Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

27.08.2009.

Sarajevo još plaća ceh, Ćiro na vrijeme shvatio!

Go­di­na­ma je bh. re­pre­zen­ta­ci­ja slu­ži­la ra­znim me­na­dže­ri­ma i me­na­džer­či­ći­ma kao svo­je­vrsni po­li­gon ka­ko bi pro­da­va­li igra­če (ano­ni­mu­se) ko­je zas­tu­pa­ju. Ve­ći­na njih bi upi­sa­li je­dan nas­tup za "rep­ku", po­pra­vi­li svoj CV, pro­da­li se i pos­ta­li za­bo­rav. Ta­ko su kroz re­pre­zen­ta­ci­ju pro­de­fi­li­ra­li da­vno za­bo­rav­lje­ni igra­či po­put Ba­ja­na, Ja­ki­re­vi­ća, Boš­nja­ka, Mi­lo­še­vi­ća, Me­dvi­da....

 

No, do­las­kom Mi­ro­sla­va Ći­re Bla­že­vi­ća, toj pra­ksi se, či­ni se, na­po­kon sta­lo u kraj. Ma­kar do fa­mo­zne uta­kmi­ce pro­tiv Ira­na, ka­da se na Ći­ri­nom spis­ku na pre­po­ru­ku ne­kog "struč­nja­ka" iz Aus­tri­je na­šlo ime iz­vje­snog Mir­ne­la Sa­do­vi­ća, igra­ča SC Ma­gne, no­vaj­li­je u aus­trij­skoj Bun­de­sli­gi. No, i nje­gov bi po­ziv pro­šao ne­za­pa­že­no da se i sam se­le­ktor ni­je uvje­rio u Sa­do­vi­ćev "ras­ko­šni ta­le­nat". - Ma ko mi ovog do­ve­de u re­pre­zen­ta­ci­ju, ovo je ka­tas­tro­fa.

 

U grob će me ova­kvi otje­ra­ti - za­grmio je se­le­ktor na je­dnom od tre­nin­ga alu­di­ra­ju­ći na Sa­do­vi­ća. Iran je po­bje­dio, Sa­do­vić do­bro ugri­jao klu­pu, a Ći­ro odlu­čio za­uvi­jek pre­kri­ži­ti nje­go­vo ime iz svo­je bi­je­žni­ce. Iako je Sa­do­vić za bh. ja­vnost to­tal­na ne­po­zna­ni­ca, u FK Sa­ra­je­vu ga se mje­se­čno ba­rem je­dnom sje­te. Na­ime, Sa­do­vić na­jav­ljen kao ve­li­ki ta­le­nat nje­ma­čke ško­le fu­dba­la, iz Ar­mi­ni­je iz Bi­ele­feld pre­la­zi u FK Sa­ra­je­vo. FK Sa­ra­je­vo, ko­je je pre­uze­lo oba­ve­ze pre­ma Sa­do­vi­ću, i dan da­nas navodno is­pla­ću­je Ar­mi­ni­ji ra­te za ovog igra­ča.

 

U Sa­ra­je­vu se za­držao tek pet mje­se­ci (od ju­la 2004. do de­cem­bra 2004. go­di­ne) i po­tom pre­šao u aus­trij­skog ni­že­li­ga­ša SC Un­ter­si­eben­brunn. Ipak ta či­nje­ni­ca ga ne spre­ča­va da u svo­joj klup­skoj bio­gra­fi­ji, na ofi­ci­jel­nom saj­tu Ma­gne upi­še u ru­bri­ku "naj­ve­ći us­pje­si" osva­ja­nje Ku­pa BiH sa Sa­ra­je­vom (op.a. Sa­ra­je­vo osvo­ji­lo Kup BiH 2005. go­di­ne). "San Sport" ot­krio je po­za­di­nu Sa­do­vi­će­vog izne­na­dnog upa­da u na­ci­onal­nu no­go­me­tnu se­le­kci­ju BiH.

 

Na­ime, Sa­do­vić, ko­ji je u de­cem­bru 2008. go­di­ne pre­šao je iz aus­trij­skog dru­go­li­ga­ša St. Po­el­te­na u Ma­gnu, zbog go­mi­la­nja igra­ča u ovom klu­bu, pao je u dru­gi plan, pa su mu po­ru­či­li da mo­že na­pus­ti­ti klub. Čak se na­šao i po­go­dan klub za nje­ga - aus­trij­ski LASK.

 

Ipak, ola­kša­va­ju­ća okol­nost za ev­ntu­al­ni tra­sfer bi bio nas­tup za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH, pa su se me­na­dže­ri ba­ci­li na po­sao. No, ne­sla­vna Sa­do­vi­će­va epi­zo­da u re­pre­ze­ta­ci­ji vra­ti­la se nje­go­vom me­na­dže­ru po­put bu­me­ran­ga, pa je LASK brzo odus­tao od ku­po­vi­ne. U Ma­gni, ta­ko­đer, ne­ma mjes­ta pa je u do­sa­daš­njih pet ko­la, sa­mo je­dnom ušao sa klu­pe i na te­re­nu pro­veo 24 mi­nu­te. Nje­gov bi­lans - je­dan žu­ti kar­ton!