beats by dre cheap

Ćiro Blažević : Jovanović i Vasilić su izborili nove pozivnice

Svi biv­ši se­le­kto­ri ima­li su "svoj Uzbe­kis­tan". Pri­ja­telj­ske uta­kmi­ce or­ga­ni­zi­ra­le su se ovi­sno o tre­nu­tnoj si­tu­aci­ji i že­lji ta­daš­njih se­le­kto­ra. Na pri­mjer, Fu­ad Mu­zu­ro­vić je išao u Tu­nis, Dže­ma­lu­din Mu­šo­vić na Mal­tu, Fa­ruk Ha­dži­be­gić u Li­hten­štajn, Mi­šo Smaj­lo­vić u Ka­tar, Blaž Sli­ško­vić u Ma­ke­do­ni­ju, Iran, Lu­ksem­burg... . Ne­ke su uta­kmi­ce igra­ne ka­ko bi po­je­din­ci na­pu­ni­li dže­po­ve, ili da se pro­da­ju nji­ho­vi lju­bim­ci. Mi­ro­slav Bla­že­vić je oti­šao u Uzbe­kis­tan ka­ko bi pro­vje­rio do­ma­će sna­ge, ko­je su po­ja­ča­li ka­pi­ten Emir Spa­hić, gol­man Ne­ma­nja Su­pić i sto­per Sa­nel Ja­hić. Na­kon re­mi­ja, Bla­že­vić se is­tu ve­čer iz Ta­šken­ta ja­vio pri­li­čno ra­spo­lo­žen.

 

- "Osvo­ji­li" smo bod si­ne, ni­je ša­la, jel ta­ko - u svom je sti­lu re­fe­ri­rao Ći­ro iz Ta­šken­ta, dok su nje­go­vi pu­le­ni oti­šli u šo­ping .

 

Uzbe­kis­tan je slo­vio kao fa­vo­rit.

- Bi­li su si­gur­ni u po­bje­du. Ne bih vo­lio da smi­je­ne mog ko­le­gu, se­le­kto­ra Uzbe­kis­ta­na, kao što su smi­je­ni­li Bel­gi­jan­ca Van­de­rej­ke­na... .

 

Na­ša se re­pre­zen­ta­ci­ja svih de­ve­de­set mi­nu­ta bra­ni­la i od­bra­ni­la...

- Je­smo, bi­lo je ne­kih ga­dnih si­tu­aci­ja, ali eto, mo­gli smo i za­bi­ti gol.

 

Da li Vam se ne­ko od igra­ča do­pao. Ni­je va­ljda bio uza­lu­dan put u Ta­škent?

- Ni­je, ma­da sam oče­ki­vao vi­še od ne­kih. Ne­ki su ne­do­vo­ljno spre­mni, ne­ki se va­lja­ju, igra­ju vi­še sa lop­tom una­zad u si­tu­aci­ji ka­da lop­ta mo­ra ići na­pri­jed, ka­da se mo­ra osva­ja­ti te­ren.

 

Do­bro, ko je za­do­vo­ljio?

- Evo, ma­li Jo­va­no­vić je bio ra­zi­gran. I Va­si­lić je bio kon­stan­tan. Ima mir­no­ću. Oni su se izbo­ri­li za po­zi­vni­ce za me­če­ve sa no­vi­na­ri­ma, mo­žda i za Fran­cus­ku ka­da bu­de­mo igra­li pro­tiv Oma­na.

 

Ka­pi­ten Emir Spa­hić je odi­grao sa­svim pris­toj­no. Ko zna ka­ko bi za­vrši­lo da ni­je bi­lo nje­ga...

- Jes­te, ali ne­ću ga ko­ris­ti­ti za meč sa no­vi­nar­skom se­le­kci­jom. Bo­lje da odmo­ri, on nam je ja­ko po­tre­ban za kva­li­fi­ka­ci­je.

 

Gdje se igra pro­tiv Fran­cus­ke?

- U Ni­ci. Kud ćeš bo­lji grad. Ta­mo će­mo bi­ti ja­či za in­ter­na­ci­onal­ce.

 

Mi­sli­te li da je Uzbe­kis­tan ja­či od Ar­me­ni­je?

- Uta­kmi­ca sa Ar­me­ni­jom bit će zna­tno te­ža, igrat će se za bo­do­ve, a ovo je bi­la ipak pri­ja­telj­ska uta­kmi­ca. Ar­men­ce mo­ra­mo ih tre­ti­ra­ti kao Bra­zil­ce. Ja mo­ram ovih da­na do Ar­me­ni­je da sni­mim te­ren. Ni­šta nas ne smi­je izne­na­di­ti - po­ru­čio je iz Ta­šken­ta Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

Zla­tan, Ve­do, Se­jo, Ke­nan...

Se­le­ktor je i u Ta­šken­tu mi­slio na svo­je pu­le­ne.

- Ne­ma da­na da ne mi­slim na Zla­ta­na. Baj­ra­mo­vić je naš ka­pi­ta­lan igrač. A, tek Ibi­še­vić, Ha­sa­gić, Sa­li­ho­vić. Kad bu­de­mo spre­mni mo­že­mo do­bi­ti sva­kog - izja­vio je za Ći­ro.

 

Ći­ro u Skup­šti­ni BiH

Na ini­ci­ja­ti­vu ko­le­ge Edi­na Isa­no­vi­ća, Mi­ro­slav Bla­že­vić i nje­go­vi pu­le­ni će uoči uta­kmi­ce sa no­vi­nar­skom se­le­kci­jom po­sje­ti­ti Skup­šti­nu BiH. Do­če­kat će ih Be­riz Be­li­kić, Ili­ja Fi­li­po­vić i dru­gi du­žno­sni­ci, ko­ji se tog da­na za­te­knu na ra­dnom mjes­tu. Ni­je ne­mo­gu­će da baš na dan po­sje­te svi par­la­men­tar­ci iz oba do­ma bu­du u klu­pa­ma. Ri­jet­ka je pri­li­ka do­če­ka­ti se­le­kto­ra. Svi vo­le sa­vje­to­va­ti i di­je­li­ti le­kci­je.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
03/06/2009 08:28