beats by dre cheap

Selektor ide u Uzbekistan, a misli na Armeniju

Ni­ko po­uz­da­no ne zna za­što na­ša "ge­mišt" re­pre­zen­ta­ci­ja ide u Uzbe­kis­tan. Još ma­nje nam je ja­sno za­što su do­go­vo­re­ne čak tri uta­kmi­ce u de­se­tak da­na. Naj­pri­je 1. ju­na sa Uzbe­kis­ta­nom, po­tom (5. ju­na) sa no­vi­nar­skom se­le­kci­jom, na kra­ju gos­tu­je­mo u Fran­cus­koj, ali ne igra­mo pro­tiv "tri­ko­lo­ra" već sa Oma­nom. Je­di­no lo­gi­čno objaš­nje­nje jes­te da je Sa­ve­zu po­tre­bna sva­ka mar­ka, ma­kar se se­le­ktor ru­ko­vo­dio spor­tskim re­zo­ni­ma ka­da je da­vao ze­le­no svje­tlo za pri­ja­telj­ske uta­kmi­ce.

 

- Va­žno je si­ne da igra­mo, da se dru­ži­mo, ui­gra­mo, a još va­žni­je da na­đem ne­ka no­va rje­še­nja. Ne­ma­mo ide­al­nu pos­ta­vu, imam di­le­ma za ne­ke po­zi­ci­je... Evo pri­li­ke do­ma­ćim igra­či­ma da se do­ka­žu i po­ka­žu, da me uvje­re u svo­je kva­li­te­te. Ni­ko mi ne mo­že pri­go­vo­ri­ti da ne da­jem šan­su igra­či­ma iz na­še li­ge. Evo, sa­da su sko­ro svi iz li­ge, pa ne­ka ode­ru g....e. Osim to­ga, bo­lje je da smo na oku­pu, jer nas za ko­ji mje­sec če­ka pa­kle­ni fi­niš kva­li­fi­ka­ci­ja - upo­zo­ra­va Bla­že­vić.

 

Na pro­ziv­ku u sta­ru ba­zu u "Her­ce­go­vi­nu" ni­su do­šli svi...

 

- Bo­jan Re­go­je je po­vri­je­đen, za­ra­dio je he­ma­tom u fi­na­lu Ku­pa i on ne­će kan­di­di­ra­ti za meč u Uzbe­kis­ta­nu. Os­ta­li su svi spre­mni i je­dva če­ka­ju meč. Spa­hić i Ja­hić su se ja­vi­li da će ka­sni­ti, ali će već da­nas bi­ti na čel­nu ko­lo­ne na tre­nin­gu - ra­por­ti­ra Bla­že­vić.

 

Se­le­kto­ra ni­je bi­lo na fi­na­lu Li­ge prva­ka u Ri­mu, gdje je, bh. de­le­ga­ci­ja, obi­čno naj­broj­ni­ja...I uvi­jek ra­zli­či­ta.

 

- Ka­kav Rim, me­ne za­ni­ma Ar­me­ni­ja. Sa­mo mi­slim na Ar­men­ce. Mo­ram na­re­dnih da­na obi­ći taj te­ren, jer me svi uvje­ra­va­ju da je loš i da bi trav­njak u Ar­me­ni­ji mo­gao bi­ti naš naj­ve­ći pro­ti­vnik. Mo­ra­mo na­ći igru i za ta­kav te­ren. Ni­šta nas ne smi­je izne­na­di­ti - na­gla­ša­va Bla­že­vić, ko­ji bi da­nas tre­bao sko­knu­ti do Vi­so­kog, a oče­ku­je ga i Sa­mir Će­ma­lo­vić u Mos­ta­ru. Za­bri­nut je i Bla­že­vi­ćev "frend" Mus­ta­fa Du­čić. U "Po­pa­ju" ga če­ka i nje­go­va sim­pa­ti­ja... Ina­če, se­le­kto­ra je ma­lo za­sje­nio Edin Dže­ko, ko­ji ovih da­na pro­vo­di odmor. Bio je kod Se­ni­ja­da Ibri­či­ća u Spli­tu, a sa nes­trplje­njem ga oče­ku­je i Ći­ro, ko­ji je na­ja­vio blis­ta­vu ka­ri­je­ru ko­lo­sa iz Vol­fsbur­ga.

 

Kan­di­da­ti za Uzbe­kis­tan

 

Bla­že­vić je za meč u Uzbe­kis­ta­nu po­zvao ove igra­če: Su­pić, Nur­ko­vić, Pro­da­no­vić, Ju­go, Čolić, Kaj­kut, Vra­nješ, Jo­va­no­vić, Đu­rić, Ško­ro, E. Ha­džić, Be­krić, Ku­du­zo­vić, Spa­hić, Ja­hić, Va­si­lić, To­pić. Uz Bla­že­vi­ća na klu­pi će bi­ti Bor­če Sre­do­je­vić, Ivi­ca Bar­ba­rić, En­ver Lu­gu­šić, El­mir Pi­lav, dr. Edin Jer­la­gić, Bra­co Ćo­so­vić, Ismar Ha­dži­baj­rić, Fu­ad Ke­čo...

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
30/05/2009 09:38