Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

27.08.2009.

Vahid Halilhodžić : Predsjednik je odgodio izbore zbog nas

Pa­ko­vao je stva­ri ka­da smo ga po­zva­li. Spre­mao se za put u Oba­lu Slo­no­va­če. Na­kon što je auto­mat­ska se­kre­ta­ri­ca sni­mi­la po­ru­ku, Va­ha je, po­put is­tin­skog pro­fe­si­onal­ca, od­go­vo­rio na po­ru­ku. Ja­vio se iz svo­je ku­će u Li­lu i za "San Sport" go­vo­rio o klju­čnoj uta­kmi­ci za odla­zak na Svjet­sko prven­stvo, o Ve­le­žu, o Ći­ri Bla­že­vi­ću...

 

- Sva­ki čas tre­bam kre­nu­ti za Oba­lu Slo­no­va­če. Čeka me uta­kmi­ca kva­li­fi­ka­ci­ja, na ne­ki na­čin mo­ja uta­kmi­ca ka­ri­je­re - ka­že na po­čet­ku Va­ha.

 

Bur­ki­na Fa­so?

 

- Za­re­da­li su sa po­bje­da­ma, ma­da smo ih mi već sa­vla­da­li sa 3:2. No, sa­da je si­tu­aci­ja slo­že­ni­ja. Na­ma tre­ba po­bje­da da osi­gu­ra­mo već sa­da pla­sman na SP. Psi­ho­lo­ški bre­me je na mo­jim igra­či­ma.

 

Zar su ne­po­bje­di­vi?

 

- Ni­su, ali ima­ju ja­ko do­bar tim. Nji­ho­vi igra­či nas­tu­pa­ju u en­gles­kim, fran­cus­kim, nje­ma­čkim klu­bo­vi­ma...

 

Ka­kva je atmo­sfe­ra u ze­mlji?

 

- Ci­je­la na­ci­ja je no­ga­ma. Oba­la Slo­no­va­če je­dnom je bi­la na SP, ali ta­da je Ka­me­run ne­oče­ki­va­nim ki­ksom po­mo­gao da se ode na mun­di­jal, ali sa­da je prvi put šan­sa da se di­rek­tno ne­ko­li­ko uta­kmi­ca pri­je kra­ja osi­gu­ra­mo pla­sman. Pred­sje­dnik drža­ve do­la­zi na na­še tre­nin­ge, or­ga­ni­zi­ra za me­ne igra­če pri­jem u svo­joj pa­la­či.

 

Si­tu­aci­ja u ze­mlji ni­je bi­la naj­bo­lja pri­je ne­go što će te vi do­ći...?

 

  -Bi­lo je ne­mi­ra, po­bu­na, de­mos­tra­ci­ja... Pri­je­ti­lo je da izbi­je gra­đan­ski rat, a on­da su igra­či odi­gra­li klju­čnu ulo­gu. Do­go­vo­ri­li su se da bu­du kao ne­ka vrsta mi­ro­vne mi­si­je, oti­šli me­đu za­ra­đe­ne stra­ne i mo­li­li za mir. Ta­ko je sve spri­je­če­no i pred­sje­dnik to ja­ko ci­je­ni. On je od­go­dio pred­sje­dni­čke izbo­re u ze­mlji, ko­ji su tre­ba­li bi­ti, sve dok se ne za­vrše kva­li­fi­ka­ci­je. I on je svjes­tan da će­mo pla­sman na SP osi­gu­ra­ti mu no­vi man­dat.

 

Us­pje­si­ma, auto­ri­te­tom, stru­čnoš­ću ste za­sje­ni­li po­pu­lar­nog Dro­gbu...

 

- Dro­gba je is­tin­ska zvi­jez­da, ali me ja­ko po­štu­je. Znam da me če­ka ve­li­ka na­gra­da za pla­sman, ali mi je va­žni­ji taj spor­tski iza­zov. Imao sam broj­ne po­nu­de, iz En­gles­ke, Fran­cus­ke, Nje­ma­čke, Tur­ske. Fi­nan­sij­ski su bi­le to­li­ko ja­ke da bi ma­lo ko­ji tre­ner odbio. Imao sam spre­man ugo­vor u je­dnom en­gles­kom klu­bu, če­kao se moj po­tpis. Sve sam to gur­nuo u stra­nu, jer sam že­lio is­pra­ti je­dnu mrlju iz ka­ri­je­re... Ot­kud, ko­ja mrlja? - Ni­je mo­jom, već kri­vi­com dru­gih. Ja sam 1982. go­di­ne u naj­bol­joj for­mi bio u ju­go­slo­ven­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji, ali ni­sam do­bio šan­su na svjet­skom prven­stvu u Špa­ni­ji. Ci­je­lo vri­je­me no­sim taj oži­ljak sa že­ljom da je­dnog da­na po­no­vo bu­dem akter mun­di­ja­la. Za­to sam do­šao u Oba­lu Slo­no­va­če.

 

Je­dnog da­na mo­žda i BiH odve­de­te na SP?

 

- Ni­kad se ne zna, ma­kar se ne vi­dim u blis­koj bu­du­ćnos­ti kao se­le­ktor BiH. Ni­je kli­ma do­bra, to je svi­ma po­zna­to.

 

Ći­ro Bla­že­vić je na­do­mak ve­li­kog us­pje­ha sa BiH. Ima­te li mu ne­ki sa­vjet uoči me­ča sa Ar­me­ni­jom?

 

- Uvi­jek sam go­vo­rio da BiH ima odli­čne igra­če, ali da ne­što ne va­lja sa lju­di­ma ko­ji vo­de Sa­vez. Pro­pus­ti­li smo dos­ta ci­klu­sa. Dra­go mi je ako će Ći­ro na­pra­vi­ti po­dvig. Ja ga po­drža­vam u to­me i že­lim da Oba­la Slo­no­va­če i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na za­je­dno igra­ju na SP u Ju­žnoj Afri­ci - izja­vio je za "San Sport" Va­hid Ha­lil­ho­džić, struč­njak svjet­ske re­pu­ta­ci­je.

 

O Spa­hi­ću i Pja­ni­ću

 

- Pra­tim igre na­ših igra­ča u Fran­cus­koj. Spa­hić i Pja­nić su no­si­oci igre u Mon­tpe­ljeu i Li­onu. Ve­li­ka je to stvar, a do­bra za naš fu­dbal, za se­le­kto­ra - hva­li Va­ha na­še in­ter­na­ci­onal­ce.

 

O Ve­le­žu

 

- Bio sam za vri­je­me odmo­ra sa ve­le­žov­ci­ma, sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma. Uvi­jek ima­ju mo­ju po­dršku. Li­je­po je sva­kom Mos­tar­cu ko­ji ži­vi da­le­ko od ze­mlje da vi­di Ve­lež na vrhu.

 

O na­slje­dni­ku

 

- U Ve­le­žu je sa­da Adis Ha­lil­ho­džić, moj bra­tić. Ima ma­te­ri­ja­la u nje­mu, te­hni­čki je pot­ko­van, ima na­še ge­ne, ali mu fa­li vi­še tre­nin­ga. Ka­da bu­de ma­ksi­mal­no spre­man, uvje­ren sam da će kre­nu­ti sto­pa­ma nas sta­ri­jih Ha­lil­ho­dži­ća - ka­že Va­ha za bra­ti­ća Adi­sa.