beats by dre cheap

Sa Omanom ćemo igrati u Kanu

Ra­spo­lo­žen, sre­tan, po­put ma­log dje­te­te­ta je Mi­ro­slav Bla­že­vić ovih da­na. Vi­še je ra­zlo­ga što je Ći­ro na­glo po­pra­vio ra­spo­lo­že­nje. Do­la­zak su­pru­ge Zden­ke iz Lo­za­ne, se­le­kto­ru je os­vje­žio krvnu sli­ku. Dru­gi ra­zlog je go­ro­pa­dna for­ma Edi­na Dže­ke, dok ni sam Ći­ro ne zna; da li je do­bro što je po­ra­vnao ra­ču­ne sa Mu­ni­bom Uša­no­vi­ćem. Za ko­jeg se mo­ra bo­ri­ti, još naj­ma­nje; dvi­je, tri.., sje­dni­ce no­go­me­tne vla­de. Sve dok ovaj slu­čaj ne ski­ne sa dne­vnog re­da.

 

Se­le­ktor je ovim re­dom ko­men­ti­rao tre­nu­tno ra­spo­lo­že­nje...

- Ve­se­lo je uvi­jek ku­ći ka­da do­đe mo­ja Zden­ka. Ona je po­se­bno sre­tna što sam u Sa­ra­je­vu iz­držao, evo sad će go­di­na. A, mi­sli­la je da ću za­vrši­ti kao Franc Fer­di­nand - u svom će sti­lu Ći­ro.

 

Odmah je pre­šao na prvo ime Bun­de­sli­ge. «Bej­bi» iz Bri­ješ­ća, ko­ji tre­se Bun­de­sli­gu. Ne­ma su­mnje da će i nje­gov tran­sfer pro­du­ži­ti fi­nan­sij­sku kri­zu na svjet­skom trži­štu.

- Me­ni su se smi­ja­li ka­da sam go­vo­rio da će se za Dže­ku oti­ma­ti ci­je­la no­go­me­tna Evro­pa. Evo, ni šest mje­se­ci ni­je pro­šlo, a nje­go­va ci­je­na vrto­gla­vo ras­te. I ne na­zi­re se kraj. Ni­je bi­tno, ho­će li ne­ko pri­zna­ti i re­ći; pa onaj «ma­to­ri» je po­go­dio, pre­dvi­dio, na­ja­vio Dže­kin me­te­or­ski uspon. Va­žno mi je da Edin zna šta sam mu pro­re­kao. Zna­ju to i Fu­ad Mu­zu­ro­vić i Ibro Bio­gra­dlić, ko­ji su svje­do­či­li tom su­sre­tu. I evo ga Dže­ko ne­mi­lo­srdno po­ga­đa.

 

Ne sa­mo Dže­ko, blis­ta­ju i dru­gi; Mi­si­mo­vić, Ibri­čić, kon­sta­tno do­bri su Na­da­re­vić, Mu­ra­to­vić, Šti­lić, Ja­hić...

- Si­ne moj, sje­ćaš se na ka­kvim sam mu­ka­ma bio ka­da sam do­šao. Zvao sam igra­če iz Ma­đar­ske, iz Čuka­ri­čkog, a vi­di sa­da nas pu­na Bun­de­sli­ga. Eto, sa­da mo­ra­mo što pri­je uze­ti ma­log Ha­dži­re­ši­ća iz Vest He­ma. Tre­ba nam što vi­še dra­gu­lja, tre­bat će nam sva­ki kva­li­te­tan igrač za Afri­ku.

 

Vi o Afri­ci, a ni ba­raž ni­smo osi­gu­ra­li?

- Znam ja da mi je Ar­me­ni­ja naj­bi­tni­ja, ali dok pos­to­je te­oret­ske šan­se, a pos­to­je, ja ću ga­nja­ti prvo mjes­to. Ne bi me izne­na­di­la po­bje­da Bel­gi­je nad Špa­ni­jom. On­da se sve vra­ća na po­če­tak, on­da mi o sve­mu odlu­ču­je­mo. Do­bro, ja o to­me ne­pres­tal­no sa­njam, jer vo­lim da sa­nja­rim. Ju­rit će­mo prvo mjes­to, da do­hva­ti­mo ba­raž. A, on­da te­ško onoj se­le­kci­ji ko­ja na­le­ti na Bo­snu po­no­snu.

 

Pri­je Ar­me­ni­je je Oman. Zna li se gdje igra­mo?

- Čini mi se da je Kan naj­zgle­dni­ja op­ci­ja. Ne­ka, bit će to fi­no is­kus­tvo. Pri­je Oma­na «za­gri­jat» će­mo se u su­sre­tu sa no­vi­nar­skom se­le­kci­jom... Eto, sa­da se igra­či iz Jo­vi­će­vog ti­ma mo­gu mo­ti­vi­ra­ti. I ne­ka, ne­ka me na­tje­ra­ju da ih uzmem. Za sva­kog je igra­ča iz BiH pri­vi­le­gi­ja je igra­ti pred oči­ma se­le­kto­ra i pro­tiv se­le­kto­ra. Naj­bo­lja je to pri­li­ka da se pred­sta­ve - ka­zao je za "San" Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić.

 

Do­la­zi­te na fi­na­le Ku­pa BiH?

- Do­la­zim, iako iz Lu­ka­vi­ce ne no­sim ugo­dne uspo­me­ne. Do­la­zim u Tu­zlu vi­dje­ti to ču­do od eki­pe. Svi mi jav­lja­ju da Slo­bo­da ima mla­de la­vo­ve - na­ja­vio je Mi­ro­slav Bla­že­vić.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
04/05/2009 09:30