Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

22.08.2009.

Boša Tanjević : Nije bilo realno očekivati da Bajramović bez pola tima odvede BiH u Poljsku

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, iz­gu­bi­la je po­slje­dnju šan­su da se na­đe u fi­na­lu ba­ra­ža za pla­sman na Euro­bas­ket u Polj­sku 2009. Na­kon po­bje­de Bel­gi­je, u gos­ti­ma pro­tiv Por­tu­ga­la 58:60, sve je bi­lo ja­sno. Bel­gi­jan­ci će u dvo­me­ču sa "tri­ko­lo­ri­ma" tra­ži­ti svo­ju pri­li­ku za pla­sman me­đu 16 naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­ci­ja Evro­pe (27. i 30. av­gus­ta), ma­da je te­ško oče­ki­va­ti da će Fran­cu­zi do­zvo­li­ti izne­na­đe­nje. S dru­ge stra­ne, bh. se­le­kci­ja po dru­gi put za­re­dom os­ta­la je bez EP. Bo­gdan Bo­ša Ta­nje­vić, se­le­ktor ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Tur­ske i tre­ner Fe­ner­ba­hčea, sma­tra da je u okol­nos­ti­ma u ko­ji­ma se na­šao Men­sur Baj­ra­mo­vić bi­lo ne­re­al­no oče­ki­va­ti us­pjeh.

 

- Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH je ima­la izu­ze­tno te­žak po­sao, ta­ko da me ni­ma­lo me ne ču­di ovaj ne­us­pjeh. Mno­gi igra­či su ot­ka­za­li nas­tup, ne­ki su uze­li držav­ljan­stva dru­gih ze­ma­lja... Po­gle­daj­te sa­mo Ita­li­ju ko­ja je me­đu se­dam naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja u svi­je­tu, a ni­su se us­pje­li pla­si­ra­ti na Euro­bas­ket u Polj­sku. Sva­ki put ka­da se BiH pla­si­ra na EP, to je bio ve­li­ki po­dvig. Po­koj­ni Kin­đe je 1993. na­pra­vio pra­vo ču­do. BiH ko­ja je bi­la u ra­tu, os­tva­ri­la je 8. mjes­to na EP u Nje­ma­čkoj - ka­zao je Ta­nje­vić.

 

Tur­ska se za ra­zli­ku od na­še re­pre­zen­ta­ci­je pla­si­ra­la na EP ko­je će se igra­ti od 7. do sep­tem­bra 2009 u Polj­skoj.

 

- Što se ti­če Tur­ske, ni­smo ima­li pro­ble­ma sa ot­ka­zi­ma, a ma­lo smo i pod­mla­di­li eki­pu. U Tur­skoj sve odli­čno fun­kci­oni­še ka­da je u pi­ta­nju Ko­šar­ka­ški sa­vez. Imam odri­je­še­ne ru­ke i na­mam ni­ka­kvih pri­ti­sa­ka sa stra­ne. Izme­đu os­ta­log ima­mo i zna­tno ve­ći bu­džet. Igra­či ot­ka­žu nas­tup is­klju­či­vo iz oprav­da­nih ra­zlo­ga, ima­mo tra­di­ci­ju, po­štu­je se na­ci­onal­na zas­ta­va. Ipak, ne oče­ku­je nas lak za­da­tak u Polj­skoj. Bu­gar­ska, Li­tva i do­ma­ći­ni ni­su ni­ma­lo nai­vne re­pre­zen­ta­ci­je. Me­đu­tim, mi­slim da uz bor­be­nost mo­že­mo na­pra­vi­ti do­bre re­zul­ta­te...

 

Ta­nje­vić ne kri­je ri­je­či hva­le za Ko­šar­ka­ški sa­vez Tur­ske.

 

- Naš Ko­šar­ka­ški sa­vez fi­nan­sij­ski po­ma­že sve na­ci­onal­ne se­le­kci­je ta­ko da u kon­ti­nu­ite­tu ima­mo do­bre re­zul­ta­te. Si­gur­no je da spa­da­mo me­đu na­jor­ga­ni­zo­va­ni­je ze­mlje u Evro­pi, ka­da je u pi­ta­nju sport. Uslo­vi za pri­pre­me za pred­sto­je­će EP su fan­tas­ti­čni. U Polj­sku će­mo pu­to­va­ti di­rek­tno avi­onom, ne­će bi­ti pre­sje­da­nja, ka­ko bi ušte­dje­li sna­gu za uta­kmi­ce ko­je nas oče­ku­ju. Čast mi je bi­ti dio ove re­pre­zen­ta­ci­je.

 

Iako je do­bro po­zna­to da u spor­tu u BiH ima ko­rup­ci­je, Bo­ša se ne sla­že.

 

- Miš­lje­nja sam da u spor­tu u BiH ne­ma ne­ča­snih ra­dnji, ni­ti ko­rup­ci­je. Ni­ko nas ne mo­že spri­je­či­ti da po­ka­že­mo svo­je zna­nje, odno­sno ne zna­nje na par­ke­tu. Ka­kvi smo du­bo­ko u se­bi, ta­kvi se po­ka­zu­je­mo na po­vrši­ni. Ali, pos­to­ji dru­gi pro­blem. Klu­bo­vi mo­ra­ju bi­ti ora­ga­ni­zo­va­ni­ji. Stva­ra­ti no­ve, mla­de sna­ge, jer se ne mo­že gle­da­ti sa­mo prva eki­pa i pra­vi­ti pla­no­vi za na­re­dnu go­di­nu, već pet-šest se­zo­na.

 

Do­ma­ća li­ga BiH, me­đu naj­lo­ši­jim je u re­gi­onu. Ni­je ču­do što se ni­ko od sa­daš­njih čel­ni­ka i tre­ne­ra na­ša dva po­naj­bo­lja klu­ba Bo­sna ASA BHT i Ši­ro­ki Ero­net ne usu­đu­je da­va­ti op­ti­mis­ti­čne izja­ve za nas­tu­pe u NLB li­gi.

 

- Te­ško je za­drža­ti kva­li­te­tne, odno­sno ta­len­to­va­ne igra­če. Ipak, klu­bo­vi mo­ra­ju po­ra­di­ti na to­me ako že­le us­pje­he. Naj­bo­lji pri­mjer je Ni­had Đe­do­vić ko­ji je oti­šao iz Bo­sna ASA BHT u Bar­ce­lo­nu, a oni su ga da­li na po­su­dbu, što je ža­lo­sno. Me­na­dže­ri odra­đu­ju naj­prlja­vi­ji dio po­sla. Nji­ma je bi­tno da ne­ko­ga pro­da­ju bi­lo gdje i do­bi­ju no­vac, a šta će da­lje bi­ti sa tim igra­čem to je na­va­žno. Izme­đu os­ta­log, ugro­ža­va­ju i in­te­re­se klu­ba - is­ta­kao je Bo­gdan Bo­ša Ta­nje­vić u in­ter­vjuu za "San".

 

Fe­ner na Me­mo­ri­ja­lu Mir­za De­li­ba­šić

 

Fe­ner­ba­hče, ko­ji sa klu­pe pre­dvo­di Ta­nje­vić, kra­jem sep­tem­bra će učes­tvo­va­ti na 5. Me­mo­ri­jal­nom tur­ni­ru "Mir­za De­li­ba­šić" .

 

- Ve­li­ko mi je za­do­volj­stvo pro­ves­ti odre­đe­no vri­je­me u Sa­ra­je­vu. Pra­tim de­ša­va­nja u i oko Bo­sne. Znam da su u do­ma­ćem prven­stvu uvi­jek me­đu na­bo­lji­ma. Ipak, za po­mak u evrop­skim uta­kmi­ca­ma, mo­ra se vi­še ula­ga­ti. Kva­li­te­tan igra­čki i tre­ner­ski ka­dar pos­to­ji, ali to ni­je do­vo­ljno. Sve sna­ge se mo­ra­ju uje­di­ni­ti - ka­zao je se­le­ktor ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Tur­ske.