Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

27.08.2009.

Borac i Velež iskoristili umor ekipa

Prije početka sezone u fudbalskoj Premijer ligi BiH, među favorite su svrstavani branilac naslova Zrinjski, zatim Široki Brijeg i Sarajevo, pa donekle i Čelik. No, nakon prva četiri kola, te se ekipe nalaze na začelju. O Borcu i Veležu, pak, nije bilo ni riječi. Vjerovatno je bio i mali broj navijača Banjalučana i "Rođenih" koji su očekivali da će njihovi klubovi predvoditi premijerligaški karavan. Međutim, ekipe trenera Velimira Stojnića i Abdulaha Ibrakovića su odličnim igrama zauzele prva dva mjesta. Uvažavajući objektivne razloge (raspored, manje odigranih utakmica), pokušali smo od bh. trenera saznati otkud ova promjena snaga.


Rano za analizu


- Tek je početak prvenstva, tako da tabela još uvijek ne zaslužuje posebnu analizu, a osim toga je i nepotpuna, budući da neki klubovi imaju utakmicu manje. Borac je igrama zaslužio prvo mjesto, a Čelik je zbog dva domaća poraza za sada na samom dnu. Drago mi je zbog Borca, a rezultati Čelika možda i nisu neko iznenađenje kada se zna bez koliko su dobrih igrača ostali tokom ljeta. Bez obzira na trenutno stanje, za mene su Zrinjski i Sarajevo i dalje glavni kandidati za titulu - izjavio je trener "Plemića" Dragan Jović.


Prvi stručnjak Veleža Abdulah Ibraković, prije svega, potcrtava pozitivnu ocjenu starta sezone. Fudbal u BiH, prema njegovim riječima, napreduje.


- Sve manje se priča o suđenju, gosti su osvojili dosta bodova i što je najvažnije publika se vraća na stadione. Borac i Velež su zasluženo na vrhu, obje ekipe igraju otvoreno i dopadljivo, s jasnom željom niza mladih igrača da razbiju stereotipe. S druge strane, Zrinjski, Sarajevo, Čelik i Široki Brijeg su stabilni klubovi koji su zbog niza razloga lošije plasirani. Zrinjski je imao neugodan žrijeb, Široki je vrlo lako mogao ostati neporažen na Grbavici i u Banjoj Luci. Sarajevo je, očito, platilo danak igranja na dvije fronte - smatra Ibraković.


Ivicu Barbarića, trenera Širokog Brijega, ne iznenađuje pogled na vrh tabele.


- Banja Luka i Mostar su sredine koje žive za nogomet i godinama čekaju iskorak prema vrhu. Rezultati Borca i Veleža nisu slučajnost, imaju respektabilne ekipe, euforija je u punom zamahu. Govoreći o drugom dijelu tabele, Evropa je, očito, uzela danak. Tabela to potvrđuje - Zrinjski, Sarajevo, Slavija i mi smo bili koncentrirani na evropske utakmice, dok su se Velež i Borac i drugi fokusirali samo na domaće prvenstvo. No, sezona je tek počela i teško mi je prognozirati šta će biti na kraju. U svakom slučaju, bit će uzbudljivo i zanimljivo - kaže Barbarić.


Bit će promjena


Dino Đurbuzović, prvi asistent Amara Osima u Željezničaru, najavljuje da će u nastavku prvenstva biti promjena u poretku.


- Timovi koji su igrali u Evropi ranije su počeli pripreme, ranije došli u formu, a onda igrali izuzetno teške utakmice. Jedan evropski duel je toliko zahtjevan da je sasvim normalno da ostavlja velike posljedice. Naše ekipe nemaju toliki fond kvalitetnih igrača da mogu izdržati borbu na dva fronta. Premijer liga će ove sezone biti neizvjesnija i jača nego proteklih godina. Velika je stvar povratak Veleža i Borca, klubova s tradicijom. Željezničar je ponovo u vrhu, a sigurno će se brzo konsolidirati Sarajevo, Široki Brijeg, Zrinjski, pa i Čelik. Većina ekipa je jača nego prošle sezone - misli Đurbuzović.


Stojnić: Doći će na svoje


- Bez obzira na sve, ipak je iznenađenje što su Borac i Velež na vrhu. Velež je dosta uradio na ekipi i to daje rezultat. I mi smo imali određenih promjena, ali smo provjerene igrače uspjeli zamijeniti fudbalerima koji su ponikli u našoj vlastitoj školi. Za mene dosta neprijatno iznenađenje predstavlja Široki Brijeg. To je tim koji ima izuzetno kvalitetnu ekipu, odlične pojedince, veliku tržišnu vrijednost, a na terenu ne pokazuje ništa. Također, i Sloboda me je neprijatno iznenadila. Sva ova dešavanja od ljetos u Čeliku odrazila su se negativno na njihove igre i rezultate. Nastupi Sarajeva, Zrinjskog, pa i Slavije ne treba da čude, izmoreni su i potrošeni Evropom. U BiH nema ekipe koja može uspješno igrati na ta dva fronta. Ali, ne treba se brinuti za njih. Samo je pitanje vremena kada će doći na svoje - kaže trener Borca Velimir Stojnić.


Šabić: Čelik ima svoje probleme


I Nermin Šabić, bivši reprezentativac i nekadašnji kapiten Čelika, kao i većina sagovornika, smatra da Sarajevo, Zrinjski i Široki plaćaju danak evropskim utakmicama.


- Čelik, opet, ima svoje druge probleme. Mislim da ni mnogo ozbiljniji i stabilniji klubovi sebi ne mogu dozvoliti da otjeraju deset igrača, kao što su to u mom klubu uradili ovog ljeta. To posljednjih godina, uostalom, rade pred svaku sezonu, pa čak i u zimskoj pauzi. Tako su danas u ekipi samo Marković i golman Bilobrk koji su igrali i prošle sezone, a treba znati da je Bilobrk stigao u zimskoj pauzi. Ovog ljeta pogotovo nije bilo potrebe za mijenjanje trenera i igračkog kadra, jer je ekipa, nakon slabe jeseni, na proljeće igrala dobro i uvjerljivo pobjeđivala renomirane protivnike, barem kod kuće - navodi Šabić.

 

27.08.2009.

Džeko: Osnovat ću humanitarnu fondaciju za pomoć djeci!

Na­kon se­zo­ne iz sno­va bh. re­pre­zen­ta­ti­vac u dre­su Wol­fsbur­ga Edin Dže­ko pos­tao je je­dan od naj­po­že­ljni­jih na­pa­da­ča u Evro­pi. Taj epi­tet mu je de­be­lo po­ve­ćao ban­ko­vi kon­to. Do­sa­daš­nji ugo­vor ko­jim je Dže­ko za­ra­đi­vao oko 650.000 eura po se­zo­ni, Wol­fsburg je za­mje­nio no­vim, po­bolj­ša­nim ugo­vo­rom, po ko­jem će Dže­ko go­diš­nje in­ka­si­ra­ti ne­vje­ro­va­tnih pet mi­li­ona eura! Ali, to ni­je sve. Za Dže­kom se oti­ma­ju proi­zvo­đa­či spor­tske opre­me po­put Adi­da­sa, Ni­kea, Um­broa i Di­ado­re. Ta­ko­đer, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao "San Sport" i u na­šoj drža­vi ne­ke bo­ga­te fir­me spre­mne su zla­tom pla­ti­ti da "bh. di­ja­mant" pos­ta­ne nji­hov za­šti­tni znak. Nje­ma­čki fi­nan­sij­ski struč­nja­ci pro­cje­nju­ju da će Dže­ko sa­mo u ovoj go­di­ni od mar­ke­tin­ga za­ra­di­ti mi­ni­mal­no 500.000 eura! No, i po­red sil­nog nov­ca, Dže­ko je os­tao onaj sta­ri.

 

U Nje­ma­čkoj vo­zi klup­skog "VW tu­are­ga" dok mu je u Sa­ra­je­vu do­vo­ljan nje­gov crni audi A3, ko­jeg otac Mi­do održa­va dok je Edin u Nje­ma­čkoj. -

 

- Me­ni lu­ksuz ne tre­ba, i ne mo­ram ima­ti na se­bi maj­cu "Dol­ce&Gab­ba­na". Ipak, odras­tao sam u ra­tnom Sa­ra­je­vu, gdje se zna­lo de­si­ti da po­ne­kad ne­ma­mo šta ni jes­ti. To mi is­kus­tvo ne do­zvo­lja­va da iz­gu­bim tlo pod no­ga­ma. Za­ra­đe­ni no­vac in­ves­ti­ra­ti ću u ne­kre­tni­ne, a odlu­čio sam da osnu­jem i hu­ma­ni­tar­nu fon­da­ci­ju za ugro­že­nu dje­cu - izja­vio je Dže­ko za nje­ma­čke me­di­je. Ko­li­ku Dže­ko uži­va po­pu­lar­nost, ni­je ne­mo­gu­će da mu se u ovoj hu­ma­noj mi­si­ji pri­dru­že i ne­ki sai­gra­či re­pre­zen­ta­ci­je i Wol­fsbur­ga.

 

Ta­ko­đer, uko­li­ko se bh. re­pre­zen­ta­ci­ja kva­li­fi­ku­je za SP 2010. go­di­ne u Ju­žnoj Afri­ci, auto­mat­ski bi i Dže­ki­ni ugo­vo­ri vrto­gla­vo po­ra­sli, što bi po­red Dže­ke i nje­go­vog me­na­džer­skog ti­ma naj­vi­še obra­do­va­lo dje­cu ko­joj će Dže­ko pre­ko svo­je bu­du­će fon­da­ci­je po­ma­ga­ti.

 

Sa­li­ha­mi­džić prvi po­čeo

 

Biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i član Ju­ven­tu­sa Ha­san Sa­li­ha­mi­džić prvi je od bh. fu­dba­le­ra osno­vao hu­ma­ni­tar­nu fon­da­ci­ju ko­ju i dan da­nas održa­va. Ta­ko Sa­li­ha­mi­džić iz go­di­ne u go­di­nu, uz po­moć biv­šeg sui­gra­ča iz Bayer­na Jen­sa Je­re­mi­sa i svog me­na­dže­ra Ro­ber­ta Mi­lev­skog, ša­lje šle­pe­re pre­ma Ze­ni­ci gdje snad­bje­va dje­cu bez ro­di­te­lja i sa po­se­bnim po­tre­ba­ma. Nje­go­vim pri­mje­rom ka­sni­je je kre­nuo i lju­bi­mac bh. na­ci­je Ser­gej Bar­ba­rez.

 

Zi­ani na­zvao Dže­ku "kur­vi­nim si­nom"

 

Iako u Wol­fsbur­gu ni­su že­lje­li ot­kri­ti stvar­ni ra­zlog tu­če izme­đu Dže­ke i Zi­ani­ja, "op­šte ša­ke­ta­nje" usli­je­di­lo je na­kon što je na tre­nin­gu Dže­ko "isfin­ti­rao" Zi­ja­ni­ja, ko­ji je po­tom s le­đa na­srnuo na Dže­ku. Do­šlo je po­tom do ver­bal­nog du­ela, zbog ko­jeg je us­tva­ri sve i pre­ra­slo u fi­zi­čki obra­čun. - Šta ti vi­še ho­ćeš. Tek si tri se­dmi­ce ov­dje, a ni­šta ne ra­diš - ka­zao je Dže­ko Al­žir­cu, alu­di­ra­ju­ći na to da Zi­ani naj­ma­nje trči u ti­mu i da se ne vra­ća u po­moć od­bra­ni. Al­ži­rac je od­go­vo­rio Dže­ki na fran­cus­kom i na­zvao ga "kur­vi­nim si­nom" ne ra­ču­na­ju­ći na to da je Dže­ko za dvi­je se­dmi­ce, ko­li­ko je bo­ra­vio na odmo­ru u Fran­cus­koj sa Emi­rom Spa­hi­ćem, na­učio i tu re­če­ni­cu. Ta­da je nas­ta­lo op­šte ša­ke­ta­nje, a no­ka­ut fi­niš su spri­je­či­li Zvjez­dan Mi­si­mo­vić i Ale­ksan­der Ma­dlung ko­ji su ras­ta­vi­li Bo­san­ca i Al­žir­ca.

27.08.2009.

Ćiro : Ništa od baraža, idemo direktno u Afriku!

Bro­je se sa­ti do uta­kmi­ce sa Ar­me­ni­jom. Po­tom i onih što nas če­ka­ju. Sep­tem­bar i okto­bar su mje­se­ci odlu­ke. U ta dva mje­se­ca igra­mo če­ti­ri pre­os­ta­la kva­li­fi­ka­cij­ska su­sre­ta. Naj­pri­je gos­to­va­nje u Ar­me­ni­ji, po­tom če­ka­mo Tur­sku, za­tim ide­mo u Es­to­ni­ju i sa Špan­ci­ma kod ku­će za­vrša­va­mo kva­li­fi­ka­ci­je. Već u okto­bru znat će se ko­je re­pre­zen­ta­ci­je idu di­rek­tno na SP u Ju­žnu Afri­ku, dok je no­vem­bar re­zer­vi­ran za ba­raž. Bla­že­vić je uvje­ren ka­ko će u okto­bru izves­ti "no­go­me­tnu re­vo­lu­ci­ju". - Ni­šta od ba­ra­ža. Ide­mo di­rek­tno u Afri­ku- uvje­ren je Ći­ro.

 

Ka­ko? Špan­ci su sko­ro ne­dos­ti­žni?

 

- Is­ti­na je da su prvi, ali će nam i Bel­gi­ja po­mo­ći na pu­tu za Afri­ku. Bel­gi­jan­ci će mla­tnu­ti Špan­ce i na­ma otvo­ri­ti put do prvog mjes­ta. Do kra­ja će­mo do­bi­ti sve i ta­ko kao prva­ci gru­pe izbo­ri­ti pla­sman na SP. Se­le­ktor se zna ma­lo za­ni­je­ti, ma­da je ko­ri­sno što ši­ri op­ti­mi­zam svu­da oko se­be. Na­kon što obje­lo­da­ni ka­ko će­mo po­bi­je­di­ti sve do kra­ja, sje­ti se Ar­me­ni­je i kao prut drhti pred aut­saj­de­rom. - Znam sve opa­snos­ti ko­je nas če­ka­ju. Ar­men­ci u kva­li­fi­ka­ci­je ula­ze da ne­kog izne­na­de, da ne­kog po­bi­je­de i po­kva­re pla­no­ve. Svjes­tan sam to­ga, ali to mo­ram usa­di­ti u gla­ve svo­jih igra­ča. Oni mo­ra­ju zna­ti da ih če­ka­ju Ar­men­ci mo­ti­vi­ra­ni­ji ne­go što će bi­ti Špan­ci. Znam da nam po­bje­da u Je­re­va­nu ni­šta ne ga­ran­ti­ra, kao što ni lo­ši­ji re­zul­tat ne zna­či i kraj na­ših na­da­nja. Os­ta­je nam Tur­ska da u di­rek­tnom su­sre­tu sve ri­je­ši­mo, ali ja že­lim Tur­sku do­če­ka­ti sa če­ti­ri bo­da fo­re, da se Tur­ci tre­su ka­da do­đu u Ze­ni­cu - po­ru­čio je Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

Su­pić naj­ve­ća bri­ga

 

Se­le­kto­ra bri­ne sta­tus Ne­ma­nje Su­pi­ća, ko­ji je us­pje­šno mi­je­njao Ke­na­na Ha­sa­gi­ća, ali Su­pić je tre­nu­tno bez klu­ba. No, ra­du­je odli­čna for­man Asmi­ra Be­go­vi­ća, ko­ji je, ta­ko­đer, us­pje­šno za­mi­je­nio Dej­vi­da Džej­msa u Por­tsmu­tu. Pro­blem bi se mo­gao po­ja­vi­ti ako Be­go­vić ne do­bi­je na vri­je­me do­zvo­lu FI­FA za nas­tup u bh dre­su. Po­no­san je Ći­ro na Spa­hi­ća, Pja­ni­ća, Ibi­še­vi­ća, Dže­ku, Sa­li­ho­vi­ća, Na­da­re­vi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća, Ibri­či­ća, Ra­hi­mi­ća, Mu­ra­to­vi­ća, Mi­si­mo­vi­ća...

 

Če­tvo­ri­ca u Li­gi prva­ka

 

Se­le­ktor Bla­že­vić na di­spo­zi­ci­ji će ima­ti če­tvo­ri­cu re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ju sa svo­jim eki­pa­ma izbo­ri­li Li­gu prva­ka. Po­red sjaj­nog Mi­ra­le­ma Pja­ni­ća (Li­on), naj­ja­če klup­sko ta­kmi­če­nje na svi­je­tu igrat će još Edin Dže­ko i Zvjez­dan Mi­si­mo­vić (Vol­fsburg), te El­vir Ra­hi­mić (CSKA). Li­gu prva­ka igrat će i Ha­san Sa­li­ha­mi­džić (Ju­ven­tus), kao i Sa­ša Pa­pac (Glaz­gov Ren­džer­si), me­đu­tim, po­me­nu­ti dvo­jac vi­še ne no­si dres BiH.

27.08.2009.

Vahid Halilhodžić : Predsjednik je odgodio izbore zbog nas

Pa­ko­vao je stva­ri ka­da smo ga po­zva­li. Spre­mao se za put u Oba­lu Slo­no­va­če. Na­kon što je auto­mat­ska se­kre­ta­ri­ca sni­mi­la po­ru­ku, Va­ha je, po­put is­tin­skog pro­fe­si­onal­ca, od­go­vo­rio na po­ru­ku. Ja­vio se iz svo­je ku­će u Li­lu i za "San Sport" go­vo­rio o klju­čnoj uta­kmi­ci za odla­zak na Svjet­sko prven­stvo, o Ve­le­žu, o Ći­ri Bla­že­vi­ću...

 

- Sva­ki čas tre­bam kre­nu­ti za Oba­lu Slo­no­va­če. Čeka me uta­kmi­ca kva­li­fi­ka­ci­ja, na ne­ki na­čin mo­ja uta­kmi­ca ka­ri­je­re - ka­že na po­čet­ku Va­ha.

 

Bur­ki­na Fa­so?

 

- Za­re­da­li su sa po­bje­da­ma, ma­da smo ih mi već sa­vla­da­li sa 3:2. No, sa­da je si­tu­aci­ja slo­že­ni­ja. Na­ma tre­ba po­bje­da da osi­gu­ra­mo već sa­da pla­sman na SP. Psi­ho­lo­ški bre­me je na mo­jim igra­či­ma.

 

Zar su ne­po­bje­di­vi?

 

- Ni­su, ali ima­ju ja­ko do­bar tim. Nji­ho­vi igra­či nas­tu­pa­ju u en­gles­kim, fran­cus­kim, nje­ma­čkim klu­bo­vi­ma...

 

Ka­kva je atmo­sfe­ra u ze­mlji?

 

- Ci­je­la na­ci­ja je no­ga­ma. Oba­la Slo­no­va­če je­dnom je bi­la na SP, ali ta­da je Ka­me­run ne­oče­ki­va­nim ki­ksom po­mo­gao da se ode na mun­di­jal, ali sa­da je prvi put šan­sa da se di­rek­tno ne­ko­li­ko uta­kmi­ca pri­je kra­ja osi­gu­ra­mo pla­sman. Pred­sje­dnik drža­ve do­la­zi na na­še tre­nin­ge, or­ga­ni­zi­ra za me­ne igra­če pri­jem u svo­joj pa­la­či.

 

Si­tu­aci­ja u ze­mlji ni­je bi­la naj­bo­lja pri­je ne­go što će te vi do­ći...?

 

  -Bi­lo je ne­mi­ra, po­bu­na, de­mos­tra­ci­ja... Pri­je­ti­lo je da izbi­je gra­đan­ski rat, a on­da su igra­či odi­gra­li klju­čnu ulo­gu. Do­go­vo­ri­li su se da bu­du kao ne­ka vrsta mi­ro­vne mi­si­je, oti­šli me­đu za­ra­đe­ne stra­ne i mo­li­li za mir. Ta­ko je sve spri­je­če­no i pred­sje­dnik to ja­ko ci­je­ni. On je od­go­dio pred­sje­dni­čke izbo­re u ze­mlji, ko­ji su tre­ba­li bi­ti, sve dok se ne za­vrše kva­li­fi­ka­ci­je. I on je svjes­tan da će­mo pla­sman na SP osi­gu­ra­ti mu no­vi man­dat.

 

Us­pje­si­ma, auto­ri­te­tom, stru­čnoš­ću ste za­sje­ni­li po­pu­lar­nog Dro­gbu...

 

- Dro­gba je is­tin­ska zvi­jez­da, ali me ja­ko po­štu­je. Znam da me če­ka ve­li­ka na­gra­da za pla­sman, ali mi je va­žni­ji taj spor­tski iza­zov. Imao sam broj­ne po­nu­de, iz En­gles­ke, Fran­cus­ke, Nje­ma­čke, Tur­ske. Fi­nan­sij­ski su bi­le to­li­ko ja­ke da bi ma­lo ko­ji tre­ner odbio. Imao sam spre­man ugo­vor u je­dnom en­gles­kom klu­bu, če­kao se moj po­tpis. Sve sam to gur­nuo u stra­nu, jer sam že­lio is­pra­ti je­dnu mrlju iz ka­ri­je­re... Ot­kud, ko­ja mrlja? - Ni­je mo­jom, već kri­vi­com dru­gih. Ja sam 1982. go­di­ne u naj­bol­joj for­mi bio u ju­go­slo­ven­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji, ali ni­sam do­bio šan­su na svjet­skom prven­stvu u Špa­ni­ji. Ci­je­lo vri­je­me no­sim taj oži­ljak sa že­ljom da je­dnog da­na po­no­vo bu­dem akter mun­di­ja­la. Za­to sam do­šao u Oba­lu Slo­no­va­če.

 

Je­dnog da­na mo­žda i BiH odve­de­te na SP?

 

- Ni­kad se ne zna, ma­kar se ne vi­dim u blis­koj bu­du­ćnos­ti kao se­le­ktor BiH. Ni­je kli­ma do­bra, to je svi­ma po­zna­to.

 

Ći­ro Bla­že­vić je na­do­mak ve­li­kog us­pje­ha sa BiH. Ima­te li mu ne­ki sa­vjet uoči me­ča sa Ar­me­ni­jom?

 

- Uvi­jek sam go­vo­rio da BiH ima odli­čne igra­če, ali da ne­što ne va­lja sa lju­di­ma ko­ji vo­de Sa­vez. Pro­pus­ti­li smo dos­ta ci­klu­sa. Dra­go mi je ako će Ći­ro na­pra­vi­ti po­dvig. Ja ga po­drža­vam u to­me i že­lim da Oba­la Slo­no­va­če i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na za­je­dno igra­ju na SP u Ju­žnoj Afri­ci - izja­vio je za "San Sport" Va­hid Ha­lil­ho­džić, struč­njak svjet­ske re­pu­ta­ci­je.

 

O Spa­hi­ću i Pja­ni­ću

 

- Pra­tim igre na­ših igra­ča u Fran­cus­koj. Spa­hić i Pja­nić su no­si­oci igre u Mon­tpe­ljeu i Li­onu. Ve­li­ka je to stvar, a do­bra za naš fu­dbal, za se­le­kto­ra - hva­li Va­ha na­še in­ter­na­ci­onal­ce.

 

O Ve­le­žu

 

- Bio sam za vri­je­me odmo­ra sa ve­le­žov­ci­ma, sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma. Uvi­jek ima­ju mo­ju po­dršku. Li­je­po je sva­kom Mos­tar­cu ko­ji ži­vi da­le­ko od ze­mlje da vi­di Ve­lež na vrhu.

 

O na­slje­dni­ku

 

- U Ve­le­žu je sa­da Adis Ha­lil­ho­džić, moj bra­tić. Ima ma­te­ri­ja­la u nje­mu, te­hni­čki je pot­ko­van, ima na­še ge­ne, ali mu fa­li vi­še tre­nin­ga. Ka­da bu­de ma­ksi­mal­no spre­man, uvje­ren sam da će kre­nu­ti sto­pa­ma nas sta­ri­jih Ha­lil­ho­dži­ća - ka­že Va­ha za bra­ti­ća Adi­sa.

 

27.08.2009.

Mogu li okrenuti novu stranicu u historiji bh. fudbala

Fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va ve­če­ras će u Kluž - Na­po­ki, na sta­di­onu «Dr. Kon­stan­tin Ra­du­les­ku», po­ku­ša­ti izba­ci­ti ru­mun­ski Kluž, ući u gru­pnu fa­zu Euro­li­ge i ta­ko okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji bh. klup­skog fu­dba­la. Igra­či i stru­čni štab otpu­to­va­li su u Ru­mu­ni­ju ju­čer uju­tro a eki­pa je smje­šte­na u ho­tel «Tu­lip Inn». Po­mo­ćnik tre­ne­ra Sa­ra­je­va Me­hme­da Ja­njo­ša, Al­mir Tur­ko­vić, zbog do­bro po­zna­tih ra­zlo­ga (kla­us­tro­fo­bi­ja od le­te­nja avi­onom) ni­je otpu­to­vao sa eki­pom, a kad smo ju­čer raz­go­va­ra­li s njim još uvi­jek je bio u di­le­mi da li da odmah kre­ne pri­va­tnim auto­mo­bi­lom u Ru­mu­ni­ju ili ne. Iako nje­gov šef Ja­njoš sas­tav ko­ji će is­trča­ti na te­ren čes­to ot­kri­va ne­ko­li­ko sa­ti pred uta­kmi­cu, po­pu­lar­ni Ze­ka nam je ot­krio ne­ke de­ta­lje oko prve je­da­na­es­tor­ke.

 

 - Vrlo je mo­gu­će da uta­kmi­cu po­sli­je du­go vre­me­na po­čne­mo s dva špi­ca jer mi mo­ra­mo ići na gol. Do­sa­daš­nja for­ma­ci­ja 4-3-3, sa brzim kri­li­ma, Ha­dži­ćem na li­je­voj i Mu­mi­no­vi­ćem na de­snoj stra­ni do­ni­je­la je re­zul­tat. Sa­da bi bi­lo sjaj­no da prvi pos­ti­gne­mo gol, jer će oni si­gur­no na­pas­ti od prve mi­nu­te. U tim se vra­tio Ma­ksu­mić ko­ji će po­no­vo u od­bra­nu, dok je u Sa­ra­je­vu je os­tao Mo­har - ka­zao nam je Tur­ko­vić.

 

Ve­če­raš­nji meč vo­di Por­tu­ga­lac Du­ar­te Go­mez, a šef stru­čnog šta­ba Klu­ža je ta­ko­đer Por­tu­ga­lac Kon­se­isao. Iako to ne mo­ra ni­šta zna­či­ti ova či­nje­ni­ca baš i ne bu­di pre­ve­li­ki op­ti­mi­zam, uzi­ma­ju­ći u ob­zir na ka­kva su sve su­đe­nja zna­li na­ići na­ši klu­bo­vi po­slje­dnjih go­di­na u evrop­skim ta­kmi­če­nji­ma.

 

- Ja mi­slim da je to slu­čaj­nost. Mo­žda će bi­ti ma­lo do­ma­ćin­sko su­đe­nje kao i uvi­jek, ali ge­ne­ral­no, ne bo­jim se su­di­je. Va­žno je sa­mo da mi uđe­mo ras­te­re­će­ni u su­sret - re­kao je Tur­ko­vić za "San­Sport".

 

Sa­ra­je­vo, ko­je će ve­če­ras po­ku­ša­ti okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji bh. klup­skog fu­dba­la, tre­ba­lo bi na te­ren is­trča­ti u slje­de­ćem sas­ta­vu: Ala­im, Tor­lak, Ma­ksu­mić, Be­lo­še­vić, Ri­zva­no­vić, Dža­kmić, Ihti­ja­re­vić, Ja­njoš (Du­do), Ha­džić, Mu­mi­no­vić, Av­dić (Ja­ho­vić).

 

Kluž u naj­ja­čem sas­ta­vu?

 

U po­slje­dnjem odi­gra­nom me­ču ko­ji su igra­li Kluž je do­ži­vio po­raz na gos­to­va­nju u Bu­ku­re­štu kod Di­na­ma (0:1). Po­naj­bo­lji igra­či Klu­ža iz su­sre­ta na Ko­še­vu pro­šlog čet­vrtka brzo­no­gi na­pa­dač Ko­ne i vir­tuo­zni ve­znjak Pe­ral­ta ni­su ni­ka­ko ula­zi­li u igru. Iako je bi­lo pri­če da se ra­di o la­kšim po­vre­da­ma obo­ji­ce igra­ča, vje­ro­va­ti je da ih je tre­ner Kon­se­isao odma­rao za meč pro­tiv Sa­ra­je­va. Vje­ro­va­tni ve­če­raš­nji sas­tav Klu­ža tre­bao bi iz­gle­da­ti ova­ko: gol­man - Kla­ro, od­bra­na - Sil­va, Pa­nin, Al­kan­ta­ra, sre­di­na - Ku­lio, Pe­ral­ta, Ma­ra, Ka­ku, na­pad - Da­ni, Apa­re­si­do, Ko­ne.

 

Sa­ra­je­vo i da­je i pri­ma

 

Sa­ra­je­vo je do sa­da u Euro­li­gi po­ka­za­lo za­vi­dnu efi­ka­snost, što ču­di uzme li se u ob­zir da su tre­ne­ru Me­hme­du Ja­njo­šu na ra­spo­la­ga­nju ci­je­lo vri­je­me bi­la sa­mo dva na­pa­da­ča od ko­jih je je­dan (Av­dić) na Ko­še­vo sti­gao nes­pre­man, a dru­gi (Ja­ho­vić) se u su­sre­tu tre­ćeg pret­ko­la pro­tiv Hel­sin­gbor­ga po­vri­je­dio. Ipak, da na­pad ne bi «za­hrđao» po­bri­nuo se kril­ni igrač Sa­ra­je­va Da­mir Ha­džić, či­ja je lje­vi­ca si­je­va­la na sve stra­ne, a re­zul­tat su tri go­la u šest uta­kmi­ca na če­mu bi mu mo­gli po­za­vi­dje­ti i ne­ki od naj­bo­ljih na­pa­da­ča ko­ji igra­ju u ovom evrop­skom ta­kmi­če­nju. Tre­nu­tna gol ra­zli­ka «bor­do ti­ma» je 6:4. Po­red Ha­dži­ća, po je­dan gol su da­li još Mu­mi­no­vić, Ja­ho­vić i Av­dić.

 

Ban­kar pu­ni ka­su Sa­ra­je­va

 

Por­tu­gal­ski su­di­ja Du­ar­te Go­mez (36), či­je je pu­no ime Du­ar­te Nu­no Pe­re­ira Go­mez, ko­ji će ve­če­ras di­je­li­ti prav­du na me­ču izme­đu Sa­ra­je­va i Klu­ža po­znat je ko­šev­skoj pu­bli­ci jer je 10.08.2006. di­je­lio prav­du na uta­kmi­ci Ku­pa UEFA, Sa­ra­je­vo - Ra­pid Bu­ku­rešt (1:0). Mo­žda Go­mez, ko­ji je ina­če po za­ni­ma­nju ban­kar, bu­de po­no­vo sre­tan Sa­ra­je­vu ko­je bi pro­las­kom u ne­ku od gru­pa Euro­li­ge za­ra­di­lo mi­li­one. Kad su u pi­ta­nju aktu­el­na evrop­ska ta­kmi­če­nja, ove go­di­ne Go­mez je su­dio je­dan su­sret kva­li­fi­ka­ci­ja za Euro­li­gu, La­hti - Briž (1:1). Na­šim su­sje­di­ma, Di­na­mu iz Za­gre­ba, u ovoj se­zo­ni su­dio je u dru­gom pret­ko­lu Li­ge šam­pi­ona pro­tiv Pju­ni­ka (3:0), a u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP u Ju­žnoj Afri­ci su­dio je sa­mo je­dnu uta­kmi­cu i to izme­đu Li­hten­štaj­na - Nje­ma­čke (0:6). Su­di­ja Go­mez je sklon žu­tim kar­to­ni­ma, a pro­sjek mu je 4.1 žu­tih i 0.2 crve­nih kar­to­na po uta­kmi­ci.

 

OBN ne­ma pre­nos

 

Iako je bi­lo na­ja­va da će ne­ka od pri­va­tnih bh. te­le­vi­zi­ja pre­no­si­ti uta­kmi­cu iz Ru­mu­ni­je, do to­ga, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ne­će do­ći. Na­jo­zbi­ljni­ji kan­di­dat bio je OBN. Ka­da smo ju­čer htje­li da pro­vje­ri­mo ho­će li na OBN-u bi­ti pre­no­sa, iz ove TV ku­će re­če­no nam je da je ure­dnik spor­tskog pro­gra­ma Sa­ba­hu­din Vu­gda­lić po­sje­tio ju­čer uju­tru Upra­vu Sa­ra­je­va ka­ko bi se po­ku­šao do­go­vo­ri­ti oko TV pre­no­sa. Me­đu­tim, do do­go­vo­ra ka­ko sa­zna­je­mo ni­je do­šlo.

 

27.08.2009.

Sarajevo još plaća ceh, Ćiro na vrijeme shvatio!

Go­di­na­ma je bh. re­pre­zen­ta­ci­ja slu­ži­la ra­znim me­na­dže­ri­ma i me­na­džer­či­ći­ma kao svo­je­vrsni po­li­gon ka­ko bi pro­da­va­li igra­če (ano­ni­mu­se) ko­je zas­tu­pa­ju. Ve­ći­na njih bi upi­sa­li je­dan nas­tup za "rep­ku", po­pra­vi­li svoj CV, pro­da­li se i pos­ta­li za­bo­rav. Ta­ko su kroz re­pre­zen­ta­ci­ju pro­de­fi­li­ra­li da­vno za­bo­rav­lje­ni igra­či po­put Ba­ja­na, Ja­ki­re­vi­ća, Boš­nja­ka, Mi­lo­še­vi­ća, Me­dvi­da....

 

No, do­las­kom Mi­ro­sla­va Ći­re Bla­že­vi­ća, toj pra­ksi se, či­ni se, na­po­kon sta­lo u kraj. Ma­kar do fa­mo­zne uta­kmi­ce pro­tiv Ira­na, ka­da se na Ći­ri­nom spis­ku na pre­po­ru­ku ne­kog "struč­nja­ka" iz Aus­tri­je na­šlo ime iz­vje­snog Mir­ne­la Sa­do­vi­ća, igra­ča SC Ma­gne, no­vaj­li­je u aus­trij­skoj Bun­de­sli­gi. No, i nje­gov bi po­ziv pro­šao ne­za­pa­že­no da se i sam se­le­ktor ni­je uvje­rio u Sa­do­vi­ćev "ras­ko­šni ta­le­nat". - Ma ko mi ovog do­ve­de u re­pre­zen­ta­ci­ju, ovo je ka­tas­tro­fa.

 

U grob će me ova­kvi otje­ra­ti - za­grmio je se­le­ktor na je­dnom od tre­nin­ga alu­di­ra­ju­ći na Sa­do­vi­ća. Iran je po­bje­dio, Sa­do­vić do­bro ugri­jao klu­pu, a Ći­ro odlu­čio za­uvi­jek pre­kri­ži­ti nje­go­vo ime iz svo­je bi­je­žni­ce. Iako je Sa­do­vić za bh. ja­vnost to­tal­na ne­po­zna­ni­ca, u FK Sa­ra­je­vu ga se mje­se­čno ba­rem je­dnom sje­te. Na­ime, Sa­do­vić na­jav­ljen kao ve­li­ki ta­le­nat nje­ma­čke ško­le fu­dba­la, iz Ar­mi­ni­je iz Bi­ele­feld pre­la­zi u FK Sa­ra­je­vo. FK Sa­ra­je­vo, ko­je je pre­uze­lo oba­ve­ze pre­ma Sa­do­vi­ću, i dan da­nas navodno is­pla­ću­je Ar­mi­ni­ji ra­te za ovog igra­ča.

 

U Sa­ra­je­vu se za­držao tek pet mje­se­ci (od ju­la 2004. do de­cem­bra 2004. go­di­ne) i po­tom pre­šao u aus­trij­skog ni­že­li­ga­ša SC Un­ter­si­eben­brunn. Ipak ta či­nje­ni­ca ga ne spre­ča­va da u svo­joj klup­skoj bio­gra­fi­ji, na ofi­ci­jel­nom saj­tu Ma­gne upi­še u ru­bri­ku "naj­ve­ći us­pje­si" osva­ja­nje Ku­pa BiH sa Sa­ra­je­vom (op.a. Sa­ra­je­vo osvo­ji­lo Kup BiH 2005. go­di­ne). "San Sport" ot­krio je po­za­di­nu Sa­do­vi­će­vog izne­na­dnog upa­da u na­ci­onal­nu no­go­me­tnu se­le­kci­ju BiH.

 

Na­ime, Sa­do­vić, ko­ji je u de­cem­bru 2008. go­di­ne pre­šao je iz aus­trij­skog dru­go­li­ga­ša St. Po­el­te­na u Ma­gnu, zbog go­mi­la­nja igra­ča u ovom klu­bu, pao je u dru­gi plan, pa su mu po­ru­či­li da mo­že na­pus­ti­ti klub. Čak se na­šao i po­go­dan klub za nje­ga - aus­trij­ski LASK.

 

Ipak, ola­kša­va­ju­ća okol­nost za ev­ntu­al­ni tra­sfer bi bio nas­tup za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH, pa su se me­na­dže­ri ba­ci­li na po­sao. No, ne­sla­vna Sa­do­vi­će­va epi­zo­da u re­pre­ze­ta­ci­ji vra­ti­la se nje­go­vom me­na­dže­ru po­put bu­me­ran­ga, pa je LASK brzo odus­tao od ku­po­vi­ne. U Ma­gni, ta­ko­đer, ne­ma mjes­ta pa je u do­sa­daš­njih pet ko­la, sa­mo je­dnom ušao sa klu­pe i na te­re­nu pro­veo 24 mi­nu­te. Nje­gov bi­lans - je­dan žu­ti kar­ton!  

27.08.2009.

Supić: Na SP možemo i direktno

Pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo selektor Blažević će po prvi put biti na slatkim mukama oko pozicije golmana.

 

Koga na gol? Nemanju Supića ili novopečenog reprezentativca Asmira Begovića. Supić je u svim dosadašnjim utakmicama pokazao sigurnost i sasvim sigurno je opravdao status reprezentativca. Nemanja je u Sarajevu gdje trenira sa ekipom Željezničara a pored toga traži novi angažman, dok dobre vijesti stižu iz Engleske gdje je Asmir Begović branio čitavu utakmicu za Portsmouth.


Ovaj put smo razgovarali smo sa jedinicom na našem golu, Nemanjom Supićem. Nastavak kvalifikacija se bliži, koliko možemo u naredne dvije utakmice?


- Mislim da možemo mnogo, ja se nadam ishodu kao i protiv Belgije, tj. pobjedama u naredne dvije utakmice. Imamo kvalitet i dobru ekipu, mislim da ćemo to dokazati i na terenu. Obje utakmice su teške ali moramo misliti na prvu narednu, tj. utakmicu u Armeniji gdje treba da damo svoj maksimum i da u utakmicu uđemo ozbiljno. Kažem, nadam se da ćemo upisati dvije pobjede iz naredna dva susreta.


Selektor Blažević bio bi zadovoljan sa četiri boda iz dvije utakmice...


- Realno bih i ja bio zadovoljan sa četiri boda ali sa šest bi riješili sve brige oko baraža i do kraja čekali kiks Španaca pa da u zadnje dvije utakmice odemo direktno na Svjetsko prvenstvo, ništa nije nemoguće.


Dolaskom Begovića u reprezentaciju dobit ćete konkurenciju na golu?


- Pa dobro, uvijek je bolje da imate što jaču konkurenciju i to vas tjera na bolji rad. Meni je drago da se kod nas pojavljuju kvalitetni golmani i da nije problem ako se povrijedi jedan ili dva golmana te da uvijek ima neko ko može biti adekvatna zamjena. Vidjet ćemo na pripremama, neka brani ko zasluži.


Još uvijek niste pronašli angažman, kada te možemo vidjeti u novom klubu?


- Trenutno traju pregovori sa nekoliko klubova. Nadam se da ćemo uskoro da riješimo i tu situaciju, imao sam ponude iz Srbije iz tri-četiri kluba, ali u ovom momentu nisam bio raspoložen da se vratim tamo. Čekam angažman u inostranstvu i mislim da bi se sve trebalo riješiti u narednih sedam dana, rekao je Nemanja Supića na kraju razgovora za Sportin.ba

27.08.2009.

Musemić: Predsjednik Olimpika poigrao se sa mnom

Predsjednik Fudbalskog kluba "Olimpik" iz Sarajeva poigrao se sa mnom, ali on ima pravo na to, rekao je dosadašnji trener ovog kluba Husref Musemić za Agenciju ONASA, nakon što je saznao da je dobio otkaz.

 

- Trenerski posao je takav, zato je život interesantan, jer ne znate šta vas sutra čeka. Predsjednik kluba poigrao se sa mnom, ali ja to poštujem. Radio sam najbolje što sam znao, odluka o mojoj smjeni će biti provedena, a život ide dalje, rekao je Musemić.

 

On je istakao da mu je direktor kluba saopštio odluku o smjeni.

 

- Bio sam zatečen saznanjem da sam dobio otkaz, jer to nisam očekivao. Ipak, odavno sam očvrsnuo zbog takvih odluka, jer sam i ranije imao sličnih situacija u trenerskoj karijeri, kazao je Musemić, dodavši da je rano govoriti o nastavku trenerske karijere, ali da ostaje u Sarajevu živjeti sa porodicom.

FK "Olimpik" danas je saopštio da je prekinuo saradnju sa šefom stručnog štaba Husrefom Musemićem, te mu se zahvalio na svemu što je do sada uradio za ovaj klub, posebno u prošloj sezoni kada je Olimpik doveo u Premijer ligu BiH.

 

U narednom kolu protiv Laktaša klub će voditi treneri Faik Kolar i Nedim Jusufbegović, a pitanje novog šefa stručnog štaba biće riješeno u skorije vrijeme, saopšteno je iz FK "Olimpik".

 

"Olimpik" se trenutno, s utakmicom manje, nalazi na 10. mjestu Premijer lige BiH uz 4 osvojena boda.

Popularni Vukovi s Otoke pobijedili su Travnik i remizirali s Modričom kod kuće, a izgubili od Veleža u gostima, što ne zadovoljava apetite ambiciozne Uprave.

 

27.08.2009.

Sa teniskih terena...

Bosanskohercegovački teniseri Aldin Šetkić i Ismar Gorčić plasirali su se u drugo kolo ITF futures turnira u Čakovcu, vrijednog 10.000 dolara. Šetkić je u prvom kolu pobijedio Australca Joshuu Crowea sa 6:2, 6:3, dok je Gorčić savladao Martina Rmuša iz Slovenije sa 2:6, 6:0, 6:1.


Za prolazak u četvrtfinale Šetkić će igrati protiv Mađara Gyorgyja Balazsa, a Gorčić protiv 18-godišnjeg domaćeg predstavnika Marina Draganje. Treći bh. teniser Aleksandar Marić nije uspio izboriti plasman u drugo kolo. Njega je sa 2:6, 3:6 pobijedio kvalifikant Marin Franjičević iz Hrvatske, koji je u finalnoj rundi eliminirao i Tomislava Brkića.


U konkurenciji parova Tomislav Brkić i Sven Lalić su u prvom kolu poraženi od Hrvata Ilije Čuića i Slovenca Martina Kraljića sa 4:6, 2:6.

27.08.2009.

Mirsad Fazlić predsjednik NK Travnik

Nogometni klub Travnik je jučer ostao bez predsjednika kluba, ali je već danas na sjednici Upravnog odbora izabran novi preddsjednik. Za novog predsjednika NK Travnik izabran je Mirsad Fazlić koji obavlja i posao inspektora u MUP-u Srednjobosanskog kantona.


Travnik je trenutno na 12. poziciji na tabeli Premijer lige BiH uz 4 osvojena boda. Do svoje prve ovosezonske pobjede Veziri su došli tek u posljednjem kolu nakon što su savladali Slaviju sa visokih 3:0.

 

27.08.2009.

Ibričić jedva čeka okupljanje

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine najveću snagu ima u napadu i sredini terena. Nezamjenjiv kotačić u srednjem redu naših Zmajeva je prvotimac splitskog Hajduka Senijad Ibričić. Ibričić je došao na Poljud 2008. godine iz redova Zagreba i od tada je jedan od glavnih igrača splitske ekipe, ali i reprezentacije Bosne i Hercegovine u čijem je dresu do sada odigrao 30 utakmica. Nacionalni tim naše zemlje već 5. septembra očekuje gostovanje kod Armenije, a četiri dana kasnije na Bilinom Polju gostuje Turska.


- Ako Bog da mislim da možemo pobijediti u obje utakmice. Svi jedva čekamo okupljanje. Što se tiče samih utakmica, vjerujem da možemo pobijediti u obje utakmice i osigurati drugo mjesto i baraž. Međutim, prvo se trebamo koncentrisati na Armeniju. To bi nam mogla biti ključna utakmica. Pobjedom u Armeniji dobili bi na samopuzdanju pred dolazak Turaka u Zenicu. Uz naše navijače i dobru atmosferu u svlačionici mislim da možemo do pobjede", kaže Senijad Ibričić za SportSport.ba.


Hajduk je ove sezone krenuo veoma loše u novu sezonu Hrvatske nogometne lige. Splitski bili trenutno se nalaze 14. mjestu, sa samo jednim bodom iz dvije utakmice.


- Zaista ne znam šta nam se dešava i šta je uzrok ovako loših igara u novoj sezoni. Svi se u klubu pitamo šta nam se to dešava. Imamo gotovo istu ekipu kao i prošle sezone i stvarno ne razumijem u čemu to toliko griješimo na terenu", smatra Ibričić.


Ove sezone na Poljud su došla dva velika pojačanje iz Rijeke, Ahmad i Anas Sharbini. Kako sarađuješ na novim saigračima na terenu?


- Uh, obojica su sjajni fudbaleri", ne krije oduševljenje Ibričić. "Jedino mi je žao što nam se nisu ranije priključili. Njihovim dolaskom ja se mogu vražati više ka sredini terena, gdje mi je prirodna pozicija i gdje se najbolje osjećam. Braća Sharbini su, bez ikakve sumnje, dva velika pojačanja za Hajduk", dodao je Senijad.

 

 

27.08.2009.

Demirović želi ugovor odraditi do kraja

Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Halid Demirović, predao je izvještaj stručnoj komisiji o rezultatima u prethodnom periodu (kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i Mediteranske igre) i sada očekuje konačnu odluku o svom statusu. U razgovoru za SportSport.ba selektor našeg nacionalnog tima rekao je da mu rad u reprezentaciji predstavlja veliko zadovoljstvo, te da se nada da će ugovor odraditi do kraja.


- Predao sam izvještaj stručnoj komisiji, analizirao sam igre i rezultate i svoju obavezu ispunio. Moj izvještaj nekome se može svidjeti, a nekome ne. Analize se danas prave drugačije i ja svaku utakmicu imam analiziranu u detalje, pa ako i to treba priložiti uz izvještaj, onda ću to i uraditi“, rekao je Demirović za naš portal te dodao:


- Rad u reprezentaciji predstavlja mi veliko zadovoljstvo. Ugovor mi traje još godinu i dva mjeseca i moja želja je da ga odradim do kraja. Iako smo pomalo svi nezadovoljni, pa i ja sam, moramo biti svjesni činjenice da smo u kvalifikacije startali iz četvrte jakosne grupe, a iste smo završili na trećem mjestu. U izvještaju sam naveo da imamo dobru bazu, odnosno 10-ak kvalitetnih rukometaša, ali za nešto više nam treba najmanje 18 igrača podjednake kvalitete. Moje mišljenje je da smo na dobrom putu, stvorena je jako dobra atmosfera u ekipi i mislim da ćemo se vrlo brzo uspjeti plasirati na neko veliko takmičenje“.

26.08.2009.

Blažević: Para vrti gdje burgija neće

Kako se bliži završetak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi i utakmice nogometne reprezentacije BiH s Ermenijom 5. septembra u Jerevanu i Turskom četiri dana kasnije u Zenici, tako su se počele pojavljivati informacije o turskim igrama van terena.


                                   Ništa se ne prepušta slučaju


Nogomet je odavno postao biznis u kojem se ništa ne prepušta slučaju. Pogotovo kada se radi o odlasku na najveću nogometnu smotru, što nacionalnim asocijacijama donosi profit od desetak i više miliona eura. Zbog toga i ne čudi što se počelo govoriti o tome da će Turci učiniti sve ne bi li omeli našu reprezentaciju u borbi za plasman na drugo mjesto, koje vodi u baraž. Vijesti iz Turske govore o tome da se navodno spremaju izdašne premije Ermencima u slučaju da nam otkinu bod ili osvoje sva tri. Selektor Miroslav Blažević kaže da ne sumnja kako su Turci spremni učiniti sve da destabiliziraju našu selekciju, ali...


- Ne mogu oni nikada s Ermencima uspostaviti takav odnos jer su oni historijski neprijatelji. Treba se sjetiti genocida s početka prošlog vijeka. Međutim, poznato je i to da para vrti gdje burgija neće i da novac čini čuda. Zato je sve moguće i predugo sam u ovom poslu da bi me nešto takvo iznenadilo - kaže Blažević.


                                               Klupske stvari


S druge strane, Ćiro nije želio komentirati situaciju koja se dešava standardnom stoperu naše reprezentacije Safetu Nadareviću u njegovom klubu Eskišehirsporu. Našeg igrača trener je preselio na klupu, a Nadareviću se čini da je to samo kako bi ga izbacili iz forme uoči utakmica BiH s Ermenijom i Turskom.


- Znam za to, ali je delikatno pričati o toj konkretnoj situaciji. To su klupske stvari u koje se ne bih miješao. S druge strane, siguran sam da će to pozitivno utjecati na Nadarevića, koji ima veliki motiv da se dokaže i odigra najbolje što može - kaže Blažević.


                                               Bolić: Oni će pokušati sve


Nekadašnji reprezentativac BiH i pomoćnik bivšeg selektora Mehe Kodre Elvir Bolić ovih dana se nalazi u Istanbulu. Rekao nam je kako je od dolaska u Tursku pod pritiskom novinara koje interesira sve u našoj selekciji. Bolić je uvjeren da će Turci učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi nam otežali put do baraža.


- Oni će pokušati sve i sigurno će im ponuditi premije da zapnu svim silama. O tome se ne govori javno, ali to će biti. Oni čekaju naš kiks protiv Ermenije ili Estonije. Svjesni su da ih čeka teška utakmica u Zenici. Umjereniji su nego u nekim prošlim vremenima. Četiri boda naše prednosti su velika i toga su oni svjesni. Siguran sam da će kako se utakmica bude bližila i njihova euforija biti sve veća - rekao nam je Bolić.

 

 

26.08.2009.

Sarajevski polumaraton u septembru

NVO “Marathon” Sarajevo i ove godine organizuje Sarajevski polumaraton, utrku od 21,1 km, koja ce proći najljepšim dijelovima grada Sarajeva i na kojoj se očekuje učešće od preko 400 trkača iz BiH i preko 15 stranih zemalja. Organizator već sada bilježi najave grupnih dolazaka učesnika iz Austrije, Francuske, Španije, Nizozemske, Česke i Italije.


Na ovaj način grad Sarajevo i dalje ostaje u prestižnoj porodici gradova organizatora maratona i polumaratona, a utrka je registrovana i u evropskom kalendaru takmičenja. Polumaraton  će biti održan u nedelju 27. septembra i obilježit će ujedno i Svjetski dan bez automobila ,te uticati na podizanje ekološke svijesti u Sarajevu.

26.08.2009.

Otkaz Musemiću

Uprava FK Olimpik danas prekinula saradnju sa šefom stručnog štaba Husrefom Musemićem. Uprava FK Olimpik zahvalila se na svemu što je Musemić do sada uradio za klub, a prije svega u prošloj sezoni kada je FK Olimpik osvojio prvo mjesto u Prvoj ligi FBiH.


U narednom kolu, u susretu protiv protiv Laktaša, ekipu će voditi treneri Faik Kolar i Nedim Jusufbegović, a pitanje novog šefa stručnog štaba će biti rješeno u što skorije vrijeme.

 

 

26.08.2009.

Dudo se nada prolazu u grupnu fazu

Proteklo kolo Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine prošlo je bez nastupa Sarajeva, čiji su se fudbaleri odmarali i pripremali za predstojeću utakmicu sa Clujem. Susret 4. kola Premijer fudbalske lige sa Olimpikom je odgođen, te se bordo momčad mogla na miru pripremati za revanš susret sa Clujem u Rumuniji u četvrtak.

 

- S obzirom na to kako smo igrali, možemo biti sasvim zadovoljni nakon prvih 90 minuta. Sve i da smo pobijedili ne bi bilo nezasluženo, ali dobro i ovako imamo nade za prolazak dalje. Cluj je pokazao, pogotovo u prvih 20 minuta susreta na Koševu, da se rai o veoma kvalitetnoj ekipi, ali ne i nepobjedivoj", kazao je vezista Sarajeva Edin Dudo, koji je silom prilika zaigrao na mjestu stopera u prvom susretu.


- Nije nimalo nemoguće da se plasiramo u grupnu fazu takmičenja. Ako smo mogli iz takmičenja izbaciti Spartak iz Trnave i Helsingborg, zašto ne bismo mogli proći i Cluj", dodao je Dudo.


U revanšu će trener Mehmed Janjoš imati na raspolaganju Ajdina Maksumića, koji je odradio suspenziju i koji će zauzeti svoje mjesto na stoperskoj poziciji. Ekipa Sarajeva putuje sutra u Rumuniju čarter-letom u 10:30 sati.26.08.2009.

Aida Pilav u Grčkoj

Košarkašica banjalučkog Mladog Krajišnika Aida Pilav karijeru će nastaviti u Grčkoj, u dresu ekipe Apollon Ptolemaide. Mlada 22-godišnja Zeničanka i sigurno jedna od najboljih bh. košarkašica okušaće se u jednoj od jačih evropskih liga, za ekipu Apollon Ptolemaide, koja se nalazi u samom vrhu grčke ženske klupske košarke.

 

- Kao igračica sam se u potpunosti afirmisala u redovima Mladog Krajišnika, u čijem sam dresu odigrala do sada dvije najbolje sezone u karijeri. Jedino mi je žao što iz Banja Luke odlazim bez naslova prvaka", kazala je Aida Pilav.


Do Grčke i Apollona je došla zahvaljujući agenciji VNG basketball agency sa kojom je potpisala ugovor o zastupanju.

26.08.2009.

Nemanja Bilbija briljirao i protiv Širokog Brijega

Biser banjolučkog fudbala, mladi Nemanja Bilbija nastavlja sa sjajnim partijama. Napadač "crveno-plavih" bio je na visini zadatka i u derbi meču protiv Širokog Brijega, na kojem je nastavio svoju golgetersku seriju.

 

- Utisci poslije utakmice sa Širokim još uvijek nisu splasnuli. Dva puta smo gubili, propustili mnogo odličnih prilika, ali smo na kraju ipak stigli do trijumfa. Ovakve pobjede zaista su slatke, ali do njih nije nimalo lako doći - rekao je Bilbija.

 

Sudija Semir Kaplan iz Stoca nije svirao dva očigledna penala upravo nad ovim vanserijskim talentom.

- Nije moje da komentarišem odluke sudija. Meni je drago što smo mi pokazali da smo ekipa koja ne odustaje ni jednog trenutka i da samo razmišljamo kako da dođemo do trijumfa. Takav pristup imamo na svakoj utakmici, a zasluge za sve ostvareno do sada pripadaju cijelom kolektivu - dodao je Bilbija.

 

Sljedeći rival Banjolučana je Zvijezda iz Gradačca.

 

- Bez obzira na to ko nam je protivnik, mi idemo da se nadigravamo. Vjerujem da možemo ostvariti povoljan rezultat i u Gradačcu, pogotovo što se radi o ekipi koja ima sličan stil igre - naglasio je Bilbija.

Njegove dobre partije nisu ostale nezapažene ni od velikog broja fudbalskih menadžera. Međutim, to njega ne opterećuje.       

 

- Kada sam na terenu, razmišljam samo o tome kako da dođemo do pobjede. Meni je u ovom trenutku najvažnije da Borac ostvaruje trijumfe i tako će biti dok god budem nosio dres ovog kluba - istakao je Bilbija. 

26.08.2009.

Potpisao Buljugija

Rukometni klub Sloga angažovao je još jedno pojačanje, Bakira Buljugiju, reprezentativca BiH koji igra na poziciji lijevog krila i koji je prošle sezone nosio dres sarajevske Bosne. Trener Dobojlija, Zoran Dokić, kaže da se radi o kvalitetnom igraču.

 

- Uz ostale igrače, Sloga će stepenicu po stepenicu napredovati. Pojačanja dovodimo iz želje za ostvarenjem što boljih rezultata i iz razloga što neki igrači, kako kvalitetom igranja, tako i ponašanjem u kolektivu nisu zadovoljili naše zahtjeve - rekao je Dokić.

 

On je dodao da se u dosadašnjem dijelu priprema uglavnom radilo na fizičkoj pripremi.

 

- Pravi kvalitet pokazaće se u narednim pripremnim utakmicama - rekao je Dokić i istakao da će prvenstvo biti jako.

 

- Pored sarajevske Bosne i banjolučkog Borca, koji su u sadašnjem trenutku, kako zbog organizacije kluba, tako i po igračkom kadru, potencijalni favoriti za vrh tabele, mislim da su i ostale ekipe dobro pripremljenje i da će svi ravnopravno ući u prvenstvo i da neće biti autsajdera niti ekipa koje napuštaju takmičenje u toku sezone - mišljenja je Dokić.

 

Bakir Buljugija je prije dvije godine trebalo da pristupi Slogi, ali je angažman prolongiran zbog njegovog tadašnjeg ugovora sa Slobodom iz Tuzle. Za Slogu je nastupao kao pozajmljen igrač kada su Dobojlije igrale u evro-kupovima.

 

- Došao sam da pobjeđujemo. U Doboju se osjećam kao kod kuće, a odličan prijem saigrača na prvom treningu razlog je više da dam od sebe maksimum u predstojećim izazovima - rekao je Buljugija.

 

Ranije su redove Sloge pojačali, Adnan Šabanović (Bosna S), Alen Bjelobrković (Konjuh), Slaven Maksimović (Kotor Varoš), Danko Panić, Bojan Stojanović (obojica iz Čelika), Ivan Distol (Radnički), Đorđe Pajić (Metaloplastika), Vladimir Antonović (Vranje), Nikola Đurović (Futog) i Nikola Dokić (BMC Alser Puerto Gagunto, Španija).

 

Rukometaši Sloge sutra će u kontrolnom meču ugostiti šabačku Metaloplastiku od 19.30 časova.

26.08.2009.

Široki za bod(ove)

Fudbaleri Slavije večeras, s početkom od 20 časova, gostuju na "Pecari", gdje ih očekuje odgođena utakmica prvog kola Premijer lige BiH sa Širokim Brijegom. Poslije Mostara i Travnika, "sokolovima" će ovo biti treća gostujuća utakmica zaredom, a prema riječima trenera, Zorana Erbeza, baš iz tog razloga on bi bio zadovoljan da njegovi izabranici osvoje barem bod.

 

- S obzirom na to da će nam susret na "Pecari" biti treći uzastopni meč koji igramo na gostujućem terenu, bio bih presrećan da osvojimo barem bod. Od prvog minuta baziraćemo se na odbranu svog gola, ali ako nam se ukaže prilika pokušaćemo uraditi i nešto više - rekao je Erbez. 

 

Šef struke Slavije ističe da je Široki Brijeg u porazima od Željezničara (1:0) i Borca (3:2) pokazao da je ranjiv rival i da pada u završnici susreta.

 

- Iako su obje utakmice odigrali izuzetno dobro, u samom finišu koncentracija im je opala i to pokazuje da u njihovoj igri nešto ne štima. Ipak, generalno gledajući, izuzetno su jak protivnik i ukoliko budemo poraženi svakako to neće biti velika tragedija - dodaje kormilar premijerligaša iz Istočnog Sarajeva.

 

On se nada da će prvotimci Slavije odigrati kvalitetno kao i u Mostaru, gdje su sa Zrinjskim podijelili plijen odigravši bez golova.

 

- Ukoliko pružimo dobru igru kao što je to bilo na tom meču, ni rezultat ne bi trebalo da izostane. S druge strane, ne smiju nam se ponoviti greške iz Travnika, gdje nam je zakazala realizacija, a protivnik je to kaznio s tri pogotka u našoj mreži - mišljenja je Erbez.

 

Šef struke Slavije na raspolaganju će imati sve igrače.

 

- Svi su spremni za duel u Širokom Brijegu. Atmosfera je odlična i to je razlog više da se nadamo bodu i tako napravimo dobru uvertiru za susret sa Željezničarom - ističe kormilar "sokolova".

 

Susret pomenutih rivala odgođen je na zahtjev Širokobriježana, koji su tada nastupali u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

26.08.2009.

FK Laktaši : Načelnik obećao pomoć

Milovan Topolović, načelnik opštine, prisustvovao je proširenoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Laktaši i tom prilikom obećao da će maksimalno pomoći ovom sportskom kolektivu. Ova vijest najviše će obradovati same fudbalere, ali i sve one čije srce kuca za premijerligaša BiH iz Laktaša.

 

- Mi smo i do sada imali razumijevanje načelnika Milovana Topolovića, koji je bio više nego korektan. On nam je obećao nesebičnu podršku kada je u pitanju završetak radova na svečanoj loži, ali je naglasio da će nam pomoći i na rješavanju finansijske konstrukcije kako bi klub mogao nesmetano da funkicioniše - izjavio je Žarko Vujmilović, predsjednik Upravnog odbora premijerligaša Laktaša.

 

Osim načelnika opštine, na ovom sastanku pojavila su se i šestorica novih privrednika koji su izrazili spremnost da finansijski pomogu Fudbalskom klubu Laktaši. Takođe, prisutan je bio i Rodoljub Petković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske.

 

- U najskorije vrijeme biće održan novi sastanak i to kod načelnika, Milovana Topolovića. Na tom skupu biće prisutni privrednici s našeg područja koji žele da stanu uz naš sportski kolektiv - dodao je Vujmilović.

 

Uskoro će biti održana Skupština Fudbalskog kluba Laktaši na kojoj će biti imenovani i novi ljudu u ovo tijelo, ali i u Upravni odbor. Kako smo saznali, povratak je najavio i Mićo Ugrenović, dugogodišnji predsjednik premijerligaša.

 

- Sada sam još veći optimista i ubijeđen sam da dolaze vedriji dani za FK Laktaši. I do sada činili smo napore kako bismo igračima obezbijedili neophodne uslove i to ćemo činiti i u vremenu koje dolazi - naglasio je Žarko Vujmilović.

25.08.2009.

Janjoš: Optimizam nam niko ne može oduzeti

Fudbaleri Sarajeva proveli su miran vikend. Nije bilo utakmice s Olimpikom, pa su se igrači mogli posvetiti relaksirajućim treninzima uoči putovanja u Rumuniju. Fudbalere u četvrtak očekuje historijska šansa. Mada naš svaki sagovornik iz Sarajeva u gotovo svakoj rečenici potcrtava snagu Kluža, ne možemo a da ne pomislimo šta bi se desilo ako bi bordo tim u četvrtak uspio proći Rumune i kakav bi to bio uspjeh za naš fudbal.


Kone povrijeđen


- Fudbaleri su svjesni da će im to biti jako važna utakmica u njihovim karijerama, ali i da je Kluž strašno jak protivnik. Ovih dana smo mnogo razgovarali, pripremamo se i fizički i psihički. U subotu i nedjelju imali smo po jedan trening i imam utisak da se igrači dobro oporavljaju i da će biti spremni i za najteža iskušenja.


Kluž je u nedjelju doživio prvi poraz u sezoni. Izgubili su u Bukureštu od Dinama sa 0:1.


- Čuo sam to i znam da su igrali u najjačem sastavu. Kada dođemo u Rumuniju, trebao bih dobiti snimak te utakmice. Jusuf Kone je povrijeđen, ali mislim da nam to ne pomaže puno. Oni imaju takav fond igrača da im je praktično svejedno da li će na određenoj poziciji igrati prvotimac ili njegova rezerva - govori Janjoš.


Strateg Sarajeva kaže da su mu dosadašnje predstave njegovih momaka u Evropi najjači argument za optimizam.


- Na svakoj utakmici dali smo najmanje gol, a igrali smo protiv jakih protivnika. Realno, ovaj je najteži, ali nastupit ćemo pošteno i hrabro kao što smo već odigrali ovih pet evropskih mečeva. Da li će to biti dovoljno da se izbaci ekipa moćna kao Kluž, vidjet ćemo. Pravo na optimizam nam niko ne može oduzeti - dodao je stručnjak s Koševa.


Povratak Maksumića


Trener Sarajeva će na raspolaganju imati kompletan kadar, izuzev Alena Škore, koji trenira prema posebnom režimu i koji bi mogao zaigrati ili narednog vikenda protiv Travnika ili nakon reprezentativne pauze. U odnosu na ekipu od četvrtka, igrat će i Ajdin Maksumić.


Utakmica s Klužom igra se na stadionu "Dr. Konstantin Radulesku" u 19.45 sati po lokalnom, a u 18.45 po našem vremenu. Ekspedicija Sarajeva na put kreće u srijedu čarter-letom.


Sudija iz Portugala sretan protiv Rumuna


Utakmicu u Klužu vodit će isti onaj sudija koji je 2006. godine dijelio pravdu u susretu u kojem je Sarajevo na Koševu savladalo jedan rumunski klub, Rapid iz Bukurešta. Riječ je o portugalskom arbitru Duarteu Nuni Pereiri Gomesu, koji je prije tri godine Sarajevu bio sretan, jer je naš predstavnik tada savladao Rapid sa 1:0 golom Emira Obuće u posljednjoj minuti.


Asistenti će mu biti Hoze Manuel Silva Kardinal (Jose Cardinal) i Venansio Manuel Raposo Batista Tome (Venancio). Delegat dolazi iz Njemačke, a ime mu je Bernd Baruta (Barutta).

 

25.08.2009.

Bolje igre, manje bodova

Željezničar je prve dvije utakmice sezone protiv Čelika i Širokog Brijega odigrao loše, stvorio je ukupno dvije prave prilike, zabio dva gola i osvojio šest bodova. Onda su uslijedile utakmice sa Zvijezdom i Zrinjskim, u kojima su "Plavi" igrali bolje, mnogo češće su dolazili u prilike, no osvojili su samo jedan bod. Tako to biva. Amar Osim je pred duel sa Čelikom u Zenici prizivao "zakon velikih brojeva" za gostujuću pobjedu, a sada je prema istom "zakonu" Zrinjski prvi put u historiji odnio bod sa Grbavice.


- Šteta je što nismo iskoristili terensku nadmoć u drugom poluvremenu. Nedostaje nam kvaliteta, igrača, nismo još uvijek namješteni kako treba. Jedino što ohrabruje je da smo fizički dominirali, zadnjih 10 minuta Zrinjski je bio potpuno pao, ali naši igrači nemaju znanja ili bar mangupluka da to iskoriste. Od šest kornera koje izvedemo, jedan završi u šesnaestercu. Nemamo zrelost, mudrost, a ni prefriganost - govori Amar Osim, trener Željezničara.


I pored gubitka bodova na svom terenu, Osim nije previše nezadovoljan, jer priznaje da bi prije početka sezone potpisao sedam bodova iz četiri utakmice.


- Šteta je zbog publike, stadion je opet bio pun. Igrači su dali sve od sve, ali to nije dovoljno. Da smo u ekipi imali igrača poput Muse iz Zrinjskog, dobili bismo tri razlike. Bez dva igrača (Ćuluma i Bučana), pa se jedan povrijedi (Muharemović), dvojica nespremna (Serdarević i Popović), to je previše za ovako skroman kadar - zaključuje Osim.


Cviko u stručnom štabu


Rusmir Cviko, nekadašnji prvotimac Željezničara, imenovan je za sekretara stručnog štaba "Plavih". Funkcija sekretara trebala bi biti koordinacija svih potreba ekipe, priprema, treninga, putovanja.

25.08.2009.

Senijad Ibričić: Džeko i Ibišević svima mogu dati gol

Senijad Ibričić s nestrpljenjem čeka okupljanje reprezentacije BiH 31. avgusta uoči kvalifikacionih mečeva za SP protiv Ermenije i Turske. Standardni član Blaževićeve postave priželjkuje dvije pobjede i primicanje prolazu u baraž, koji vodi u Južnu Afriku.


Srediti Ermence


- Bez dileme, Ermeniju moramo pobijediti. A, onda s Turskom na sve ili ništa. U Zenici gostima nije lako i to je naša velika prednost. Sigurno će biti paklena atmosfera. Ali, prvo moramo srediti te Ermence. Neće biti lako jer su oni domaćini koji će se željeti osvetiti za onih 4:1 iz Zenice. Tada smo ih dosta lako razoružali i moramo se potruditi da sada ne dođemo u probleme - upozorava Ibričić.


Poput većine suigrača iz reprezentacije, i on smatra da je naša najveća snaga u kompaktnosti.


- Kada smo svi na okupu, teško nas neko može pobijediti. U Ermeniji će nam faliti Misimović, ali zato ćemo mi ostali morati zapeti kako bi ga dostojno zamijenili. Vjerujem da Džeko i Ibišević svakom mogu dati gol. Imamo takvu ekipu da trebamo gledati sebe. Siguran sam da imamo snagu i kvalitet osigurati drugo mjesto u grupi.


Katastrofalna situacija


Za razliku od reprezentacije, njegovom Hajduku ne cvjetaju ruže. Nakon četiri kola, Splićani za vodećim Dinamom zaostaju devet bodova i imaju samo jedan poen na kontu. Uz sve to, "Bili" su na prvom evropskom ispitu poklekli pred slovačkom Žilinom.


- Kao da nas je neko prokleo. Nemam drugačijeg objašnjenja za ono što nam se desilo na početku sezone. Imamo dobru ekipu i bio sam uvjeren da ćemo se boriti ravnopravno za naslov s Dinamom, a već nakon tri kola smo dosta ispod. Nadam se da će posljednje promjene koje su se desile u klubu donijeti rezultat i da ćemo početi pobjeđivati jer je situacija zaista katastrofalna - kaže Ibričić.


Italijan promijenio formaciju i izgubio od Rijeke


Hajduk je tokom prošle sedmice na kormilo doveo Italijana Eduarda Reju. Iskusni stručnjak je posljednjih pet godina vodio Napoli, kojeg je iz Serije C doveo u Seriju A. Međutim, u Rijeci je Hajduk poražen sa 2:0, a dan prije utakmice napadnuti su igrači Splićana Anas i Ahmad Šarbini, posljednja pojačanja koja su došla iz Rijeke.


- Vidi se da je iskusan i dobar trener. Što bi se reklo, pravi Italijan. Ima 30 godina iskustva. Promijenio je formaciju i sada igram polušpica s Anasom Šarbinijem iza njegovog brata Ahmada. Nažalost, u Opatiji, dan prije meča, neki primitivci su ih napali i Ahmad je udaren. Ne znam više šta treba da se desi pa da nas krene. U Rijeci nam odigraju dvije kontre i napravimo dva penala. Nadao sam se da ćemo na Kantridi pokazati bolje izdanje, ali ništa. Jedino nam ostaje da radimo još bolje i pokušamo se izvući iz krize - smatra Ibričić.

 

25.08.2009.

Mahalbašić stiže u Sarajevo

Rašid Mahalbašić potvrdio je predstavnicima Bosne ASA BH Telecoma želju za dolaskom u redove sarajevskih "Studenata" i pored toga što transfer 19-godišnjeg austrijskog centra bh. porijekla (212 centimetara) pokušava osporiti njegov dosadašnji klub Klagenfurt. Bosnin direktor Admir Bukva i trener Vlada Vukoičić prisustvovali su u subotu meču Divizije B između Austrije i Crne Gore (63:86) u Obervartu, u kojem je Mahalbašić postigao devet poena. U Bosni su zadovoljni i njegovom igrom, ali i razgovorom koji su obavili.


- Rašid i njegovi roditelji potvrdili su nam da on želi igrati za Bosnu. Dogovoreno je da nam se Mahalbašić priključi nakon što završi obaveze prema reprezentaciji - kaže Bukva.


On pojašnjava da je Bosna prije nekoliko sedmica pismeno obavijestila Klagenfurt da želi platiti obeštećenje, koje je fiksirano u Mahalbašićevom ugovoru i zatražila broj žiroračuna na koji bi izvršila uplatu.


- Međutim, oni su nam se javili tek osmi dan i to sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom za koji, prema informacijama koje smo dobili od advokata, ne postoji uporište. Sada čekamo da se stvar definitivno rasplete kako bi Mahalbašić, nakon što je s nama potpisao trogodišnji ugovor, dobio i pravo nastupa - rekao je Bukva.


Politehnika, pa Dubrovnik


Bukva i Vukoičić jučer su se iz Austrije vratili u Sloveniju, gdje se Bosna priprema pred novu sezonu. Ekipi se u Rogaškoj Slatini priključio i bh. reprezentativni plej Zlatko Jovanović.


- Za petak je zakazana kontrolna utakmica protiv ukrajinske Politehnike. Dan kasnije, ekipa se vraća u Sarajevo, gdje bi 5. septembra trebali igrati protiv Dubrovnika - kaže Bukva.

 

25.08.2009.

Pobjeda i poraz Izviđača u Hrvatskoj

Rukometaši Izviđača iz Ljubuškog u sklopu priprema za predstojeću sezonu odigrali su dva pripremna susreta u Hrvatskoj. U prvom susretu popularni Skauti bili su bolji od Siscie iz Siska (29:24), dok su u drugom izgubili od Moslavine iz Kutine (35:30). Na putu za Sloveniju, gdje će odraditi završni dio priprema, rukometaši Izviđača iz Ljubuškog odigrali su dva pripremna susreta u Hrvatskoj sa tamošnjim prvoligašima.


U pobjedi nad timom iz Siska u redovima Izvišača najefikasniji su bili Miličević sa 5 i Dominiković sa 6 pogodaka, dok je u porazu od Moslavine kod Skauta bolji od ostalih bio Marko Matić sa 7 postignutih pogodaka.

25.08.2009.

Ibraković: Moramo otkloniti nedostatke

Fudbaleri Veleža su upisali treću pobjedu u četvrtom prvenstvenom kolu, ovaj put su stradali Laktaši, slično kao i Olimpik 4:1. Utakmica protiv Laktaša je osim krajnjeg rezultata, imala skoro identičan tok kao susret protiv Olimpika. Velež je poveo 2:0, gosti su smanjili na 2:1, ali su na kraju gosti doživjeli ubjedljiv poraz. Pobjeda ima posebnu težinu kada se zna da je Velež igrao oslabljen neigranjem Amera Osmanagića, Milana Kneževića odnosno golmana Emira Hadžiđulbića.Međutim, duga klupa je ''krivac'' što se izostanak pomenutih igrača nije previše osjetio.


- Igrali smo raspoloženog protivnika, ekipe koja je u Mostar doputovala u želji da se nadigrava. To je nama svakako išlo na ruku iako smo imali jedan mali pad u periodu od 5-do 10 minuta. Evidentno je da imamo taj pad, ali ne mogu reći da me brine. Napravit ćemo još dublju analizu, a onda iskoristiti prvenstvenu stanku da otklonimo nedostatke. Kada je u pitanju utakmica s Laktašima, ne želim tražiti opravdanje, ali pad je bio za očekivati – bila je velika vrućina i mnogo veća potrošnja energije. No, slažem se da je to trenutačno negativnost u našoj igri i da je moramo ispravljati.Pauzu koja će uslijediti nakon utakmice u Trebinju ćemo maksimalno iskoristi kako bi smo naše određene nedostatke otklonili. Želimo da ova ekipa iz utakmice u utakmicu igra bolje, jer to ova ekipa može - ističe Abdulah Ibraković


25.08.2009.

Omer Kopić : Sve smo dogovorili na obraz, čeka me puno posla

No­vi tre­ner Če­li­ka Omer Ko­pić ju­čer je odra­dio prvi tre­ning sa igra­či­ma. Ne­ka­daš­nji igrač i tre­ner Če­li­ka, te tre­ner Že­pča i ka­kanj­skog Ru­da­ra, ka­že da se sa Upra­vom Če­li­ka brzo do­go­vo­rio oko uslo­va, ma­da je još uvi­jek sve os­ta­lo na usme­nom do­go­vo­ru.

 

- Još ni­sam po­tpi­sao ni­ka­kav ugo­vor, ali mi­slim da ne­će bi­ti ni­ka­kvih pro­ble­ma oko pa­pi­ro­lo­gi­je. Zbog po­li­ti­ke klu­ba, ne mo­gu ot­kri­ti vi­še de­ta­lja ve­za­nih za du­ži­nu ugo­vo­ra, vi­si­nu pla­će... O eki­pi Če­li­ka, ka­že, ne zna ni­šta. - Da bu­dem is­kren, ni­sam po­sma­trao me­če­ve Če­li­ka. Znam da je tim pod­mla­đen, a eki­pu ge­ne­ral­no ne po­zna­jem. Vi­dim da će ov­dje bi­ti mno­go po­sla za me­ne i mo­je po­mo­ćni­ke. Sre­ća pa je vrlo brzo pa­uza u prven­stvu.

 

Iza Ištu­ka je os­tao Ni­jaz Hrus­ta­no­vić, dok je moj dru­gi po­mo­ćnik Ni­zah Hu­kić no­vo ime. To je tre­ner ko­ji ima is­kus­tva u ra­du s mla­di­ma. Tre­nu­tni iz­gled ta­be­le Pre­mi­jer li­ge BiH, gdje su Bo­rac i Ve­lež na vrhu, a Sa­ra­je­vo i Če­lik na dnu, ne ču­di mno­go.

 

- U Mos­ta­ru i Ba­njoj Lu­ci pu­šu ne­ki no­vi vje­tro­vi. Ve­lež pod pa­li­com Ab­du­la­ha Ibra­ko­vi­ća igra kao u naj­bo­lja vre­me­na, dok je Ve­li­mir Stoj­nić u Bor­cu po­slo­žio stva­ri na svo­je mjes­to. Mi­slim da lju­di u Bor­cu vu­ku naj­bo­lje po­te­ze u li­gi, ka­da je se­le­kci­ja mla­dih igra­ča u pi­ta­nju. Sa­ra­je­vo, Zrinj­ski, Ši­ro­ki..., su pla­ti­li da­nak evrop­skim nas­tu­pi­ma, ali mi­slim da će se te eki­pe vrlo brzo vra­ti­ti u sa­mi vrh ta­be­le, jer to su ti­mo­vi ko­ji ima­ju kva­li­tet. Ipak, to ka­sni­je uvi­jek bu­de pre­su­dno - ka­zao nam je za "San" na­slje­dnik Ive Ištu­ka na klu­pi Če­li­ka Omer Ko­pić.

 

Prvi test je Mo­dri­ča

 

Prvi test za Ome­ra Ko­pi­ća na klu­pi Če­li­ka bit će Mo­dri­ča Maxima. - Do­bro je što igra­mo u Ze­ni­ci, zbog po­drške na­ših vjer­nih na­vi­ja­ča. Do­du­še, tri bo­da su is­ta i kod ku­će i na stra­ni. Ali, do­bro bi bi­lo star­to­va­ti po­bje­dom kod ku­će - op­ti­mis­ta je Ko­pić.

 

25.08.2009.

Janjoš: Treba nam gol, Avdić i Jahović od prve minute!

Eki­pa Sa­ra­je­va se u mi­ru i do­broj atmo­sfe­ri pri­pre­ma za re­vanš uta­kmi­cu doi­gra­va­nja Euro­li­ge pro­tiv Klu­ža ko­ju će igra­ti u čet­vrtak u ru­mun­skom gra­du Na­po­ki. Tre­ner Sa­ra­je­va, Me­hmed Ja­njoš, ovaj put će bi­ti na ne­što sla­đim mu­ka­ma oko oda­bi­ra naj­bo­ljih je­da­na­est s ob­zi­rom da se u tim vra­ća po­uz­da­ni de­fan­zi­vac Aj­din Ma­ksu­mić.

 

- To je sva­ka­ko do­bra vi­jest. On će vje­ro­va­tno za­uze­ti po­no­vo svo­je mjes­to u od­bra­ni, dok će Du­do na­pri­jed u ve­zni red. Ko će na klu­pu, ne bih znao re­ći u ovom mo­men­tu. Va­žno je da ne­ma kar­to­ni­ra­nih iga­ča - re­kao nam je po­pu­lar­ni Čala. Ne­ko­li­ko ju­ni­ora Sa­ra­je­va ko­ji su na po­čet­ku se­zo­ne po­tpi­sa­li pro­fe­si­onal­ne ugo­vo­re sa klu­bom (Čam­pa­ra, Ka­dić, Še­ho­vić, Čomor) ni­su se mno­go nai­gra­li u Evro­pi.

 

Tre­ner vje­ru­je u nji­hov kva­li­tet, ali po­jaš­nja­va:

 

- Zbog nji­ho­vog ne­is­kus­tva ni­sam smio ri­zi­ko­va­ti. To su još mla­di mom­ci i mno­go vi­še do­bi­va­ju šan­su u Pre­mi­jer li­gi. Mi­slim da će u na­re­dnim prven­stve­nim uta­kmi­ca­ma još vi­še do­bi­ja­ti šan­su. Po već us­ta­lje­nom pra­vi­lu, je­dan od njih će sjes­ti u avi­on za Ru­mu­ni­ju, a ko­ji, to tre­ba još da pro­ci­je­ni­mo - ka­že stra­teg Sa­ra­je­va. Dok je naj­bo­lji na­pa­dač Sa­ra­je­va Alen Ško­ro pro­šle se­dmi­ce po­čeo s tre­nin­zi­ma, dru­gi ro­vi­ti na­pa­dač Adis Ja­ho­vić, mo­gao bi su­sret u Na­po­ki po­če­ti od prve mi­nu­te.

 

- On se osje­ća sve bo­lje i da bu­dem is­kren sad pos­to­ji di­le­ma oko na­pa­da. Mi sva­ka­ko mo­ra­mo za­bi­ti gol u gos­ti­ma ta­ko da je mo­gu­će da to­kom uta­kmi­ce dvo­ji­ca na­pa­da­ča bu­du na te­re­nu, Av­dić i Ja­ho­vić. Sa bi­je­lom zas­ta­vom u Ru­mu­ni­ju ne ide­mo de­fi­ni­ti­vno. Ide­mo da uz ma­lo sre­će po­ku­ša­mo na­pra­vi­ti sen­za­ci­ju - ka­zao nam je tre­ner Ja­njoš.

 

Meč u Ru­mu­ni­ji su­dit će por­tu­gal­ska troj­ka na če­lu sa Du­ar­teo Go­me­šom, a ma­hat će Ho­ze Kar­di­nal i Ve­nan­sio To­me.

 

Kluž iz­gu­bio

 

Pro­ti­vnik Sa­ra­je­va Kluž do­ži­vio je mi­ni­ma­lan po­raz (0:1) na gos­to­va­nju kod Di­na­ma u Bu­ku­re­štu. Tre­ner Kon­se­isao je oči­gle­dno odma­rao ne­ke igra­če za su­sret Euro­li­ge jer po­naj­bo­lji igra­či Ko­ne i Pe­ral­ta ni­su bi­li star­te­ri u ne­dje­lju. Po­raz Klu­ža ni­je izne­na­dio tre­ne­ra Sa­ra­je­va. - Di­na­mo je sna­žna eki­pa, je­dna od naj­ve­ćih u Ru­mu­ni­ji, ma­da, ja mi­slim da ovaj re­zul­tat po­ka­zu­je da je eki­pa Klu­ža ma­lo vi­še mi­sli­ma o Euro­li­gi ne­go u prven­stvu. Kod njih je po­se­bno to do­šlo do izra­ža­ja sad kad su s na­ma odi­gra­li ne­ri­je­še­no, a bi­li su uvje­re­ni u tri­jumf. Za­bri­nu­li smo ih jer oni, u slu­ča­ju da ih izba­ci­mo, gu­be mi­li­one eura ulo­že­ne u tim - miš­lje­nja je Ja­njoš.

 

Čar­te­rom do Ru­mu­ni­je

 

Bor­do ek­spe­di­ci­ja u Opa­ku pu­tu­je di­rek­tnim čar­ter le­tom bez pre­sje­da­nja, ta­ko da će igra­či na odre­di­šte sti­ći odmor­ni, a eki­pa će od­sjes­ti u ho­te­lu «Tu­lip Inn». Na­po­ka je je­dan je od ve­ćih ru­mun­skih gra­do­va, s vi­še od 300.000 sta­no­vni­ka. Ono či­me se mo­gu po­hva­li­ti svi za­lju­blje­ni­ci naj­va­žni­je spo­re­dne stva­ri ko­ji ži­ve u ovom gra­du jes­te či­nje­ni­ca da je «nji­hov» Kluž naj­sta­ri­ji fu­dbal­ski klub u Ru­mu­ni­ji, a osno­van je 1907. go­di­ne. I po­red to­ga sa­mo su je­dnom us­pje­li osvo­ji­ti ti­tu­lu prva­ka, u se­zo­ni 2007./'08.. Bi­tno je is­ta­ći i to da će za Na­po­ku kre­nu­ti or­ga­ni­zo­va­no i na­vi­ja­či Sa­ra­je­va, ma­da se još ne zna u ko­li­kom bro­ju.

25.08.2009.

Nedžad Serdarević : Hvala navijačima, biću puno bolji!

Gro­mo­gla­snim apla­uzom sa tri­bi­na is­pra­ćen je ve­znjak Že­lje­zni­ča­ra Ne­džad Ser­da­re­vić pri izlas­ku iz igre pro­tiv Zrinj­skog. Pu­bli­ka na Grba­vi­ci pre­po­zna­la je že­lju i trud, iako "Mrva", ka­ko ga zo­vu svi u Mos­ta­ru, ni­je bio naj­za­do­vo­ljni­ji svo­jom igrom. Ser­da­re­vić je imao peh da se ra­zbo­li dva­de­se­tak da­na pri­je star­ta prven­stva, ta­ko da je pro­pus­tio dos­ta tre­nin­ga.

 

- Sve i da sam odi­grao naj­bo­lje što znam, ne bih bio za­do­vo­ljan ka­da ni­smo po­bje­di­li. Šte­ta, ne sa­mo ja, već i os­ta­li mom­ci su sil­no že­lje­li po­bje­du u ona­kvoj fan­tas­ti­čnoj atmo­sfe­ri. Ne že­lim da se prav­dam, ali mi­slim da smo ma­lo i iz­gor­je­li u toj sil­noj že­lji. Mi­slim da to i na­vi­ja­či pre­po­zna­ju. Onaj apla­uz ko­ji sam do­bio pri izlas­ku, a ko­ji mo­žda i ni­sam za­slu­žio, ve­li­ka je stvar za me­ne, ali i oba­ve­za da u na­re­dnim uta­kmi­ca­ma bu­dem mno­go bo­lji. I bi­ću - po­ru­čio je Ne­džad Ser­da­re­vić.

25.08.2009.

"Pad" Šetkića i Gorčića

Aldin Šetkić, najbolji bosanskohercegovački teniser, na najnovijoj ATP listi nalazi se na 492. mjestu sa 81 bodom. U odnosu na prošlosedmičnu listu, Šetkić je „pao“ za 26 pozicija, ali je još uvijek naš najbolje rangirani teniser.

Drugi naš teniser koji se nalazi među 1000 najboljih, Ismar Gorčić, na najnovijoj ATP listi također je slabije plasiran u odnosu na prošlosedmičnu. Gorčić je prije sedam dana držao poziciju broj 596, dok je danas rangiran na 630. mjesto sa 47 bodova.

25.08.2009.

Mervana "pada", Sandra se "diže"

Naša najbolja teniserka, Mervana-Jugić Salkić, na najnovijoj WTA listi nazadovala je za dva mjesta, dok je Sandra Martinović u odnosu na prošlosedmičnu listu napredovala za tri pozicije. Mervana Jugić-Salkić trenutno se nalazi na 179. mjestu sa 327 bodova, dok je Sandra Martinović sa prošlosedmične 416. pozicije „skočila“ na 413. Martinović na svom kontu ima 88 bodova.


Mlada Ema Burgić na najnovijoj listi zauzima 762. poziciju sa 26 bodova i u odnosu na prošlosedmičnu WTA listu, Burgićeva je slabija za 4 mjesta. Kada je riječ o dubl konkurenciji, Mervana se na najnovijoj listi nalazi 93. mjestu, kao i na prošlosedmičnoj, sa 860 bodova.

 

25.08.2009.

Sanel Borić : Uspješan debi na golu Veleža

Fudbaleri Veleža su u subotnjoj utakmici protiv Laktaša upisali novu pobjedu i nastavili sa dobrim igrama na početku prvenstva. Ponovo su „rođeni“ bili efikasni. Postignuta su četiri gola, dok je samo jedan završio mreži Sanela Borića, koji je u ovom susretu mijenjao povrijeđenogog Emira Hadžiđulbića. Poslije utakmice, mnoge pohvale otišle su na adresu debitanta Borića, koji je svojim intervencijama i pravovremenim istrčavanjima spriječio napadače Laktaše u namjeri da više puta zatresu mrežu Veleža.


- Moram priznati da sam imao veliku tremu prije utakmice. Ali, nakon prve uhvaćene lopte, trema je nestala, a nastala je sigurnost, koja se dizala nakon svake intervencije i pohvale od strane navijača i saigrača. Ostaje žal, za primljenim golom. Možda sam malo bolje mogao reagovati kod tog gola, ali bio sam dosta pokriven od strane saigrača, tako da sam loptu vidio tek kada je bilo prekasno da učinim nešto“, riječi su Borića, koji ima samo riječi hvale za svog konkurenta na golu Veleža, Hadžiđulbića.


- Veoma cijenim Emira, ipak je riječ o jednom od najboljig golmana u našoj ligi. On je puno iskusniji od mene, pa mi svojim savjetima dosta pomaže. Dosta učim od njega, a to ću znanje nastojati pokazati na terenu, kad god mi se ukaže prilika“.


Sanel je fudbal počeo trenirati u Njemačkoj, da bi se ubrzo preselio u Ameriku. Tamo je proveo osam godina, igrajući za jednu privatnu akademiju, te godinu dana i na koledžu.


- Iskustvo u Americi mi je dosta pomoglo, ali tamo fudbal nije toliko popularan i kvalitetan kao u Evropi. Odlučio sam da ovdje okušam sreću i da pokažem koliko vrijedim. Krenuo sam za Bosnu, te našao angažman u Željezničaru. Na Grbavici sam bio godinu dana, ali nikada nisam dobio pravu priliku“, rekao je Sanel i nastavio:


- Prelazak u Velež je bila prava stvar. Iako je Hadžiđulbić prvi golman, uvjeren sam da ću ovdje dobivati prilike i pokazati koliko vrijedim. U Mostar i klub sam se odmah zaljubio, a o navijačima da ne pričam. Teško je opisati koliko mi je značila njihova podrška na debiju. Uvjeren sam da će ova naša mlada ekipa nastaviti sa dobrim igrama i da ćemo se ovim predivnim navijačima odužiti dobrim plasmanom na kraju sezone“, istakao je novi golman „rođenih“.

 

24.08.2009.

Tulić pozvao 20 fudbalera za meč sa Luksemburgom

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine (igrači do 21 godine) Branimir Tulić pozvao je 20 igrača za predstojeću kvalifikacijsku utakmicu za EP protiv Luksemburga. Na spisku su:

 

golmani: Ibrahim Šehić (Željezničar), Dino Hamzić (Sarajevo), Marko Sušac (Borac Banja Luka),

odbrana: Ognjen Vranješ (Crvena zvezda, Srbija), Toni Šunjić (Zrinjski), Muhamed Subašić (Olimpik),

vezni red: Mateo Sušić (Zrinjski), Nedeljko Malić (Materzburg, Austrija), Nenad Kiso (Čukarički, Srbija), Duško Sakan (Borac Banja Luka), Nebojša Pejić (BSK Borča, Srbija), Anes Haurdić (Jablonec, Češka), Goran Galešić (Hit Gorica, Slovenija), Dejan Drakul (Tatran Prešov, Slovačka), Sanid Mujakić (Laktaši), Adin Đafić (Velež),

napad: Muhamed Mujić (Sloboda Tuzla), Nemanja Bilbija (Borac Banja Luka), Josip Ćorić (Slovan Liberec, Češka) i Ermin Zec (Šibenik, Hrvatska).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 2. septembar u hotelu "Park" u Vogošći, a utakmica je na rasporedu 4. septembra u 17.00 sati na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase".

 

24.08.2009.

Safet Nadarević : Žele me izbaciti iz forme prije meča s Turskom

Safet Nadarević trenutno proživljava teške trenutke u turskom Eskišehirsporu. Nakon što ljetos nije napustio klub i prešao u neku jaču evropsku ligu, pouzdani stoper našao se u nemilosti klupskih čelnika.


- Na stolu su bile ponude Anderlehta i Lensa, ali klubovi se nisu dogovorili. S Lensom je zapelo u vezi s obeštećenjem i ispalo je kao da sam ja kriv, a zbog čega me trener želi premjestiti na klupu. Stalno mi spominju utakmicu naših reprezentacija i čini mi se kao da me žele izbaciti iz forme prije meča s Turskom - govori Nadarević.


Nekadašnji nogometaš bihaćkog Jedinstva, Sarajeva i Zagreba imao je proteklih dana nekoliko razgovora s klupskim čelnicima o rješenju situacije.


- Prošle sezone sam bio standardni. I sada sam u pripremama igrao dobro. Stalno mi govore o utakmici BiH - Turska, ali će učiniti sebi kontrauslugu jer sam već silno motiviran za taj meč. Volio bih da pobijedimo više nego išta.


Nadarević je i protiv Irana bio na nivou, koji smo od njega navikli. Nažalost, vodstvo od 2:0 smo u finišu prosuli i poraženi smo 2:3.


- Bilo je dobro dok nisu počele izmjene. Do 75. minute nam nisu prišli golu, a onda primimo golove kao neki petoligaši. Bolje da nam se ovo sada desilo da neke stvari izađu načistac, nego da nam se desi u Ermeniji ili protiv Turske.


Šteta za Misimovića


Reprezentaciju 5. i 9. septembra očekuju važne utakmice s Ermenijom u Jerevanu i protiv Turske u Zenici. Dva duela koja mogu odlučiti borbu za drugo mjesto.


- Najvažnije je da nam se vrate igrači kojih nije bilo protiv Irana. Šteta što neće biti Misimovića. Kada smo kompletni, svakoga možemo pobijediti. Imamo napad kojeg se svi moraju bojati. Vjerujem da ćemo to pokazati i protiv Ermenije i Turske - najavljuje Nadarević.

 

 


Noviji postovi | Stariji postovi

BH SPORT
<< 09/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930


NAŠI LINKOVI

KONTAKT
Za sve one koji žele da kritikuju ili pomognu konkretnim dokazima ili informacijama ovaj Blog i početak ove velike akcije, neka se obrate na sljedeću adresu : bhsport.bih@gmail.com


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1627394

Powered by Blogger.ba