Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

12.08.2009.

Barbarez : Selektor Blažević raspolaže ubojitim napadom

U Sa­ra­je­vu se ovih da­na na­la­zi i biv­ši ka­pi­ten fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH, Ser­gej Bar­ba­rez, ko­ji je na krat­ko pre­ki­nuo odmor s po­ro­di­com ka­ko bi do­šao zbog pri­va­tnih oba­ve­za. I po­red to­ga, biv­ši ka­pi­ten je uspio iz­dvo­ji­ti ne­ko­li­ko sa­ti ka­ko bi obi­šao dje­cu ko­ja su se na­la­zi­la u kam­pu «Otvo­re­ne za­ba­vne ško­le fu­dba­la» ko­ja se održa­va ovih da­na na Ili­dži.

 

- Izne­na­đen sam bro­jem dje­ce ko­ja su se oku­pi­la ov­dje. Vo­lon­ter u UN-u, Ro­bin Uj­fa­lu­ši, ina­če ro­đak mog ne­ka­daš­njeg sui­gra­ča To­ma­sa Uj­fa­lu­ši­ja to­li­ko me je zvao i na­go­va­rao da do­đem da sam na kra­ju po­pus­tio. Ina­če, sa fa­mi­li­jom sam bio na odmo­ru u Mos­ta­ru, pa sam on­da pre­šao na mo­re. Mo­ram pri­zna­ti ni­je bi­lo lah­ko or­ga­ni­zo­va­ti do­la­zak u Sa­ra­je­vo.

 

Biv­ši fu­dba­ler Ha­no­ve­ra, Uni­ona, Han­se, Bo­ru­si­je iz Dor­tmun­da, HSV-a, Ba­je­ra... već ne­ko vri­je­me vo­lon­ti­ra u UN-u.

 

- Po­ku­ša­vam i na taj na­čin da po­mo­gne ra­zvo­ju fu­dba­la po­se­bno ako je u pi­ta­nju ne­ki pro­je­kat ve­zan za BiH. Sa­ko mo­gu po­mo­ći ne­ka­ko svo­jim pri­sus­tvom sre­tan sam zbog to­ga.

 

Bar­ba­rez je još od mje­se­ca ja­nu­ara član Upra­vnog odbo­ra Ham­bur­ga, či­ji je dres no­sio šest go­di­na pos­ti­gav­ši za to vri­je­me 65 go­lo­va. Ka­že da mu je to dos­ta po­mo­glo oko sna­la­že­nja na ovoj ve­oma od­go­vor­noj po­zi­ci­ji jer ve­li­ki broj upo­sle­ni­ka klu­ba po­zna­je od pri­je.

 

- S vre­me­na na vri­je­me Upra­vni odbor se oku­plja ka­ko bi ana­li­zi­rao rad klu­ba. Mi pra­ti­mo sva­ki po­tez svih upo­sle­ni­ka. Ove go­di­ne Upra­va je naj­vi­še ulo­ži­la u tim do sa­da. Is­ti­na, odla­zak Ivi­ce Oli­ća u Ba­jern se osje­tio, ali do­ve­li smo iz Gro­nin­ge­na ve­oma ta­len­to­va­nog na­pa­da­ča mla­de šved­ske re­pre­zen­ta­ci­je, Mar­ku­sa Ber­ga, kao za­mje­nu za Oli­ća. Am­bi­ci­je klu­ba su ja­sne - izla­zak na evrop­sku sce­nu, a ako bu­de šan­se, u Li­gu šam­pi­ona. Bi­će te­ško jer se ci­je­la li­ga po­ja­ča­la i po­no­vo će bi­ti ne­iz­vje­sno do za­dnjeg ko­la.

 

Ka­že da je pra­tio nas­tu­pe bh klu­bo­va na evrop­skoj sce­ni ko­li­ko je sti­gao s ob­zi­rom da ni­je bi­lo tv pre­no­sa ne­kih me­če­va. Izne­na­di­lo ga je Sa­ra­je­vo.

 

- Čuo sam se s ne­kim svo­jim pri­ja­te­lji­ma koj su bi­li na Ko­še­vu. Za­is­ta, Sa­ra­je­vo je os­vje­tla­lo obraz bh fu­dba­la. Na­dam se da ne­će tu sta­ti i da će eki­pa nas­ta­vi­ti igra­ti na tom ni­vou i u nas­tav­ku se­zo­ne.

 

Ser­gej Bar­ba­rez je kao ka­pi­ten pre­dvo­dio bh se­le­kci­ju na gos­to­va­nju u Ira­nu, 2006. go­di­ne, ka­da je naš tim iz­gu­bio s vi­so­kih 2:5. Ve­če­ras po­no­vo igra­mo pro­tiv Ira­na, ovaj put na sta­di­onu Asim Fer­ha­to­vić Ha­se i bez Bar­ba­re­za.

 

- Ovo je sad dru­go vri­je­me. I na­ma i nji­ma ne­dos­ta­ju ne­ki igra­či iz te uta­kmi­ce. Čuo sam da im ne igra Ma­hda­vi­ki­ja i još par igra­ča, ali si­gur­no ni­su mno­go sla­bi­ji. Se­le­ktor Bla­že­vić vje­ro­va­tno naj­bo­lje zna za­što je iza­brao Iran za pro­ti­vni­ka. Ko­li­ko sam čuo ne­će bi­ti Mi­si­mo­vi­ća, ni ve­če­ras, a ni pro­tiv Ar­me­ni­je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i nje­go­vo nei­gra­nje će se osje­ti­ti ma­da mi­slim da se i po­red to­ga ne tre­ba­mo bri­nu­ti za na­šu ofan­zi­vnu li­ni­ju ko­ja je s Ibi­še­vi­ćem i Dže­kom ubo­ji­ta - is­ta­kao je Ser­gej Bar­ba­rez za «San».