beats by dre cheap

Licenca nije upitna, Tuzlaci igraju u Zenici

Po­bje­dom nad Mo­dri­ča Ma­ksi­mom no­go­me­ta­ši tu­zlan­ske Slo­bo­de i te­oret­ski su izbo­ri­li pla­sman u kva­li­fi­ka­ci­je Li­ge UEFA na­re­dne se­zo­ne. Me­đu­tim, vjer­ni na­vi­ja­či će svo­je lju­bim­ce u evrop­skim uta­kmi­ca­ma bo­dri­ti sa tri­bi­na Bi­li­nog Po­lja, jer sta­di­on Tu­šanj ne za­do­vo­lja­va ni mi­ni­mal­ne uslo­ve za odi­gra­va­nje uta­kmi­ca.

 

- Ima­mo naj­go­ri sta­di­on u BiH. Ni­je ri­ječ sa­mo o tri­bi­na­ma, ne­go i o trav­nja­ku. Znam da se ra­dni­ci na održa­va­nju tru­de, ali bez su­mnje mo­ra­ju se po­du­ze­ti ra­di­kal­ne mje­re ka­ko bi se Tuš­nju vra­tio sta­ri sjaj, bar ka­da je trav­njak u pi­ta­nju - ka­že tre­ner Tu­zla­ka Sa­kib Mal­ko­če­vić.

 

Upra­vo zbog pu­ta u Ze­ni­cu tre­ner Mal­ko­če­vić, ka­že ka­ko ta či­nje­ni­ca kva­ri uku­pni do­jam ko­jeg su os­tva­ri­li no­go­me­ta­ši na te­re­nu. Za­slu­ge za pla­sman u kva­li­fi­ka­ci­je Li­ge UEFA, Mal­ko­če­vić pri­pi­su­je is­klju­či­vo no­go­me­ta­ši­ma.

 

- Oni su ti ko­ji su u 29. ko­la izbo­ri­li taj re­zul­tat. Nji­ma pri­pa­da naj­ve­ća za­slu­ga, pa tek on­da do­la­zi ru­ko­vod­stvo i stru­čni štab.

 

Mal­ko­če­vić tvrdi ka­ko je po­bje­da na opro­šta­ju od vjer­nih na­vi­ja­ča mo­gla bi­ti zna­tno ubje­dlji­vi­ja. Me­đu­tim, nje­gov ko­le­ga Zo­ran Ćur­guz, tvrdi ka­ko je vi­so­koj po­bje­di Tu­zla­ka zna­ča­jan do­pri­nos dao i su­dac Bla­že­vić.

 

- Su­dac ni­je ni naj­ma­nje uti­cao na re­zul­tat. Mo­gli smo ubje­dlji­vi­je sla­vi­ti da smo ima­li vi­še kon­cen­tra­ci­je u za­vršni­ci. Na­ša po­bje­da ni u je­dnom tre­nut­ku ni­je do­la­zi­la u pi­ta­nje. Ka­da je ri­ječ o uta­kmi­ci sa La­kta­ši­ma ne­će­mo ni­šta kom­bi­no­va­ti i kal­ku­li­ra­ti - ka­že Mal­ko­če­vić.

 

Sve što su igra­či os­tva­ri­li na te­re­nu mo­že se po­ni­šti­ti admi­nis­tra­ti­vnom odlu­kom. Uko­li­ko Slo­bo­da ne do­bi­je li­cen­cu, od Evro­pe ne­ma ni­šta.

 

- Li­cen­cu do­bi­ja­mo u uto­rak. Sve smo do­go­vo­ri­li - re­kao nam je spor­tski di­re­ktor Enes Me­ša­no­vić, ko­ji je u su­bo­tu žu­rio na pri­ja­te­lje­vu sva­dbu.

 

                                               Dug 3.2 mi­li­ona KM

 

Zna se da Slo­bo­da najvi­še du­gu­je Po­re­znoj upra­vi na ime ne­is­pla­će­nih po­re­za. Dug se pro­ci­je­nju­je na 3.2 mi­li­ona KM, a iz Slo­bo­de ka­žu ka­ko su ispo­slo­va­li no­vi re­pro­gram du­go­va­nja, ta­ko da će se igra­ti evrop­ske uta­kmi­ce tu­zlan­skih no­go­me­ta­ša u Ze­ni­ci.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
18/05/2009 08:34