Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

17.08.2009.

Sramotan poraz u Belgiji

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmici koja je mogla odlučiti o prvom mjestu u grupi je poražena od Belgije rezultatom 102-79. Naši košarkaši večeras su pobjedom ili porazom manjim od 5 razlike mogli ovjeriti prvo mjesto u grupi koje znači prolaz dalje i odlučujući susret sa Francuskom za plasman na evropsko prvenstvo.


Početak utakmice pripao je našim košarkašima, već u prvoj četvrtini naša reprezentacija je imala seriju od 8-0 što je ulijevalo nadu u dobar rezultat. Prva četvrtina završena je u našu korist rezultatom 23-21. U nastavku su Belgijaci zaigrali nešto ozbiljnije, već u 12. minuti reprezentacija Belgije imala je nevjerovatnih 8 skokova, međutim naši košarkaši nisu zaostajali, sjajni Gordić je odlično predvodio naše napade, igralo se koš za koš da bi naša reprezentacija na odmor otišla sa poenom prednosti (46-47).


Nažalost, tradicionalno prokletstvo treće četvrtine po naše košarkaše neizbježno je bilo i večeras u Belgiji kada je kao i svaki put u ovim dodatnim kvalifikacijama došlo do neobjašnjivog pada u igri naših košarkaša. Treća četvrtina bila je kobna za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Već u 3. minuti nastavka, Gordić je zbog povrede iznešen sa terena, nakon čega se više nije vraćao u igru.


Nakon izlaska sa parketa, našeg glavnog organizatora igre, kola su krenula niz brdo, Belgijanci su pogađali sve što su šutirali, velike probleme u odbrani je imala naša reprezentacija a prednost Belgijanaca se povećavala iz minute u minut. U tim trenucima u naše košarkaše se uvukla velika nervoza, pred kraj trećeg dijela ostali smo bez Bajramovića koji je zbog 5 ličnih grešaka morao napustiti teren.


Gotovo nepogriješivi su bili Van Der Jonkchede i Beghin a odličan je bio i Lauwers. Ovu četvrtinu, reprezentacija Belgije je riješila u svoju korist rezultatom 30-11 što je možda i odlučilo pobjednika večerašnje utakmice pa je u nastavku do povoljnog rezultata bilo gotovo nemoguće doći.


Na kraju su Belgijanci slavili visoku pobjedu rezultatom 102-79, pa su sada šanse za odlazak na eurobakset svedene na minumum. Najefikasniji u našem sastavu bio je Ratko Varda sa 17 i Kenan Bajramović sa 14 ubačenih poena, sa 20 poena u belgijskoj reprezentaciji najbolji je bio Van Der Jonkchede. O našoj sudbini odlučuje reprezentacija Protugala koja je odavno izgubila sve šanse za prolaz dalje a za tri dana će na domaćem terenu dočekati Belgijance koji će se pobjedom pokušati domoći prvog mjesta u grupi, ipak, nada posljednja umire...

17.08.2009.

Adnan Gušo : Ćiro, Mujkić i Baotić su bolji golmani od Nurkovića

Na­kon po­ra­za Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne od Ira­na, kre­nu­la je ve­li­ka po­le­mi­ka oko gol­ma­na na­šeg drža­vnog ti­ma. Sal­va kri­ti­ka sru­či­la se na le­đa Adi­sa Nur­ko­vi­ća, mla­dog ču­va­ra mre­že Tra­vni­ka i re­pre­zen­ta­ci­je. Nur­ko­vić je pro­tiv Ira­na pri­mio tri go­la, što je po­kre­nu­lo pi­ta­nja; tre­ba li re­pre­zen­ta­ci­ji no­vi gol­man, s ob­zi­rom da je prvi Ći­rin izbor Ke­nan Ha­sa­gić po­vri­je­đen, a Ne­ma­nja Su­pić još uvi­jek ne­ma klu­ba. Adnan Gu­šo, biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vni gol­man u vri­je­me man­da­ta Fa­ru­ka Ha­dži­be­gi­ća, te Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća (ka­da je po­pu­lar­ni Da­idža vo­dio re­pre­zen­ta­ci­ju u dru­gom na­vra­tu), sma­tra da Bla­že­vić ima i bo­ljih op­ci­ja me­đu sta­ti­va­ma.

 

- Ne­mam ni­šta pro­tiv Nur­ko­vi­ća, ali tvrdim da Ći­ro Bla­že­vić ima i dru­ge gol­ma­ne ko­ji su mo­žda i bo­lji od ču­va­ra mre­že Tra­vni­ka - ka­že Gu­šo i nas­tav­lja - De­nis Muj­kić i Zden­ko Ba­otić su ne­pra­ve­dno za­pos­tav­lje­ni! Muj­kić odli­čno bra­ni u Slo­bo­di, izras­tao je u kva­li­te­tnog gol­ma­na, po me­ni je naj­bo­lji u BiH. Ima is­kus­tvo, a mlad je s dru­ge stra­ne.

 

Gu­šo upi­re prstom u za­bo­rav­lje­nog biv­šeg mla­dog re­pre­zen­ta­tiv­ca Zden­ka Ba­oti­ća.

 

- On ne smi­je bi­ti igno­ri­san! Ba­otić je po­ka­zao u Pre­mi­jer li­gi BiH, ali i u mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji da je pra­vi gol­man. Iz te ge­ne­ra­ci­je su kod Ći­re i Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić, Ibri­čić, Pan­dža... Na­kon što su ga ši­ka­ni­ra­li u Že­lji, oti­šao je u Šturm, a sa­da je prvi gol­man Ote­lul Ga­la­ti­ja. To je ru­mun­ski prvo­li­gaš, ko­ji je u prva dva ko­la osvo­jio če­ti­ri bo­da, a Ba­otić ni­je pri­mio gol. Do­bro po­zna­jem ru­mun­ski no­go­met, znam ka­ko je bra­ni­ti ta­mo. Sma­tram da Ba­otić za­slu­žu­je po­ziv u re­pre­zen­ta­ci­ju. Ima 24 go­di­ne i sjaj­ne pre­di­spo­zi­ci­je - za­vršio je Gu­šo.

 

Sa­ra­je­vo će pas­ti od Klu­ža

 

Gu­šo je go­di­na­ma bra­nio u Ru­mu­ni­ji, gdje je pro­mi­je­nio če­ti­ri klu­ba. Ja­ko do­bro po­zna­je Kluž, pro­ti­vni­ka Sa­ra­je­va u u čet­vrto pret­ko­lo Euro li­ge.

 

- Sa­ra­je­vo ne­ma šan­se pro­tiv Klu­ža!. Znam do­bro ru­mun­sku eki­pu ko­ja je sas­tav­lje­na od is­ku­snih pro­vje­re­nih in­ter­na­ci­ona­la­ca i ru­mun­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Že­lim Sa­ra­je­vo pro­laz, ali ne­ma­ju ni­ka­kvi iz­gle­da - uvje­ren je Gu­šo.

17.08.2009.

„Rođeni“ nastavljaju uspješnu seriju

Ve­lež je u tre­ćem ko­lu Pre­mi­jer li­ge nas­ta­vio ta­mo gdje je stao u dru­gom. Is­ti­na, “ro­đe­ni” ni­su os­tva­ri­li tre­ći uzas­to­pni tri­jumf, ali bod sa sta­di­ona Ko­še­va iz sra­za sa Sa­ra­je­vom ima ne­pro­cje­nji­vu vri­je­dnost. Sja­jan de­kor pri­re­di­li su na­vi­ja­či oba klu­ba, ko­ji su zdu­šno, za­je­dni­čki po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na ot­pje­va­li ne­ka­daš­nju hi­mnu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, “Je­dna si je­di­na...”.

 

Ako bi ocje­nji­va­li po­je­di­na­čno igra­ča po igra­ča na prvom mjes­tu je sva­ka­ko na­pa­dač Adin Dža­fić ko­ji je pos­ti­gao svoj tre­ći gol ove se­zo­ne. Na go­lu je bri­lji­rao Emir Ha­dži­đul­bić. Is­ku­sni «Ha­dži­ja» iz ko­la u ko­lo do­ka­zu­je da je za­si­gur­no je­dan od naj­bo­ljih gol­ma­na u Pre­mi­jer li­gi i ču­dno je to ka­ko ga se­le­ktor Bla­že­vić do sa­da ni­je pri­mje­tio s ob­zi­rom na de­fi­cit me­đu sta­ti­va­ma. Od­bra­na is­pred go­la Ha­dži­đul­bi­ća je ta­ko­đe bi­la na vi­si­ni za­dat­ka. Asim Ška­ljić ta­ko­đe iz me­ča u meč is­ka­zu­je re­pre­zen­ta­ti­vni po­ten­ci­jal. Po­red se­be je imao i Ner­mi­na Ka­di­ća, ko­ji je na Ko­še­vu za­si­gur­no izbo­rio mjes­to u prvih je­da­na­est za na­re­dne me­če­ve. Li­je­vo je bri­lji­rao Kaj­taz, a de­sno Kne­že­vić. Sre­di­nom te­re­na je su­ve­re­no go­spo­da­rio kvar­tet Ju­go - Za­imo­vić - Osma­na­gić - Čolić.

 

- Ovo mi je naj­dra­ži gol u mo­joj ka­ri­je­ri. Pre­sre­tan sam što sam po­go­dio mre­žu Ala­ima, u je­dnoj ova­ko ve­li­koj uta­kmi­ci. Žao mi je sa­mo što ni­je sve pro­te­klo u du­hu «fa­ir play-a». Mi­slim da Sa­raj­li­je u Mos­ta­ru ni­ka­da ne bi ima­le ova­ko loš do­ček kao što smo mi ima­li u Sa­ra­je­vu u su­bo­tu - ka­že stri­je­lac Dža­fić.

 

Mrlju na ve­li­ki der­bi sta­rih ri­va­la ba­cil­li su Mu­ha­med Dža­kmić, Emir Ja­njoš, fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va, te još ne­ki fun­kci­one­ri bor­do klu­ba, ko­ji su u tu­ne­lu pre­ma svla­či­oni­ca­ma fi­zi­čki na­pa­li ve­znja­ka «ro­đe­nih», Ame­ra Osma­na­gi­ća.

 

- Dža­kmić me sa­če­kao u tu­ne­lu i odmah na­srnuo na me­ne. Ja sam se po­ku­šao bra­ni­ti, ali me on­da na­pa­lo još ne­ko­li­ko me­ni ne­po­zna­tih oso­ba. U ve­li­koj gu­žvi pri­mje­tio sam i još ne­kog čo­vje­ka u tre­ner­ci Sa­ra­je­va, kao i do­ma­ćeg fu­dba­le­ra Ja­njo­ša. Do­bio sam ne­ko­li­ko uda­ra­ca u gla­vu i ti­je­lo. Sva sre­ća pa je po­li­ci­ja bi­la bli­zu, jer do­is­ta sam mo­gao pro­ći i pu­no go­re - ka­že ra­zo­ča­ra­ni Osma­na­gić i nas­tav­lja.

 

- Po­se­bno sam ra­zo­ča­ran po­na­ša­njem Ja­njo­ša, ko­ga odli­čno po­zna­jem sa re­pre­zen­ta­ti­vnih oku­plja­nja i od ko­ga sam mo­gao sa­mo oče­ki­va­ti da me u ova­kvim mo­men­ti­ma za­šti­ti - ka­zao je Osma­na­gić za «San» na­kon me­ča.

 

Da­nas sa­op­šte­nje za ja­vnost

 

- Ni­ti je­dan fun­kci­oner Ve­le­ža, dan na­kon me­ča ni­je že­lio ja­vno pri­ča­ti o ne­mi­lim sce­ne­ma ko­je ko­je su „ro­đe­ni“ u su­bo­tu do­ži­vje­li na sta­di­onu Ko­še­vo. Ovih da­na (vje­ro­va­tno da­nas op.a) će­mo iz­da­ti sa­op­šte­nje za ja­vnost - ka­že Ća­mil Zu­hrić, pred­sje­dnik Ve­le­ža.

 

Kaj­taz: Ne di­za­ti ten­zi­je

 

Se­jad Kaj­taz, pro­slav­lje­no kri­lo Ve­le­ža, biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac, džen­tlmen u ko­pa­čka­ma i sa­da kao spor­tski di­re­ktor, ova­ko gle­da na ko­šev­sku uta­kmi­cu i bu­du­ćnost ro­đe­nih.

 

- Re­mi je obje­kti­van re­zul­tat. Sa­ra­je­vo je ima­lo ini­ci­ja­ti­vu. Mo­gli su nas do­bi­ti, a mo­gli smo i mi po­bi­je­di­ti. Ne tre­ba di­za­ti ten­zi­je zbog in­ci­de­na­ta. I Ve­lež i Sa­ra­je­vo su ve­li­ki klu­bo­vi. Nas je kre­nu­lo, za­hva­lju­ju­ći no­voj upra­vi, lju­di­ma ko­ji su do­ni­je­li dos­ta pro­mje­na. Ne tre­ba to ni­ko­me sme­ta­ti. Sa­da nam do­la­ze La­kta­ši, na­dam se da će­mo nas­ta­vi­ti us­pje­šan niz -izja­vio je Kaj­taz.

 

Ve­lež je za­slu­žio ko­re­ktan tre­tman

 

Go­di­na­ma se Ve­lež pa­tio, ispa­dao i ula­zio. Ri­jet­ki su, po­put Sa­mi­ra Će­ma­lo­vi­ća (uz ve­li­ku po­moć Va­he, Du­ška, Bi­je­di­ća, Ma­re, Čor­be...), svih ovih go­di­na održa­va­li Ve­lež u ži­vo­tu. I on­da se oku­pi­la je­dna mo­ćna, po­le­tna, am­bi­cio­zna eki­pa oko Ća­mi­la Zu­hri­ća; Kaj­taz, Ta­no­vić, pre­dvo­đe­na mla­dim tre­ne­rom i na­ja­vi­la no­vi po­re­dak na no­go­me­tnoj sce­ni. I ko­me to sa­da sme­ta? Ve­lež ni­je za­slu­žio tu­ču nje­go­vih igra­ča i fun­kci­one­ra. Kao da Ro­đe­ni ni­su do­vo­ljno pro­pa­ti­li pro­tje­ri­va­njem sa svog sta­di­ona. I ne­ki klu­bo­vi «pri­ja­te­lji» pro­te­klih su go­di­na­ma ku­mo­va­li ispa­da­njem Ve­le­ža iz li­ge, os­tav­lja­ju­ći klu­bo­ve iz pro­vin­ci­je i tra­di­ci­je. Sa­da kad se ci­je­li Mos­tar di­gao na no­ge da vra­ti Ve­lež na po­zi­ci­je ko­je mu pri­pa­da­ju, ne­ki­ma to kao da sme­ta. Ve­lež je u tri ko­la sa­mo na spor­tskom po­lju osvo­jio se­dam bo­do­va. Svim lju­bi­te­lji­ma fu­dba­la tre­ba­lo bi bi­ti dra­go što se na sta­re po­zi­ci­je vra­ća­ju Ve­lež i Bo­rac
17.08.2009.

Izdvojili se Borac i Velež

Rezultati trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine:

 

subota:


Laktaši - Modriča          1:1
Leotar - Sloboda            1:0
Zvijezda - Željezničar     2:1
Široki Brijeg - Rudar      1:0
Sarajevo - Velež            1:1
Čelik - Borac                 0:1

 

nedjelja:

Zrinjski - Slavija             0:0
Olimpik - Travnik           1:0

 

Tabela:

1. Borac                       3 3 0 0 5:0 9
2. Velež                       3 2 1 0 10:2 7 
3. Zvijezda                    3 2 0 1 4:3 6
4. Željezničar                3 2 0 1 3:2 6
5. Leotar                       3 2 0 1 2:2 6
6. Modriča                    3 1 2 0 6:3 5
7. Slavija                      2 1 1 0 2:0 4
8. Laktaši                     3 1 1 1 5:5 4
9. Olimpik                     3 1 1 1 4:6 4
10. Široki Brijeg            2 1 0 1 1:1 3
11. Zrinjski                    3 0 2 1 3:5 2
12. Sarajevo                  3 0 2 1 2:5 2
13. Rudar                     3 0 1 2 1:3 1
14. Čelik                       3 0 1 2 1:3 1
15. Sloboda                  3 0 1 2 3:6 1
16. Travnik                    3 0 1 2 3:9 1

 

Parovi četvrtog kola (22. i 23. augusta):

Travnik - Slavija
Željezničar - Zrinjski
Borac - Široki Brijeg
Velež - Laktaši
Sloboda - Čelik
Modriča - Leotar
Rudar - Zvijezda
Olimpik - Sarajevo

 

Lista strijelaca nakon 3. kola:

 

4 gola: Stajić (Modriča), Karalić (Laktaši)

3 gola: Zaimović i Džafić (Velež), Spalević (Olimpik)

2 gola: Čolić (Velež), Ljubojević (Borac), Mešanović (Željezničar)

1 gol: Savić, Džafić, Delić, Huseinbašić (Zvijezda), Čehajić, M. Mujić i S. Mujić (Sloboda), Ivanković, Žuržinov i Selimović (Zrinjski), Dudić, Sarajčić, Dolić (Travnik), Vranješ, Bilbija i Ćorić (Borac), Velagić i Duraković (Velež), Vasiljević i Kujundžić (Modriča), Todorović i Radovanović (Slavija),  Souto i Zečević (Leotar), Hadžić i Ihtijarević (Sarajevo), Mikić (Laktaši), Kurto (Olimpik),  Isaković (Čelik), Kušljić (Rudar), Bekrić (Željezničar), Wagner (Široki Brijeg).

 

17.08.2009.

Nikić je najzaslužniji za Pjanića!

Amer Dautbašić, jedan je od desetine mladih bh igrača u "dijaspori". Premda je igrao sa Miralemom Pjanićem, nije imao sreću kao "Mire". Amer je nedavno bio na odmoru gdje se sreo sa bivšim selektorom juniorske i mlade reprezentacije.

 

- Zahvalan sam Nikoli Nikiću što me pozvao da igram za reprezentaciju. Šteta je što je otišao sa selektorske pozicije - zahvaljuje Amer bivšem "šefu".

 

Zašto je šteta?

 

- Zato što je Nikić pratio sve igrače po Evropi, a njega su bez ikakvih razloga napadali. Pa, mnogi su zaboravili da su i Džeko i Pjanić pozivani dok je Nikić bio selektor. Prvi je pozvao Pjanića i tada je krenula cijela kampanja da Mire dobije bh pasoš. Drago mi je i zbog Nikića, ali i radi Mireta, jer je reprezentacija dobila vanserijskog igrača.

 

Amer se nije odrekao reprezentacije, iako hvali svoje prijatelje i saigrače...

 

- Nadam se da ću barem još jednom obući dres neke od reprezentacija. I sada u Luksemburgu ima veliki talenat, mladi Salko Suljkanović, koji bi mogao krenuti Pjanićevim stopama, pa Mustafić koji je, kao i Mire iz Luksemburga otišao u Mec - rekao je Amer Dautbašić. Njegov je "hendikep" što je njegov otac proteklih godina, uglavnom hvalio i preporučivao druge igrače. I Amer i Fejzo Dautbašić su sretni što je Pjanić uspio i što će još neki igrači iz Luksemburga skrenuti pažnju na sebe.

 

17.08.2009.

Osim: Malo nam je nedostajalo

Ekipa Željeznicara pretrpila je jučer prvi poraz u Premijer ligi ove sezone. Sarajevski plavi poraženi su u Gradačcu od ekipe Zvijezde rezultatom 1:2. Iako poraženi, fudbaleri Željezničara pružili su sasvim dobru igru na stadionu Banja Ilidža u Gradačcu, pogotovo kada usporedimo igru sarajevske ekipe na gostovanjima proteklih sezone. S tim se, međutim, ne slaže trener Želje Amar Osim.


„Moji su kriteriji nešto veći. Naravno, kada se uzme u obzir da smo u gostima stvorili nekoliko pravih prilika i kada se uzme u obzir kako je Željo prošlih sezona igrao u gostima, onda bi se naš nastup u Gradačcu možda i mogao ocijeniti solidnim, ali to nije bilo dovoljno“, kaže za SportSport.ba Amar Osim, šef stručnog štaba sarajevskih plavih.


Trener sarajevskih plavih smatra da je Želji malo nedostajalo da dode do pozitivnog rezultata u Gradačcu.


„Da smo podigli nivo igre za, recimo, pet posto, došli bi do pobjede. Zvijezda je igrala onoliko koliko je to bilo u njihovoj mogućnosti. Naš pad u igri im je dopustio da postignu golove i dođu do pobjede“, dodao je Osim.

17.08.2009.

Redžović pobijedio u Dubrovniku

Bosanskohercegovački K 1 borac i aktuelni prvak Evrope u K 1 Adnan Redžović je u subotu večer na borilačkoj manifestaciji Slano fight night u Dubrovniku pred nekoliko hiljada gledalaca pobijedio prvaka Hrvatske i bronzanog sa prvenstva Svijeta Hrvoja Marasovića. Naš K 1 borac je od prvog sudijskog gonga silovito krenuo na svog protivnika nedopustivši Marasoviću da pokaže zbog čega je prvak svoje zemlje. Nakon nekoliko razmijena udaraca, Redžović je zadao nekoliko strahovito jakih udaraca, najviše u nogu te nakon toga hrvatski borac je morao predati meč već u prvoj rundi.


- Žarko sam želio što prije završiti borbu i tako je na kraju bilo. Marasoviću nisam dozvolio ni oka da otvori a već se meč završio. Zahvalio bih se mojim prijateljima i navijačima koji su zbog mene došli iz svih krajeva BIH - rekao nam je Redžović.


Inače, meč između Redžovića i Marasovića je na turniru Slano fight night koji je organiziran povodom Katoličkog praznika Velike Gospe, bilo jedini te večeri u K 1 borilačkoj disciplini dok je ostatak borbi bio iz ultimate fighta gdje su nastupili borci iz Hrvatske koji slove za velike nade u UFC-u. Moramo naglasiti da je prvak Evrope u K 1 Adnan Redžović poslije meča zasluženo dobio aplauz navijača i čestitke od Indire Mujkić pjevačice dance grupe Colonia koji su te večeri u pauzama između borbi zabavljali publiku.

 

17.08.2009.

U Laktašima žale za propuštenim

Fudbaleri Laktaša nisu uspjeli da savladaju Modriča Maksimu u susretu 3. kola Premijer fudbalske lige BiH. Završilo je neriješeno, 1:1.

 

- Imali smo terensku inicijativu tokom prvog poluvremena, napadali i stvarali prilike, ali jedan trenutak nepažnje i Modriča je uspjela postici gol. Ipak, ovaj remi ne mora mnogo značiti jer očekujem da zaigramo bolje kako sezona bude odmicala”, kazao je trener Laktaša Milan Milanović.


- Svakako da žalimo za propuštenim prilikama. Moraćemo dobro da analiziramo meč jer očigledno da imamo kvalitet. Potrudićemo se da u narednim tuakmicama ispravimo propušteno”, dodao je Milanović.

17.08.2009.

Stojan Vranješ u Tomsku

Stojan Vranješ najvjerovatnije će napustiti redove Borca. Vezni fudbaler Banjolučana trenutno se nalazi u Rusiji, gdje je juče obavio ljekarske preglede u jednom od prvoligaša iz te zemlje.

 

- Uz saglasnosti kluba, Vranješ je otišao u Rusiju, gdje će razgovarati o eventualnom transferu. Više informacija i ime kluba biće poznato i saopšteno poslije njegovog povratka - rekao je direktor Borca Damir Špica.

 

Potvrda da je Vranješ u Rusiji stoji i na zvaničnom sajtu FK Toma iz Tomska, gdje se nalaze informacije o eventualnom transferu.

17.08.2009.

Čelik ukinuo suspenziju Jacksonu

Uprava zeničkog Čelika ukinula je suspenziju kolumbijskom napadaču Philu Jacksonu na prijedlog Komisije za transfere. Jackson je ovog ljeta suspendovan od strane Čelika, nakon što se počeo ponašati veoma neprofesionalno, odnosno nakon što je bez trenerove saglasnosti odlučio napustiti trening ekipe.

 

Ipak, u zeničkom su premijerligašu procijenili da je Jackson bio dovoljno suspendovan, te su mu odlučili ukinuti suspenziju, pa ce ovaj Kolumbijac početi trenirati sa ostatkom ekipe.