beats by dre cheap

Mahir Hadžirešić : Došao bih pješke da igram za reprezentaciju BiH!

Već je po­zna­to da Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ima odli­čne no­go­me­ta­še, ko­ji igra­ju u naj­bo­ljim evrop­skim li­ga­ma. To­li­ko je tin­te po­tro­še­no na tek­sto­ve o Dže­ki, Ibi­še­vi­ću, Sa­li­ho­vi­ću, Mi­si­mo­vi­ću, Ibri­či­ću, Pja­ni­ću i os­ta­lim na­šim zvi­jez­da­ma ko­ji igra­ju u ve­li­kim evrop­skim klu­bo­vi­ma i za či­je se uslu­ge oti­ma­ju naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma.

 

Po­zna­to je i da ima­mo ta­len­te ši­rom svi­je­ta. Za njih se sa­zna ugla­vnom kad ih iz­gu­bi­mo, kad se odlu­če zai­gra­ti za dru­ge re­pre­zen­ta­ci­je, jer po do­brom sta­rom obi­ča­ju, iz na­šeg No­go­me­tnog sa­ve­za za ta­kve mla­de aso­ve ne­ma sko­ro ni­ka­kvog in­te­re­sa.

 

Nje­mačka pa Ka­na­da

 

Je­dan od njih je Ma­hir Ha­dži­re­šić, za ko­jeg je no­go­me­tna ja­vnost u Evro­pi ču­la ka­da je bio pred po­tpi­som pro­fe­si­onal­nog ugo­vo­ra sa en­gles­kim West Ha­mom. Ovo je pri­ča o Ma­hi­ru, skro­mnom dje­ča­ku ko­ji uprkos to­me što je odras­tao u ino­zem­stvu, ni­je za­bo­ra­vio bo­san­ski je­zik. Iako ga mo­ra još uči­ti.

 

- Ro­đen sam u Bje­lji­ni, ali sam ra­no oti­šao iz Bo­sne. Prvo u Nje­ma­čku, a on­da u Ka­na­du. Na­ra­vno, rat je uči­nio svo­je, pa sam mo­rao na­pus­ti­ti svoj ro­dni grad - ka­že Ma­hir.

 

No­go­met je po­čeo igra­ti u Nje­ma­čkoj, a nas­ta­vio u Ka­na­di. S po­ro­di­com ži­vi u Ota­vi.

 

- U Nje­ma­čkoj sam sa če­ti­ri go­di­ne po­čeo tre­ni­ra­ti no­go­met. Tri go­di­ne ka­sni­je, 1999. go­di­ne, pre­se­lio sam se s ro­di­te­lji­ma u Ka­na­du gdje sam igrao za Ot­tawu u re­gi­onal­noj li­gi, a sa 14 go­di­na po­tpi­sao sam za Ot­tawa Fury ko­ja igra u Sje­ver­no­ame­ri­čkoj li­gi.

 

Ma­hir 17-go­diš­njak ko­ji je svo­jom vje­šti­nom za­di­vio Gi­an­fran­ca Zo­lu pro­šao je pro­bu u West Ha­mu. Me­đu­tim, de­bi za Čeki­ća­re će sa­če­ka­ti, zbog ra­dna do­zvo­la.

 

- U West Ham sam do­šao, na­kon što su me ro­di­te­lji pri­ja­vi­li da idem u ne­ki kamp u To­ron­tu. Po­ka­zao sam se, pa su mi po­nu­di­li iz West Ha­ma da idem na pro­bu 11 da­na. Pris­tao sam i ni­sam se po­ka­jao. Ra­di se o ve­li­kom klu­bu, ko­ji je odli­čno or­ga­ni­zo­van. Tre­ni­rao sam s dru­gim ti­mom, a dva tre­nin­ga odra­dio sam s prvom eki­pom. Spa­vao sam u klup­skom ho­te­lu, a sva­ki dan sam ru­čao sa naj­bo­ljim igra­či­ma West Ha­ma. Za­is­ta mi je bi­lo su­per.

 

Ma­hir je odu­šev­ljen lon­don­skim klu­bom. Ka­že da je bo­ra­vak u Vest He­mu za nje­ga bi­lo os­tva­re­nje svih že­lja.

 

- Ru­ko­vao sam se sa Zo­lom, ko­ji me pi­tao ko sam i oda­kle do­la­zim. Ipak, pro­blem je nas­tao oko ra­dne do­zvo­le, jer ni­sam igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju, pa ne mo­gu do­bi­ti ze­le­no svje­tlo na po­tpi­šem pro­fe­si­onal­ni ugo­vor. Za sa­da je sa West Ha­mom sve na če­ka­nju, ali ni­sam or­ga­ni­čen s nji­ma, pa mo­gu tra­ži­ti ne­ki dru­gi klub. Že­lja mi je da do­đem u Evro­pu, u En­gles­ku ili Nje­ma­čku da igram pro­fe­si­onal­ni no­go­met.

 

Ha­dži­re­šić vo­li en­gles­ki no­go­met, a no­go­me­tni uzor mu je ka­pi­ten Li­ver­pu­la.

 

- Sti­ven Ge­rard je fan­tas­ti­čan igrač. Pu­no ra­di za eki­pu, dos­ta trči, a i ra­zi­gra­va os­ta­le - ka­že Ma­hir i do­da­je - I ja sam ta­kav. Vo­lim da ra­zi­gram svo­je sai­gra­če. Ja sam playma­ker.

 

Ne vo­li ško­lu

 

Za se­be ka­že da je igrač ko­ji vo­li na­pa­da­ti. Odli­ku­je ga do­bra te­hni­ka i jak šut.

 

- Ni­sam ne­ki trkač, ali u no­go­me­tu se mo­ra i trča­ti. Imam i jak šut.

 

Re­pre­zen­ta­ci­ja Bo­sne i Her­ce­go­vi­na Ma­hi­ro­va je ne­os­tva­re­na že­lja. Ni­kad ga ni­ko ni­je zvao iz NSBiH.

 

- Do sa­da ni­sam imao kon­takt sa Sa­ve­zom. Na­ra­vno da bih vo­lio igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju. Gle­dao sam naš tim, za me­ne su naj­bo­lji na svi­je­tu. Igra­mo srcem, os­tav­lja­mo svu sna­gu na te­re­nu, pa se to vra­ti na sva­koj uta­kmi­ci. Do sa­da sam pu­tem in­ter­ne­ta pra­tio re­pre­zen­ta­ci­ju.

 

Ma­hir se na­la­zi na spis­ku no­vi­nar­ske se­le­kci­je, ko­ja će odi­gra­ti uta­kmi­cu pro­tiv Ći­ri­nih iza­bra­ni­ka 5. ju­na na sta­di­onu Asim Fer­ha­to­vić Ha­se. Na pi­ta­nje da li će pri­hva­ti­ti po­ziv, Ha­dži­re­šić je re­zo­lu­tno ispa­lio

 

- Do­šao bih pje­ške ako tre­ba! Ja sam Bo­sa­nac i ne mo­gu ni­ti že­lim da bu­dem bi­lo šta dru­go.

 

Ma­hi­ru je no­go­met na mjes­tu broj je­dan, što po­ka­zu­je i slje­de­će ri­je­či:

 

- Izme­đu no­go­me­ta i ško­le, uvi­jek bi­ram no­go­met.

 

Još je­dan bo­san­ski no­go­me­tni dra­gulj po­ja­vio se na sce­ni. O Ma­hi­ru Ha­dži­re­ši­ću će se, sa­vim si­gur­no, još pu­no ovo­ri­ti. Ovo je tek po­če­tak.

 

Dže­ko i Ibi­še­vić

 

- Edin Dže­ko i Ve­dad Ibi­še­vić su na­ši naj­bo­lji igra­či. Zbog to­ga što na sva­koj uta­kmi­ci da­ju po je­dan ili dva go­la. Ci­je­nim i Mi­si­mo­vi­ća, ko­ji je odli­čan play. Su­per ra­zi­gra­va svo­je sai­gra­če - go­vo­ri Ma­hir.

 

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
23/05/2009 08:32