Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

20.08.2009.

Muslimoviću 66, Muratoviću 90 minuta

BH reprezentativni napadač Zlatan Muslimović odigrao je 66 minute u remiju njegovog PAOK-a i Heerenveena. Henrique je u finišu prvog dijela pogodio za holandsku momčad, da bi u nastavku Ivić donio Grcima poravnanje. Čitavu utakmicu odigrao je Samir Muratović, a njegov Sturm također je remizirao. Austrijanci su poveli golom Beichelra, njihovo vodstvo trajalo je do 76. minute, kada je Oliynik pogodio za konačnih 1:1.

20.08.2009.

Bordo tim remizirao sa favorizovanim Clujom

Fudbalski klub Sarajevo je u utakmici sa rumunskim Clujem, na stadionu "Asim Ferhatović Hase" odigrao neriješeno 1:1. Gol za goste postigao je Dani u 19. minuti, da bi izjednačio Hadžić u 77. minuti. Otvaranje prvog poluvremena pripalo je gostujućim fudbalerima, koji su na travnjaku stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu u prvih dvadesetak minuta izgledali mnogo bolje i opasnije. Kruna nešto bolje igre došla je u 19. minuti kada je Dani pogodio mrežu iza Muhameda Alaima za 1:0 u korist gostiju iz Rumunije.


Međutim, nakon primljenog gola, a nošeni frenetičnom podrškom sa tribina, fudbaleri Sarajeva zaigrali su mnogo bolje. Najbolju priliku za bordo sastav propustio je u 33. minuti Damir Hadžić, koji je izbio sam pred golmana Nuna Clara, koji je nekako uspio loptu odbiti od stativu. Do kraja prvog poluvremena domaći fudbaleri Sarajeva imali su blagu terensku inicijativu na sredini terena, ali naš predstavnik mudro se nije potpuno otvorio Cluju, jer bi to otvorilo prostor opasnim napadačima rumunske ekipe, te se pri rezultatu 0:1 i otišlo na odmor.


Ako je možda neko mislio da će domaći pasti u nastavku, grdno se prevario. Izabranici trenera Mehmeda Janjoša u drugih su 45 minuta krenuli mnogo ofanzivnije ka golu Cluja i gol je doslovno visio u zraku. Domaći su fudbaleri mnogo bolju igru i terensku inicijativu krunisali golom u 77. minuti, strijalac je bio Damir Hadžić, a tribine stadiona Koševu su eksplodirale.

 

Naš je predstavnik u Evropskoj ligi do kraja susreta, doslovno u posljednjim trenucima meča imao priliku i za pobjedu, ali je sjajni portugalski golman na golu Cluja, Nuno Claro u posljednji čas intervenisao. Sve u svemu, odlična predstava bordo tima sa Koševa, koje nastavlja sa iznenađenjima ove sezone u Evropskoj ligi. Sarajevo nije pretrpilo poraz, pa je u uzvratu u Cluju za sedam dana i dalje sve moguće.


Sarajevo - CFR Cluj 1:1


Strijelac: 0:1 Dani 19. minuti - 1:1 Hadžić u 77. minuti.


SARAJEVO – Stadion Asim Ferhatović Hase. Gledalaca: Žuti kartoni: Hamzagić (FK Sarajevo)

FK SARAJEVO: Alaim, Dudo, Torlak, Ihtijarević /Janjoš od 71. minute/, Muminović, Avdić /Pliska od 82. minute/, Džakmić, Rizvanović, Belošević, Janjoš /Hamzagić od 63. minute/, Hadžić. Trener: Mehmed Janjoš.

CFR CLUJ: Nuno Claro, Tony, Panin, Peralta /Andreo Leao od 73. minute/, Alcantara, Kone, Juan Culio, Cacu, Mara /Edimar od 64. minute/, Dani, Aparecido /Traore od 77. minute/. Trener: Antonio da Conceição Da Silva Oliveira.

Sudija: Robert Malek /Poljska/.

20.08.2009.

Ako ne potpišem s Wiganom nije smak svijeta, Galata još nije odustala

No­go­me­tni re­pre­zen­ta­ti­vac Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne Sa­nel Ja­hić, ka­ri­je­ru će nas­ta­vi­ti u en­gles­kom pre­mi­jer­li­ga­šu Wiga­nu. Ja­hić je ju­čer avi­onom otpu­to­vao u En­gles­ku, gdje će bi­ti pod­vrgnut lje­kar­skim pre­gle­di­ma, na­kon če­ga bi tre­ba­li usli­je­di­ti pre­go­vo­ri izme­đu igra­če­va me­na­dže­ra i lju­di iz Ari­sa i Wiga­na.

 

- Po­slje­dnjih da­na sam uzbu­đen, jer je ve­li­ka čast za me­ne što pos­to­je ve­li­ke šan­se da ka­ri­je­ru nas­ta­vim u En­gles­koj - pri­čao je Ja­hić ju­čer, dok se sa su­pru­gom vo­zio pre­ma aero­dro­mu.

 

In­te­res Wigan za bh. re­pre­zen­ta­tiv­cem da­ti­ra već ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ra­di se o klu­bu ko­ji je že­lio i Emi­ra Spa­hi­ća pri­je če­ti­ri go­di­ne.

 

- Igra­ju u Pre­mi­er­ship, što je odli­čno. Ne tre­bam go­vo­ri­ti da je san sva­kog igra­ča da igra u En­gles­koj, gdje se igra naj­bo­lji no­go­met i gdje je de­fi­ni­ti­vno naj­bo­lja atmo­sfe­ra na sta­di­oni­ma. Ka­ko stva­ri sto­je, tre­bao bih po­tpi­sa­ti tro­go­diš­nji ugo­vor, a pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je imam, tre­ner ra­ču­na da mo­gu igra­ti na po­zi­ci­ja­ma sto­pe­ra i za­dnjeg ve­znog.

 

Osim Wiga­na za Ja­hi­ća je bio ve­oma za­in­te­re­so­van i tur­ski Ga­la­ta­sa­ray, ko­ji je pre­go­va­rao sa Ari­som, ali do re­ali­za­ci­je tran­sfe­ra ni­je do­šlo.

 

- Sa Ga­la­tom ni­je sve go­to­vo. Pos­to­je još dva klu­ba ko­ji su is­ka­za­li in­te­res za me­ne. U slu­ča­ju da ne po­tpi­šem za Wigan, ni­je smak svi­je­ta, jer imam i al­ter­na­ti­vu. Ipak, že­lio bih da to bu­de Wigan.

 

Ja­hić je ka­ri­je­ru po­čeo u fran­cus­kom Stra­sbo­ur­gu, a na­kon to­ga je­dan pe­ri­od pro­veo je u Soc­hauxu. Naj­du­blji trag os­ta­vio je u Že­lje­zni­ča­ru gdje je igrao u dva na­vra­ta (od 2001. do 2003. i od 2005. do 2007.) u ko­ji je do­šao na pre­po­ru­ku Me­hme­da Ba­žda­re­vi­ća. Igrao je još za špan­ske klu­bo­ve Las Pal­mas i Me­ri­du. Od 2007. go­di­ne je u so­lun­skom Ari­su.

 

- Du­gu­jem ve­li­ku za­hval­nost Du­šku Ba­je­vi­ću, sjaj­nom tre­ne­ru i čo­vje­ku ko­ji me je do­veo u Grčku. On mi je pu­no po­mo­gao, na­pra­vio od me­ne bo­ljeg igra­ča i čo­vje­ka. Ris­ki­rao je sa mnom, do­veo me iz bh. li­ge, gdje sam bio naj­bo­lji stri­je­lac Že­lje. Dao mi je slo­bo­du u igri, vje­ro­vao u me­ne i ja sam mu vra­tio na pra­vi na­čin.

 

U Ja­hi­ća je su­mnjao se­le­ktor Ći­ro Bla­že­vić, ali ga je 28-go­diš­nji uni­ver­za­lac ra­zu­vje­rio sjaj­nom pred­sta­vom i go­lom u Bel­gi­ji.

 

- S Ći­rom ni­je bi­lo pro­ble­ma, vje­ro­va­tno me ni­je do­bro po­zna­vao. Ima­li smo raz­go­vor i od ta­da je sve u naj­bo­ljem re­du. Bla­že­vić je se­le­ktor, nje­go­va je uvi­jek za­dnja. I ka­da ni­je ra­ču­nao na me­ne, znao sam da će do­ći mo­jih "pet mi­nu­ta". Ta­ko je i bi­lo - ri­je­či su Sa­ne­la Ja­hi­ća.

 

Wigan je u prvom ko­lu en­gles­ke Pre­mi­er li­ge sa­vla­dao izne­na­đu­ju­će As­ton Vil­lu s 2:0. U dru­gom ko­lu po­ra­že­ni su od no­vaj­li­je u eli­tnom ran­gu, Wol­ver­ham­pto­na. Char­les N'Zo­gbia, Oli­vi­er Ka­po, Ja­mes McCar­thy, Ma­rio Mel­chi­ot, Chris Kir­kland, ne­ka su od po­zna­tih ime­na u re­do­vi­ma "pla­vo-bi­je­lih". Ono što je in­te­re­sa­tno, svo­je­vre­me­no je Sa­nel Ja­hić igrao pro­tiv aktu­el­nog sto­pe­ra Wiga­na Ti­tu­sa Bram­blea. Naš igrač je no­sio dres Že­lje, a Ti­tus Bram­ble Newcas­tlea, u okvi­ru 3. pret­ko­la Li­ge prva­ka.

 

 

Naj­mla­đi klub Pre­mi­er­shi­pa

 

Wigan Ahle­tic je klub iz Wiga­na, gra­da u bli­zi­ni Man­ches­te­ra. Klub se od 2005. go­di­ne ta­kmi­či u Pre­mi­er li­gi. Svo­je do­ma­će uta­kmi­ce igra­ju na JJB sta­di­onu ko­jeg di­je­le sa ra­gbi klu­bom Wigan War­ri­ors. On je nji­hov dom od 1999., a pri­je to­ga su igra­li na Sprin­gfild Par­ku. Wigan je tre­nu­tno naj­mla­đi klub u Pre­mi­er­shi­pu, s ob­zi­rom da je osno­van tek 1932. go­di­ne. Tre­ner je Špa­nac Ro­ber­to Martínez.

 

    Ko­njić i Be­go­vić

 

Sa­nel Ja­hić će, uko­li­ko po­tpi­še za Wigan, pos­ta­ti tek dru­gi naš re­pre­zen­ta­ti­vac ko­ji je zai­grao u ko­li­jev­ci fu­dba­la. Pri­je Ja­hi­ća svoj hljeb u en­gles­kom Pre­mi­er­shi­pu za­ra­đi­vao je du­go­go­diš­nji ka­pi­ten na­še A-re­pre­zen­ta­ci­je Mu­ha­med Ko­njić igra­ju­ći za Co­ven­try i Derby Co­unty. Na­ra­vno, sta­ne li na gol na­šeg A-ti­ma Asmir Be­go­vić "por­tir" Por­tsmo­ut­ha, do­bi­li bi smo i tre­ćeg.

 

 

20.08.2009.

Zvjezdan Misimović : BiH će u baražu za Mundijal u Africi nokautirati Njemačku!

Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i član nje­ma­čkog prva­ka Wol­fsbur­ga Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, či­nio se po­je­di­nim me­di­ji­ma kao ide­al­ni sa­go­vor­nik na­kon što je upra­vo on svo­jim go­lom otvo­rio 46. po re­du bun­de­sli­ga­šku se­zo­nu. I dok su u ugo­dnoj atmo­sfe­ri pri­ča­li o Wol­fsbur­gu, Li­gi šam­pi­ona, biv­šem klu­bu Bayer­nu, Ma­gat­hu... za­pe­li su na - Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Na­ime, na upit nje­ma­čkih no­vi­na­ra da li će se BiH ko­na­čno pla­si­ra­ti na Mun­di­jal i ko­ga bi vo­lio za pro­ti­vni­ka u ba­ra­žu, Mi­si­mo­vić je svo­jim od­go­vo­rom šo­ki­rao sve pri­su­tne no­vi­na­re.

 

- Mi­slim da je na­po­kon do­šlo vri­je­me da se BiH na­đe na svjet­skom prven­stvu. Ima­mo sjaj­nu eki­pu, odli­čnog tre­ne­ra, naj­bo­lje na­vi­ja­če ali i do­bre re­zul­ta­te, što nam da­je za­pra­vo da se na­da­mo pla­sma­nu u Ju­žnu Afri­ku. A, što se ti­če pro­ti­vni­ka u ba­ra­žu, ja bih naj­ra­di­je igrao pro­tiv Nje­ma­čke - zbu­nio je Mi­si­mo­vić no­vi­na­re svo­jom že­ljom.

 

Iako su pred­sa­vni­ci se­dme si­le objaš­nja­va­li Mis­ke­tu da je Nje­ma­čka prva u svo­joj gru­pi, da je ba­raž za njih ra­van ka­tas­tro­fi i ču­di­li se ka­ko se on kao ro­đe­ni Ba­va­rac (ro­đen u Mun­che­nu) mo­že na­da­ti ispa­da­nju Nje­ma­čke od BiH, Mi­si­mo­vić je hla­dno obja­snio:

 

- Nje­ma­čka ima ne­ugo­dno gos­to­va­nje kod Ru­si­je ko­ja igra sve atra­kti­vni­ji fu­dbal. Ako iz­gu­bi­te, što ni­je ne­rel­no, si­gur­no ste u ba­ra­žu, a tu vas če­ka mo­ja BiH. Si­gu­ran sam, uko­li­ko bi za­is­ta do­šlo do tog su­sre­ta, da bi Nje­ma­čku glat po­bje­di­li tim pri­je što bi i u Nje­ma­čkoj na sta­di­onu bi­lo vi­še bh. na­vi­ja­ča ne­go do­ma­ćih. Is­kre­no, vo­lim Nje­ma­čku ali sam od gla­ve do pe­te Bo­sa­nac i pri­ro­dno je da pri­že­ljku­jem na­šu po­bje­du - po­ru­čio je Mi­si­mo­vić.

 

Za­dnja kla­si­čna de­set­ka

 

Ko­li­ko je "Mis­ke" ci­je­njen u Nje­ma­čkoj go­vo­ri i či­nje­ni­ca da po­je­di­ne no­vi­ne pi­šu o to­me da je on već pre­ras­tao Bun­de­sli­gu! Čak i le­ge­dne nje­ma­čkog fu­dba­la po­put Uwe Sel­le­ra i Gun­ter Net­ze­ra o Mi­si­mo­vi­ću pri­ča­ju sa­mo u su­per­la­ti­va­ma. Naj­ve­ći auto­ri­tet nje­ma­čkog fu­dba­la Franz Bec­ken­bauer na­vo­di da ni dan da­nas ne ra­zu­mi­je ka­ko u Bayer­nu ni­su pre­po­zna­li Mi­si­mo­vi­ćev ta­le­nat i pus­ti­li ga da ode, iako u Bayer­nu već go­di­na­ma škri­pi upra­vo na nje­go­voj po­zi­ci­ji. Za­ni­mljiv je i tek­st re­no­mi­ra­nog "Kic­ke­ra" ko­ji sma­tra da je odlas­kom Di­ega u Ju­ven­tus, Mi­si­mo­vić os­tao za­dnja kla­si­čna "de­set­ka" u Bun­de­sli­gi.

 

Ili pu­ko­vnik ili po­koj­nik

 

Mi­si­mo­vić, ko­ji je do sa­da nas­tu­pao za Bayer­no­ve ama­te­re, Bayern, Boc­hum, Nur­nberg i Wol­fsburg, uvi­jek se bo­rio ili za ti­tu­lu ili za go­li op­sta­nak u li­gi. Ta­ko je sa Bayer­no­vim ama­te­ri­ma osvo­jio prvo mjes­tu u Tre­ćoj nje­ma­čkoj li­gi, pri če­mu je za­je­dno sa Pa­ulom Gu­ere­rom bio naj­bo­lji stri­je­lac li­ge. Sa prvim ti­mom Bayer­na osvo­jio je na­slov Bun­de­sli­ge kao i Kup Nje­ma­čke, dok je sa Boc­hu­mom već na­kon je­dne se­zo­ne ispao u "cvaj­tu". Za sa­mo go­di­nu da­na Mi­si­mo­vić se vra­tio u eli­tnu nje­ma­čku li­gu. Dres Boc­hu­ma mje­nja za Nur­nber­gov, sa ko­jim ta­ko­đer ispa­da u cvaj­tu. Pre­las­kom u Wol­fsburg Mi­si­mo­vić je osvo­jio svo­ju dru­gu bun­de­sli­ga­šku kru­nu.

 

20.08.2009.

Mama je krila od svojih kolega i prijatelja da se bavim fudbalom

Žen­ski no­go­me­tni klub SFK 2000 iz Sa­ra­je­va, kra­jem ma­ja ove go­di­ne, po se­dmi put za­re­dom osvo­jio je ti­tu­lu prva­ka BiH u žen­skom no­go­me­tu. Us­pje­si naj­tro­fej­ni­jeg bh. žen­skog no­go­me­tnog klu­ba po­ka­za­li su ko­li­ko je ovaj mla­di klub vri­je­dan paž­nje. SFK 2000 je osno­van 2000. go­di­ne na ini­ci­ja­ti­vu Sa­mi­re Hu­rem, tre­ne­ri­ce klu­ba. Već od 2001. go­di­ne, mla­de fu­dba­ler­ke po­če­le su ni­za­ti po­bje­de.

 

- Klub je po­čeo sa ra­dom na mo­ju in­ci­ja­ti­vu i uz po­moć mo­je ko­le­gi­ce Iva­ne Vla­ić, tre­ne­ri­ce u na­šoj omla­din­skoj ško­li i stru­čnom šta­bu se­ni­or­ske eki­pe. Na­kon što se uga­sio žen­ski FK Sa­ra­je­vo, u ko­jem smo do ta­da igra­le, do­šle smo na ide­ju da dje­voj­či­ca­ma pru­ži­mo mo­gu­ćnost tre­ni­raj­nja fu­dba­la. Odlu­či­la sam da pres­ta­nem igra­ti i po­čnem se ba­vi­ti tre­ner­skim po­slom - ka­že Sa­mi­ra Hu­rem u raz­go­vo­ru za "San Sport".

 

No­go­me­ta­ši­ce SFK 2000, že­ljne igre i us­pje­ha, od 2001. po­če­le su se ta­kmi­či­ti u Pre­mi­jer li­gi BiH, a od 2003. pe­har na­mi­je­njen prva­ki­njam drža­ve sta­nu­je u nji­ho­vim vi­tri­na­ma. Od 2003. go­di­ne učes­tvu­ju u Li­gi prva­ka i na­la­ze se na 17. mjes­tu UEFA-ine lis­te. Na­ža­lost, tre­nu­tno sta­nje u naj­bo­ljem žen­skom klu­bu u na­šoj ze­mlji je ve­oma te­ško. Osim re­zul­ta­ta kao na­gra­de za ulo­že­ni trud, ne­ma­ju vi­še ni­šta. S ob­zi­rom da se re­no­vi­ra sta­di­on Oto­ka, gdje su igra­či­ce tre­ni­ra­le, da­nas ne­ma­ju ni osno­vne uslo­ve za tre­ning. Za­hva­lju­ju­ći ra­zu­mi­je­va­nju Opći­ne No­vi Grad i No­vo Sa­ra­je­vo, ško­le fu­dba­la No­vi Grad i NK Že­lje­zni­čar, ko­ji su im us­tu­pi­li svo­je te­re­ne za tre­ning, uspi­je­va­ju ra­di­ti is­tim tem­pom i kva­li­te­tom.

 

- Dje­voj­či­ce su se bu­kval­no na te­re­nu pres­vla­či­le, tre­ni­ra­le u par­ko­vi­ma, ali nas je održa­lo sa­zna­nje da se mo­že­mo ta­kmi­či­ti u li­gi. De­set igra­či­ca nas­tu­pa za se­ni­or­sku re­pre­zen­ta­ci­ju BiH i njih šest za ju­ni­or­sku. Naj­bo­lje igra­či­ce žen­skog no­go­me­ta u BiH sa­da se na­la­ze u na­šem klu­bu. Za ve­oma krat­ko vri­je­me na­šle smo se me­đu 32. eki­pe uče­sni­ce Li­ge prva­ka - za­do­vo­ljno go­vo­ri Sa­mi­ra Hu­rem.

 

Da žen­ski no­go­met u BiH i ni­je baš po­pu­la­ran svje­do­če i pro­ble­mi s ko­ji­ma se tre­ne­ri­ca sva­ko­dne­vno su­sre­će.

 

- Dje­voj­či­ce že­le da tre­ni­ra­ju fu­dbal, ali im ro­di­te­lji ne do­zvo­lja­va­ju i to je pro­blem u BiH. Ni je­dan sport ne mo­že šte­tno dje­lo­va­ti na ra­zvoj dje­voj­či­ca, pa ni fu­dbal. Lju­di ni­ka­ko da shva­te da je žen­ski no­go­met za dje­voj­či­ce kao i ko­šar­ka, ru­ko­met... Kod nas sve igra­či­ce su dos­ta mla­de. Ima i onih ko­je ima­ju svo­ju po­ro­di­cu. Ne­da­vno se Me­ri­ma Spa­hić uda­la i do­bi­la di­je­te. Zna­či da, po­red to­ga što odli­čno igra fu­dba­la, uspi­je­va bi­ti i su­pru­ga i maj­ka - ka­že Sa­mi­ra pri­sje­ća­ju­ći se svo­jih po­če­ta­ka.

 

- Mo­ja ma­ma je ra­di­la kao uči­te­lji­ca u ško­li i kri­la je od svo­jih ko­le­ga i pri­ja­te­lja da se ba­vim fu­dba­lom. U to vri­je­me, lju­di su bi­li miš­lje­nja da je to is­klju­či­vo mu­ški sport i bi­la je sra­mo­ta da žen­sko di­je­te tre­ni­ra fu­dbal - objaš­nja­va biv­ša igra­či­ca Že­lje­zni­ča­ra i je­dna od naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­tiv­ki ex-Ju­go­sla­vi­je, ko­ja igra­čku ka­ri­je­ru pre­ki­nu­la ka­ko bi se po­sve­ti­la tre­ner­skom po­slu.

 

- La­kše mi je bi­lo kao igra­či­ci, jer sam bi­la fo­ku­si­ra­na sa­mo na se­be. Ipak, bi­ti tre­ner po­se­bna je čast, na­ro­či­to kad vam se to vra­ti us­pje­si­ma ko­je os­tva­ru­ju mo­je igra­či­ce - ka­za­la je Sa­mi­ra.

 

U klu­bu ve­li­ke na­de po­la­žu u za­kon o spor­tu, ka­ko bi nji­ho­vi spor­tski re­zul­ta­ti bi­li pri­zna­ti kao va­žni­ji od ma­lo­gra­đan­skog men­ta­li­te­ta.

 

- Za­ko­nom je pre­dvi­đe­no da se svi žen­ski klu­bo­vi tre­ti­ra­ju je­dna­ko. Ipak, vi­še se sred­sta­va iz­dva­ja za Žen­ski ko­šar­ka­ški klub Že­lje­zni­čar, ne­go za nas. Ka­da se uzmu u ob­zir na­ši re­zul­ta­ti, ne bi smje­li bi­ti ma­nje va­žni­ji od ne­kog ko­šar­ka­škog klu­ba. Mi igra­mo u Li­gi prva­ka a do­bi­je­mo pet pu­ta ma­nje nov­ca ne­go ne­ko ko igra Kan­to­nal­nu li­gu, što je ap­sur­dno - ka­že na kra­ju Sa­mi­ra Hu­rem.

 

SFK-Gir­ls can play too...

 

Do­ku­men­tar­ni film "SFK-Gir­ls can play too..." Al­di­na Ar­na­uto­vi­ća, či­ja je pre­mi­je­ra održa­na 15. augus­ta 2009. go­di­ne u sklo­pu SFF-a, kod pu­bli­ke je iza­zvao bu­ru emo­ci­ja. Ni sa­ma tre­ne­ri­ca ni­je mo­gla skri­ti su­ze.

 

- Prvi put mi se de­si­lo da sam os­ta­la bez ri­je­či. Kroz ovaj film ima­le smo pri­li­ku iz ne­kog du­gog ugla vi­dje­ti ko­li­ko je us­tva­ri na­ma te­ško. Gle­da­ti ka­ko dje­voj­či­ce pres­ka­ču ogra­du da bi ušle na te­ren i odra­di­le tre­ning... vje­ruj­te ni­je je­dnos­ta­vno - ka­za­la je po­no­sna tre­ne­ri­ca Sa­mi­ra.

 

Ku­liš u Nje­ma­čkoj

 

- Na­ša naj­bo­lja igra­či­ca Li­di­ja Ku­liš, ko­ja igra za U-19 i za A-re­pre­zen­ta­ci­ju, tre­nu­tno se na­la­zi u Nje­ma­čkoj na pro­bi. Ona je pred po­tpi­som pro­fe­si­onal­nog ugo­vo­ra za je­dan nje­ma­čki klub. Ta­ko­đer, bi­lo je po­nu­da i za ne­ko­li­ko se­ni­or­ki. Zo­vu iz Grčke, Polj­ske, Hrvat­ske, ra­spi­tu­ju se za na­še igra­či­ce, ali eto još uvi­jek ih ne­što ov­dje drži. Mo­jim dje­voj­či­ca­ma ni­je bi­tan no­vac, bi­tne su po­bje­de - ka­za­la je Sa­mi­ra.

20.08.2009.

Naše djevojke remizirale sa Hrvatskom

Jučer su na stadionu Lipik u Mionici, nedaleko od Gradačca, snage odmjerile ženske fudbalske selekcije BiH i Hrvatske. Oba susreta završena su bez pobjednika. Ženske fudbalske selekcije BiH i Hrvatske odigrale su danas dvije utakmice. Tako su djevojke koje nastupaju za U-19 selekciju BiH remizirale sa vršnjakinjama iz susjedne Hrvatske (0:0), da bi poslije i A selekcije odigrale meč bez pobjednika.


Juniorke naše reprezentacije nisu uspjele postići pogodak unatoč nekoliko dobrih prilika, ipak, znatno kvalitetniji fudbal pružile su A selekcije. Deset minuta bilo je dovoljno Landeki da opasno zaprijeti našoj golmanki Merimi Pašalić. No, njen udarac odlazi iznad gola. Nekoliko minuta poslije "vatrene" ponovo prijete, ovaj put Leskovac nije bila precizna. Prvu priliku naše djevojke imale su u 20. minuti kada Škrbić šutira poviš gola gostiju. Prvi pogodak postigle su Hrvatice, kada Maja Joščak fantastično pogađa iz kosa sa lijeve strane. Pašalić je ovaj put bila nemoćna.

 

I poslije postignutog gola gosti ne popuštaju, već u 30. minuti Dušanka Juko glavom sa par metara šalje loptu iznad našeg gola. Imale su i naše djevojke prilika, a jedna od njih desila se u 30. minuti kada je Kazličić šutirala, no gostujuće igračice su blokirale njen udarac. U nastavku nešto agresivnija igra naših reprezentativki, a to se isplatilo u posljednjoj minuti kada Almira Spahić pogađa mrežu Ines Bašić.


Naime, nakon jednog ubačenog kornera sa lijeve strane, Spahić se najbolje snašla i pogodila za konačnih 1:1. Treba istaknuti da su na poluvremenu ove utakmice snage odmjerile i djevojčice koje nastupaju u omladinskom pogonu FK Omladinca iz Mionice. Susret je prošao u jednom prijateljskom izdanju, a tome svjedoči i gromoglasan aplauz prilikom svake prilike protivničkih igračica.


Revanš prijateljskih utakmica igrat će se u Slavonskom Brodu u petak, kada će Hrvatska biti domaćin našoj selekciji.


JUNIORKE:


BiH - Hrvatska (0:1) 1:1


Stadion: Lipik. Gledalaca 2.000.

Strijelac: 0:1 - Joščak (24) 1:1 - Spahić (90).

Žuti kartoni: Manigoda (BiH)

BiH: Pašalić, Suković, Manigoda, Spahić, Novaković, Fetahović /od 80. Dženda/, Spahić, Basara /od 41. Spahić Alisa/, Aščević, Škrbić /od 50. Škrbnjak/, Kazličić.

Hrvatska: Zron /od 60. Bašić/, Družić, Nevrlea /od 66. Turković/, Babogradac, Horvat /od 70. Zečević/, Zlosa, Joščak, Leskovac /od 59. Horvat/, Juko /od 46. Kalamiza/ Landeka, Žigić /od 83. Cicijek/.

20.08.2009.

Kuglana opet u funkciji

Poslije deset mjeseci nagađanja oko toga šta će se desiti s kuglanom namjenski kupljenom za potrebe Svjetskog prvenstva održanog u oktobru prošle godine u Banjoj Luci, po svemu sudeći pronađeno je rješenje, pa će staze i oprema biti postavljeni u zgradi "Energomonta". To je potvrdio predsjednik Kuglaškog saveza Republike Srpske, Ilija Prijić.

 

- Administrativna služba Grada obezbijedila je prostor u okviru "Energomonta" na Laušu, koji je na upravljanje dat Javnoj sportskoj ustanovi "Borik". Kuglana je premještena na tu lokaciju i sada čekamo izvođače radova, predstavnike firme "Funk" iz Njemačke, da izvrše montiranje. Zbog njihovih obaveza nisu bili u mogućnosti ranije to da urade, a u pismu koje su nam poslali novi rok za montažu jeste 31. avgusta. Za njeno montiranje i stavljanje u funkciju potrebno je od 15 do 20 dana - kaže Prijić.

 

On dodaje da će kuglana biti u funkciji i za nove prvenstvene obaveze banjolučkih kuglaša.

 

- Klubovi će prvenstvo, koje počinje 9. septembra, dočekati u postojećoj kuglani "Borik", nakon čega bi trebalo da koriste i kuglanu u "Energomontu" - rekao je Prijić.

 

Svjetsko prvenstvo u kuglanju u Banjoj Luci prošle godine okupilo je 300 takmičara iz 17 zemalja svijeta, a za organizaciju ovog događaja bilo je potrebno da se nabavi nova oprema, pa je njemačka firma "Funk" u dvorani "Borik" montirala drvenu kuglanu sa osam staza, za koju je izdvojeno 500.000 maraka. Odmah nakon Svjetskog prvenstva nastao je problem oko traženja lokacije za novu kuglanu, posebno zato što je ona od drveta i propada ukoliko se više puta montira i razmontira.

20.08.2009.

Rapsodija Leotara

U gradu na Trebišnjici nastavlja se plavo-bijela fudbalska bajka. Poslije šest golova u mreži Pantersa iz Kelna, savladan je, više nego ubjedljivo (11:0), Silamae JK u drugom meču kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona u malom fudbalu. To znači da će se kandidat za sljedeću rundu takmičenja tražiti između trebinjskog Leotara i Nikarsa iz Riga. U ovom duelu Leotaru će biti dovoljan i bod, jer ima mnogo bolju gol-razliku od Letonaca.

 

- Nismo očekivali ovako veliku pobjedu. I prije početka turnira očekivali smo da će se o prvom mjestu odlučivati između nas i Nikars Rige iz Letonije, što se i ostvarilo. U njihovoj ekipi ima dosta reprezentativaca Letonije, tako da neće biti lako, ali daleko od toga da ih se plašimo - rekao je prvotimac Leotara Miljan Vico.

 

S obzirom da Leotaru sinoć odgovarao i neriješen rezultat, Srđan Andrić kaže:

 

- U malom fudbalu se ne može kalkulisati. Dan odmora dobro će nam doći da zbijemo redove i maksimalno spremni dočekamo Letonce. Imamo se pravo nadati da ćemo otići na kvalifikacioni turnir u Češkoj. Ne bi smjeli iznevjeriti ovu predivnu trebinjsku publiku.

 

S druge strane, u redovima estonskog šampiona nisu bili previše razočarani katastrofom u Trebinju.

 

- Organizacija turnira je na visokom nivou. Navijači su dobri i nadam se da će tako biti do kraja. Sve čestitke Leotaru na pobjedi, jer se radi o ekipi koja ima glavu i rep. Većina mojih igrača ima preko 30 godina i dvije teške utakmice u dvije večeri ostavile su traga na svježinu sastava. U Estoniji mali fudbal nije popularan kao veliki, ali se nadamo da ćemo u budućnosti i to promijeniti - rekao je trener Estonaca, Sergej Vinogradov. 

 

U drugoj utakmici Nikars je pobjedio Panterse rezultatom 7:3. Letonski šampion je lako izašao na kraj s Nijemcima, od kojih se na ovom turniru, ipak, očekivala bolja igra. U poslijednjem, trećem kolu večaras od 19 časova igraju Panters Keln i Silamae, a od 21 čas na programu je odlučujuća utakmica između Leotara i Nikarsa.

 

20.08.2009.

Ekipa po Karalićevoj mjeri

Trener Igokee Partizana, Drago Karalić, prozivku ekipe obaviće 1. septembra, kada će i zvanično početi pripreme. Za sada se na spisku tima iz Aleksandrovca nalazi 11 košarkaša, a Karalić ističe da spisak nije zaključen.

 

- Još nismo završili selekciju, a to ćemo obaviti u roku desetak dana, odnosno do početka priprema. Za sada je u planu još jedan igrač, ali možda i dva - kaže Karalić.

 

Do sada je ugovor potpisao Bojan Đurica, koji je produžio saradnju, potom dva mlada igrača aleksandrovačkog kluba, Nenad Jovičić i Vedran Vučenović, a od novajlija angažovani su Milan Janjušević, Filip Goranović, Stefan Fekete, Novak Popović, Miloš Komatina, Vladimir Zujović, Dušan Trajković i Marko Đurković.

 

Trener Karalić kaže da je to tim kakav je i želio, pošto je on i uradio selekciju.

 

- Tako smo se opredijelili za nešto mlađu selekciju, da se napravi mlad tim, ali koji može da iznese teret i ima potreban voljni momenat, da žele da se dokazuju - ističe Karalić, koji odranije poznaje većinu igrača.

 

- Sa nekima sam radio, sa nekima nisam, ali ih uglavnom sve poznajem. Ambicije su određene i mislim da ćemo, kao i uvijek, ići u vrh i pokušati da se što bolje pokažemo u doigravanju - kaže Karalić.

 

On ističe da prati i kako se drugi timovi pripremaju.

 

- Pratim, ali vidim da je teška situacija, niko se puno ne priprema. Malo Zrinjski, Čapljina, Mladost i Sloboda, a ostali slabo. Teška je situacija svugdje, mada mislim da će sada svi početi da rade - ocjenjuje trener Igokee Partizana.

 

Karalić dodaje da će pripreme biti obavljene u Aleksandrovcu.

 

- Usput ćemo planirati neke utakmice, možda dva-tri puta odemo u Srbiju da odigramo neke provjere. Ali, o tome ćemo kasnije, kada dođe vrijeme za utakmice. Vjerovatno ćemo i ovdje imati neke provjere - zaključio je Drago Karalić.

20.08.2009.

Karadžole: Nećemo prodati Zeca pod svaku cijenu

Skaut austrijskog Red Bull Salzburga snimao je Ermina Zeca u prošlom kolu HNL-a. Srećko Kurbaša, nekadašnji napadač Zagreba, gledao je Zeca na utakmici protiv Slavena (0:0), ali se austrijski klub još nije oglasio.


- Ne krijemo da bi nam dobro došli novci od transfera Zeca, ali ne želimo ga prodati pod svaku cijenu. Do precizne cifre u pregovorima nismo došli, pa su sve što čujete nagađanja, rekao je za Slobodnu Marko Karadžole, direktor Šibenika.


Na pitanje da li će za Zecom posegnuti Dinamo, odgovorio je:

 

- Ima vremena.

20.08.2009.

U petak spisak putnika za Armeniju

Selektor nogometne reprezentacije BiH, Miroslav Blažević, u petak će objaviti spisak igrača na koje računa za predstojeće dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Naša će reprezentacija najprije gostovati kod Armenija (5.9.), a četiri dana kasnije nam dolazi Turska.


Ćiro se nada da će protiv Armenije na raspolaganju imati i golmana Portsmoutha Asima Begovića, što znači da na spisku za ove dvije utakmice neće biti Adisa Nurkovića. Selektor je nakon utakmice s Iranom prekrižio još neka imena. Tako su za operaciju Armenija otpali Radeljić i Sadović, ali se Ćiro, unatoč ranijim izjavama, odlučio ponovno zvati Damjanovića, Mirvića i Štilića.

20.08.2009.

Sa teniskih terena...

Bosanskohercegovački teniser Mirza Bašić nije se uspio plasirati u drugog kolo ITF futures turnira u austrijskom St. Pöltenu, koji se igra za nagradni fond od 10.000 dolara. Bašić je u prvom kolu poražen od Nijemca Marcela Zimmermana sa 2:6, 5:7.

 

Bosanskohercegovačka teniserka Ema Burgić plasirala se u drugo kolo ITF challenger turnira u Vinkovicima, vrijednog 10.000 dolara. Burgić je u prvom kolu pobijedila Slovenku Tanju Bestijanić sa 6:4, 6:2.

 

Druga bh. predstavnika Neira Fatić u prvom kolu je poražena od Hrvatice Tee Faber sa 6:3, 5:7, 0:6.

 

U muškom dijelu turnira Vedran Begović je u prvom kolu poražen od Slovenca Janeza Semrajca sa 2:6, 3:6.

 

Na ovom turniru nastupa i Ismar Gorčić, koji će u prvom kolu igrati protiv domaćeg tenisera Marka Pazmana.

20.08.2009.

Darko Ljubojević, kapiten Borca upozorava

Fudbaleri Borca uveliko se spremaju za četvrti prvenstveni okršaj protiv Širokog Brijega. Lider Premijer lige BiH u prva tri kola ostvario je isto toliko pobjeda i već sada istakao kandidaturu za sam vrh elitnog bh. takmičenja Međutim, kapiten Banjolučana Darko Ljubojević spušta loptu na zemlju.

 

- Dosta smo toga ispričali o odličnom startu u prvenstvu. Ostvarili smo sva tri trijumfa, ali to nas neće zavarati da pomislimo kako smo napravili nešto veliko. Idemo korak po korak i sada razmišljamo samo o derbiju sa Širokim Brijegom. Riječ je o kvalitetnom rivalu koga sam gledao protiv Željezničara i Šturma, a prema onome što sam vidio mogu slobodno reći da nas očekuje težak posao. Pored toga ni ovaj put nećemo imati podršku naših navijača što je svakako veliki hendikep - rekao je Ljubojević.

 

Kapiten Borca, bez obzira na sve, vjeruje da njegovi saigrači i on mogu osvojiti sva tri boda.

 

- Ukoliko nastavimo igrati u ovom tempu sigurno da možemo ostvariti trijumf. Mi smo ustvari spoj mladosti i iskustva koji se sjajno nadopunjava i zajednički ostvaruje odlične rezultate. Čini mi se da su naši mladi igrači ozbiljno shvatili svoje obaveze, odnosno da se moraju dokazivati kako u radu tako i na utakmicama. To je svako dobro i nadam se da će tako nastaviti i dalje - dodao je Ljubojević.

 

Prema njegovim riječima prvi sastanak sa novoformiranom Upravnim odborom protekao je u odličnoj atmosferi.

 

- Prvi kontakt sa novim rukovodstvom bio je odličan. Njihove ideje i želje poklapaju se našim i vidljivo je da su u klub došli ljudi kojima je jedini interes Borac. Naravno, nama fudbalerima posao je vezan za teren i mi moramo prvenstveno da razmišljamo samo o tome kako da na najbolji način opravdamo to što nosimo dres i grb našeg kluba - istakao je Darko Ljubojević.

 

Fudbaleri Borca u utorak su imali prijateljski susret sa Omladincem u kome su slavili sa 7:0. Golove za premijerligaša sa Gradskog stadiona postigli su Miloš Babić dva sa bijele tačke, te Marko Mazalica, Aleksandar Petrović, Saša Kajkut, Dario Grujić i Nemanja Bilbija. 

 

Komisija za licenciranje

 

Gradski stadion u Banjoj Luci juče je obišla Komisija za licenciranje stadiona FS BiH.

 

- Ovo je redovni obilazak, odnosno posjeta u kojoj smo obavijestili rukovodstvo Borca šta to treba uraditi na stadionu da bismo dobili licencu za odigravanje međunarodnih utakmica. U biti nema mnogo posla i klub iz Banje Luke treba otkloniti nedostatke koje su im ukazali predstavnici UEFA prije dva mjeseca - rekao je ekspert za infrastrukturu FS BiH Nihad Hodžić. 

20.08.2009.

Pane Šrkbić umjesto Šefika Šepera

Pane Šrkbić, direktor Direkcije za izbor najmenadžera BiH i jugoistočne Evrope izabran je za novog predsjednika Upravnog odbora Rukometnog kluba Čelik. Škrbić je na mjestu predsjednika naslijedio Šefika Šepera, koji je predsjednik RK Čelik bio punih šest godina i pod čijim je vodstvom klub ovog proljeća izborio plasman u Premijer ligu BiH.


- Želimo stabilan RK Čelik koji će se vrlo brzo boriti za najviši plasman i evropska takmičenja. Zenica je veliki grad, a rukomet sport koji ima tradiciju i vjerujemo da ćemo imati snage da realiziramo ovaj kvalitetni projekat“, izjavio je Pane Škrbić.


Uprava RK Čelik u prodaju je pustila 5.000 članskih karata po cijeni od 20 KM, koje će kao ulaznice vrijediti za sve domaće utakmice koje će Čelik igrati u Gradskoj areni. Sportski direktor RK Čelik Meho Merdanović objavio je danas imena ekipa učesnica 6. Međunarodnog turnira „Zenica 2009.“ koji će se igrati 28. i 29. avgusta. U polufinalnim susretima sastaju se: Metaloplastika (Šabac) - Gradačac i Čelik - ECM Split.

20.08.2009.

Proleter liječi rane

Debitant u prvoligaškom fudbalskom društvu Romanija iz Pala bila je na korak od velikog iznenađenja na fudbalskoj premijeri. Vodili su 2:0 nakon 45. minuta u susretu s Radnikom u Bijeljini, da bi domaćini u nastavku meča preokrenuli rezultat (dva gola postigli iz penala) i stigli do pobjede (3:2) i prvih bodova.

 

- Propustli smo veliku priliku da već na startu ostvarimo trijumf. Prvo poluvrijeme bilo je kako se samo poželjeti može, a u drugom nismo ličili na ekipu iz prvih 45. minuta. Gosti su to iskoristili, uspjeli uz dosta sreće, jer su pobjedonosni gol postigli u nadoknadi vremena, ali i sudijsku naklonost da nas savladaju. Šteta, baš šteta, a bili smo tako blizu prvoj prvoligaškoj radosti - riječi su Srđana Delipare, najboljeg igrača Romanije.

 

Ono što su prokockali na jesenjoj premijeri u Bijeljini "paljanski vukovi" imaju priliku da nadokande u subotu, kada im u goste stiže Proleter iz Teslića.

 

- Neće nam biti nimalo lako. Teslićani imaju dobar, kvalitetan tim. U prošlogodišnjem prvenstvu mnogo bolje su igrali na gostujućim terenima, nego na domaćem. To moramo imati na umu, moramo biti oprezni. Ponovimo li igru iz prvog poluvremena s Radnikom, nijednog trenutka naš uspjeh neće doći u pitanje. Međutim, ako se desi ono iz drugog dijela, kada nismo ličili na sebe, onda nam se crno piše. Nadam se da smo iz Bijeljine izvukli fudbalsku pouku i da ćemo se pred našom publikom predstaviti u pravom svjetlu te osvojiti prve prvenstvene bodove u elitnom društvu. Trijumfom nad Proleterom zaliječili bismo fudbalske rane s prvoligaške premijere - ističe Delipara.

 

O klupskim ambicijama u novoj sezoni on kaže:

 

- Kao i svakom debitantu koji dolazi iz nižeg ranga u viši, i nama je cilj opstanak u Ligi. Ali, mislim da Romanija, što smo pokazali i s Radnikom, ima ekipu koja može da se ravnopravno nosi sa svim klubovima, da na kraju bude među pet-šest najboljih, što bi, s obzirom na to da smo novajlije, predstavljalo lijep uspjeh.

20.08.2009.

Damir Hadžić: Borit ćemo se, pa šta bude!

Pred Sarajevom je meč koji može potpuno promijeniti budućnost kluba s Koševa, utakmica zbog kakvih fudbaleri počinju karijere.Na Koševo sutra navečer dolazi Kluž, snažni rumunski klub, koji ujedinjuje reprezentativce nekoliko država, ekipa koja vrijedi preko 30 miliona eura kao jedina prepreka koja se ispriječila pred našim predstavnikom do historijskog podviga i plasmana u Evropsku ligu UEFA.


Nije toliko loše


Da je u subotu na Koševu savladan Velež, ekipa bi sutrašnji meč dočekala u potpuno drugačijem raspoloženju. Sve bi bilo idealno. Međutim, desio se novi podbačaj, koji je u najgorem mogućem trenutku uzdrmao ekipu. Iako dosta pogođeni subotnjim dešavanjima, fudbaleri Sarajeva pokušavaju pronaći snagu da nastave živjeti evropski san.


- Činjenica je da smo pomalo psihološki opterećeni, ali opet mislim da je situacija i dalje, koliko-toliko, dobra jer naš odnos u svlačionici nije narušen. Svi žalimo za bodovima, ali smatram da uopšte ne igramo loše koliko nemamo sreće. Jednostavno smo imali seriju pehova - kaže ofanzivac bordo tima Damir Hadžić.


Strašna ekipa


Fudbaler Sarajeva tvrdi kako su igrači svjesni da ih očekuje mnogo jači protivnik od dosadašnjih, ali i da znaju pred kakvom su prilikom.


- Naš pomoćni trener ih je gledao i kaže da su strašna ekipa, ali mislim da im se disciplinovanom i požrtvovanom igrom ipak može parirati. Ovo je historijski trenutak koji se ne dešava svake godine. U tome ćemo pronaći dodatni motiv. Borit ćemo se, pa Bože moj, šta bude. Nadam se da ćemo opravdati sve ono što smo do sada uradili u Evropi i izvaditi se za prvenstvo - govori Hadžić.


Dobra vijest je da je Adis Jahović normalno trenirao, pa će tako meč propustiti samo suspendirani Ajdin Maksumić.


Ulaznice 5 i 10 KM


Uprava Sarajeva odlučila je da cijene ulaznica za meč protiv Kluža ostanu iste kao i one protiv Helsingborga, 5 KM za sjevernu i 10 KM za istočnu i zapadnu tribinu. Ulaznice će se u prodaji naći danas, na 10 odranije poznatih lokacija u gradu.


Puna podrška navijača


Ako je suditi prema riječima navijača Sarajeva, koji su posjetili fudbalere na treningu, bordo momci će u četvrtak imati punu podršku s tribina.


- Ne mogu opisati koliko nam znači njihov dolazak i podrška u ovim teškim trenucima. Naravno, i oni su razočarani rezultatima, ali me raduje da su zadovoljni našim zalaganjem i trudom. Razgovor s njima nam je svima podigao raspoloženje - kaže Hadžić.

20.08.2009.

Bajramovićev palac izdržava napore utakmice

Nakon dugo vremena, Zlatan Bajramović je počeo igrati. Palac izdržava napore utakmice. Naš reprezentativac je protiv Irana odigrao 73 minute, zatim je subotu proveo 32 minute na terenu u dresu Ajntrahta protiv Nirnberga, da bi u nedjelju pola sata odigrao za U-23 tim ovog bundesligaša.


Potrebni mečevi


- Potrebne su mi utakmice. Volim kada igram, a ne samo kada treniram - rekao je Bajramović za njemački list "Bild".


Ovaj njemački list posvetio je veliki tekst našem nogometašu, koji je nakon više od godinu i po ponovo na terenu.


- Bajramović je klasa. Dobrovoljno je igrao pred 330 gledalaca u Regionalnoj ligi. Bodrio je mlade igrače i pokazao svoje kvalitete - rekao je trener U-23 ekipe Frank Lajt (Light).


Nakon vikenda, Bajramović kaže kako je uživao.


- Poslije svega osjećam kao mali ubod. Ništa strašno - objašnjava Bajramović.


Nove minute


Narednog vikenda Ajntraht gostuje kod Kelna i to će biti prilika da Bajramović sakupi nove minute na terenu.


- Kada je fit, on je veliko pojačanje za nas. Predugo je bio povrijeđen i treba mu vremena da se vrati u top-formu. S druge strane, želi igrati i to je dobro. Za sada nema nikakvih problema i to je dobro - rekao je trener Ajntrahta Mihael Skibe (Micheal Skibbe).


Mogu igrati više pozicija


"Bild" navodi kako Bajramović nije izbirljiv i igra sve što se od njega traži. Od zadnjeg veznog, pa do polušpica ili na desnoj strani veznog reda, kao nedavno protiv Irana za BiH.


- Dugo sam u nogometu i znam da imam mogućnosti da popunim mnoga mjesta. Mogu igrati više pozicija - kaže Bajramović.