Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

05.08.2009.

Reprezentacija BiH: Rahimić i Misimović otkazali, pozvan Zec

Elvir Rahimić i Zvjezdan Misimović neće igrati za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici sa Iranom 12. avgusta u Sarajevu, saopćeno je iz Nogometnog svaeza BiH. Misimović je zamolio i dobio dopuštenje selektora Miroslava Blaževića da propusti ovu utakmicu zbog porodičnih razloga, dok je Rahimić povrijeđen. Ostalo je upitno još da li će biti spreman Admir Vladavić, koji je u subotu povrijedio ligamente desne noge. Također, neizvjestan je i nastup Asmira Begovića, koji svakog dana očekuje da mu se supruga porodi.


S druge strane, naknadno je pozvan Ermin Zec, napadač hrvatskog prvoligaša Šibenika, koji još nije upisao nijedan nastup u ovoj sezoni s obzirom na to da traži novi klub. Zec je mladi reprezentativac BiH, a već je jednom igrao za najjači tim, u pobjedi protiv Slovenije (4:3) u novembru prošle godine. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 10. avgust u ilidžanskom hotelu "Hercegovina".


Iz NSBiH dobili smo i imena sudija za predstojeće reprezentativne utakmice. Meč sa Iranom vodit će Hrvat Draženko Kovačić sa pomoćnicima Željkom Grgićem i Željkom Novoselom. Narednu kvalifikacijsku utakmicu, sa Ermenijom u Jerevanu 5. septembra, sudit će Holanđani Erik Bramar (Eric Braamhaar) kao glavni i Patrik Gericen (Patrick Gerritsen) i Antonijus Lobert (Antonius Lobbert) kao pomoćnici.


Susret sa Turskom četiri dana poslije u Zenici vodit će Portugalac Manuel Bartolo, a pomoćnici će mu biti Manuel Silva i Žoao Fereira (Joao Ferreira).

05.08.2009.

BiH liga je najgora na svijetu jer se utakmice namještaju

Ni­je ni­ma­lo slu­čaj­no što je na­ša "tzv" Pre­mi­jer no­go­me­tna li­ga, po mno­gim is­tra­ži­va­nji­ma je­dna od naj­go­rih na svi­je­tu. Ni­gdje kao kod nas se ni­je udo­ma­ćio re­cept "tri za tri", gdje se klu­bo­vi, ugla­vnom oni bez evrop­skih aspi­ra­ci­ja, do­go­va­ra­ju o pre­pu­šta­nju bo­do­va. Sis­tem "tri za tri" ni­je je­di­ni no­go­me­tni zlo­čin. Na­pro­tiv, kod nas se dos­ta uta­kmi­ca­ma do­go­va­ra­lo i šti­ma­lo po že­lja­ma no­go­me­tnih me­še­ta­ra po na­ci­onal­nom klju­ču.

 

Na­pri­mjer, vo­di­lo se ra­ču­na da ba­rem je­dan klub iz je­dnog na­ro­da (boš­nja­čki, hrvat­ski, srpski) ode u Evro­pi ili ne ispa­dne iz li­ge. Ka­ko stva­ri sto­je, naj­bo­lje su pro­la­zi­li klu­bo­vi iz Za­pa­dne Her­ce­go­vi­ne. Slu­čaj­no ili ne. Ru­ku nas srce, Zrinj­ski i Ši­ro­ki su na­jor­ga­ni­zo­va­ni­ji klu­bo­vi, prem­da je bi­lo ne­kih uta­kmi­ca ovih klu­bo­va, ko­je su pod su­mnjom. U na­šoj te­mi ba­vi­mo se kla­di­oni­ca­ma i utje­ca­jem kla­di­oni­čar­skog lo­bi­ja na Pre­mi­jer li­gu. Ja­vna je taj­na da se ve­ći­na igra­ča u Pre­mi­jer li­gi, tre­ne­ra, spor­tskih ra­dni­ka i su­di­ja kla­di. Čak i na re­zul­ta­te svo­jih uta­kmi­ca. Kla­đe­nje na vlas­ti­te uta­kmi­ce pos­ta­je na­jo­pa­sni­ji i na­ju­no­sni­ji po­sao. Na­ime, da­nas, dva ili tri igra­ča mo­gu bez pro­ble­ma osi­gu­ra­ti že­lje­ni re­zul­tat. Is­to ta­ko, vrlo je opa­sno na osno­vu je­dne po­gre­ške gol­ma­na ili ne­kog klju­čnog igra­ča, ne­ku uta­kmi­cu pro­gla­si­ti pro­da­tom, na­mje­šte­nom za in­te­res kla­di­oni­ca.

 

Su­di­ja­ma, onim ne­mo­ral­nim, naj­la­kše je skro­ji­ti re­zul­tat po mje­ri kla­di­oni­ca. Je­dna odlu­ka, je­dan je­da­na­es­te­rac, do­su­đen ili pre­šu­ćen, di­gnu­ta ili spu­šte­na zas­ta­vi­ca, pu­ne ka­se kla­di­oni­ca ili onih ko­jih ko­ji se kla­de.

 

Igra­či i klu­bo­vi vi­so­ke kvo­te u ra­znim kla­di­oni­ca­ma na po­je­di­ne pa­ro­ve ko­ris­te da na "ele­gan­tan" na­čin do­đu do pa­ra na brz i la­gan na­čin. Iako je to po pra­vi­li­ma FI­FA i UEFA stro­go kaž­nji­vo, po­je­di­ni klu­bo­vi, igra­či i tre­ne­ri svje­sno ula­ze u ri­zik. Iako je u na­šem prven­stvu pro­te­kle se­zo­ne, ali i pro­te­klih go­di­na, bi­lo dos­ta su­mnji­vih uta­kmi­ca, ni­kad ni­ko iz NSBiH, po­li­ci­je, Tu­ži­laš­tva ni­je se upus­tio u is­tra­ži­va­nje prlja­vog po­sla. Čak ni­ti oni ko­ji su za­du­že­ni, or­ga­ni Sa­ve­za ni­su ni­šta po­du­ze­li. U pra­vi­lu ne­ma do­ka­za. I u na­šoj te­mi, sa­go­vor­ni­ci su opre­zni, go­vo­re u ru­ka­vi­ca­ma, zna­ju da ne­što ima, ali ni­kad ni­su odi­gra­li su­mnji­vu uta­kmi­cu, ni­ti su vo­di­li sa klu­pe. Ipak, ne­ki od njih su pri­zna­li da se u na­šoj li­gi ne­ke uta­kmi­ce do­go­va­ra­ju. No, ni­kad se ne­će do­zna­ti; da li je to zbog za­ra­de na kla­di­oni­ca­ma, da li klu­bo­vi je­dni dru­gim va­ra­ća­ju bo­do­ve, ili su pri­nu­đe­ni odi­gra­ti ka­ko im je na­ra­đe­no "s vrha". Ako je to utje­ha, on­da je to što je ovaj "vi­rus" do­šao sa za­pa­da. Za­to nam i jes­te li­ga je­dna od naj­go­rih na svi­je­tu.

 

Mu­ha­med Ala­im: Tre­ba vi­še pa­ro­va

- Ne­mo­gu­će je to izves­ti u na­šoj li­gi. Ra­zlog je to što vam uvi­jek tra­že još pet - šest pa­ro­va po­red ono­ga iz Pre­mi­jer li­ge, gdje mo­že­te oda­bra­ti sa­mo je­dan par. Ko je to­li­ko lud da ula­že 200 ili 300 KM? Sve i da lju­di una­pri­jed zna­ju re­zul­tat ne­kog pa­ra u na­šoj li­gi, mo­ra­ju po­go­di­ti i one os­ta­le, ako ho­će da do­bi­ju no­vac.

 

Alen Me­ša­no­vić: Kod nas kao u Ita­li­ji

- Na­ša li­ga ni­je po­go­dna za ta­kve stva­ri jer ne mo­že­te odi­gra­ti vi­še od je­dnog pa­ra. Kvo­te na do­ma­ći­na je­su ma­le, ali to je za­to što vi­še od 70 pos­to do­ma­ćin­skih po­bje­da. Sje­ćam se je­dnom kad sam se htio kla­di­ti pro­ma­trao sam ma­lo sta­tis­ti­ke li­ga i uvi­dio da u Evro­pi, sa­mo na­ša i je­dna od ita­li­jan­skih tre­ćih li­ga, ima­ju pos­to­tak po­bje­de do­ma­ći­na od pre­ko 50 pos­to. Kod nas se si­tu­aci­ja po­prav­lja, a do­kaz je prvo ko­lo, gdje su gos­ti odni­je­li čak se­dam bo­do­va.

 

Me­hmed Ja­njoš: Ni­kad se na kla­dim

- Ni­kad u ži­vo­tu ni­sam odi­grao ni lu­tri­ju, ni­ti upla­tio lis­tić na kla­di­oni­ci... Je­dnos­ta­vno ne pri­vla­či me to. Ono što ja znam, od kad sam tre­ner, ali i pri­je to­ga, jes­te da Sa­ra­je­vo ni­kad ni­je učes­tvo­va­lo u ta­kvim ra­dnja­ma. To po­ka­zu­ju i na­ši re­zul­ta­ti u Pre­mi­jer li­gi iz ko­jih ni­je te­ško izvu­ći ta­kav za­klju­čak. Kad smo bo­lji, po­bi­je­di­mo, kad smo lo­ši­ji, iz­gu­bi­mo.

 

El­vir Čolić, ve­znjak Ve­le­ža: Far­sa u Tre­bi­nju

- Ja se kla­dim re­do­vno, do­du­še ni­su to ne­ki ve­li­ki ulo­zi. Od skan­da­la, do sad što sam pri­mje­tio, naj­ve­ći je bio ona far­sa u Tre­bi­nju pro­šle se­zo­ne kad su igra­li Le­otar i Sla­vi­ja, a po­slje­dnji su­mnjiv meč ko­jeg se sje­ćam bio je onaj izme­đu Zvi­jez­de i Ora­šja u za­dnjem ko­lu u Gra­da­čcu, kad se go­vo­ri­lo se­dmi­cu ra­ni­je da će Zvi­jez­da pus­ti­ti bo­do­ve Ora­šju ko­je se bo­ri­lo za op­sta­nak, pa na kra­ju ni­je to ura­di­la.

 

Ado Hu­sa­rić, fu­dbal­ski me­na­džer: Su­di­ja­ma 2000 ma­ra­ka po uta­kmi­ci

- Kroz ovaj po­sao do­šao sam do mno­gih sa­zna­nja kad su na­mje­šta­nja u pi­ta­nju. U BiH, to se ugla­vnom pra­kti­ku­je kroz pri­tis­ke na su­di­je ko­ji su gla­vni pro­blem u Pre­mi­jer li­gi. Naj­ve­će pri­tis­ke, to od­go­vor­no tvrdim, na svom te­re­nu vrše Le­otar, Ši­ro­ki, Zrinj­ski... gdje se i klu­bo­vi i igra­či do­go­va­ra­ju izme­đu se­be. Gla­vni su­di­ja u Tre­bi­nju mo­že izvu­ći i do 2.000 KM iz je­dnog me­ča, to od­go­vor­no tvrdim. Me­đu­tim, sad klu­bo­vi ima­ju mno­go ma­nje pa­ra, pa će bi­ti i ma­nje na­mje­šta­nja.

 

Vla­di­slav Vla­di­čić, pred­sje­dnik Le­ota­ra: U gos­ti­ma oba­ve­zno gu­bi­mo

- Kla­di­oni­ca u Tre­bi­nju ima i pre­vi­še i ne bi me ču­di­lo da su ima­le uti­ca­ja na ne­ke re­zul­ta­te u prven­stvu. Što se nas ti­če, kon­kre­tno u pro­šloj se­zo­ni i da smo htje­li na­mje­šta­ti, ni­smo ima­li ka­pa­ci­te­ta, a ni pri­li­ke za to. Ku­ći smo do­bi­ja­li, ali i tri pu­ta ki­ksa­li, dok smo u gos­ti­ma svi iz­gu­bi­li.

 

Ni­had Su­lje­vić, sto­per Olim­pi­ka: Igram iz ćej­fa

- Kla­di­oni­ca mo­že da «ra­zva­li» li­gu. Kod nas je bi­lo na­mje­šta­nja i bi­će ih uvi­jek, a na­jo­či­ti­ji pri­mjer bio je onaj iz pro­šle se­zo­ne, kad je uta­kmi­cu u Tre­bi­nju izme­đu Le­ota­ra i Sla­vi­je, kad su gos­ti iz Lu­ka­vi­ce vo­di­li s 3:0, da bi na kra­ju iz­gu­bi­li 3:4. To je bio vrh. Ja se li­čno kla­dim, ali to su sve si­tni ulo­zi vi­še iz ćej­fa ne­go ra­di do­bi­ti, jer je to pri­li­čno te­ško.

 

Zo­ran Ćur­guz, tre­ner Mo­dri­če: Ma­le kvo­te

- Kod nas to­li­ki pro­blem kla­di­oni­ca, jer ma­le su kvo­te, pa i ne­ma mno­go pro­fi­ta od to­ga. Pro­blem je igra «tri za tri», do­bi ku­ći, iz­gu­bi va­ni. Na ne­kim te­re­ni­ma, kao što su Tre­bi­nje, Vra­pči­ći... ako do­ma­ćin vo­di bor­bu za op­sta­nak, pri­ti­sak na su­di­je je ogro­man, a sve to do­zvo­le slu­žbe­na li­ca na me­ču ko­ja su još ve­ći kriv­ci jer ne san­kci­oni­šu lo­še su­đe­nje.

 

Bra­ni­slav Ro­kvić, pred­sje­dnik Ru­da­ra (P): Bi­lo je sve­ga

- Dok smo nas­tu­pa­li u li­gi RS-a, u pro­šloj se­zo­ni, su­sre­ta­li smo se slu­ča­je­vi­ma da se naš par na­đe na kla­di­oni­ci, kad igra­mo u gos­ti­ma, i uvi­jek smo bi­li izne­na­đe­ni ma­lom kvo­tom na nas, iako gos­tu­je­mo eki­pa­ma pro­tiv ko­jih smo ap­so­lu­tni fa­vo­ri­ti. Ali mi­slim da kla­di­oni­ca ne uti­če to­li­ko na ko­na­čan re­zul­tat. Pro­blem je su­đe­nje ko­je je pra­vo do­ma­ćin­sko. Ja se li­čno kla­dim, ali sa­da tre­nu­tno ne jer če­kam Li­ge pe­ti­ce - ka­zao je Ro­kvić.

 

Ibra­him Za­uka­no­vić: Za ma­le pa­re sve će ura­di­ti

 - Znam za pri­če o na­mje­šta­nju uta­kmi­ca, me­đu­tim ni­ka­da ni­sam bio svje­dok ta­kvom do­ga­đa­ju. Ni­ko me ni­je po­ku­šao po­dmi­ti­ti, ni­ti bih pris­tao na taj ne­mo­ra­lan čin. BiH je si­ro­ma­šna ze­mlja i po­go­dno tlo za nam­jšta­nje re­zul­ta­ta. Lju­di će za ma­li no­vac sve ura­di­ti. Meč u ko­jem je­dan tim iz­gu­bi uta­kmi­cu kod ku­će, a na­kon to­ga u gos­ti­ma po­bje­di, sva­ka­ko da po­bu­đu­je su­mnju, a ta­kvih ima u na­šoj li­gi.

 

Hu­sni­ja Ara­po­vić: Ka­ko su Ni­jem­ci ri­je­ši­li

 - Njem­ci su ovaj pro­blem ri­je­ši­li na taj na­čin što pos­to­ji sa­mo drža­vna kla­di­oni­ca. Kod nas na­mje­šta­ju re­zul­ta­ti ka­ko bi pro­fi­iti­ra­li po­je­din­ci. In­spe­kci­je tre­ba­ju da ra­de svoj po­sao, ali na­ža­lost ni­šta ne či­ne na su­zbi­ja­nju kri­mi­na­la ove vrste. Si­gur­no je da ima na­mje­šta­nja, ali ja ne mo­gu rje­ši­ti taj pro­blem.

 

Sa­kib Mal­ko­če­vić: Bez do­ka­za

- Odi­gram kla­di­oni­cu, ot­pri­li­ke dva lis­ti­ća se­dmi­čno. Po­ne­kad i do­bi­jem i mi­slim da tu ne­ma ni­ša lo­še. Me­đu­tim, ako se "šti­ma­ju" re­zu­la­ta­ti to je već pro­blem. Znam za onaj slu­čaj iz Tre­bi­nja u me­ču izme­đu Le­ota­ra i Sla­vi­je za ko­ji sam sa­znao iz me­di­ja. Pri­ča­lo se ka­ko su igra­či na­mjes­ti­li tu uta­kmi­cu jer su je odi­gra­li na kla­di­oni­ci. Me­đu­tim ni­šta ni­je do­ka­za­nao. Sma­tram da u Pre­mi­jer li­gi BiH u naj­ma­nju ru­ku ima dos­ta dis­ku­ta­bil­nih re­zul­ta­ta.

 

Ivo Ištuk - Ni­ka­da ne igram kla­di­oni­cu. Oni ko­ji na­mje­ša­ta­ju re­zul­ta­te po­ve­za­ni su i ima­ju do­ja­ve o dru­gim na­mja­šte­nim uta­kmi­ca­ma. Ta­ko kom­bi­nu­ju Pre­mi­jer li­gu i ne­ke dru­ge me­če­ve. Ni­ko mi ni­je nu­dio da na­mjes­ti­mo re­zul­tat.

 

Di­no Han­džar - Mi­slim da su ta­kve si­tu­ci­je u Pre­mi­jer li­gi BiH ri­je­še­ne od pro­šle se­zo­ne. Iako mo­žda ni­su is­kor­je­nje­ne, dos­ta do­bro se no­si­mo sa ovim pro­ble­mom. Ne učes­tvu­jem u tom po­slu jer me to ne za­ni­ma. Kla­di­oni­cu po­ne­kad odi­gram zbog ra­je, ali ni­šta po­se­bno.

 

Ivi­ca Bar­ba­rić - To što se pri­ča o na­mje­ša­ta­nju uta­kmi­ca sve su špe­ku­la­ci­je. Ne znam ni za je­dan kon­kre­tan slu­čaj. Ipak, na­ša li­ga je do­ma­ćin­ska i su­di­je dos­ta uti­ču na kraj­nji re­zul­tat. Naj­bo­lje rje­še­nje su TV pri­je­no­si, ta­ko da se pu­tem ma­lih ekra­na mo­že­mo uvje­ri­ti da li je sve bi­li ko­rek­tno.

 

Ve­li­mir Stoj­nić - Što se ti­če na­še li­ge pri­če o na­mje­šta­nju pos­to­je. Ve­oma je te­ško do­ka­za­ti da je ne­ko "na­šti­mao" re­zu­la­tat osim ako ne­ko od svje­do­ka ja­vno ne go­vo­ri o to­me. Po­tre­bno je da pro­đe du­ži preiod pa da se ne­što do­ka­že. Osje­tio sam na svo­joj ko­ži kra­đu ka­da sam vo­dio mal­du re­pre­ze­nat­ci­ju BiH u uta­kmi­ci pro­tiv Ho­lan­di­je u ko­joj su su­di­le nji­ho­ve su­di­je što je sva­ka­ko ap­surd. Ne­ki lju­di iz svi­je­ta spor­ta ka­sni­je su mi ka­za­li da je Ho­lan­di­ja mo­ra­la po­bje­di­ti.

05.08.2009.

Žujo : Spriječili smo kokuze da rasprodaju Željinu imovinu

Do­la­zak Sa­ba­hu­di­na Žu­je za pred­sje­dni­ka, te Ama­ra Osi­ma za me­na­dže­ra klu­ba, na­go­vi­jes­tio je bo­lje da­ne za Že­lje­zni­čar. Klub je bio po­put vo­za ko­ji je sle­tio sa tra­čni­ca i sve vi­še kli­zio u pro­va­li­ju. I on­da je Žu­jo, auto­ri­ta­ti­vno sas­ta­vio svoj tim i na­ja­vio po­hod u Evro­pu.

 

- Ima još po­sla. Ka­sni­mo mje­sec da­na, ali mo­ra se ra­di­ti dan  i noć. Is­ti­na, ne mo­gu sti­ći na sve, ne mo­gu se ra­zvu­ći, za­to oče­ku­je­mo da se Mu­ha­re­mo­vić i Biš­če­vić što pri­je uho­da­ju. Tu je Ni­jaz Brko­vić, ko­ji ima is­kus­tva, dok je Amar ne­pri­ko­sno­ven u ra­du sa eki­pom - na­gla­ša­va na po­čet­ku raz­go­vo­ra za "San" Žu­jo.

 

Ka­ko idu ula­zni­ce, go­diš­nje kar­te?

- Že­ljo se mo­že već sad po­hva­li­ti da će­mo do­bar dio pri­ho­da ima­ti od pro­da­je ula­zni­ca. Kar­te za za­pad su sko­ro pla­nu­le. Za­do­vo­ljni smo, jer je to os­tva­re­no u krat­kom ro­ku. Ra­ja je pre­po­zna­la i naš i Ama­rov rad. Us­tva­ri, to je za­je­dni­čka stra­te­gi­ja.

 

Mo­že li re­pre­zen­ta­ci­ja igra­ti na Grba­vi­ci?

- Mo­že i mo­ra. Is­ti­na, ima tu još po­sla, ali Grad, pa i Sa­vez mo­ra­ju po­mo­ći da Grba­vi­ca bu­de re­pre­zen­ta­ti­vni sta­di­on. Ne­mam ni­šta pro­tiv Ze­ni­ce i Ko­še­va, ali zna­te ka­ko se na Grba­vi­ci mo­že na­pra­vi­ti pra­vi am­bi­jent.

 

Či­ja je Grba­vi­ca?

- Že­lji­na i ni­či­ja dru­ga! Do­du­še, ne­ki su ko­ku­zi, da ne go­vo­rim ime­na, že­lje­li ras­pro­da­ti imo­vi­nu, sta­di­on i sve što uz to ide. Spri­je­či­li smo ih u to­me, jer su to obi­čne bu­da­le i ko­ku­zi. Ni­ko ne­će i ne­ma pra­vo otu­đi­va­ti Že­lji­nu imo­vi­nu za ko­ju su se bo­ri­le ge­ne­ra­ci­je i ge­ne­ra­ci­je lju­di.

 

Ka­ko će te ri­je­ši­ti spor sa biv­šim tre­ne­rom De­mi­rom Ho­ti­ćem?

- Ho­tić je tu­žio klub, a zna se ka­ko je ra­dio. Tra­ži ne­ke pla­će. On će to do­bi­ti, mo­gao je sve do­go­vo­rom i bez advo­ka­ta. On ni­je imao ve­li­ku pla­tu, ali je u ugo­vor sa lju­di­ma ko­ji su ga do­ve­li na­veo be­zo­bra­zno drske stav­ke da ima pro­vi­zi­ju od spon­zo­ra, mi­slim čak i od pro­da­je igra­ča.

 

Mo­že li Že­ljo do­bi­ti još ne­ke pa­re za Edi­na Dže­ku?

- Ne­mam poj­ma o to­me.

 

Pro­slav­lje­ni Že­ljni aso­vi su za­obi­la­zi­li Grba­vi­cu, ka­ko će bi­ti ubu­du­će?

- Po­zvat će­mo Osi­ma, Smaj­lo­vi­ća, Ma­ti­ća i os­ta­le da bu­du dio Že­lje, što to i je­su bi­li, na­ža­lost ne­ki­ma ni­su do­bro­do­šli. Na­ma su po­tre­bni i sva­ki nji­hov sa­vjet je ko­ris­tan.

 

Ima­te li po­dršku Kan­to­na Gra­da..?

- Ima­mo i na to­me smo svi­ma za­hval­ni. Be­sim Me­hme­dić, iako po­znat kao na­vi­jač Sa­ra­je­va, ja­ko je ko­re­ktan, Mus­ta­fa Mu­je­zi­no­vić ta­ko­đer, a ja­ko smo za­hval­ni Emi­ru Ha­dži­ha­fi­zbe­go­vi­ću, ko­li­ko po­ma­že sport pa i Že­lju. I Gra­do­na­čel­nik Ali­ja Be­hmen je uz nas.

 

Pri­že­ljku­je­te li po­bje­du Sa­ra­je­va pro­tiv Hel­sin­gbor­ga, ali i u na­šoj li­gi?

- Na­ra­vno da pri­že­ljku­jem. Ja vo­lim po­red Že­lje i ja­ko Sa­ra­je­vo, ali Že­ljo je uvi­jek na prvom mjes­tu. Mi čak tre­ba­mo ima­ti za­je­dni­čku stra­te­gi­ju ka­da je Evro­pa u pi­ta­nju. Za­što ne i po­su­đi­va­ti je­dni dru­gi­ma igra­če za evrop­ske uta­kmi­ce. Bo­rit ću se da ka­dro­vi iz Že­lje i Sa­ra­je­va bu­du čel­ni lju­di u or­ga­ni­ma Sa­ve­za. Ako su ka­dro­vi iz Sa­ra­je­va bi­li auto­ri­te­ti u biv­šem sa­ve­zu, sa­da ne smi­je­mo do­zvo­li­ti, uz du­žno po­što­va­nje pre­ma svi­ma, da nam pro­vin­ci­ja vo­di Sa­vez - izja­vio je za "San" Sa­ba­hu­din Žu­jo, pri­zna­ti i po­zna­ti pri­vre­dnik i spor­tski ra­dnik.

 

Od­go­đe­na Pla­va noć

- Ot­ka­za­li smo, odno­sno od­go­di­li "Pla­vu ve­čer". Za­to što je krat­ko vri­je­me, lju­di su još na go­diš­njim odmo­ri­ma, a ne že­li­mo da to ne­ko shva­ti kao da već sla­vi­mo na­kon je­dne ili dvi­je po­bje­de. Pla­va Že­lji­na noć si­gur­no će bi­ti do kra­ja go­di­ne, mo­žda u sep­tem­bru u to­ku re­pre­zen­ta­ti­vne pa­uze i ona će bi­ti tra­di­ci­onal­na - ka­zao je Žu­jo.

05.08.2009.

Prve provjere na turniru

Rukometaši dobojske Sloge nalaze se na Hajdučkim vodama, kod Teslića, gdje obavljaju pripreme za predstojeću sezonu. Šta su uradili i koliko su spremni za novu sezonu izabranici šefa Stručnog štaba Zorana Dokića pokazaće na 41. međunarodnom TV turniru šampiona koji će se u Doboju održati od 11. do 15. avgusta. Prema riječima Dokića, uslovi za treniranje su odlični, pa se nadaju i dobroj pripremi.

 

- Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom pripremnog ciklusa, kako onim uvodnim, kojeg smo odradili u Tesliću, tako i ovim u Hajdučkim vodama. Zalaganje i pristup radu su na vrhunskom nivou, a svi igrači su dobrog zdravstvenog stanja i kondiciono su spremni. Nemamo problema s povredama osim onih sitnih kao što su upale mišića, što je karakteristično za ovaj dio priprema. Ovdje imamo sve što nam treba, a uslovi za kvalitetan rad su odlični - rekao je Dokić.

 

Kormilar Dobojlija dodaje kako su treninzi isključivo posvećeni poboljšanju fizičke sposobnosti.

 

- Kako smo redove pojačali za devetoricu novih igrača onda je ovih sedam dana izolacije savršen potez za stvaranje atmosfere u ekipi i njihovu adaptaciju. Sedmodnevni boravak iskoristićemo za poboljšanje fizičke spreme i vježbe snage, a po povratku očekuju nas i prvi test mečevi kada ćemo imati priliku da vidimo šta i koliko smo uradili i šta je to na šta se još trebamo fokusirati kako bismo što spremniji dočekali predstojeće obaveze na domaćoj i međunarodnoj sceni - rekao je Zoran Dokić, trener rukometaša Sloge.

 

Igrače i Stručni štab posjetio je i predsjednik kluba, Enes Suljkanović, koji je pohvalio rad kompletne ekipe, izrazivši želju da tim ostvari dobre rezultate u predstojećim izazovima.

 

Ekspedicija Sloge u Doboj bi trebalo da doputuje 6. avgusta, a pet dana kasnije Dobojlije će se u prvom meču TV turnira šampiona sastati s Vardarom iz Skoplja.

 

05.08.2009.

Za šest decenija 502 medalje

Streljački klub Geofon iz Teslića ove godine obilježava šest decenija postojanja, a za to vrijeme Teslićani su ime svog grada i kluba pronijeli širom svijeta. U jugoslovenskom streljaštvu igrali su zapaženu ulogu, a čak devet puta bili su ekipni prvaci Jugoslavije. Od početka devedesetih nepriskosnoveni su kako u Republici Srpskoj tako i na nivou BiH. Generacije vrsnih strijelaca mijenjaju se, ali novi talenti uvijek pristižu i ne prekidaju bogatu tradiciju.

 

Adolf Ambroš u ovom klubu je od 1957. godine, prvo kao takmičar, a već 46 godina radi kao trener. Iako kaže da je došlo vrijeme da se oprosti od ovog sporta i danas vrijedno prikuplja podatke i piše monografije teslićkog kluba. Tako je izračunao da su Teslićani za 60 godina postojanja osvojili 502 medalje.

 

- Odličja je osvajalo tačno 100 strijelaca. Od ukupno 502 medalje 184 su zlatne, od čega je jedna s Evropskog prvenstva sedamdesetih godina, koju je osvojio jugoslovenski reprezentativac Hrvoje Rabuzin. Bili smo jedan od značajnijih jugoslovenskih klubova - ponosno kaže Ambroš.

 

On se sjeća i početaka rada ovog kluba, koji nisu bili nimalo laki.

 

- Teslić nije imao pravo strelište. Gađalo se vojničkom puškom u potocima oko grada. Tek 1954. godine locirano je mjesto za strelište, ali smo opet 1981. godine ostali na ulici. Četiri godine kasnije počela je izgradnja ovog strelišta, gdje smo i danas - ističe Ambroš.

 

Nakon Hrvoja Rabuzina, Mile Ostojića, Ferida Smajića, sestara Ivaštanin, Božane, Vesne i Snježane, potom Sene Huskić, Amire Odobašić, Nevena Rašića i mnogih drugih sada su na sceni neki novi klinci i talenti koji su se već okušali na međunarodnoj sceni. Posljednjih godina istakao se Žarko Lazić, koji je već učestvovao na svjetskim i evropskim prvenstvima, svjetskim kupovima i brojnim turnirima, Darija Kitić, koja je prošle godine u Pekingu bila među najboljim talentima iz cijelog svijeta, Adriana Ambroš, Dario Kuzmanović i Ognjen Huskić, koji su rezultatima pokazali da će teslićko streljaštvo imati uspješnu budućnost.

05.08.2009.

Rangnick: Ibišević bi mogao zabiti Bayernu

Svi Bosanci i Hercegovci bez sumnje sa nestrpljenjem očekuju start Bundeslige kada će nas naši zmajevi nadamo se ponovo oduševljavati svojim golovima i majstorijama. Prvo kolo Bundeslige donosi veliki derbi između Hoffenheima i Bayerna, na Rein Neckar Areni u Sinsheimu. Ono što nas posebno raduje je povratak Vedada Ibiševića na teren, koji je protekle sezone u 17 utakmica postigao 18 golova te jedno vrijeme bio jedan od najopasnijih napadača u Evropi.


Svoj posljednji gol, Ibišević je zabio upravo Bayernu na Alianz Areni kada je Hoeffenheim nesretno u posljednjim minutama utakmice poražen sa 2-1. Hoffenheim je prošlog vikenda slavio kod četvrtoligaša Oberneulanda 2-0 u prvom kolu Njemačkog kupa. Ibišević se našao u nekoliko vrlo izglednih prigoda, ali niti jednu nije uspio realizirati. Umjesto toga, lijepo je asistirao nigerijskom suigraču Chineduu Obasiju za 1-0 vodstvo gostiju.


- Ibišević iz prošle sezone na toj bi utakmici zabio tri ili četiri gola, izjavio je trener Hoffenheima, Ralf Ragnick.


- Nedostaje mu još fine podešenosti, osjećaja za situaciju, tajming: kad će doći lopta, kad treba krenuti? No, mogao bi zato namjestiti nišanske sprave baš za Bayern.


Ibišević spreman


- Osjećam se sto posto spremnim. Radujem se što ne osjećam bolove u koljenu i što uopće mogu igrati nogomet, rekao je naš reprezentativac.

05.08.2009.

Biljaka i Martić ponovo u Goraždu

Rukometaši Goražda startali su sa pripremama za narednu sezonu. Prvi treninzi odrađeni su u Goraždu, a nakon uvodnog dijela priprema, nova baza goraždanskih rukometaša je izletište Bijele vode. Na poznatom goraždanskom izletištu Bijele vode momčad će raditi do nedjelje, kada se vraća u Goražde. Odmah po povratku na rasporedu je i prvi pripremni susret, a protivnik Goraždu biće hrvatski prvoligaš Nexe iz Našica, kojeg s klupe predvodi jedan od najboljih bosanskohercegovačkih rukometnih stručnjaka Kasim Kamenica.

Nakon utakmice sa Nexeom, rukometaši Goražda odigrat će prijateljski susret sa Konjuhom u Živinicama (14.8), a zatim će dočekati ekipu Novog Pazara (22.8), da bi 28. i 29. uslijedila glazura na tradicionalnom međunarodnom turniru u Goraždu. Igrački kadar u odnosu na prošlu sezonu nije mnogo mijenjan. Ekipu je napustio samo Buljubašić Josip (Nexe), dok su se u redove Goraždana nakon kraćeg izbivanja vratili Eduard Martić (Izviđač) i Goran Biljaka (Lovćen).

 

05.08.2009.

Tri nova igrača u Zvijezdi

Gradačačka Zvijezda pojačala se sa još tri igrača, tako će trener Ninković u napadu računati na Rašida Avdića, zadnja linija dodatno će ojačati dolaskom Jasmina Moranjkića, a na probi je i mladi golman Sebastian Johan iz Poljske. Jučer je od 18:30 na stadionu Banja Ilidža održan trening NK Zvijezde, a u gradačačkom premijerligašu pojavila su se i tri nova igrača. Naime, radi se o Rašidu Avdiću, Jasminu Moranjkiću i mladom golmanu Sebastianu Johanu koji je stigao iz Poljske.


Rašid Avdić jedan je od iskusnijih napadača, ranije je nastupao za Radnik iz Bijeljine, HŠK Zrinjski i FK Željezničar. Avdić će, po svemu sudeći, nadopuniti napadačke redove ukoliko klub napusti Damir Smajlović, koji se danas nije pojavio na treningu.


U susretu protiv Zrinjskog je bilo očito da Zvijezdi nedostaje jedan dobar igrač na poziciji lijevog beka, pa je u klub stigao Jasmin Moranjkić, bivši igrač zeničkog Čelika, koji je u Gradačac stigao iz tuzlanske Slobode, gdje je posljednje vrijeme trenirao. Posljednje pojačanje je mladi i perspektivni golman Sebastian Johan. 20-godišnjak je u Zvijezdu stigao iz Wisla Krakowa (Poljska).

 

05.08.2009.

Meša želi Pjanića na posudbu

Proslavljeni bh. fudbalski stručnjak i trener francuskog Grenoblea Mehmed Baždarević u svoj klub pokušava iz Lyona na posudbu dovesti reprezentativca Bosne i Hercegovine Miralema Pjanića. Nekadašnji fudbaler sarajevskog Željezničara, koji se u Grenobleu nalazi od 2007. godine, pomno prati razvoj situacije oko reprezentativca Bosne i Hercegovine, mladog Miralema Pjanića, kojeg želi dovesti u svoju ekipu na posudbu.


- Miralem je veliki talent i potrebno mu je da ove sezone igra što je moguće više. Poslao sam punudu Lyonu da nam ga dadnu na posudbu ove sezone, ali još uvijek nismo dobili odgovor. Mislim da bi ova godina mogla biti Pjanićeva, vrlo lako bi mogao zablistati. Ipak, s obzirom na igrački kadar Lyona, mislim da bi on ponovo svoju priliku na Gerlandu opet mogao dobivati s klupe. Zato sam i poslao ponudu, jer bi u Grenobleu igrao mnogo više. Ipak, treba sačekati i vidjeti kako će se situacija razvijati“, kaže Mehmed Baždarević za SportSport.ba.


Pratite li dešavanja u ostatku fudbalske Evrope? Po vašem mišljenju, ko bi od bh. reprezetativaca mogao zabljesnuti ove sezone?


- Prije svih mislim da će glavnu ulogu u tome igrati Vedad Ibišević i Edin Džeko. Na njima dvojici je teška zadaća da potvrde ono što su napravili prošle sezone, a obojica su napravili mnogo. Radi se svakako o vanserijskim talentima i mislim da će oni nastaviti graditi bh. fudbalski imidž u Evropi. Osim toga, smatram da je kapiten nacionalnog tima Emir Spahić napravio odličan potez dolaskom u Montepellier, u francusku ligu, gdje će imati priliku da se dokaže. S igračkim kvalitetima kakve on posjeduje, siguran sam da će uspjeti“, smatra Meša.


Poznato je da ste imali određenih nesuglasica sa Upravom Grenoblea. O čemu se zapravo radilo?


- Situacija u klubu je zaista teška, prije svega finansijski. Jako je teško napraviti ekipu kada vam ode mnogo fudbalera, a ne dovedu se adekvatne zamjene. Ja sam jutros na treningu imao samo 19 igrača, a to je premalo za jednu od najjačih evropskih liga. Očekivao sam pojačanja, ali zbog nedostatka novca klub nije bio u stanju to ispoštovati. Do sada smo potpisali samo dva fudbalera i biće teško ove sezone ponoviti neke rezultate kao prošle. Ipak, optimista sam i nadam se da i ova ekipa može ostvariti zapažene rezultate“, dodao je Baždarević.