beats by dre cheap

Trivun ima pare, a Ušanović iskustvo

U NSBiH vla­da za­ti­šje pred bu­ru. Ula­zi­mo u sa­mu za­vršni­cu izbo­ra no­vog ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra. Ju­čer su pred čla­no­ve Iz­vršnog odbo­ra NS BiH sje­li kan­di­da­ti za gla­vnog ope­ra­tiv­ca na­še ku­će fu­dba­la. Če­tvo­ri­ca su pro­šla; Mu­nib Uša­no­vić, Ismet Ov­či­na, Ris­to Tri­vun i Fu­ad Čol­pa, a mjes­ta ima sa­mo za je­dnog. Kan­di­da­ti su pred ša­ro­li­kim druš­tvom iz no­go­me­tne vla­de go­vo­ri­li o smjer­ni­ca­ma, po­te­zi­ma, akci­ja­ma, pla­no­vi­ma Sa­ve­za u "ka­da oni bu­du na po­zi­ci­ji".

 

- Me­ni se do­pa­lo izla­ga­nje Čol­pe - pri­znao je no­vi­na­ri­ma Bo­gdan Čeko, do­pred­sje­dnik Sa­ve­za.

 

                                   Ov­či­na čvrsto odlu­čio

 

Čol­pa je na prvom kon­kur­su slo­vio kao aut­saj­der. Ra­di se o pra­vni­ku i spor­tskom ra­dni­ku, ko­ji ima no­go­me­tnog is­kus­tva. Na­vo­dno je i Tri­vun za­do­bio sta­no­vi­te sim­pa­ti­je, a "ne­ga­ti­vne po­ene" do­bio je jer je iznio na­mje­ru da or­ga­ni­zi­ra ra­dnu za­je­dni­cu sli­čnu onoj u Aus­tra­li­ji, gdje je on ži­vio ne­ko vri­je­me. Ina­če, Tri­vun je biv­ši fu­dbal­ski su­di­ja. Oni ko­ji ga bo­lje po­zna­ju, tvrde da se ra­di o izu­ze­tno spre­tnom spor­tskom ra­dni­ku. Na­vo­dno mu je pre­dnost i što je fi­nan­sij­ski ne­ovi­san. Ov­či­na je odus­tao od kan­di­da­tu­re pri­li­kom prvog na­tje­ča­ja, ali je sa­da čvrsto ri­je­šio da ide do kra­ja. Uvje­ren je da u star­tu ima gla­so­ve iz sva tri na­ro­da. Ima iza se­be spor­tskog is­kus­tva, za nje­ga tvrde da je ka­dar bez mrlje.

 

Čet­vrti je kan­di­dat Mu­nib Uša­no­vić, aktu­el­ni se­kre­tar. On ima naj­vi­še is­kus­tva, jer je de­se­tak go­di­na u fo­te­lji gla­vnog ope­ra­tiv­ca u Sa­ve­zu. Iako nje­gov odla­zak tra­ži i oče­ku­je ja­vnost, na­vi­ja­či, čel­ni­ci FI­FA i UEFA, Uša­no­vić je uvje­ren da, ka­ko sam pri­zna­je «u sva­ko do­ba da­na i no­ći mo­že sa­ku­pi­ti de­se­tak gla­so­va». Ne­dos­ta­ju mu još dva, a ta dva su klju­čni lju­di. «San» sa­zna­je da su pro­tiv Uša­no­vi­ća, Su­lej­man Čola­ko­vić, pred­sje­dnik i Bo­gdan Čeko, do­pred­sje­dnik NSBiH.

 

Oni, pre­ma ono­me što smo ču­li na­kon ju­če­raš­njeg sas­tan­ka, že­le sli­je­di­ti upu­te «pri­ja­te­lja» iz FI­FA i UEFA -e.

 

- Vi­di­te, ni­ko na­ma ni­je na­re­dio da mo­ra­mo iza­bra­ti no­vog se­kre­ta­ra, ali ne­ke na­go­vje­šta­je smo do­bi­li. Oni že­le no­ve lju­de. Ja znam da odla­zak je­dnog čo­vi­je­ka ni­šta bi­tno ne­će pro­mi­je­ni­ti, ali ne mo­že­mo prko­si­ti FI­FA -i i UEFA - i, a is­to­vre­me­no od njih tra­ži­ti po­moć - bio je ne­što kon­kre­tni­ji Čeko.

 

                                   Mar­ja­nac za Mu­ni­ba

 

Da­kle, on i Čola­ko­vić će u Bi­ha­ću za­go­va­ra­ti smje­nu Uša­no­vi­ća. Sa­zna­je­mo da ni Čeko, ni Čola­ko­vić u svo­jim ba­za­ma ne­ma­ju po­dršku. Na­vo­dno je Uša­no­vić u me­đu­vre­me­nu do­bio po­dršku ne­kih nje­go­vih dos­ko­raš­njih pro­ti­vni­ka. Pri­ča se ka­ko je Živ­ko Mar­ja­nac, ko­ji je re­do­vi­to bio pro­tiv Uša­no­vi­ća, sa­da spre­man iz «prin­ci­pi­jel­nih ra­zlo­ga» da­ti svoj glas Uša­no­vi­ću.

 

U Bi­ha­ću na sje­dni­ci Iz­vršnog odbo­ra (15. ma­ja) oče­ku­je se pra­vi rat za gla­so­ve. Ni­ti je­dna re­gi­ja, ni­ti je­dan kan­ton, ni­su vi­še je­dno­gla­sni. Član­stvo je po­di­je­lje­no, pa su de­le­ga­ti za­tra­ži­li da se Pred­sje­dniš­tvo NS BiH izja­sni o kan­di­da­tu. I tu nas­ta­je pra­vi kur­šlus. Sva tro­ji­ca čla­no­va Pred­sje­dniš­tva svje­sna su vru­ćeg krom­pi­ra ko­ji im je gur­nut u ru­ke. Svje­sni su da će us­kra­ći­va­njem po­drške Uša­no­vi­ću, ući u rat sa Mi­ro­sla­vom Ći­rom Bla­že­vi­ćem, ko­ji se mje­se­ci­ma ener­gi­čno bo­ri za Uša­no­vi­ća. Sa­mo se­le­ktor zna za­što mu je tre­nu­tno Uša­no­vić va­žni­ji od vlas­ti­tog si­na Mi­re.

 

- Izbor se­kre­ta­ra ne smi­je na­ru­ši­ti atmo­sfe­ru oko re­pre­zen­ta­ci­je. Od us­pje­ha re­pre­zen­ta­ci­je ovi­si bu­du­ćnost Sa­ve­za. Mi či­ni­mo sve, i či­nit će­mo i ubu­du­će, da se­le­ktor Bla­že­vić ima op­ti­mal­ne uslo­ve za pri­pre­me uoči odlu­ču­ju­ćih kva­li­fi­ka­cij­skih uta­kmi­ca - na­gla­sio je Čeko uz pre­po­zna­tlji­vi os­mjeh, pro­češ­ljao brko­ve i na­pus­tio no­vi­nar­ski stol.

 

                                   Du­pli ugo­vor?

 

Iako se ne­da­vno na sje­dni­ci u Te­sli­ću raz­go­va­ra­lo o spor­nom ugo­vo­ru sa "Sport Fi­ve-om", či­ni se da je još je­dan ugo­vor spo­ran. Na­vo­dno su po­koj­ni Mi­lan Je­lić i Iljo Do­min­ko­vić po­tpi­sa­li još je­dan ugo­vor, za ko­ji ni­ko u Sa­ve­zu ni­je znao. Ispos­ta­vi li se da je ta in­for­ma­ci­ja ta­čna, te da taj ugo­vor bu­de va­li­dan, Sa­ve­zu pri­je­ti de­fi­ni­ti­vni ban­krot. To­tal­ni fi­jas­ko ne mo­že spri­je­či­ti čak i da pos­ta­ne­mo svjet­ski prva­ci na­re­dne go­di­ne, ma­da nam ni­je ja­sno ka­ko smo sa ova­kvom vla­da­ju­ćom gar­ni­tu­rom u Sa­ve­zu uop­šte u utrci za ba­raž. Ka­da je u pi­ta­nju «dru­gi spor­ni» ugo­vor, Čeko sli­je­že ra­me­ni­ma, tvrdi da ne zna da li ima ili ne­ma tog ugo­vo­ra. Uša­no­vić je ka­te­go­ri­čan.

 

- Ni­ti je­dan ni­je spo­ran. Ovaj aktu­el­ni sa "Sport Fi­ve-om" je naj­bo­lji do sa­da. Za dru­gi ne znam, a si­gur­no je da ga ja ni­sam ni po­tpi­sao - po­ru­čio je Uša­no­vić.

 

                                   Tu­fe­kčić i Če­vra

 

Iako su se pri­ja­vi­li, na kon­kur­snoj ko­mi­si­ji ni­su pro­šli, iz­vje­sni Mir­ko Tu­fe­kčić i Men­sur Če­vra. Na­vo­dno, zbog ne­po­tpu­ne do­ku­men­ta­ci­je, prem­da Tu­fe­kčić ima dva za­vrše­na fa­kul­te­ta. I Če­vri­na je bio­gra­fi­ja bo­ga­ta, ali i nje­mu «fa­li» ne­ki do­ku­ment, sa­zna­li smo od čel­ni­ka Sa­ve­za. Sa­zna­je­mo da su mo­gu­će i žal­be, što bi do­da­tno ote­ža­lo izbor ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra.

 

                                   Ru­ča­li gdje i Va­len­tin In­cko

 

Slu­čaj­no ili ne, čel­ni­ci Sa­ve­za su na­kon in­ter­vjua sa kan­di­da­ti­ma za se­kre­ta­ra, ru­ča­li u res­to­ra­nu "Du­bro­vnik". U su­sje­dnoj sa­li, do no­go­me­tnih po­sla­ni­ka, bio je vi­so­ki pred­sta­vnik Va­len­tin In­cko. Na­kon ru­čka, In­cko je sko­ro "trče­ći" pro­šao po­red lju­di iz no­go­me­tne vla­de, iako su po­je­din­ci pri­pre­mi­li fo­to­apa­ra­te. I dok su čla­no­vi Iz­vršnog odbo­ra ta­ma­ni­li ri­blje spe­ci­ja­li­te­te, vi­no, pršut i sir, ra­dna za­je­dni­ca je ru­ča­la po­li, pi­tu, ju­gort i sve to za­či­ni­la so­kom "na raz­ga­đa­nje". Ne­što bo­lji obrok je pri­mje­ćen u kan­ce­la­ri­ji Sa­le­ma Pro­li­ća i Dže­ma­la Čali­je. Su­dij­ski «bos­so­vi», dok smo otva­ra­li vra­ta nji­ho­vog «of­fi­cea», čis­ti­li su spe­ci­ja­li­te­te sa ro­šti­lja.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
12/05/2009 08:35