Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

27.08.2009.

Ćiro : Ništa od baraža, idemo direktno u Afriku!

Bro­je se sa­ti do uta­kmi­ce sa Ar­me­ni­jom. Po­tom i onih što nas če­ka­ju. Sep­tem­bar i okto­bar su mje­se­ci odlu­ke. U ta dva mje­se­ca igra­mo če­ti­ri pre­os­ta­la kva­li­fi­ka­cij­ska su­sre­ta. Naj­pri­je gos­to­va­nje u Ar­me­ni­ji, po­tom če­ka­mo Tur­sku, za­tim ide­mo u Es­to­ni­ju i sa Špan­ci­ma kod ku­će za­vrša­va­mo kva­li­fi­ka­ci­je. Već u okto­bru znat će se ko­je re­pre­zen­ta­ci­je idu di­rek­tno na SP u Ju­žnu Afri­ku, dok je no­vem­bar re­zer­vi­ran za ba­raž. Bla­že­vić je uvje­ren ka­ko će u okto­bru izves­ti "no­go­me­tnu re­vo­lu­ci­ju". - Ni­šta od ba­ra­ža. Ide­mo di­rek­tno u Afri­ku- uvje­ren je Ći­ro.

 

Ka­ko? Špan­ci su sko­ro ne­dos­ti­žni?

 

- Is­ti­na je da su prvi, ali će nam i Bel­gi­ja po­mo­ći na pu­tu za Afri­ku. Bel­gi­jan­ci će mla­tnu­ti Špan­ce i na­ma otvo­ri­ti put do prvog mjes­ta. Do kra­ja će­mo do­bi­ti sve i ta­ko kao prva­ci gru­pe izbo­ri­ti pla­sman na SP. Se­le­ktor se zna ma­lo za­ni­je­ti, ma­da je ko­ri­sno što ši­ri op­ti­mi­zam svu­da oko se­be. Na­kon što obje­lo­da­ni ka­ko će­mo po­bi­je­di­ti sve do kra­ja, sje­ti se Ar­me­ni­je i kao prut drhti pred aut­saj­de­rom. - Znam sve opa­snos­ti ko­je nas če­ka­ju. Ar­men­ci u kva­li­fi­ka­ci­je ula­ze da ne­kog izne­na­de, da ne­kog po­bi­je­de i po­kva­re pla­no­ve. Svjes­tan sam to­ga, ali to mo­ram usa­di­ti u gla­ve svo­jih igra­ča. Oni mo­ra­ju zna­ti da ih če­ka­ju Ar­men­ci mo­ti­vi­ra­ni­ji ne­go što će bi­ti Špan­ci. Znam da nam po­bje­da u Je­re­va­nu ni­šta ne ga­ran­ti­ra, kao što ni lo­ši­ji re­zul­tat ne zna­či i kraj na­ših na­da­nja. Os­ta­je nam Tur­ska da u di­rek­tnom su­sre­tu sve ri­je­ši­mo, ali ja že­lim Tur­sku do­če­ka­ti sa če­ti­ri bo­da fo­re, da se Tur­ci tre­su ka­da do­đu u Ze­ni­cu - po­ru­čio je Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

Su­pić naj­ve­ća bri­ga

 

Se­le­kto­ra bri­ne sta­tus Ne­ma­nje Su­pi­ća, ko­ji je us­pje­šno mi­je­njao Ke­na­na Ha­sa­gi­ća, ali Su­pić je tre­nu­tno bez klu­ba. No, ra­du­je odli­čna for­man Asmi­ra Be­go­vi­ća, ko­ji je, ta­ko­đer, us­pje­šno za­mi­je­nio Dej­vi­da Džej­msa u Por­tsmu­tu. Pro­blem bi se mo­gao po­ja­vi­ti ako Be­go­vić ne do­bi­je na vri­je­me do­zvo­lu FI­FA za nas­tup u bh dre­su. Po­no­san je Ći­ro na Spa­hi­ća, Pja­ni­ća, Ibi­še­vi­ća, Dže­ku, Sa­li­ho­vi­ća, Na­da­re­vi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća, Ibri­či­ća, Ra­hi­mi­ća, Mu­ra­to­vi­ća, Mi­si­mo­vi­ća...

 

Če­tvo­ri­ca u Li­gi prva­ka

 

Se­le­ktor Bla­že­vić na di­spo­zi­ci­ji će ima­ti če­tvo­ri­cu re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ju sa svo­jim eki­pa­ma izbo­ri­li Li­gu prva­ka. Po­red sjaj­nog Mi­ra­le­ma Pja­ni­ća (Li­on), naj­ja­če klup­sko ta­kmi­če­nje na svi­je­tu igrat će još Edin Dže­ko i Zvjez­dan Mi­si­mo­vić (Vol­fsburg), te El­vir Ra­hi­mić (CSKA). Li­gu prva­ka igrat će i Ha­san Sa­li­ha­mi­džić (Ju­ven­tus), kao i Sa­ša Pa­pac (Glaz­gov Ren­džer­si), me­đu­tim, po­me­nu­ti dvo­jac vi­še ne no­si dres BiH.