Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

06.08.2009.

Pepsi u drugom krugu, čekaju se Musemić, Janjoš i Osim

No­go­me­tni te­nis tur­nir "Pep­si Kup 2009" igra se na Ter­mal­noj ri­vi­je­ri Ili­dža od 1. do 9. av­gus­ta. Ovaj spor­tski do­ga­đaj oku­plja ve­li­ki broj uče­sni­ka u žen­skoj i mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji. Sva­ka eki­pa bro­ji po dva ta­kmi­ča­ra sa je­dnom iz­mje­nom. Uta­kmi­ca se igra do 21 po­en (na je­dan do­bi­ven set sa dva po­ena ra­zli­ke). Ge­ne­ral­ni spon­zor tur­ni­ra je Sa­ra­jev­ska pi­va­ra "PEP­SI", dok su or­ga­ni­za­to­ri tur­ni­ra: Spor­tski sa­vez Kan­to­na Sa­ra­je­vo, ŽSFK 2000 Sa­ra­je­vo i Ter­mal­ne ri­vi­je­re Ili­dža. Ka­ko is­ti­ču or­ga­ni­za­to­ri tur­ni­ra, po­slje­dnjeg da­na ta­kmi­če­nja odi­grat će se i re­vi­jal­na uta­kmi­ca izme­đu tre­ne­raNK Že­lje­zni­ča­ra i Sa­ra­je­va, a izme­đu os­ta­lih tre­ba­li bi nas­tu­pa­ti Hu­sref Mu­se­mić i Amar Osim. Fi­nal­na uta­kmi­ca igrat će se 9. av­gus­ta.