beats by dre cheap

Blažević osvojio nove FIFA bodove

Kom­bi­no­va­na fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, sas­tav­lje­na ve­ći­nom od igra­ča iz Pre­mi­jer li­ge na­še ze­mlje (od stra­na­ca igra­li sa­mo Ne­ma­nja Su­pić, Emir Spa­hić i Sa­nel Ja­hić) odi­gra­la je ne­ri­je­še­no (0:0) pro­tiv Uzbe­kis­ta­na. Iza­bra­ni­ci se­le­kto­ra Mi­sro­sla­va Bla­že­vi­ća to­kom ve­ćeg di­je­la su­sre­ta bi­li su u po­dre­đe­nom po­lo­ža­ju, ali uzme­mo li u ob­zir či­nje­ni­cu da je tim ko­ji je is­trčao na te­ren sta­di­ona "Pa­kta­kor" prvi put zai­grao u is­tom sas­ta­vu, pro­vje­ra u Tas­hken­tu mo­že se oci­je­ni­ti us­pje­šnom.

 

Prvo po­lu­vri­je­me su­sre­ta u Tas­hken­tu ni­je mo­glo za­do­vo­lji­ti uku­se lju­bi­te­lja naj­va­žni­je spo­re­dne stva­ri. Oba ti­ma vi­še su bri­nu­li o ču­va­nju vlas­ti­tog go­la, ne­go o mo­gu­ćnos­ti da ma­ti­ra­ju pro­ti­vni­čkog gol­ma­na.

 Bh. "zma­je­vi" za­pri­je­ti­li su u 18. mi­nu­ti, ka­da je na­kon akci­je ko­ju je za­po­čeo El­mir Ku­du­zo­vić, El­vir Čolić po­vra­tnom lop­tom pro­na­šao Ale­na Ško­ru, a na­pa­dač Sa­ra­je­va gla­vom je šu­ti­rao u do­bro pos­tav­lje­nog Jo­rayeva. Ško­ro je uda­rac opro­bao u 33. mi­nu­ti, ali iz ve­li­ke da­lji­ne ni­je po­go­dio okvir go­la. U sva­kom slu­ča­ju, mo­že­mo bi­ti za­do­vo­ljni, jer se po­ka­za­lo da u bh. li­gi ima po­ten­ci­ja­la. Ći­ro će ne­ke "Uzbe­kis­tan­ce" na­gra­di­ti po­zi­vom za meč sa se­le­kci­jom no­vi­na­ra, ali i za onaj sa Oma­nom (9. ju­na) u Fran­cus­koj. Mo­gu­će da ne­ko os­ta­ne i za kva­li­fi­ka­cij­ske uta­kmi­ce. I dok se Mi­ro­slav Bla­že­vić bo­ri za FI­FA bo­do­ve i no­vi skok na rang lis­ti, čel­ni­ci Sa­ve­za srlja­ju sve du­blje i du­blje. Sa­pu­ni­ca oko Slo­bo­di­ne li­cen­ce se nas­tav­lja. Sre­ćom, da Bla­že­vić sa re­pre­zen­ta­ci­jom ima ja­snu vi­zi­ju. On uve­li­ko tra­si­ra put ka Ju­žnoj Afri­ci, za ra­zli­ku od čel­ni­ka Sa­ve­za, ko­ji igra­ju svo­je mu­tne igre, a sve sa ci­ljem da što du­že vla­da­ju. Par­don, me­še­ta­re!

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
02/06/2009 08:26