksati. Sigurno je da im je ostalo bolno sjećanje na utakmicu u Modriči i sada će se morati iskupiti na svom terenu. U goste im stiže preporođeni Velež koji odavno nije imao ovako snažan sastav. Ipak igrači i stručni štab Sarajeva nisu zabrinuti, već najavljuju sigurnu i ubjedljivu pobjedu.


- Danas mi moramo pobjediti i ništa drugo ne dolazi u obzir. Upoznati smo sa kvalitetom Veleža. Drago nam je što se Velež nakon duge pauze vratio u vrh našeg fudbala, ali će ovaj put ostati bez bodova. Mi ćemo danas krenuti silovito i ofanzivno od prvog minuta i pokušat ćemo im dati gol što je prije moguće. Pozivam sve naše navijače i obećavam im spektakl i pobjedu da im se iskupimo za poraz u Modriči. Pobjeda nad Veležom biće prava uvertira za Cluj, rekao je Mehmed Janjoš.


Utakmica počinje u 20 sati, a sudit će je Marinko Jelić (Široki Brijeg), sa pomoćnicima Antom Sučićem (Vitez) i Stevom Perićem (Bijeljina).

 

15.08.2009.

Bilino polje i Koševo u centru pažnje

Danas je na programu šest susreta trećeg kola Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Tri se meča igraju u 17, dok su dva planirana za večernji termin, u 20 sati. U 17 sati sastaju se: Laktaši – Modriča, Leotar – Sloboda i Zvijezda – Željezničar, dok će od 20 sati na stadionima “Asim Ferhatović Hase” i Bilino Polje svoje mečeve igrati Sarajevo i Velež, odnosno Čelik i banjalučki Borac.


Sloboda, nakon neočekivanog poraza na Tušnju u prošlom kolu od Laktaša, u trećem kolu ima tešku zadaću na gostovanju na stadionu Police u Trebinju kod Leotara. Tuzlaci su porazom od Laktaša kući prokockali bod osvojen u prvom kolu na Koševu, a danas im slijedi veoma teška zadaća, jer je Leotar poznat kao veoma neugodan domaćin. Zahuktala ekipa Željezničara ovo kolu gostuje kod Zvijezde u Gradačcu. Domaći su u prvom kolu na svom stadionu Banja Ilidža bez većih problema savladali aktuelnog prvaka mostarski Zrinjski i tako najavili da u Gradačcu nikome neće biti lako stići do bodova.


Željo, međutim, ove sezone izgleda mnogo bolje nego je to bio slučaj proteklih godina. Uostalom, to pokazuje i trenutna pozicija na tabeli sarajevskih plavih, koji su nakon zaista dugo vremena u samom vrhu. Današnji epitet derbi kola sigurno zavrijeđuje susret koji će večeras na Koševu igrati Sarajevo i Velež. Mostarci su trenutno prvoplasirana ekipa Premijer lige, sa “strašnom” gol-razlikom od 9:1, dok bordo sastav, zbog učešća u Evropskoj ligi i naporne utakmice sa Helsingborgom izgleda prilično umorno. Međutim, bez obzira na stanje na tabeli i umor fudbalera Sarajeva, tim sa Koševa je favorit u večerašnjem susretu, pogotovo nakon poraza u Modriči, koji je ulio motiva fudbalerima tima sa Koševa.


Čelik će večeras tražiti prvu pobjedu ove sezone kada im na Bilino Polje dođe ekipa Borca, koja s druge strane, još nije poražena niti je primila gol u prva dva kola. Sigurno je da ćemo večeras u Zenici gledati pravi derbi, a nadajmo se da neće izostati i dobre igre. Sutra su na programu susreti između Zrinjskog i Slavije i Olimpika i Travnika.LAKTAŠI - MODRIČA                            (17)
LEOTAR - SLOBODA                           (17)
ZVIJEZDA – ŽELJEZNIČAR                   (17)
SARAJEVO – VELEŽ                           (20)
ČELIK – BORAC                                  (20)
ŠIROKI BRIJEG – RUDAR                     (19)
ZRINJSKI – SLAVIJA                 (nedelja, 20)
OLIMPIK – TRAVNIK                 (nedelja, 20)


1.    Velež          2    2    0    0    9:1    6
2.    Borac         2    2    0    0    4:0    6
3.    Željezničar  2    2    0    0    2:0    6
4.    Modriča      2    1    1    0    5:2    4
5.    Slavija        1    1    0    0    2:0    3
6.    Laktaši       2    1    0    1    4:4    3
7.    Zvijezda      2    1    0    1    2:2    3
8.    Leotar        2    1    0    1    1:2    3
9.    Čelik          2    0    1    1    1:2    1
10.  Rudar P.    2    0    1    1    1:2    1
11.  Sloboda     2    0    1    1    3:5    1
12.  Zrinjski       2    0    1    1    3:5    1
13.  Olimpik      2    0    1    1    3:6    1
14.  Sarajevo     2    0    1    1    1:4    1
15.  Travnik       2    0    1    1    3:8    1
16.  Široki         1    0    0    1    0:1    0

15.08.2009.

Svi žele pobjedu

Milan Milanović, šef Stručnog štaba Laktaša, očekuje pobjedu u subotnjem obračunu s Modriča Maksimom (17 časova). Iako je svjestan da njegove fudbalere čeka težak i neugodan protivnik, on je, ipak, ubijeđen da će stići do novog prvenstvenog trijumfa.

 

- Igramo s nekadašnjim šampionom, ekipom koja ima kvalitet i sigurno je da moje izabranike čeka težak zadatak. Međutim, ako su uspjeli da pokore Slobodu u Tuzli, ne vidim razloga da ne savladamo i Modriča Maksimu - naglasio je Milanović.

 

Okršaj s premijerligašem iz Modriče propustiće Željko Sekulić (povreda) i najvjerovatnije golman Siniša Mrkobrada (bolest). Tako će šansu od prvog minuta dobiti Ljubiša Drljača, dok će na golu biti Goran Vukliš ili Božidar Baša. Napad će, baš kao i na "Tušnju", predvoditi Vladimir Karalić, koji je Slobodi dao tri pogotka.

 

- Nama je najvažnije da pobijedimo subotnjeg protivnika, a najmanje je bitno ko će se upisati u strijelce. Dakle, u utakmicu s Modričanima ulazimo sa ciljem da uknjižimo tri boda i vjerujem da ćemo u tome uspjeti, dok niko od nas ne razmilja o kiksu - optimista je vođa napada Laktaša.

 

Osokoljeni uspješnim startom (igrali neriješno s Olimpikom i pobijedili Sarajevo) fudbaleri Modriča Maksime s mnogo optimizma stižu u Laktaše. Ovaj duel interesantan je i po tome što će protiv bivšeg kluba nastupiti Zlatko Đorić, Nemanja Stjepanović, Vladan Kujundžić, kao i bivši strateg Zoran Ćurguz.

 

- Igrao samu godinu dana u ovoj sredini, bilo mi je lijepo. Laktaši su napravili u prošlom kolu istinski podvig, nokautirali su Slobodu u Tuzli. To je dokaz da imaju dobar, kvalitetan tim. Neće nam biti nimalo lako, ali neće ni njima. Pokazali smo na startu prvenstva da ćemo igrati značajnu ulogu i siguran sam da ćemo to potvrditi i u Laktašima, mislim da ćemo se s ovog gostovanja vratiti neporaženi, a ko zna možda i pobijedimo - riječi su Zlatko Đorića, opasnog napadača premijerligaša iz Modriče.

 

15.08.2009.

Kapitenska traka za Suada Šehovića

Jedan od nosilaca igre Košarkaškog kluba Bosna ASA BHT u prošloj sezoni i igrač sa trenutno najvećom ukupnom minutažom u bordo dresu, Suad Šehović nosiće kapitensku traku sarajevskog tima u narednoj sezoni. Iz Hamze Hume 2 stiglo je priznanje Suadu Šehoviću i nagrada za vijernost klubu i požrtvovanost na parketu u obliku kapitenske trake. Tako će Šehović predvoditi Studente u sezoni u kojoj će Sarajlije pokušati vratiti šampionski pehar u svoje vitrine.


Šehović kapitensku traku preuzima od Gorana Ikonića, ljubimca domaće publike koji karijeru po svemu sudeći nastavlja u Ukrajini. Studenti na pripreme u Sloveniju putuju  već za tri dana, a nakon Slovenije slijedi provjera na turniru u Mađarskoj, a onda i turniru “Mirza Delibašić” koji će u do sada najjačoj konkurenciji domaćoj publici pokazati stvarnu snagu ekipe koja će u predstojećoj sezoni braniti bordo boje. Naime, ućešće na turniru već su potvrdila tri prošlosezonska Euroligaša, Panionis, Fenerbahce Ulker i Cibona, što je dovoljan garant za istinski košarkaški spektakl u Skenderiji.


U Rogašku Slatinu putovaće Ivan Ivanović, Emir Zimić, Suad Šehović, Nikola Vučurović, Seid Hajrić, Goran Bajić, Božo Đurasović, Matija Češković, Muhamed Pašalić, Eldin Čamdžić, Aldin Klinac, te mladi Ali Demić i Nermin Buza, a datum priključenja Zlatka Jovanovića, kao i Rašida Mahalbašića zavisiće od njihovih reprezentativnih obaveza.


Na pripremama neće biti Amara Suljagića, te Nebojše Anđelića i Kemala Avdića koji će narednu sezonu provesti na posudbi u Slaviji, kao ni Aldina Majstorića koji je iz ličnih razloga odlučio prekinuti profesionalnu košarkašku karijeru.

 

15.08.2009.

Rudar među favoritima za titulu prvaka

Pripreme i čak 11 pripremnih utakmica su iza nogometaša kakanjskog Rudara. Sad treba na početku sezone pokazati jesu li one bile djelotvorne, je li ekipa spremna, može li opravdati ulogu favorita u borbi za naslov prvaka. Pripreme su pokazale da se zeleno-crni mogu nositi s jakim klubovima (Leotar, Čelik), ali bilo je i oscilacija i padova (Vitez) i teško je davati konačan sud o formi i kvaliteti tima koji je u odnosu na minulu sezonu pretrpio znatne promjene.


- Start sezone dočekujemo spremni i u dobrom stanju. Zdravstveni bilten je povoljan, svi igrači osim Miletića su spremni i već u nedjelju u Mionici očekujem da pokažu svoje pravo lice i ostvare povoljan rezultat.", kaže prvi trener Rudara Nijaz Kapo.


Trener Rudara uvažava ekipu Omladinca, koja kotira kao neugodan domaćin, ali vjeruje da će njegovi puleni pokazati samopouzdanje i otvorenom igrom uspjeti osvojiti bod(ove). Uprava kluba, koja je igračima osigurala optimalne pripreme i izmirila sve obaveze, očekuje da će igrači znati to cijeniti i vratiti dobrim igrama i rezultatima.


- Mi smo sa svoje strane sve učinili i sad je na igračima da to pokažu na terenu.Uvjeren sam da će svi koji dobiju šansu pokazati samopouzdanje, ali što je još važnije hrabrost i samouvjerenost u vlastite mogućnosti.", kaže predsjednik Rudara Mensur Mušija, koji ne skriva premijerligaške ambicije.

 

14.08.2009.

BH košarkaši bolji od Portugala

Očekivanu, ali ne i laganu pobjedu, ostvarili su večeras košarkaši Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje su porazili Portugalce rezultatom 73:61.

 

Neupitnu razliku u kvaliteti u odnosu na Portugal naši košarkaši su trebali i potvrditi što im je na kraju i uspjelo iako su protivnici zahvaljujući izvrsnom ofenzivnom skoku sve do posljednjih minuta utakmice puhali za vrat. Nakon izjednačene prve četvrtine koju su gosti riješili u svoju korist (23:25) bh. košarkaši su drugih 10 minuta odigrali odlično (18:5) i na odmor otišli sa ugodnih 11 poena prednosti.

 

14.08.2009.

Jeli vrijeme da se ženska liga u rukometu skrati na 8 klubova ???

Ženska rukometna Premijer liga Bosne i Hercegovine nije još ni počela, a već je suočena sa ogromnim problemima. Naime, na izvlačenju takmičarskih brojeva za sezonu 2009/10 predstavnik ŽRK „Jedinstvo“ Brčko obavijestio je komisiju da se njegov klub povlači iz takmičenja zbog nedostatka financijskih sredstava, tako da je izvučeno 11 ekipa. Konačnu odluku o 12-om učesniku Premijer rukometne lige za žene donijet će IO RS Bosne i Hercegovine na sjednici 17. 08.2009. godine.


Aktuelne šampionke i osvajačice kupa naše države, rukometašice banjalučkog Borca, u odbranu titule krenut će iz Mostara, gdje im je u 1. kolu domaćin ekipa Zrinjskog. Možda i jedini pravi konkurent za naslov Banjalučankama, ŽRK Ljubuški, na otvaranju sezone gostovat će u Hadžićima kod Željezničara, dok novi premijerligaš, mostarska Kosača, sezonu otvara u Živinicama.


Izvršnom odboru Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine predloženo je da prvenstvo počne 11. septembra, a konačna odluka o početku nove sezone biće donesena na sjednici IO RS BiH koja će se održati 17. avgusta.


Premijer liga za rukometašice, 1. kolo:

Željezničar – Ljubuški
Zrinjski – Borac
Goražde – Jedinstvo
Živinice – Kosača
Mira – Katarina
Slobodna je Ilidža

14.08.2009.

Jedinstvo s Posušjem otvara sezonu

Nogometaši Jedinstva danas će otvoriti sezonu 2009/2010 prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno - bijeli u prvom kolu dočekuju ekipu Posušja, koja je prošle sezone igrala u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Prema riječima Irfana Demirovića, šefa stručnog štaba NK Jedinstvo, ekipa u ovu sezonu ulazi s dosta promjenjenim sastavom u kojem je dosta novih igrača.


Međutim, uprkos promjenama u igračkom kadru Demirović očekuje pobjedu te uspješno otvaranje nove sezone.     U susretu s Posušjem Jedinstvo bi treblo istrčati u sljedećem sastavu: Kaltak, Vojić, Mulić, Trejić, Šušnjar, Šadić, Jusović, Čahtarević, Mehadžić, Mirvić, Delić.


Susret se igra danas ( petak, 14.08.09 ) s početkom u 17h na stadionu Pod Borićima.

14.08.2009.

Travničani traže iskup protiv Olimpika

Nakon dva odigrana kola Travničani imaju samo jedan osvojen bod kao i njihov naredni protivnik Olimpik. Ekipa Travnika će sa Pirote na Grbavicu putovati u znatno izmjenjenom sastavu, jer trener Nedžad Selimović nije zadovoljan sa pojedinim igračima koji su pokazali vrlo malo u predhodne dvije utakmice, stoga i ne treba da čudi osam primljenih golova u dvije utakmice.


- za nas su dvije veoma loše utakmice stoga se okrećemo jednoj vrlo kvalitetnoj ekipi Olimpika. U našem timu biće nekih izmjena, jer pojedini igrači nisu uspijeli odgovoriti na ono sto je se tražilo od njih pa će stoga priliku dobiti dva mlada igrača: Senad Tabaković, koji je kapiten juniora i igra na poziciji stopera i Nermin Varupa, također junior koji igra veznog. Pokusat ćemo pametnom i strpljivom igrom ostati neporaženi te ostaviti bolji dojam nego u utakmicama protiv Mostaraca, Veleža i Zrinjskog”, kazao je za SportSport.ba Nedžad Selimović.

 

14.08.2009.

Kutalia napustio Slaviju

Levani Kutalia, gruzijski internacionalac i fudbaler premijerligaša iz I. Sarajeva napustio je klub ili tačnije "pobjegao" iz kluba juče u prijepodnevnim satima, te je izvjesno da mladi Gruzijcu, koji je u poslednje vrijeme bio nosilac igre Slavije, neće nastupiti u nedjeljnom duelu protiv Zrinjskog.

 

Radi se o veoma kvalitetnom, univerzalnom fudbaleru sredine terena rođenom 1989. godine, koji se od aprila prošle godine nalazi u Slaviji i koji je sa velikim uspjehom nastupao za ovaj klub. Nekoliko klubova, prije svega iz Turske i Švajcarske, te jedan klub iz Azerbejdžana, pokazali su interes za ovog mladog fudbalera, ali Slavija nije htjela ni razgovarati o njegovoj prodaji.


Da li će uprava kluba i Kutalia uspjeti da nađu kompromis ovih dana ostaje da se vidi, jer prema ugovoru, Gruzijac je još godinu dana igrač Slavije.

14.08.2009.

Reprezentacija BiH: Sami smo sebi zabili nož u leđa

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević upozoravao je uoči utakmice na snagu Irana nazivajući ga azijskim divom. No, na Koševu preksinoć nije trebao nikakav div da nas pobijedi, jer smo dobili sami sebe. Prosto je nevjerovatno da smo u 79. minuti imali velikih 2:0. Umjesto da nokautiramo ošamućenog protivnika, zadamo mu konačne udarce i proslavimo visoku pobjedu za ohrabrenje uoči gostovanja Ermeniji u septembru u veoma važnom kvalifikacionom meču, neshvatljivo se raspadnemo i sami sebi zabijemo nož u leđa.


                                               Raštimana družina


Blažević kaže kako razlog poraza leži u tome što je morao mijenjati igrače koje nije želio vaditi iz igre - Pjanića, Spahića, Supića, Bajramovića, ali se stekao dojam da je izvršio pogrešne izmjene. Previše defanzivaca na terenu donijelo je kontraefekt, dok su na klupi ostali malo ofanzivniji igrači poput Štilića ili Sadovića, koji nisu ni dobili šansu.


- Dok nisam morao mijenjati, sve je bilo kako smo priželjkivali. No, onda se desio preokret. Sa žaljenjem mogu konstatirati kako, nažalost, nemamo dovoljnu bazu igrača koja može iznijeti veliki teret reprezentacije. Imamo ih 12-13. Bojim se da nisam imao dobrih solucija na raspolaganju - kaže Blažević.

Ćiro tvrdi da je bilo i dobrih stvari, kao, naprimjer, to što je vidio da neki igrači ne mogu odgovoriti zahtjevima. Tu, prije svih, misli na one koji su ušli s klupe i djelovali kao raštimana družina.


- Radeljić i Damjanović nisu se snašli, a teško je i očekivati da fudbaleri koji nisu standardni u svojim klubovima odigraju sa željenim učinkom. Nurković je, pak, kriv za, u najmanju ruku, drugi gol - žali se selektor.


                                               Radikalne promjene?


Postavlja se pitanje da li će Blažević praviti radikalnije promjene uoči mečeva sa Ermenijom i Turskom. Da li će ga opomena od Irana natjerati na ozbiljnije zahvate?


- Turska ima više registriranih fudbalera nego mi stanovnika. Bojim se da nemamo tako širok izbor igrača da bih vršio radikalnije promjene. Nastojat ću napraviti ono što je najbolje, vidjet ćemo. Možemo sada pričati sve i svašta, ja od ovog poraza ne mogu napraviti pobjedu. Izgubili smo, koliko god se pozivali na ove ili one stvari. Slučaj je htio da to bude tako. Radije bih da smo pobijedili i Ermencima otišli puni samopouzdanja. Zabrinut bih bio i da smo dobili, ali ovako, još sam to više - rekao je Blažević.


                                                Ko je zaslužio pohvalu


Ćiro je pohvalio Pjanića, koji je veoma dobro zamijenio Misimovića, ali i Džeku, Ibiševića, Jahića, Supića, Spahića i Nadarevića, dok nije imao većih kritika na račun Ibričića.


- Pjanić me ugodno iznenadio, on je razlog za ohrabrenje. Pokazao je lijep nogometni repertoar. Džeko? On je fenomen, svjetska klasa. Šta pričati o njemu...


                                               Ibišević: Nepotreban poraz


Vedad Ibišević odigrao je cijeli meč. Mada nije postigao gol, selektor Miroslav Blažević dao mu je prolaznu ocjenu za nastup.


- Ovo je bio poraz bez ikakve potrebe. U 70 minuta dokazali smo da smo bolji od Irana, ali onda su se počele dešavati greške koje ne smijemo praviti. Ovo je bila opomena pred kvalifikacije - kaže Ibišević.

 

14.08.2009.

Bajramović se boji više svinjske gripe nego Portugala

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, ve­če­ras u Ze­ni­ci igra tre­ću uta­kmi­cu "ba­ra­ža" za pla­sman na Evrop­sko prven­stvo u Polj­skoj 2009. pro­tiv se­le­kci­je Por­tu­ga­la. Pod­sje­ti­mo, na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci u prvom me­ču sa­vla­da­li su Por­tu­gal­ce u gos­ti­ma, a slu­ča­ju ve­če­raš­nje po­bje­de, iza­bra­ni­ci Me­su­ra Baj­ra­mo­vi­ća, se­le­kto­ra BiH re­pre­zen­ta­ci­je bi­li bi vrlo bli­zu pla­sma­na u fi­na­le "ba­ra­ža". Ke­nan Baj­ra­mo­vić, kril­ni cen­tar na­še re­pre­zen­ta­ci­je i igrač Fe­ner­ba­hče Ul­ke­ra na­da se no­vom us­pje­hu u okrša­ju sa Por­tu­ga­lom.

 

- Mi­slim da smo dos­ta bo­lja re­pre­ze­nat­ci­ja, me­đu­tim, pro­ti­vni­ke ni­ka­da ne tre­ba pod­cje­nji­va­ti. Mo­ra­mo na­me­tnu­ti svoj ri­tam igre i održa­ti ga svih 40 mi­nu­ta. Na­dam se da će Are­na u Ze­ni­ci bi­ti ispu­nje­na i da će­mo no­še­ni pu­bli­kom sla­vi­ti ve­li­ku po­bje­du - ka­že Baj­ra­mo­vić.

 

Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac sma­tra da će po­slje­dnja uta­kmi­ca u gru­pnoj fa­zi ba­ra­ža ko­ju će na­ša se­le­kci­ja igra­ti pro­tiv Bel­gi­ja­na­ca 17. av­gus­ta bi­ti i odlu­ču­ju­ća.

 

- Uz­vrat sa Bel­gi­ji­om odlu­čit će fi­na­lis­tu ba­ra­ža iz na­še gru­pe. Oni su nam za­da­li dos­ta mu­ka na do­ma­ćem par­ke­tu i tre­ba ih sva­ti­ti ozbi­ljno. Oče­ki­vao sam da će pro­tiv Por­tu­ga­la sla­vi­ti ubje­dlji­vi­ju po­bje­du, me­đu­tim, ma­lo su za­ka­za­li.

 

Baj­ra­mo­vić je miš­lje­nja da ne­ma po­tre­be za pa­ni­ku, iako su dvo­ji­ca ko­šar­ka­ša Por­tu­ga­la za­ra­že­ni svinj­skom gri­pom.

 

- Li­jek pro­tiv ove bo­les­ti pos­to­ji, ta­ko da pre­vi­še ne bri­nem. Izme­đu os­ta­log, pre­tpos­tav­ljam da će od­go­vor­ni lju­di iz FI­BA i Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Por­tu­ga­la ovo shva­ti­ti ve­oma ozbi­ljno i da im ne­će do­zvo­li­ti do­la­zak. Da me­ne pi­ta­ju ja bih ih izo­lo­vao - is­ta­kao je je­dan od naj­bo­ljih ko­šar­ka­ša u dre­su na­še re­pre­zen­ta­ci­je.

 

Ro­đe­ni Ze­ni­ča­nin ko­ji je je­dno vri­je­me igrao i u eki­pi sa­ra­jev­ske Bo­sne slo­bo­dno vri­je­me u Ze­ni­ci pro­vo­di sa po­ro­di­com.

 

- Po­ro­di­ca mi je naj­ve­ća po­drška u sve­mu što ra­dim. Dru­žim se i sai­gra­či­ma, ali nas­to­jim što vi­še vre­me­na pro­vo­di­ti­ti kod ku­će. Ovo je moj grad, mo­ji na­vi­ja­či ta­ko da sam ov­dje do­ma­ći...

 

Ke­no ne kri­je ri­je­či hva­le za no­ve re­pre­ze­na­tiv­ce.

 

- Var­da, Jo­va­no­vić, Po­po­vić... su pro­fe­si­onal­ci ta­ko da su ih svi do­bro pri­hva­ti­li. Ne­ma tu šta pu­no da se pri­ča. Ko­šar­ka je nji­hov ži­vot što sa ma­ksi­mal­nim za­la­ga­njem po­ka­zu­ju i na par­ke­tu.

 

Baj­ra­mo­vić že­li nas­tvi­ti ka­ri­je­ru u ve­li­kom klu­bu...

 

- Mno­go se pri­ča o mom da­ljem an­ga­žma­nu. Is­ti­na, ima ne­kih po­nu­da, ali za sa­da ni­šta kon­kre­tno. Vi­dim se u klu­bu ko­ji ga­ji ve­li­ke am­bi­ci­je u do­ma­ćem prven­stvu i na Euro sce­ni.

 

Baj­ra­mo­vić se re­do­vno ču­je i sa re­pre­zen­ta­ti­vnim ko­le­gom Mir­zom Te­le­to­vi­ćem ko­ji je ot­ka­zao nas­tup u ba­ra­žu zbog po­vre­de.

 

- Mir­za mi je čes­ti­tao na­kon po­bje­de u Ze­ni­ci. On se ter­nu­tno odma­ra a us­ko­ro bi tre­bao po­če­ti sa pri­pre­ma­ma u dre­su Tau Ce­ra­mi­ce, ko­ja će od ju­la ove go­di­ne nas­tu­pa­ti pod no­vim ime­nom Ca­ja La­bo­ral Bas­ko­ni­ja - za­vrša­va Baj­ra­mo­vić. Po­bje­dnik gru­pe A i B igra­ju "maj­sto­ri­cu" u dvi­je uta­kmi­ce za pla­sman na EP.

 

                                               Gru­pa A

 

Ra­spo­red pre­os­ta­lih uta­kmi­ca: Ze­ni­ca (14. av­gust): BiH - Por­tu­gal (20.15); An­tver­pen (17. av­gust): Bel­gi­ja - BiH (20); Ko­im­bra (20. av­gust) Por­tu­gal - Bel­gi­ja (21.30).

1. BiH              2          2          0          144:133           4

2. Bel­gi­ja         2          1          1          141:140           3

3. Por­tu­gal        2          0          2          114:126           2

 

                                               Gru­pa B

 

Ra­spo­red pre­os­ta­lih uta­kmi­ca: Po (14. av­gust): Fran­cus­ka - Ita­li­ja (20); Van­ta (17. av­gust): Fin­ska - Fran­cus­ka (19); Por­to san Đor­đo (20. av­gust): Ita­li­ja - Fin­ska (20.30).

1. Fran­cus­ka                            2          2          0          162:149           4

2. Ita­li­ja                       2          1          1          154:155           3

3. Fin­ska                     2          0          2          147:159           2

 

14.08.2009.

Blažević priznao da je forsirao igrače koji nemaju klub

Mol­da­vi­ja, Es­to­ni­ja, Li­tva­ni­ja, Ma­đar­ska.., sa­mo su ne­ke od no­go­me­tnih "ve­le­si­la" ko­je su Ko­še­vo na­pu­šta­li uz­di­gnu­tih ru­ku. Iran je mo­žda naj­ve­ća pljus­ka. Bez že­lje za oma­lo­va­ža­va­njem su­par­ni­ka, ipak, Iran­ci bez Ma­hde­vi­kie, Ka­ri­mia, Al Daia, su tre­će­ra­zre­dna se­le­kci­ja. Oni su ni kri­vi ni du­žni uze­li ono što im se po­nu­di­lo. Naj­pri­je su ucje­nji­va­li bh sa­vez tu­žbom pre­ma FI­FA -i zbofg ne­odi­gra­va­nja pro­šlo­go­diš­nje uta­kmi­ce, on­da na­pra­vi­li sja­jan po­sao.

 

- Ok, igrat će­mo u Sa­ra­je­vu uz sve pla­će­ne tro­ško­ve - bio je zva­ni­čni od­go­vor iz Te­he­ra­na. Ne­zva­ni­čno, ni­je ne­mo­gu­će da je u "pre­bi­ja­nje" ušao i po­vo­ljan re­zul­tat. Mo­gu­će da se su­di­ja ote­o kon­tro­li, a po­se­bno iran­ski na­in­for­mi­ra­ni na­pa­dač ko­ji je u su­dij­skom vre­me­nu pos­ti­gao tre­ći, po­bje­do­no­sni gol za Iran. I ba­cio Bla­že­vi­ća u očaj.

 

Na­kon uta­kmi­ce se­le­kto­pra su tje­ši­li li­je­va i de­sna ru­ka Di­no Be­gić i Men­sud Be­čić Crni, dok je Ham­do Ab­dić, bio dos­ta kri­ti­čan. Tri mo­bi­te­la is­pred Bla­že­vi­ća, sa­mo je­dan uklju­čen, dvi­je ku­ti­je ci­ga­re­ta i gro­bna ti­ši­na.

 

- Ja sam kriv. Ne tre­ba me­ni ni­ko ni­šta go­vo­ri­ti, tra­ži­ti oprav­da­nje, sa­mo sam ja kriv.

 

Evo i za­što?

- Za­to što sam zvao ne­ke ko­ji ne igra­ju i ne­ma­ju klub, a ja sam ih ope zvao.

 

Za­što ako ste zna­li?

- Mi­slio sam da su ka­ra­kter, da će još je­dnu šan­su shva­ti­li kao pri­li­ku, kao na­gra­du, ali oni su li­mi­ti­ra­ni. I njih vi­še ne­će bi­ti.

 

Ko­ga, ko­ji su to igra­či?

- Ra­de­ljić, pa me ma­li Pan­dža ra­zo­ča­rao, Da­mja­no­vić. Da­ri­ju ka­žem igrat ćeš ovo, a on uđe u te­ren i ka­že Ja­hi­ću; Šef ti je re­kao idi na dru­go mjes­to, a ja ću na tvo­je... Ugo­dno me izne­na­dio na ne­kim uta­kmi­ca­ma, ali sa­da je pre­tje­rao, a ja ho­ću da mu po­mo­gnem.

 

O Baj­ra­mo­vi­ću?

- On je ko­lo­sa­lan kad je spre­man. Na­ža­lost, još uvjek je na po­la sna­le.

 

Gol­ma­ni?

- Zar tre­bam šta re­ći. Su­pić je bio do­bar do po­vre­de, us­tva­ri vrlo­do­bar. Nur­ko­vić se, ka­ko mi ne­ko re­če, na­vi­ka­va na por­ci­ju od tri ko­ma­da. Ko­ga zva­ti, ka­ko na­ći pre­ko no­ći no­vog gol­ma­na.

 

O ve­znja­ci­ma?

- Pja­nić je do­bi­tak. Prvog da­na sam pi­tao: u ka­kvoj je for­mi. Po­ka­zao je da je ko­lo­sa­lan. On i Dže­ko su sjaj­no sa­ra­đi­va­li.

 

Sa­li­ho­vić je spu­tan. Za­što?

- Za­to što ne igra svo­ju pri­ro­dnu po­zi­ci­ju, bli­že go­lu. Stal­no če­kam uta­kmi­cu gdje ću ga ta­mo sta­vi­ti.

 

Čemu za­mje­ne, zar je tre­ba­lo va­di­ti naj­bo­lje...?

- Vi mi stav­lja­ti ra­nu na sol; pa ni­kad ne bih mi­je­njao Su­pi­ća, Spa­hi­ća i Pja­ni­ća, da sva tro­ji­ca ni­su tra­ži­la za­mje­nu. Oni vi­še ni­su mo­gli. A, ovi što su ušli su ne­do­ra­sli. Pa da sam imao Ha­sa­gi­ća, Ber­be­ro­vi­ća, Mu­ra­to­vi­ća, Ra­hi­mi­ća, Mi­si­mo­vi­ća, pe­to­ri­ca ko­ja su po­če­la, uči­ni­li bi klu­pu ja­čom, a ovi što su sje­di­li i ušli, ne bi do­šli ni do klu­pe.

 

Šti­lić, ula­zi u su­dij­skom vre­me­nu ili ni­ka­ko. Za­što, ako svi tvrde da se ra­di i pre­fi­nje­nom igra­ču, kre­ativ­cu...

- Vi­dim svi me to pi­ta­te, a da li bi to­li­ko po­ten­ci­ra­li Šti­li­ća da je os­ta­lo 2:0. Ni­ko ga se ne bi sje­tio. Ja ga gle­dam sva­ki put, znam da pu­no mo­že, ali mi dje­lu­je mla­ko.

 

Mo­gu­će da se va­ma ta­ko či­ni na klu­pi, ali na te­re­nu što do­ka­zu­je u Polj­skoj su­ve­re­no vla­da sre­di­nom.

- Bit će ve­li­kih pro­mje­na za meč sa Ar­me­ni­jom i Tur­skom. Ve­li­kih, vi­dje­će­te.

 

Bri­ne ga po­bje­da Tur­ske u Ukra­ji­ni i po­raz Ar­me­ni­je...

- Tur­ci su pre­ga­zi­li Ukra­jin­ce. Ni­je mi ugo­dno. Vi­še sam vo­lio da je Ar­me­ni­ja po­bje­di­la, ova­ko će po sva­ku ci­je­nu že­lje­ti po­pra­vni, da se va­de na na­ma.

 

I za kraj...

- Ako po­bje­di Bel­gi­ja, a ja imam "šu­hu" da ho­će Špan­ce...

 

- ... u Špa­ni­ji..?

- Da, ako ih ma­znu Bel­gi­jan­ci mi će­mo bi­ti prvi - izja­vio je Bla­že­vić, se­le­ktor re­pre­zen­ta­ci­je, sat na­kon što su nam iran­ski ama­te­ri oči­ta­li pra­vu le­kci­ju.

 

Iran, Oman, Li­ban...

Na­vi­ja­či su, uz Spa­hi­ća, Dže­ku i Pja­ni­ća bi­li naj­bo­lji dio ko­šev­ske uta­kmi­ce. Tran­spa­ren­ti su ja­sno po­ka­za­li šta na­vi­ja­či mi­sle o uta­kmi­ca­ma sa "atra­kti­vnim" su­par­ni­ci­ma. Ne­ka­da smo bi­li po­že­ljni spa­ring par­tne­ri za Ar­gen­ti­nu, Ita­li­ju, Nje­ma­čku, Bra­zil, Fra­cus­ku, a sa­da se na na­ma iživ­lja­va­ju "azij­ski gi­gan­ti". Čel­ni­ci Sa­ve­za i (li) oni ko­ji do­ga­va­ra­jo ove "ho­kus po­kus" uta­kmi­ce, tre­ba­li bi ja­vno pri­zna­ti ko­li­ko se do­bi­je do­la­ra ili če­ga već, ka­da se spa­rin­gu­je Oma­nu, Uzbe­kis­ta­nu, Ira­nu...

 

Ugo­vo­ri pod ve­lom taj­ne

Ni­ka­ko ne mo­gu shva­ta­ti me­na­džment onih tvrtki ko­ji po­tpi­su­ju ugo­vo­re sa Sa­ve­zom. Ili su pro­fe­si­onal­ni "na­iv­ci" ili su pre­go­va­ra­li za­vrta­li ru­ke par­tne­ri­ma. I ju­čer je u pri­ze­mlju je­dne hrvat­ske kom­pa­ni­je u sre­di­štu gra­da po­tpi­san je­dan ta­kav. Na­kon po­tpi­sa po­le­tje­li su po­tpi­sni­ci je­dni dru­gi­ma u za­grljaj, pljes­ka­lo se, po­zi­ra­lo... Da stvar bu­de go­ra, po­tpi­si­va­nju su svje­do­či­li kao "ma­ne­ke­ni" gol­ma­ni Su­pić i Nur­ko­vić, ko­je su čel­ni­ci Sa­ve­za izlo­ži­li do­da­tnom mal­tre­ti­ra­nju. Mi­ro­slav Bla­že­vić, Mi­ro Bla­že­vić i Mu­nib Uša­no­vić, za­do­vo­ljno su trlja­li ru­ke... Ugo­vor je pod ve­lom taj­ne. Ta­kva je pra­ksa u Sa­ve­zu. Kao što je ja­vna taj­na da sko­ro svi u Sa­ve­zu zna­ju ko je, sto­ti­ne ki­lo­gra­ma te­šku ka­su, iznio iz Sa­ve­za.

 

Me­na­dže­ri uni­šta­va­ju se­le­kto­ra

Ja­vna je taj­na da se po­je­di­ni me­na­dže­ri vi­še pi­ta­ju za izbor igra­ča, ne­go­li asis­ten­ti Bar­ba­rić i Sre­do­je­vić. I se­le­ktor je to pri­znao ka­da je na­kon prvog tre­nin­ga za­ga­la­mio na Mir­ne­la Sa­do­vi­ća.

- Ko mi te po­slao - ur­lao je na tre­nin­gu Bla­že­vić. Sa­do­vić je vje­ro­va­tno pre­ko re­da do­šao na spi­sak, ali što je sa os­ta­li­ma, ko­ji su pret­pla­će­ni da se sva­ki put po­jav­lju­ju. Po­je­di­ni me­na­dže­ri idu do­tle, da se­le­kto­ri­ma pra­ve crne lis­te u no­vi­nar­skim re­do­vi­ma. Na­ža­lost, se­le­ktor ih čes­to uva­ža­va, što mu se vra­ća kao bu­me­rang.

14.08.2009.

BiH prvi put na Evropskom prvenstvu u brzom rolanju

Na Evropskom prvenstvu u brzom rolanju u Belgiji bh. reprezentivac Kerim Balić u starosnoj kategoriji kadeti u cestovnoj utrci 200 m (na hronometar) zauzeo je 30. mjesto. Osim ovog mjesta u utrci 5.000 m (na poene) zauzeo je 31. mjesto, dok je u trci na 1.000 m ostvario svoje najbolje vrijeme u kvalifikacijama 1:42,705. Prvenstvo u brzom rolanju održano je u belgijskom gradu Ostende od 29. jula do 8. augusta, a Kerim Balić, takmičar Klizačko-rolerskog kluba SKATE, učestvovao je prvi put.


Imajući u vidu da je ovo prvo učešće bh. takmičara na takmičenju u brzom rolanju te da su navedeni plasmani najbolji u odnosu na rezultate takmičara iz regije, Kerim Balić je uspješno predstavio BiH, ostvario izvanredan uspjeh i otvorio vrata svim budućim takmičarima, saopćeno je danas iz Asocijacije brzog rolanja BiH. Na takmičenju u starosnim kategorijama kadeti, juniori i seniori, učestvovalo je više od 400 takmičara iz 24 zemlje. Na završnoj rang listi BiH je zauzela 20. mjesto.

 

14.08.2009.

Čelik: Noćna utakmica protiv Borca

Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 3. kola Premijer lige BiH. Nogometaši Čelika nakon gostovanja u Prijedoru naredni duel imaju protiv Borca u subotu, 15.augusta sa početkom u 20 sat. Ovaj meč i ostale aktuelnosti iz kluba bio je tema današnje konferencije za novinare.


- U Prijedoru smo zaslužili pobjedu no nismo i došli do nje. Nadamo se da ćemo uz podršku navijača protiv izuzetno kvalitetnog Borca doći do prve prvenstvene pobjede. Podrška nam je zaista potrebna jer u timu ima 7-8 novih igrača. Vjerovatno će meč početi ista postava kao u Prijedoru, naglasio je Amir Japaur, prvi trener kluba.


Prvotimac Bojan Marković istakao je da će svi koji budu igrali dati svoj maksimum kako bi pobijedili Borca. Pošto je i dalje u toku renoviranje zapadne tribine ona niti ovaj put nije dobila zeleno svjetlo od MUP-a za korištenje tokom utakmice. Za sjevernu i južnu tribinu obezbjeđeni su mokri čvorovi rekao je član Uprave Amir Džidić koji se osvrnuo i na status Elvira Čolića.


- Čolić je bio suspendovan i zbog toga nije nastupio za Velež u prvom kolu protiv Travnika. On je više puta naglasio da ne želi igrati u Čeliku pa je prije drugog kola postignut dogovor dva kluba po kojem je Čolić posuđen Veležu na šest mjeseci uz finansijske uslove koje zadovoljavaju Čelik.


Na konferenciji za novinare prisustvovali su i predstavnici Udruženja RVI – amputirci općine Zenica kojima je uručeno 66 godišnjih ulaznica za utakmice Čelika. Gospodin Mirsad Redžić se njihovo ime zahvalio se upravi Čelika na ulaznicama i poželio mnogo sportskih uspjeha u nastavku prvenstva.

14.08.2009.

Nadali smo se da će Portugal izdržati u Belgiji

Sa velikim nestrpljenjem u našem taboru iščekivali su u utorak navečer ishod duela u Antverpenu, gdje je Portugal propisno namučio favoriziranu Belgiju. I pored zaostatka od šest poena na poluvremenu (26:32), domaćini su, ipak, uspjeli na kraju pobijediti istom razlikom (64:58).


Niža ekipa


No, iako prosječno dosta niža ekipa, Portugal je nadskakao svoje domaćine (skokovi 28-32), a uz to je i na samo 11 poena limitirao najboljeg domaćeg košarkaša Aksela Hervela.


- Nadali smo se da će Portugal, koji je na momente vodio i sa devet poena razlike, uspjeti izdržati u Belgiji, što bi nama, onda, omogućilo da sutrašnjom pobjedom nad Portugalom i završimo posao. No, domaćini su ipak, sretno ili spretno, to ćemo tek vidjeti kada dobijemo i pregledamo snimak, dobili ovu utakmicu. Nema veze, ponovo je sve u našim rukama - kaže pomoćnik selektora Mensura Bajramovića Senad Muminović te ističe da sutra moramo dobiti Portugal.


Da znamo igrati protiv tako uporne i šuterski opasne ekipe, pokazali smo u prvom meču u Varžimu, gdje smo pobijedili sa 62:56.


- Ako uopće želimo razmišljati o prvom mjestu, moramo dobiti Portugal. Nakon toga u Belgiji možemo i izgubiti, ali sa manjom razlikom od pet poena - podsjeća Muminović te ističe da smo u prvom meču u Portugalu dobro iskoristili našu prednost u visini.


Velika želja


- Agresivnom odbranom i velikom željom uspješno smo riješili tu utakmicu, a isti recept moramo primijeniti i ovog puta. Ne smijemo ih pustiti da se razigraju, jer ne treba napominjati da svi igraju košarku. Uostalom, Portugal je nadskakao Belgiju u Antverpenu, što pokazuje da njima motiva i želje nikada ne nedostaje, ali i da posjeduju kvalitet - kaže Muminović.


Bolovi u leđima Jazvina i Gordića


Uoči današnje utakmice sa Portugalcima u Areni u našem taboru vlada dobra atmosfera, ističe Muminović, ali se na manje bolove u leđima žale vrlo bitan centar za rotaciju Ermin Jazvin i plejmejker Nemanja Gordić.


- Propustili su nekoliko treninga, ali bi najkasnije danas trebali ponovo početi raditi sa ekipom. Njihov nastup ne bi trebao doći u pitanje - kaže Muminović.


Đedović prelazi u Obradoiro


Naš najmlađi, ali i vodeći igrač u baražu za EP (prosjek 16,5 poena, 4 skoka) Nihad Đedović, po svemu sudeći, narednu sezonu će provesti u ekipi Obradoiro. Riječ je o novom španskom prvoligašu u kojem bi 19-godišnji bek naše reprezentacije trebao imati jednu od važnijih uloga. Đedović bi i dalje ugovorom ostao vezan za prvaka Španije Barcelonu, ali bi kao posuđeni igrač igrao za Obradoiro. Uskoro se očekuje zvanična potvrda ovog transfera.

14.08.2009.

Konkurencija prednost daje Drini i Kozari

Nova sezona u Prvoj ligi Republike Srpske počinje u subotu, 15. avgusta, a pred start trke za bodove većina prvoligaša prednost za osvajanje titule daje zvorničkoj Drini i Kozari iz Gradiške. Kada su u pitanju ambicije ostalih klubova, uglavnom se radi o što ranijem očuvanju prvoligaškog statusa. Dolaskom iskusnog trenerskog stručnjaka, Mile Milanovića, uprava Drine iz Zvornika za cilj je postavila plasman u Premijer ligu BiH.

 

- Mislim da je došlo vrijeme da naš grad konačno dobije premijerligaša. Doveli smo dosta kvalitetnih igrača, a nema sumnje da su ambicije osvajanje prvog mjesta. Velikog konkurenta u borbi za elitu vidim u Kozari i Proleteru - rekao je prvi čovjek zvorničkog prvoligaša, Miodrag Jevtić.

 

Iako je Kozara po mnogima favorit za ulazak u viši rang takmičenja, Vinko Marinović, trener ekipe iz Gradiške misli malo drugačije.

 

- Prije svega želimo da stvorimo ekipu za naredni period, tako da napad na Premijer ligu nije primaran. Prednost dajem Drini iz Zvornika, BSK-u, Proleteru, Radniku, Sutjesci, krugu od pet ili šest klubova - objašnjava Marinović.

 

Provjereni veznjak Proletera Predrag Dolić ističe da će Teslićani imati ambicije da budu u samom vrhu tabele.

 

- Pokušaćemo da budemo u gornjem dijelu tabele, imamo kvalitetnu ekipu, a ukoliko nam se ukaže prilika, napašćemo i tron. Mislim da još kvalitetnu ekipu imaju Kozara i Sloga iz Doboja - kazao je Dolić.

 

Milan Vujasin, kormilar povratnika u Prvu ligu, Sloge iz Trna, kaže da su ambicije u ovom klubu - postati stabilan prvoligaš.

 

- Imamo dosta mladu ekipu koju predvodi nekoliko iskusnih igrača. Za osvajanje prvog mjesta najviše šansi dajem Kozari, Proleteru i Radniku - mišljenja je Vujasin.

 

Iskusni i dugogodišnji prvotimac Ljubića Dragomir Prodanović želi da njegov tim što ranije osigura opstanak.

 

- Teška finansijska situacija u klubu daje nam za pravo samo da se nadamo da osiguramo opstanak u ovom rangu takmičenja. Moj favorit za ulazak u Premijer ligu jeste Kozara. Čini mi se da ove sezone visoke ambicije ima i zvornička Drina - kaže Prodanović.

 

Šef struke BSK-a, Željko Vranješ, želi da što ranije osiguraju opstanak.

 

- Trudićemo se da nam se ne ponovi situacija iz prošle sezone, kada smo do pred kraj strahovali za svoju sudbinu. Čitajući po novinama, najviše šanse dajem Zvorničanima, Kozara standarno ulazi u red favorita, a iz drugog plana bi se vrlo lako mogao ubaciti i Proleter - istako je Vranješ.

 

Kormilar Mladosti iz Gacka, Željko Popović, očekuje plasman u gornjem dijelu tabele, a za prvo mjesto, prema njegovim riječima, najveći kandidat jeste Kozara.

 

- Imaju uvijek kvalitetnu ekipu i zato njih vidim na vrhu - kazao je Popović.

 

Zbog nedostatka novca u Famosu je promijenjen gotovo cijeli tim. "Motoristi" žele da ostanu u ovom rangu takmičenja, ali priznaju da će biti teško.

 

- Pravimo tim za budućnost, tako da želimo što ranije osigurati opstanak. Ozbiljni kandidati za plasman u Premijer ligu jesu Proleter, BSK i Kozara - kazao je Momčilo Stanić.

 

Napadač dobojske Sloge Slaviša Đukanović kaže da idu u vrh, a ako se ukaže prilika, neće odustati ni od borbe za prvu poziciju.

 

- Pokušaćemo da izborimo plasman oko četvrtog ili petog mjesta, mada nećemo propuštati prilike ni za vrh. Drina iz Zvornika jeste najozbiljniji kandidat za ulazak u viši rang, vjerujem da je i Vinko Marinović dobro posložio Kozaru, a tu je i novajlija Sloga iz Trna, koja ima dobru ekipu - kaže Đukanović.

 

Prvoligaš iz Novog Grada nije u dobroj situaciji, toga je svjestan i Zoran Lukač, igrač Slobode, ali i pored toga očekuje plasman u gornji dio tabele.

 

- Trenutno stanje u klubu nije najbolje, imamo finansijskih problema, ali mislim da bi se to trebalo popraviti. I pored toga, očekujem plasman među prvih šest ili sedam ekipa, jer nam je tu mjesto. Kozara je glavni favorit, imaju najbolji sastav, i BSK je jak, dok su ostale ekipe podjednake - kaže Lukač.

 

Aleksandar Milović, vezni fudbaler Drine HE, akcenat stavlja na opstanak.

 

- To je naš glavni cilj za ovu sezonu. Što se tiče favorita, prednost dajem Kozari, tu je i Sutjeska, kao i naš imenjak iz Zvornika, koji je potrošio mnogo novca na pojačanja - kaže Milović.

 

Dragan Radović, trener novog prvoligaša Romanija, vjeruje da njegova ekipa može opstati u ovoj konkurenciji.

 

- Opstanak, to je najvažnije. Želimo da stvorimo jednog stabilnog prvoligaša, vjerujem da imamo ekipu za to. Što se tiče samog vrha, prednost dajem Drini i Proleteru - kaže strateg Paljana.

 

Sutjeska u novu sezonu ulazi s namjerom da ostvari plasman u gornjem dijelu tabele.

 

- Imamo dosta mladih igrača u ekipi iz našeg omladinskog pogona. Vjerujem da bi u društvu s nekoliko iskusnijih fudebalera trebalo da izbore plasman u gornji dio tabele, a ukoliko situacija dozvoli, pokušaćemo da uradimo i nešto više. U organizacionom smislu mislim da Kozara odskače od ostatka konkurencije i da je glavni favorit za viši rang takmičenja - objašanjava Duško Rašević, fudbaler ekipe iz Foče.

 

14.08.2009.

Šampionski snovi

Iako je Nemanja Stjepanović u prijateljskim utakmicama izborio mjesto u prvom timu Modriča Maksime, zbog povrede nije igrao ni na jesenjoj premijeri s Olimpikom na "Grbavici", a ni na domaćem terenu u okršaju sa Sarajevom.

 

- Nisam imao sreće. Obezbijedio sam mjesto u prvoj postavi i kada sam nestrpljivo očekivao debi u Prvenstvu, osjetio sam bol u listu noge. Očekivao sam da će brzo proći, međutim, on se onda preselio u predio kičme. Iako sam počeo trenirati i sad kuburim sa tim, ali se nadam da bih mogao nastupiti u subotnjem okršaju s Laktašima, jedva čekami novi debi u žutom dresu - riječi su Nemanje Stjepanovića, veziste "uljara".

 

Upravo iz Laktaša on se vratio u staru sredinu, Modriča Maksimu.

 

- Godinu dana igrao sam u Laktašima, dobro su me prihvatili u toj sredini. Trudio sam se da na svakoj utakmici dam svoj maksimum, mislim da ih nisam razočarao. Kad me je u prelaznom roku trener Zoran Ćurguz pozvao da se vratim u Modriča Maksimu, nijednog trenutka nisam se dvoumio.

 

Za Modriča Maksimu vežu ga lijepe uspomene, s ovim klubom osvojio je šampionsku titulu u Premijer ligi.

 

- Imali smo sjajan tim, svi su nad nas strepjeli. Tripić, Vasić, Bogičević, Jolović, Kraljević, Nikolić, Purić, Savić... zasluženo su se okitili šampionskim počastima. A, onda se preko noći raspala ta ekipa, na jednu stranu otišao je golgeter Nikolić, na drugu Tripić, ja sam izabrao Laktaše, da bih se poslije jedne sezone provedene u tom klubu vratio u staru sredinu.

 

I ponovo sanja  fudbalske uspjehe.

 

- Mislim da imamo dobru ekipu, što smo potvrdili rezultatima u prva dva jesenja kola. Odlično smo radili u pripremnom periodu, trener Ćurguz nas je dobro pripremo, moram pohvaliti i klupsko rukovodstvo, koje se maksimalno trudi da nam obezbijedi sve neophodne uslove. U klubu vlada sjajna atmosfera, to bi morali iskoristiti, siguran sam da ćemo biti u samom vrhu. Zašto da krijem, sanjam da se ponovi fudbalska godina kada smo bili šampioni. Volio bih tu radost, tu sreću još jednom doživjeti - mišljenja je Nemanja Stjepanović, fudbalska radilica Modriča Maksime, ali i igač koji se nalazi na meti mnogih klubova.

14.08.2009.

Rasterećeno na Čelik

Dobro otvaranje šampionata i ostvarene dvije pobjede i šest bodova na kontu Borca dali su zamajac ekipi s Gradskog stadiona za nastavak premijerligaške trke. U ekipi vlada dobra atmosfera, trener Velimir Stojnić ima na raspolaganju sve fudbalere, osim Stojana Vranješa, koji se nalazi u Rusiji na probi. Stojnićeva ekipa u Zenicu na megdan domaćem Čeliku (subota, 20 časova) putuje raterećeno, ali ne odustaje unaprijed od dobrog rezultata.

 

- Spremamo se kao i za svaku drugu utakmicu. Rasterećeni smo i mislim da idemo na noge protivniku koji ima kvalitet, a pri tome dobar ambijent i odlične uslove za igru. I pored toga, očekujem dobru partiju u kojoj ćemo nastojati da ostvarimo dobar rezulat - kaže trener Borca, Velimir Stojnić.

 

Ne da se trateg Banjolučana zavarati podatkom da je Čelik na svom terenu poražen u prvom kolu od Željezničara, kao ni činjenicom da je u posljednjoj utakmici prošlosezonskog prvenstva Borac slavio u Zenici, bilo 1:2.

 

- Sada su okolnosti drugačije. Čeliku ta utakmica nije ništa značila, prvenstvo je praktično več bilo riješeno, a pri tome je došlo i do promjene igračkog kadra. Tamo su sada neka nova lica, tako da je teško porediti ove dvije utakmice - objašnjava Stojnić.

 

Trener Banjolučana uveo je praksu igranja prijateljskih utakmica utorkom za fudbalere koji nemaju mnogo prilika da igraju u najjačem rangu bh. takmičenja.

 

- To je logično. Imamo na raspolaganju 25 igrača i ne mogu svi da igraju. Oni koji ne igraju takmičarsku utakmicu subotom ili nedjeljom svoju prilikom dobiju svakog utorka kroz prijateljske utakmice. Na taj način održavamo njihovu formu, pratimo ih kroz te prvjere. Ovo je prvenstvano važno za mlade fudbalere, a dobrim partijama kroz te provjere mogu dobiti svoju šansu i u Prvenstvu - ističe Stojnić.

 

13.08.2009.

Željo će ipak igrati u Eurokupu

Ženski košarkaški klub Željezničar ipak će u narednoj sezoni igrati u Eurokupu FIBA, kaže član Predsjedništva Košarkaškog saveza BiH Mirsad Đonlagić.


Nakon razgovora sa čelnicima Evropske košarkaške federacije (FIBA Evropa), sa generalnim sekretarom Narom Zanolinom i sportskim direktorom Kostom Ilijevom, Đonlagić je dobio potvrdu nastupa našeg prvaka na međunarodnoj sceni. Tome je prethodio nesporazum na relaciji FIBA - KSBiH - Željezničar zbog kojeg sarajevski klub nije bio ni prijavljen za takmičenje. Žrijeb za Eurokup obavljen je još prošlog mjeseca.


- Drago mi je da su čelnici Evropske košarkaške federacije pokazali maksimalno razumijevanje. Prema dogovoru, Željezničar će igrati u grupi u koju su, također naknadno, uvrštena još dva kluba iz Ukrajine i Slovačke - rekao je Đonlagić.


U klubu su nam potvrdili da su iz FIBA Evrope dobili dokumentaciju na osnovu koje će se prijaviti za Eurokup.

 

13.08.2009.

Alaim: Protiv Veleža odgovara samo pobjeda

Pauza od sedam dana trebala je fudbalerima Sarajeva kao suho zlato. Ekipa je u Modriči bila na izmaku snaga, a ovu sedmicu iskoristit će da se igrači oporave i pripreme za nove naporne mečeve. Dok se trener Mehmed Janjoš liječi od prehlade, igrači lagano treniraju, a prema riječima Muhameda Alaima, već jučer sve je izgledalo mnogo bolje.


Puni snage


- Momci su, zaista, bili preumorni, ali su u srijedu djelovali dosta svježije. Čini se da dolaze sebi. Mislim da ćemo u subotu biti u punoj snazi - kaže Alaim.


Za vikend, na Koševo u večernjem terminu dolazi Velež. "Rođeni" su u prva dva kola zabilježili dvije domaće pobjede postigavši devet golova. U Mostaru vlada euforija, a Sarajevo očekuje težak meč, ali u njemu ne smije više biti kiksa.


- Podbacili smo dva puta, treći ne smijemo. Svaka čast Veležu na rezultatima, ali ja i dalje stojim iza toga da imamo najbolju ekipu u državi. Svjesni smo u kakvu smo situaciju došli, sve ćemo uraditi da dobijemo meč - govori Alaim.


Uporedo s tim, razmišlja se i o Klužu, koji će bordo tim u okviru plej-ofa za Evropsku ligu UEFA ugostiti pet dana nakon meča sa Veležom. Alaim kaže da informacije stižu, ali da se još čeka na snimke posljednjeg meča Kluža, protiv Steaue, gdje je protivnik Sarajeva dva puta vodio i remizirao sa 2:2.


Historijski podvig


- Tehnički su odlično potkovani i puni snage. U ovom trenutku sigurno su kvalitetniji. Favoriti su, ali takvi ne prolaze uvijek. Ako odigramo približno dobro kao protiv Spartaka i Helsingborga, mislim da imamo šansi da napravimo historijski podvig - kaže Alaim.


Škoro počeo trenirati


Dobra vijest za navijače Sarajeva - Alen Škoro počeo je trenirati. Napadač bordo tima radi prema posebnom programu, ali će mu za puni povratak trebati još vremena. Njegov nastup očekuje se poslije reprezentativne pauze, koja je početkom septembra.

 

13.08.2009.

"Rođeni" spremni za Koševo

Zahuktali Velež u trećem kolu stiže na Koševu, a protivnik mu je stari rival Sarajevo. "Rođeni" su na najbolji način otvorili sezonu ostvarivši dvije visoke domaće pobjede nad Travnikom i Olimpikom.


- Gledao sam Sarajevo u duelu sa Modričom i još jednom sam se uvjerio da bordo tim posjeduje visok kvalitet bez obzira na poraz u tom susretu. Ipak, uvidio sam i neke slabe strane Sarajeva, što ćemo pokušati iskoristiti. Uspjeli smo vratiti publiku na stadion i nema sumnje da ćemo imati veliku podršku u duelu protiv Sarajeva na, nadam se, dobro popunjenom Koševu - govori šef stručnog štaba mostarskog kluba Abdulah Ibraković.

 

Inače, u Veležu najavljuju da bi u narednom periodu na račun kluba trebalo biti uplaćeno, prema pravilima UEFA-e, pet posto od vrijednosti transfera Admira Vladavića u Red bul Salzburg, jer se radi o igraču koji je ponikao među "Rođenima".

13.08.2009.

Ćiro: Pjanića sam izveo zbog povrede

Selektor Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević nakon sinoćnje utakmice nije djelovao pretjerano razočarano i pored činjenice da su njegovi izabranici prokockali dva gola prednosti.

 

- Naravno da nisam zadovoljan, ali ipak se radilo o prijateljskoj utakmici, koje služe upravo da bi se učilo na greškama. Naš je najveći problem protiv Irana bila kratka klupa”, rekao je Ćiro nakon susreta sa Iranom sinoć na Koševu.


Selektor je donekle u pravu. Protiv Irana nije mogao računati na Berberovića, Misimovića, Rahimića, Vladavića, Muratovića… i to se itekako dalo osjetiti na terenu. Ali zašto se onda iz igre izvadio do tada, uz Edina Džeku, ponajbolji naš fudbaler Miralem Pjanić?


- Veoma sam zadovoljan što je Pjanić odigrao svoju ulogu na jednom veoma visokom nivou. Bio je prodoran i brz, a njegove lopte nalazile su cilj. Međutim, na poluvremenu mi se žalio na povredu, pa nisam mogao rizikovati s njim”, kaže Ćiro.


Zašto Semir Štilić nije dobio ni minute?


- Štiličeve igračke kvalitete su neupitne. On je veliki talent, u to nema sumnje. Međutim, Semir mora na treningu raditi mnogo, mnogo više. Želim od njega agresivnost u igri, želim da izgara od želje i motiva. Kada dođe do tog stadija, dobiće priliku”.


Sinoćnja utakmica sa Iranom pokazala je mnoge slabosti. Adis Nurković bio je daleko ispod očekivanja na golu. Ivan Radeljić i Dario Damjanović, ako je suditi po susretu sa Iranom, više ne bi trebali oblačiti nacionalni dres, a Boris Pandža bi sinoćnju utakmicu što prije trebao zaboraviti. Generalni utisak je da Bosna i Hercegovine ima kratku, prekratku klupu, a pojedini igrači koji su se sinoć nalazili na njoj jednostavno nisu kalibar za reprezentaciju. Ako recimo Štilić, koji igra sjajno u Lechu, nije dovoljan na treningu, kako su nam onda dovoljni igrači koji većinom griju klupu u niželigaškim klubovima ili su čak bez kluba?

13.08.2009.

Ivan Opačak : Bio je neponovljiv osjećaj ponovo zaigrati u Zenici

Novi član zagrebačke Cedevite, Zeničanin Ivan Opačak u subotu je, nakon punih pet godina, zaigrao pred publikom u rodnom gradu. Nastup protiv Belgijanaca, kako sam priznaje, bio je izrazito nabijen emocijama, naravno onim pozitivnim.


- Bio je neponovljiv osjećaj ponovo, nakon toliko vremena, zaigrati pred svojim ljudima. Arena je fenomenalna, a i atmosfera na tribinama je, iako dvorana nije bila puna, bila fantastična. Navijači su nas nosili do pobjede, a nadam se da smo ih zadovoljili angažmanom. Možda naša igra i nije bila najbolja, ali je najvažnije da smo pobijedili, pogotovo zato što se Belgija predstavila u odličnom svjetlu - kaže Opačak.


Što se tiče naredne utakmice, uzvrata za dva dana protiv Portugala, 29-godišnji krilni igrač (201 centimetar) ističe da naša pobjeda ne bi smjela doći u pitanje.


- Portugal jeste opasan protivnik, ali smo ga dobili u prvom meču i pokazali da možemo igrati protiv njega. Uostalom, mi smo ovog puta i u ulozi velikog favorita. Vjerujem da ćemo, uz podršku navijača, ponovo iskoristiti svoju prednost u visini i limitirati njihove opasne šutere iz daljine - kaže Opačak.


Nismo, valjda, toliki baksuzi?


Opačak je prokomentirao i vijest da je svinjska gripa stigla u portugalski tabor.


- Pa nismo, valjda, toliki baksuzi da nam donesu svinjsku gripu. Ipak, igrali su u Belgiji, znači da neko vodi računa o tome - kaže Opačak.

13.08.2009.

Ćatić ubuduće nastupa pod BH zastavom?!

BH pro­fi bo­kser Adnan Ća­tić, ko­ji se na­kon us­pje­šno od­bra­nje­ne ti­tu­le svjet­skog prva­ka na­la­zi na odmo­ru u bli­zi­ni Bla­ga­ja, mo­gao bi ubu­du­će svo­ju šam­pi­on­sku ti­tu­lu u sre­dnjoj ka­te­go­ri­ji bra­ni­ti pod zas­ta­vom Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne! Na­ime, Ća­tić, ko­ji nas­tu­pa pod nje­ma­čkom zas­ta­vom i ime­nom Fe­lix Sturm, uru­čio je svom do­sa­daš­njem pro­mo­to­ru „Uni­ver­sum“ pi­sme­ni ot­kaz ugo­vo­ra, iako is­ti va­ži do 16. no­vem­bra ove go­di­ne. Ra­zlo­zi ni­su objav­lje­ni, no, ja­vna je taj­na da je Ća­tić ne­za­do­vo­ljan svo­jim pro­mo­to­rom zbog izbo­ra pro­ti­vni­ka, kao i or­ga­ni­za­ci­jom me­če­va.

 

Ta­ko­đer, Ća­tić je vi­še pu­ta od svog pro­mo­to­ra tra­žio or­ga­ni­za­ci­ju bor­be u BiH, za što šef „Uni­ver­su­ma“ Kla­us Pe­ter Kohl ni­je že­lio ni da ču­je. Ša­pu­će se da je upra­vo Kohl gla­vni kri­vac što na TV pre­no­su ni­je pri­ka­za­no ka­ko Ća­tić drži bh. zas­ta­vu na ko­joj je pi­sa­lo „Dont for­get Sre­bre­ni­ca“ (ne za­bo­ra­vi­te Sre­bre­ni­cu) u znak sje­ća­nja na žrtve ge­no­ci­da.

 

Ipak, Ća­ti­ću bi naj­ve­ću gla­vo­bo­lju mo­gla za­da­ti stav­ka iz ugo­vo­ra po ko­joj „Uni­ver­sum“ bez nje­go­vog pris­tan­ka mo­že pro­du­ži­ti ugo­vor za do­da­tne tri go­di­ne.

 

- Obje stra­ne su bo­ga­to pro­fi­ti­ra­le. Mi­slim da je sa­svim nor­mal­no da na­po­kon sta­nem na vlas­ti­te no­ge. Na­mje­ra­vam osno­va­ti svoj vlas­ti­ti tim, ko­ji će se is­ključivo fo­ku­si­ra­ti na me­ne i ko­ji će tre­ni­ra­ti po naj­mo­der­ni­jim tre­ning me­to­da­ma.Sa „Uni­ver­su­mom„ sam za­vršio i pri­je ću se pres­ta­ti ba­vi­ti pro­fe­si­onal­nim bo­ksom ne­go što ću opet nas­tu­pa­ti za njih - ka­te­go­ri­čan je Ća­tić.

 

Iz „Uni­ver­su­ma“ su pot­vrdi­li da su pre­ko Ća­ti­će­vog advo­ka­ta do­bi­li pi­sme­ni pre­kid ugo­vo­ra. Ipak, tvrde da ih to ni­ma­lo ni­je uz­drma­lo, jer po­sje­du­ju va­že­ći ugo­vor ko­ji mo­ra bi­ti ispo­što­van. Ja­sno je da se „Uni­ver­sum“ne­će la­ko odre­ći Ća­ti­ća, tim pri­je što je on nji­hov na­jus­pje­šni­ji bo­rac. Sve je spre­mno za ve­li­ku bor­bu, ali ne u rin­gu već u su­dni­ci.

 

Bor­ba za TV no­vac

 

Ća­ti­ćev me­na­džer Ro­nald Be­bak, već je an­ga­žo­vao tri naj­ve­ća advo­kat­ska ure­da u Nje­ma­čkoj (us­pje­šno zas­tu­pa­li bra­ću Klit­schko u spo­ru pro­tiv „Uni­ver­su­ma“) i svi su se slo­ži­li da je spor­na stav­ka iz ugo­vo­ra ne­mo­ral­na. Uko­li­ko Ća­tić uspi­je u svo­joj na­mje­ri i osa­mos­ta­li se, smje­še mu se ve­li­ki nov­ci. TV ku­ću ZDF ko­ja je do sa­da pre­no­si­la nje­go­ve bor­be mo­gao bi za­mje­ni­ti pu­no bo­ga­ti­ji RTL iz ko­jeg su već pot­vrdi­li in­te­res za na­šim bor­cem.

13.08.2009.

Karalić je kod nas bio na rehabilitaciji

Vla­di­mir Ka­ra­lić na­pa­dač La­kta­ša het - tri­kom, po­to­pio je Slo­bo­du na do­ma­ćoj pre­mi­je­ri ovo­go­diš­njeg prven­stva. U ra­spo­nu od 27 do 43 mi­nu­te pos­ti­gao je tri po­god­ka i tra­sio put svom ti­mu ka prvom ovo­se­zon­skom tri­jum­fu.

 

U go­to­vo svim no­vin­skim iz­vje­šta­ji­ma na­gla­še­no je ka­ko je Ka­ra­lić, po­la go­di­ne no­sio «crve­no - crni» dres, te da kod ta­daš­njeg «co­ac­ha» Sa­ki­ba Mal­ko­če­vi­ća, ni­je do­bio pra­vu pri­li­ku.

 

- Ka­ra­lić je kod nas bio na re­ha­bi­li­ta­ci­ji na­kon po­vre­de. Ni­je odra­dio pet čes­ti­tih tre­nin­ga zbog pro­ble­ma sa po­vre­dom. Ko­li­ko se sje­ćam igrao je u du­elu sa Sa­ra­je­vom na Ko­še­vu i pro­tiv Fa­mo­sa u Voj­ko­vi­ći­ma. Ne tre­ba­mo mi da gle­da­mo zbog če­ga u Slo­bo­di ni­je Vla­di­mir Ka­ra­lić, ne­go tre­ba da gle­da­mo zbog če­ga ni­smo do­ve­li Ale­na Me­ša­no­vi­ća - ka­zao je Sa­kib Mal­ko­če­vić i do­dao.

 

- Ne znam zbog če­ga me ne os­ta­ve na mi­ru. Mo­žda sam kriv i što Sa­fet Su­šić svo­je­do­bno ni­je os­tao u Slo­bo­di. Ne­ka me po­šte­de, ali i ne­ka do­bro zna­ju da je me­ni Slo­bo­da broj je­dan, i da je sva­ki po­raz Slo­bo­de i moj po­raz - is­ta­kao je Mal­ko­če­vić, ko­jem je ru­ko­vod­stvo klu­ba odre­di­lo tro­mje­se­čni pla­će­ni odmor.

 

Ka­ra­lić: Do­bri odno­si sa Mal­ko­če­vi­ćem

 

Egze­ku­tor iz La­kta­ša, Vla­di­mir Ka­ra­lić, ka­že da je uvi­jek bio u ko­rek­tnim odno­si­ma sa tre­ne­rom Sa­ki­bom Mal­ko­če­vi­ćem.

 

- Pri­je do­las­ka na Tu­šanj, ope­ri­sao sam bruh i u Slo­bo­di su zna­li da mo­ram je­dno vri­je­me mi­ro­vat i da će mi tre­bat vre­me­na da se vra­tim. Kad sam se opo­ra­vio, sla­bo sam igrao, ali za to ne kri­vim Mal­ko­če­vi­ća. Ne­ke dru­ge «stru­je» su tu utje­ca­le. Ka­ko god, po­tpi­sao sam je­dno­go­diš­nji ugo­vor sa La­kta­ši­ma i odmah sam po­ka­zao da se na me­ne uvi­jek mo­glo ra­ču­na­ti - ka­že Ka­ra­lić.

 

Ku­du­zo­vić po­čeo tre­ni­ra­ti

 

El­mir Ku­du­zo­vić, pro­šle se­zo­ne je­dan od naj­bo­ljih li­je­vih bo­čnih igra­ča u BiH, na­kon kra­će pa­uze po­či­nje tre­ni­ra­ti sa Slo­bo­dom. Ku­du­zo­vić je imao ne­ko­li­ko inos­tra­nih po­nu­da, ali su se sve kom­bi­ja­ci­je izja­lo­vi­le. Ku­du­zo­vić će os­ta­ti i da­lje član Slo­bo­de sa mo­gu­ćnoš­ću tran­sfe­ra pod od­go­va­ra­ju­ćih uslo­vi­ma. Ovaj izu­ze­tno spre­tni lje­vak bi već za ko­lo dva mo­gao za­uze­ti svo­je mjes­to u ti­mu. Pro­lje­tos je igrao za A re­pre­zen­ta­ci­ju kod Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća u su­sre­tu sa Uzbe­kis­ta­nom.

 

13.08.2009.

Njemački reprezentativac i bosanski zet postaje Ćirina uzdanica ?!

Bh. re­pre­zen­ta­ci­ja de­fi­ni­ti­vno je u tren­du. Dok do pri­je go­di­nu da­na iz po­zna­tih ra­zlo­ga se­le­ktor De­ni­jal Pi­rić ni­je mo­gao ča­sno sas­ta­vi­ti ni 11 igra­ča (što je opet ve­ći broj od gle­da­te­lja na toj uta­kmi­ci) ko­ji bi nas­tu­pa­li kon­tra Azer­bej­dža­na, da­nas, u eri Ći­re Bla­že­vi­ća stva­ri su dru­ga­či­je. Ite­ka­ko! Igra­či se nu­de, do­ka­zu­ju i bo­re za se­le­kto­ro­vu paž­nju. I sa­mo naj­bo­lji mo­gu kod Ći­re u re­pre­zen­ta­ci­ju. A je­dnog od naj­bo­ljih igra­ča Bun­de­sli­ge bi bh. se­le­ktor mo­gao do­bi­ti sa­svim (ne)na­da­no. Se­lim Te­ber, biv­ši ka­pi­ten i sai­grač Ve­da­da Ibi­še­vi­ća i Se­je­da Sa­li­ho­vi­ća u Hof­fen­he­imu, da­nas klup­ski ko­le­ga Zla­ta­na Baj­ra­mo­vi­ća u Fran­kfur­tu, mo­gao bi se na­ći na Ći­ri­nom spis­ku za odlu­ču­ju­će uta­kmi­ce kva­li­fi­ka­ci­ja za mun­di­jal 2010. go­di­ne u Ju­žnoj Afri­ci.

 

Te­ber, ko­ji je pre­po­ro­dio igru Fran­kfur­ta (po­bje­di­li na star­tu Wer­der na gos­tu­ju­ćem te­re­nu) ože­njen je bo­san­kom Dže­ne­tom, i sa te stra­ne ne bi bi­lo ni­ka­kvih pre­pre­ka u do­bi­va­nju držav­ljan­stva BiH. Klju­čnu ulo­gu po­red že­ne Dže­ne­te u do­vo­đe­nju Te­be­ra u na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju mo­gao bi odi­gra­ti i Se­jo Sa­li­ho­vić, ko­ji je go­di­na­ma bio prvi ko­mši­ja i naj­bo­lji pri­ja­telj po­ro­di­ce Te­ber. Na ne­da­vnom gos­to­va­nju je­dnom nje­ma­čkom TV-u, Te­ber je pri­znao da naj­vi­še vo­li bo­san­sku ku­hi­nju i da mu mno­go fa­li dru­že­nje sa Sa­li­ho­vi­ćem. Za­si­gur­no bi Te­ber, ko­ji je nas­tu­pao za mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju Nje­ma­čke (što no­vim za­ko­nom FI­FE vi­še ne pred­stav­lja pro­blem), bio ve­li­ki do­bi­tak za Ći­ru i bh. re­pre­zen­ta­ci­ju.

 

Lju­bav na prvi po­gled

 

Lju­ba­va­vna pri­ča Te­be­ro­vih pro­gla­še­na je za naj­lje­pšu u Bun­de­sli­gi. Se­lim i Dže­ne­ta su se upo­zna­li u ško­li i za­lju­bi­li. No nji­ho­vu ve­zu pre­ki­nu­la je Dže­ne­ti­na de­por­ta­ci­ja ko­ja je pre­se­li­la u da­le­ku Ame­ri­ku. Ipak, lju­bav je po­bje­di­la bi­ro­kra­ti­ju. Se­lim je odlu­čio oti­ći po svo­ju Dže­ne­tu u Ame­ri­ku i ože­ni­ti je što je ri­je­ši­lo nji­ho­vu ne­vo­lju. Te­be­ri su svo­ju lju­bav do­ka­za­li na ne­obi­čan na­čin. Umjes­to vjen­ča­nog prste­na na de­snoj ru­ci su is­te­to­vi­ra­li ini­ci­ja­le svog bra­čnog par­tne­ra. Sa­da je sve na Ći­ri. Ta­kvog ka­pi­tal­ca po­že­lio bi sva­ki tre­ner.

 

13.08.2009.

Elvir Čolić : Treneri su me šetali od beka do napadača

Ri­jet­ki su fu­dbal­ski gur­ma­ni, ko­ji su u de­ce­ni­ja­ma iza nas os­ta­li ra­vno­du­šni na Mos­tar­sku ško­lu fu­dba­la. Ri­jet­ki su odo­lje­li go­lo­vi­ma Ba­je­vi­ća i Ha­lil­ho­dži­ća, od­bra­na­ma Ma­ri­ća, maj­sto­ri­ja­ma i fu­dbal­skim lu­kav­šti­na­ma Vla­di­ća, Sli­ško­vi­ća, Kaj­ta­za, Tu­cea. Ta­kav šarm, pri­znat će mno­gi, pos­to­jao je sa­mo Pod Bi­je­lim bri­je­gom. I sve pod pa­li­com le­gen­da po­put Ze­ke Će­ma­lo­vi­ća, Ze­ke Se­li­mo­ti­ća, Sa­le­ma Ha­lil­ho­dži­ća, Lea Hrvi­ća. „Pri­zvuk“ Mos­tar­ske ško­le pri­su­tan je os­tao sve do da­nas, is­ti­na u ma­njoj mje­ri ne­go za vri­je­me po­me­nu­tih le­gen­di, ali i na­kon ra­ta Evro­pom su ha­ra­li i ha­ra­ju Ko­dro, Bar­ba­rez, Sa­li­ha­mi­džić, Čus­to­vić, Vla­da­vić...ro­di­li su se ne­ki no­vi klin­ci po­put Ser­da­re­vi­ća, bra­će Ška­ljić, Ko­dre, Ćo­ri­ća, Čoli­ća, De­mi­ća...

 

Iz Ve­le­žo­vog ra­sa­dni­ka

 

Od­ga­ja­li su se i fu­dbal­sku abe­ce­du uči­li na šlja­ci u Sje­ver­nom lo­go­ru, jer svi­ma je ja­sno da je Ve­le­žu sva imo­vi­na Pod Bi­je­lim bri­je­gom, do­slo­vno odu­ze­ta. Uprkos ma­njku uslo­va, sa mno­go vo­lje i že­lje i sa bes­kraj­nim ta­len­tom, ka­ra­kte­ris­ti­čnim za mos­tar­sko po­dne­blje, na ve­li­ku sce­nu su je­dan za dru­gim do­la­zi­li po­bro­ja­ni mla­di­ći. Pre­dvo­dnik mla­đe gar­de, igrač ko­ji je još uvi­jek vje­ran dre­su Ve­le­ža je brzo­no­gi na­pa­dač El­vir Čolić, igrač sa sta­tu­som po­ten­ci­jal­nog re­pre­zen­ta­tiv­ca, strah i tre­pet za pro­ti­vni­čke gol­ma­ne. Mi­nu­lu po­lu­se­zo­nu je blis­tao, odlu­čio mno­ge klju­čne me­če­ve, u Ve­le­žo­voj grče­vi­toj bor­bi za op­sta­nak, a sja­jan niz nas­ta­vio je i u no­voj se­zo­ni.

 

- Bi­lo ne po­no­vi­lo se, za po­če­tak - ka­že Čolić te nas­tav­lja gdje je stao.

 

- Nes­hva­tlji­vo je te­ško igra­ti ka­da ti je sva­ka uta­kmi­ca od po­čet­ka do kra­ja po­lu­se­zo­ne klju­čna. Im­pe­ra­tiv po­bje­de u sva­kom me­ču je uzro­ko­vao ogro­man pri­ti­sak na sve igra­če, što je bi­lo go­to­vo ne­snoš­lji­vo. Za­mi­sli­te ka­ko je bi­lo tek mla­đim igra­či­ma po­put Ka­za­zi­ća, De­mi­ća, Du­ra­ko­vi­ća, Zo­lja, ko­ji­ma je to bi­la prva pra­va se­ni­or­ska se­zo­na. Ka­da sve­mu to­me do­da­te ne­re­gu­lar­nos­ti i mu­tne ra­dnje ko­ji­ma su se slu­ži­li dru­gi klu­bo­vi, tek tad shva­ti­te ko­li­ki po­dvig smo na­pra­vi­li.

 

Vi ste i u ta­kvim uslo­vi­ma us­pje­li pos­ti­ći de­set go­lo­va u če­trna­est me­če­va te izbo­ri­ti sta­tus re­pre­zen­ta­tiv­ca...

 

- Uvi­jek sam bio čvrst, znao ko­li­ko vri­je­dim i ko­li­ko mo­gu. U sve­mu je tre­ba­lo i ma­lo sre­će. Mo­ji go­lo­vi su plod igre ci­je­log ti­ma.

 

Za­ni­mlji­vo je da ste u omla­din­skim ka­te­go­ri­ja­ma igra­li sto­pe­ra, po­ne­kad de­snog bo­čnog...

 

- Da, bio sam u naj­vi­še na­vra­ta sto­per, i do­bro se sna­la­zio na toj po­zi­ci­ji. Bio sam dio je­dne od naj­bo­ljih po­sli­je­ra­tnih ge­ne­ra­ci­ja Ve­le­ža. U ju­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji smo bi­li dru­gi iza Ši­ro­kog bri­je­ga, ma­lo je fa­li­lo da bu­de­mo prva­ci. Dio te ge­ne­ra­ci­je osim me­ne bi­li su još i Oma­no­vić, Mu­jić, Ve­le­dar, Me­mić, Ha­dži­ome­ro­vić, Brkan, Krhan...Tre­ner nam je bio Enes Spa­hić.

 

Kod Še­šli­je bek

 

Prvi ste igrač iz te ge­ne­ra­ci­je ko­ji je sa Ve­le­žom po­tpi­sao pro­fe­si­onal­ni ugo­vor...

 

- Već na­re­dnog lje­ta, ka­da mi je is­te­kao ju­ni­or­ski staž, pri­klju­čen sam prvom ti­mu. Ta­daš­nji tre­ner Mi­lo­mir Še­šli­ja me iz po­čet­ka for­si­rao na de­snom bo­ku, a na­kon par tre­nin­ga i test uta­kmi­ca us­ta­lio sam se u prvih je­da­na­est. Te go­di­ne smo se pro­še­ta­li Prvog li­gom FBiH, i izbo­ri­li po­vra­tak u Pre­mi­jer li­gu.

 

U na­re­dne dvi­je se­zo­ne ste bi­li ve­ći­nom stan­dar­dan te izbo­ri­li po­ziv u mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju BiH...

 

- Igrao sam i kod Še­šli­je i kod Ka­ra­be­ga, s tim što me Ka­ra­beg for­si­rao bli­že pro­ti­vni­čkom go­lu za ra­zli­ku od Še­šli­je. Po­ziv u mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju je do­šao na­kon mo­jih do­brih iga­ra, i vje­či­to sam za­hva­lan se­le­kto­ri­ma Zu­ka­no­vi­ću, Ni­ki­ću, te Tu­li­ću.

 

U me­đu­vre­me­nu ste ima­li je­dan kra­ći izlet u Ze­ni­čki Čelik.

 

- Si­tu­aci­ja u Vel­žu u to do­ba ni­je bi­la sjaj­na, ni­je bi­lo nov­ca, igra­či su ma­hom odla­zi­li. Ja sam do­bio po­nu­du Čeli­ka, ko­ja je bi­la pri­ma­mlji­va i odlu­čio sam da odem. U Ze­ni­ci sam os­tao je­dnu po­lu­se­zo­nu. Bi­lo mi je li­je­po, ali ipak Ve­lež je Ve­lež i Mos­tar je Mos­tar, pa sam se odlu­čio za po­vra­tak.

 

Ibra­ko­vić i Spa­hić

 

Pos­to­ji li ne­ki tre­ner ko­ga is­ti­če­te u svo­joj ka­ri­je­ri?

 

- Svi tre­ne­ri s ko­ji­ma sam ra­dio su bi­li do­bri struč­nja­ci i do­bri lju­di. Ja bih ipak iz­dvo­jio sa­daš­njeg tre­ne­ra Ab­du­la­ha Ibra­ko­vi­ća. Pod nje­go­vom pa­li­com sam se pre­po­ro­dio. Ta­ko­đe mo­ram spo­me­nu­ti i tre­na­ra iz mla­đih da­na Ene­sa Spa­hi­ća-Ši­cu, s ko­jim sam os­tao u izvan­dre­dnim odno­si­ma, ta­ko da smo da­nas ve­li­ki pri­ja­te­lji.

 

Odi­gra­li ste meč za A re­pre­zen­ta­ci­ju u Uzbe­kis­ta­nu, po­tom bri­lji­ra­li u dre­su no­vi­nar­ske se­le­kci­je...

 

- Za­hva­lan sam se­le­kto­ru Bla­že­vi­ću što mi je uka­zao po­vje­re­nje u Uzbe­kis­ta­nu. Za­do­volj­stvo je bi­lo ra­di­ti s njim tih se­dam da­na. Na­dam se da će u bu­du­ćnos­ti bi­ti još po­zi­va.

 

Ve­lež je u no­vu se­zo­nu kre­nuo fu­rio­zno...

 

- Ima­mo za­is­ta do­bar tim, sa­či­njen od dva­de­se­tak izvan­re­dnih po­je­di­na­ca, pra­vi spoj is­kus­tva i mla­dos­ti. U Osma­na­gi­ću, Dža­fi­ću, Asi­mu Ška­lji­ću, Ha­dži­đul­bi­ću, Kne­že­vi­ću, Kaj­ta­zu smo do­bi­li pra­va po­ja­ča­nja. Tre­ner Ibra­ko­vić je sve po­slo­žio na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, Upra­va ra­di odli­čno, ta­ko da ve­li­ki re­zul­tat u ovoj se­zo­ni ne­će bi­ti slu­ča­jan, op­ti­mis­ta je Čolić.

 

El­vir Čolić je ovog lje­ta bio naj­tra­že­ni­ji igrač Pre­mi­jer li­ge, ali je ipak odlu­čio da os­ta­ne u Ve­le­žu.

 

- Prvo ti­tu­la sa Ve­le­žom, pa odla­zak u inos­tran­stvo - ot­krio je svo­je že­lje za "San Sport" El­vir Čolić. Po­pu­lar­ni Čola je ovog lje­ta bio na me­ti Jang Boj­sa, Araua, Ži­li­ne, Bur­sa­spo­ra, a imao je i po­nu­de Sa­ra­je­va i Že­lje­zni­ča­ra.

 

Mos­tar­ski Dže­ko i Mis­ke

 

- To je već ma­lo te­že pi­ta­nje. Igrao sam sa mno­go ve­li­kih maj­sto­ra fu­dba­la, po­put Za­imo­vi­ća, Oba­da, Ve­la­gi­ća, Ša­bi­ća. Obad mi je mno­go po­mo­gao u mo­joj ka­ri­je­ri. Ipak ja bih iz­dvo­jio mla­dog Ri­ada De­mi­ća, s ko­jim se naj­bo­lje ra­zu­mi­jem na te­re­nu. Od pro­šlo­se­zon­skih de­set go­lo­va ko­je sam pos­ti­gao on je mi je asis­ti­rao u šest na­vra­ta, pa su nas ne­ki no­vi­na­ri po­če­li upo­re­đi­va­ti sa Dže­kom i Mi­si­mo­vi­ćem. To je igrač pred ko­jim je ve­li­ka ka­ri­je­ra i ve­li­ka je šte­ta što je da­nas zbog bo­les­ti van te­re­na. Ina­če van te­re­na se naj­vi­še dru­žim sa re­zer­vnim gol­ma­nom Mi­li­jem Ha­dži­ome­ro­vi­ćem
13.08.2009.

Supić završio u bolnici

Prvi golman naše reprezentacije Nemanja Supić završio je u bolnici nakon što je zamijenjen na prijateljskoj utakmici protiv Irana. Podsjetimo, Supić je izašao u 63. minuti žaleći se na bolove u leđima nakon grubog starta jednog gostujućeg igrača.


Umjesto njega na gol je stao Nurković, koji je u nepunih pola sata tri puta morao vaditi loptu iz svoje mreže. Kako neslužbeno saznajemo Supiću je napuklo rebro i zbog toga je prevezen u sarajevsku bolnicu. Nadamo se da se ne radi o ozbiljnijoj ozlijedi, te da ćemo Supića uskoro vidjeti među stativama
.

 

13.08.2009.

Merdžanić karijeru nastavlja u Austriji

Adela Merdžanić, dugogodišnja vratarka ženske rukometne reprezentacije i trenutno prva zvijezda ŽRK Ilidža, najvjerovatnije napušta Premijer ligu i karijeru nastavlja u Austriji. Nezadovoljna svojim statusom i odnosom ljudi iz njenog sadašnjeg kluba, Adela Merdžanić, odlučila je sreću potražiti u Austriji.


- Ne mogu više igrati za „klikere“ i pusta obećanja. Svaki dan mi obećavaju isplatiti dugovanja, ali uvijek me dočeka novo razočarenje. Ljudi koji vode ženske rukometne klubove u našoj državi, samo misle na svoju korist. U rukometu sam 12 godina i u kojem god sam klubu nastupala, prevarena sam. Stvarno to više ne mogu trpiti. Trenutno sam u Austriji i pregovaram s jednim prvoligašem iz ove zemlje. Nadam se da ću do petka potpisati ugovor i napokon samo misliti o treniranju i igranju, a ne o tome kako naplatiti svoje novce, koje sam pošteno zaradila. Doista mi je žao, ali ženski rukomet vode ljudi koji nemaju blage veze sa sportom i ti isti odvest će ga u konačnu propast“, rekla je u jednom dahu najbolja vratarka Bosne i Hercegovine za naš portal.


Odlaskom Merdžaničke sarajevski premijerligaš u narednoj sezoni imat će velikih problema, jer upravo je ova rukometašica najzaslužnija za uspjehe Ilidže u prošloj sezoni.

13.08.2009.

Rudar iz Kaknja pobjednik kupa ZDK

Nogometaši kakanjskog Rudara pobjednici su Kupa NS ZDK. Nakon pobjede u prvoj finalnoj utakmici u Žepču (2:0), "Zeleno-crni" su i u revanšu bili bolji od žepačkog prvoligaša i zasluženo osvojili pobjednički pehar. Gosti su već u 4. minuti preko Bojana Mandure došli u vodstvo.Izjednačio je efektnim pogotkom mladi Amel Neimarlija u 26. minuti. Bilo je to sve što zavrijeđuje spomenuti iz prvog poluvreemena.


U nastavku domaći igraju brže, borbenije i vratar Žepča bio je na velikim mukama. U 57. minuti štoper Timkov glavom pogađa mrežu gostiju, a konačan rezultat postavlja i druga prinova iz Olimpika, brzonogi Edin Kozica, koji je u 74. minuti postigao najljepši pogodak na ovoj utakmici. Pobjednički pehar kapitenu Rudara Zlatanu Gafuroviću uručio je delegat utakmice Božo Vidović iz Zenice.

13.08.2009.

Janjoš: Savladao nas je umor

Sarajevo se neslavno provelo u Modriči. Rezultat od 3:0 dao je utisak da je bordo tim nadigran i deklasiran, ali prema riječima trenera Sarajeva to se nije desilo.

 

- Velika je šteta što smo ovako izgubili u Modriči, jer ako nismo bili bolji protivnik nismo bili ni slabiji. Imali smo toliko prilika i da smo samo jednom pogodili niko ne zna kako bi se do kraja razvijala situacija. Kod još nerješenog rezultata imali smo odličnu šansu ali smo promašili, a onda  i pravu priliku da izjednačimo, ali smo opet promašili iz pozicije iz koje smo morali postići pogodak."


Janjoš i većina aktera na terenu uvjereni su da je za iznenađujući visok poraz kriv umor. Igrači su u kratkom vremenu prošli nekoliko veoma jakih utakmica i postigli velike uspjehe, pa je i normalno da veliki napori uzmu svoj danak.


- Sigurno da nas je savladao i umor, jer su se igrači bili istrošili protiv Helsinborga. Ipak smo tada na Koševu morali stizati rezultat od prve minute. Poslije utakmice sa Modričom, neki igrači su čak gubili svijest od prevelikih napora. Znam da nam to ne smije biti izgovor, ali ipak je umor učinio svoje. Opet ponavljam da pored svega mi u Modriči nismo nadigrani, ali nam strijelci nisu bili raspoloženi", kaže Janjoš.Na koševo u sljedećem kolu dolazi zahuktali Velež koji priželjkuje pozitivan rezultat i najavljuje da dolazi po tri boda.


- Svako ima pravo na optimizam. ", tvrdi trener FK Sarajeva. "Oni su napravili dobre rezultate do sada, ali mi jednostavno nemamo pravo na još jednu grešku. Protiv Slobode smo kiksali na svom terenu i ako želimo da završimo na visokom mjestu moramo svakoga pobjeđivati na svom terenu. Zato sam siguran da ćemo u sljedećem kolu zabilježiti pobjedu. Poklapa nam se da u naredna četiri kola igramo u Sarajevu i ako ispunimo cilj i tu uzmemo dvanaest bodova, bićemo već na samome vrhu.", zaključio je Mehmed Janjoš na kraju razgovora za SportSport.ba.

 

13.08.2009.

Hasagić otpao za kvalifikacije

Selektor Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević saopćio je jučer loše vijesti - Kenan Hasagić neće moći nastupiti na naredne dvije kvalifikacione utakmice reprezentacije protiv Ermenije i Turske.


- Čuo sam se sa njim. On bi žarko želio doći pa čak i nastupiti pod injekcijama, ali je realnost takva da ga, prema svemu sudeći, nećemo imati na raspolaganju - rekao je Blažević.


Ako Hasagić zaista otpadne, Blažević će se u utakmicama sa Ermenijom 6. septembra u Jerevanu i protiv Turske 9. septembra u Zenici morati osloniti na Nemanju Supića ili Adisa Nurkovića.

 

13.08.2009.

"Vukovi" se okreću Travniku

Fudbaleri Olimpika zaboravili su poraz od Veleža u Mostaru i već su okrenuti narednom kolu, kada na Grbavicu dolazi tim Travnika. "Vukovi" su od "Rođenih" poraženi sa 4:1, ali trener Husref Musemić smatra da to nije odražavalo realan odnos snaga na terenu. Naime, nekoliko faktora presudilo je u korist domaćina.


- Ekipu je presjekao rani pogodak iz slobodnog udarca u 2. minuti. Igračima je nakon toga trebalo vremena da se oporave pa igra nije bila toliko kvalitetna. Uspostavili smo ravnotežu u drugom dijelu i postigli pogodak, ali je, prema mom mišljenju, prestrogo isključenje Suljevića kod rezultata 2:1 za Velež bio dodatni šok za našu ekipu. Taj je moment odveo susret sasvim drugim tokom i poslije se nismo mogli oporaviti - kazao je trener Husref Musemić.


Ekipa će tako na osvajanje prve trice morati pričekati do sljedećeg vikenda.


- Ako protiv Travnika budemo pokazali igru kao u drugom poluvremenu susreta sa Veležom, ne bismo trebali imati problema. Nadam se da smo kvalitetniji i da ćemo ubilježiti pobjedu - dodao je Musemić.

12.08.2009.

Sramotan poraz !!!

Reprezentacija BiH na Olimpijskom stadionu Koševo odigrala je prijateljski meč sa selekcijom Irana. Rezultat je glasio 2:3. Golove za našu reprezentaciju postigao je napadač Wolfsburga Edin Džeko u 53 i 65. minuti. Iranci su kasnije stigli do izjednačenja u 75, 83 i minuti da bi u 89. minuti stigli i do pobjede.

 

U petom prijateljskom sustretu sa Iranom ponovo nismo mogli doći do pobjede. Ponovo smo vodili kao u ranijim mečevima da bi izgubili vodstvo, a kasnije i utakmicu. Ovo je ujedno bila i posljednja provjera pred predstojeće kvalifikacione mečeve izabranika Miroslava Ćire Blaževića. U septmebru našu reprezentaciju čekaju odlučujući mečevi protiv Andore i Turske.

 

12.08.2009.

Zlatan Bajramović: Krvavih nogu u boj sa Irancima

Miroslav Blažević često potcrtava značaj Zlatana Bajramovića za ekipu. Kada se on pojavi, selektora sunce ozari. Upravo je jučer selektor govorio o Zlatanu.


- On je sportski heroj. Na treningu su mu noge bile krvave od žuljeva, ali on nije želio stati - govorio je Ćiro, koji je Bajramoviću sinoć morao zabraniti da trenira.


Iako su mu noge pune žuljeva, Zlatan večeras želi igrati.


- Selektor će odlučiti, ali ja želim igrati, i to što više. Fizički nisam baš potpuno spreman, ali psihički jesam - kaže Bajramović.


Zlatan je prošlog vikenda odigrao prvi meč nakon ozdravljenja. Nastupio je za U-23 tim Ajntrahta protiv Grojter firta.


- Odigrao sam osamdesetak minuta. Bilo mi je mnogo za početak, jer sam svoju ulogu želio obaviti što bolje. Naporno je bilo ići prema golu pa se vraćati natrag, ali sam izdržao. Što je najvažnije, ništa me nije boljelo - govori Bajramović.


Dok većina igrača tvrdi da je rezultat večerašnje utakmice protiv Irana vrlo važan, Zlatan smatra da je najbitnije da se niko ne povrijedi.


- Nemamo mnogo vremena do utakmice sa Ermenijom, ne bi valjalo da se neko ozlijedi. Ja nikada ne volim gubiti pa čak ni na treningu, ali mislim da je ipak bolje malo se poštedjeti teških duela. Smatram da je reprezentativna provjera dobra pa i ova. Bez obzira na to što nije otišao na SP, Iran ima jednu od najjačih ekipa u Aziji - kaže Bajramović. 


                                   Sa dobrom odbranom sa Verderom je lako


Bajramović nije igrao prošlog vikenda u neočekivanoj pobjedi Ajntrahta u Bremenu od 3:2.


- Možda neki to vide kao iznenađenje, ali ja ne mislim tako. Verder ima strašnu navalnu ekipu, ali odbrana im je dosta slaba. Ako njihov protivnik dobro složi zadnju liniju, ima dobre šanse da pobijedi. Lakše je dobiti Verder nego nekog autsajdera - tvrdi Bajramović.

 

12.08.2009.

Bučan istegao ložu

Radost na Grbavici zbog pobjede protiv Širokog Brijega umanjila je nezgoda koju je doživio Sead Bučan. Brzonogi fudbaler Željezničara u 35. minuti je morao napustiti teren zbog istegnuća lože, pa trener Amar Osim u narednih nekoliko kola neće moći računati na standardnog prvotimca.


- Obnovio sam povredu koju sam ranije imao, doktori su mi propisali mirovanje 10 do 15 dana. Nadam se da ću nakon toga brzo na teren - govori Bučan.


Utakmicu je nastavio pratiti i nakon povrede, i zajedno sa suigračima i navijačima proslavio važnu pobjedu.


- Atmosfera je bila za pamćenje. Velika je stvar što smo zabili gol i osvojili tri boda.


Osjetilo se da je ekipa pod opterećenjem, nakon pobjede u Zenici morali smo to potvrditi pred svojim navijačima, a za protivnika smo imali možda i najbolju ekipu u ligi. Na kraju je sve dobro završilo - govori Bučan.


                                               Danas premije


Utakmica protiv Širokog Brijega napunila je kasu Željezničara, a igrači će već danas dobiti premije za dvije uzastopne pobjede.


- Igrači će dobiti plate i premije, mnogo veće nego što su do sada dobijali. Navijači su podržali ovo što radimo, ispunili stadion, interes se osjeti na svakom koraku. Sve više sponzora se javlja sa ciljem da se uključi u projekat vraćanja Željezničara na evropske staze - rekao nam je predsjednik kluba, Sabahudin Žujo.

12.08.2009.

Blažević: Iran je azijski gigant!

Ve­če­ras fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH na Ko­še­vu (20.45) do­če­ku­je se­le­kci­ju Ira­na. Za Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća ovo je "ge­ne­ral­ka" uoči kva­li­fi­ka­cij­skih uta­kmi­ca, naj­pri­je sa Ar­me­ni­jom (5. sep­tem­bar), po­tom Tur­skom, Es­to­ni­jom i Špa­ni­jom. Si­gur­no je da sas­tav ko­ji is­trči ve­če­ras, ne­će star­ta­ti pro­tiv Ar­me­na­ca. Za­to što je Bla­že­vić os­tao bez ne­ko­li­či­ne stan­dar­dnih.

 

- Kon­tra nas ve­če­ras će bi­ti re­spe­kta­bil­na se­le­kci­ja, sa izu­ze­tno ta­len­ti­ra­nim igra­či­ma. Iran je azij­ski gi­gant. Iran­ci su ina­če, čes­tit na­rod, ta­len­ta­ri­na na­ci­ja. Ukrat­ko, do­la­ze nam pri­ja­te­lji - na­gla­ša­va Bla­že­vić.

 

Uta­kmi­ca ima pri­ja­telj­ski ka­ra­kter, što ne zna­či da će i na te­re­nu bi­ti mi­ro­lju­bi­vo.

 

- Bit će ška­klji­vo. Ka­ko Iran ima sjaj­ne znal­ce, a ja još ja­če i bo­lje. Po­zi­vam na­vi­ja­če da do­đu i uži­va­ju u spe­kta­klu ko­ji će upri­li­či­ti mo­ji i iran­ski igra­či. Ovo je uta­kmi­ca za sla­do­kus­ce, za gur­ma­ne...

 

Kad po­gle­da pa­pi­rić sa ime­ni­ma igra­ča, li­ce do­bi­je dru­gi iz­gled.

 

- Bri­ne me Ke­nan Ha­sa­gić. Na­ža­lost na nje­ga ne­ću mo­ći ra­ču­na­ti za uta­kmi­ce se Ar­me­ni­jom i Tur­skom. U ve­li­kom sam be­la­ju, jer je Ha­sa­gić po­put Su­per­me­na.

 

Ža­li i za Mi­si­mo­vi­ćem...

 

- Zvjez­dan je du­ša ti­ma, ra­zi­gra­va na­pa­da­če, ali šta će­mo kad ga ne­ma. Va­lja igra­ti bez njega u Ar­me­ni­ji.

 

Sre­tan je što je na­pad ja­či za po­vra­tni­ka Ibi­še­vi­ća.

 

- Još ka­da se po­tpu­no spre­mi i u for­mu vra­ti Baj­ra­mo­vić, bit će­mo opa­ki.

 

Stal­no mi­sli na Ar­me­ni­ju.

 

- Tur­sku mo­ra­mo do­če­ka­ti sa če­ti­ri bo­da vi­ška. Oni je­su ve­le­si­la, ali vi­di­te, mi ima­mo če­ti­ri bo­da fo­re. Ne smi­je­mo to pro­su­ti u Ar­me­ni­ji. Tur­ci nas re­spe­ktu­ju, ali se mo­ra­ju i bo­ja­ti na­še sna­ge.

 

On je opre­zan, svjes­tan je tur­skog lo­bi­ja, ali ima li­jek i za te even­tu­al­ne zam­ke.

 

- Ja­sno je svi­ma ko­ga bi mo­žda ne­ki auto­ri­te­ti že­lje­li na svjet­skom prven­stvu. Mo­gu­će su i su­da­čke gre­ške, mo­gu ti je­dnom ne svi­ra­ti pe­nal, ali dva pu­ta ne­ma­ju pra­vo.

 

Za kraj o na­vi­ja­či­ma.

 

- Oni su nam naj­va­žni­ji. Sva­ki dan pri­čam sa igra­či­ma i sa va­ma no­vi­na­ri­ma. Na­pra­vit će­mo ne­ki za­je­dni­čki spot. Mi iz re­pre­zen­ta­ci­je i na­vi­ja­či i ape­li­ra­ti na vi­te­ško na­vi­ja­nje ka­ko bi os­tva­ri­li za­je­dni­čki cilj - odla­zak na Svjet­sko prven­stvo u Ju­žnu Afri­ku - izja­vio je za "San" Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

                                                Sas­tav

 

Su­pić, Na­da­re­vić, Spa­hić, Da­mja­no­vić, Sa­li­ho­vić, Baj­ra­mo­vić Ja­hić Pja­nić, Ibri­čić, Ibi­še­vić, Dže­ko

Re­zer­ve: Nur­ko­vić, Mir­vić, Mra­vac, Ra­de­ljić, Zec, Šti­lić, Sa­do­vić,

Se­le­ktor: Mi­ro­slav Bla­že­vić, asis­ten­ti; Bor­če Sre­do­je­vić, Ivi­ca Bar­ba­rić, En­ver Lu­gu­šić. Se­kre­tar El­mir Pi­lav. Do­ktor Edin Jer­la­gić, ma­ser Ismir Ha­dži­baj­rić.

 

                                   "For­do­vi" za aso­ve

 

Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća na aero­dro­mu ne­će vi­še do­če­ki­va­ti kom­bi Sa­ve­za. Se­le­ktor, odno­sno jr. Bla­že­vić do­bio je od spon­zo­ra šest naj­bo­ljih mo­de­la for­do­va ko­je će ko­ris­ti­ti Sa­vez. Je­dan će os­ta­ti u vla­sniš­tvu Sa­ve­za. Na­vo­dno su Ibi­še­vić, Spa­hić, Dže­ko pre­za­do­vo­ljni no­vim li­mu­zi­na­ma. La­knu­lo je i Ade­mu Dži­pi i Fu­adu Ke­či, ko­ji go­di­na­ma kraj­nje sa­vje­sno vo­ze sve što im do­đe pod ru­ku. Od stal­nog drnda­nja, ne zna­ju kad ih šta pec­ka, da li je to bu­breg pro­še­tao ili su re­bra po­pus­ti­la.

 

                                   Ći­ri­ni "gol­fe­ri"

 

U ovih go­di­nu i "ku­sur" Ći­ri­nog man­da­ta, vje­ro­va­li ili ne, se­le­ktor je vi­še tre­nin­ga odra­dio u par­ku is­pred ho­te­la Her­ce­go­vi­na. Stran­ci ko­ji su se za­te­kli u vri­je­me tre­nin­ga, mi­sli­li su da se ra­di o golf re­pre­zen­ta­ci­ji BiH, jer se ugla­vnom ra­di­lo na tra­vi. Čudi­li su se i ne­ki no­vi­na­ri, dok ni­su ču­li šta mi­sle igra­či: Tre­nin­zi u par­ku su žes­to­ki, pa­kle­ni, a za­ni­mlji­vi - ka­žu u glas re­pre­zen­ta­tiv­ci.

 

                                   O čel­ni­ci­ma NSBiH

 

To­kom oku­plja­nja u ho­te­lu na­še re­pre­zen­ta­ci­je ni­je bi­lo ni­kog od čel­ni­ka Sa­ve­za. Mo­gu­će da će da­nas pred­sje­dnik ili ne­ko od do­pred­sje­dni­ka do­ći i poz­dra­vi­ti igrat će uoči ve­če­raš­njeg me­ča.

 

- Me­ni ne sme­ta­ju. Na­pro­tiv, mi­slim da bi bi­lo do­bro zbog eki­pe da su do­šli i poz­dra­vi­li mom­ke. To je sve što se od njih tra­ži - zbo­rio je se­le­ktor.

12.08.2009.

Barbarez : Selektor Blažević raspolaže ubojitim napadom

U Sa­ra­je­vu se ovih da­na na­la­zi i biv­ši ka­pi­ten fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH, Ser­gej Bar­ba­rez, ko­ji je na krat­ko pre­ki­nuo odmor s po­ro­di­com ka­ko bi do­šao zbog pri­va­tnih oba­ve­za. I po­red to­ga, biv­ši ka­pi­ten je uspio iz­dvo­ji­ti ne­ko­li­ko sa­ti ka­ko bi obi­šao dje­cu ko­ja su se na­la­zi­la u kam­pu «Otvo­re­ne za­ba­vne ško­le fu­dba­la» ko­ja se održa­va ovih da­na na Ili­dži.

 

- Izne­na­đen sam bro­jem dje­ce ko­ja su se oku­pi­la ov­dje. Vo­lon­ter u UN-u, Ro­bin Uj­fa­lu­ši, ina­če ro­đak mog ne­ka­daš­njeg sui­gra­ča To­ma­sa Uj­fa­lu­ši­ja to­li­ko me je zvao i na­go­va­rao da do­đem da sam na kra­ju po­pus­tio. Ina­če, sa fa­mi­li­jom sam bio na odmo­ru u Mos­ta­ru, pa sam on­da pre­šao na mo­re. Mo­ram pri­zna­ti ni­je bi­lo lah­ko or­ga­ni­zo­va­ti do­la­zak u Sa­ra­je­vo.

 

Biv­ši fu­dba­ler Ha­no­ve­ra, Uni­ona, Han­se, Bo­ru­si­je iz Dor­tmun­da, HSV-a, Ba­je­ra... već ne­ko vri­je­me vo­lon­ti­ra u UN-u.

 

- Po­ku­ša­vam i na taj na­čin da po­mo­gne ra­zvo­ju fu­dba­la po­se­bno ako je u pi­ta­nju ne­ki pro­je­kat ve­zan za BiH. Sa­ko mo­gu po­mo­ći ne­ka­ko svo­jim pri­sus­tvom sre­tan sam zbog to­ga.

 

Bar­ba­rez je još od mje­se­ca ja­nu­ara član Upra­vnog odbo­ra Ham­bur­ga, či­ji je dres no­sio šest go­di­na pos­ti­gav­ši za to vri­je­me 65 go­lo­va. Ka­že da mu je to dos­ta po­mo­glo oko sna­la­že­nja na ovoj ve­oma od­go­vor­noj po­zi­ci­ji jer ve­li­ki broj upo­sle­ni­ka klu­ba po­zna­je od pri­je.

 

- S vre­me­na na vri­je­me Upra­vni odbor se oku­plja ka­ko bi ana­li­zi­rao rad klu­ba. Mi pra­ti­mo sva­ki po­tez svih upo­sle­ni­ka. Ove go­di­ne Upra­va je naj­vi­še ulo­ži­la u tim do sa­da. Is­ti­na, odla­zak Ivi­ce Oli­ća u Ba­jern se osje­tio, ali do­ve­li smo iz Gro­nin­ge­na ve­oma ta­len­to­va­nog na­pa­da­ča mla­de šved­ske re­pre­zen­ta­ci­je, Mar­ku­sa Ber­ga, kao za­mje­nu za Oli­ća. Am­bi­ci­je klu­ba su ja­sne - izla­zak na evrop­sku sce­nu, a ako bu­de šan­se, u Li­gu šam­pi­ona. Bi­će te­ško jer se ci­je­la li­ga po­ja­ča­la i po­no­vo će bi­ti ne­iz­vje­sno do za­dnjeg ko­la.

 

Ka­že da je pra­tio nas­tu­pe bh klu­bo­va na evrop­skoj sce­ni ko­li­ko je sti­gao s ob­zi­rom da ni­je bi­lo tv pre­no­sa ne­kih me­če­va. Izne­na­di­lo ga je Sa­ra­je­vo.

 

- Čuo sam se s ne­kim svo­jim pri­ja­te­lji­ma koj su bi­li na Ko­še­vu. Za­is­ta, Sa­ra­je­vo je os­vje­tla­lo obraz bh fu­dba­la. Na­dam se da ne­će tu sta­ti i da će eki­pa nas­ta­vi­ti igra­ti na tom ni­vou i u nas­tav­ku se­zo­ne.

 

Ser­gej Bar­ba­rez je kao ka­pi­ten pre­dvo­dio bh se­le­kci­ju na gos­to­va­nju u Ira­nu, 2006. go­di­ne, ka­da je naš tim iz­gu­bio s vi­so­kih 2:5. Ve­če­ras po­no­vo igra­mo pro­tiv Ira­na, ovaj put na sta­di­onu Asim Fer­ha­to­vić Ha­se i bez Bar­ba­re­za.

 

- Ovo je sad dru­go vri­je­me. I na­ma i nji­ma ne­dos­ta­ju ne­ki igra­či iz te uta­kmi­ce. Čuo sam da im ne igra Ma­hda­vi­ki­ja i još par igra­ča, ali si­gur­no ni­su mno­go sla­bi­ji. Se­le­ktor Bla­že­vić vje­ro­va­tno naj­bo­lje zna za­što je iza­brao Iran za pro­ti­vni­ka. Ko­li­ko sam čuo ne­će bi­ti Mi­si­mo­vi­ća, ni ve­če­ras, a ni pro­tiv Ar­me­ni­je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i nje­go­vo nei­gra­nje će se osje­ti­ti ma­da mi­slim da se i po­red to­ga ne tre­ba­mo bri­nu­ti za na­šu ofan­zi­vnu li­ni­ju ko­ja je s Ibi­še­vi­ćem i Dže­kom ubo­ji­ta - is­ta­kao je Ser­gej Bar­ba­rez za «San».

12.08.2009.

Mensur Bajramović : Pribojavam se utakmice sa Portugalom

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, na­kon dva da­na pa­uze, ju­čer je nas­ta­vi­la sa pri­pre­ma­ma za pred­sto­je­će dvi­je uta­kmi­ce ba­ra­ža za pla­sman na Evrop­sko prven­stvo ko­je će se igra­ti u Polj­skoj od 7. do 20. sep­tem­bra 2009.

 

- Već mje­sec da­na smo u po­go­nu ta­ko da nam je bi­lo po­tre­bno ma­lo vre­me­na ka­ko bi se igra­či os­vje­ži­li pred me­če­ve ko­ji nas oče­ku­ju u na­re­dnih de­set-ak da­na - ka­zao je Men­sur Baj­ra­mo­vić, se­le­ktor re­pre­zen­ta­ci­je BiH.

 

Iza­bra­ni­ci Baj­ra­mo­vi­ća u dvi­je uta­kmi­ce os­tva­ri­li su is­to to­li­ko po­bje­da, iako su u po­je­di­nim mo­men­ti­ma dje­lo­va­li de­kon­cen­tri­sa­no na par­ke­tu.

 

- Ovo je no­va eki­pa ta­ko da ne mo­že­mo igra­ti bez gre­ške. Lo­gi­čno je da smo pro­tiv Bel­gi­je i Por­tu­ga­la ima­li i ma­lih pa­do­va u igri. Ve­ći­na igra­ča ne­ma­ju gla­vne ulo­ge u svo­jim ma­ti­čnim klu­bo­vi­ma, dok u re­pre­zen­ta­ci­ju do­bi­va­ju zna­tno ve­ću mi­nu­ta­žu. Što se ti­če na­še vanj­ske li­ni­je je­di­no je Ne­ma­nja Gor­dić u pro­te­kloj se­zo­ni imao za­pa­že­nu ulo­gu u Bu­du­ćnos­ti. Ni­had Đe­do­vić igrao je u tre­ćoj špan­skoj li­gi, gdje se ne igra se­ni­or­ska ko­šar­ka - is­ta­kao je Baj­ra­mo­vić.

 

Se­le­ktor sma­tra da su bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci u prva dva me­ča bi­li ve­oma bor­be­ni i da ja taj se­gment igre upra­vo na­še naj­ja­če oru­žje.

 

- Mom­ci na par­ke­tu "gi­nu", a po­red to­ga ima­mo i so­li­dnu od­bra­nu. Za­do­vo­ljan sam, ali ni­smo još za­vrši­li svo­ju za­da­ću.

 

Žoao Fi­gueire­do i Di­ogo Ka­re­ira, dvo­ji­ca Por­tu­gal­skih ko­šar­ka­ša obo­lje­li su od svinj­ske gri­pe, ta­ko da ne­će mo­ći po­mo­ći svo­joj re­pre­zen­ta­ci­ji u na­re­dnim uta­kmi­ca­ma.

 

- To su igra­či ko­ji ne­ma­ju ve­li­ku mi­nu­ta­žu, ta­ko da mi­slim da Por­tu­gal ne­će bi­ti osla­bljen. Oni vi­še ni­su u ti­mu ta­ko da ne­ma ra­zlo­ga za bri­gu. Što se ti­če na­še gru­pe još uvi­jek je sve mo­gu­će. Vi­djet će­mo ka­ko će se stva­ri odvi­ja­ti. Ići će­mo na po­bje­du i u Bel­gi­ji, bez ob­zi­ra ka­ko ra­zmiš­lja­ju na­ši pro­ti­vni­ci.

 

Ka­ko is­ti­če se­le­ktor igra­ti pred ze­ni­čkom pu­bli­kom ve­li­ki je mo­tiv za igra­če.

 

- Uslo­vi u Ze­ni­ci su odli­čni. Po­čev od ho­te­la, dvo­ra­ne, lju­ba­znos­ti Ze­ni­ča­na... Ima­li smo ve­li­ku po­dršku do­ma­će pu­bli­ke u uta­kmi­ci sa Bel­gi­jan­ci­ma i na­dam se da će­mo no­še­ni na­vi­ja­či­ma sla­vi­ti po­bje­du i u na­re­dnom me­ču pro­tiv Por­tu­ga­la - za­vrša­va Baj­ra­mo­vić.

 

Po­slje­dnju uta­kmi­cu u gru­pnoj fa­zi ba­ra­ža BH ko­šar­ka­ši igrat će pro­tiv Bel­gi­je u An­tver­pe­nu 17. av­gus­ta u 20 sa­ti.

 

                                               Por­tu­gal­ci ne­ugo­dan pro­ti­vnik

 

Na­ši ko­šar­ka­ši na­re­dni meč igrat će 14. av­gus­ta pro­tiv Por­tu­ga­la u Ze­ni­ci u 20.15 sa­ti.

 

- Pri­bo­ja­vam se uta­kmi­ce sa Por­tu­gal­ci­ma. Naj­te­že je igra­ti una­pri­jed do­bi­ve­ne me­če­ve. Po­bje­di­li smo ih u gos­ti­ma, me­đu­tim mo­ra­mo po­no­vi­ti is­tu igru ka­ko bi os­tva­ri­li us­pjeh i pred do­ma­ćom pu­bli­kom. Uko­li­ko bu­de­mo igar­li tvrdo u odbar­ni i kon­tro­li­sa­li nji­ho­ve šu­te­ve, mo­že­mo se na­da­ti po­zi­ti­vnom is­ho­du. Me­đu­tim, si­gu­ran sam da ne­će­mo ima­ti la­gan meč. Ipak, uči­nit će­mo sve da po­bje­di­mo - ka­že Baj­ra­mo­vić.

 

12.08.2009.

BH Gas generalni sponzor RK Bosna

Najuspješniji sportski kolektiv zadnjih godina u Bosni i Herecegovine - Rukometni klub Bosna danas je dobio novog generalnog sponzora. Osvajača dvostruke titule prošle sezone u BiH u narednoj sezoni će sponzorirati Kompanija BH Gas. Ugovor  o sponzorstvu danas su u Sarajevu potpisali predsjednik Upravnog odbora RK Bosna Jasmin Hošo i generalni direktor BH Gasa Almir Bećarević.


Na svečanosti održanoj u hotelu Evropa predstavljen je novi UO, Predsjedništvo Skupštine kluba kao i ekipa za sezonu 2009./2010. Predvođena novim trenerom Irfanom Smailagićem, ekipa je za novu sezonu pojačana sa čak devet novih igrača - Risto Arnaudovski, Josip Nekić, Sandro Uvodić, Damir Doborac, Vladislav Veselinov, Dušan Bozoljac, Faruk Vražalić, Alen Ovčina i Vedran Banić. Po riječima predsjednika Jasmina Hoše, Upravni odbor RK Bosna već duži niz godina stoji iza ovog velikog projekta.


- Sportski entuzijasti i predstavnici spoznora kreirali su koncept za naredne tri godine, čiji je glavni akcent dominacija u domaćem prvenstvu i plasman u sami vrh evropskog rukometa", kazao je Hošo.


Prema novom sistemu takmičenja u Ligi prvaka Bosna je svrstana među 20 klubova u Evropi, čime je plasirana direktno u žrijeb za grupu, što je pokazatelj koliko su dogogodišnji rad i uspjesi na međunarodnom planu cijenjeni u Evropskoj rukometnoj federaciji - EHF.


U Ligi prvaka "Studenti" će igrati u B-grupi s ekipama mađarskog Veszprema, slovenskog Gorenja, njemačkog Rhein Necckara, francuskog Chamberija i ekipom iz kvalifikacija. U prvom susretu Bosna u Sarajevu 30. septembra dočekuje francuskog predstavnika.     


Rukometaši bh. prvaka su završili pripreme u Kranjskoj gori, a od 11. do 15. augusta  učestvovat će na TV turniru Šampiona u Doboju. Do početka takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni završne pripreme planirane su krajem avgusta u Poreču.

 

 

 

12.08.2009.

Slijede pravi ispiti

Fudbaleri Borca u prva dva kola Premijer lige BiH imaju stoodstotan učinak, a prema riječima šefa struke banjolučke ekipe, Velimira Stojnića, tek u naredne dvije utakmice njegovi izabranici će pokazati pravu snagu. "Crveno-plavi" će u narednom meču gostovati kod Čelika u Zenici, a potom u utakmici bez publike, na Gradskom stadionu igraju sa Širokim Brijegom.   

 

- Prvenstvo tek sada ulazi u onaj pravi ritam i svaka naredna utakmice biće sve teža i teža. Dolaze mečevi u kojima ćemo pokazati koliko zaista vrijedimo. Prvo nas očekuje duel sa Čelikom, a onda ćemo biti domaćini Širokom Brijgu, što je po meni najteža utakmica, pošto ćemo igrati bez publike. Posmatrao sam ih uživo, tako da sam se uvjerio da je riječ o zaista kvalitetnoj ekipi - kazao je Velimir Stojnić.

 

Na startu Premijer lige Borac je porazio Laktaše u Laktašima (0:2), a istim rezultatom pao je i Leotar. U dvije utakmice odbrana Banjolučana nijednom nije kapitulirala.

 

- U pripremnom periodu mnogo smo radili na kolektivu i to se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Nadam se da će tako biti i u narednim susretima - dodao je šef struke banjolučkog premijerligaša.

 

Ohrabrujuća činjenica za Velimira Stojnića jeste i to što može da računa na sve fudbalere, pošto se u kombinaciji za prvi tim sada nalazi i Marko Maksimović, koji je dobio crveni karton na kraju prošle sezone, u meču sa Slavijom (1:1).

 

- Svi igrači konkurišu za meč sa Čelikom, volio bih da tako bude i sa Širokim Brijegom. Ukoliko u te dvije utakmice pobijedimo napravili bismo odličan uspjeh - kazao je Stojnić, koji je za kormilom Borca poražen samo u prijateljskom meču od beogradske Crvene zvezde (0:2).

12.08.2009.

Sorakova na probi

Ekipa Ženskog rukometnog kluba Mira iz Prijedora nalazi se na Mrakovici, gdje će se pripremati sedam dana. Šef Stručnog štaba prijedorskog premijerligaša, Zoran Štrbac, kaže da će se raditi na poboljšanju fizičke spreme. Prijedorčankama se priključila i bivša igračica banjolučke Mladosti Marjana Sorak.

 

- S obzirom na ono što sam imao priliku da vidim u minula tri dana mogu reći da sam i više nego zadovoljan načinom na koji djevojke pristupaju radu. Zalaganje je na visokom nivou, radi se punim intenzitetom, a uslovi su fenomenalni. Zbog nepovoljnih vremenskim prilika bili smo prinuđeni da planirana tri treninga dnevno svedemo na dva, ali bi i to trebalo da bude dovoljno da ispunimo sve ono što smo predvidjeli. Redovima se priključila i Nataša Kuzmanović, koja zbog privatnih obaveza nije bila u mogućnosti da s trenažnim procesom startuje na vrijeme. Na probu je doputovala i bivša igračica Mladosti Marjana Sorak, koja igra na svim spoljnim pozicijama, a iz onoga što sam uspio da vidim do sada mogu reći da se radi o igračici koja zaslužuje pažnju. Sorakova još uvijek nije registrovana za naš tim, ali pošto je riječ o slobodnoj igračici, potpisivanje saradnje ne bi trebalo da bude problem - rekao je Štrbac.

 

Strateg Prijedorčanki dodaje da status Olge Kisil-Kunovac i Dunje Kunovac još uvijek nije riješen, ali i da na njih klub u narednim obavezama ne računa.

 

- Njih dvije se još uvijek vode kao igračice Mire, jer su ugovorom vezane za klub. Međutim, one se ne pojavljuju na treninzima, a ja ostajem pri svom stavu da ko god ne ispoštuje plan rada neće biti uvršten na listu za narednu sezonu. Zbog porodičnih obaveza ne računamo ni na usluge Nevene Bogdanović. Na raspolaganju imam 18 rukometašica koje vrijedno rade i siguran sam da ćemo početak lige dočekati spremni. Po povratku u Prijedor u planu su i kontrolne utakmice s klubovima iz okruženja, Knežopoljkom i Unom DSW iz Kozarske Dubice, te banjolučkim Borcem - rekao je Zoran Štrbac, trener rukometašica Mire.

 

Rukometašice Mire na Kozari će boraviti do 15. avgusta.

12.08.2009.

Duško Stajić : Igrat ćemo glavnu ulogu

Duško Stajić, fudbaler Modriča Maksime, trku u Premijer ligi BiH počeo je u velikom stilu. Na otvaranju sezone postigao je gol na "Grbavici" protiv Olimpika, gdje je njegov tim osvojio bod (2:2), dok je na domaćoj premijeri dva puta zatresao mrežu Sarajeva za ubjedljivu pobjedu "uljara" (3:0), a ponio je i epitet prvog igrača utakmice.

 

- Počelo je dobro, kao i najljepšim fudbalskim snovima, samo tako treba i da nastavim. Fizički se odlično osjećam, maksimalno sam radio u pripremnom periodu, to mi se, eto, sad vraća. Trudiću se da nastavim sa uspješnim igrama i, naravno, golovim i u narednim mečevima - kaže 27-godišnji Duško Stajić, igrač modričkog premijerligaša.

 

Iz Modriče je prije dvije sezone stigao upravo iz Sarajeva, a u nedjelju je u prvenstvenom okršaju "zavio u crno" svoj bivši klub.

 

- Nisam se tamo baš naigrao, imao sam problema s povredama, dugo su me mučili. Zbog toga sam odlučio da napustim "Koševo", izabrao sam Modriča Maksimu i nisam pogriješio. Ovdje mi je lijepo, osjećam se kao da sam tu godinama.

 

Za odličnu igru sa Sarajevom stigla je pohvala od čuvenog trenera Crvene zvezde Ljupka Petrovića, koji je u svečanoj loži posmatrao nedjeljni derbi.

 

- Pročitao sam u novinama ono što je Ljupko rekao o mojoj igri. Drago mi je zbog toga, gode pohvale jer dolaze od jednog velikog fudbalskog stručnjaka. Naravno, to me neće uspavati, nego će biti motiv da još više treniram, da još bolje igram - ne leti u oblacima Stajić.

 

U prošlogodišnjem prvenstvu Modriča Maksima je izborila opstanak u posljednjem, kolu, a ove sezone fudbalski apetiti su joj mnogi veći. I Stajić vjeruje da ovaj tim može mnogim favoritima pomrsiti račune.

 

- Imamo sjajnu atmosferu u klubu, odličnog trenera, a klupsko rukovodstvo je stalno uz nas. Siguran sam da će to doprinijeti i uspješnoj sezoni. Iskren da budem, mislim da ćemo u ovogodišnjem prvenstvu igrati jednu od glavnih uloga - mišljenja je Stajić.

 

12.08.2009.

Sjednica IO FSRS: Usvojene liste sudija

Četiri dana prije početka prvenstva u Prvoj i Drugoj, te Regionalnim ligama Republike Srpske održana je sjednica Izvršnog odbora naše kuće fudbala na kojoj su usvojene liste delegata, sudija i kontrolora tih rangova takmičenja. Komesar za takmičenje Prve lige, Marko Vasiljević, podnio je izvještaj sa održanog seminara delegata elitnog ranga takmičenja Srpske.

 

- Od 25 kandidata samo jedno lice je opravdano izostalo i njemu je omogućeno da polaže ispit sa kolegama na seminaru delegata Druge lige, grupa zapad. Zbog skromnog znanja prisutnih predložio sam Izvršnom odboru da donja granica prolaznosti bude 18 umjesto 20 tačnih odgovora - rekao je Vasiljević.

 

Nakon duže rasprave, predsjednik FS Republike Srpske Mile Kovačević, predložio je da se još samo ovaj put prihvati prijedlog komesara Vasiljevića, a da se u zimskoj pauzi obavi novi test znanja.

 

- Još samo ovaj put pomjerićemo granicu, ali pred početak proljećnog dijela šampionata održaćemo novu provjeru i onaj ko ne zadovolji, ma o kome se radilo, neće moći obavljati tu funkciju - istakao je Kovačević.

 

Tako je jednoglasno usvojena lista i na terenima Prve lige u jesenjem dijelu biće delegirana 24 lica. Na ovom sastanku usvojena se i liste kontrolora i sudija (A i B) svih rangova takmičenja pod ingerencijom FS Srpske. Prilikom te tačke dnevnog reda predstavnici PFS Doboj Rade Vasiljević i Nenad Šukurma nisu bili za to da se među arbitrima iz Dobojske regije u Prvoj ligi nađe Velimir Drinić, odnosno smatrali su da bi na njegovom mjestu trebao biti Dražen Vasiljević.  

 

Pored toga donesena je odluka da komesar za takmičenje Druge lige, grupa zapad bude Milovan Vuković umjesto Dalibora Šljivara koji iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da obavlja tu funkciju. Takođe u Regionalnoj ligi centar izabrani su novi komesar za suđenje Aleksandar Ristić, odnosno komesar za delegiranje kontrolora Milorad Baroš.

 

Treba dodati da je IO dobio detaljan izvještaj komisije za pregled stadiona, na čijem čelu je predsjednik za bezbjednost Aco Milošević. Odluka fudbalske vlade je da se do početka takmičenja moraju otkloniti svi uočeni nedostaci i komisija će još jednom obići "problematične" terene kako bi utvrdila da li su ispunjeni minimalni uslovi za održavanje takmičenja. 

 

Tri kamere

 

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske donio je odluku da su svi prvoligaški klubovi dužni da snimaju utakmice sa tri kamere i da sve kasete nakon susreta uruče delegatu. Svi oni koji se ne budu pridržavali ove odluke snosiće sankcije predviđene odredbama Disciplinskog pravilnika FS RS.

12.08.2009.

Savić drugi, Babić treći na Ibru

Kajakaš Vrbasa Darko Savić zauzeo je drugo mjesto na Otvorenom prvenstvu Srbije u slalomu, koje je održano prošli vikend na rijeci Ibar. Savić je bio drugi u konkurenciji juniora iza Predraga Pavlovića iz Studenice. Luka Tomašević iz Vrbasa bio je sedmi. U konkurenciji C1 senior Dragan Babić je bio treći, dok je u kategoriji K1 seniora Igor Kuzmanović zauzeo osmu poziciju. Savić, Tomašević i Kuzmanović su u 3xK1 bili treći iza ekipa Ilindena iz Skoplja i Studenice.

 

Na Otvorenom prvenstvu Srbije nastupili su takmičari iz 17 klubova iz Makedonije, Hrvatske, Srbije i BiH. Savić je zahvaljujući rezultatima u proteklom periodu dobio poziv Međunarodne kajakaške federacije da bude dio njihovog projekta za perspektivne sportiste iz nerazvijenih zemalja, te da ode na pripreme za Svjetsko prvenstvo u Španiju. Šampionat svijeta za seniore biće održan od 8. do 13. septembra, a pripreme će biti u avgustu

12.08.2009.

Ibišević: Sretan sam što sam ponovo s ekipom

Nakon gotovo deset mjeseci Vedad Ibišević će ponovno zaigrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Popularni Vedo se potpuno oporavio od ozljede i na raspolaganju je izborniku Blaževiću za predstojeću utakmicu sa Iranom.


- Presretan sam što sam ponovo sa ekipom. Ozljeda je stvar prošlosti, koljeno ne boli i nemam više nikakvih problema, kaže Ibišević.


Što se tiče utakmice s Iranom, Ibišević naravno očekuje pobjedu…


- Vjerujem da će utakmica biti jako dobro, te da ćemo na kraju mi pobijediti, dodao je Ibišević

 

 

12.08.2009.

Ćiro: Pobjedu ćemo pokloniti navijačima

Našu reprezentaciju u srijedu u 20 sati očekuje generalka uoči odlučujućih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Miroslava Blaževića ugostiti će Iran na stadionu Asim Ferhatović Hase. Ćiro kaže da, iako se radi o prijateljskoj utakmici, smatra da je rezultat jako bitan.


- Dužni smo našim navijačima dobru utakmicu i pobjedu. Atmosfera u reprezentaciji je fantastična i ne smijemo dozvoliti da je eventualnim kiksom pokvarimo. Pobjeda protiv Irana bi nam puno značila u smislu dodatne snage uoči gostovanja kod Armenija, kaže Blažević.


Ćiro nam je otkrio i ime igrača koji će vjerojatno zamijeniti Misimovića u utakmici protiv Armenije.


- U igri su Štilić i Pjanić, ali za sada blagu prednost ima ovaj drugi. Protiv Irana će obojica dobiti priliku, pa ćemo vidjeti koliko mogu.

 

 

12.08.2009.

BH stonoteniseri u grupi I

U sjedištu Evropske stonoteniske unije u Luksemburgu, izvršen je žrijeb za Evropsko ekipno prvenstvo u stonom tenisu, koje će se održati od 13. do 20. septembra 2009. godine u Štutgartu. Naša reprezentacija će nastupiti samo u muškoj konkurenciji I igrat će u Standard Diviziji. Bosna i Hercegovina igraće u Grupi I sa Luksemburgom, Kiprom, Azerbejdžanom, Lihtenštajnom, Holandijom i Islandom. Inače na prvenstvu za našu zemlju nastupit će:


1. Srđan Miličević (član STK Vogošća)
2. Vladimir Ivanek (član STK Banja Luka)
3. Admir Duranspahić (trenutno igra u Francuskoj - Pariz)

11.08.2009.

Bajramović: Belgija je bolja nego što smo očekivali

Nakon dva dana pauze poslije subotnje pobjede nad Belgijom (82:77), bh. košarkaši danas će se ponovo okupiti u Zenici uoči nastavka baraža za Evropsko prvenstvo.


- U pogonu smo već više od mjesec pa sam procijenio da bismo svi zajedno trebali dobiti i malo odmora - kaže selektor BiH Mensur Bajramović.


Selektor dodaje da je Belgija pokazala da ima kvalitetan tim, možda čak i bolji nego što su očekivali u taboru naše reprezentacije.


- Znali smo da imaju kvalitet, ali su nas i pored toga iznenadili na početku. Pogodili su neke "trojke" i uspjeli steći značajnu prednost, što je kod nas izazvalo nervozu u igri. U nastavku smo zaigrali mnogo bolje i, bez obzira na njihove prijetnje, kontrolisali rezultat. Da li će ovih pet razlike biti dovoljno za revanš, tek ćemo vidjeti - kaže Bajramović.


Prije Belgije, očekuje nas meč protiv Portugala, koji ćemo, nakon pobjede od 62:56 u Varzimu, u petak (20.15 sati) ugostiti u Zenici.


- Portugal nije tim koji se smije potcijeniti, ali vjerujem da naša pobjeda, uz podršku navijača, neće doći u pitanje - rekao je Bajramović.


Selektor je dodao da ipak nije realno očekivati da tim koji je nastupao na prošlom EP-u okonča baraž bez pobjede, a treba se nadati da će Portugalci tražiti šansu u duelima sa Belgijom, od kojih je prvi na rasporedu već danas u Antverpenu.

11.08.2009.

Mlade nade BiH poražene u Sloveniji

U prijateljskoj utakmici, koju je veceras mlada U21 reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala u Sloveniji sa domaćinom, izabranici selektora Branimira Tulića poraženi su rezultatom 0:2. Mlade nade BH fudbala nisu uspjele parirati raspoloženom domaćinu. Tri minute prije kraja prvog poluvremena Vučkič je doveo Slovence u prednost, a pri rezultatu 1:0 za domaće se i otišlo na odmor.


U nastavku, mladi bosanskohercegovački fudbaleri krenuli su nešto odlučnije ka golu domaćih, ali to nije urodilo pogotkom. Naprotiv, 11 minuta prije kraja utakmice, u 79. minutu, Majcen postiže pogodak za konačnih 2:0.

11.08.2009.

Ćiro: sa Ibiševićem moramo biti strpljivi

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će imati generalnu probu pred nastavak kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi. Na Koševo stiže selekcija Irana. Selektor A nacionalnog tima Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević tako će bh. Zmajeve sutra povesti na teren protiv ekipe na čijem se kormilu i sam nekada nalazio, od aprila do novembra 2001. godine.


- Sutra nas očekuje pravi fudbalski spektakl jer nam u goste dolazi jedna snažna ekipa. Iran je pravi azijski fudbalski div i treba provesti neko vrijeme tamo da bi se stekao potpun utisak o tome o kako se talentovanoj fudbalskoj naciji radi“, kaže selektor nacionalnog tima Bosne i Hercegovine za SportSport.ba.


Za generalnu probu pred nastavak kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo Ćiro je ostao uskraćen za veliki broj svojih prvotimaca. Protiv Irana na stadionu Koševu sutra neće igrati Kenan Hasagić, Džemal Berberović, Zvjezdan Misimović, Elvir Rahimić, Samir Muratović i Zlatan Muslimović. Međutim, njihov izostanak otvara vrata drugim, mladim reprezentativcima. Šta mislite kako će oni reagovati?- Znatiželjan sam kao i ti sine moj. Jedva čekam da ih vidim na travnjaku. Moja je želja da vidim mogu li konkurisati za mjesto u timu, a to će se vidjeti sutra. Ja smatram da mogu, samo mi to oni još moraju pokazati na terenu“.


Nakon dosta vremena, u nacionalnom dresu Bosne i Hercegovine ponovo ćemo gledati Vedada Ibiševića. Koliko može on napraviti?


- Sretan sam što je Vedad zaigrao za svoju ekipu u prvenstvu Njemačke. To je jako velika stvar za njega. Jutros sam obavio jedan razgovor s njim, a pregledao ga je i naš ortoped, koji je potvrdio da se nalazi u vrhunskoj fizičkoj formi. Ipak, dugotrajna pauza mora ostaviti nekog traga, pa ćemo sa Ibiševićem morati biti strpljivi“, smatra Blažević.

11.08.2009.

Štilić: Iskoristit ću priliku

Svojim igrama u dresu poljskog Lecha iz Poznana, reprezentativac Bosne i Hercegovine Semir Štilić nametnuo se selektoru BiH Miroslavu Blaževiću kao prva alternativa za Zvjezdana Misimovića. Podsjetimo, Misketa sutra neće biti protiv Irana zbog porodičnih obaveza, pa se očekuje da od prve minute u dresu BiH na teren stadiona „Asim Ferhatović Hase“ istrči Semir Štilić.


Šta možemo očekivati u sutrašnjoj utakmici sa Iranom?


- Prije svega, mislim da možemo očekivati pobjedu. Iako se radi o prijateljskoj utakmici, smatram da bi nam trijumf jako dobro došao, zbog morala i atmosfere u svlačionici. Svakako ne očekujem da pobjede dodemo lako, jer za protivnika imamo prilično dobru reprezentaciju“, kazao je nekadašnji fudbaler Željezničara za SportSport.ba.


Izostankom Zvjezdana Misimovića otvorio se prostor na sredini terena, pa bi Ćiro mogao susret započeti sa tobom u prvih 11. Ima li pritiska i možeš li odgovoriti izazovu?


- Nema nekog strašnog pritiska, ali fudbal nije fudbal ako si potpuno lišen pritiska. Ukoliko mi se ukaže prilika, siguran sam da ću je uzeti i iskoristiti, mada mi je najvažnije da dođemo do pobjede, a pojedinačni nastupi uvijek bi trebali biti u drugom planu“, dodao je Štilić.

11.08.2009.

Hamza Alić jedini BH predstavnik

U Berlinu 15. augusta počinje Svjetsko prvenstvo u atletici. Bosnu i Hercegovinu će na ovom takmičenju predstavljati samo jedan sportaš, bacač kugle Hamza Alić. Pravo učešća stekla je i najbolja bh. maratonka Lucija Kimani, ali je zbog povrede bila primorana da otkaže nastup, saopćeno je iz Atletskog saveza BiH.

 

Hamza Alić, član AK Zenica, nastupit će prvog takmičarskog dana, u subotu u 10.05 sati. Cilj bh. takmičara je plasman u finale, koje je na rasporedu istog dana u večernjim satima. Prije početka SP-a u Berlinu će od 11. do 13. augusta biti održan 47. kongres IAAF-a. Delegaciju BiH na Kongresu predvodi predsjednik ASBiH Momir Tošić.

11.08.2009.