beats by dre cheap

Najviše žalim što nisam dobio šansu u Željezničaru

Er­vin Zu­ka­no­vić je sa­mo je­dan od tro­ji­ce na­ših fu­dba­le­ra ko­ji bra­ni bo­je bel­gij­skog fu­dbal­skog prvo­li­ga­ša Den­de­ra. Iako je tek od ja­nu­ara u klu­bu, pos­tao je ne­za­mje­njiv u ti­mu, i ne­pre­la­zni be­dem u Den­de­ro­voj od­bra­ni. Zbog svo­je po­žrtvo­va­nos­ti ci­je­ne ga i vo­le ka­ko sai­gra­či ta­ko i sim­pa­ti­ze­ri ovog klu­ba, a ni tre­ner Bos­kamp ne šte­di po­hva­le.

 

Mla­di na Grba­vi­ci uvi­jek de­žur­ni kriv­ci

 

Sa sa­mo 22 go­di­ne pro­mi­je­ni­li ste pet klu­bo­va. Ni­je li to ma­lo pre­vi­še za Va­šu dob?

 

-Ni­je, ako se ide uzla­znom li­ni­jom, ma­da ni­je bi­lo do me­ne. Ni­šta mi dra­že ne bi bi­lo ne­go da sa­mo os­tao ma­lo du­že u ''Že­lji''.Na sa­mom po­čet­ku ka­ri­je­re bio sam pri­nu­đen na pro­mje­nu sre­di­ne.

 

Ne­će­te sad re­ći ka­ko su Vas otje­ra­li...

 

-Ta­ko ne­ka­ko. Htje­li su da me da­ju na po­su­dbu u ne­ke ni­že­ra­zre­dne klu­bo­ve, no, ja ni­sam pris­tao. Sma­trao sam da mi ni­je ta­mo mjes­to , što se na kra­ju po­ka­za­lo ta­čnim.

 

A ra­zlog je bio...

 

-Eto, ni­sam im bio do­bar. Pro­šao sam sve se­le­kci­je, od ka­de­ta, pre­ko ju­ni­ora i do­šao u prvi tim. I...ka­ko to u ''Že­lji'' u po­sle­dnje vri­je­me bi­va, kad ne­kog že­le da se ri­je­še, ''gur­nu'' ga u va­tru. Do­šli su ja­ki pro­ti­vni­ci pro­tiv ko­jih ni­smo ima­li ne­ku na­ro­či­tu šan­su, i za po­ra­ze sam okriv­ljen sa­mo ja. Mla­di su na Grba­vi­ci uvi­jek de­žur­ni kriv­ci. Vi­še ni­je bi­lo mjes­ta za me­ne i šta sam mo­gao dru­go da ura­dim ne­go da odem.

 

Ne­ko­me se nis­te svi­đa­li ili šta?

 

- Bio sam im smo­tan. Is­to kao Dže­ko. I za me­ne su go­vo­ri­li da sam kloc. Bi­lo pa pro­šlo. Hva­la Bo­gu, do­bro mi je, ma­da naj­vi­še ža­lim što se ni­sam nai­grao u ''Že­lji''. To je klub ko­ji sam za­vo­lio još kao di­je­te. I da­nas ga vo­lim i pra­tim šta se de­ša­va i do­živ­lja­vam ga kao moj klub.

 

Že­lje­zni­čar se ''pro­sla­vio'' po nei­spu­nja­va­nju oba­ve­za. Je­su li i Va­ma os­ta­li du­žni?

 

-Ja sam svo­je ha­la­lio. A, čo­vjek kad ha­la­li on­da to vi­še ne smi­je da po­ten­ci­ra. I ako se o to­me po­čne raz­gla­ba­ti, ne­ma tu haj­ra.

 

Iz Sa­ra­je­va u Au­tri­ju...

 

-Da, u Aus­tri­ju iz Lu­šte­naua. Dru­ga aus­trij­ska li­ga. Bi­lo mi je su­per.

 

Bi­lo Vam je to­li­ko do­bro da ste odlu­či­li da se vra­ti­te u do­mo­vi­nu, u Ve­lež iz Mos­ta­ra...

 

-Ha­ha, ma ne to...Tad sam če­kao fi­ni­ši­ra­nje tran­sfe­ra, i je­dno vri­je­me je li­či­lo na pro­pa­li po­ku­šaj, a pre­la­zni rok se bli­žio kra­ju. Za­to sam se odlu­čio za Ve­lež...

 

Sa­mo za­to?

 

-Pa ne baš...Mo­ji ko­ri­je­ni su iz Her­ce­go­vi­ne. Otac mi je ro­đen u Ne­ve­si­nju. U Mos­ta­ru mi ži­ve na­na i ami­dža i ja mno­go vo­lim taj grad. Kad god sam u mo­gu­ćnos­ti odem do Mos­ta­ra.

 

I on­da Ir­din­gen, Nje­ma­čka. Tre­ća li­ga.

 

-Tu sam pro­veo go­di­nu i po i mno­go na­pre­do­vao, naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći tre­ne­ru Ri­har­du To­vi, Ka­me­run­cu ko­ji je igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju Ka­me­ru­na za­je­dno sa sla­vnim Ro­že­rom Mi­le­rom. Čes­to je ra­dio sa mnom sa­mim. I da­nas smo u ve­zi. Do­la­zio je da me gle­da kad smo igra­li pro­tiv Gen­ka . I baš tad ja dam gol. Obra­do­vao se.

 

Dru­že­nje sa Sma­ji­ćem i Aga­no­vi­ćem

 

Ot­kud u Den­de­ru?

 

-Ni­je bi­lo ta­ko pla­ni­ra­no. Tre­bao sam po­tpi­sa­ti za Ek­scel­zi­or iz Mus­kro­na. Čak sam i na pri­pre­me oti­šao s nji­ma. Me­đu­tim, oni su ima­li pro­ble­ma sa do­bi­ja­njem li­cen­ce. Po­bo­jao sam se da ne ''i­zvi­sim'', i ta­ko sam po­tpi­sao za De­ne­der. Ne ka­jem se. Su­per mi je. Bi­ja­še su­đe­no da ov­dje uzmem svo­ju na­fa­ku.

 

Još kad se zna da su u is­tom klu­bu Su­lej­man Sma­jić i Admir Aga­no­vić...

 

-Za­is­ta su di­vni mom­ci i do­bri igra­či. Sko­ro smo sve vri­je­me za­je­dno.

 

U Aus­tri­ji i Nje­ma­čkoj ste na­uči­li Nje­ma­čki je­zik ko­jim se i u Bel­gi­ji slu­ži­te...

 

-To sam ja na­učio još ra­ni­je. Za vri­je­me ra­ta do­šao sam sa ro­di­te­lji­ma u Aug­zburg, kao iz­bje­gli­ca. Tu smo pro­ve­li se­dam go­di­na. I lop­tu sam, prvi put, tu po­čeo ''šu­ta­ti''.

 

Za Vas Su­lej­man Sma­jić, Vaš sai­grač, ka­že da ste ve­li­ki mu­sli­man...

 

-Ma, Su­ljo se ze­za. Ja sam obi­čan mu­sli­man ko­ji pra­kti­ci­ra islam. Kla­njam re­do­vno. Kad ni­sam spri­je­čen oba­ve­za­ma u klu­bu odem i na džu­mu za­je­dno sa Su­ljom. Mno­go se lje­pše i la­go­dni­je osje­ćam ot­ka­ko sam ma­lo vi­še u vje­ri. Tru­dim se da ot­klo­nim svo­je ne­dos­tat­ke i da bu­dem od ko­ris­ti i se­bi i dru­gi­ma. To me či­ni sre­tnim - izja­vio je na kra­ju za "San" Er­vin Zu­ka­no­vić.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
30/05/2009 09:39