Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

27.08.2009.

Mogu li okrenuti novu stranicu u historiji bh. fudbala

Fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va ve­če­ras će u Kluž - Na­po­ki, na sta­di­onu «Dr. Kon­stan­tin Ra­du­les­ku», po­ku­ša­ti izba­ci­ti ru­mun­ski Kluž, ući u gru­pnu fa­zu Euro­li­ge i ta­ko okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji bh. klup­skog fu­dba­la. Igra­či i stru­čni štab otpu­to­va­li su u Ru­mu­ni­ju ju­čer uju­tro a eki­pa je smje­šte­na u ho­tel «Tu­lip Inn». Po­mo­ćnik tre­ne­ra Sa­ra­je­va Me­hme­da Ja­njo­ša, Al­mir Tur­ko­vić, zbog do­bro po­zna­tih ra­zlo­ga (kla­us­tro­fo­bi­ja od le­te­nja avi­onom) ni­je otpu­to­vao sa eki­pom, a kad smo ju­čer raz­go­va­ra­li s njim još uvi­jek je bio u di­le­mi da li da odmah kre­ne pri­va­tnim auto­mo­bi­lom u Ru­mu­ni­ju ili ne. Iako nje­gov šef Ja­njoš sas­tav ko­ji će is­trča­ti na te­ren čes­to ot­kri­va ne­ko­li­ko sa­ti pred uta­kmi­cu, po­pu­lar­ni Ze­ka nam je ot­krio ne­ke de­ta­lje oko prve je­da­na­es­tor­ke.

 

 - Vrlo je mo­gu­će da uta­kmi­cu po­sli­je du­go vre­me­na po­čne­mo s dva špi­ca jer mi mo­ra­mo ići na gol. Do­sa­daš­nja for­ma­ci­ja 4-3-3, sa brzim kri­li­ma, Ha­dži­ćem na li­je­voj i Mu­mi­no­vi­ćem na de­snoj stra­ni do­ni­je­la je re­zul­tat. Sa­da bi bi­lo sjaj­no da prvi pos­ti­gne­mo gol, jer će oni si­gur­no na­pas­ti od prve mi­nu­te. U tim se vra­tio Ma­ksu­mić ko­ji će po­no­vo u od­bra­nu, dok je u Sa­ra­je­vu je os­tao Mo­har - ka­zao nam je Tur­ko­vić.

 

Ve­če­raš­nji meč vo­di Por­tu­ga­lac Du­ar­te Go­mez, a šef stru­čnog šta­ba Klu­ža je ta­ko­đer Por­tu­ga­lac Kon­se­isao. Iako to ne mo­ra ni­šta zna­či­ti ova či­nje­ni­ca baš i ne bu­di pre­ve­li­ki op­ti­mi­zam, uzi­ma­ju­ći u ob­zir na ka­kva su sve su­đe­nja zna­li na­ići na­ši klu­bo­vi po­slje­dnjih go­di­na u evrop­skim ta­kmi­če­nji­ma.

 

- Ja mi­slim da je to slu­čaj­nost. Mo­žda će bi­ti ma­lo do­ma­ćin­sko su­đe­nje kao i uvi­jek, ali ge­ne­ral­no, ne bo­jim se su­di­je. Va­žno je sa­mo da mi uđe­mo ras­te­re­će­ni u su­sret - re­kao je Tur­ko­vić za "San­Sport".

 

Sa­ra­je­vo, ko­je će ve­če­ras po­ku­ša­ti okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji bh. klup­skog fu­dba­la, tre­ba­lo bi na te­ren is­trča­ti u slje­de­ćem sas­ta­vu: Ala­im, Tor­lak, Ma­ksu­mić, Be­lo­še­vić, Ri­zva­no­vić, Dža­kmić, Ihti­ja­re­vić, Ja­njoš (Du­do), Ha­džić, Mu­mi­no­vić, Av­dić (Ja­ho­vić).

 

Kluž u naj­ja­čem sas­ta­vu?

 

U po­slje­dnjem odi­gra­nom me­ču ko­ji su igra­li Kluž je do­ži­vio po­raz na gos­to­va­nju u Bu­ku­re­štu kod Di­na­ma (0:1). Po­naj­bo­lji igra­či Klu­ža iz su­sre­ta na Ko­še­vu pro­šlog čet­vrtka brzo­no­gi na­pa­dač Ko­ne i vir­tuo­zni ve­znjak Pe­ral­ta ni­su ni­ka­ko ula­zi­li u igru. Iako je bi­lo pri­če da se ra­di o la­kšim po­vre­da­ma obo­ji­ce igra­ča, vje­ro­va­ti je da ih je tre­ner Kon­se­isao odma­rao za meč pro­tiv Sa­ra­je­va. Vje­ro­va­tni ve­če­raš­nji sas­tav Klu­ža tre­bao bi iz­gle­da­ti ova­ko: gol­man - Kla­ro, od­bra­na - Sil­va, Pa­nin, Al­kan­ta­ra, sre­di­na - Ku­lio, Pe­ral­ta, Ma­ra, Ka­ku, na­pad - Da­ni, Apa­re­si­do, Ko­ne.

 

Sa­ra­je­vo i da­je i pri­ma

 

Sa­ra­je­vo je do sa­da u Euro­li­gi po­ka­za­lo za­vi­dnu efi­ka­snost, što ču­di uzme li se u ob­zir da su tre­ne­ru Me­hme­du Ja­njo­šu na ra­spo­la­ga­nju ci­je­lo vri­je­me bi­la sa­mo dva na­pa­da­ča od ko­jih je je­dan (Av­dić) na Ko­še­vo sti­gao nes­pre­man, a dru­gi (Ja­ho­vić) se u su­sre­tu tre­ćeg pret­ko­la pro­tiv Hel­sin­gbor­ga po­vri­je­dio. Ipak, da na­pad ne bi «za­hrđao» po­bri­nuo se kril­ni igrač Sa­ra­je­va Da­mir Ha­džić, či­ja je lje­vi­ca si­je­va­la na sve stra­ne, a re­zul­tat su tri go­la u šest uta­kmi­ca na če­mu bi mu mo­gli po­za­vi­dje­ti i ne­ki od naj­bo­ljih na­pa­da­ča ko­ji igra­ju u ovom evrop­skom ta­kmi­če­nju. Tre­nu­tna gol ra­zli­ka «bor­do ti­ma» je 6:4. Po­red Ha­dži­ća, po je­dan gol su da­li još Mu­mi­no­vić, Ja­ho­vić i Av­dić.

 

Ban­kar pu­ni ka­su Sa­ra­je­va

 

Por­tu­gal­ski su­di­ja Du­ar­te Go­mez (36), či­je je pu­no ime Du­ar­te Nu­no Pe­re­ira Go­mez, ko­ji će ve­če­ras di­je­li­ti prav­du na me­ču izme­đu Sa­ra­je­va i Klu­ža po­znat je ko­šev­skoj pu­bli­ci jer je 10.08.2006. di­je­lio prav­du na uta­kmi­ci Ku­pa UEFA, Sa­ra­je­vo - Ra­pid Bu­ku­rešt (1:0). Mo­žda Go­mez, ko­ji je ina­če po za­ni­ma­nju ban­kar, bu­de po­no­vo sre­tan Sa­ra­je­vu ko­je bi pro­las­kom u ne­ku od gru­pa Euro­li­ge za­ra­di­lo mi­li­one. Kad su u pi­ta­nju aktu­el­na evrop­ska ta­kmi­če­nja, ove go­di­ne Go­mez je su­dio je­dan su­sret kva­li­fi­ka­ci­ja za Euro­li­gu, La­hti - Briž (1:1). Na­šim su­sje­di­ma, Di­na­mu iz Za­gre­ba, u ovoj se­zo­ni su­dio je u dru­gom pret­ko­lu Li­ge šam­pi­ona pro­tiv Pju­ni­ka (3:0), a u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP u Ju­žnoj Afri­ci su­dio je sa­mo je­dnu uta­kmi­cu i to izme­đu Li­hten­štaj­na - Nje­ma­čke (0:6). Su­di­ja Go­mez je sklon žu­tim kar­to­ni­ma, a pro­sjek mu je 4.1 žu­tih i 0.2 crve­nih kar­to­na po uta­kmi­ci.

 

OBN ne­ma pre­nos

 

Iako je bi­lo na­ja­va da će ne­ka od pri­va­tnih bh. te­le­vi­zi­ja pre­no­si­ti uta­kmi­cu iz Ru­mu­ni­je, do to­ga, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ne­će do­ći. Na­jo­zbi­ljni­ji kan­di­dat bio je OBN. Ka­da smo ju­čer htje­li da pro­vje­ri­mo ho­će li na OBN-u bi­ti pre­no­sa, iz ove TV ku­će re­če­no nam je da je ure­dnik spor­tskog pro­gra­ma Sa­ba­hu­din Vu­gda­lić po­sje­tio ju­čer uju­tru Upra­vu Sa­ra­je­va ka­ko bi se po­ku­šao do­go­vo­ri­ti oko TV pre­no­sa. Me­đu­tim, do do­go­vo­ra ka­ko sa­zna­je­mo ni­je do­šlo.