beats by dre cheap

Magath vodi i Salihamidžića u Schalke?

Dok tre­ner Wol­fsbur­ga Fe­lix Ma­gath ka­te­go­ri­čno odbi­ja pri­zna­ti da se već do­go­rio sa čel­ni­ci­ma Schal­kea oko pre­uzi­ma­nja ovog rur­skog klu­ba, u Schal­keu se već uve­li­ko spre­ma­ju za no­vu se­zo­nu - sa Ma­gat­hom na klu­pi. Ova vi­jest naj­vi­še je ra­zo­ča­ra­la na­vi­ja­če „vu­ko­va“ pa su i po­red vi­so­ke po­bje­de od 4:0 nad Hof­fen­he­imom svog do­ju­če­raš­njeg ido­la Ma­gat­ha is­pra­ti­li kon­cer­tom zvi­ždu­ka.

 

No, Wol­fsburg ko­ji po prvi put u his­to­ri­ji klu­ba ima šan­su da se do­mo­gne ti­tu­le prva­ka Bun­de­sli­ge, ne sa­mo da je u opa­snos­ti da iz­gu­bi svog tre­ne­ra, ne­go i svoj na­pa­da­čki dvo­jac Gra­fi­te - Dže­ko! Na­ime, iz Schal­kea je pro­cu­ri­la in­for­ma­ci­ja ka­ko su se da­li u po­tra­gu za na­pa­da­čem svjet­skog ka­li­bra i da su spre­mni za ta­kvog iz­dvo­ji­ti i do 20 mi­li­ona eura. Ka­da su za to sa­zna­li u Wol­fsbur­gu nas­ta­la je pra­va pa­ni­ka, pa su odmah da­li na pro­vje­ru ugo­vo­re ko­je je sa igra­či­ma li­čno skla­pao Ma­gath, ko­ji u ovom klu­bu obav­lja i ulo­gu me­na­dže­ra. Ako to­me još do­da­mo da i Dže­ko i Gra­fi­te da­ni­ma po­nav­lja­ju ka­ko je Ma­gath za­slu­žan za nji­ho­vu top-for­mu i da je naj­bo­lji struč­njak sa ko­jim su do sa­da ra­di­li, ni­je i ne­re­al­no da kre­nu pu­tem svog men­to­ra. I još je­dan bh. in­ter­na­ci­ona­lac mo­gao bi sa Ma­gat­hom u Schal­ke. Član Ju­ven­tu­sa i na­jus­pje­šni­ji bh. igrač svih vre­me­na Ha­san Sa­li­ha­mi­džić ni­je se naj­bo­lje sna­šao u To­ri­nu. Ta­ko­đer se i nje­go­va po­ro­di­ca za­že­lje­la Nje­ma­čke, a i Ma­gath sva­ka­ko va­ži za ve­li­kog lju­bi­te­lja bh. uni­ver­zal­ca ko­jeg je i ot­krio u omla­din­skom po­go­nu HSV-a i od nje­ga na­pra­vio pla­ne­tar­nu zvi­jez­du.

 

                                   Rij­ka­ard pre­uzi­ma vu­ko­ve?

 

Upra­vu Wol­f­sbur­ga Ma­gat­ho­va igra to­li­ko je na­lju­ti­la da je svom tre­ne­ru da­la rok od dva da­na da se odlu­či da li os­ta­je ili ide iz "gra­da auto­mo­bi­la". Ta­ko­đer, već tra­ga­ju za Ma­gat­ho­vim na­slje­dni­kom, pa su stu­pi­li u kon­takt sa Ho­lan­đa­ni­nom Fran­kom Rij­ka­ar­dom, ko­ji je sa Bar­ce­lo­nom osvo­jio Li­gu prva­ka i dva špan­ska šam­pi­ona­ta.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
05/05/2009 09:20