beats by dre cheap

Prošao sam kod Jurgena Klopa, obući ću dres Borussie

Pro­te­klih da­na nje­ma­čki me­di­ji su obja­vi­li in­for­ma­ci­ju da se Bo­sa­nac Nur­din Hrus­tić, ta­len­to­va­ni 21-go­diš­nji sto­per ame­ri­čkog uni­ver­zi­te­ta Jac­kson­vil­le, na­la­zi se pred po­tpi­som ugo­vo­ra sa biv­šim prva­kom evro­pe, nje­ma­čkom Bo­rus­si­om iz Dor­tmun­da. Hrus­tić, ko­ji je ro­đen u Zvor­ni­ku oda­kle je oti­šao u Ame­ri­ku, pro­veo je ne­ko­li­ko da­na na pro­bi u re­do­vi­ma "žu­to crnih". Hrus­tić je na­da­re­ni sto­per, vi­sok 193 cen­ti­me­tra, ko­ji pod­sje­ća na Ne­ve­na Su­bo­ti­ća, re­pre­zen­ta­tiv­ca Srbi­je, ko­ji je, ta­ko­đer, u Nje­ma­čku sti­gao iz Ame­ri­ke.

 

- Ro­đen sam u se­lu Glu­mi­ne. U Ame­ri­ku sam do­šao 2001. go­di­ne. Pri­je to­ga sam tre­ni­rao no­go­me­tu u Nje­ma­čkoj, u klu­bu Du­ren. Moj brat bli­za­nac Ne­dim i ja, kre­nu­li smo za­je­dno, a sa­da smo na ame­ri­čkom uni­ver­zi­te­tu Jac­kson­vil­le - ka­že u raz­go­vo­ru za "San" Hrus­tić.

 

Na ko­joj po­zi­ci­ji igra­te?

- Kla­si­čni sam od­bram­be­ni igrač. Ne znam ka­ko se to ka­že kod nas, ali igram cen­tral­nog be­ka.

 

Ka­ko je do­šlo do to­ga da do­đe­te u Bo­rus­siu na pro­bu?

- Igrao sam u Nje­ma­čkoj, ali kao dje­čak. Po­zva­li su me iz Bo­rus­sie Dor­tmund. Tre­ni­rao sam če­ti­ri da­na sa ama­te­ri­ma, na­kon če­ga sam do­bio po­ziv da se pri­klju­čim prvom ti­mu. Tre­ni­rao sam dva da­na sa prvom eki­pom, na­kon če­ga mi je tre­ner Jur­gen Klop re­kao da je za­do­vo­ljan s onim što je vi­dio.

 

Za­što nis­te os­ta­li u Dor­tmun­du?

- Tre­ner je re­kao da že­li što pri­je da me vi­di u eki­pi, ali mo­rao sam se vra­ti­ti u Ame­ri­ku zbog ško­le i ispi­tnih tes­to­va. Sa­da če­kam da mi moj agent ja­vi ka­da bih se tre­bao vra­ti­ti u Dor­tmund.

 

Ma­lo je po­zna­to da ste bi­li i kan­di­dat za U-21 re­pre­zen­ta­ci­ju BiH?

- Bio sam pro­šle go­di­ne na oku­plja­nju U21 re­pre­zen­ta­ci­je BiH. Ali, na­kon to­ga me ni­ko vi­še ni­je zvao, ni­ti se jav­ljao. Ne­mam no­ve in­for­ma­ci­je da bih mo­gao sa si­gur­noš­ću re­ći ho­će li me ne­ko opet zva­ti ili ne.

 

Pra­ti­te li uta­kmi­ce na­šeg A-ti­ma?

- Pra­tim sva­ku uta­kmi­cu re­pre­zen­ta­ci­je BiH. Bio sam pre­sre­tan zbog po­bje­da pro­tiv Bel­gi­je. Ima­mo stra­šnu eki­pu. Da bu­dem is­kren, je­dnog da­na bih vo­lio da igram za re­pre­zen­ta­ci­ju ze­mlje u ko­joj sam ro­đen - ka­zao je Hrus­tić za "San".

 

Ve­dad Ibi­še­vić je, kao i vi, iz Ame­ri­ke do­šao u Evro­pu i na­pra­vio sjaj­nu ka­ri­je­ru. Da li se po­zna­je­te?

- Ne po­zna­je­mo se li­čno, ali sam čuo pu­no li­je­pih stva­ri o nje­mu na bo­san­skim tur­ni­ri­ma ko­ji se igra­ju ov­dje u Ame­ri­ci. Moj ami­dža se do­bro po­zna­je sa nje­go­vim ocem, a zna­ju se do­bro i iz BiH. Vo­lio bih da ga upo­znam je­dnog da­na.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
04/05/2009 08:31