beats by dre cheap

Bez najboljih sa Uzbekistanom

Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić ju­čer je obja­vio ši­ri spi­sak igra­ča na ko­je ra­ču­na za pred­sto­je­će me­če­ve pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je Uzbe­kis­ta­na (1. ju­ni - Ta­škent), Se­le­kci­je no­vi­na­ra (5. ju­ni - Sa­ra­je­vo) i re­pre­zen­ta­ci­je Oma­na (9. ju­ni - Kan).

 

Se­le­ktor će spi­sak re­pre­zen­ta­ti­va­ca po­di­je­li­ti na dva di­je­la. Ta­ko će 1. ju­na Ći­ro u Uzbe­kis­tan vo­di­ti gru­pu u ko­joj će bi­ti gol­ma­ni Ne­ma­nja Su­pić i Adis Nur­ko­vić, igra­či od­bra­ne Emir Spa­hić, Ve­li­bor Va­si­lić, Bo­jan Re­go­je, Da­rio Da­mja­no­vić, Admir Vla­da­vić, Sa­nel Ja­hić, Se­mir Šti­lić, Vlas­ti­mir Jo­va­no­vić, Ve­li­bor Đu­rić, Er­min Zec, Sa­ša Kaj­kut, Alen Ško­ro i Admir Raš­čić, dok će Mi­ra­lem Pja­nić i Bo­ris Pan­dža pres­ko­či­ti pu­to­va­nje u Ta­škent zbog oba­ve­za u svo­jim li­ga­ma. Pja­nić sa svo­jim Li­onom igra za­os­ta­lu uta­kmi­cu prven­stva, a Pan­dža sa Haj­du­kom igra fi­na­le Ku­pa pro­tiv Di­na­ma, pa će se­le­ktor vje­ro­va­tno do­da­ti na spi­sak ne­ke fu­dba­le­re iz Se­le­kci­je no­vi­na­ra (Dra­gan Jo­vić će u pe­tak obja­vi­ti svoj po­pis).

 

Za su­sret pro­tiv Se­le­kci­je no­vi­na­ra, ko­ji će se sko­ro si­gur­no, bar ako je su­di­ti po Ći­ri­noj že­lji, odi­gra­ti na sta­di­onu Grba­vi­ca, te za uta­kmi­cu pro­tiv Oma­na, ko­ja će se če­ti­ri da­na ka­sni­je igra­ti u fran­cus­kom Ka­nu, Bla­že­vić će, eki­pi ko­ja se vra­ti iz Uzbe­kis­ta­na, pri­do­da­ti je­dnu kom­ple­tnu pos­ta­vu. Ra­di se o stan­dar­dnim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma, a to su: opo­rav­lje­ni gol­man Ke­nan Ha­sa­gić, za­tim, Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, Mar­ko To­pić, Sa­mir Mu­ra­to­vić, Zla­tan Mu­sli­mo­vić, Sa­fet Na­da­re­vić, Edin Dže­ko, Se­ni­jad Ibri­čić, El­vir Ra­hi­mić, Dže­mal Ber­be­ro­vić, Se­jad Sa­li­ho­vić, Mi­ra­lem Pja­nić i Bo­ris Pan­dža. Fu­dba­le­ri će se oku­pit 29. ma­ja u ho­te­lu «Her­ce­go­vi­na» na Ili­dži. Oda­bra­na eki­pa u Uzbe­kis­tan pu­tu­je u ne­dje­lju uju­tru, uta­kmi­ca je u po­ne­dje­ljak, a u Sa­ra­je­vo bh. ek­spe­di­ci­ja se vra­ća u uto­rak.

 

                                   Gru­bi Ar­men­ci

 

Pi­ta­li smo se­le­kto­ra Bla­že­vi­ća pri­bo­ja­va li se na­re­dnog kva­li­fi­ka­ci­onog me­ča u Ar­me­ni­ji, alu­di­ra­ju­ći na ve­oma gru­bu igru Ame­na­ca na do­ma­ćem te­re­nu, ko­ji baš i ne ma­re mno­go da li će za­ra­di­ti žu­ti ili crve­ni kar­ton ka­da tre­ba odu­ze­ti lop­tu pro­ti­vni­ku, a ni­šta «me­kše» ne igra ni na­re­dni pro­ti­vnik, Uzbe­kis­tan.

 

- Si­ne moj, hva­la te­bi što me upo­zo­ra­vaš na, ne daj Bo­že, ve­li­ku mo­gu­ćnost po­vre­da ko­je mo­gu za­ra­di­ti na­ši igra­či u je­dnoj ta­kvoj uta­kmi­ci. Ali, pos­to­ji i za to ri­je­še­nje. A to je brza igra i još brže do­da­va­nje lop­te svom naj­bli­žem sui­gra­ču. Ta­da te te­ško mo­gu sti­ći opa­li­ti po no­zi - ka­zao nam je Ći­ro u svom sti­lu.

 

Ka­ko Ar­men­ci, Uzbe­kis­tan­ci i nji­ma sli­čne eki­pe igra­ju fu­dbal, mo­žda su naj­bo­lje osje­ti­li re­pre­zen­ta­tiv­ci Srbi­je pri­je dvi­je go­di­ne, kad su bi­li u is­toj gru­pi (Kva­li­fi­ka­ci­je za EP 2008.) sa Ar­me­ni­jom. Osim što ni­su us­pje­li po­bi­je­di­ti Ar­men­ce (0:0), ku­ći se ve­ći­na srbi­jan­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca vra­ti­la sa za­vo­ji­ma na no­ga­ma.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
21/05/2009 08:20