Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

12.08.2009.

Sramotan poraz !!!

Reprezentacija BiH na Olimpijskom stadionu Koševo odigrala je prijateljski meč sa selekcijom Irana. Rezultat je glasio 2:3. Golove za našu reprezentaciju postigao je napadač Wolfsburga Edin Džeko u 53 i 65. minuti. Iranci su kasnije stigli do izjednačenja u 75, 83 i minuti da bi u 89. minuti stigli i do pobjede.

 

U petom prijateljskom sustretu sa Iranom ponovo nismo mogli doći do pobjede. Ponovo smo vodili kao u ranijim mečevima da bi izgubili vodstvo, a kasnije i utakmicu. Ovo je ujedno bila i posljednja provjera pred predstojeće kvalifikacione mečeve izabranika Miroslava Ćire Blaževića. U septmebru našu reprezentaciju čekaju odlučujući mečevi protiv Andore i Turske.

 

12.08.2009.

Zlatan Bajramović: Krvavih nogu u boj sa Irancima

Miroslav Blažević često potcrtava značaj Zlatana Bajramovića za ekipu. Kada se on pojavi, selektora sunce ozari. Upravo je jučer selektor govorio o Zlatanu.


- On je sportski heroj. Na treningu su mu noge bile krvave od žuljeva, ali on nije želio stati - govorio je Ćiro, koji je Bajramoviću sinoć morao zabraniti da trenira.


Iako su mu noge pune žuljeva, Zlatan večeras želi igrati.


- Selektor će odlučiti, ali ja želim igrati, i to što više. Fizički nisam baš potpuno spreman, ali psihički jesam - kaže Bajramović.


Zlatan je prošlog vikenda odigrao prvi meč nakon ozdravljenja. Nastupio je za U-23 tim Ajntrahta protiv Grojter firta.


- Odigrao sam osamdesetak minuta. Bilo mi je mnogo za početak, jer sam svoju ulogu želio obaviti što bolje. Naporno je bilo ići prema golu pa se vraćati natrag, ali sam izdržao. Što je najvažnije, ništa me nije boljelo - govori Bajramović.


Dok većina igrača tvrdi da je rezultat večerašnje utakmice protiv Irana vrlo važan, Zlatan smatra da je najbitnije da se niko ne povrijedi.


- Nemamo mnogo vremena do utakmice sa Ermenijom, ne bi valjalo da se neko ozlijedi. Ja nikada ne volim gubiti pa čak ni na treningu, ali mislim da je ipak bolje malo se poštedjeti teških duela. Smatram da je reprezentativna provjera dobra pa i ova. Bez obzira na to što nije otišao na SP, Iran ima jednu od najjačih ekipa u Aziji - kaže Bajramović. 


                                   Sa dobrom odbranom sa Verderom je lako


Bajramović nije igrao prošlog vikenda u neočekivanoj pobjedi Ajntrahta u Bremenu od 3:2.


- Možda neki to vide kao iznenađenje, ali ja ne mislim tako. Verder ima strašnu navalnu ekipu, ali odbrana im je dosta slaba. Ako njihov protivnik dobro složi zadnju liniju, ima dobre šanse da pobijedi. Lakše je dobiti Verder nego nekog autsajdera - tvrdi Bajramović.

 

12.08.2009.

Bučan istegao ložu

Radost na Grbavici zbog pobjede protiv Širokog Brijega umanjila je nezgoda koju je doživio Sead Bučan. Brzonogi fudbaler Željezničara u 35. minuti je morao napustiti teren zbog istegnuća lože, pa trener Amar Osim u narednih nekoliko kola neće moći računati na standardnog prvotimca.


- Obnovio sam povredu koju sam ranije imao, doktori su mi propisali mirovanje 10 do 15 dana. Nadam se da ću nakon toga brzo na teren - govori Bučan.


Utakmicu je nastavio pratiti i nakon povrede, i zajedno sa suigračima i navijačima proslavio važnu pobjedu.


- Atmosfera je bila za pamćenje. Velika je stvar što smo zabili gol i osvojili tri boda.


Osjetilo se da je ekipa pod opterećenjem, nakon pobjede u Zenici morali smo to potvrditi pred svojim navijačima, a za protivnika smo imali možda i najbolju ekipu u ligi. Na kraju je sve dobro završilo - govori Bučan.


                                               Danas premije


Utakmica protiv Širokog Brijega napunila je kasu Željezničara, a igrači će već danas dobiti premije za dvije uzastopne pobjede.


- Igrači će dobiti plate i premije, mnogo veće nego što su do sada dobijali. Navijači su podržali ovo što radimo, ispunili stadion, interes se osjeti na svakom koraku. Sve više sponzora se javlja sa ciljem da se uključi u projekat vraćanja Željezničara na evropske staze - rekao nam je predsjednik kluba, Sabahudin Žujo.

12.08.2009.

Blažević: Iran je azijski gigant!

Ve­če­ras fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH na Ko­še­vu (20.45) do­če­ku­je se­le­kci­ju Ira­na. Za Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća ovo je "ge­ne­ral­ka" uoči kva­li­fi­ka­cij­skih uta­kmi­ca, naj­pri­je sa Ar­me­ni­jom (5. sep­tem­bar), po­tom Tur­skom, Es­to­ni­jom i Špa­ni­jom. Si­gur­no je da sas­tav ko­ji is­trči ve­če­ras, ne­će star­ta­ti pro­tiv Ar­me­na­ca. Za­to što je Bla­že­vić os­tao bez ne­ko­li­či­ne stan­dar­dnih.

 

- Kon­tra nas ve­če­ras će bi­ti re­spe­kta­bil­na se­le­kci­ja, sa izu­ze­tno ta­len­ti­ra­nim igra­či­ma. Iran je azij­ski gi­gant. Iran­ci su ina­če, čes­tit na­rod, ta­len­ta­ri­na na­ci­ja. Ukrat­ko, do­la­ze nam pri­ja­te­lji - na­gla­ša­va Bla­že­vić.

 

Uta­kmi­ca ima pri­ja­telj­ski ka­ra­kter, što ne zna­či da će i na te­re­nu bi­ti mi­ro­lju­bi­vo.

 

- Bit će ška­klji­vo. Ka­ko Iran ima sjaj­ne znal­ce, a ja još ja­če i bo­lje. Po­zi­vam na­vi­ja­če da do­đu i uži­va­ju u spe­kta­klu ko­ji će upri­li­či­ti mo­ji i iran­ski igra­či. Ovo je uta­kmi­ca za sla­do­kus­ce, za gur­ma­ne...

 

Kad po­gle­da pa­pi­rić sa ime­ni­ma igra­ča, li­ce do­bi­je dru­gi iz­gled.

 

- Bri­ne me Ke­nan Ha­sa­gić. Na­ža­lost na nje­ga ne­ću mo­ći ra­ču­na­ti za uta­kmi­ce se Ar­me­ni­jom i Tur­skom. U ve­li­kom sam be­la­ju, jer je Ha­sa­gić po­put Su­per­me­na.

 

Ža­li i za Mi­si­mo­vi­ćem...

 

- Zvjez­dan je du­ša ti­ma, ra­zi­gra­va na­pa­da­če, ali šta će­mo kad ga ne­ma. Va­lja igra­ti bez njega u Ar­me­ni­ji.

 

Sre­tan je što je na­pad ja­či za po­vra­tni­ka Ibi­še­vi­ća.

 

- Još ka­da se po­tpu­no spre­mi i u for­mu vra­ti Baj­ra­mo­vić, bit će­mo opa­ki.

 

Stal­no mi­sli na Ar­me­ni­ju.

 

- Tur­sku mo­ra­mo do­če­ka­ti sa če­ti­ri bo­da vi­ška. Oni je­su ve­le­si­la, ali vi­di­te, mi ima­mo če­ti­ri bo­da fo­re. Ne smi­je­mo to pro­su­ti u Ar­me­ni­ji. Tur­ci nas re­spe­ktu­ju, ali se mo­ra­ju i bo­ja­ti na­še sna­ge.

 

On je opre­zan, svjes­tan je tur­skog lo­bi­ja, ali ima li­jek i za te even­tu­al­ne zam­ke.

 

- Ja­sno je svi­ma ko­ga bi mo­žda ne­ki auto­ri­te­ti že­lje­li na svjet­skom prven­stvu. Mo­gu­će su i su­da­čke gre­ške, mo­gu ti je­dnom ne svi­ra­ti pe­nal, ali dva pu­ta ne­ma­ju pra­vo.

 

Za kraj o na­vi­ja­či­ma.

 

- Oni su nam naj­va­žni­ji. Sva­ki dan pri­čam sa igra­či­ma i sa va­ma no­vi­na­ri­ma. Na­pra­vit će­mo ne­ki za­je­dni­čki spot. Mi iz re­pre­zen­ta­ci­je i na­vi­ja­či i ape­li­ra­ti na vi­te­ško na­vi­ja­nje ka­ko bi os­tva­ri­li za­je­dni­čki cilj - odla­zak na Svjet­sko prven­stvo u Ju­žnu Afri­ku - izja­vio je za "San" Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

                                                Sas­tav

 

Su­pić, Na­da­re­vić, Spa­hić, Da­mja­no­vić, Sa­li­ho­vić, Baj­ra­mo­vić Ja­hić Pja­nić, Ibri­čić, Ibi­še­vić, Dže­ko

Re­zer­ve: Nur­ko­vić, Mir­vić, Mra­vac, Ra­de­ljić, Zec, Šti­lić, Sa­do­vić,

Se­le­ktor: Mi­ro­slav Bla­že­vić, asis­ten­ti; Bor­če Sre­do­je­vić, Ivi­ca Bar­ba­rić, En­ver Lu­gu­šić. Se­kre­tar El­mir Pi­lav. Do­ktor Edin Jer­la­gić, ma­ser Ismir Ha­dži­baj­rić.

 

                                   "For­do­vi" za aso­ve

 

Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća na aero­dro­mu ne­će vi­še do­če­ki­va­ti kom­bi Sa­ve­za. Se­le­ktor, odno­sno jr. Bla­že­vić do­bio je od spon­zo­ra šest naj­bo­ljih mo­de­la for­do­va ko­je će ko­ris­ti­ti Sa­vez. Je­dan će os­ta­ti u vla­sniš­tvu Sa­ve­za. Na­vo­dno su Ibi­še­vić, Spa­hić, Dže­ko pre­za­do­vo­ljni no­vim li­mu­zi­na­ma. La­knu­lo je i Ade­mu Dži­pi i Fu­adu Ke­či, ko­ji go­di­na­ma kraj­nje sa­vje­sno vo­ze sve što im do­đe pod ru­ku. Od stal­nog drnda­nja, ne zna­ju kad ih šta pec­ka, da li je to bu­breg pro­še­tao ili su re­bra po­pus­ti­la.

 

                                   Ći­ri­ni "gol­fe­ri"

 

U ovih go­di­nu i "ku­sur" Ći­ri­nog man­da­ta, vje­ro­va­li ili ne, se­le­ktor je vi­še tre­nin­ga odra­dio u par­ku is­pred ho­te­la Her­ce­go­vi­na. Stran­ci ko­ji su se za­te­kli u vri­je­me tre­nin­ga, mi­sli­li su da se ra­di o golf re­pre­zen­ta­ci­ji BiH, jer se ugla­vnom ra­di­lo na tra­vi. Čudi­li su se i ne­ki no­vi­na­ri, dok ni­su ču­li šta mi­sle igra­či: Tre­nin­zi u par­ku su žes­to­ki, pa­kle­ni, a za­ni­mlji­vi - ka­žu u glas re­pre­zen­ta­tiv­ci.

 

                                   O čel­ni­ci­ma NSBiH

 

To­kom oku­plja­nja u ho­te­lu na­še re­pre­zen­ta­ci­je ni­je bi­lo ni­kog od čel­ni­ka Sa­ve­za. Mo­gu­će da će da­nas pred­sje­dnik ili ne­ko od do­pred­sje­dni­ka do­ći i poz­dra­vi­ti igrat će uoči ve­če­raš­njeg me­ča.

 

- Me­ni ne sme­ta­ju. Na­pro­tiv, mi­slim da bi bi­lo do­bro zbog eki­pe da su do­šli i poz­dra­vi­li mom­ke. To je sve što se od njih tra­ži - zbo­rio je se­le­ktor.

12.08.2009.

Barbarez : Selektor Blažević raspolaže ubojitim napadom

U Sa­ra­je­vu se ovih da­na na­la­zi i biv­ši ka­pi­ten fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH, Ser­gej Bar­ba­rez, ko­ji je na krat­ko pre­ki­nuo odmor s po­ro­di­com ka­ko bi do­šao zbog pri­va­tnih oba­ve­za. I po­red to­ga, biv­ši ka­pi­ten je uspio iz­dvo­ji­ti ne­ko­li­ko sa­ti ka­ko bi obi­šao dje­cu ko­ja su se na­la­zi­la u kam­pu «Otvo­re­ne za­ba­vne ško­le fu­dba­la» ko­ja se održa­va ovih da­na na Ili­dži.

 

- Izne­na­đen sam bro­jem dje­ce ko­ja su se oku­pi­la ov­dje. Vo­lon­ter u UN-u, Ro­bin Uj­fa­lu­ši, ina­če ro­đak mog ne­ka­daš­njeg sui­gra­ča To­ma­sa Uj­fa­lu­ši­ja to­li­ko me je zvao i na­go­va­rao da do­đem da sam na kra­ju po­pus­tio. Ina­če, sa fa­mi­li­jom sam bio na odmo­ru u Mos­ta­ru, pa sam on­da pre­šao na mo­re. Mo­ram pri­zna­ti ni­je bi­lo lah­ko or­ga­ni­zo­va­ti do­la­zak u Sa­ra­je­vo.

 

Biv­ši fu­dba­ler Ha­no­ve­ra, Uni­ona, Han­se, Bo­ru­si­je iz Dor­tmun­da, HSV-a, Ba­je­ra... već ne­ko vri­je­me vo­lon­ti­ra u UN-u.

 

- Po­ku­ša­vam i na taj na­čin da po­mo­gne ra­zvo­ju fu­dba­la po­se­bno ako je u pi­ta­nju ne­ki pro­je­kat ve­zan za BiH. Sa­ko mo­gu po­mo­ći ne­ka­ko svo­jim pri­sus­tvom sre­tan sam zbog to­ga.

 

Bar­ba­rez je još od mje­se­ca ja­nu­ara član Upra­vnog odbo­ra Ham­bur­ga, či­ji je dres no­sio šest go­di­na pos­ti­gav­ši za to vri­je­me 65 go­lo­va. Ka­že da mu je to dos­ta po­mo­glo oko sna­la­že­nja na ovoj ve­oma od­go­vor­noj po­zi­ci­ji jer ve­li­ki broj upo­sle­ni­ka klu­ba po­zna­je od pri­je.

 

- S vre­me­na na vri­je­me Upra­vni odbor se oku­plja ka­ko bi ana­li­zi­rao rad klu­ba. Mi pra­ti­mo sva­ki po­tez svih upo­sle­ni­ka. Ove go­di­ne Upra­va je naj­vi­še ulo­ži­la u tim do sa­da. Is­ti­na, odla­zak Ivi­ce Oli­ća u Ba­jern se osje­tio, ali do­ve­li smo iz Gro­nin­ge­na ve­oma ta­len­to­va­nog na­pa­da­ča mla­de šved­ske re­pre­zen­ta­ci­je, Mar­ku­sa Ber­ga, kao za­mje­nu za Oli­ća. Am­bi­ci­je klu­ba su ja­sne - izla­zak na evrop­sku sce­nu, a ako bu­de šan­se, u Li­gu šam­pi­ona. Bi­će te­ško jer se ci­je­la li­ga po­ja­ča­la i po­no­vo će bi­ti ne­iz­vje­sno do za­dnjeg ko­la.

 

Ka­že da je pra­tio nas­tu­pe bh klu­bo­va na evrop­skoj sce­ni ko­li­ko je sti­gao s ob­zi­rom da ni­je bi­lo tv pre­no­sa ne­kih me­če­va. Izne­na­di­lo ga je Sa­ra­je­vo.

 

- Čuo sam se s ne­kim svo­jim pri­ja­te­lji­ma koj su bi­li na Ko­še­vu. Za­is­ta, Sa­ra­je­vo je os­vje­tla­lo obraz bh fu­dba­la. Na­dam se da ne­će tu sta­ti i da će eki­pa nas­ta­vi­ti igra­ti na tom ni­vou i u nas­tav­ku se­zo­ne.

 

Ser­gej Bar­ba­rez je kao ka­pi­ten pre­dvo­dio bh se­le­kci­ju na gos­to­va­nju u Ira­nu, 2006. go­di­ne, ka­da je naš tim iz­gu­bio s vi­so­kih 2:5. Ve­če­ras po­no­vo igra­mo pro­tiv Ira­na, ovaj put na sta­di­onu Asim Fer­ha­to­vić Ha­se i bez Bar­ba­re­za.

 

- Ovo je sad dru­go vri­je­me. I na­ma i nji­ma ne­dos­ta­ju ne­ki igra­či iz te uta­kmi­ce. Čuo sam da im ne igra Ma­hda­vi­ki­ja i još par igra­ča, ali si­gur­no ni­su mno­go sla­bi­ji. Se­le­ktor Bla­že­vić vje­ro­va­tno naj­bo­lje zna za­što je iza­brao Iran za pro­ti­vni­ka. Ko­li­ko sam čuo ne­će bi­ti Mi­si­mo­vi­ća, ni ve­če­ras, a ni pro­tiv Ar­me­ni­je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i nje­go­vo nei­gra­nje će se osje­ti­ti ma­da mi­slim da se i po­red to­ga ne tre­ba­mo bri­nu­ti za na­šu ofan­zi­vnu li­ni­ju ko­ja je s Ibi­še­vi­ćem i Dže­kom ubo­ji­ta - is­ta­kao je Ser­gej Bar­ba­rez za «San».

12.08.2009.

Mensur Bajramović : Pribojavam se utakmice sa Portugalom

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, na­kon dva da­na pa­uze, ju­čer je nas­ta­vi­la sa pri­pre­ma­ma za pred­sto­je­će dvi­je uta­kmi­ce ba­ra­ža za pla­sman na Evrop­sko prven­stvo ko­je će se igra­ti u Polj­skoj od 7. do 20. sep­tem­bra 2009.

 

- Već mje­sec da­na smo u po­go­nu ta­ko da nam je bi­lo po­tre­bno ma­lo vre­me­na ka­ko bi se igra­či os­vje­ži­li pred me­če­ve ko­ji nas oče­ku­ju u na­re­dnih de­set-ak da­na - ka­zao je Men­sur Baj­ra­mo­vić, se­le­ktor re­pre­zen­ta­ci­je BiH.

 

Iza­bra­ni­ci Baj­ra­mo­vi­ća u dvi­je uta­kmi­ce os­tva­ri­li su is­to to­li­ko po­bje­da, iako su u po­je­di­nim mo­men­ti­ma dje­lo­va­li de­kon­cen­tri­sa­no na par­ke­tu.

 

- Ovo je no­va eki­pa ta­ko da ne mo­že­mo igra­ti bez gre­ške. Lo­gi­čno je da smo pro­tiv Bel­gi­je i Por­tu­ga­la ima­li i ma­lih pa­do­va u igri. Ve­ći­na igra­ča ne­ma­ju gla­vne ulo­ge u svo­jim ma­ti­čnim klu­bo­vi­ma, dok u re­pre­zen­ta­ci­ju do­bi­va­ju zna­tno ve­ću mi­nu­ta­žu. Što se ti­če na­še vanj­ske li­ni­je je­di­no je Ne­ma­nja Gor­dić u pro­te­kloj se­zo­ni imao za­pa­že­nu ulo­gu u Bu­du­ćnos­ti. Ni­had Đe­do­vić igrao je u tre­ćoj špan­skoj li­gi, gdje se ne igra se­ni­or­ska ko­šar­ka - is­ta­kao je Baj­ra­mo­vić.

 

Se­le­ktor sma­tra da su bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci u prva dva me­ča bi­li ve­oma bor­be­ni i da ja taj se­gment igre upra­vo na­še naj­ja­če oru­žje.

 

- Mom­ci na par­ke­tu "gi­nu", a po­red to­ga ima­mo i so­li­dnu od­bra­nu. Za­do­vo­ljan sam, ali ni­smo još za­vrši­li svo­ju za­da­ću.

 

Žoao Fi­gueire­do i Di­ogo Ka­re­ira, dvo­ji­ca Por­tu­gal­skih ko­šar­ka­ša obo­lje­li su od svinj­ske gri­pe, ta­ko da ne­će mo­ći po­mo­ći svo­joj re­pre­zen­ta­ci­ji u na­re­dnim uta­kmi­ca­ma.

 

- To su igra­či ko­ji ne­ma­ju ve­li­ku mi­nu­ta­žu, ta­ko da mi­slim da Por­tu­gal ne­će bi­ti osla­bljen. Oni vi­še ni­su u ti­mu ta­ko da ne­ma ra­zlo­ga za bri­gu. Što se ti­če na­še gru­pe još uvi­jek je sve mo­gu­će. Vi­djet će­mo ka­ko će se stva­ri odvi­ja­ti. Ići će­mo na po­bje­du i u Bel­gi­ji, bez ob­zi­ra ka­ko ra­zmiš­lja­ju na­ši pro­ti­vni­ci.

 

Ka­ko is­ti­če se­le­ktor igra­ti pred ze­ni­čkom pu­bli­kom ve­li­ki je mo­tiv za igra­če.

 

- Uslo­vi u Ze­ni­ci su odli­čni. Po­čev od ho­te­la, dvo­ra­ne, lju­ba­znos­ti Ze­ni­ča­na... Ima­li smo ve­li­ku po­dršku do­ma­će pu­bli­ke u uta­kmi­ci sa Bel­gi­jan­ci­ma i na­dam se da će­mo no­še­ni na­vi­ja­či­ma sla­vi­ti po­bje­du i u na­re­dnom me­ču pro­tiv Por­tu­ga­la - za­vrša­va Baj­ra­mo­vić.

 

Po­slje­dnju uta­kmi­cu u gru­pnoj fa­zi ba­ra­ža BH ko­šar­ka­ši igrat će pro­tiv Bel­gi­je u An­tver­pe­nu 17. av­gus­ta u 20 sa­ti.

 

                                               Por­tu­gal­ci ne­ugo­dan pro­ti­vnik

 

Na­ši ko­šar­ka­ši na­re­dni meč igrat će 14. av­gus­ta pro­tiv Por­tu­ga­la u Ze­ni­ci u 20.15 sa­ti.

 

- Pri­bo­ja­vam se uta­kmi­ce sa Por­tu­gal­ci­ma. Naj­te­že je igra­ti una­pri­jed do­bi­ve­ne me­če­ve. Po­bje­di­li smo ih u gos­ti­ma, me­đu­tim mo­ra­mo po­no­vi­ti is­tu igru ka­ko bi os­tva­ri­li us­pjeh i pred do­ma­ćom pu­bli­kom. Uko­li­ko bu­de­mo igar­li tvrdo u odbar­ni i kon­tro­li­sa­li nji­ho­ve šu­te­ve, mo­že­mo se na­da­ti po­zi­ti­vnom is­ho­du. Me­đu­tim, si­gu­ran sam da ne­će­mo ima­ti la­gan meč. Ipak, uči­nit će­mo sve da po­bje­di­mo - ka­že Baj­ra­mo­vić.

 

12.08.2009.

BH Gas generalni sponzor RK Bosna

Najuspješniji sportski kolektiv zadnjih godina u Bosni i Herecegovine - Rukometni klub Bosna danas je dobio novog generalnog sponzora. Osvajača dvostruke titule prošle sezone u BiH u narednoj sezoni će sponzorirati Kompanija BH Gas. Ugovor  o sponzorstvu danas su u Sarajevu potpisali predsjednik Upravnog odbora RK Bosna Jasmin Hošo i generalni direktor BH Gasa Almir Bećarević.


Na svečanosti održanoj u hotelu Evropa predstavljen je novi UO, Predsjedništvo Skupštine kluba kao i ekipa za sezonu 2009./2010. Predvođena novim trenerom Irfanom Smailagićem, ekipa je za novu sezonu pojačana sa čak devet novih igrača - Risto Arnaudovski, Josip Nekić, Sandro Uvodić, Damir Doborac, Vladislav Veselinov, Dušan Bozoljac, Faruk Vražalić, Alen Ovčina i Vedran Banić. Po riječima predsjednika Jasmina Hoše, Upravni odbor RK Bosna već duži niz godina stoji iza ovog velikog projekta.


- Sportski entuzijasti i predstavnici spoznora kreirali su koncept za naredne tri godine, čiji je glavni akcent dominacija u domaćem prvenstvu i plasman u sami vrh evropskog rukometa", kazao je Hošo.


Prema novom sistemu takmičenja u Ligi prvaka Bosna je svrstana među 20 klubova u Evropi, čime je plasirana direktno u žrijeb za grupu, što je pokazatelj koliko su dogogodišnji rad i uspjesi na međunarodnom planu cijenjeni u Evropskoj rukometnoj federaciji - EHF.


U Ligi prvaka "Studenti" će igrati u B-grupi s ekipama mađarskog Veszprema, slovenskog Gorenja, njemačkog Rhein Necckara, francuskog Chamberija i ekipom iz kvalifikacija. U prvom susretu Bosna u Sarajevu 30. septembra dočekuje francuskog predstavnika.     


Rukometaši bh. prvaka su završili pripreme u Kranjskoj gori, a od 11. do 15. augusta  učestvovat će na TV turniru Šampiona u Doboju. Do početka takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni završne pripreme planirane su krajem avgusta u Poreču.

 

 

 

12.08.2009.

Slijede pravi ispiti

Fudbaleri Borca u prva dva kola Premijer lige BiH imaju stoodstotan učinak, a prema riječima šefa struke banjolučke ekipe, Velimira Stojnića, tek u naredne dvije utakmice njegovi izabranici će pokazati pravu snagu. "Crveno-plavi" će u narednom meču gostovati kod Čelika u Zenici, a potom u utakmici bez publike, na Gradskom stadionu igraju sa Širokim Brijegom.   

 

- Prvenstvo tek sada ulazi u onaj pravi ritam i svaka naredna utakmice biće sve teža i teža. Dolaze mečevi u kojima ćemo pokazati koliko zaista vrijedimo. Prvo nas očekuje duel sa Čelikom, a onda ćemo biti domaćini Širokom Brijgu, što je po meni najteža utakmica, pošto ćemo igrati bez publike. Posmatrao sam ih uživo, tako da sam se uvjerio da je riječ o zaista kvalitetnoj ekipi - kazao je Velimir Stojnić.

 

Na startu Premijer lige Borac je porazio Laktaše u Laktašima (0:2), a istim rezultatom pao je i Leotar. U dvije utakmice odbrana Banjolučana nijednom nije kapitulirala.

 

- U pripremnom periodu mnogo smo radili na kolektivu i to se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Nadam se da će tako biti i u narednim susretima - dodao je šef struke banjolučkog premijerligaša.

 

Ohrabrujuća činjenica za Velimira Stojnića jeste i to što može da računa na sve fudbalere, pošto se u kombinaciji za prvi tim sada nalazi i Marko Maksimović, koji je dobio crveni karton na kraju prošle sezone, u meču sa Slavijom (1:1).

 

- Svi igrači konkurišu za meč sa Čelikom, volio bih da tako bude i sa Širokim Brijegom. Ukoliko u te dvije utakmice pobijedimo napravili bismo odličan uspjeh - kazao je Stojnić, koji je za kormilom Borca poražen samo u prijateljskom meču od beogradske Crvene zvezde (0:2).

12.08.2009.

Sorakova na probi

Ekipa Ženskog rukometnog kluba Mira iz Prijedora nalazi se na Mrakovici, gdje će se pripremati sedam dana. Šef Stručnog štaba prijedorskog premijerligaša, Zoran Štrbac, kaže da će se raditi na poboljšanju fizičke spreme. Prijedorčankama se priključila i bivša igračica banjolučke Mladosti Marjana Sorak.

 

- S obzirom na ono što sam imao priliku da vidim u minula tri dana mogu reći da sam i više nego zadovoljan načinom na koji djevojke pristupaju radu. Zalaganje je na visokom nivou, radi se punim intenzitetom, a uslovi su fenomenalni. Zbog nepovoljnih vremenskim prilika bili smo prinuđeni da planirana tri treninga dnevno svedemo na dva, ali bi i to trebalo da bude dovoljno da ispunimo sve ono što smo predvidjeli. Redovima se priključila i Nataša Kuzmanović, koja zbog privatnih obaveza nije bila u mogućnosti da s trenažnim procesom startuje na vrijeme. Na probu je doputovala i bivša igračica Mladosti Marjana Sorak, koja igra na svim spoljnim pozicijama, a iz onoga što sam uspio da vidim do sada mogu reći da se radi o igračici koja zaslužuje pažnju. Sorakova još uvijek nije registrovana za naš tim, ali pošto je riječ o slobodnoj igračici, potpisivanje saradnje ne bi trebalo da bude problem - rekao je Štrbac.

 

Strateg Prijedorčanki dodaje da status Olge Kisil-Kunovac i Dunje Kunovac još uvijek nije riješen, ali i da na njih klub u narednim obavezama ne računa.

 

- Njih dvije se još uvijek vode kao igračice Mire, jer su ugovorom vezane za klub. Međutim, one se ne pojavljuju na treninzima, a ja ostajem pri svom stavu da ko god ne ispoštuje plan rada neće biti uvršten na listu za narednu sezonu. Zbog porodičnih obaveza ne računamo ni na usluge Nevene Bogdanović. Na raspolaganju imam 18 rukometašica koje vrijedno rade i siguran sam da ćemo početak lige dočekati spremni. Po povratku u Prijedor u planu su i kontrolne utakmice s klubovima iz okruženja, Knežopoljkom i Unom DSW iz Kozarske Dubice, te banjolučkim Borcem - rekao je Zoran Štrbac, trener rukometašica Mire.

 

Rukometašice Mire na Kozari će boraviti do 15. avgusta.

12.08.2009.

Duško Stajić : Igrat ćemo glavnu ulogu

Duško Stajić, fudbaler Modriča Maksime, trku u Premijer ligi BiH počeo je u velikom stilu. Na otvaranju sezone postigao je gol na "Grbavici" protiv Olimpika, gdje je njegov tim osvojio bod (2:2), dok je na domaćoj premijeri dva puta zatresao mrežu Sarajeva za ubjedljivu pobjedu "uljara" (3:0), a ponio je i epitet prvog igrača utakmice.

 

- Počelo je dobro, kao i najljepšim fudbalskim snovima, samo tako treba i da nastavim. Fizički se odlično osjećam, maksimalno sam radio u pripremnom periodu, to mi se, eto, sad vraća. Trudiću se da nastavim sa uspješnim igrama i, naravno, golovim i u narednim mečevima - kaže 27-godišnji Duško Stajić, igrač modričkog premijerligaša.

 

Iz Modriče je prije dvije sezone stigao upravo iz Sarajeva, a u nedjelju je u prvenstvenom okršaju "zavio u crno" svoj bivši klub.

 

- Nisam se tamo baš naigrao, imao sam problema s povredama, dugo su me mučili. Zbog toga sam odlučio da napustim "Koševo", izabrao sam Modriča Maksimu i nisam pogriješio. Ovdje mi je lijepo, osjećam se kao da sam tu godinama.

 

Za odličnu igru sa Sarajevom stigla je pohvala od čuvenog trenera Crvene zvezde Ljupka Petrovića, koji je u svečanoj loži posmatrao nedjeljni derbi.

 

- Pročitao sam u novinama ono što je Ljupko rekao o mojoj igri. Drago mi je zbog toga, gode pohvale jer dolaze od jednog velikog fudbalskog stručnjaka. Naravno, to me neće uspavati, nego će biti motiv da još više treniram, da još bolje igram - ne leti u oblacima Stajić.

 

U prošlogodišnjem prvenstvu Modriča Maksima je izborila opstanak u posljednjem, kolu, a ove sezone fudbalski apetiti su joj mnogi veći. I Stajić vjeruje da ovaj tim može mnogim favoritima pomrsiti račune.

 

- Imamo sjajnu atmosferu u klubu, odličnog trenera, a klupsko rukovodstvo je stalno uz nas. Siguran sam da će to doprinijeti i uspješnoj sezoni. Iskren da budem, mislim da ćemo u ovogodišnjem prvenstvu igrati jednu od glavnih uloga - mišljenja je Stajić.

 

12.08.2009.

Sjednica IO FSRS: Usvojene liste sudija

Četiri dana prije početka prvenstva u Prvoj i Drugoj, te Regionalnim ligama Republike Srpske održana je sjednica Izvršnog odbora naše kuće fudbala na kojoj su usvojene liste delegata, sudija i kontrolora tih rangova takmičenja. Komesar za takmičenje Prve lige, Marko Vasiljević, podnio je izvještaj sa održanog seminara delegata elitnog ranga takmičenja Srpske.

 

- Od 25 kandidata samo jedno lice je opravdano izostalo i njemu je omogućeno da polaže ispit sa kolegama na seminaru delegata Druge lige, grupa zapad. Zbog skromnog znanja prisutnih predložio sam Izvršnom odboru da donja granica prolaznosti bude 18 umjesto 20 tačnih odgovora - rekao je Vasiljević.

 

Nakon duže rasprave, predsjednik FS Republike Srpske Mile Kovačević, predložio je da se još samo ovaj put prihvati prijedlog komesara Vasiljevića, a da se u zimskoj pauzi obavi novi test znanja.

 

- Još samo ovaj put pomjerićemo granicu, ali pred početak proljećnog dijela šampionata održaćemo novu provjeru i onaj ko ne zadovolji, ma o kome se radilo, neće moći obavljati tu funkciju - istakao je Kovačević.

 

Tako je jednoglasno usvojena lista i na terenima Prve lige u jesenjem dijelu biće delegirana 24 lica. Na ovom sastanku usvojena se i liste kontrolora i sudija (A i B) svih rangova takmičenja pod ingerencijom FS Srpske. Prilikom te tačke dnevnog reda predstavnici PFS Doboj Rade Vasiljević i Nenad Šukurma nisu bili za to da se među arbitrima iz Dobojske regije u Prvoj ligi nađe Velimir Drinić, odnosno smatrali su da bi na njegovom mjestu trebao biti Dražen Vasiljević.  

 

Pored toga donesena je odluka da komesar za takmičenje Druge lige, grupa zapad bude Milovan Vuković umjesto Dalibora Šljivara koji iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da obavlja tu funkciju. Takođe u Regionalnoj ligi centar izabrani su novi komesar za suđenje Aleksandar Ristić, odnosno komesar za delegiranje kontrolora Milorad Baroš.

 

Treba dodati da je IO dobio detaljan izvještaj komisije za pregled stadiona, na čijem čelu je predsjednik za bezbjednost Aco Milošević. Odluka fudbalske vlade je da se do početka takmičenja moraju otkloniti svi uočeni nedostaci i komisija će još jednom obići "problematične" terene kako bi utvrdila da li su ispunjeni minimalni uslovi za održavanje takmičenja. 

 

Tri kamere

 

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske donio je odluku da su svi prvoligaški klubovi dužni da snimaju utakmice sa tri kamere i da sve kasete nakon susreta uruče delegatu. Svi oni koji se ne budu pridržavali ove odluke snosiće sankcije predviđene odredbama Disciplinskog pravilnika FS RS.

12.08.2009.

Savić drugi, Babić treći na Ibru

Kajakaš Vrbasa Darko Savić zauzeo je drugo mjesto na Otvorenom prvenstvu Srbije u slalomu, koje je održano prošli vikend na rijeci Ibar. Savić je bio drugi u konkurenciji juniora iza Predraga Pavlovića iz Studenice. Luka Tomašević iz Vrbasa bio je sedmi. U konkurenciji C1 senior Dragan Babić je bio treći, dok je u kategoriji K1 seniora Igor Kuzmanović zauzeo osmu poziciju. Savić, Tomašević i Kuzmanović su u 3xK1 bili treći iza ekipa Ilindena iz Skoplja i Studenice.

 

Na Otvorenom prvenstvu Srbije nastupili su takmičari iz 17 klubova iz Makedonije, Hrvatske, Srbije i BiH. Savić je zahvaljujući rezultatima u proteklom periodu dobio poziv Međunarodne kajakaške federacije da bude dio njihovog projekta za perspektivne sportiste iz nerazvijenih zemalja, te da ode na pripreme za Svjetsko prvenstvo u Španiju. Šampionat svijeta za seniore biće održan od 8. do 13. septembra, a pripreme će biti u avgustu

12.08.2009.

Ibišević: Sretan sam što sam ponovo s ekipom

Nakon gotovo deset mjeseci Vedad Ibišević će ponovno zaigrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Popularni Vedo se potpuno oporavio od ozljede i na raspolaganju je izborniku Blaževiću za predstojeću utakmicu sa Iranom.


- Presretan sam što sam ponovo sa ekipom. Ozljeda je stvar prošlosti, koljeno ne boli i nemam više nikakvih problema, kaže Ibišević.


Što se tiče utakmice s Iranom, Ibišević naravno očekuje pobjedu…


- Vjerujem da će utakmica biti jako dobro, te da ćemo na kraju mi pobijediti, dodao je Ibišević

 

 

12.08.2009.

Ćiro: Pobjedu ćemo pokloniti navijačima

Našu reprezentaciju u srijedu u 20 sati očekuje generalka uoči odlučujućih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Miroslava Blaževića ugostiti će Iran na stadionu Asim Ferhatović Hase. Ćiro kaže da, iako se radi o prijateljskoj utakmici, smatra da je rezultat jako bitan.


- Dužni smo našim navijačima dobru utakmicu i pobjedu. Atmosfera u reprezentaciji je fantastična i ne smijemo dozvoliti da je eventualnim kiksom pokvarimo. Pobjeda protiv Irana bi nam puno značila u smislu dodatne snage uoči gostovanja kod Armenija, kaže Blažević.


Ćiro nam je otkrio i ime igrača koji će vjerojatno zamijeniti Misimovića u utakmici protiv Armenije.


- U igri su Štilić i Pjanić, ali za sada blagu prednost ima ovaj drugi. Protiv Irana će obojica dobiti priliku, pa ćemo vidjeti koliko mogu.

 

 

12.08.2009.

BH stonoteniseri u grupi I

U sjedištu Evropske stonoteniske unije u Luksemburgu, izvršen je žrijeb za Evropsko ekipno prvenstvo u stonom tenisu, koje će se održati od 13. do 20. septembra 2009. godine u Štutgartu. Naša reprezentacija će nastupiti samo u muškoj konkurenciji I igrat će u Standard Diviziji. Bosna i Hercegovina igraće u Grupi I sa Luksemburgom, Kiprom, Azerbejdžanom, Lihtenštajnom, Holandijom i Islandom. Inače na prvenstvu za našu zemlju nastupit će:


1. Srđan Miličević (član STK Vogošća)
2. Vladimir Ivanek (član STK Banja Luka)
3. Admir Duranspahić (trenutno igra u Francuskoj - Pariz)